Bugünden 1930'a 5,379,099 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

1 Haziran 1955 OTMHITR!YET IngiJterede fevkalâde hâl ilân olundu (Baştarafı I inci sah'feı'e) leti korumak için Kraliçeden fevkalâde salâhiyetler tetemişti. Grdv hareketini idare eden llderler dün greve, sonuna kadar devam edecek lerinî söylemişlerdi. Memleketln büyük limanlînnda çalışan tahmil ve tahliye ijçileri £e şimdi iki haftadanberi grev halfaıdedirler. Bu yüzden İngilterenin 6 büyük limanındaki i*Ier felce uğramıştır. Fevkalâde ahval karamamesi öaş bakana icabmda esas Srame h i z ıretlerinl yürütebilraek için askeri birlikleri istihdam etmek ve nakliye vasıtalarile malzeme ve eratia kaynaklanna el koymak yetkisini vermektedir. Londra 31 (A.P.) Demlryollanndaki grev, güneşli bir haJta tatili geçirmeyi ümid eden tngilizlerin neşesini kaçırmıştır. Sahil şehirlerinden evlerine dönmekte olan on binlerce İngiliz yollarda sefil olmuşlardır. Yalnız Kent ve Sussex'ten otobüslerle Londraya 30.000 kişi gelmiş. fakat bunlar yollanna devam edebilmek için tren bulamamışlardır. Yolcular, ağlaçan çocuklarile istasyonlann tahta kanapeleri üzerinde gecelemek mecburiyetinde kalmaktadırlar. Cumartesi gecesi başlamış olan greve, 70.000 lokomotif makinisti ve ateşçisi iştirak etmektedir. Grevin, kalkmmakta olan İngiliz sanayiine büyük bir darbe teşkil etmesinI den korkulmaktadır. Oueen Mary transaüantiği 1527 yoleu ile Amerikadan Southampton'a gelmiş, fakat yoleular tren bulamadıklanndan Londraya doğnı yollanna devam edememişlerdir. Sayfiyelerde oturan Londrablar da islerine gidememişlerdir. Londra, 31 (AJ\) İşçi Partlsinin basında en kuvvetli desteğıni teşkil eden Daily Mirror gazetesi, bugünkü nüshasmda Clement Attlee'nin parti liderliğinden tstifa etmesini istemektedir. Attlee'yi, mağlubiyetin bas'ıca âmili olarak vasıflaruîıran Daily Mirror: «fşçi Partisi seçitni îiderleri çok yaşh olduğu için kaybetmiştir» demektedİT. Londra, 31 (BBC) Ingiltere parlamentosunun açılış tarihi değiş tirilmiş ve 14 hazirandan 9 hazirana ahnmıştır. Böyle bir tadıle se beb olarak bütün İngiltereyi saran demiryolu ve dok işçileri grevi gösterilmektedir. İzmir D, Parti teşkilâtında kaynaşma fekrar başladı ve îzmir il teşkilâhnm her kademe sinde vazife aldığını beürtmekte, gösterdiği faaliyetleri teker teker sıraladıktan sonra şu şekilde devam etmektedir: «Davamız memlekette vatandaşın serbest komışup yazma prensip lerini ortaya koymaktı. Haîbuki mensubu bulunduğumD. P. içinde bu konulara temas imkâ nını bulmak mümkün değildir. Bü tün ideallerimiz bugün bir hayâl olmuştur. Demokrasi rejimini 35 kişi kuramaz. Zihniyeti böyle olan bir teşekküle artık hizmet etmeme vicdanlm müsaade etmez. Seçmek ve seçilmek hürriyetine mâni olunduğunu görmekteyiz. Biz. uğrunda çahştjğımız Demokrasi re jiminin kurulabiieceğini zannediyorduk. D. P teessüs etti, fakat de mokrasi rejimi kurulamadı. Yeni mücadelemiz demokrasi rejiminin kurulmasını hedef tutacaktır. Yerimi 1950 den sonraküere terkediyor, geriye kalan arkadaşlanma da büyük Allahm yardlmcı olmasını diliyorum.» Büindiği gibi; İzmir il idare kuruluna seçiknlerin ekseriyeti D. P ye 1950 den sonra intısap etmişlerdir. Mümtaz Bozkır ise haysiyet diva nının bütün âzâlan Onursal hizbine mensup bulunduğundan verilecek karartn önceden belli oldugu mülâhazasile kendis ni müdafaa etmiveceğini söylemistir. Eşrefpasa ilcesinde çok sevilen ve tutuian îbrahim Varolun istifasım daha bircoklarının tâkip etmesi bek lenmektedir. Dieer taraftan 1946 senesinde b' ; yük fedakârhklar yaparak C. H. P nin kalesi oıarak kabul edilen Ode mişte D. P. yi kuran ve senelerce bu i'cenin başkanlığmı yapan Namık Kıhçoğlu iddialara g8re son il kongresinde, «Ne yapalım; bal'k baştan kokar. Büyük konşreye He lepe olarak gitt:§imizde bu işi halledcceğiz.» dediğinden Büyük kong reye delege secildiği halde il idare kumlunun kararile ismi sonradan listeden çıkanlmıştır. Bu hâdise do layısile îzmirin en büyük ilçesi Odemiş ile il idare kıırulu arasmda siddetli bir ihtilâf baş göstermiştir. Odemiş ilçe teşkilâtı, il idare kurulunun karannı protesto etmiş ve durumdan genel idare kurulunu ha berdar ederek şikfiyette bulunmuş tur. (Baştarafı 1 inci sahifede) Sovyet Yuşoslav görüşmeieri bittî (Baştarafı 1 inci sahıfede; reddetmişlerdir. Bugün Sovyet heyetine mensjb kimselerin beklenmedik bir şekilde iki grupa aynlmalan hayret uyandırmıştır. Gromiko basta olmak üzere küçük bir grup Brioni adasından uçakla buraya gelmisler ve ögrenildiğine göre nihaî tebliğ üzerinde temaslara devam eylemışierdir. Mareşal Tito da Brioni'den buraya gelmiştir. Fakat Sovyet dik tatörü Krutçef, Ba=bak?nı Buls»anin ve Mikoyan yanlarmda Yugos lav idarecilerinden Kardelj oldığu halde Slovenya ile Hırvatistanı dolaşmağa başlamışlardır. Bunlar. ancak persembe günü Belgrada dön müs olacaklardır. Sovyet heyetinin bu şekilde ikiye ayrılması nihm tebliğin hazır lpnmasmda bazı ihtilâflar belirdıŞi hususunda söylenrilere vol acmıstır. Fakat Yugasîav komünist partisinin oreanı olan Borba sazeıe^i bu söylentilerden bahsetmeTiiş ve Brioni adasmds yapılan görüsmeler sırasında ilerlemeler kaydediidiŞini, ihtilâflı bütün mesele1°rin ele alındığuu vazms ve şunu ilâve etmiştir: « Bellibaşh bütün T P selelere bir hal çaresi bulunduçu za^nedilmektedir.» Sivasî çevreler niha! tebliğin per şembe cünü neşredilmesini beklemektedirler. «Centilmen delegeler» i bir şahsiyet, Yugoslav Rus müzakerelerinin geçen cuma Belgradda ne şekilde resmen başladığıru şu tarzda anlatmışür: Devlet Reisi Tito misafirlerine hitab ederken rusça konusmuş ve: «Centümen delegeler9 manasına gelen bir tâbirle söze başlamıştır. Sovyet heyetinin lideri Nikita Krutçef, Tito'nun sözünü kesereic: «Bize centümen diye hitab etmeyin. Yoldaş deyin» ricasmda bulunmuş. Tito bir an tereddüd tiıiş ve: ıBunu sonra görüşürüz» cevabmı vererek resmî hitabesine devam etmiştir. Komünist Partisi azalan birbirlerine rusça da «Yoldaş» manasına gelen «Tovariçi» demek itiyadındadırlar. Bled (Yugoslavya) 31 (AJ>.) Rus Komünist Partisi Şefi Nikita S. Krutçef ile Başbakan yardımcısı A. İ. Mikoyan'ı bugün Rijekadan Poztojnaya götüren otomobilin yolda Iâstifi patlamışsa da, yol keoarındaki mecburî tevakkuf yolculann keyfini kaçırmamıştır. Rus heyetini taşıyan otomobilier kafilesmi takib eden gazeteciler, Krutçef ile Mikoyan'ın, lâstiğin tamir ed'lmesini beklerlerken hafif tertib itişip kakıştıklarını ve hattâ aralannda bir güreş tuttuklannı görmüşlerdir. Maç zahiren reticesiz kalmıştır. Krutçef, 61, Mdkoyan 60 yaşındadır. Akşehir cezaevinde büyük ve kanlı bir kavga tieesbıde önlenmiştir. Öğleden son ra mahkumlar, sab'hki kavganm münakaşasmı vaparlarken iş, an: olarak yumruk, tokat ve bıçak çekmeğe varmış ve mahkumlar >e niden birbiHerine girmislerdir.Ken di aralannHq ta?rah ve yerli dive aynlan mahkumlar marangozhaneyi ba.<mrslar. iceride bulun=n damir ve benzeri â'etleri aldıklan çi bi hücrelerinde bulunan arkadaşlarınm kanılar'nı kırarak Hısan çıkarm's''"v1ır. TTâdisevi önlemek 'çin mphkumlar arasma giren Cezpevi Müdürüne de hücum edilmiş fakat müstahdemlerin mürlahalesi'.e rrni^fır tni't'ak bir ölümden lcur^anlrmrtır. Bu ?rada mabk 6 ki<si mîihteüf ycrlerinden yaralan nuşlardn". (Baştarafı 1 inci sahiiede) Yeni ldra kanunu bugün meriyete | şinin veya çocuklanrın bîr m w « ! veya sanatı bizzat icra etmesi (çfa kullanma ihtivacında ise kira awB* nin hitammda y ç) Gavrimenkulü veniden Hp»a veya imar maksadile esaslı bu\<mrette tamir. tevsi veya râdil icirr,we amelive esnasmda iç'nde ikaşıet "eva istieal mümkün olm=>H>ğ , nen anlaşıM'âı takdirde kira at( nin hitamjTida, d) Gavrimenkulü Wpdenî nun hükümlerine göre ikti=ab kimse kendisi veva eşi veva cukları için tamamen veva ki . mesken olarak ve eene kendisi ı 1939 dan sonra inşa edilen veya va esi veva çocuklan için bir m,^aslî heyeti tevsi veya tebdil edil lek veya sanatın bizzat icrası m«k" mek suretile esaslı şekilde tâdll sndile is veri olarak kuPanTia m« edilmiş gayrimenkullerin kira be tiyaemda ise iktisab tarihincfio delleri bma vergisi kanununa gö itibaren bir ay zarftnda kiracsfrı r» tahakkuk eden gayrisafi irad keyfiyetten ihtarname ile habenjpr lan nazara alınarak tesbit edilen etmek şartile altı ay sonra, » kiralarına meskenlerde yüzde 100 e) Kira bedelini vaktinde ödemeskenden gayri yerlerde yü? 'e meo.klerrnden dolayı haklı olarak 200 zam • yapılmak suretile bulubir yıl içinde kendilerine iki defa nacak miktan geçemez. yazılı ihtar yapılan kiraeılar aleyŞu kadar ki bu madde gereğince hine. aynca ihtara hacet kalmak* yapılan eamlarla tesbit olunacak sızın, kira müddetinin hitamıntfa kiralar 12/5'1953 tarihindeki emsal tahliye davası açabilir. kiralan aşamıyacaknr. Bu arada aynı şehir ve belediye 12/5/1953 tarihindeki kira be hududlan içinde kendi işüıin veya delleri yazılı veya sözlü mukavele birlikte yaşadığı eşinin uhdesinde ile belli olmıyan veya bu tarihten kayıdh orurabileceği meskeni bufeısonra kiraya verilmefe başlanan nan kimse, kirada oturdugu y«ri yahud kullanma tarzı tamamen malikin iste.fi üzerine tahliye *tdeğiştirilerek kiraya verilen gayri meğe mecburdur. menkullerm kira bedelleri o mahal Tahllye davalanna sulh mahkeveya semtteki mümasillerinin 13 esinde bakılacakbr. Efer gayrtmayıs 1953 tarihindeki kiralannn göre belediye encümenlerince tak menkulü yeniden inşa veya imar dir edilir. Kiralan serbest olan maksadile esaslı surette tamir, tevgayrimenkullerin kira bedellerinin «i ve tâdil vesaire içia e fckrasjna tayininde ayru hükümier tatbik göre gayrimenkuller tahliye ediMi*i takdirde bunlar mfleblr sebeb edilir. olmadıkça eski halile fiç sene Mümasilleri bulunmıyan gayrl müddetle başkasına kiraya veril». menkullerin kira bedelleri ise bu mez ve eski kiraeılarm 0ç sene için gayrimenkullerin hali hazır duru tercih hakkı vardır. Ancak maJ mu ve mevkileri nazan itibare alı sahibi eski kiracısına bu hakkm narak encümenlerde tayin edile kullanmasını yazılı olarak teklif cektir. ettikten bir ay içinde kiracuun Bu arada kaloriferli apartıman tereih hakkuu kullanması şarttıf. Iarda mahrukat zammı olarak y«* Hava parası alanlarla, tercih hak pılacak ilâveyi hükumet tayin ve mı nazan itibare almıyanlar ve ilân edecek, mobilyah gayrimentaayyün eden kira bedelinden kullerde ise mobilya için belediye fazla para alanlar altı aydan blr encümenlermce takdir edilen k ı y seneye kadar hapsedilecekler v» metin yüzde 20 sinden fazla ram ayrıca üç aylık kira bedeli tuUyapılamıyacaktır. nnda ceza vereceklerdir. Kanun^n Kira şartlarına ve Borçlar K*. umumî heyeti yann (bugün) den nununun bu kanuna aykın olmi* itibaren meriyete girmekte ise de: van hükümlerine riayet edilse bile a) Millt Korunma Kanununa taV kiralavan asağ'daki hallerde tahliye bi olmayıp serbest kira ile kiralanettirilebilecek ve tahliye davaa mış ve kira aMdleri muayyen tnüd açabilecektir. dete inkılâb etmiş gayrimenkula) Kiracı gayrimenkulün tahli lerin kira bedelleri 1/1/1956 tanye edileceŞini yazı ile bildirdigi hiaden, halde tahliye etmezse icra dairesib) Serbest kirah olup mukavete «e müracaatle tahliye istenebilir müddetleri muayyen olan gayru b) Kiralayan, gayrünenkulü ken menkullerde kira akidlerinin hita. disi, eşi veya çocuklan için mes mmdan itibaren meriyete girecefeken olarak kullanma ihtiy««Bida Hr. kahrsa kira akdinin hltammda. Millf Korunma Kanununa tâbi c) Gayrimenkulü kendisinin, •rayrimenkujlerle tamir ve tâdU edilen gayrimenkullerden blr nl. dan fazla müddetle mukavelev» baâlanmif olup da bu kanunun meriyete girdigi tarihde bir sene. den fazla müddeti bulunanlar fçin fBaştarafı 1 inci tahifede) meriyet tarihi 1/6/1955 yani yaçel mebusu (R.Ç.), Maarif Vekâ nn (bugün) dır. eti koridorun''a gezinirken, Kalemi Bu kanuna göre kiraya zam vaMahsus Müdürlüğünde çalışan (M) pılması icab ettigJ hallerde vapıismindeki bir kadm memurla mü iacak zam nisbetlerinden aşağı nisnakaşaya başlamış ve kısa zamanda bette zam yapılacağım veya hlç bu münakasa büvÜTİistür. Mebus tam yapılmıyacağını kiralayan. kskadmı bir yandan tokatlamıs, bir nunun meriyete girmesinden itih«andan da saçlarını çekmeğe baş ren bir ay içinde y a a ile teblig amıştır. Kadm memur, etraftan ye etmedigi takdirde mevzuu bahl» tiaenler tarafından güçlükle mebu zamlar bu kanunun meriyete zti;un elinden kurtanlmış, ve hâdise digi tarihten bir ay sonra ve voetrafınoa tahkikata baslanılmıştır. kandaki tarihlerderi başlamak İzmirdeki hâdise üere uygulanır. Bu takdirde kU İzmir, 31 (Telefonla) Daha önracı bir aylık müddetin sonundan ce şehrimizin lüks gazinolanndan bsşlayarak bir ay içinde mukaWŞbirinin müsterileri önünde sahibini döven ve polis memurlarına mu lenin feshini ihbar edebilir. Ve |jb kavemette bulunan bir D.P. Izınir ihbardan itibaren iki ay içinf?» mebusu dün gece geç vakit fazla ?ayrimenkulü tahllyeye mecbf alkol alarak yeni bir vak'anm da dur. Tahliyeye kadar geçen ml ha kahramanı olmuştur. detin kirası zammı ile birlf Saat 22 sularıda trafik ahkâmı ödenir. :ıa aykın ola'ak farlaruu yakıp öndüren 1123 hususî İzmir plâkalı bir otomobil, müştereken vazife görmekte olan Emniyet Müdürlüğü (5 hırf sahifeden ve Belediye trafik ekipi tarafmdan Birinci Kordonda durdurulmak is mide sifaya kavusturulmuştur. :enmiştir. Fakat şoför, ekipin emAmeliyatm vapılış tarana rine riayst etmiyerek yoluna de ce kannda eskisi gibi 20 san«m vam etmiştir. uzunluğunda bir yarık acmağa ŞiOtomobil, ekip taranndan takib zuwı yoktur Zaten eerrahm ^dilmiş, Birinci Kordonda bir bann yer karm değfl, gögfls boşluğudur. Snünde durak yaptığı sırada yaka Ameliyat masasına vüzükovun yaar.mıştır. Ekip mensupları. şoförün bnlan hastanm eofös nahiyesinde 3hliyctini muayene edip ihtarlar ya muayyen bbr nokta. mevziî arıestezi parken otomobil içinde sarhoş bir ile delinivor. İki kaburga arasındaa vaziyette bulunan İzmir millcUe eeçen delik. goeös boslufuna kadar killerinden biri müdahale ederek uzuvor. Cİ6er kanadlanndan blri üksek sesle «trafik kanun ı.u b*în söndürüldükten sonra «Endoskoo» yaptım, bunun hükümleri >ı sizden denilen blr aletle iceriye bakıhvor. mi öğreneceğim?» diye bağımrştır Elektrik cerevanı ile müteharrik İzmir mületvekili müteakıbtn pur alette aydmlatın ve aynı zamanda hiddet dışarı fırlamıştır. Bti sırada yskıcı ciîıaz vardır. tek eli cebinde bulunan 180 yaks Dîçandan bakınca Vssus ve Sem numarah İsmail Hakkı adındaki sey patikus sinirlerinl. gösterdiği gibi rüsefer polisine şu tehdidleri sa «fayet kflcök bir fotoffraf mpkinesile vurmuytur: resmM de ceVebilir. bir kaç saniye « Evvelâ elini eebinden çıksr. Jçlnde ikl sftıîrt birbirin^en ayınp Sen benim kim olduğuma Sğren vaktıktan sonra hasta orean üzemedin mi? Beni sinirlendirme. Ya HTideki zararlı tesirini izale edivsr. nn sabah derhal Emniyet Müdürtl Mide fl<» <îîr,(rlerin Irttbatı ke*il'nce ne git ve kendi rızanla elbiselar'ni de şifa âni ve sürekll oluyor. Ameçıkar. Aksi takdirde, daha çok ZBL Hvatı müteaVıb yatma ve W i r ^ a t rarlı çıkarsın.» faslı iki pfinü aecmiyor. Hasta diismail Hakkınm en başta kanun riiİB aypkianıvor. lan vazeden bir şahsın bu takilde Mide amelivatım bu kadar basite hareket etmemesi icab ettiğini nsrır hca eden ve hasta uzvu haricden latması üzerine, İzmir milletvekih Wr müdahale ile vani mideve tenıag nin âsabı büsbütün bozulmaş: yum etmeden e"*üs boslu&unda vok ruklarınl sıkarak seyrüsefer p eden usul. Endoskon sayesinde tane hücuma kalkışmıssa da 3etcdiye Trafik Şefi Sabri Baylan araya gir cük bir borudan ibaret olmasna miştir. İsmail Hnkkıyı hâdiie moS'vet komn'ike bir opbite hallinden uzaklaştırarak çok dah^ Ueundakî bıçak. elektrik müessif bir hâdisenin çıkmasıns veriHikten sonra yakıa mâni olmuştur. iluvor. Bn bıcs>^ «rT>>ermokauter» İzmir milletvekili de otomobi lenii'vor Sînî'i vaktıŞı anda y a n * | içinde bulunan diğer ark? ' ıs'arik hfr et koku«u rfuvunıvor Kokunna I birlikte Birinci kordnndaki bar» rtuyulması. srn»liyatm bitmesl raa] 'i erek pplenmeğe devam etrrıştır n^sira eeliyor. Vazi>ett*>n aynı gece Bslediye Netirede. «ırH» W»1an küçük H r Başksnı habcrrlar e lmiş V Î oi'un yara izi, velSkin kökü kazmmıs bir C emrile hâdise hakkında bir zabrt mide çıbanıdıri. tutulmus. tur. T. A. (Baştarafı 1 inci sahu gajTimenkullerin kira bedelleri 12/ 5/1953 tarihmde mevcud yazılı ve sözlü mukavele ile belli olan miktan aşamaz 1939 kira bedelleri mukavele ile bellj olrruyan veya 1939 yıhndan sonra kiraya verılmeğe başlaman yahud kullanma tarzı tamamen değiştirilerek kiralanan gayrımenkullerin kira bedelleri belediye encümenlerince 1939 rayici esas alınarak o mahal veya semttek: mümasillerine göre takdir edilen kira bedellerine vüzde 200 ve yüzde 400 zam yapılmak suretile taayyün eder. Bir iabancalı kız sevgilisini dağa kaldırdı İzmir, 31 (T.H.A.) Akhisarda e:ine ender rastlanan bir kaçırma vLVası olmuş ve Kayalıoğlu koyün de oturan 19 yaşlarmda (A) adında bir kız. aynı köyden 30 yaşlarmda (S) yi kaçırmıştır. (S), dün tütün tarlasına şıdcrken, (A) elinde bir tabanca olduğu halde yolunu kesmis ve «yürj bakahm, şimdiye kadar bana yÜ7 ver medin, ben senin olacağım, itiraz yoki> demiştir. Bilâhare hâdise zabıtaya miş ve genc kız vaptıklarını itiraf ederek evlenmeğe karar verdıklerini bildırmistir. zu olmuştur. . (Baştarah 1 inci sa^'fed") Ancak yüksek yevmiye alan Iş Türk takınu, 2819 mağlub vaziçilerin ev sahibi olduklannı, asıl yette ve oyunun bitmesine 3 dakika ihtiyaç sahibi olan az ücretli işçi kalmış iken karanlık bastığını ileri Emniyet Müdürü Alâeddin Eriş. Türkiye Umum Emekliler Fedelerin mesken sahibi olamadığını sürerek maça devam edemiyeceğirasyonu'nun 1. kongresi, dün saat dün gazetecilere son AvTupa 'ejasöyliyerek bankalard?n 20 sene va ni bildirmiştir. Yeni Ordu kulü10 dan iübaren Muharipler Birliği hati ha'.;kmda izahat verdikten ,n>\de yerine 30 sene vade ile kredi t bünde yapılmakta olan bu maeta n n Harbiyedeki lokalinde yapıl ra, yaz mevsiminin gelmesi muna(Baştarafı 1 inci sah'fede) verilmesmi istiyen işçi delegeteri Türk takırru sahadan çekilince hasebetile alınan fevkalâde zab *» ter fmdan Birleşik Amerikauın RCA ; mışür. gene bankalarm eüçlük çıkardjğın kem heyeti bir toplantı yapmıştır. Kongrede, Federasyona dahil, Si birleri etrafında şunlan soyltmış firmasına havale edilmiştir. dai bahsetmişlerdir. He^/et, Türkiyenin itirazınl kabul vil Umum Emekliler Derneği. Eski ür: İmzalanan mukavelenın şartnaÖğleden sonra tekrar toplanan ı etmemiş ve İran takımını galib ilân « Vatandaşlann yaz aylarınrta mesi mucibince İzmir radyru 908 Muharipler Birlisi, Polis Emeklilejıopei kunılda Avdın delegesi rfa j etmiştir. ri Derneği ve D. D. Yollan Emek rahat ve gönül huzuru içinde e? kilosikl ve 330 metre dalga azunlîisi Özcan. sigorta teşkilât kanu lileri Derneği'nin delegeleri hazır lenebilmelerini temin makjalile luğu üzerinden neşriyat yapacak ve nunun tadilini ve hastahk sişorta fevkalâde bazı tedbirler almış lj« 100 kilovat takatte olacaktır bulunmuştur. sınm bütün yurda teşmilini iste lunuyonız. Verici istasyon Torbalı yolu üıemistir. Dilekler faslmda söz alan deleİstanbul Emniyet Müdürlüğü em rinde Çamhk civarında ve lznure Hâlen mahkemesl yapılan tşçl geler, eski emeklilerle yeni emekrine verilmiş olan 35 vasıta kırm./ı 27 kilometre mesafede bir mevkide Sigortalan eski Genel Müdürü Kâliler arasındaki eşitsizliğin biran (Bastarafı 1 inci sahifede) renge boyatılmıştır. Bu vasttaia. da tesıs edilecektir. mil İdil hakkında da delegeler i temsilcilerinin, önce kalduılmasını ısrarla istemışGümülcünedeki h evvel motörlü vasıta ?er; en & Radyoevi ise Izmirde, Cumnnrizahat verilmesi arzusunu izhar et (Medresei Hayriye) meselesi gölerdir. kaza emniyet âmirliklerine, mevsım ve* Kız Sanat Enstitüsü ije Necatimişlerdir. rüşülürken, Türk temsilcilerine Ba Delegeler, emeklilerin de memur vaziyeti nazara alınmak saret'ı? bey caddesi arasındaki mahalde intı Trakyadaki 25 bin Pomağı Türlara tanınan haklardan istifade et tevzi edilecektir. şa edilecektir. kiye aleyhtarı olarak tamttıklannı meleri, Emekli Sandığı sermayesiAynca, elde mevcud 68 süvari po Radyoevinde 400 metrekare yeri biMiriyordu. nin bir kısmı ile banka, bir kısmı lisi, hayvanlarile beraber Büyükiş?sıl edecek büyük bir stüdyo buBu haber dün şehrimtz r«gili ödemlş ilçe teskilâtı ile il idare , ile ticarî muameleler yapılması, e ada, Heybeliada. Kadıköy, Üskü lnracaktır. Burası 60 kişilik bir orçevrelerinde alâka ile karşı lcurulu arasındaki siddetli ihtilâfı [ meklilere mesken temini ve hasta dar, Beykoz, Sanyer ve Florya kakestranın çaiısmasına müaid ola(Baştarafı 1 inci sahifec>e) lanmış, bu münasebetle Yunanis tehkik ve yatıstırmak gayesile Baş ne yaptınlması gibi hususları ileri zalannda vazife alacaktır. cak ve 250 dinleyici alabilecektir re ettikleri bu korkunç dnayetin tana gidip gelmiş olan îstanbul mil b'kan Aduan Menderesin yeğeni sürmüşlerdir. Kongre, seçimi miiCumartesi ve pazar günleri «gün Radyoevinde aynca orta bov urs'm, esran, dün akşama kadar aydınla letvekili Aleksandr Haçopulos ba ve İzmir milletvekili Sadık (Jiz teakıb sona ermiştir. düz ekipi» takviye edilerek X va bir müzik, bir spiker ve bir proghis mevzuu g5rüşmelere temasla riyasetindeki bir heyetin genel idare namamıştır. çıkarılacaktır. ram stüdyosu olacak, husus! efektKaragümrükte Kariye mahalle bize şunlan söylemistir kuruhı tarfından önümüzdeld gün«Gece devriye ekipi» de 40 a ylk ler için de bir eko odası buluna(Makedoniya) gazetesinin bövle lerde sehrimize gönderîleaegi ha Einde Borazan Tevfık «okağında caktır. seltilmiştir. Musa Akmın 15 numarah evinde bir haber nesretmekle ne gibi bir ber alınmıştn*. Radyoevi ile verici istasyon araBugünkü sabit ana telsız istasyo9 aydan beri eşi Seher ve kayınva gaye güttügünü tahlil etmek isteİzmir D. P. çevreleri, İstanbul 11 ouna ilâveten, bir kaç güne kacar sındaki irtibat için müzik kablomı lidesi Mahmure ile oturmakta olan miyorum. Biz, yanl Millî Eğitim t«5«tlâimdaki »<Jh hâdlseleri müyayâ polîslere, kendi merkezleVle kullarulmıyarak bu is çok kısa dal32 yaşuıda Nuri Tahirler ispynde Bakanhğı Talim ve Terblye heye teakıb büyüV kongre arifesinde (Baştarafı 1 inci sahifede) muhabereyi temin edebilecek el tel ga FM radyo sistemile temin editl üyelerinden Kfimil Su lle ben, vukua gelen kaynaşmalann büyübir şoför, evvelki gün saat 13 de imtihanma saat 11 de giren öğren şizleri dağıtılacaktır. Şinıdilik 15 l«eektir. Parkotel önünden aldlğı bir müş Yunan hükumetinin yetkili memur mesinden endişe duymaktadırlar. tane olan el telsizlerinden müspet •İzmir radyosu 1957 yüı baçında cL 7 saat 32 dakika imtihan odaterile Ayazpaşa parkından aynl larile Atinada yaptıgımız temas*a neticeler almdıgı takdirde, bu mik faaliyete geçecek ve 3 milyon lir*ya smda kalmış ve saat 18,32 de çıkşu mevzulan görüştük: mıştır. tar ileride arttınlaeaktır. rral olacaktır. mıştir. Öğrenci, böylece bugüne 1 Batı Trakyadaki Türk okulBu aynbstan sonra, nereye gitŞehrin suç işlemeğe müsald, ra RCA firmasınm teknik müsavtri larında okutulacak kitabların konkadar yapılmış olan imtihanlann tiği, hangi müşterileri arabasına bıtaca ehemmiyeti haiz yerler'.ıdeJd Mr. Paul C Brawn, son tetkiklen en uzununa tâbi tutulmus olmak polis noktalan da tak/lye edile yapmak üzere şehrimizde bulunmak aldığı henüz tesbit edilemeyen şo trolu. 2 Memleketlmize Batı Trakya tadır. för Nuri Tahir, akşam saat 17 sucektir. tadır. Şehirde imar faaliyetine saha olannda sahibi bu^unduğu 11523 plâ dan sta] yapmak üzere gelecek lacak mahallerde istimlâk hareketkall taksisinde, Küçükköy asfaltl Türk öğretmenlerin gidlp gelme leri başlamıştır. İlk olarak Beya üzerinde iki kişi taranndan bıçakla meseleleri. 3 Gümüicinedelri (Medresei zıdda Marmara lokalinin onündeki boğazından yaralanmışır. Taksiye ada kaldınlacakbr. Buradaki 52 binen iki meşhul sahu, araba Küçük Hayriye) ye Türkiyeden İlâhiyat bina sahibine istimlâk kararı tebköy asfaltında ilerlerken, önce Nuri Fakültesi mezunu bir ilâhiyatçı fle liğ edilmiştir. Takdir edilen faynin başına hamil bulunduklan pen Fızik Matematik Fakülte?! memet, bina sahibleri tarafmdan îttcere demirile vurup »ersemletmis, zunu bir Sğretmenin yollanması raz vâkl olduğu takdirde bina besonra da Bursa yapısl bir bıçakla işl. delinin yüzde yirmisi bankaya >aboğannın 13 yerinden yaralamış4 (Celâl Bavar) Lisesine Tflr tınlacak ve istimlâke devam edi lardır. kiyeden bir Türk müdürün gön lecektir. Bu korkunç tecavüz srrastnda di derilmesi imkânlan. Diğer taraftan Eminönö Balıitreksivon Nurinin elinden kurtuldu Her iki hükumet temsilciierl ağu için taksi asfaltın kenarmdaki rasmda bu mevzul"rdan başka hiç pazan yolunun açılması için de 180 Galata Şubemizden 11.137 hesab numaralı ^ay Artur KUBASER hendeğe doğru gitmiş, iki çukuru bir mesele görü'ülmemistir. Yani, mülk sahibine istimlâk tebligatı geçtikten sonra 100 metre kadar bu arada ne Türklvede (Kral Pav y?pılmıştır. Bunlardan baska. A ilerde durmuştur. Katiller, cinayet los) adını taşıyacak bir okul bah zabkapı yolunun frenişletilmesi ilerinl işlediken ve araba durduk si, ne de 25 bin Pomafın Türkive çin oradakl emiâk kıymetlerinin tan sonra yere atlamıslar ve kaç ye karsı olan durumlanna taalluk takdirine baslanilmıstır. mıslardır. eden bir lâf geçmemiştir. Aynca muhtelif fube ve ajanslarımızda Şoför aldığı derin yaralann tes'ri Su halde, konutfuğumuz mesele sürüne sürüne asfaltın kenanna loler dısmda olup konuşulduŞu '.dgelebilmiş, neden sonra yoldan geç dia edilen bütün huîuslar (Mak»mekte olan bir sütçü tarafmdan a doniva) gazetesinin hayali mghu(Baştarafı 1 inci sahifede) Hesab No. Şube Şube Hesab No. rabasına alınmıştır. Küçükköye ka lü olm=ktan ibarettir. Esasen A1ta, pevnir tatltsı, meyva, kahve ve 9954 Adana Ş. dar getirilen şoför Nuri, burada bir na görüsmelerinden sonra B=>ti Adana Şubesi ' 10141 çav ikram edilmişse de, lokantada 12501 taksiye yerleştirilmiş ve Guraba Trakya sevslntimiz esnasinda 150 Ankara * 58441 yalnız oteldeki müşterilerin bir fcıs 21265 » * hastanesine götürülmüştür. bini aşan Türk kütlesftıin her mev » » 31876 mı yemek yemiştir. 1472 » > Nuri, ne sütçüye ne de kendisini zuda yekvücud olup ana vatana » • Diğer taraftan tahlillerin netice14812 7531 hastaneye götüren şofdre hiçbir yüzdeyüz bağh bulundukl^nnı da 2204 » » > » 53462 |ey söy!iyemem:ş, sadece «Has... aynca müşahede etmiş bulunuyo si henüz k?t'î olarak belli olmadıjhndan sütlü maddelerden ve don838? » » Has...» diye konusabilmiştir. Bü ruz.» » » 2063 durmadsn şüoheienen otel idares! 57684 Ankarc » tün gayretlere rağmen Nuri, hasta 20879 » • bunlan servise koymamıstır. Ya27124 » 0 nede ifade veremeden ölmüştür pılan tahlillerde ise uzun müddet 11904 1366S Beşiktaş Aj. » » Evvelki gece sabaha kadar ve dün saklanan maddelerde üreyen ste^31285 r> » akşama kadar yapılan tahkikatta, 12274 Diyabakır Ş. hilokok mikrobunun bulundugu 3C260 » r> cmayetin esrarını çözebilecek en uElâzığ » 8507 14374 » » 1955 ağaç ve orman haftası bu söylenmektedir. Ancak tahlile ?5n fak bir ize tesadüf edümemistiı. derilen nümunelerin gel^ieüzel aS452S 21012 Ciğe/lerinden hafta olan N ırınin gün başlayacaktır. Bu münasebetle Galata » hnmış olması işleri güçlestirm"k13410 Beşiktaş Aj. uze.mde 152 5 'ira i!e yüzüğü ve îstanbul mıntakası Orman Başmü11915 » » tedîr. H'fzıssıhha Enstitüsü ve A.d7411 Diyarbakır Ş. kıynetli saatı bulunmuştur. dürlüğü dün Bahçeköy İşletmesin» > » 11927 lî T'b. hiçbir ipucu bulamad:§ı i8476 Eskişehir » Bu bakımHan cinayetin parayr> de bir toplantı yaparak çalışmalar ein bilinen bütün tshlilât metod8179 » » İzmir » 7702 tamaen işlenmis olması ihtimalleri hakkmda izahat verilmiştir. r l»"na rm" acaat etmektedir. 10161 Galata » zs: .flamıştır. > » 11815 Son hâdise'erden sonra H'lton o39665 istanbul » Hâkimler kanununda Eyüb savcısı, her turlfl ihtir^ali teünds vazife alan 40 ecnebî par13204 Kayseri » 3810? S B na7;rı dikkate alarak tahkikatma yeni tadilât son da kendilerine kazandıklan 41281 » I 10899 dün gece de geç vakte kadar deKadıköy » 15729 Ankara, 31 (Telefonla) Adalet r>3rayı döviz oİTak dıs?n çıkannaİzmir > vam etınistir. Koyunpazarı Aj. 8130 lanna mıi'Pade edilmedigi tskdir12030 B Muzaffer CElASL'N Vekâletinde kurulmuş ontı bir ko9568 » 1 misyon, hâkimler Kanuau üzerinde de bir hafta z^rfrnda islen'ni terT7O7 Mersin Ş. fepJo^oHoripi bildirmislerdir. çahşmaktadır. » 9246 10332 Polath » OteHe vukubulan sksiiikler «e9120 Alman malumata göre hazirlanKadıköy 11250 ! nıakta olan tasarı, hâkinı'eria va risine dün de yeni bir tanesi ek11784 Kıır*i''"= Yeni gün Aj. zifelerin?, tayin, terfi ve nak'Uerme lenmiş ve havalandırma tesisleriaid çok mühim hususları ihtıv» et nin bir kısmınm Snza yapması yü (Baştarafı 1 inci sahifede) mektedir. Bu arada halen mer'î o zünden idare oda'annd'î ve alt kat Bırıardan biri ilk ele geçırüdiğı lan kanunda muayyen aslî n:J>aş larda çalışanlar çok sıkıntıb anlar nrpua şeker bayramıntn birincı gü tan sonra hâkimlere tanın^u coğrefî geçirmişlerdir. 150 müşterimize de 100 er Liralık ikramiye lsabet ttmiştir. Kazananlara kpvfivet nj YJdırım Beyazıd meydan'ıda teminat, yani hâkimlerin bu'ur.dukktubb> bildirilmistir. yaııan 33 aded elbiseci dükitAnau lan yerlerden kendi atzusu hilâfına da >nkt:klarını beypn etmisiir. başka bir yere nskledilmemesi keyA Tsh'cıkat bu cepheden derlaJeş fiyeti, yem tasanda deği^uri!r>.ek§iıeto?ta yapılacak zengin para lkramiyeli keşîdemîze iştirak edebilmek için şimdi tirihnış ve hırsıziarın eski elbıse £a tedir. ı en SLT. 150 Liralık bir hesab açtınnız veya hesabınızı arttırınız. tan dükkânlan soyduktan SCOIA (Baştarafı 1 ivci sahifede) Adalet Vtkili Osman "5>vkl suç ^«»lUlerini yok etmek maksîîdile çekdağın Aı.kara D P il kongresin demir isminde bir genç kıx, asker1 kur.jtklıyarak yaktıkları ve HJ SU de söyledişi sözlerden soiıa liğinî ifa etmediŞi iddiasile şubeye retle 33 dükkânm kâmilen vanırx haberlere göre hâkimler taMrısın celbedilmişt'r. Genç kız her nekasına cebebiyet verdikleri anlaşıl.rrş da tesbit ?dı)en muayyen îaT.an dar erkek olmadığını iddia etmiş tır. lann sonunda bir yerde.ı diğer bir ise de askerlik şubesi tarafından Yaka'anan kundakçı hırsızlarHan yere nakil ve tayin edila'oıecekler muayeneye sevkedilerek, ancak kız Çomttlu Mustafa Tecimer, BaSa dir. olduğu tesbit edildikten sonra seredrıa Uçer. Amasvalı Ahnıed YeTayin se nakillerde norr.al ola best bırakılmıştır. şilyuıd ve Yusuf Isıklı g«ç vski' rak sıra usulü tatbik edilecektir. Hâdise kazamızda güniin mevzuu evrklsr ile birlikte savcıLga tos Tasarı kıs devresinde B M.M. nde halini almış ve büyük blr dedikodu lim edilmişlerdir. ; görüşülecefcÜr, yaratnuştır. jşçilerin İşci Sigorta Ordu baskelbol takımımız Tahranda larından şîkâyetleri (Baştarafı 1 inci sahifede) sahadan çekildi denmemesi aynca şikâyetlere mev Sivil emekülerin dün Polis memurlarına el lelsizieri dağıtılıyor kii kongresi İzmir Radyosu «Makedoniya» meğer yalan söySüyormuş! Kilçükkö'yde esrarlı bir cinayet işlendi İmtihanda kalma rskcra Beyazıd civarında yıkıfacak binalar Bir kadm memnnı döven milletvekili 31 Mayıs Salı günü İstanbul İkinci Noteri Umran Nazif Yiğiter ve mohferem müşterilerimizin huzurile Lâle Sinşmamasında yapılan 1 0 0 . 0 0 0 Lsrahk İkramiye Çekilişinde 20.000 Lira Kazanmıştır Kilfon Ofe'inde yeni bir hidise 1000 Lria kazananlar 500 Lira kazananlar Tıbbî Bahisler ftğaç ve orman haflası bugiin başlıyor 33 diikkân yakan şebeke 1 5 \ DA \ 5 Mere ça^rılan genc kız Her 150 Liraya Bir Kur'a Numarası Â
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog