Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

FAYDALI ESERLER SinekJi Bakkal Ciltli Döner Ayna ı Tarihr malolmuş fıkralar ı Genclere Görgu Cı ıtıı Fatih Sultan Mehmed . Ömer Hayyam ı Pratik Ev Hekimi j> Canavar Tohumu ı Bir Tıbbiyelinin Romanı ı» Kuzey Afrika ve Berberl'ler 450 350 300 450 350 400 300 350 250 4Ob Ahmed Halid Yaşaroğlu A u m hu riyet 30 oncn fil sayt 11.078 KURUCUSUrYUNUS NADf Telsraf n mektub adresı üımhurtvet tstanhui p«rt» Kcrhwi> U+anbiı1 19e I4t TeJefonlar: Umunıt SantraJ No n : 242ya Yazj igierı Hiyy Matbaa 24290 KADINLARA Büyuk Fransız \ lant'ın en çok cok gubırı orultu koparm'ş fromanlaTî 3an lan bu eser, ya arın Gen Kızlar ftefıs romanını devarrt ettırmeh Kitabçıhk ve Kâğıdçılık Şti Çarşamba 1 Haziran 1955 ngilterede fevkalâde hal ilân olundu Demiryolu ve liman işçilerinin yaptıkları grev neticesi hayat tamamiyle felce uğradı Başbakan Edea, şindi fevkalâde ahvâl kararnam sine dayanarak bütiin askerî birliklerî ânme hizmetlerinde kullanabilecek Londra 31 (A P.) Kralıçe Clizsbeth, bugün grevler yuzunden muşkül duruma düşen memleke".e fevkalâde ahval ilân eden bir kararname imzalamıştır. Iskoçyada, Balmorai şatosunda ta tilıni geçirmekte olan genç Krançe, Bflfbakan Sir Anthony Eden'e Snyük Britanvanın ekonomık hayı tınt felce uâratan demiryolları "'e doklar grevlerüe uğraşmak üzore geniş salâhiyetler vermiştir. Kraliçe, kendisine müşavirlik eden Hassa Meclisinin 3 azasile bir likte yaptığı toplantıda kararnameyi imralamıs ve müteakıben Has"» Meclisi Başkanı Lord Salinburv vesikayı hâmilen uçakl» Londrava hareket etmistir. Kararnameye Lon drada devletin büyük mührii vurulmu? ve bu geceden itıbaren yürürlüâe girmistir. Ba«bakan Erfen, 7O0OO kadar 4*>tnırvolu makinisti ve ateşçisinin 3 pimdenberi jririştikleri erev har°keti karşısında memleket ve mil Arkası Sa. 7 Sv ' 1e Seçimlerden hemen sonra patlak veren trevlcr yüıiınden boş kalan Londra ıçarlarından biri Bir kadın memuru döven milletvekiH Dön Maarif Vekâleli koridorlarında geçen m'îessif hâHise Hava parası ve kanunun tayin ettiği kiradan İzmirde de başka bir mi'fazla para alanlar altı aydan bir seneye kadar letvpkili espf verici bir hâdise ve sebeb oldıı hapsedîlecekler ve ayrıca para cezası vereceklcr Ankara, 31 (Telefonla) Buçun Maarif Vekâletinin holünHe müessif bir hâdise olmus ve bir mebu<>, Vekâlete mensub bir kadın memuru fcci şekilde ddvmü'îtür. Ss^cılıca akseden Vııı hâriise bakkında yaptığımiz tahkikata Ro're; Arknst Sa 7 Su. 7 He Yeni kira kanunu bugün meriyete giriyor karadan sehrimıze hareket etmesi muhtemeldir. Resim. Bayarı, Irak Kralının hediye ettiği ve dun teslım olunan varıs atını severken göstermektedir. Reısicumhur ıkıncı ElBAYAR GELIYOR malı bendıninCelâl Bayarın cuma günti yapılacak olanbusun Anaçılıs torenınde hazır bulunmak üzere Uçilerin İşçi Sigortalarından §îkâ Ankara, 3İ (Telefonla) l«çi Sıı;ortaİ3n Kurumu Genel Kuraıu, busün de toplanımçtır. Tapiaıtiıyı delege ve davetlilerden başka Ça hşma Vekili Hayreddin Erkmen He sonuna kadar takib etmistir. DiUkIM faslında söz alsn delegeler fa•üyet raporunu bir çok noktalardan tenkid etmişlerdir. Bu arad» bir deleıje Zoneı.ı!daKta çahşan bir marlen işçisinin 24 sene hizmetıne mıık^bıl oldufü zaman ailesine 12^ lira maa? bağlandığını anlatmış, bunlara bir çare bulunmasını istemiştir. Emeklilik raaaşlarınin da zamanında o Arkast Sa. 7 Su l de Sovyet Yugoslav f Askere * eagırıiaıı Mareşal Tito Belgrada döndü, nihai gene kız tebliğin yann neşredilnesi bekleniyor Ankara 31 (Telefonla) Gayrimenkul kıraları hakkındaki kamm yarın (bugun) sabahtan itibaren meriyete girecektir. Bu ksnuna göre gayrımenkullerin kıraları 1939 kiralarına yüz rl e 2(X), meckenden gayri yerlprde yüzde 400 zamla bulunacak mıktarı geçmıvecektir. Ancak 24 *2/ 1947 tarıhınden lonra inşa edılen Arknsi Sa 7. i u . 7rte Küçükköyde esrarlı bir cinayet işlendi Bir şnför mechııl şahıslar tarafından 13 hıçak darbesile katledildi Mareşal Tito, Sovyet diktatörü Krutçef ile beraber Askerlik şııbesine edbedilen kızın erkek olmadığı anlaşılınca serbest bırakıMı Belgrad, 31 (A.P.a.a.) Bel grad siyasl çevreleri Sovyet Yu Sarık^mış, 31 (T.H.A.) Kazagoslav görüşmelerine bitmi; naza mız askerlık şubestnde mahıveti MALİYE VEKILİNİN ZIYAFETI Yakında memleketimizn ile bakmaktadırlar. Fakat ıihdî itıbarıle enteresan bir hâdise cere den ayrılacak olan Mr. Davton serefine Maliye Vekili Hasan Teknik Üniversitede bir taipb 7 saat 32 dakika iıntıhan tebliğ henüz hazırlanmış dsğildir. yan etmistir. Polatkan tarafmdan Marmara Köskünde bir ziyafet verilmistir. Dolaşan haberlere göre Yugoslav odasında kaklı Alınan malumata gbre. Ismet Oz Resirrde. Malıve Vekili (sagda), Mr. Dayton (solda) görüsürlerya idarecileri, Molotofun teklif Arkası Sa 7. Su 3 te ken gorulmektedirler. etmiş olduğu (Avrupa paktı) na ve geçenlerde imzalanan Varşova andlaşmasına istirakleri hususundî Krutçef tarafından vâki, iki teklifı Arkası Sa. 7, Su * te îmtihanda kalma rekoru Izıııir Radyosu Müteahhid R C A firmasmın mütehassısı mahallinde son tetkikleri japıvor İzmir, 31 (Telefonla) Orta dalga uzeruıden neşrivat yspacak Izmır, Adana ve Erzurum radyoıannın kurulması ve Ankara radyosunun ıslah ve tevii işi BaeınYayın ve Turizm Genel Mudürlüğü tara Arkası Sa 7, Su 6 da Izmir D. Parti teşkilâtmda kaynaşma tekrar başladı İzmir 31 (Tplefonk) Şehrüniz milletvekillerınden Rauf Onursal hizıbihin Beled ve Başkanı Dr. Salâhaddin Akçiçek hızbinde esaslı bir tasfiye yapmak üze re teşebbüse gecmesi, 3 ay önce ak tedılen kongreden bu yana mütesa nid ve sâkın bir manzara arzeden D. P. Izmır ıl teşkilâtmda yeniden kaynaşmalara sebebiyet vermiştir. Haber aldığımiza göre: eski Eşref paşa ilçe başkanı ve şehir mectisi âzâsı Ibrahım Vural ile eski Baym dırlık ılçe başkanı Mümtaz Bozkur ve daha birçok partıler D. P. tüzük ve prensiplerine aykırı hareket ettıkleri iddiasile ve tard talebıle, Onursal hizip nin mutlak olarak hâkim bulundugu II ıdare kurulu tarafından haysiyet divânına verilmiclerdir. Ancak rbrabim Vural haysivet dıvanının karanaı beklemeden bu Ordu basketbol takımımız Tahranda sahadan çekildi Havanın karardığını ileri siiren takımımız maçın bitmesine 3 dakika kala 2 8 1 9 mağlub vaziyetie bulunuyordu Öldıınılen $oför Nuri Tahirier Tahran 31 (AP. R.) İslâm lanmıştır. Türk ve İran Ordu basEvvelki akşam Eyübe bağlı Kü Ordtıran arasında tertiblenen bas ketbol takımlan arasındaki maçt» Arkarı Sa. 7, Su. 2 de çükköyde Keçesuyu mevkiınin 100 ketbol şampiyonasina bugün başmetre doğusunda korkunç bir cin» yet işlenmiş, bir şofor henüz hüvi yetlerı tesbıt edılemeyen iki kişi tarafmdan. boğazından bıçakla «oırulmak suretıle öldürülmüjtür. Eyub Muddeiumumisi Fahri Arla ile Vilâyet iandarma kumandan ve kilinın müştereken tahkikatmı ida Arkası Sa. 7, Sü. 1 dt Haysiyet Divânına verilen tamnmış bir Şehir Neclîsi Azâsı, kararı beklemeden ithamlarla dolu sert bir mektnbla partiden istifa ettiğini bildirdi Şehrittıizde helikopterle nakliyat Bîr Anierikan sirketi il* anlaşma olduğu bildiriliyor İstanbul milletvekili Hacopulos Haziranm ilk haftasmdan itibaren Sarayburnu ile Üsküdar Şemsipa;s arasında helikopteıle nakliyat yapılması hakkında bir Ameııka şir keti ile anlaşma hâsıl olmuş gibidir. İki helikopter şehrımıze geti rilmiş buhmmaktadır. Her helikop \ term 8 1 0 kışi nakletmesı muh• temeldır. Nakil ücreti gidıp, gel ı me veya yalnız gıtme veya eelme ! olmak üzere beledıyenin tasdık e Türk Yunan kültür müîakereI deceği bir tarıfeye tâbi olacaktır. lerine katılan İstanbul mebusu Yunan ga/otclerinin neşri> atını tekzib ediyor sabsh bir mektub göndererek II Ida İstanbul Teknik Üniversitesinde, re Kuruluna istifasım bildirmiş, dün bir talebe imtihan odasında kabulünü rıca etmistir. Ibrahim Vural mektubunda D. kalma rekorunu kırmıştır. Üniversitede yüksek matenıatik P. ye 1946 senesinde ıntısap ettıği Arkası Sa 7, Su.. 3 le. (Arkası Sa 7 Su. 4 te) Lise ve ortamekteblerde talebeye karnelerinin tevzii Beyazıd civarında yıkılacak binalar Marmara Lokalinin önündeki Rda kaVdınlıyor, buradaki 52 bina sabibine bümlak kararı bildirildi "Makedoniya,, meğer yalan söylüyormuş! 33 dükkân yakan hırsız şebekesi Ankara, 31 (Telefonla) •Şjhrimir İkinci Şube polisı, uzun {*i'çmalardan sonra dört kişilik bir hırsız şebekesini yakalamağa mu"»ffak olmuştur. Hırsızların yakaUnmalanndan sonra ele geçirilen rok f.ivıılıli r> . e ve dığer fiy'rı eşva'arının nereden çalındığı araştıtılırken hırsızlar verdikleri if'.dpVrrie korkunc iddialar ileri jurnıü;d 5a. 7, Sü. 1 de Hilton Otelinde yeni bir hâdise Son günlerdeki devamlı zehir ATLETİZM TARİIIİNDE MÜHİM BİR HÂDİSE iki gün ev lenme hâdiseleri dolayı^'İP kapa vel Londrada yapılan atletizm müsabakalarında bir milı 3 at tılmıs olan Ilılton otelımn lokantaletın bırclen dort dakikauın altında koştuklan güriUmuştü. sı dün geceden itibaren tekrar aBırinci gelen Macar atletı Tabori, 3 dakika 59 saniyede yanşı çılmıştır. Dün gece müşterilere do birincilıkle bitirmiş, pek az farkla onu iki Ingihz atleti takib mates suyu, portakal suyu, salç etmiçlerdi. Yukarıdaiii regim, bu heyecanlı yarısın fınisini tavuk. pilâv, tereyağh bezclys. nasgöstermektedir. Arkası Sa 7, Sü. 3 t« Dünkü sayımızda Türk Yunan maarif görüşmeleıinden bahsede ıek Batı Trakyadaki Türk ve Türkiyedeki Rum azınlıklannı ilgilenKonva, 31 (Telefonla) Akşedıren öğretim mevzuları üzerinde bazı kararlara varıldığıru yazmış, hir Cezaevinde dun sabah ve ogbu arada Selânikte çıkan (Make leden sonra olmak uzere iki o'idoniya) gazetesinin bu görüşmele vuk kavga çıkmış ve neticede ni^h re tahsıs ettiği haberinin bir dekumlarHgn 6 kişı yaralanmlştır. Sa tercümesini vermiştik. (Makedoni bahkı kavea. Mudderumumî ve .ıaya) ga7etesi bu ya/Msında, Yıın n pisp.ne mudürü tarafındsn genisletemsilpılerınin goıtı meler esnaın mp.lcn v:ıtıstırılmı>>sa da oğloden da Turk temsılcılenndpn İ.t.n»*ınl sonra cıkan kavıîa üç srıat fa^ıln.ı? dakı bir Rum okuluna ( K M I Pav devam etmistir. Hâdise. jandarma los) admın venlmesıni i^todıkleıı ve garnizon silÂhlı kuvvetlerile boni beliıtiyor, ayrıca gcne Yunan ledıye ıtfaıvt^inin müdahalebi ne Arkan Sa. 7, 6'u. 2 de ^ Arkası Sa. 7, Sü. 6 da Akşehir cezaevinde büyük ve kanlı bir kavga lie^azıd me^danıuda yıkılacak ola
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog