Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

ştariz CUMHURlYFT . 9 Mart 1955 v TÜRKİYE Vakıflar Bankası T.Â.O. SERMAYESI: BU ŞUBEMİZDE HESAB TERTtB 50.000.000 T. L. AÇTTRANLAR ARASINDA LENEN İZMİH MERKEZ ŞUBERÖZİN AÇILIŞI DOLAYISILE YALNIZ BÂLE İSVİÇRE FUARI 1626 Nisan 1955 21 hole taksim edilmiş 17 grup Ü7ere hviçre Sanayii istihsalâtmın ponoramik manzarası. TÜRKİYE EMLÂK KRE0İ Yeni yılın ilk çekilişi talihlileri Büyük ikramiyeyi teşlril eden KoşuyohındaH Î IKRAMIYE KEŞIDESI HUSUSI İ 1 1 TALIHLIYE. TUTARI 120.000 LIRAYI AŞABILEN, Dühkânh Ev Istanbul Şubemizde S4662 No.lı Kücük Carî hesab sahib! Ömür Boyunca Aylık Gelir 2 4 TALIHLIYE 100.000 LİRA TUTARINDA swı O İmkân Hareket : Salı Cuma Pazar Fuar hakkında tafsilot için müracaat Yolculuğunuz ;AIR Sizi, İsviçreye varmanız için talcdim etmektedir. O9 O O 0.9 O O O 9 45 Isvıçre Konsolosluğunp \A11İDE Istanbul Istanbul : Istanbul Istanbul : Istanbul : [stanbul : Istanbul • Istanbı»l • Istanbul ; Istanbul Istanbui : Istanbul Kadıköy Kadıköy Izmıı : Izmir Izmır Çankaya Ankari Şb. Ankara Şb. : Ankara Sb. : Ankara Şb. : Ankara Yenişehlr : Bursa : Adana : Adana : Eskisehir : Eskişehır Samsun A ydın Aydın Zonguldak \ Zonçuldak Tokad 4939 2/190 39759 JO/576 8670 28606 1792 27387 E. 773 2/503 15381 3326 3272 20376 10969 1676 5389 26746 21794 28112 41 4064 7 3039 4773 4057 3931 1323 1147 411 454 16 357 CEYLARİA lsabet etmistir. No. » . » » • . > > J MESKEN KREDİSİ 3 35 TALIHLIYE 15.000 LTRA TUTARINDA Diğer taühliler: 1000 Lira 500. 500. 500. 500. 500 ı 250 150. » 100. > 100. • 100. 100. 250. ı P A RA İkrami yeleri Gidip gelme ücreti • Î 0 6 6 Türk Lirası Telefon81950 Acentenize veyo Çekilis: II Mart 1955 15 Mart akşamına kadar bu gubemizde en a* îno Liralık bir he?ab tçtıranlar hem yukarıdaki hususî kesideye, hem de Bankamızın diğer ikramiye keşidelerine iştirak ederler. Izahat için gişelerimiz emrinizdedir. Taşradan para göndermek suretile bu şubemizde hesab açtıranların havale ücretini Bankamız öder. ADRES: Fevzipaşa Bulvarı No. 2 (Ithalât Gümrüğü karşısında) Telefon: 7797 IZMTR. (27^6) ıçın Seyahat » » • » • • i Bankamız hissedarlar sdi umuml heyeti 26 Mart 1955 Cumartesi günü saat 11 de Ankarada Bankalar caddesi. 52 sayılı Türkiye Vakjflar Bankası T.A.O. merkezinde toplanacaktır. Mezkur gün ve saalte hissedarlarımiTin hazır bulunmaları rica olunur R U ZN A M E: 1 1954 yılı idare meclM, murakıblar ve umuml murakabe hoyetı raporlarının okunması 2 1954 yılı bilânçoiunun kâr ve zarar hesablarının tetkik ve tasdiki ıle idare mecllsinia ve murakıblaların ibrası. 3 Sâfî kârın tevzii seklinln karara b«81anm«m. 4 idare mprlisı azalannm intihabı ve tasdiki. 5 Murakıbların intihabı, tasdiki ve ücretlerinin tesbitl. (3023) Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. İdare Meclisi Reisliğinden: Ye Mutfak Titiz Servis NEVVYORK1 ^s Müzik: F NS WILK SANDU Prograr... MÖSYÖ VVHISKY Ses Yıldızı: Duo Panto Skantıne Sister's PM RULA SAVÎ Sıraselvıler Taksim Tel: 44107 Kimyager ve Bakferiyoloğ Aramyor ı Satılık arsa • Kalyoncukulluğunda iki yola cepheli 466 m2 garaj yapmağa müsaid, 5 kat inşaata müsaadeli arsa satılıktır. Müracaat: TEL: 83723 Imalât kontrolörlügıi için ingilizce bilen kimya veva eczacı fakültelerine devam etmiş bir elemana ve ayrıca bakteriyoloji ve biyoloji sahasmda çahştırılmak üzere de ikinci bir elemana acels ihtiyaç vardır. Taliblerin mufassal hal tercümelerile Şişlı Posta Kutusu 116 ya müracaatleri. TÜRKIYE EMLAK KREDI BANKASı Galatada, Karaköy Palas bitişigirde » • » » » » » » » » » t » » » » 100. 500. 100. 500. 100. 150. 100. 100. 1000. 100. 250. 100. 500. 100. 100. 500. 100. 250. 100. 500. Kegam Iklzyan Saadet Tıır.ur Ahmed llhan Istavro Agob Diml Güzids Adnan Demiralp Sahin Makbule Tekinli Mediha Arıman Refael Rukiye Dalyan Receb Rahml Akdik Mehpare Haşim Yusuf Topaçoğlu Hasan Çalışal Macide Ergül Haluk Aşkın Yusuf Ileri Orhan Doğar Salim Ersaray Mehmed Büyük Dimitri Kokinakis Muteber Timuçin Ertuğrul Kastepen Osman Başpınar Ahmed Dündar Huriye Ayduıbeyl Miat Mavi Melıha Muradoğlu Celâleddin Yavuz«" Ali Rıza Çesin K 1 R A L IK I L A N Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandiğı Umum Müdürlüğünden 2, 3. 4 odalı 3 aded portatil prefabrike «luralnsnıın ev sattiacaktır. 1 Evler hersine hirden veya ayrı ayrı kapalı zarfla teklif alma suretile satılacaktır. 2 Evler, Istanbulda Hilton Oteli ln«aat sahasında izahname ve rölevelerıle sartnamesi Istanbulda Hilton oteli inşaat âmirliğinde ve Ankarada Umum Müdürlük Malzeıre Müdürlüğunde h«r gün görülebilir. 3 Teklif zarflan 10 Mart 1955 akşatrına kadar Ankarada Emekîi Sandığı Umum Müdürlüğü Malzeme Müdürlüğüne verilecektir. 4 Sandık, satışı yapıp yapmamakta serbesttir. S/'ze/e Gozeco KREMİ ni KULLANINI7 s/e fiiıuorsonn 8 Mart 1355 tarihinde *kseriyet olrrndıpından yapılamıyan yıllık kongremiz 23 IMart 1955 Çar.şamba günü saat 11.30 da Galatnda Bankaiar caddesi Ünyon Han 1415 numarah mahalde gelenlfrin mevcudu ile yapılacaktır. Cemiyetimize kayıdlı üyelerin teşrifleri rira olunur. idare Heyeti Türkiye Siçorfa Eksnerler Cemiyelinden: BEYRUT 1 P/M BÜYÜK MAĞAZA Altında deposu da meveud olup derhal teslim kiralanacaktır Karakov, Bankalar Han altında TANSAL ŞEHSUVAR Ltd. Sırketine müracaat edilmesi. Tel: 46737 1^ Vaniköy Mısır Şurubu ve Nişasta Fabrikası ••• KAYIB ÇANTA 7 Mart 1955 gecesi Kervansaray Lokantasında siyah süet bir kadın çantası kaybolmuştur. Içinde manevî kıymeti o lan eşyalar vardır. Bulun masına faydalı olacak malumat verene 500 yüz) lira verilecektir. Tel: 40561 No.ya müracaat Muayenehane Nakli Kulak, Burun, Boğaz (Ağız Diş) Hastalıklan Mütehassısı Hayreddin Siileymavgil ve Ortaklan Eshamlı Komandit Şirketinden: 29 Mart 1955 Salı günü saat 11 de Şirketimizin senelik umumî heyet toplantısı Boğaziçi Vaniköy, Vaniköy caddesinde 2022 numaralı fsbrikamızda yapılacaktır. Ortaklarımızın gelmelerini rica ederiz G ÜNDEM: 1 Komandite ortaklarm ve murakıb raporlarının okunması ve kabulü, 2 1954 seneşi bilânrosu ile kâr ve zarar hesabının okunması ve kabulü, 3 Komandite ortakların ve murakıbm ibtblan, 4 Sirkete veni murakıb tavini ve ücrı?tinin tesbiti. HALK SIGORTA Türk Anonim Şirketinden: Mümtaz Ilgaz ismindekl zatm Şlrketimize aid hayat pey akçesi makbuzlannı Şirketimiz nam ve hesabına kullandığı ve paralar tahsil ettiği vâki bazı müracaatlerden anlaşılmıştır. Bu hususta alâalı resmi makamlara müracaatte bulunulduğundan keyfiyet ayrıca diğer Şirketlerin nazarı ittilalarına işbu ilân ile arzolunur ve bundan böyle bu zata yapılan ve yapılacak olan tediyelerin Şirketimizce kabul edilemıyeceği bildirilir. G ÜBR E FABRİKALARI T.A.O. Ortaklığımızın 1954 hesab senesine aid adî genel kurul toplantısı 30 Mart 1955 Çarşamba günü saat 10 da aşağıdaki ruznameyi görüşmek ve karara bığlamak üzerp Galata Tahir Han 6 nc. katta bulunan ortaklık merkezinde yapılacağından hisscdarların mezkur gün ve saatte toplantıda bulunnralarım rica ederız. Hâmiline muharrer hisse sahiblerinin hısse senedlerini veya onlara mutasarrıf olduklarını bildiren müsbit vesaiki toplantı g'inünden en az bir hafta evvel ortaklık merkezine tevdi ederr>k giriş kartlarını almaları lâzımdır. Toplantıda hazır bulunmıyacak hissedarlar kendilerini vekil marifetile temsil ettirebilirler. lr. Ziyaeddin Makfav I Taksim, Rfcebpaşa Cad. Park Apt. 5 1 e taşınmıştır. Tel. 83098 SOYADI TASHIHI Aslında Sunay olup da Bakırkoy nüfusuna yanlışlılcls Kambur olarak geçen soyadımıı Istanbul 9 uncu Asliye Hukuk mahkemesımn 29 12 1954 gun ve 1473 sayılı kararı ile Sunay olarak defistirilmiştir Bilil Sunay, Necati Sunay, Sabriye Sunay Adres: Bakırkoy Osmaniye mahallesi Mekteb sokak No IX Boğaziçinde Çamlık, Koru ve Sahil GÜVEÎV TÜRK Arsaları • I I J Beylerbeyinde Yalılar caddesinde Mısırlılar korusu namı ile maruf, manzarası çok güzel ve havadar müfrez çamlık koru ve sahij arsalan emsaline nisbetle ucuz fiatlarla satılmaktadır. Müracaat: Galata Karaköy Palas Hanı kar51si 84 No. Ibrahim Taşçıoğlu Anonim Sigorta Sosyetesinin fevkalâde umumî heyet toplantısı ERHAM Kaşe/eri HOLANTSE BANK UNI N.V Türkçe ve Fransızca bilen, süratli yazan bir daktilo aranıyor. Sekreterllğe yazt ile müracaat olunması. Sosyetemiz fevkalâde umuml heyeti 31 Mart 1955 Perşembe günü saat 13 30 da e«as muavelenamemizin 2 nci ve 70 irıci maddelerinin ıB» fıkrnlannı aşağıda ?österilmiş olduğu şekilde tâdil etmek üzere Galatada Bankalar caddesinde Sü merbank binasında kâın Sosyetemiz muamelât merkezinde toptanacağmdan Tiearet Kanunu ile e n s mukavelename hükümleri gereğince asaleten veya vekâleten hisseye sahib ortaklarm adı geçen gün ve saatte mahalli mezkure gelmeleri ve toplantı çününden en geç bir hafta cnce sahibi bulunduklan hisse senedlerini mübeyyin belgeleri Sosyetemiz mıamelât merkezina tevdi etmeleri ve karşılığında toplantı girig kartı almaları rica olunur. ESKI METIN MADDE 2: FIKRA b. Sosyete, yukarıda tasrih oııınan maksadla doğrudan doğ ruya münasebeti olan bilumum maîl, ticarî, sınaî mııameleleri icra ve bu muamelelerle iştigal eden diğer Şirketlerin hisse senedat ve tahvilâtmı mübayaa ve bu nev'i Şirketler tesis edebilir. Kezalik müstakillen veya müştereken yapı Sirketleri vücude getirebillr ve bu gibi Şirketle rle iştirak edebilir. YENI METIN MADDE 2: FIKRA b; Sosyete, vukanda tasrih olunan maksadla doğrudan doğruya münasebatı olan bilumum mali, ticarl, smal muameleleri Icra ve bu muamelelerle iştigal eden veya sermayesine iştirak etmekte Sosyetece fayda görüten diğer Şirketlerin hisse senedat ve tahvilâtını mübayaa ve bu nev'i Şirketler tesis edebilir. Kezalik müstakillen veya müştereken yapı Sirketleri vücude getirebilir ve bu gibi Şirketlerle iştirak edebilir. MADDE 70: Fikra b. MADDE 70: Fıkra b. Sâfî kazancm % £.50 si 3659 Sâfî kazancının % 4.75 1 3659 numaralı kanun mucibince numaralı kanun mucibince me< memurin ve müstahdemine ik murin ve müstahdemine ikra^ ramiye olarak tediye edilebi miye olarak tediye edilebilir. lir. Ruzname: 1 2 3 4 5 idare meclisi faaVypf r^porunun okanması Denetçiler raporunun okunması Bilânço kâr ve rarar hesabmın tasd'ki idare meclisi azalarile denetçilerin ibrası idare meclisi azalarınm T.K.3233?4 üncii maddeler* mucibince Şirketle tirarî muamele yapabilmeleri ve Şirketin iştigal mevzuuna dahil işleri yapan Şirketlerde vaz'fe alma'anna izin verilmf.si. 6 Ayrılan denetçilerin yerine intihab olunanların tasdiki 7 Ayrılan idare meclisi azaları yerine intihab olunanların tasdiki 8 idare meclisi aza'arına verilecek ucretin tayini 9 Yeniden iki denetçi seçilmesi ve ücretlerinin tayini 10 Ortaklık müdür. mcmur ve müstahdemlerine 1954 yılı için birer maa$ nisbetinde ikramiye verilmesi LONDRA Pantalon Diktirilecektir Türkiye Kızılay Cemiyeti Istanbul Deposu Müdürlüğünden: Kumaş, Omiyetimizce verilmek üzere 2000 aded pantalon açık eksiltme ile diktirilecektir. Bu işe aid şartname Sirkeci Mimarvedad caddesi Kızılay Istanbul Deposundan temin edilir. Muvakkat teminat 675 lira olup eksiltme 18. 3.1955 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 14 te mezkur Müdürlükte yapılacaktır. Bu taahhüdden mütcvelüd Belediye tellâliye resmi I müteahhide aid olacakt/r Cemiyetimiz, arttırma ve eksiltme kanununa tâbl değildir. ŞAHMERDANCI ARANIYOR Betonarme kazık çakacak usta aranıyor. Müracaat: Harbiye, Cumhuriyet caddesi 2511. PM İŞÇİ ARANIYOR Makine ve ambalâj işlerinde çalışmak üzere erkek veya kız işçi aranıyor. Müracaat: Sirkeci, Yenipostane karşısı Mimarvedad caddesi No. 26 KAYIB Askerl durumum yazılı nufus kâğıdımı kaybettim. Yenlsinl çıkaracağımdan eskisınin hiikmü yoktur 332 Ordu dogumlu Ahmed Topçu Şahane ve orijinal açılış hediyelerile ayrıca yatıracağmız paranın kendi elinizle çekeceğiniz 2 misli ikramiyesi sizi bekliyor. SIRKECI MI AJANSIMI Her 150 Liraya bir kur'a ııumarası B A K
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog