Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

AZABI MUKADDES Büyük Hiciv Üstadı Merhura NEYZEN TEVHK'in Şiirlerini bir araya topladığı eserdlr. Esere, kıymetli ressamlarımızdan K«naal Sönmezlerin yaptığı Neyzen Tevfiğe aid bir çok orijinal reaimler ilâve edilmek suretile kıymeti bir kat daha artnujtır. tfTKILÂB KİTABEVÎ > Cumhuriyet I FAYDAM ESERLER SineklJ Bakkal * Cüül Döner Ajna ^ l ı Tarihe malolmü; fıkralar ı Gendcre Görgü Ci İÜİ Fatih Sultan Mehmed ı Ömer Hayyam ı Pratik Ev Hckiml ı Canavar Tohumu ı Bir T^bbiyetinin Romanı ı> Kuzey Afrika ve Berberi'ler 30 ancü yıl sajn 11.087 lOIRUCUSUrYUNUS NAOf C.H.P. Meclisinin toplantısı bugün Partilerarası münasebetler meselesi, idare kurulu raporu ve kurultayın tehiri meseleleri görüşülecek işlerin başında geliyor Mııhalefet partileri uhalefet partilerinin son zamanlarda kuvvetten düştiiklcri hi«gedilmektedir. İMidara rephe »lan siyaset aHamlarının arasıra yaptıklan tenkidler. f»7İa alâka toplamamaktaHır. Vilayetlerden çoihında. muhalefetin eenis ve miiessir hir faaüvpt eösterdieine Hair sarih te7'hiirlere rastlamak kahil Heeildir. M«"<"li«(e, en miihim kanıınlar e<>riisiilürkpn. ekalliyet sıralarından kııvvctli hir sesin yükselHiffi nadirpn rttıvıılmaktndır. Mııhalefet partileri. secmen kiitlelerini harekete rrtirerpk ve iklirlar hesshına tehliltp teskil erferek vaziyette değillerdir. Mııhalefelin ledriren irayıfiaması. teskilât kifavefsizüei ile alâkalı hir hâHiseHir Tiirkiye. fikir hareketlerinin VP narti Tvnçramlannın siyasi cerevnnlara istikamet verHipi hir mptnlpkpt HrjilHir. Partilerin mukadrfernh. lirtprlerin ve mahallî teskiiit mensııhlarının halk ii/prinHe «ahsnn ııvanHıracakları »psirlere ve ysnarakları telkin1«re ba&lıdır. II«1km tanıdıfi si> asî «nhsiyetierden ek^pri1?!. halpn iki parti «rasında tnksim eHiltni? hulunmaktadir. l>«tnnkrat P«rti. miicadeleci nnsıırların çoğunu kendi hiinyesine «oplamıstır. H«lk Partisi teşkilstı ise, mazîn|n. ynkiinü tasıyan k w w l « »arafm'lan""ieim«il erfilmektedir. Bi$.rr pnrtilerin mahaHi teşkilâtı. heniir. knnıhı$ safhasını tnmnmlamis. ve kadrolarmı Holdurınus sayılâİkHdarı kayheüiklen »«nra. Halk Partisinin dcğisPn şartlara intıbak edemıdiei cöriilınektedir. Bıı partinin idare kademeleri. uzun »ene!er, merkerden aldı?ı direktiflere uyarak ve hiikumet kuvvetin* dayanarak çalışmağa alışmıstır. Çeyrck a«ır müddel hiikiimftin sivasl muzaheretini adeta ok^iien gibi teneffüs ederek yasıvaıı bir tesekkiilün. muhaiefet saflarında yeni bir istikbale ha/ırianması hakikalen gtictür. Bir zihniyet inkılâhı yapılması ve müradeleri unsurlar vetistirilmesi için. hayli zaman ihtiyar vardır. Mnhalefet partilerinde, lideriik varifesinin de lâyıkile <anzim edilemediği dikkate carpmaktadır. Parfi liderlerinin halka heyecan asılayacak ve kütleleri peslerinrfe siirükliyecek şahsiyetler olmaları lâ/ımdır. Anrak biitiin memleketin tanıdıeı. «evdiği. inanHıjı ve giivendiçi liderler. seçimlerde partilerini iküdarm zirvesine eristirebiFERİDUN ERGİN 4rlcn.*' Sn 1 Sii S f« Talgraf »• mektub adrefsi: Cumhuriyet titsnbui Pootn Kutuso tttanbul No. 248 Telefonlar: Umumt Santra) No. n : 24208. £azı Iglen 24299. Matbaa 24290 Cuma 10 Haziran 1955 Âfuned Halid Yaçaroğlu 450 350 300 400 450 350 400 300 350 250 âifabçılık ve Kâğıdçüık Şti Makul demokrasi ne demek? Kasım Gülek, dünkü basın toplantısında Baf bakanın bu tâbirini tenkid etti Evvelki gün Bahkesirden şehrimize gelen C.HP. Genel Sekreteri Kasım Gülek dün saat 11 de il mer kezinde basın mertsublarile görüşmüştür. Bu konusmanın bir ba.ın tnplantısı değil, sadece bir haso'hsl olduğunu belirten Kasım Gü>lc, Vasın temsilcilerinin sorduklan çeşidli soruları cevablandırmıştu. Genel Sekretere ilk olarak Balıkesir kongresindeki konuşmasp'n bazı çevreler tarafından (sert »lilıe) yapılmış bir konuşma şekünde \orumlandığı söylenmiş. bunun üzerine Gülek demiştir ki: Arkast Sa. 6. Sü. 4 t« Dr. Miikerrem Sarol Egedeki son tetkikleri esnasında Meryetn Ana kilisesinde Dr. Miikerrem Sarol D.P. II Kongresine katılmıyacak Devlet Vekiline D. P. Genel Nerkezi tarafından Egede 10 göfilök bir vazife verildi, şehrimiz İl Kongresinde Köprülü hizbinin kazanacağı muhakkak sayılıyor Izmir 9 (Telefonla) Başbakan yardımcısı ve Devlet Bakanı Dr. Miikerrem Sarolun 12 haziran pazar günü yapılması mukarrer kendi seçim bolgesi olan tstanbulun D.P. II kongresinde hazır bulunamıyacağı anlaşılmaktadır. Çünkü Dr. Sarol yarın Balıkesir İl kongresine ve pazar günü de Ay dın II kongresine iştirak ederek birer konuşma yapacaktır. Bu münasebetle Dr. Sarol bugün öğleden sonra saat 15 te beraberinde eski Arkası Sa. 3, Sii. 4 te î Ankara, 9 (Telefonla) CH.P. I meclisi yarın toplantısına başlıyacaktır. İnönünün riyaset edeceği bu topiantının gündeminde partilerarası münasebetler, kurultayın toplan; ması meselesi, idare kurulunun ra• poru ve mali njeseleler bulunmakta ! dır. Bilhassa partilerarası münasebetler mevzuundaki görüşmelerin çok hararetli geçeceği ve şiddetli miinakaşaların cereyan edeceği bildirilmektedir. Bu arada merkez idare kurulunun hazırladığı raporda partilerarası münasebetlere geniş bir yer verilmiştir. Raporda, münasebetlerin bozulmasınm kabahati iktidara yükletilmekte ve.C.H.P. nın bu münasebetleri düzeltmeğe daima hazır olduğu ilâve edildikten sonra Batı Almanya Dış İşleri Bakanı, iyi münasebetlerin memleket ve reMoskova seyahatine rağmcn jim meselelerile sıkı sıkıya alâk'alı NATO'ya sadık kakcağmı olduğu belirtilmektedir. Aynı zaaçıkladi manda CH.P. nin yanlış gidişe göi Paris 9 (K.) Moskovadan bu Arkaın Sa. 6, Sü. i de raya gelmiş olan Sovyet D15 Bakanı Molotof'un Fransız Başbakanı Faure ile Dış İşjeri Bakanı Pinay'ı Moskovaya davet ettiği bu akşam öğrenilmiştir. Diğer taraftan Molotof, dörtlü konferansa dair Arkası Sa. 6. Sü. 6 da İrene Dunne, Hiltonda otel in hostesinden kahvesini alıyor Istanbula dün Fransız Başbakanı yıldız yağdı da Moskovaya davet cdildi Sonia Henie, Ann Miller. Terry Moore, Marle Oberon, Leo Carillo, İrene Dunne, Mona Freeman ve Elaine Sfaepard gelenler arasında Hilton otelinin bugünkü açıhş töreni münasebetile Conrad Hilton ve 115 misafiri uçakla Amerikadan geldiler. kafile arasında bir çok şöhretli sanatkâr var Irak Kralı 26 haziranda geliyor lafcIrak Veliahdi Emir Abdülilâh'in 26 haziranda hususî yatlarile şehrimize gelecekleri ve akşam Ankaraya hareket edecekleri resmen bildirilmektedir. Ziyaret programının tererrüatınm tesbiti için Maje*te Kralm yaveri Korgeneral Abdülvahab dün şehrimize gelmiştir. Öğrendiğimize göre, Majeste Kral ve Veliahd resmî ziyaret programının hitamından sonra gene devletimizin misafiri olarak bir müddet memleketimizde istirahat edeceklerdir. Bir çok İstanbullulann merakla bekledigi gün nihayet geldi. Hiltoo oteli bugün muhtefem bir törenle açılıyor. Dün saat 18 de siz de Yeşilköyde olup da meydarun halini görseydiniz bir çok IstanbuUulann merakından bahsedifimize hak verirdiniz!. Hiç Mübalîfasız 2000 ka» dar meraklı ve yüzden fazla ga. zetaci v» fotografçı maydanı dol'Tciler Kralı Conrad Hîlton'u ve davetlilerini getiren iki katlı ilk Arkası Sa. 6, Sü. 1 de Gelen yıldıziarm en sık siyınnm oianı Marle Oberon idi 3 cay kaşığı, 1000 mektub zarfı ile dünya turuna çıkan Amerikalı General Rilev Helsinkide hastalanaıt güzeller Türk güzeli, hüngiir lıüngür ağhyarak nezle olmak üzere bulunduğunu söyledi, diğer güzeller de hasta! Helsinki, 9 (A.P.) Avrupa güzellik kraliçesi tacına namzedliklerini koymak için buraya gelmiş bulunan güzellerden çoğu, muhtemelen iklim 'değişikliğinden müte Arkası Sa. 6, Sü. 4 te Mimarı, Hilton Otelini anlatıyor Binanın ve yapılışı, hususiyetleri içindeki tezyinat Dianna L>nn otelde kahve v« sigarasını içiyor Ancak ortada hesaba kitaba daya nan bir gerçek de dev gibi duruyor. Yani Hilton oteli olan şu koca bina, şüphesiz ki mimarî ve teknik bakımmdan övülecek bir eserdir. Hilton otelinin rakama dayanan mimarî bilânçosu nedir? Bunu. otelin mimarı olan yüksek mimar Sedat Eldem'den dinliyelim: « Bu inşaat benim hayatımın Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Günlerden, haftalardan ve aylardan beri lâfı dillerde dolaşan Hilton oteli nihayet bugün (henüz ta mamlanmamış bir halde) törenle açılıyor . Hilton otelinin servisi ve iç hayatı üzerinde, zehirlenme meselesinden tutun da müşterilerin kapı dışarı edilmesine varıncaya kadar söylenmedik lâf kalmadı, (daha da söyleneceğinden başka!) RU.GÜN Gl. Riley dün geld[ Amerika iktisadî yar" dım heyeti başkanı: «Ortaşarkı yakından t£ r nır, Türkiyenin nel» e ihtiyacı olduğunu bili' rim» diyor (Yazıst 2 nci sah.ifede) Amerikan iktisadî yardım heyeti başkanı Dr. Leon Dayton'un istifası üzerine Türkiye Iktisadî Misyon başkanhğına tayin edilen Korgeneral \Villiam E. Riley dün şehrimize gelmiştir. Korgeneral Riley'i hava alanında Başvekâlet yaveri. Arkası Sa. 6. Sü. 7 de Kadyo Mc. Gukıness Dostluk îngilterenin ve dünyanın en tanımnış gazetelerinden Financial Times, dünkü nüshamızda da okuduğunuz gibi • İngilterenin Türkiyeden ticari alacaklan Türk makamlanmn liiîumlu döviz mıktarını tahsis etmek istememelerinden dolayı ödenmemiştirm diyor. Bu ibaredeki acıhk ve itham crficı eda bisi 67 yıl evrelki inaziye sürükledi. O zaman durum baş ka idi. Türkiyenin İng'Ueredeki hesabında birikmiş muazzam sterlin yığmlan vardı ve bv me.e]e gazetelerimizde sık sık bühis mevzuu ediHyordu. Fakat hiçbir Türk muharriri çıkıp da şikâyetlerini îng'ütere hükumetine. bi( ?<îcii(!e suiııiyet ntjeuecek kadar ileri güliirmemişü. Cerçi .dostlnk kaıitar'a, alışreriş miskal ile» 8 2 1 1 1 0111 söyüyeıı dedelerimizdir. Aına o dedelerin çocuklan olan bizîer niçin milletie'r arasındaki dostbığa olduğundan çok daha geniş manalar veriyoruz da böyie ifadeler karşuında incinip müteessir oluyoruz. Bu romantik şair hassasiyetini üzerimizden silkip atamıyacak mxyız? Bir tarafta İngilterc ve diğer tarafta Tiirl:hje de biıhtnza dosıhık, ticaret sahavnda işte böyle menfaatperest. böyle hodbin ve böyle kı.ia Iıafızahdır. Odasında ölü bulunan Bulgar mültecî ajanmış Spirdon'un Rus ajanlan tarafından zehirlendiği neticesine varıldı Siyasî polis, bundan G gün ev5 vel ölen ve ölümü şüpheli görüldüğü için cesedi Morga kaldınlan bir Bulgar mültecisinin, komünist ajanlar tarafından öldürülmüş olması şüphesi üzerine tahkikata baş lamıştır. Hatırlarda olduğu üzere Spirdon Atanosef isminde 34 ya|inda bir Bulgar mültecisi, 7 nisan perşembe günü. oturmakta olduğu Taksimde Sıraselviler caddesinde 87/1 numarah apartımandaki dairesinde ölü bulunmuştu. Bacakları bir milyon dolara sigortalı Ann Miller şehrimizde İe Şeker darlığı devam ediyor «Akis» Neşriyat Müdürü dün tahliye cdildi Dün Toplıı Basın nıahkemesiııde yapılan duruşma sonunda yazılarm bilirkişi tarafından tctkikine Kizum göriilmedi Ankara. 9, (eTlefonla) Şehrimiz Toplu Basın Mahkemesinde Akis Mecmuasının 7 ve 14 mayıs tarihJi nüshalannda neşredilen bazı yazvlardan dolayı Cl;34 sayıh kamınım biıinci maddesi geıe^Ince mecmua sahibi Metin Toker ile mevkuf bulunan Yazı İşleri Müdürü Cüneyt Arcayürek aleyhine açılan davaya bııgıüı bajlapnuîtır. (Aif.cai Sa. 6, Sü. 5 te) / Spirdonun vücudünde bazı enjeksiyon izlerine tesadüf edilmesi ve başucunda ilâç şişelerinin bulun ması dikkati çekmiş, cesed Morga kaldırılmıştı. Antikomünist olan Spirdonun Amerika ve Şiliye gitmek için alâkab makamlar nezdinde teşebbüse geçmesi ve Türkıyevi terkedeceği sı Arkası Sa. 6, Sü. 3 te Sinemanın paticaj kraliçesi Henie Hiltonun holünde Basketbolda Finlaıtdiyayı 82 66 yendik Takımımız bugün Macaristanla karşılaşacak {pudapeşte 9 (Hususî) Avrupa Basketbol şampiyonası marlanna bu?ün de Nep stadyomund.ı kalabalık bir' meraklı kütlesi önünde devam edildi. Millî basketbol takımımız bugün Finlandiya ile karşılaştı. Bu maçta Arka»ı Sa. 6, Sü. 6 iu Şeker darhgı bir çok sehırlerimizde devam; etmektedir. Maamafih haricden &l.nan çckcrlc, ıımanlanmıza varmak üzered.r. Bir kı?,m fabrikalanmız da tenimuzrian ilib»ıen istih=alât? baslayacaklardır Rtsim, Ankarada seker almağa» çahsan halkı ostcriyor K * »* J r .fpr i^arçti yap^rak uç iniyor J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog