Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

DEMİRBANKın BÜTÜN ŞUBE ve AJANSLARI VADELl HESAB AÇANLARA HARİKULÂDE Hedivelerini vermektedir. 30 unco j\\ sayı 11.079 u m hu r i yet Telgref *• mektub tdr««i Cumhunyet îst*nt»ti Porta Rnruru Telefonlar. Utnumt Santral No. n: 242ya. y » « îjjerı 242UU. Matbaa 24290 r V A Bt JK Sfakalın ı'k Hazıran sayısı hikiyesi ve SallJıa^rlm t îfatu. Fa'il Hüsnü, Ceyhun 4tu»KaıÖu£ Tahsm Y ıcel, SabaVıaddir feık Ba\"1, Zahlr Güvemli fBajŞaran i "alıb Apavdın, Y aşar Nal başka ımzaların en guzel ur yarısınagının netıceleri vg ianaf aktualıtesme ıjtır. * ^ /. Ktreucusu :VUNUS NAD! wo 84« Perşembe 2 Haziran 1955 öü görüşmeleri için bugün tebliğ yayınlanacak Yugoslav çevreleri, müzakerelerde fazla önem verilecek netice alınmadığına işaret ediyorlar, Rus diktatörü bir basın konferansı vaoacak Yeni subay okulu Yedek suba\hğııu yapmış ti«s«* nıp7unlan hu oktılda bir sene nkuduktan sonra muvazzaf subay olacaklar Ankaia 1 (Telefonla) Harb okulunun 4 yıl surelı bır harb unıvrMtesı ve\a harb kolejı halıne get rıleceğıni evvelce bıldırmıştık Osıendığımize gore, unıveısıt» muiHılı halıne gelecek olan harb okulunun janında kısa devrelı bır de subay okulu açllma«ına karar Arkası Sa 7. Su 1 de Belgrad 1 (R ) Busun resmrn teyıd edıldığıne gore Sovvet ıdarecılen varın burarla bır ba<ın konferansı yapacaklaı ve Rus Yıı goslav goıusmelerı hakkında ızahat vereceklerd r Yugoslav temsılcı hevetıne yakın olan çevrelerın belırttıklerıne gore, Yugoslav Sovvet mıızakerelen sırasında pek fazla onem verılp<~k, netice alınamadığına ışaıet erlı1Kml Yıldıy e»'»*« mektedır iftira dohı kir makale Arkam Sa 1 Su î ı« yavınladı Türkiyede casus mektebleri açmışız! CunHıur Reisi bu sabah geliyor Ankara, 1 (Telefonla) Cum hur Reisi Celâi Bavar, bu ak^jn \ataklı eksprese ılâve edılen hııvısî bır vasonla İstanbula mııte '=<•j cıhen hareket etmı«tır Cunhur j Rpisı, yarın ıki"«" Elmalı bendınn ' açıhşını yapacaktır Mo=kova 1 (\ P ) Sovyct nrdu^ınun lesmi orsanı Ki7il Yı rt<z bueunku bır makalesınde Turkıve Dun Demirkoprude yapılan temelatma merasiminde Nafıa. VekiH Zeyünoğln nntnk töylerken ye vpnıHen *ari7İprde bukınm'i<s ve çımdı de bu meml^ketın. Batı Almanva ılp bırlıktp bellıbaslı bır "*sw yetıştırmp m°ıkezi halınp ÇP'i'a 7 Su 2 de Mareşal Tito ilc Rus diktatoni Brioni'de japtjkterı son toplantıda Sevahatleri Kolavlastırmak Mumkundur îngiliz grevlerinde ordunun miidahalcsi Hava kuvvetleri posta nakiîyatını deruhte kuvvetleri de yardıma çağrıldı, deniz hazır vaziyette bekliyor ettu kara kuvvetferi eriç nehri havzası inşaatma dün başlandı ovasını Alpullu, 1 (Husust surctte gönderdıgımız arkadaşımız Şahab Balcıoğlu bıldırıyor) Merıç nehrı ve tâbılermın ıslahj ınşaata temel atma toreni bugttn oğleyın Turkıye topraklarmda Demırkopru, Yunan topiaklarındft PıUonS* parlak bır »urette yapilnvştır Bu münisebetle Demırkopru dura?ı Turk Yunan bayraklarıle donatılmıstı MTJIBI yerınde ayrıca bır de trıbun kuıulmujtu. (Arkast Sa T"Sü 4 tet Temeli atılan inşaat 82 bin hektarlık Meriç su baskınlarından koruyacak on 1520 ıen« zarfınHa halkımızda seyahat zevfci ehemniyetli şekilde inbu (feli?me gittikçe 4e genişlijor Mutevazı tabakaja k«dar >avllıyor Bn. nıedeniyrt bakımından »«vinılecek bir müşahedeLondra: 1 fBBC • > » ) In«ıldir. tere de demıryolu ışçılen jtrevı se. Gerçi bİT kmm Tttrk »eyyahlabebıle husule gelmış olan cıddi ruıın gormeklen riyade satın almak buhratıı hafıfletmek makwtdılp ılân GÜZEI.ÜK KRALIÇKSİ GITTI için gittıkleri hakkında şlkajetler ^ „.«..„ Istanbul Gazeteciler Cerrmetı ve edı'en «fevkalâde hal ^ u . edilip durur; ama hâdise bir knl den olmak uzere, Ineıl.z hava kuv '| I'tanbul Gazetecılet Sendıkası Yaolarak mutalea edilirse milletimivetlprı bugunden ıtıbaren po«ta pı Kooppratıflerı tarafından v«ıpı zin dun>a.M tanıması ve dun>aca naklıvatını deruhte etmış bulurt lar 1955 Tuıkne Guzelhk Knlı tanınması bakımlarından da fajdalı maktadır Ingılız kara kuvvptleri çplığı seçımınde Turkıve Guzelhk bir rere>andır. dahi, posta naklıvatmda hava kuv Kralıçesı seçılen Suna Soley. HelAncak. geçen senedenberi dışavet'erıne vardıma davet olunmıij «ınkıde 1955 Avrupa Guzellık Krarı>a se>ahat bir takım kayıdlara tur Bu mevanda Ingılız de>Piz kuv lıcplıâı mu"ab^ks<iina ı«:tırai< pt baelanmıstır Hukumet. her ra^tgevetlerı her hangı bır tslebı kaışı a rrek üzcre dun saat 10^0 da u lene doviz vermemekte, veremeçakla Fınlândıvava harek^t "tn'îmava hazır vazı\ettpdır tnektrdır. Doviz almadan se^ahate tır Rp=ımde. Soley, uçağa bınpr Arkası Sa 7 Su ? de ken goruluyor (ikanlann ise ne şekilde olursa olfcun Turk parası mukabilinde kaçak dıniz tedarik etmi; olacağı muhakkaktir Hiç kimse bedava se>ahat edip boleş ?aşnarnadıgına gore bıınıın için bir >erden para almaktartır I$te bu sızıntı\ı da onlemek için hukumet, se\ahatı tahdid ettiVe dışarıda kendisinin ikamet ve ia^esini resmî bir senedle taahbıid edecek bir jakını olmıyanlara paIngilterede demirjolu grevi uzerine kara\ollarında nakliyat artmıştır. saport vermedi Istatistik Umum Müdürlüğü, en fazla ihracat ve Yukandaki resimde, Brighton'da tikanan bir yol goriılmektedir Bİ7deki bu se>ahat tahdidi tamaithalât yaptığımız memleketleri bildiriyor mrn iktisadi endişelerden ileri geldieri için kaldırılması daha kolaydır Ankara. 1 (T H A ) bu ihracat, 326 mılyon 800 bın lıra 7a(en son a^larda bn fahdidin tık Umum Mudurluau tarafından j olup ceman yekun 8 mılyon 590 kaldınlacağı hakkında hatta nim»on dort aylık dış ticaret duıumu bm ton ıdı resıni be\anlar da yapılmi'.tı Fakat muzu behrten bır ıstatistik neşreIthalat durumumuza gelinde son bu tahdid hâlâ resmen kalkmıs dedılmıştır nısan avı ıçınde 130 mılyotı 700 bın ğildir Se^ahat tahdidindrn dola>ı Bu ıstatistığe gore 1955 nısan Arkast Sa 7, Su 5 ie serbest pi>a.sada doviz dunıntumın Belediye Hıfzıssıhha Lâboratuannın tahlilleri neticesinde ayı ıçınde îl mılvon 600 bın lıra bir fa\da gordu?une hukmcttiıprpk Hilton otelindeki zehirlnunelere siıte karışan bir tutaıında ve bır mılvon 541 tonlıık alâmeller go/e carpmaınaktj nldumikrobun sebeb olduğu anlaşıldi ihracat yapıİTiıstır 1955 ocak *üğuna gore hukuntetın hu tedbiri bat mart ve nısan avları ıçmde ı=e kaidırması. hiç değilse gevşetmesi Geçen hafta Hilton Otelmde ye ğı haberdar etmıştı Oğrendığımize 300 mılvon 400 bın lıra tutarında baklı nlarak beklenehilir. Bu arada se>>ahlar» verilerek mçk yiyeceklerın bır kısmındagoru gore. muhtelıf cephelerden vapılan ve 5 mılvon 336 bın tona varan bır para miktarının da gozden geçiril len hazım cıhazı bazukluSu dıkkati araştırmalar. kımyevî ve baktrıyo ihracat vap'lmıştır 1054 ocak. şuçekmış ve otel idaresı derhal valıli Arkası Sa 7, Su 1 de İ bat mart ve nısan ajlan ıçınde me^ındp fa\da vardır. Hukumet bugtın se>ahate gideceklere talbik etmekte olduğu doGulhane parkı avııç tçı kavir verme sistemine ilişmeden dıdar bır yer... Bahar ve Çıçefc şarı gidereklerin cıkarabilereği tfajramı munasebetıle burada Turk parası mıktartım gozden gedukkân açıp satış yapan mııesseselerı Beledıye murakıbçirehılır ve hımıı 200 lira\a kolayca çıkarabtlir Bıına mukahil dışaun şoyle bır teftış etmışlei ve rıdan gelen >olcuların janlarında il tanestnt mıllı korunma kagPtııecpkleıı Turk parası miktarını ııununa muhalefetten mahke serhest hırakmasak bile lftOfl lira.ia Denizcilik Bankası da, bu ambarların arkasındaki sahada antrepo binaları ve meye vermışlcr Butun mnV kadar ııkarmak mumkundur. lekirler, butun karaborsacı^^ bir if hanı inşa ettirecek Bo\k japıldıgı takdırde evvela butun kanun, nızam tannnaziçerıde kacak doviz satısının çnk lar Gulhane parkına tnpianmadılar ya... Bu park saha,mı muhım mıktarda ontıne geçilmiş oşehır mıkyasına çıkarın. tnularaği gibi Turk parası da dısanda lakıblar adedını de o kadar kıvmetlenmeğe baslar Busun. Turk r.rltınn ve şoyie anı b * t^ftıj parasının serhesl pi\asadaki duruyapıltın... demek murakıblar CITMIIURIYET yeter derecede olsa 31 adedı ^ehrın heyetı umumıyesınde havsalan r knbul edem'ycegı bır yeküna varacak... 34 Antalyalı 160 milyon liranın varisi 60 70 sene evvei AntalIKAN BASIN HEYETI REISI GITTI Hukumetımızın davetlısı yadan Mısıra giden ve 1949 olarak memleketımızı zıyaret etmekte olan İranlı gazetecıler heda ölen tacirin mtıazzam yetı reısı dun uçakla Almanyava gıtrrustır. Basvekıl Adnan Menderes, doktor Abbas Mes'udi'ye gonderdığı mesajda. tMemseneti 34 kişiye dağıtılacak leketlcrımiz arasındakı kardesçe munasebetlerm ınkişa Antalya 1 (TelefonJa) Bunfı ve sıkı bır ısbırhğıne inkılâbı valnız aramızdakı seveı bağladan 6070 sene evvel Mısıra g'derının dpeıl menfaat. hattâ kader bırhğımızın ıcabatındandır» derek verlpşen, Antalyalı Mora mumıstır Resimde. Adnan Menderes tranlı meslektaslarımız arahacırlennden tnccar Hacı îsmaıl =;ında gorulmektedır Fetebelın olmesj uzerine bıraktığı 160 mılyon Turk lıralık muazzam ••rvet, AntalyadaM 34 vansıne ia Arkasi Sa. 7, Sü 5 t« 4 ayhk dış ticaret açığımız 178 ıtıüyon Hilton oteli esrarı nihayet dün çöziildü C.H.P. il teşkilâtı Nükerrem Sarola tecssürlcrim bildirdi Bir nahiye miidürii odacısı tarafından Divarbaklr 1 (Tetefonla) Şeh rımıze bağh Sılvan kazasınm Başnık nahıyesınde bir ciaayet işlenmiştır. Hâdise şudur. Arkası Sa. 7, Su. S de Çekilen felgrafta «tehdidleriniz mücadele imanımızı bir kal daha arttırdı» deniliyor Devlet Vekıh Mukerrem Sarolun Konyada yaptığı beyanat dolavısile, C H P il idare kurulu başkanı Esad Muhlıs Sırmalı tarafından dun kendısıne şu telgraf çekilmiştır: »Konyada yaptığınız ve devlet radyosunda defaatle yayınlattıgınız bastanaşağı hakaret ve tehdid teşkıl eden rejıme, kanunlara ve nezaket kaıdelerıne uvmıyan konuçmanızı butun teşkılâtımız uzüntü ıle karşılamıştır Sebeb'iz sarfettığıniz bu tahrıkâmız, yakışmaz ve esefle karşuanan sozlerınızı dokunulrmjlıcni2in ımtıyazı altında yapıyorsunuz Bulun bunlar hakkında size karşı da Arkan Sa. 7 Sü. 7 de Yeter! Salıpazarmda üç tane büyük transit ambarı yapılacak Ta*ih İlâvemiz Bugün 55 inci veriyoru? Inşaattan sonra Salıpazarı sahilinın alacağı (Yazısı 7 ncı sahıfemızde) •Ticaret ahlâkımız bit kadar kotuledı hn'« dıyerek do> w<» . (cek zaman çoktan geç*'. Bu vakıâ gosterıyor kı ıhtıkan b>z bugunku kanunların tayn ettıklerı cfn/drln onUııen^n/ece qı: O hıılde JIP beklıijonı ' Buyuk hnık I ııtleiının don » ( • * qomteyıne kadar soyu'ma .uiı mı? y . • * • 3 tecavüz hâdisesi oldu 70 lık bir ihtiyar 12 yaşında bir kıza, 3 arkadaş sinema tocasında hir karlma tecavüz ettiler M. ısnı nde 12 yaşında bır kıza tecdvuz eden Hasan ısmındc 70 \ işında bır şahıs adlıyeye verılmış \e 2 ncı sulh ceza mahkemcınde Arkaaı Sa, 7, Sü. S de ±\*. S Koprıı KactO»v afasında hclıkcrplerl» nolmıı japılacal' Gazeteler YAZ1SIZ î Va
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog