Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

Yeşil Saray Çaifinnda X*rmBy Tuhafiy* Kuma? Möble v« Mad«n! «fya satıj yer lerlnin 27 Haziruı 1955 p&zartesinden itibaren gayın halkımıztn hlzmetine açılactğı «aygı llc anohmur. Adres: Çarfikapı JCürkçüler kapıa karjut , Yeşil Saray Müessesesi 30 oocg rıl siv 11097 u m h u r i yet KLTRUCUSU .* YUNUS NADİ Telgrai ve mektub adresi Cumhuriyet İstanbu] Poşta kutusu tst&nbul No 246 Telefonlar: Umumi Santral Numarası: 24298. Yazı İşlen 24299. Matbaa 24290 ANKARA ŞUBEMİZ Açılıs hediyelM ve îeVTcatede hususl Pek YŞinıb açılıyor fy *Jd Pazartesi 20 Haziran 1955 İSTANB BANKA ((Muhalefetin kaşı çatık olmalıdır. İktîdarın taşkın hareketlerinî sükunetle karşılamıyacağız)) lyiuhalefet dünkü toplantılarda iktidara şiddetle hücum etti 0. H. P. nin Senizli i! keıuresi tkrisadî durumdan bahseden Kasım Giılek: «Kemerieri sıkalun» diyor Ingiliz Alman görüşmeleri Adenauer dün Londra da Eden'le konuşlu ve bir tebüğ neşredildi Üç Bahh Dış İşleri Bakanı da bugün San Francisco'da MolotoFla müzakerelere başhyacaklar Londra 19, (BBC) Batı Alman ya Başbakanı Dr Adenauer bugün uçakla NewYork'tan buraya gelmiştir. Başbakan Adenauer hava Arkası Sa 7. Sü. ) t ı C.N.P. tıin dün Eskişehir ve Bursada yaptığı açıkhava toplantılarında Böiükbaşı sert konuşmalar yaptı, Tahtakılıç, baskı yapıldığını iddiaetti Eskiçehır 19 (Telefonla) Bugün şehrimiz en heyecanlı günlennden birini daha yaşadı. Cumhuriyetçı Mıllet Partısınm tertıbledıği mitingde Osman Bolükbas», guneşın altında, binleroe vatandaşın hururunda tam 3 ^ saat konuştu. Ahmed Oguzun iktidan çiddetle tenkid eden bir saatlik konuşmasından sonra alkışlar arasında küısüye g^len Bolukbaşı; «parti far. kı gözetmeksizin hepınizi hürmetle selâmlanm» dedi. Kırşehır mebusu, sozlerine devamla şunlan soyiedi: t Elünızde ne radvo, ne de büyük bir gazete var. Allahm verdigı bir gırtlak ve bir de dilimız var Biz dilımizin zekâtını vermeğe geldik. Eğer demokrasi olsaydı Sa. 1, Siı. t te Cumhur Reisi Celâl Bayar; kendisine Tmblu» »ehrl fahri hemşehrilifi t«Telh edlldikte» sonra elinde şehrin aîtın anahtan o4duj:« hald* »ereflne verilen ılyafett* koaafBrken Ârjantinde durum karışık, sarih malumat alınamıyor Hüknmet aduıa dahilî işlerin ordu tarafındaa idare edildiğî ve Peron'un sarsıntı geçirdiği kildiriliyor Bayann Lübnandaki ziyaretleri Ltibnan Cumhurrelsi, Bayara 2 Arab atı hediye etti, Suriye CumhuTreisi d« bir mesaj gönderdi Beyrut, 19 (a.a.) Reısıcumhur Celil Bayar, bugun Beyrutta Jokey kulübünü r e muzeyı zıyaret etnk ten sonra beraberınde Lubnan Reisicumhuru, Basyekıh ve diğer zevat olduğu halde Sayda'yı zıyaret etmıştır. Reısıcumhur, Lübnanın cenubu na giden yollar uzerındeki köy ve kasabalarda olduğu gibi Sayda şehrinde de büyük tezahuratla karşı lanmı?tırSayda'da Belediye tarafından şerefine verilen öğle ziyafetinın so nunda Belediye Reisi bir nutuk löyliyerek bugünün Sayda şehri için tariht bir gün olduğunu belirtDÛŞ ve demijtir ki: « Bütün tarihi boyunca mütecavizlere ve düsmanlara karşı dai A r k a m S a . 7. S ü lde Denizli 19 'Hususf surette giden K=' han Ss jlamer bildırivorl Avaremu» nihayet siyasî havatımıza da nüftıs etmek ımkânını bul du B'j=>un saat 10 dan itıbaren Incıhmrtar isımli mesire mahallinde yap'lan C H P Deniz'i il kongresinda Dmar Beledive Başkanı Ali Rıza Karakava «İktîdarın iktisadî po htıkası Av=remu' Dinarda BeleMaani Vekıh Celâl Yar dıvp se<iTilerini C H P kazandı didımcı, dım saat 15.30 da ye bu i'cpnin ismi vatan haritasın uçakla Almanyaya hareket etmiştir. Celâl Yardımcı, Almanyadan «ondan sihnHi Hâdi<:e CJTP iktidara jrec'nrp thnarın vıiâvet olacağına r« Avusturyaya da gıdecektir. Resimde, Maarıf VeldlL hava alanırda kendiiine buket takdun delâlet eder Bu da Avaremu. » eden bir öğrenci ile vedalaşırken görulmektedır. Hevecanlı ve hareketli gecen kortşre eordüğü raSbet bakımmdan geic demokrasimizde bflki de bir rekor teskıi etmiştır 5O0O kisilık topluluk başta senel sekreter Ka£im Gülek. gene! idare kurulu âzâlarındati Osman Sabri Ada! ve Hassn R esit Tanku* oiduşhı halde hazır bıılunan bütür C H P lileri ıremnun etti. Salon ve civan o kadar dolu idi ki biraz eec kslan ve teıahüratla karîilanan Gülek. ön ssfa ancak Derhal kürsüye gelen mebus Kirazoğlu, Kâmil karga tulumba u«ulüne müracaat edıldikten sonra geçebildi Gündeşe âcil şifalar diledi ve: «Şu mikrofon 4rifn« So 7 9u 7 rfe Yardımcı Almanyaya GiHi D.P. Kayseri kongresindc Kâmil Gündeş kürsüde konuşurken bayıldı başında ölmek bir şereftir* Hind Başbakanı Rus iiderle iyle fekrar göriişüyor çıkartılan hakkıhuzur Mesele dün İzmir D. P. Belediye Meclis Grupunda görüşüldü zanunın ekim çalışmalannda tatbiki kararlaştı 30 liraya Nehnı. Krutçef ve Bu(ganin'den İzmir 19 (Telefonla) Şehir taleblerde bulunacak Meclısi üyelennin 30 liraya çıkaMoskova 19 (a.a.) Bugun Le nlan hakkı huzurlan bugün toplanıngrad'a gelmiş olan Hindistan nan D. P. Belediye Meclis GrupunBaşvekili Nehru, rinumuzdeki çar da müzakere edıfmiş ve zanuıun tatbiki kaşamba gunü Moskovada Sovyet li ekim çajışmalarında derlerile yeoidenr' ğSfcflŞSBPPI^ * * Nehru'nun Sovyet Basjvâ'H Bulganm ile yapacağı gorüşmelerde. komünist partisı genel sokreteri Krutçef ın de hazır bulunacağı mu hakkak gıbidir. Arkası Sa. 7. Sü 2 de Kayseri 19 (Telefonla) Demokrat Parti ilk kongresi bugün saat 10 da Taıı sınemasmda çahşmalanna başladı Kongre başkanlığına Çorum mpbustı Ali Kıza Kıhçkale seçüdı. gundemdekı diğer madde' Bir Turk hakeminin idare ettiği lerın muzakerelerini muteakıb yaBugün başlıyacak askerî pılan venı idare heyeti seçımini final maçında Rusyayı yenen Belediye Başkanı Osman Kavuncu tatbikatta temsilî olarak Maearistan şampiyon oldu taraftarları kazandıatom bombası da Budaptte 19 (O Solakoğlu teleDilekler bahsinde konuşan bir fonla bıldırıyor) Dokuzuncu hatib oökuzlerımiz nalsız çıvisiz kullanılacak Avrupa Basketbol Şampıyonası kaldı; buna bir çare bulıın. susuzbugun yapılan karşılaşmalarla so luktarf kınhyoruz» dedi. Son olaj İzmir, 19 (T.HA.) Şimdiye ka na erdı. Takımımız bugün on bı rak soz atan bir delege de: «Eskij dar yapılan Nato manevralannın Birleşmiş MiHetlere yapılacak nncılık ıçm İngıltere ıle karşüaş den olduğu gibi mahalle'erde çocuk Kamıl Gundeş en büyüğünü teşkıl edecek olan ve tı Bu maçta ustun bir oyun çı lanmıza namazlığıru öğretecek mek Genel idare Kurulu azasından Kâ' Carte Blanche adı verilen büyük müracaati takib için Makarios'un yarduncısı Atinaya geldi karan takımımız Ingılterevı 7754 tebler kurAilsun'» yolunda temen nnl Gündeş, konuşmasına henüzi manevralar yarın sabahtan itıbaren mağlub etti Hk devre 3828 lehi niler ilerı sürdü. başladığı bir sırada: (rKonuşamıyo başlıyacaktır. Atina 19 (TÜ.A.) Kıbrıs Başmıze bıtti. Ayağı alçıda bulunan i Bir gün evvelki Cumhunyetçi rum, çok bastayım; iki gündenberi Bilhassa çok genış çapta bir hava pıskoposu Makanos'un yardımcısı Yalçmı bu maçta da oynatamadık Mıllet Paıtısı açıkhava toplantısm rahatsızım. Diğer kısma da arka tatbikatııu üıtiva edecek olan bu mılletlere Rossidis, uçakla Atinaya gelmiş Takımımız boylerkle 11 inci oldu da konuşan Tahtakılıca cevab ver daşlanm cevab versüı » kelimelerı manevralara muhtelif mensup 3000 i mütecavlz jet uçağı bulunmaktadır. Rossidis, gazeteci Arkası Sa 7, Su. 6 da mek üzere mikrofona gelen D P ni bitkın bir halde soyhyebildi vt lere verdıği beyanatta, Atına hubayılarak mıkrofonun dıbme düştu ıştirak edecektir. Arkast Sa. 7, Su. 8 de Arkası Sa. 7, Sü. 6 da Arkast Sa 7 Su 6 da Basketbolda Avrupa 11 ncisi olduk NATO manevraları Bir hayli münakaşalı geçen müzakereler esnasmda söz alan b a n uyeler kararın efkân umumıye üzerınde menfi tesır yarattığmı; bılhassa partıhler arasında hıç de iyi karşılanmıyan bu karann şimdilik tatbikından vazgeçilmesinl ilerı sürmüşlerdir. İki saat devam eden müzakerelerden sonra Şehir Mechsınm hazlran donemine mün. hasır olan bu karannm ekim çabşmalannda tatbiki kararlaştınlmıştır. Çocuk felci aşısı Sağlık Şurası, aşının memleketimizde şimdilik, tatbik edilmeme»ine karar verdi Ankarada Sağlık Şurası toplantlArjantin Cumhur Başkanı Peron, (solda), azlettiği âsî Bahriye Bakanı lanna iatirak eden Prof. Gokay, Anüral Olivieri (sağda) ile birlikte görüşulen meseleler etrahnda §u Montevideo 19 (R.) Arjantinde Başkanhğından devrildiği Tt Wr izahatı vermiştır: durum hâlâ istıkrar kesbetmemış kif edildığıne daır yayınladlgı ha« Şurada meslek hastalıklan tır. Peron duşmemekle beraber bü ber bugün Arjantin bırinci ordusu v* »an hastalıklara daır raporlar yuk bir sarsıntı geçırmiş bulunmak tarafından tekzib edümiştır. üzerinde görüşüldü. Aynca, çocuk Bir teblığ yayınlayan ordu komu felci için tatbik edılmekte olan yetadır. Arjantınde hakiki durumun ne merkezde olduğuna dair kat'î ve tanlığı bu haberlerin kasden yanlış ni aşının yurdumuzda da kullanısarih malumat da yok gıbidir. malumat yaymak için hazırlandığı lıp kullarulmaması mevzuu ınceBrezılya radyosunun dün sabaha nı bildırmiştir. Tebliğ şu mealdedir: lendi. karşı General Peron'un Cumhur Arkası Sa. 7. Sü. 6 da Çocuk felci vak'alannın memleketimizde endışeyı mucib bir sevır takib etmedığı gözönünde tutuîarak şimdilik bu aşının tatbik edilmemesi kararlaştı. Arkası Sa. 7. Su. 1 de Kıbrıs dâvasında Mtsır, Yunanistanı destekleyecekmiş Dün binlerce kişi plâjlara akın etti Fenerbahçe plâjmda bir ögrenci iken denizden boğuhnak üzere çıkarddı, fakat hastahaneye götürülürken ökHi Rusyanın Amerikaya yeni notası Paris 19 (a a.) Moskava radvosunun yaymladığı bir haberden anlasıldığrna gore. Sovyetler Bır'ığı hukumeti. geçen vıl mılliyetçi Çın deniz kuvvetleri tarafından Formoza adası açıklarında tevkif edılmış olan Tuapse adlı petrol gemisinin ve bunun ta'vfasımn serbest bırakılması hakkında Bırleşik Amerıka Dışışleri Vekâletıne yenı bir nota tevdı etmıştır Tarih İlâvemiz Bugün 60 ıncı tlâveyi veriyoruz Llndberg muamması Insull un hazin macerası Cınavet işllyen ıki mllyoner oğlunun tüyler urperbcı hikâvelerı Rıce Enstitusünfl mılyonlarca dolarhk vakıftan mahnnn eden cani avukatm jenı entrlkalart v s. Esrarlı Meşhur Dâvalar Anlatan: Tevfik Sadullah Pakistan Harbiye Nazırı Eyub Han (sağda) hava alanında Millî Mndafaa Vekili Ethem Menderes (solda) tarafmdan karşılanırken Dün bütün yurdda olduğu gibi mnı Fenerbahçe plâjı vermıştir. şehrrmizde de hava açık geçmıştıı. Fen Fakültesı Orman Şubesi 1 incj Havanın güzelliğınden faydalan Arfcast Sa. 7, Su. 8 de mak isteyen binlerce İstanbullu dün plâjlara ve sayfiye yerlerine akın etmıştir. Şehir Hatlan vapiırlarıle Boğazıçıne, Adalara ve diğer istıkametlere giden lerm sayısı 25 bini bulmuştur. Trenlere binenleITD sajısı da 80 bini aşnuştır. Bilhassa dün en fazla rağbet Gülhane parkma gösterilmış, park sabahtan geceye kadar dolup taşmıştır Dun, Florya plâjlannda kabıne tutmak âdeta bir mesele halini almıştır. Mevsimın ilk deniz kurba Pakistan Harbiye Nazın dün şehrimize geldi Pakistan Harbiye Nazın Eyüb Han, maıyetmde dört kişilik bir Asnmızın ilk yansında büfiin heyet olduğu halde dün saat 14 50 dünyayı işgal etmiş olan bu de uçakla Karaşiden şehnmize gelmıstır. heyecanlı esrarh, merakh Eyüb Han, hava alanında Millî davalarm içyüzü Müdafaa Vekili Ethem Menderes, Generaller, Vali Muavinleri ve Temsil Bürosu Başkanı tarafından karpasif korunma tatbikatı yapıldığını ve Başkan Eisenhowerin de şılanmıştır. üç gün müddetle sığınaklarda yaşadığım yazmıştık. Resimde, Bir ihtiram kıt'ası misafir Nazıra Başkan Eisenhower alarm dudükleri çalar çalmaz sığmata giselâm resmini ıfa etmiş, bando Paderken göruîmektedir. kistan ve Türk millî mar}lanrıi çal lîsenhower Sığınağa Gidiyor Pek yakında Cumhuriyette mıştır. Irak Krah majeste Faysal, 28 Eyüb Han, bugün temaslarına başhyacaktiT. Misafir Nazınn Baş haziranda memleketimize gelecekvekil Adnan Menderes tarafından tir. Kral Faysalın resmî ziyareti bir şehrimizde kabul edilmesi muhtehafta devam edecektir. meldir. Siyasî çevrelerde bu ziyarete huPakistan Millî Müdafa Nazın ve beraberindekiler yarm Ankaraya susî bir onem verılmektedir. Kral Faysalın şehrimizde buluhareket edeceklerdir. Salâhiyetli çevrelerden aldığımız nacağı müddet zarfında Metris çiftmalumata gore Pakistan pek yaliğmde büyük bir askerî tatbikat kın bir tarıhle Türkıye Irak pak yapılacak ve Şale köçkünde bir resmı kabul tertiblenecektır. tına katılacaktır. Irak Krah 28 haziranda geliyor KAHVE FAU •I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog