Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

Demirbank ANKARA ŞUBESİ HUEUSI bir keşide ve fevkalâde açılıs hediyelerile halkın hizmetindedir. 3ı inci yıl sayı 11.0 8 u m h u r i yet KURUCUSU: YTINUS NAD! Telgraf v« mektub adresi: Cumhurıyet îstanbul Posta kutusu tstanbul No. 246 Telefonlar: Umumi Santral Numarası: 24298. Yazı İşleri 24299. Matbaa 24290 BUFHANTOPR^C YDNUS EMRE DİVÂNI Uçüncüfcukı Yunun Emre'nin en îıa^kl süderi ve fransızcaya tercüme iedUip Pariste basüan on altı şiirinin fransızca tam metni Fiatı #50JKr§..J İNKILÂP KİTABEVİ Salı 21 Haziran 1955 Muğla C. H. P. kongresinde konuşan Kasım İstanbul ve İzmir gfimrfiklerinde bekletilen mallar muazzam yekunlar tutuyor, yeni kararname Gülek, «D.P. de bugünkünden daha iyi hükumet fizerine bunların çekilıtıesine başlandı teskil edecek düzürielerJe saKsivet var» dedi Kıbrısta C. M. P. nin Kırşehir mitingi hâdisesiz geçti; mitingden sonra bir komuer muavini il« Osman Bölükbaşı arasmda nâhoş bir hâdise oldu, Kırşehir bombalar mebusu, polisin bazı sözleri dolayısile zabıt tutturdu Müzakerelerinin patlıyor Muhalefei Pariileri diin de aşvekalet te iklidara nucum etiiler ithalât muamelesi h Kredili durduruldu Lefkoşe 20 (a.a ) Lefkoşe barlanndan birine atılan bombalar ağır hasara sebebiyet vermiştır. Bu arada, Kıbrıstaki Inşiliz kuvvetlen kumandanınm ikamet etmekte olduğu evin bahçesinde de bir bomba infilak etmiştir. Diğer taraftan, Magusa'da bir Ingılire aid bara da bir bomba atılmıştır. Bombanın atıldığı sırada, barda 24 Ingiliz askeri ve eşleri bu lunuyordu. Bomba, barın döşemesinde büyük bir çukur husule ge Arkast Sa. 7, Sü. 2 de Seyri kinci Cıhan Harbinden sonra, Amerikamn yabancı bir devletle ımzaladığı en buyuk kredi mukavelesı. dort milyar dolar tuımaktadır. Bu dort milyar dolarlık istikrazı alırken, Ingilterenin takib ettiği usul dikkate şayandır. Ingiliz devlet adamlannı butün dunya tanıdığı ve Ingiliz diplomatlannın mahareri malum olduğu halde, muzakerelerin neticelendirilmesi bir iktisadctya bırakılmıştır. Istikraz I muzakerelerini idare eden J. M. Keynes, iktısadî mevzularda otorite > sahibi bir ilim adamı idi. Fikirleri iktisad siyasetine yeni tıfuklar aç | mıştı. Tavsiyelerine umumî efkânn ı itimad ettiği ve hükujnetin itibar J gosterdiği bilrniyordu. Müzakereler ve munakaşalar esnasında, ileri surduğu delilleri çurutebilmek im ( kânsızdı. Istikraz talebi vesilesile hazırladığı mucib sebeblerin kuvOsman Bolıikbaşı, C. M. P. nin Bursa mitinginde konuşurken veti ve sağlamlığı şüphe götürmü(Yazıst 7 nci sahijemizde) yordu. Bu itibarla. J. M. Keynes'in Amorika toprağına ayak basmaundan bir kaç gün sonra ıstikraz mukavelesi imzalanmıştı. .< Memleketimizde ise, iktisad} nwselelerin bıitün hamulesi, siyaset adamlan tarafından taşınmaktadır. Haricî tediyelerin tanzimi, para ve kredi hacminın tayini, biıtçe ihtiyaclarının ayarlanması. yatınmlann finansmanı ve istikraz mukaveleleri yapılması gibi en hayatf tedbirlerin hazırlanması ve tatbik edilmesi, hep siyasî şahsiyetlerin takdir ve gayretine bağlıdır. Kabine mensublan. ehemmiyetli ve ehemmiyetsiz. bütun işleri baştan nihayete kadar takib etmek ve kaBırlîşmiş Milîetler (Sanirancis Birleşmiş Milletler teşkilâtının ku rar almak mevkiindedirler. Kredi co):20 (a.a.AP) Anayasası 10 se ruluş yıldonümünü tesbit etmek ve yardım muzakerelerinde de, ne ne evvel Sanfrancisco'da ımzalanan üzere bu gün öğleden sonra. maticeyi devlet adamlannın harcadıklan şahsî gayret tayin etroektedir. Geçen sene Alman kredisi münasebetile gördüğiımüz gibi, hükumet reisi müzakerelerde si\asî bir muvaffakhet elde etse dahi, bazan teknik ârızalar yüzunden anlaşma hukümlerinin tatbiki aksamaktadır. Washington'da yapılan son gririışmeler dp. aynı şekilde cereyan etmiştir. Sızan haberlere bakılırsa. istikraz talebinin muvaffakiyetle neticelendirilmesi için müsaid zemin hazırlanmadan müzakerelere başlanmıştır. Istikraz istiyen bir hıikumetin eksperler kademesinde tetkikler tamamlandıktan ve mubatablar mevzu hakkında sarih fikirlere sahib olduktan sonra müzakere masasında tezini müdafaa etmesinden tabiî bir şev olamazdı. EYÜB HANTN ZIYABETLERİ Pakistan Milli Müdafaa Nazırı Eyub Fakat bir talihsizlik eseri olarak, Han, dun şehrimizde bazı zıyaretle rde bulunmuş, motörle Boğazda bir Türkivenin üç yiiz milvon dolar is gezmtı yapmıştır. Eyüb Han'ın Tii rk Irak paktı ve Pakistan mevtedijHne dair gönderilen raporlar, zuunda gazetemize verdiği beyanat 3 üncü sahifemizdedir. Resimde. W?«hinçtonda bu işlere bakan ser dost memleket Nazırı (ortada) Milli Müdafaa Vekılimiz Etem Menvislerden ileri geçmemistir. Orada deresle bir arada göruluyor. ki miimessillerimiz. Türkivenin talehini karar salâhivetine sahib şahsivetlere duvurmaea muvaffak olamamıslprd'r Servislerin mukaveme tini yenmeğe ve tnütehassıslarm D Arjantinde iktidarın heran Birleşmiş Milletler toplatıtısı değişebileceği bildiriliyor 9 Eisenhower in nutku ile açıldı NewYork Tîmes'in muhabiri General Peron'un Başkanlıktan Arkast Sa 7. SÜ.SU Ankara, 20 (a.a.) Basvekâletten teblığ edılmıştir: Hâlen tetbik edilmekte bulunan kredili ithalâta müsaade verilme usulünün kaldırıldığmı ve badema kredili ithalât müsaadelerinin an cak bu muamelâtın istinad ettikleri kredi ve finansmanların menşeini ırae ve tevsık maksadı ile yeniden hazırlanacak talımata uygun olarak vazedilecek usul dairesınde verilmesinin takarrür etmiş bulunduğunu, yeni talımatname hazırlanınca ya kadar kredili ithalât muamele sinın cereyan etmiyeceğini tebliğe Anadolu Ajansı mezun kılınmıştır. İstanbul gümrüklerindeki mallar çekiliyor Ankara, 20 (a.a.) Gümrüklerdeki mevcud mallarm 15 gün ıçinde çekilmesi hususunda son defa hükumetçe alınmış olan kararın ı'k Bazı mebuslar tarafınJan müspet neticeleri gorülmeşe baj Kursa devam edenler, dun Radyoevinde imtihan heyecanı ^ içinde bekleşirken hazırlanan tasanya göre, lanmışfar. Gümrüklerde bulunan 270 ton tekumar oynıyanlara 1 sene neke levha ile 53 ton nal mıhı dtrden 3 seneye kadar hapis hal piyasaya arzedilmek üzare il gili firmalar tarafından fekılmiştir. cezası verilecek İktisad ve Tıcaret Vekâleti «araAnkara 20 (Telefonla) Bazı fından tevz:e tâbi tutulan bu malAnkara ve İstanbul mebusları ku lar için lüzumlu tertibler yapılmıs BasmYayın Genel Müdürlüğü de yapılmıştır. Türkiyenin turizm mar oynarken yakalananlara veri bulunmaktadır. Ayrıca vilâyetler İstanbul Turizm Bürosunun tertib sanayiinde en mühim rolü alacak len cezanın şiddetlendirilmesini der tevzi heyetleri vasıtasile iağıtıurıa.k ettiği tercüman ve rehber kursunun olan tercümanlann gerek kalite ve Arkast Sa. 7, Sü. 6 da sözlü imtihanlan diin Radyoevinpiş eden yeni b:r kanun tasarısı Arkası Sa. 3, Sü. 6 da hazırlamaktadırlar. Bu tasanya göre, kumar oynayanlar hakkmda Kumarbazlara verilecek oezalar arttırılacak Tercüman kursunnn sözlfi imtihanları dün yapıldı 40 Dış İşleri Bakanının katıldığı toplantıda memleketimizi perşembe günü konuşacak olan daimî delegemiz Selim Sarper temsil ediyor hallî saatle 3'de büyük bir merastm yapılmıştır Bu fevkalâde toplantıyı. genel meclis başkanı Van Kleffens açmış, bir dakikalık tâzim sükutun Arkast Sa 7. Sü 3 t« düşmesinin bir saai meselesi olduğunu bildirdi NewYork 20, (R) Arjantinde el'en devam eden satısür bu mem e ket hakkında doğru haberlerin gel mesine mâni olmaktadır Bununia beraber Başkan Peron'un eskısi «i bi iktidarm bütun yetkilerini elinde tuttuğu zannedılmemektedır. Ni tekim Ordu Bakanı Franklin Lucero, isyanı bastırmaya muvaffak olan kara kuvvetleri kumandaru olarak yayınladığı bir tebliğde Pe Arkast Sa. 1. Su. 7 de Şekerler, İzmir rıhtımında vapurdan çıkarılırken İzmire gelen ithal malı şekerler İzmir 20 (Telefonla) Holandadan ithal edilen 500 ton şekerin tahliyesi yann öğleyin tamamlanacaktır. Malların gümrük muameleleri ikmal edilmiş ve şekerler Alsancakta bir depoya nakledilmeğe başlanmıştır. Arkast Sa. 7. Sü. i te SarolTokerdâvasına yeniden bakılacak Temyiz üçiincü ceza dairesi, Akis mecmuası sahibinin mahkumiyetile neticelenen dâvayı esastan bozdu Ankara 20 (Telefonla) Akis mecmuası sahibi Metin Toker, Devlet Vekıli Dr Mükerrem Sarol hak kında yaptığı neşriyat, Devlet Vekilinın şeref ve itibannı kıncı mahiyette göruldüğünden Toplu Basın Beyrut sokaklarında Celâl Bayan bekliyen Löbnanlılar (Arkast Sa 7 Sü. 4 te) Celâl Bayar dün Lübnatı Askeri Kolejini gezdi Bugün saat onda Lübnan CumBeyrut 20 (THA.) Turkiye Devlet Reisi Celâl Bayar, Lübnan hurreisi Camille Chamoun, Bayann daki ziyaretlerine devam etmek ikamet etmekte olduğu Saraya ge Arkası Sa. 3, Su 6 da tedirler. İzmirde kiiflü denen kahveler piyasaya çıkıyor İzmir 20 (Telefonla) Çürük ve küflü olduğu tesbit edilerek savcıIıkça gümrükten çekilmesi menedi len 3125 çuval kahvenin 250 çuvalı piyasaya arzedilmek üzere bugun gümrükten çıkarılmıştır. Bu kahveler 2 ay evvel Brezflyadan ithal edilmiş, fakat yapılan tahlil neticesinde gıda maddeleri Arkast Sa 7. Sü 6 te Dunyamn En Buyük Çiftliğinde 7 Gün: ı Feridun ERGİN Arkası Sa. 3. Sü. 5 te Toprağa gömülü köyler ve toprak altmda yaşıyan mes'ud köylüler RÖPORTAJI YAPAN: YAŞAR KEMAL 225 evlik mahalle başka sente taşınıyor! Dün güneş tntultln Bir kjsım Uzakşark memleketlerinden göriilen tutulma hâdisesi 705 senede bir defa cereyan eden j en uzun güneş tutulmasıdır Güneş, dün tam olarak tutulmuş tur. Memleketimizden görülmeyen tutulma hâdisesi, 705 senede bir de fa oereyan eden en uzun güneş tutulmasıdır. Şehnmız Astronom ve rasat mütehassıslaruıdan edindiğimiz malu mata göre, Madagaskar'm kuzeyi, Hındıstan'm güneyinde, Seylân Adalanndan geçerek, Hindiçinıyi kat eden ve Pasifik Denizi ortasın da tııhayet bulan şerid üz.eruıdekı meskun yerlerden tutulma hâdisesi tam olarak gorulmuştur Hındıcınideki Manılla şehrinde dünyanın her tarafındar pek çok Astronom Arkası Sa. ı, 6u i u Urfadan güneye doğru Haran ovası. Git git bitmiyor. Haran ovasından öte Akçakale, Suriye. Eski, büyük Mezapotamya medeniyetinin bir ucu Haran ovasmda in cin yok. Dümdüz, ıpıssız. Ovanin yüzu güLindberg muamması Insull'un hazin neşli, dalgasız bir deniz yüzü gibi macerası Cınavet ışlıyen ıkı milyoner oğlunun tuyler urpertıcı hıkâyelerı dümdüz, kırışıksız. Arada sırada Rıce Emtıtusunu milyonlarca dolarlık j yığma tepeler g gdrüyorum. Tâ uzak vakıftan mahrum eden eanı avukatın larda. Bir de bir insan boyunda 5enı entrıkaları vs. toprak yığmları. Üstüste bindirilmiş, küçük küçük kubbeleştirilmiş toprak yığınları. Bunlar köy. Toprak yığınlarında el kadarcık. el kadarcık pencereler kararıyor. G«lge Asnmmn ilk yansında bütiin benekleri gibi. Kapılan kuyu kadünyayı işgal etmiş olan bu pılan gibi aşağı. derine iniyor. Top rak yığınları öylesine üstüste ki heyecanh esrarh. merakh elli evlik bir köyün kapladığı yer davalann içyüzü iki buçuk dönümü geçmiyor. Toprak yığını evler içiç». Vardım bir köyün kapısında durdum. Üç kadm kuyudan sn çekiyordu. Bir de zayıf çelimsiz bi» köpek, bir çukura IHMTHTIIJ, kırmı Arkast Sa, 7, Sü. 2 de Dâvafar Anlalan: Tevfik Sadullah Esrarlı Meşhur Pek yakında Cumhuriyette Ceylânpınar çiftliğinde hasad Kendi yaptıklan gecekondulan k endileri soküyorlar; bu malzeme U e, Hürriyeİiebediye arkasında yeni bir reeekondu knracaklar (Yazısı 2 nci sahifemizde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog