Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

30 anco fil sayı 11.096 umhuriyet KURUCUSU:YUNUS NADÎ Telgraf v» mektub adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta kutusu îstanbul No 248 Telefonlar: ümuml Santral Numarası: 24298. Yazı İjleri 24299. Matbaa 24290 GÜLHANE PÂRKI BÜROMUİDA HESAP AÇARAK HEDİYELER Pazar 19 Haziran 1955 Amerika ile müzakerelere Arjantin Diktatörü Peron dün yaz aylannda devam edilecek devrildi ve tevkif olundu Brezilya Badyosunun dün gece safaaha karşı verdfğî haber BasbakanYardım Heyeti Reisini kabul etti Amerikan Yardım Heyeti Reisi ile Büyük Elçi bu mülâkattan sonra bir basın toplantısı yaptırar Başvekıl Adnan Menderes dün saat 19,45 te memleketimize yeni tayın edılen Amerikan yardım heyeti başkanı General Reeley ve Amerikan Büyük Elçisi Avra Warren'i Vilâyette kabul etm'ştir. Gorüşme 45 dakika devam etmiş ve toplantıyı müteakıb kendisile konuşan gazetecilere Amerikan yar dım heyeti başkanı General Reeley Başvekil dün Amerikan Buyuk Elçisi vt Yardun Heyeti Reisi ile birlikte şunları söylemişür: e Memleketıruzde vazifeye baş Washington, 17 (A.P.) Birleşik Banka ve para fonunun İstanbulda Amerika hükumetinin ileri gelen yapacağı bir toplantıda Duîunaca lamam dolayısile Başvekilinizi ziiktısad idarecilerinin, bu yaz içinde, ğını ve bu tarihten once kendıs.le yaret ettim. Bu arada umumî meTürkiyenin malî ve iktisadî mese diğer yetkili Amerikan ilarecüer. seleleri gözden geçirdik.» leleri ile ilgili olarak Türk liderle nin Turk liderlerile görüs.ecek!erlni Yardım heyeti başkanınm basın toplantısı rile yeniden görüşmeler yapmaları cuma günü bildırmişleldır beklenilraektedir. Bırleşik Anıerıka ile Türkiye a General Reeley dün saat 21,30 da Hükumete mensub kaynak'ar, W rasındaki durum hakkında son ay Amerikan konsoloshanesmde gazeRandolph Durgese'in, 1216 eylul lar zarfında bir takım gnrüşmeier tecilerle taruşmak üzere bir toptarıhlen arasında MılleMeraıası Arkası Sa. 7, Su. 8 de Arkas\ Sa. 7, Sü. 1 de Rio de Janeiro 18 (R.) Brezilya radyosu, bu gece yarısı yaptığı neşriyatta Arjantin ordu birliklerinin General Peron'u Cumhurbajkanlığı vazifesinden istifa ettirdıği haberini yayrruştır. Radyo General Juan Peron'un tevkif edildiğini ve yerine de Cumhurbaşkanlığrna eskı Harbiye Bakanı Franklin Lucero'nun getirildiğini ilâve etmiştir. Esasen iki gün önce başhyan isyan hareketi Buenos Aaires şehrinde kara ordusu tarahndan bastırıldıktan sonra dahilî idareyi ordu yüksek kurmay heyeti ele almış ve General Peron'un nezaretinde çalışmağa başlamıştı. Arjantinde uçak seferleri hâlâ yapılamamaktadır. Memleketteki spor temaslan da tehir edilmiştir. Yer yer isyanlar Asilerin radyosu tarafından bildirildiğine gore, Porto Belgrano Arkası Sa. 7, Sü 2 de Washington hükumet kaynakları, İstanbuldaki Milletler Bu radyoya göre ordu iktidan ele aldı, Cumhur arası Banka toplantısından evvel yetkili Amerikan Başkanhğına eski Harbiye Bakanı Franklin Lncero getirildi idarecilerinin hükumetimizle görüşeceklerini söylüyorlar Atinadaki hukukçular kongresi Kongre, TfirkYunan hukukçulan arasında Kıbns mevruunda bir miinazara halini a)dı Atina 18 (a.a.) Milletlerarası hukukçular kongresi çahşmalanna devam etmektedir Toplantılar iki gündenberi tamamile gayeden uzak ve tam manasile siyasî bir mahiyet almıştır. Yunan delegasyonu ve bilhassa Kıbns piskoposu Makarios'un temsilcisi Luizidis Kıbns me selesini ileri sürmekte ve havayı Arkası Sa. 7. Su. * te Buenos Aires'te Ayaklanan katoliklerin hükumet binasında Eva Peron adına asılmı; bir plâkı sökmeleri üıerine vak'a mahalline gelen Başkan Peron (ortada) duvan incellyor Bir Hâdisenin Gümrüklerden çekilmiyen mallara el konulacak Ticaret Vekâleti, ithalatçıları tarahndan 15 gun içinde çekilmîyen raallardan lüzum gördüklerini çektirib m m ~ " üıtiyaç sahipleıine intikal tttirecek Ankara 18 (Telefonla) Normal ithal yolu ile gümrüklerimize gelmif olan bazı mallann 15 gün içinde ithalâtçıları tarafından güm rüklerden çekilmesi için İktısad ve Tıcaret Vekâleti bu akşam bir tebhğ yayınlamıştır. Bu müddet zarfında çekilmiyen mallara elkonulacaktır. Vekâletin aldığı bu yerinde tedbir sayesinde piyasada bulunamıyan bir çok malrn ortaya çıkacağı tabiidir. İktısad ve Ticaret Vekâletinin tebliği aynen şöyledir: Aşağıdaki listede adlan yazıb maddelerden normal ithal yolüe gümrüklerimize gelmiş olup ithalâtçıları tarafından halen çekilmemiş olanlar bu haber yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içmde itSa. 7, Sü, 7 de Basketbolda Finlandiyaya 5654 yenildik Budapeşte 18 (Hususî) Milli basketbol takımımız bugün Avnıpa sampiyonasında beklenmed k bır mağlubıyete uğradı. Bulunduğumuz (B) grupunda ikinci olan takımımız bu sabah (A) grupunun birinctai Fuılandiya ile karşllaştı. Bu maçtan «vvelkı umumî kanaat takımunızıo Finliler karşısında rabat bir galibiyet alapa£ı merkezın Arkası Sa. 7, Su. 2 de merikadan yapılan istfkn» talebinin neticesi,j nmumi efkâr hesabını bir sürpriz teşkil ermiştir. Meclis dajhlırken, yaz aylannda büyük ikrUadî muvaffakıyetlerin tnüjde [ lenecejji va'dolunmuştu. Bu vaid, pahalıhktan sıkıntı çeken aile reis j lerinin, ham madde getirtemiyen sanayicilerin, yedek parça bulamıyan nakliyecilerin ve ziraatçilerin, tnalzeme darlığından bunalan inşaat sahiblerinin ve ciro yekunu daralan tacirlerin yüreklerine su serpmisti. Herkes, kuvvetli bir mes ned olmaksızın hükumefin sarih bir vaidde bulunamıyacağına kani idi. Amerikada cereyan eden mtizakerelerin sonu, ümid ve itimadla beklenivordu. Hskikatte, Washington'da temaslar yapan devlet adamının iiç yiiz milvonluk bir anlasmeyı derhal karara bağlatabilmesi mnsküldü. Mıizakerelere mevzu teskîl eden iktisadî me^elelerde, avdınlatılmaga ihtivac eösteren tnühim noktalar mevcndda. Taraflar arasında. pörüş birligine vanlamamışü. Pren sip mutahakari hasıi nlduktan sonra ise. kredi acacak mercilerle görü«erek teknik hususlann tanzim edilmesi en ar bir kac hafta zaroan alacaktı. Tam bu «ırada bir ajansın red haberini bildirmesi ve Washing ton'dan dönen devlef adamının beraberinde bir cek eetirmemeM. miizakerelerin muvaffakrvetsizlikle neticelendiŞine dair bir intıba uyandırmıstır. Red haberi. matbnatta eeniş akisler varatmıstır. Aianstn haberi bildirirkpn kullandıği lisan haklı ve şiddetii tenkidlere hedef rurulmustnr Resmî şshsiyetierin memleketimiz hakkında menfi propaganda Ihciyatlar tatbikatı hakkında Orgnl. Baranselin beyanatı "Ege bö.gesiıtin 5 vilâyetinde 45 yaşındaıt yukarı vatandaşlar 9 gün kıırs görecekler, gerekli emir verildi,, I Ankara 18 (T. H A) Erkâm I Harbiyei Umumiye Reisi Orgeneral Nureddin Baransel, kısa devreli eğıtime tâbi tutulacak 45 yaşından yukan ihtiyatlarla, askerük şağları geçmemiş ıhtiyatlann tâbı tutulacaklan eğitim hakkında Türk Arteast Sa 7, 5ü. 3 t ı Maarif Vekili bugün Almanyaya gidiyor Amerika, İngiltere ve Fransa Dış Işleri Bakanları New York'tald toplantılannda Beyrntta yapılan kabul resmlnde Cumhur ReUi Celâl Ba yar ve Lübnanlı davetliler Gelâl Yardımcı, bu seyahali ve maarif meselelerimiz elrafında izahal verdi Maarif Vekili Celâl Yardımcı, Müsteşarı ile birlikte bugün uçakla Almanyaya hareket edecektir. Vekil, dün kendisile konuşan muharrırimize seyahati ve diğer maarif işleri etrafında şunlan söylemiş tir: « Yarın (bugün) 15 45 te Al manyaya müteveccihen hareket e deceğiz. Bılindiği gıbi, Almanya, Avusturya ve Fransa tarafından da vet olunmuş bulunuyoruz. 1 5 2 0 gün sürecek bu seyahatimizde Almanya ve Avusturyadaki kültür Arkası Sa. 7 Su. 7 de Bay ara Trablusşam fahrî hemşerilîği verildi Cumhur Reisi dün Beyruttaki elçiliğimizde Türk kolonisîni kabul etti ile karsılanan Bayar saat 12 de Trablusa vasıl olmuştur. Devlet Reisleri şehre girerken 21 pâre top atışı ile selâmlanmıştır. Bayar ve Şamun, çehrin varoşlannda vali, belediye reisi ve askert erkân tarafından karşılanmıştır. Belediye sarayına giden mümtaz davetliler, öfle yemeğini beraberce yemislerdir. Yemekte 300 davetli Arkast Sa 7 , S ü 1de Feridım ERGÎN Ark(m Sa. 3. Su 5 te Bir kaç güne kadar Büyük devletlerin ilk görüşmeleri Üç Dış İşkri Bakanı, NewYork'tan San Fransisco'ya, Molotof ile konuşmağa gidiyorlar, Adenauer. ise Amerikadan Londraya Eden ile görüşmeğe geliyor New York 18 (R.) Batı Almanya Başbakam Dr. Adenauer, memleketine müteveccihen uçakla yola çıkmıştır. Dr. Adenauer, yolu üzerinde bulunan Londrada yedi saat kalacak ve öğle yemeğinı İngiltere Başbakam Eden ile yedikten sonra kendisi ile görüşecektir. Batı Almanya Başbakam görüşmeleri müteakıb akşam Bann'a uçacaktır. iki devlet adamı arasında yapr lacak görüşmede bahis konusu edi Arkası Sa. 7, Sü 6 da Esrarlı Meşhur Dâvalar Yirminei asnn ilk yansında bütün dunyayı işgal etmiş olan heyecanlı, meraklı, esrarlı davalann içyüzü Lindberg muamması Insull'un hazm macerası Cinayet iîliyen üti mılyoner oğlunun tuyler ürpcrtıcı hlkâyeleri Rice Enstitıısunu milvonîarca doîarlık vakıftan mahrum eden canl avukatın şeni entrikalan VJ. C.M.P. dün Kayseride bir miting yaptı D. P. mebuslarını siyasî komisyonculukla itham eden Ahmed Tahtakılıç; iktisad, ticaret, basın ve adalet mevzularmda tenkidlerde bulundu Kayseri 18 (Telefonla) Bugün şehrımız heyecanlı günlerinden birıni daha yasadı. DJ». merkez ilçe , ve C.M P. ıl kongrelerinln aynı saatte ve ayn: semtte oluşu güne ay Hayrabolu adliye binasına İzmirde kundak koyanlar toessür Binada çıkan yangın derfaal söndürüldü, biri köy muhtan 3 kişi yakalandı Beynıt 18 (Husus!) Lübnanın ikinci başkenti addedilen Trablusşam bugün tarihî günlerden birini yaşamışbr. Türkiye Cumhurreisi Celâl Bayann şehre yapacağı zi, yaretin heyecanı daha dünden baş! lamış ve bugün son haddini bul1 muştur. Halk, sabahın erken saatı lerinden itibaren şehrin sokaklannı 1 ve bilhassa Bayann takib edeceği güzereâhı doldurmuştur. I Bayraklar ve taklar ile süslenen sokaklarda türkçe ve arabca dövizler hemen her yanı doldurmuştur. Devlet Reisimiz, dost Lübnan Cum Celâl Yardımcı dün konuşurken hurreisi ile birlikte sabah buradan yola çıkmıştır. Beynıt ile Trablus yolu üzerindeki kasaba ve köylerde içten gelen sevgi tezahürleri DİN DEĞİŞTİREN ÂŞIK Ardaj Ekmekçi adında biri İslâm dininde bir kız sevmiş ve onunla evlenmek için din değiştirmiştir. Resimde, müslüman olan ve Mehmed Akif Ekmekçi admı alan vatandaşımız, nikâh törenini müteakıb eşi ile birlikte Beyoğlu Evlendirme Dairesinden çıkarken görülüyor. ve hayret Anlatan: Tevflk Sadullah Bir kaç güne kadar Hayrabolu 18 (TJIA.) Kazamız Adliye binasına bir sabotaj yapılmış ve geceyansı üç kişi tarafından ahşab binanın bir pencererı bir hususiyet vermekteydi. İzmir, 18 (Telefonla) Şehir sine kundak konulmuştur. Demokrat Parti merkez ilçe konMeclisinin haziran dönemı çalışmaYangın derhal genişlemeden kı larına son verdiği gün hakkı hu gresi Tan sinemasında, Cumhuri Eğlenceli ve meraklı mündericatı yetçi Millet Partisi il kongresi ise ite tatil gününüzde hoş vakit sa bir zamanda söndürülmüştür. zurların 7^ liradan 30 liraya çıka (Arkast Sa 7 Sü. 4 te) geçirmenize yardım edecektir Arltnsi Sa 7 Sn 3 ~t> 4rlfası Sa. 7, Sü 5 te D. P. Belediye Meclis Grupu bugün hakkı huzurlara yapılan toptan zam meselesini münakaşa edecek DİPLOMA TÖRENİ Dün saat 17 de. Üsküdar Amerikan Kız Lisesınde bu sene okulu bıtirenlere törenle diplomaları dağıtümıs, bu münasebetle öğrenciler tarafından güzel bır musamere vpriinrctır R?;mı^e dıploma alan genc kızlar eorülıivor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog