Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

Hca jri stfi 11.094 umhuri KURUCUSUrTUNUS NAOf Telgrai v» mektub adresi: Cumhuriyet Istanbul Posta kvtusu İstanbul No. 246 Telefonlar: Umuml Santral Numarası: 24298. Yan İçleri 24299. Mâtbaa 24290 faıtibalar Ba LM» Moda Mecmaası tenilerinin Parilin ^ hakikr^nodeilerinl COUTURt "KUTÜR,, ihtiva HAŞET Cnma 17 Haziran 1955 ve 2 ayda bir atı 3 liradır Beyrut baştanbaşa Türk Lübnan bayraklarile donatılmış, yüzlerce tak kurulmuştu, şehir bir bayram günü yaşadı Âsi ordu birlikleri hükumet merkezinde Bayar Lübnanda büyük Ar antinde kanlı bir tezahürlerle karşılaıtdı ıtilal başlad Bayann dün Bejnıt Hava Meydanında, Lübnan Comhurbaşka nı tarafındıın kaı^ıknışmdan (Foto Cumhuriyet: uçak postagı) Başvekil Lübnana gidemiyor Adnan Menderes, Lübnan Başvekiline bir telgraf göndererek itizar etti Beyrut 16 (Hususî) Beyrut şehri bugün fevkalâde günlerınden I birini yaşadı. Türkiye Cumhur ReI isi sayın Celâl Bayan karşılamak ve selâmlamak için, daha sabahın erken saatlerinde şehir ile Halda hava alanı arasuıdaki bütün yellar on binlerce insanla dolmuş, taşmıştı. Caddelerde telgraf direkleri ve ağaclar Türk ve Lübnan bayraklarile süslenmişti. Her 150200 metrede bir tak kurulmuştu. Her tarafta «hoş geldiniz» levhalan göze çarpıyordu. Saat 11 e doğru Reisicumhuru ve maiyeti erkânım hâmil olan askerl uçaklannuz, Lübnan jet uçaklanBin ortasında hava alanının üzennde göründüler. 10 dakika sonra Reisicumhur Ce Arkası Sa. 7, Sü. 1 d» Başvekil ve Hariciye Vekâleti V» kili Adnan Menderes, Lübnan Baş vekılı EkselâTis Sami El Solh'a aşa Beyrut 16 (Hususl) Türkiye ğıdaki telgrai göndermişlerdir: Cumhur Başkanı Celâl Bayarın Arkası Sa. 7 Stı. 7 de Lubnana yapacağı resmi zıyaret dolayısıle, Komunistler, Türk Irak paktına karşı cephe aimış şahıslar, Beyruttaki Türk düşmanlan ile komünistlerin evvelki gece çıkardıklan iki hâdise Mısır ve Suudi Arabistan taraftan Arablar, Türkiyeden kaçmi} Ermeniler ve Osmanlı Imparatorluğundanberi Türklere karjı husu(Arkası Sa. 7 Sü. 4 te) Hacca gitmek istiyenlere döviz verilmiyecek Bu huiusta bir tararname neşretKlmeti bekleniyor Aakara 16 CT.H.A.) Hac mev siminin yaklaşması münasebetıle, memleketin muhtelif bölgelerinde Hacca gitmek için pasaport talebinde bulunanların sayılan gün Arkasi Sa 7 Sü. 7 de resmî binaları ve Peron'un sarayını bombaladılar, büyük bir şehri ele geçirdiler Hükumet, dün gece ihtilâlin bastınkhğını bildirdi. fakat çarpışmalar yer yer devam ediyor Buenos Aires 18 (R) Arjantin başkenti civarındaki birinci piyado alayı ayaklanmış ve bu harekete motörlü birlikler ile deniz ve hava kuvvetlerme mensub bazı kıta ve filolar iştirak etmişlerdir. Diğer ordu birlikleri hükumet tarafını tut muşlardır. Bir uçak şehrin üzerinde uçarak hükumet binasını iki de Arkası Sa. 3, Sü. 4 te Uç Batıh Dış Bakanı toplandılar Dörtler toplantısutdan önce bir NATO toplantısı yapılması muhtemel Suphi Batur dün konuşurken Kaçan pUot Fevzi Gökdeniz «Akis» davası karara kaldı Ankara 16 (Telefonla) Akis mecmuası Yazı îşleri müdürü Cüneyd Arcayüreğın duruşmasına bu BasınYayın ve Turizm Genel dün yazılı imtihanlan yapılmıştır. gün şehrimiz Toplu Basın mahke müdürlüğünün tertiblediği tercüİmtihanlarda hocalann test suAnkara 16 (a.a.) M. M. V. mesinde devam edilmiştir. Duruş man ve rehber yetiştirme kurslan alleri hazırlamalan icab ederken de Arkası Sa. 3, Sü. 7 de Temsil Bürosundan bildirilmiştir: Arkası Sa 7. Sü 3 c« sona ermiş, kursa devam edenlerin Son çıkan 6557 sayıh kanun gereğince albaylıga terfi eden deniz Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Albaylıga terfi Dünkü tercüman imtihanında pek eden Deniz âlimâne sualler soruldü Yarbayları Dünkii imtihandan bir görünüş c MTP. iı Başkanının bevanatı Istanbtıl limanile alâkalı Suphi Batur, iktisadî mevzuda iktidardan gelecek vardım talebini iyi karşılıyacaklanm söyledi C. M Partisi il başkanı Suphi Batur, dün saat 11 de partinin Cağaloğlundaki merkezinde bir basın toplantısı yapmıştır. Arkası Sa 7. Sü 5 te NewYork 16 (R.) Ingiliz Dış Işleri Bakanı Harold McMillan ile Fransız Dış Işleri Bakanı Pinay bugün uçakla buraya gelmişlerdır. Aynca, Amerika Dış Işlen Bakaru Dulles de NewYorkta bulunmaktadır. Üç Batıh Dış Işleri Bakanı bugün ilk toplantılannı yapmışlardır. Bu toplantıda Bakanlar, dörtler konferansı için Amerika, Ingiltere ve Fransa tarafından takib edilecek yol hususunda hükumet reislerine Kaçmlan uçak Bursa 16 (Telefonla) 3 haziranda şehnmiz hava alanından kaçınlan, akibeti hakkında muhtelif haberler gelmekte olan Hat uçağı hâdisesini tetkık etmek üzere bu Arkas\ Sa. 7. Sü, 7 de gün şehrimize bir emniyet müfettişi göndenlmiştir. Müfettiş, alâkalı Arkas% Sa. 7, Sü. 1 de İzmirde ithâl malları ortadan kaldırılıyor Bir sanat galerisi t boyacı diikkânı oluyor İzmir 16 (Telefonla) Türkiyenin en çok milyonere sahib şehri olan İzmirin Konak mahallinde Halim Alanyalı geçidindeki yegâne sanat galerisinin sahibi şair ve hikâyecilerimizden Sabahaddm Batur, maruz kaldığı alâkasızlık temmuzun başına kadar devam ettiği tskdirde burasını bir lostra salonu hsline getirmeğe karar vermiştir. 90 gundenberi açık bulunan sanat galerisinde bu müddet zarfında Arkası Sa. 7, Sü. 2 de Amerikanın kredî talcbimizi reddi haberleri nzerine Spekülâtörler hızla ve pervasızca faaliyete gcçtiler Izmir 16 (Telefonla) Birleşik Amerikanın kredi talebimizi reddedişi üzerine Izmir piyasasında dikkati çeken bazı hâdiseler cereyan etmektedir. Arkası Sa. 7, Sü. 2 de miihim bir proje Galata ve Sirkeci nhtımlanna pontonlar bağlanarak limanda yükleme ve boşaltma rasyonel hale getirilecek Kadınlarımız Conrad Hilton'un misafiri olan eski ve yeni sinema yüdızları burada yediler, içtiler, gülüp eğlendiler ama giderayak bıze büyük bir iyilik de yaptüar. Kendilerine son gün Türk kadını hakkında ne düşündükleri soruldu. Şu cevabt verdiler: Turk kadınlarının eks«risinin giyımini ve satafat merakını hiç beğenmedik. Toplantılarda hepsinın son derece pahalı elbiselere hev«« ettıklerini gordük, halbuki iyl giyınmek pahalı şeyler gıymek manasına gelmedığı gıbi bir sürii luzumsuz şeyler takıp takıstırmayı da ıcab ettırmez. Diyarbakırda büyük bir yangın 16 (Telefonla) Şehre 33 kilometre mesafede Pirinclik mevkiinde, ârıza yapan bir kamyonun tamiri sırasında ekinler ru(Arkasi Sa 7 Sü. 4 te) BUGÜN Radyo Yeni projenin tahakkuku ile liminın alacağı manzara (Y 3 üncü tahifemizde) Basketbolda İsveçi dün 87 46 yendik Millî basketbol takımımt? dün Peştede yaptığı karşılaşmadf İsveç'i 87 46 mağlub etmiştir. Budapeşteden hususî surette getirttiğimiz yukarıdaki resimde, takımımızın İtalya ile yap tığı maçtan kritik bir an görülmektedir. Turan ile Altan paslaşırlarken Erdoğan ile Yalım da onları sevrediyorlar. (Tur kiye İsveç maçının tafsilâtı altıncı saj'famutdadır.) İc sahifelerde Bu, eski dava, yeni olan tarafı neresi, dıyeceksiniz. Evet, farkındayız, şimdiye kadar bin defa yazdık, kâr etmedi. Kadınlarımız, inadma gibi, daima daha pahalıya, daima daha şatajathya rağbet ettiler. Fakat artık durumun değişmesini bekleyebıliriz. Sözde yenilik yok ama bunu kadınlarımıza sbyleyen başka... Filmlerdeki kıyafetlerini kopya ettiklen aktrisler, yanı astllart konuşuyor. EL FATİHA!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog