Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

>*"*• Demirbank ANKARA ŞUBESt Huıuaî bir kejide ve fevkalâde açılu hediyelerila halkm hizmetindedir. 30 unco fü sayı 11.G93 umhuri KLIRUCUSU.'YUNUS NADt Telgrai ve mektub adresi: Cumhuriyet Istanbul Poşta kutusu tstanbul No. 246 Telefonlar: Umuml Santral Numarası: 24298. Yaa İşleri 24299. Matbaa 24290 Istanbul «Bir istikraz akdi hususundaild ooktai nazanmız heniiz müsaid karşılanmamış olmasına rağmen ftcil ihtiyaçlamnız ıçin hibe yolile 30 milyon dolarlık bir ilâveyi kararlaşbnnı; olması, Amerikanın iktisad î, malî ve askeri meselelerimizle yakın alâkasının yeni ve kuvvetli bir delilidir» İstanbul 15 (a.a.) Başvekil ve Hariciye Vekâleti Vekili Adnan Menderes, Anadolu ajansına şu beyanatta bulunmuştur: « Birleşik Amerikadan uzun va deli bir istikraı talebinde bulunmamız üzerine cereyan eden müzakerelerin bugünkü safhası etrafında bir takım asılsız haberlenn intişar ettiğı, yanlış tefsirlere yol açıldlğı ve bu arada Associated Press'in bir telgrafının ise umumî efkânmızda üzüntü ve hattâ infial uyandırdığı görülmektedir. Bu itibarla vaziyeti kısaca tavzih etmenin lüzumuna Arkası Sa. 6, Sü. 6 da *< i Cüüi Siaekli BüdctJ * » Dftner Ayaa Tarihe niakılr&uj fıktalar ı> Gendere Aörgu. i CiJItli Fatih Sulfen M e hme4 T i. t »FAYDALI ESERLER 450 Ömer Haran^c,&&1 t Pratik E^Hekij td % • 1 Canavar R>kuıfr Bir TıbbiS»4niıv fî(Wiakı Kuzey Afrik» vg '«ejfb^rfler >» ı» > i, 350 300 400 450 350 400 300 350 Perşembe 16 Haziran 1955 Ahmed 4tt\ıâ \ Yaşaroglu Kitabçıik ve tCâgıdçüık Şti 250 Adnan Menderesin eceki beyanatı «A. P. Ajansının telgrafmdaki iddialar hakikate uymadığı gibi kullanılan bazı kelimelerin de millî haysiyetimizi rencide edecek mahiyette olduğuna şüphe yoktur.» Teleioto CUMHURİYET: Ankara Devlet Reisi dün hareketinden önce Etüsesğud hava meydanında Reisicumhur dün Lübnana hareket etti r Başvekilin de bugün hareket etmesi Ankara, 15 (a.a.) Lubnan Reisicumhuru il* Bayan Camille Chamoun'un memleketimıze vapmış oldukları ziyareti iade maksadıle ve evvelce resmî bir teblğ Ue bildirilmis. olduğu veçhile, Reisicumhurumuz 16 haziranda bas.liyacak dlan resmî ziyarette bulunmak üzere Kutohva' ım>hu«ıı Ahmed Gürsov Eisenhovver üç gün sıgınakta yaşayacak Amerikada büyük bir pasif korunma tatbikatı yapılıyor Washington, 15 (R.) Bugün öğle üzeri 55 Amerikan ş.ehrınde canavar düdükleri ötmeğe başla mış ve 1955 yılınm pasif korunma tatbikatı yürürlüğe girmiştir. Basta Washington olmak üzere Bırle şık Amerikanın muhtelif mınta kalarından seçilen 55 şehirde ekipler derhal faaliyete geçmışlerdir. Bu Utbikat, Amerikada yapılan tatbikatın en büyüğüdür. Washington şehrinden bugün 15 bin memur muhtelif vasıtalar ile kaçmıjlardır. Bu memurlar, jehir den 30 ilâ 300 kilometre mesafedekı sığınaklara yerleşraişlerdir. Amerika başkentini terkedenle rin basmda Baskan Eisenhovver bu lunmaktadır. Başkan, Washington'u otomobille terketmiş ve bir sıgı. naga gitmiftir. Bu sıgınağın harb Arkası Sa. 3, Celâl Bayar, beyaıtatııtda, bu ziyaretin iki memleket arasındaki dostluk ve kardeşlik münasebetlerine hız vereceğini belirtti bekleniyor ve refıkası, RiyaseUcumhur Kâtıbi Umumî Vekili ve Kalemi Mahsus Müâürü Fikret Belbez, Başyaver kurmay albay Refik Tulga, Hariciye Vekâleti İkınci Daire Umum Müdürü Orhan Eralp, Protokol Umum Mudürü Necdet Kent, Rıyaseücumhur Sertabibi Prof. Recai Ergüder Arkası Sa. 6. Sü 7 de Adnan Menderes, mülâkatı müteakıb IVestinghause firması Gen«l Müdürünü ncurlarken Bir Amerikan firması 70 milyon dolar kredi veriyor Başvekil t«W»(g Şirieetr Müdürünü kabul etti; firma, Türkiyenin yol ve su davalannın tahakkuku için sermaye yatırmak istiyor Başvekil Adnan Menderes dün öğleden evvel, beraberinde Devlet Vekili Mükerrem Sarol olduğu halde Florya ve Küçükçekmecede tetkikler yapmış, saat 18 de şehre dönmüştür. Başvekil saat 19,30 da ticarî sahada milletlerarası şöhrete sahib Amerikan firmalarından (Westinghouse Air Brake İnternational) şirketı genel müdürü Mr. Etienne Eli ot ve muavini Mr. E. O. Boaheıl'i kabul etmışür. Bu kabul nrasmda Devlet Vekili Mükerrem Sarol. Da hiliye Vekili Namık Gedik ve Nafia Vekili Kemal Zeytinoğlu da hazır bulunmuştur Şirket temsilcilerı Türkiyenin yol, su ve demiryolu davalannın tahak knku için sermaye yatırmayı ve bi lâhare difer Nafia hizmetleri için kredi vermeyi teklif etmişlerdir Dünkü görüşmeler sırasmda pren sip anlasmasına vanlmıştır. Aldığımız malumata göre, bahis konusu şirket, yukarıda zikredilen ihtiyaçlarda knllanılmak" üzere ilk ağızda 5070 milyon dolar kredi verebilecektir. Sonradan bu miktarm yükseltilebileceği de bildirilmektedir. Temini bahis mevzuu kredinin ödeme müddeti ve şekli etrafında müzakerelere hemen başlanacaktır. Transformatör fabrikası kurulacak yabancı bir şirket arasınd protokol inwa edildi Ankara 15 (a.a.) Yabaneı sermayenin iştirakile raemleketimizde yeni sınaî tesisler kurulması yolunda mühim bir adım daha at.lmış bulunmaktadır. Filhakika Etıbank Umum müdürü Cevdet Aydıneili ile Schneider Westinghause firmas'. Umum müdürü Avrilin bugün saat 16 da İşletmeler Vekili Samed Ağaoğlu ile Vekâlet Müsteşan Necati Topçuoğlu huzurunda imzaladıkhm bir protokolla yurdumuzda transformatör imalmi deruhde edecek Arkasi Sa 3, Sü 2 de Uc Batılı Dış Bakanı bugün toplanıyorlar Dulles, McMillan ve Pinay yarın da Adenauer ile görüşecekler Londra 15, (BBC) İngilız Dış İşleri Bakanı Mc Mıllan bugün A. vam kamarasında bır konuşma yap tıktan sonra uçakla Amerıkaya na reket etmıştır. Avam Kamarasında, dortler toplantısından yenı "jır dıplomatik saihanın doğacağını be lirten ve Molotofun ağzmdan hep Arkası S a . 3 , Su. lde Ticaret Vekili hububat kampanyasını açtı Dün akşam radyoda kottuşan Sıtkı Yırcalı, 4,5 sene zarfındaki hububat îhracatıraızın 800 milyou lira döviz sağladığını belirtti İktisad ve Ticaret Ve kilı Sıtlu Yırcah, 1955 • 1956 yıh hububat kam panyasının açılışı müna sebetıle dun akşam İstan bul Radyosunda bır kc nuşma yapmıştır. Yırcalı demıştir ki: " 1950 de topyekui 750 milyon liralık ihraca tımızın içinde hububattar temin ettığimiz gel.rin y€ kunu, saaece 15 milyor. lira civarında idi. Halbu ki 1950 den bu yana takı! ettiğımiz müstakar fiai ve mali teknik yar Sıtkı dım polıtıkası netice=inde dort buçuk sene gibi kısa :>ir müddet içinde hububat ihracatından mutevellid elde ettiğimiz döviz mık tan cem'an 800 milyon lirayı geçmiş, yani 1950 yılınm bir senelık Bılgaristana kaçırılan uçak Hâdisede medhaldar olduğu anlaşılan bir başka pik>t aranıj or Ankara 15 (Telefonla) Bır muddet evvel Bursa hava meydanındar kaçııılan Vecıhi Hürkuşa aid uçağ:n Sofya hava meydamna indifini bildjrmiştık. Tanınmış havacı Vecihı Hürkuş şehrimize gelerek ügililerle temas~ gırişmiş ve bazı hususlarda bilgi vermiştir. Arkast Sa. 3, Su 2 de ıhracat bedelınin büe fevcine yükselmiş bulunmak •adır. Bu istıhsal gelişmesi ve ıftçinin büyük şevkle iISVEÇ KRALI.M.V TORUNU jine sardması yalnız ziraî Antakya 15 (Telefonla) Rey EVLENDÎ Is\eç Kraluun yeğeahada değil, iktisadi ve hanlı Kınkhan yolu üzerinde bu ni Prenses Bemadotte, Kralın to^osyal hayatımızın derece gün garib bir otomobil kazası ol runu ile evlenmıştır. Bu genc Is•ierece her yönünde kenmuştur. Şoför Mehmed Molanın ida viçre tebaalı bulunmaktadır. ReJisini göstermiş ve bir Arkast Sa. 3, Sü. 7 de simde yeni evlıler görülüyor. muharrik kuvvet olarak oir hareket noktası halinde bütün milletimızin faaliyet sahalarına intikal etmi^tir. Bu maddî ve manevî kalkınma derhal sanayi Yırcalı hayatımızda, madenciliğimizde, nakliyatçıhğımızda topyekun millî varlığımızda bütün canlılığuıı Şehir Meclisinin diinkü toplantısında iiyeler, sebze göstermiş bulunmaktadır. Müşahede ettiğımiz bu ziraî ge ve meyva fiatlarınm yüksekliğinden, kontrol ve Arkasx Sa. 3, Sü. 4 te Uçan şapka yiizünden bir atfam öldü koydu: Neşvünema krizi murakabenin kifayetsizliğinden şikâyet ettiler Kıbrısla alâkah Yunan hazırlıkları Ankarada pahaühga bir advakmdan tâldb ediliyor Alâkah çevreler, Türkiyenin siyasetinde kat'iyen bir değifiklik olmachğuu belirtiyorlar Ankara 15 (Telefonla) Alâkalı yann d.a müdafaa edilecektir. çevreler, Yunan hükumetinin KıbAnkara siyasi çevreleri, Kıbnsla rısı ilhak için tekrar Bırleşmiş Mil alâkah Yunan hazırlıklannı yakınletler teşkilâtına başvurmaya hazır dan takıb etmektedirler. Bu çevrelandığına dair haberlere temasla ler Adanın statükosunda her hangi Kıbrıs mevzuunda Türkiye hüku (bir değişiklık yapılması bahis mevmetinin siyasetinde kat'ıyyen bir zuu edıld.ği gün en önde söz hakdeğişıklik olmadığına işaret etmek kına sahib devletin Türkiye olduğu tedirler. nun unutuircaması gerektiğini kayBu çevrelerden bildirildiğine gö detmektedirler. re, geçen sene Yunanistan bu meGeçen sene Birleşmi} Milletlerseleyi Birleşmiş Milletler önünde deki Türk delegasyonu, Kıbrısın ortaya attığl zaman oradaki Türk Yunanistan tarafından ilhakına Tür heyeLnin müdafaa ettıği siyaset Arkast Sa. 6, Sü. 6 da 1 "Iktidarın muha. lefeti tenkidinden bıktık artık,, Osman Bölükbaşı dün Sıvasta söylediği nutukta: «Ne tedbir alacaklarsa alsınlar bakalun» dedi Sıvas 15 (Telefonla) C.M.P. il kongresmde hazır bulunmak üzere şehrimize gelen Osman Bölükbaşı bugün Cumhuriyet meydanında C.M P lılerın tertıb ettıkleri bir mitıngde iktidan şiddetle tenkid eden bir konuşma yapmıştır. Bin Arkast Sa. 3, Sü 2 de • Hüf us haşına yılda üç liralık ilâç düşüyor! Yerli ilâç sanayii ile uğraşanlar kendilerine tahsis edilen 1.5 milyon liranın azbğmdan şikâyetçi, memleketimizde yapılan ilâcların ithaline de son verihnesini istiyorlar Şehir MecUsi dün saat 15 te toplanmıştır. Gündemde bulunan teklifler alâkah komisyonlara havale edildikten sonra, Belediye İktisad müdürü, şehrimizdeki gıda maddeleri fiatlarınuı kontrol ve murakabesi, istihsal bölgeleri, sebze ve meyva fiatlan hakkında geniş izahlarda bulunmuştur. Dttisad müdürü, bu yıl şehrimizde 9 milyon kilo balık istihsal edildiğini, bu sebeble bahğın geçen seneye nazaran ucuza satıldığını, bunun et Fıatlarında da tesiri görüldüğünü söylemiştir. Meyva ve sebze fiatlarmda Arlcası Sa 3. Su 6 d a haram Eczanelerde ilâç, bakkal • larda şeker ve kahve, tuhofiyecilerde patiska yok... Şu yok, bu yok, çünkü döviz yok. Bu, nihayet müdafaası Jcabil bir durumdur. Fakat gazetelerde çikan Hac seferi ıçırı kararname hazırlandiğı havadisine ne demeli? Döviz sıkmtısı çeken bir memleketin, hacılar için 3 senede 50 mılyonluk döviz harcaması, doğrusu havsalamn kolay fcolay kabul edeceği bir vâkıa değildir. Allah, Hacct, ancak zenginlere jarz fctlmtjtrr. Hastalara ilâç, çocuklara jeker, gelinlere patiska alına • ca,k döviz ile, yani başkalanntn, muhtaçların hakkı olan paralarla Hacca gıtmek iarz değil, düpeduz haramdır. Ne buna Allah razı, ne de bundan Peygamber hosnud olur. Müminlerin ve bilumum partıcılenn malumu olsun! İZMIRDEKİ YANGDfDA YABALANANLAK Evvelki gün İxmirde, Ege Mak ne Şirketme aid bir ardiyede yangın çıktığını, 120 bin kilo pamuk, 3 traktör yandıgını yazmıştık. Resimde, yangın sı rasında ya^alananlardan iki işçi görühnektedir. Tarih İÜâveıniz Bugün 59 uncu ' ^ i veriyoruz Dünkü kongreden bir göriinü* (Yazısı 2 nci sahifemiz^e) Türkiye Suriye hududunda esrarlı bir öliim hâdisesi Nöbet beklemekte olan gümrük muhafâza erlerinden biri kanlar içerisinde bulundu Antakya 15 (Telefonla) Vüâi yetimizin Reyhanlı ilçesine bağh Hamam bucağmda ve Turkiye Suriye hududu üzerinde esrarengiz bir ölüm hâdisesi cereyan etmıştır. Verüen malumata göre dün gece hudud kapısındaki kulubede nobet Arlrırı Sa. 3. Su 5 te •*'*,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog