Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

MODES et TRAVAUX PARİS'in bu nefi* patronlu ve türkç» izahatH kadın mecmuan en son modellerl, naky, örgü ve Içleme ömeklerini ihtiva etm«kt«dir. EII5İ Srneği ile berabar fiatı 120 kuruştur. 1 elişi örneği ve I patronu ö« heraber fiatı 160 kuruştur. HAŞET KİTABEVtNDS v« her yerde satüır. u m h u r i yet 31 inci yıl sayı 11.099 KURUCUSUrTUNUS NADİ Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet tstanbul Posta kutusu tstanbul No. J46 Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 24298. Yan İsleri 24299. Matbaa 24290 KUR'ANI KERÎM'in T A TERCÜME ve TEFSİRİ 22 1955 2 Cildi 2 AHMED ^l Kitabçılık* T. ROĞLU nbul Ticarei Vekâleti, akaryakıt sıkıntısı olmıyacak, diyor Bugün îzmite, cumartesi İskenderuna gelecek gemiler, bol miktarda akaryakıt getirecekler Mantafih dun Adanada halk benzincilere hücum etti, makineleri f aaiiyette bulunan çiltçiler akaryakıt bulamayınca endişeye düştöler Ankara 21 (Telefonla) Son günlerde memlekette petrol sıkıni mevcud bulunduğuna ve hatti bir hafta sonra petrol bulunamıyacağına daır nvayetler dolajmaktadır Bu arada petrol sıkıntısının ilk emarelerinin Adanada kendisıni gösterdıği ve Adanadaki bütün vejaitin petrolsuzluktan faaliyetinl Arkası Sa 7, Sü 8 de Sıtkı Yırcah ile milletlerarası para fonu direktörleri arasında dünkü mülâkat Ankara 21 (Telefonla) Bir kaç gün önce memleketimize geıen Milletlerarasj Para Fonu Direktörü Mr. Koknen ile Wichin ve Mr. Stumik bugün İktisad ve Ticar<>t Vekili Sıtkı Yırcalıyı makamında ziyaret etmişlerdir Bir saat kadar devam eden görüsme sırasında para durumumuzun mevzuu bahgedüdiği anlajılmaktadır. bir jet ucağımız Van civarında Rüşvet aldığı iddia edilen asistan Adli Tıb asistanınm duruşmasına dün başlandı ve şahidler dinlendi Adlî Tıb umum müdürlüğünde asistan Said Kaya aleyhine haksız menfaat temin ettiği iddiasile açılan davaya dün 4 üncü Asliye ceza mahkemesinde başlanmıştır. İddia edildlğine göre asistan Said Kaya, musahedehaneye gönderilen 2 maznundan lehlerinde rapor vereceğini söyliyerek ikişer bin lira rüşvet almışbr. Arkast Sa 7. Sü. 6 da Uçağın pik>hı paraşütle atlıyarak kurtuldu Diyarbakır 21 (Telefonla) Bugün Van gölü civarında bir uçak kazası olmuş, bir askeri jet uçağımi2 düşmüstür. Kazada ölen yoktur. Pilot üsteğmen Doğan Giray idaresindeki F. 84. G. jet uçağı bu sabah saat 1037 de Van gölü civarında uçuş yaparken motöründe âni vuku bulan ânza neticesinde Tatvan kazası civanna düserek parçalanmışbr. Pilot paraçüü» aüamif vt kurtulmuştur. an Francisco'da sulh için beyanname Beyannameyi imzahyacak olan altmış devlet, banşın korunması ve isbirligi yapılmasıtıı taahhiid edecekler Dörtler arasında anlasma Cenevre konieransı giindemine dair Batıhlann tekliflerine Molotof itiraa etmedi gjm Francisko 21 (AP) Birlefik Amerika, Ingilter», Fransa v« Sovy«tl«r Birliği Dısbakanlanma bugün gelecek ay Cenevrede yüksek kademedeki dörtlü müzakereler e Ugili tertibat ve tefrrruat üzerinde hemen hemen tam bir anlaşmaya vardıkları haber verilmektedir. Yetküı mahfillere göre Batık Devletler Dış Işleri Bakanlan bu sabah 4 saat süren toplantıda bir takım te*Jliflerde bulunmu} ve Sov yet Dışbakanı V. M. Molotof ük nazarda bu tekliflere itiraz edecek her hangi bir s*beb görmediğinl söylemıştir. Bununla beraber Sovyet diplomatı, teklifleri daha etraflı bir »• kilde tedkik edebilmesi için bun Arkas\ Sa. 7. Sü. 7 de Birlesmiş Milletler (San Franmumi bir beyannamenin metnini cisco) 21 (a a.) Bildirildığine halen hazırlamakla meşguldür. Sovgöre Birlesmiş Milletler genel ku yet murahhas heyetile yakından ru başkanı M. Van Kleffens genel teması bulunan mahfillerden elde kurulca kabul ve neşredilecek u Arkast Sa. 7, Sü. 3 U Soldan iübaren DuUes; McMiIlan; Adenauer ve Pinay; Almanya göruşlerinl blrlestirirlerken hakkında Beyrnttaki veda suareslnde (safcda) Lübnan Cnmhur Başkanı Camille Chamoun ve (a ıfcdan üçüncü) Cumhur Başkanımız Ba yar difcer davetliler arasında Bayar bugün dönüvor Lübnanda Bayarın ziyareü münasebetile bir anıt diküdi Başvekiliıt Lübnana Menderes, yabancı çevrelerde ortaya atılan bir takım garib tefsirlere cevab veriyor gidememesinin sebebleri Anadolu Ajansı muhabirine, Bas, vekil Adnan Menderes aşağıdaki cevabı vermiştir: « Derhal söyliyeyim ki, bu münasebetle yapılan tefsirler, garib Arkası Sa 7. Sü ) te Egenin mahsul dıırıınıu İzmir 21 (Telefonla) Ege böigesindeki mahsul durumu geçen seneye nisbetle daha verimli görülmekte ve bu hal metnnuniyetl mucib olmaktadır. Toprak Mahsulleri Ofisi ve Ziraat Vekâletince yapılan geniş tef kikler neticesinde bu sene Eğe Arkası Sa. 7, Sü. 6 da Arjantinde kimin başa geçeceği hâlâ belli değil! Son Beyrut ziyaretinde Cumhur Adana 21 (Telefonla) Lübnanı ziyaret etmekte olan Reisicumhur Reisi Celâl Bayara refakat edemeCelâl Bayar yann saat 12 de şehri mesinin bazı yabancı çevrelerde bir mize gelecek, 13 te Şehir Kulübün takım garib tefsır ve telâkkilere yol de Belediye tarafından şerefine açmış bulunduğuna işaret ederek, verilecek ziyafette hazır buluna bu husustaki düşüncelerini soran caktır. Reisicumhur öğleden sonra inşaatı tamamlanmış bulunan 200 ya takh Verem hastanesinin açılış töreninde bulunduktan sonra Toprak Baraj inşaatı sahasını ve dokuma fabrikalannı gezecek akşam yemeğini Karataş plâjmda yiyecek, geceyi şehrimızde Vali konağında geçirecektir. Avam Kamarasında Kıbrısa üç vali tayini istendi Lübnanda dikilcn anıt Beyrut 21 (T.HA) Türkiye Devlet Reisi Celâl Bayar, bugün Lubnanın en guzel sayfiye yerlermden Duhur El Şuheyr'e gitmiştır. Bayann ziyareti münasebetile hazırlaran taklar ve yapılan donanLondra 21 (BBC) Bugün öğ da bahis konusu edilmiştir. İlk olamalar şehri bir kat daha güzelleşleden sonra Avam Kamarası müs rak konuşan muhalefetin eski Müstirmekteydi. temlekeler meselesini müzakere et temlekeler Bakanı Johnnes, Kıbrıs A r k a s ı S a 7, S ü l d e meğe başlamıştır. Bu arada Kıbns Arkası Sa 7. Su. 7 de M ıhaiefet mebusu, butılardan birinin Türk, birinin Yunanlı, uçüncüsânün de İngiliz olması lâzım geldiğini söyledi Arjantindeki isyan hareketine aid ilk resimler: Buenos Aires aokakları isyan insan cesedleri le dolmuştu Buenos Aires 21 (R. a^. A, P.) Arjantinde durum el'an sarahat kesbetmemıştır. Başkan Peron'un hâlâ Cumhur Başkanlıgında kalıp kalmadığı dahi meşr Arkan Sa. 7, Sü. 6 da Bugün limanımıza 400 lon şeker Aydın ilçe kongresinde geliyor başlar Güleçin konusması Yakında bol şekere kavuşulacağı bildiriliyor İzmire şeker getiren Holanda bandralı vapur bugün lımanımıza gelerek 400 ton şeker boşaltacakür. Bir kaç gün sonra gene 3000 ton jeker ithal edilecektir. Alâkadarlarla yapüğımız görüşmelere göre şeker kat'iyyen tahdid edilmiyecektir. Bu maddede hissedilen darlığın bir kaç günlük olduğu, yakında bol şekere kavuşulacağı anlaşümaktadır. C. H. P. Genel Sekreterî, toplanhda bulunan Aydm VaHsine hitab etti ve baskıdan bahsetti Aydm, 21 (Hususî surette giden maktan çekindiklerini söylem.şier arkadaşımız Kayhan Sağlamer te ve bilhassa son muhtar seçimlerile lefonla bildiriyor) C. H. P. Ge diğer mevzularda yapılan yolsuı nel Sekreteri Kasım Gülek. bera luklara işaret etmişlerdir. Şiddetli sıcağa rağmen, diğer parberinde genel idare kurulu azala rından Osman Sabri Adal ve Ila tilerin il kongrelerine müşabih büsan Reşıd Tankut olduğu halde bu yük bir alâka toplıyan merkez ıl Arkası Sa. 7, Sü. 2 de gün saat 12 de otomobille Muğla dan Başvekil Adnan Menderes, İç îşleri Vekili Dr. Namık Gediğın memleketi olan buraya gelmiş, Aydmlılar tarafından tezahüratla ktrşılandıktan sonra merkez ılçe kon gresinde hazır bulunmuşlardır. Vilâyet hududlan içınde yol bo yunca otomobilini durduran ve Aydın şehrinde temas et+iği C. H. P. lılerle kongrede söz alan hat'.bler, Güleğe D. P. lilerla bazı idarî â mirlerin muhalefete l^arşı takib ettikleri baskı politikasından şikâ yet etmişler ve derd yanmulardır. CM.P. liler, bu yüzden ocak, bu cak, ilçe ve il kongrelerini topla Dünyamn En Müyük Çiftliginde 7 Gün: 2 Arteziyeni kuşatıp fışkıran sulardan tam bir hafta gece ve gündüz gözlerini ayırnnvan köylüler RÖPORTAJI YAPAN: YAŞAR KEMAL Dün başlayan sakı kontroldan sonra meyva aatıs fiatUrı Belediye dünden itibaren meyva ve sebzecilere Amerikan karşı mücadeleye girişti Hâlde 18 kîşlik bir murakabe heyeti faaliyete geçti, kârla mal satan 18 kişi hakkında zabıt tutuHu Bu şehirde belediye yasağı kaç gün sürer? Halk dilinde atasözü haline gelmiş olan bir hükme göre bunun süresi 3 gundür Maamafih bu hükmün doğru olup olmadığını anlamak için de önümüzde mükemmel bir fırsat var: Belediye, dün sabahtanberi çok kuvvetli bir cepheye karşı harb ilân etmiş ve savasa da fi'len başlamış bulunuyor. Bu cephe bsşta kabzımallar olmak ü kredisi ve OuneyDoğu Ulerimizden bir levha (Yazısı 7 nci sahifemizde) zere madrabaz, toptancı ve peraken decilerden kurulmuş olup işin içinde pişmiş, hayli tehlikeli bir hasımdır Bakalım bu ajnansız savaşta hangi taraf galıb gelecek? Seyirci durumunda olan müstehlik kütlesi, neticeyi sabırsızlıkla bekliyor. Ankara. 21 (Telefonla) C.H.P Hâdise, evvelki gün vilâyette Profesör Gökayın başkanhğında nin Amerikadan alınacak kredi me yapılan bir toplantıyla başladı. İs selesini buna aid son haberin mtitanbulluların sırtından insafsız fi şar ettiği ilk günden berı parm=?ı Arkası Sa 7 Su ! t> > t Arkrn Sa 7 Stı 1 de C M, P. Ahmed Tahtakılıcın dün verdiği beyanal
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog