Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

PARİS MATCH Her dünya aktüaliteaini ulaftıran yegâne Fransız mecmuasıdır. Haşet Kitabevinde •• her yerde satılır. Fiatı 85 kuruştur. 30 oncn fil sayı 11.090 u m h u r i yet Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta kutusu İstanbul No 246 Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 24298. Yazı İşleri 24299. Matbaa 24290 Küçök Böyuk Her k w îeto GÖRGÜ En yeni ve ileri muaşeret 4 Oncü baülıs uşülleri î A*: Dr. G. Andreas Turan A. En terbiyeli ve görgülü biK Ş büe hiç bilmediği inceliklere tesadtif edeceği bir muaşeret kitabıdır. Karton cildli 500. bez cildli 750 kurus Pazartesi 13 Haziran 1955 İNKILÂP KİTABEVÎ' Dünkti D. P. istanbul Halk Partisi Meclisi Kongresi sakin geçti tebligini dün yaymlad Günlerden pazar, havanın da ka f palı ve serim olması D.P. il kon ' kresinin yapılacağı Spor ve Sergi Ssrayına bir hayli meraklı toplamıştı. Alt tribünler tamamen dolu idi Muhalefet partilerine ayrılan tribünde otuz kadar Halk Partili, iki Cumhuriyetçi MiHet Partili ve dört. beş Köylü Partili göze çarpıyordu. Bilâhara burası da tamamen doldıı. Mebusların sayısı da bir hrfvli kabarıktı. I Dün. başlangıeda konere divanı ; na kâtıb seçimi bile alkışa vesüe j oluyordu. Öyle ki başkan. tezahü | rat yapılmaması için ısrar etmek i zorunda kaldı. | Dünkü toplantının sakin bir hava ] içinde geçtişri söylenebilir. En bü ı yük hâdiseyi Nuri Atılganın par ; tiden ihracina dair verilen 98 im i îalı cok şiddetli takrir teşkil etmistir. Başvekil Adnan Menderes kongrede bulunmamıştir. • *• Kongre haşkanlığma Rauf Onursal seçiliyor Konareve İstiklâl marsile saat 10 30 da başlandı. Bazı tahminlerin hilâhna. kongre riyasetine Sadık (Arkam Sa 7 Sü. 4 te) Aydın D. P. kongresinde karaborsacılara karşı Tebügde iktidarın iktisadi, mali politikası tenkid hükumetin şiddetli tedbirler alması istendi, ve partüerarası münasebetlere temas edildi, bazı Özyörük, tekrar ispat hakkı mevzuunda konustu maddelerde darlık görttldüğü belirtildi Ankara 12 (Telefonla) C.H.P. meclisi bugün son toplantısını yap: mış ve beklenen tebliği yayınlamıştır. Bu sabah toplanan C.H.P. j meclisi muhtelif meseleleri, bu arada Günaltayın durumunu ve , belediye seçimlerine iştırak edip I etmeme hususlarını da görüşmtur | tür. Halk Partisinin Günaltay hak j kındaki kararı tebliğin 4 üncü mad desinde sarih olarak ifade edilmişür. Bu maddeden anlaşıldığı üzere Günaltay hakkmda herhangi bir karar alınmıyacaktır. Fakat bu kabil beyanların yerinin de parti toplantıları olduğu sarih olarak ifade edilmektedir. Belediye seçimlerine iştirak edip etmeme hususunda da henüz bir | karara varılmadığı tebliğde bu mevzua yer verümemesinden anla$ılmaktadır. 5 maddeden ibaret bulunan tebliğ aynen şöyledir: 1 Parti işleri hakkmda, merkez idare kurulu raporunda yer alan ve üyeler tarafından ortaya atılan konular incelenmiş, il kon. .. « | m «ı.^J nv.J:: Birlesik Amerikada Türkiyeye veril n . . ... grelerme katılacak vazifelilerin müşahedeleri dinlenmiştir. b 8 an m n Kongrelerimizi, partili partisiz dolarlık kredi mevzuunda bir müddettenberi temaslarda bulunan Basbakan yardımcısı Fatin vatanciaşlar büyük ilgi ile takib et Rüştü Zorlu; dün eece ?aat 21.15 te ucakla sehrimizc gelmis ve hava alanında Başvekil ve mektedir. Tatbiki gitgide artan sı Hariciye Vekâleti Vekili Adnan Menderes taraf mdan karsüanmıstır. kıntılar karşısında, ümidlerini muBaşvekil yardımcısı ucaktan iner inme7: Adnan Menderese mülâki olmustur. Resimde; halefet çalışmalarına bağlıyan va Başvekil Adnan Menderes hava alanında Fatin Rüstü Zorlu ile bir arada^görülüyor. Arfcası Sa. 7. Sü. 7 de i Dünkü D. P. İstanbul il koıtgr esinde hatiblcrden biri konuşurken Bor.n 12 (R) Batı Almanya Bajbakanı Dr. Adenauer bu gece Cezmi Türk, memleket Aiman havayollarına aid oir yoltu meselelerini, partilerüstü uç«ğı ıle Amerikaya hareket etmijtır. Başbakan Amenkada bir haf meseleler haline getirmenin ta kalacak ve evvelâ Eisenhower ile müzakerelerde bulunacaktır. zaruretinden bahsetti Cumartesi günü Batı Almanya Ba|İzmir 12 (Telefonla) Türkiye bakaeı ile Ingiliz, Fransız ve Ame. Köylü Partisi bugün saat 18 de rikan Dış İşleri Bakanları arasın«Şirinyer» ilçe merkezinin açılışı j da toplantı akdedileceği de öğredolayısile bir siyasî toplantı tertib: nilmiştir etmiştir. Bu. T. K. P. nin il merkeDığer taraftan Alman hükumetizinden sonra Izmirde tesis ettiği ilk n i n . S o v y e t h ü k u m e t k l i n g e c e n l e r ~ teskilât cüz'üdür. . de gönderdiği davetnameyi cevab75 kaâar dinlevicinin hazır bu ] ı ^ bildirilmektedir. Alman [' 1 oSulh ve tam bir serbestl igir.de* Almanyanın birleştirilmesi. (Bu prensip Almanyayı ittifaklarından uzaklaştırma gayesini güden ve tarafsızlığa dayanan bir birleftirme teşebbüsünü reddetmektedir. 2 Paris anlaşmalarının harfiyen tatbiki. 3 Yeni Alman ordusunun temelini teşkil etmek üzere derhal altı bin gönüllünün silâh altına alınarak tulim ve terbiyelerine baş lanması. Bundan başka, Federal Almanya Başvekilinin batıh meslekdaşlarına vereceği teminat arasında, Alman an6n dl esirleri meselesinde ve Kremlinin B^şbakanının Moskovayı ziyareti doğu Berline karşı takib edeceği sidan sokak ottasında yapılan siyasî pıensip itibarile kabul edilmiştir. yaset hakkında bilgi edinmeden hiç toplantıda genel başkan Tahsin Başvekil Adenauer, Batıh Dı% bir müzakereye yanaşmıyacağı key Demiray ve genel kurul üyesi Cezmi Türk birer konuşma yapmış İşleri Vekillerine Federal Alman fiyeti de vardır. yanın dış politikasının değişmiye" Komünist Abnan Başbakan lardır. yai'Hımcısının sözleri Çok heyecanlı hitabesinde Cezmi ccği ve eskisi gibi üç ana prensibe Berlin 12 (R.) Bugün beyanatTürk. Türkiye Kövlü Partisinin istinad etmekte devam edeceği hak ta bulunan komünist Alman Başbakunıluş ifbeblerini ve ana prensip kında teminat verecektir. lerini izah etmiştir. Ekonomik ve ı Federal Almanyanın dış siyase kan yardımcısı Her Ruschke «Alrejimsel olmak üzere iki kısma tine islikamet veren bu üç an*manya ne batıya ve ne de doğuya ayırdığı konuşmasında Cezmi Türk. prensip şu şekilde hulâsa edilmek bağjı olmalıdır» demiş ve Dr. Abaşka memleketlerin yardımlanna tedir: Arkast Sa. 7, Sü. 5 te rnuhtac bir va^iyerte .v^ş5^:âımızı belirtrikten sonra demiştir ki: Arkası Sa. 3. Sü. 5 te Köylü Partisi Izmirde siyasi toplantı vaptı Alman Başbakam dün Amerikaya hareket etti Fatın Ruştu Zorlu Amenkadan Dondu mrs, ahi mevzuu oi 300 .Ko Komünist Abnan Başbakan Yardımcısı, Cumhurreisi Batıya ne Doğuya bağholalım)) diyor Ankaraya döndü Sinema y ıldızlarına Türk Yugoslavya yemekleri ikram lalkan Paktına Vali tarafından misafirler şerefine Beylerbeyi Sarayında verilen liyafet neşcli Reçti. Yıldızlar yemeklerimiiî çok beğendilçr. Şehir Meclisi azaUrı. davetli olduklan halde Hilton otelindeki kokteyle gitmediler otelciler kralı ve yıldızlar, bir eıalık, Boğaziçinin, dünyanm en güzel bir köşesi olduğuna ıttifakla karar verdiler ve güzellijri dillere destan Adaları göremediklerine üzüldüler. Bir kahkaha tufanı ıalinne devam eden gezi esnasında, yalnız Vi genç yıldızın kıpkırmızı olmuş gÖ7l«ın den damlıyan gözyaşları dikkati çekiyordu. Evvelki gün oır gazcte fotografçısının muzibliğine kurban olan dilber yıldız Terry Mocreu teselli etmek için gösterilen gayre»ler neticesiz kalıyordu. Açıic saçık resminin gazetede neşredilmesi yetmiyormuş gibi, evvelki jeci Hil Arkan Sa 7. Sü. 3 t« BAŞKAN EISENHOWER: VVest Point'teki Amerikan Askerî Akademisinde konuşan Başkan Eisenhower, mektebe mavi hasır bir şapka ve göğsünde nişanı olduğu haJde gelmiştir.' Kesimde, Eisenhower okula gelirken görülmektedir. Cumhur Reisi Celâl Bayar, 'oe raberinde Erkânıharbiyei U>numi ye Reisi Orgeneral Nureddin Ba ransel ve Kütahya meDusu Ahrced Bir kaç gündenberi törenlerden, Gürsoy olduğu halde dün saat 11,15 nefes te Ankaraya müteveccihen uçakla balolardan ve ziyafetlerden almağa vakit bulamıyan Hilton'un şehrimizden ayrılmıştır. misafirleri, dün ilk defa Istanbulun Cumhur Reisi, Yeşilköy hava tadını çıkardılar... Sabahleyin otelmeydanında Büyük Millet Me* 'ısi den hareket eden misafirler için Reisi Refik Koraltan. Başvekil ve Hariciye Vekâleti vekili Adna»; çok orijinal bir program hazınan Menderes, İstanbulda bulunan ve mısjtı. Programın ilk kısmını •<;$ki' e killer, mebuslar, Başvekâlet nüsteşan, Hariciye Vekâleti J \ >mi den, Boğazdaki gezinti, misafir'ere Kâtibi, kumandanlar ve diğer zevet bütün yorgunluklarını unutturdu. Boğazdaki ağlara kadar uzanan getarafından uğurlanmıştır. Ankarada zinti esnasmda, otelci'.er kralının Ankara, 12 (a.a.) Bir müd etrafında bulunan Ann lVTiüer, Merdettenberi İstanbulda bulunan Rei le Oberon, İrene Dunne bizi âde Arkası Sa. 7. Sü. 7 de ta sual yağmuruna tuttul^r Boğarın eşsiz güzelliğine hayran kalan sadık kalacak Yugoslavyanın Atina elçisi Yunan hükume" tine teminat verdi Atina 12 (THA.) Yug06İavyanın Atınadaki Elçisi Paviçeviç, bugün Başvekil Yardımcısı ve Savunma Vekili Cannelopulos'u ziyaret ederek Balkan paktının asker! ciheti üzerinde iki saat süren bir görüşme yapmıçhr. Arkas% Sa. 3. Sü 6 da Olümle biten üç feci kaza Bir çoctık pathyan bomba ile, bir şoför kütük altında kalarak, bir işçi de cereyana kapılarak öldü Eyübe bağlı Yassıviran nahiy* ! sinde Sultan çiftliğinde, dün öğle j üzeri bir çobanın ölümü ve iki ço! banın yaralanmasUe neticelenen müessif bir kaza olmuştur. Saat 11 sularında Sultan çiftliği yanında bulunan 1213 yaşlarmda Cavid Yıldız, Hasan Turan ve Zeki Argun adlannda üç çoban yerde buldukları patlamamış bir bomba il» oynarken. bomba anî olarak pat lamiştır. Infilak neticesinde vücudü parçalanan Cavid Yıldız derhal ölmüştür. Ağır surette yaralanan Hasan Turan ile Zeki Argun, hâdise mahallinden geçmekte olan 15018 Arkası Sa. 3, Sü. 8 de önlenemiyor Londra 12 (a.a.) Grevcilerle bir haftadanberi devam etmekte olan müzakereler üçüncü haftaya girerken çıkmaza saplanmış gib.dir. Grevciler. pazartesi sa'rK'hı Avam Kamaıasına bir heyet gonılerecek lerdir. Grev halinde buıünan ae miryolu. makinist ve ates^ıierini temsil edecek olan bu heyet, mil letvekiüerinden. cemiryo'lan i d a resinin ba^ında bulunan münasalâ^ komisyonu başkanı General 3r:sn Robertson'un vazifesınuen UMK.13Ştırılmasmı taieb edecektir. Pazar sabahı Wiliesden lokoirsotif deposunda toplanan srevciler, General Bıian Rolıprt^on'M vr L.Inakalât komisyonunıi, icr^Üerin yeniden gözden geçirileceg' hakkında verilmiş olan vaadi tutmamak a itham etmişlerdir. İhtilâfın bu şekilde Ie<?li~e a k setmesi. fiyasî çevrelerde ehemnuyetle karşılanmakt&cır. Bu arada, seçimlerdcn mağlub olarak, gıknıış bulunan işçi muhalefeti~!İn yex / j cud olarak Sir Anthony Edea'in işçi politikasını tenkid decsji tah AVRUPA İKİNCİSİ: Müsabakadan sonra kazanamayan nam min edilmektpdir. zetlerin hepsi yeni cAvrupa guzelÜk kraliçesini» ve iki cpren Anıeıikada sesi» tebrik etmişlerdir. Yalnız tngiliz ve Yunan gü*elleri bir az Şikago 1? (a.3 ) Otomobil iş müteessir gibi idiler. çileri senc'ikası (Cio), Ford müesYeni güzellik kraliçesine gümüş bir kupa; muhtelif hediyeler seses' işçüerine verdiği gibi ziral le Paris'te Napoleon oteli için sekiz günlük ikamet davetiyesi alet imalâtçılaıına senelik garanti verilmiş'tir. ücret hakkınm tanınması hususunResimde Türk güzeü Suna Soley bir defteri imzalarkan Arkası Sa. 3, Sü. S te görülmektedir. grevleri Ingiliz Basketbolda Lüksemburgu 7259 yendik Takımımız bu gece saat 22 de Danimarka ile karşılaşacak Budapeşte 12. (O. Solakoğlu bildiriyor) Milli basketbol takımımız Avmpa Basketbol şampiyonasında dördünrü maçmı bu sabah I Lüksemburg'a karşı yaptı. Sâdi, Ya I lım, Yüksel, Altan, Yavuz şeklinde Arkası Sa. 7. Siı. V d e J Beylerbeyi sarayında Vali Prof. Gökay, Hilton v e misa fir yıldızlar bir arada Millî Türk Kıbrıs Komitesinîn müracaati Kıbrıs Yunanislana verilirse Oriadoğuda bir karışıklık meselesj çıkacağı bildirildi Londra 12 (B.B.C.) Milli Türk Kıbrıs komitesi genel sekreteri Dr. Fazıl Küçük Ingiliz hükumetine başvurmuş ve Ingilterenin Kıbrıstan çekilmemek kararında olduğunu veya çekilmek kararında ise Kıbrısı Türkiyeye iade edecegini resmen iUn etmesini istemiştir. tngiliz hükumet azalanna gönderilen yazılı muhtıralarda, Kıbrıs, Yunanistana verildiği takdirde Ortadoğuda karışıklık çıkacağı da tasrih dil Tarih İlâvemiz Bugün 58 inci tlâveyi veriyoruz YAZ1SIZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog