Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

9 Mart 1955 CÜMHUBKHP YTOİ CeJâl Bayar yarm Bağdaddan dönüyor (Baştarah 1 tnci ?iht*edcı ben'n harits üzerınde yaptığı harb oyunları takib olunmuştur. Reisicumhurumuz Celâl Bayar. kardeş ve müttefik memleketın Du güzel müdafaa müessesesinden ay'rılırken deftere: «Gördükleruıden çok mutehsssis kaldığını ve muvaffakıyetlerinin devamını candan temenni ettiğıni» belirten tebrik :ümleleri yazmıştır. Reiscumhuruıruz bundan soura Emır Abdülilâh verem hastanedne gelmiş, orada Sıhhiye Vcziri tarafından karşılanarak bu modern ssğ hk hastanesini gezmiştir. Reisicumhurumuz Celâ] Bayar hastaneye 500 ıngiliz lirası teberru etmıştT. Curnhurbaşkanımız. perşembe günü buradan Ankaraya hareket edecektir. Bugün Irak gazetelerinm de kaydettiklerine göre. Reisicumhurumuz Celâ] Bayar, Irak Meliki ile Veliahdınin Türkiyeyi ziyaretleri ıçin evvelce Başvekilimiz Adnan Merderpj vasıtasile yapılmış ve kabul edılmiş bulumn daveti tekrarlarrış ve gerek Mehk, jerekse Veliahd bu davetten çok oüyuk bir memnunluk duvduklannı bir kere daha belirtmışlerdır. Zıyaretin tarihi kat'î olarak henüz tesbit edilmem.g buhınmakıa beraber haziran Eymm sonlarında Ankarayı ziyaret etmeleri kuvvetle muhtemeldir. Melık ve Veliahd Ankara ve İstar.bulda bir hafta < J dar devam edecek olan resmî zıyareti müte"k:b hususî surette İstanbulumuzda bir müddet daha kalacaklardır. Türkiye Büyük Millet Mcclisinin daveti Bağdad, 8 (a a.) (Anadohı Ajansmın hususi serv.si): Türkiye Büyük Millet Mecisi Reisi Refık Koraltanın Medis sdına Irak Âyan ve mebusamndan 10 zab Türkiyeye on günlük bir ziyaret için yaptığı davet, Ankaradaki Irak Bjyük Elçıhği ve Irak haric.yesi yoiuyla Irsk Âyan ve MebAvustralya tarıhımn en şıddetlı su baskınlarına şahid oJnıaktachr. usan Meclisi reis'Lklerıne gelmıştir. Avustralyanın sular altında kalan kasabalarından bırinde çekılmiştir. Irak Âyan ve Mebusan Meclisi azalannın Türkiyeye yapac?klan bu ziyaretin tarihj henüz te ; bit edılmemiştir. Z yaretin yaz başlarında vâki olacağı çok kuvvetle muhtemeldir. G. H. P. febüğtndeki ifhamı partiü gaze feier kabuüenmedi (Baştarafı 1 ind sahıfzde trtanbuldakl partili gazetecilerlt taşradaki diğer C H P. gazeteleri d bahis mevzuu olmadığına göre teb y liğin bu maddesinin kaleme alınma sebebi hakikaten pek merak uyandırmaktadır. Bugün Cemıl Said Barlas C.H.P teblığmde \mzuh olmadığından ba hisle şöyle demektedir: «Tebhğde partıhleri teklemeğe vı iktidann mürüvvetine bel bağla rr.aya teşvik eden yazılardan bahsedılmektedir İstanbulda Dünya, Anarada Son Havadis de partililer tarafmdan çıkarılmaktadır. CH P Meclisi tebliğınde vuzuh olsaydı herkesı töhmet altında bırakmak tan uzak kalırdı.» Nihad Erimin gazetesinde çıkan şu satırlar da hayli enteresandır: « Eğer böyle neşnyat ve böyle telkin varsa gerçekten yanlış, ra. rarlı ve memleket menfaatlerine aykındır. Fakat böyle neşriyat veya böyle telkin nerede? C H P. vazarlann hspsinı töhmet altında bırakmak doğru otmaz. Bahsedilen nesriyat hangi yazıdır, gösterilme'idtr Mesnedsiz dedikoduya, şahsî mtıksm hislerine dayanan iddialara C H P patenti muhafaza olamıyacafma göre (esaslarm mahfuz tutulduğu söylenerek iktidann mıllotın vetiştiğine karar vermesinl sabırla beklemek. yani kanunun verdiği irokânlar içinde de mücadeleden vazgeçmek yolundaki neşriyat) gösterümek icab eder. Hangi gazete, hangi tarihte, hangi yazı veya yazılar? ı > Her iki C.H P li gazete sahibi tebliği uzerlerine alınmadıklanna göre şimdikı haMp 4 üncü maddeye taüb olacak partililer aranmaktadır. Maamafih Ankaradaki parti çevreleri tebliğde ismi verilmiyen bu yazarın Nıhad Erim olduğunu, ve şahsıyata girilmemek için ihtann umumileştirildiği kanaatini muhafaza etmektedirler. Fransa da TürkIrak paktına ceöhe alıyor sahıfede) yeni Türk Irak müdafaa paktıiM temas etmiş ve İngilterenm gayesilüzumu belirtilmektedir. nin Irak ile veni bir ortaklık kurPravdanın hücumlan mak ve İng liz Irak münasebetMoskova radyosu dün akşamki lerini "Türkiye ve NATO'ya dahil neşriyatında Türk Irak paktı a diğer müttefiklerimizle esasen mev le;hinde Pravda gazetesinde intışar cud münasebetlere göre» ayarlaeden uzun bir makaleyi yayınla mak olduğunu söylemiştir. İngilmıştır. Sovyet komünist partisinin terenin Irakla bır müdafaa andlas"•esmî organı olan Pravda, Türk I ması mevcud olup bunun yeniden rak pakünın Arab menfaatleri a gözden geçirilmesi halen müzikere leyhinde olduğunu İddia etmis, bu edilmektedir. Eden demıştir kı: «Bu pakta katılacak Arab memleketle bölgede. haricî tecavüze karşı koymak için müşterek tertibatunua rinin is'iklâllenni kaybedeceklerinyeni bir zaviyeden ele almaktayız. den bahsetmiştir. Müşterek müdafa3 İhtıyaclarıır.ızın Pravda gazetesi, Mısır ile Suriçimdi, 20 yıh mütecaviz bir müdyecin «doğru hareket ettiklermi» det evvel aktedılen İngilız Irak de kaydetmLştir. muahedesinde mündemıç hususatPravda, Türkiyenin Arablara kar tan daha modem ve daha farkh yol şı saldırganlık politikası takib et larla karşılanması kabüdır.» tığini de ifHiaya kalkışmışür. Eden'in demeci Eden, İngilterenin Türk Jrak Londra, 8 CAP) Avam Ka paktına katılmasmdan taha'îdüs emsrasının bugünkü toplantısmda debilecek meseleleri Irak Başbakakonuşan Dış İşleri Bakanı Eden, nile görüjtüğünü söylemiştır. (Bnştarafı 1 Inci Yukandaki resım, Batı (Batnrnfi ! ""•' > ""*' Türkiye Muallimler Cemiyetinin Hamid Ün, Safiyullah Tckay, Tevcri ve vapmak istsdikleri Vakkm37. yıldönümü dün saat 1" de Ga fık Ararat, Mumtaz Özguner. Müda şu izahatı vermekte^irler: Fıkır, birkaç gün önce Londra latasaray Lisesinde kutlanmı? ve eyj'ed Mıidi, Mithat Saduilah Sanmahrecli; Aya yirmi sene sonra bu münasebetle, mesleğe en az 40 , r j e r Hakkı Suha Gezgın, ReLk Güj gidilebileceğini ve bunun içın ha senesini venruı, yuksek orta oğ1 ne\t Hamdı Kayalı, Necatı \karsu sun'i bır retıme mensub 58 hocatun jübüesı S a l m Sagın, Şükufe Tuncal, Surey1 (Baştarajı 1 tıjei sahiieie) zırl'klara başlandığını, (Pnş+nrah I inci sahîf^fc peyk teşki! edilerek Ay i'e Dünya yapılmıştır. ya Okav. Gundüz Toprakçı, M. \li arasında bir dursk mahalli kurulaToplantıda, Vali ve Belediye Reis Coşar, Âdil Boran, Zıhni Günduz, •'z. Stiş muamelelerimiz bir misali olduğunu söylediler. Öğrendiğirmze s?öre, Daldan Dala cağını büdiren haberi müteakıb vekih Ord. Prof. F. K. Gokay, Tev Remziye Tulgar, Feride Dosdoğru, ve kontrol'u olduğu içın u'ak b'r suii^tiıml vanılmsz. programında bu haftadan itibaren fik Üeri H. Suphi Tannover ve ka M. Şefık Gözüm, Tevfık Gürel. Izkaraborsa yapması ve taklid ve soz yayını yapılmaması Cemiyet kuruculan bir taraftan labalık bir öğretmen kütlesi hazır z e t Atalay, Şevki Esenman, Lutfiye tr>'lı fiatlpr.^1jrnfsı , j a mevzuu bah karar altına alınrmştır. Diğer taraf cpmiyetin teşekkülü için uerpşırken, bulunmuştur. | Gurmen, Cevdet Ünver, Neşet De sf>1"Tns7 T.ıra meyva ve «ebz^lerin tan. savcılıkt?n bildirildığine göre, diğer taraftan mesele ile ıl 'ilı doküCemiyet Başkanı Veli Orhan Tü ükanh, İsmail H. Ortaç, Ferhad Ay r b" '°m'p tahsmmitlü yoktur, gü bu monoloğ sebebile radyo idaresi rasn toplamakta ve Teknik Üniver te, Cemıyetin yarım asra yaklaşan, ' Adalet Üzer, Samiye Suzen, g e n i hakkında takbat yapıldığı haberle Mtede alâkah profe«örlerle temastıü sününe satılmak ister.» n doğru değüdir. Sadece monoloğ lar yapmciktadırlar Profp=<rler Ays tarihçesi ve başardığı işler hakkm Saffet Karacaoğlu, Hatice Özguven da ızahat vermış, muteakıben Vali. Munire Karabay, Şadıye İçke, Zıbtoolantıda bilhas«;a usulen tetkik edilmektedir. gitmenin mümkün olacağı kanaatiöğretmenlik mesleğini öven ve me n i Akpmar, Hatice Kesen, İ. Hakkı Monoloğda neler var? fu hu«u=lrdan şikâyet etmişlerdir: | ni izhar ediyorlar. | ziyetlerini behrten uzun bir konuş Hülâgü, Salih Artun, Lutfi Küçük "Bu sene hava durumu sebze | Mebus adayı (sayın hemşerileCemiyet resmî formaliteler ikmal çetin, Nizamettin Duru, Bergüzar n>< hI ve düşük fiatlı olmasna rim> diye söze başlamakta ve şoy edi'dıjı takdiHe Aya gitmek isti ma yaparak ezcümle demiştir ki: Erkmen, Eşref Sutrr.en, Cemil Er. S'K»h o'mustur Fakat bizim İstan . le devam etmektedir: yenleri ktydedecek ve diğer mem I « Turkler, ilme ve hocahğa ver Vm! hrlkının tuhaf bir haleti ru I «Şehrinize bu seferki gelişim leketlerde bulunan bu nevi cemi dıklen ehemmiyeti bir düstur ha kan, U. Remziye Doğanca, Faika h ' p ' i var. Sebzp ve meyva çok I de duyduğum memnuniyet sever. yetlerle temasa geçerek seyahat iınde ve Osmanlı İmparatorlujun Altınel, Şevket Demırkurt, Emm P'M ei ve u<uz oldu§u zaraan r?ğ | bahtiyarlık ve saadet hislerimi an için şırtların neler olduğunu ve dan evvel bütün cihana yaymışlar Kutlu. Rukiye Guvenır, Adalet Tob~t cöst«"^nivor, pahplıl'"î]r paha ' latmak hususundaki bütün aaime yapılması gereken işleri öğrene dır. Biz bu mılletin çocuklanyus ve lan, Medıha İnan. Muzaffer TürkMjı«rn'!t hücıım edivor. Meselft bu rağmen size karşı duyduğum sevgi rek'ir. Aya gitmek kati'leştiği tak bu rnutlu günü kutluyoruz. men, Ali Rıza Uysal. » Inş sebzeierinden pırasa. upa ve aynı zamanda sizin yüksek şah dirde hevesl.ler, cemiyeti Ifenah ile Toplantıda bulunanlar salondakiŞehrın Belediye Reısi ve hükur"k. kereviz. lâhana çok peldiği sınızın bana karşı gostermiş oldu çıkış istasyonur.a gonderileceklerdir. met temsılcısi olarak, 40 yüını lere takaim edibniş ve bazılan ih»lıcı bujamamîş ve dökiil ğu sevçinin beni mesud etmek humeslekte doldurmuş arkadaçları tısaslarını anlatraışlardır. TopjantırpsMür. H^ttâ bir dpfa Dsrülâceze ' susundaki kararlannı izhar buyurhürmetle selâmlıyor ve kendilerine da bulunmıyanlann, muhtelif tey» seVızt almaları için müracaat et i mama lutfen müsaadelerinizi »aygı hizmetlerinden dolayı teşekkür şekküllerin ve Maarif Veküi Celâl tik, eıiTiartesi olduğundan aldıra ile rica ederken bilhassa şunu teYardımcının tebrik telgrafları okun ediyorum.ı " r>"acrkîınnı. b'zim göndermemizı barüz ettirmek isterim kı şehrinize Konujmadan »onra, 40 yıknı dol mış; HamduUah Suphi Tannover, l?"m olduğunu bildirdiler. Finıke ^ D U ilk gelisünde diğer geUşlerim(Bnştarnh 1 inci sahifede) duran öğrenmenlerin isimlerı okun Tevfik tlerinln hâöralanm ihtiva <îen geİPn Dct'kallar ki iki ay ev | den sizi daha çok sempatık. efenAli Yclçınkaya isminde bir şahıs, muştur. Bu öğretmenler şunlardır: eden konuşmalan ve genç öğretvel çünidü, denize döküldü. dun daha çok daha çok neşeli, sıhkarısı Cemilenın uygunsuz yoıUra H. Hamıd Sayman, Ebülulâ Mar menlerin yaslı mesîekdaşlarına hihatli görüyorum. Hepinizin yüzünsapbğrru İddia ile hakkuda bosan din, Muammor R. Sevig, Samim Go tablanndan sonra Cemiyet üyeleri Mew3'?s boy meselesi rmihimdir, den kan fışktnyor. Maşallah ^ ma davası açmtştır. Bugün Cemile, rnonleV^t'rri'zde hertüz haîledilenensay, M. Reşid Belgesay, M. Hul jübilesi vapılan profesör ve Aday bilâhare gayet komik cümyanmda anası Ayşe Çapraz olduğu rrMi. Kâğıd. sandık fiatlan durlelerle bir takım meselelere temas halde mahkemeye gelmiş, muha ki Erem, Salâhaddin özyar, İzzst I menlere buket takdım etmişlerdir. ır"'»n artıyor. Işçi bulmak güç ve ettikten sonra şunlan söylemekte kemeden sonra evlerine 4önmekcindelık eskiye nazaran fazla 8dir: teyken Ali tarafından takib edilSun'î gübre rabrik'asmın . «Sayin • vatandaşUnm, .tnem m;şlerdir. Ali, kadmlan carşida ko'olrnayışi da tîat* edivo» İstıhsal V»Tİseleriıun leketirtüz davalar bakıjnından bâkir valamağa hn^Iaıan.CeDlflfe rrtf dfikcok uzak olusu nakil ücretlerinin bir memlekettir. *Bu davalar evvelâ kâna, anası Ayşe de bsşka bir dükf?zlalı& hesablanmalı Agaelarımız ana dava, baba dava ve çocuk da kâna girmlslerdir. Ali, her ikisine da iyi bakımdan mahrumdur. Bu va... Hangi davayı ele siır^ak ala de, girdikleri dükkânlarda tabansene Halde ısp?nak, kereviz 5015 lım, bir takım müsküllerle karsı cayla ateş açmış, her ikisini de öl(Bajtaroft I inci sahifede) Eskişehîr: 8. (a.a.) Bu akşam tesbitt yetkisinl lcra Vekilleri Hehattâ 5 kuruşa kadar satıldı, fakat laşacağız. Fakat sizin yüksek az dürmüştür. saat 21'de, Devlet Demlryollan gü mınizin bunu halledebileceğinden kimse almadı. , ,. . , Katil yakalanmıştır Tahkikat de reş salonunda, EskişehirStokholm yetine verdiği için 1955 yıh ikramiyeleri tarihleri içın de Vekiller şiıphem voktur. Şahsımdakı ısnad vrm etmektedir. güreş takımlan arasında üç bine ya Heyetinden karar almak lâzım gelMigros'nun kurulmasma tarafta lara gelnce, hakkımda partiden kın bir seyirci topluluğu önünde mektedir. nz. valnız yol meseîesi güç. D D Yol şu kadar veya partiye bu kadar pagrekoromen stilinde yapılan karlarıile Denizyollan hususî bir tarıfe ra verdiğim hususunda bir takım Nitekim Mîliye Vekâleti bu huşılaşmalann neticeleri aşağıdadır: susta hazırlamıs olduğu tekliflni İle yardım ederlerse ancak ucuzlu şayialar dolaşıyor. Haricden bir söz (kim söylemiş ,kim?) Herkes 52 kilo ğ" temirt edilebilir. Başvekâlete göndermiştir. Anderson Ahmed Bilek'e lttifak Satıcıların elindeki faruralarda söylemiş, duydum. Gözümle görVekâlet bu teklifinde kramryeCRar>arq1i 1 ivri la galip, az^mî Rün kaydı olmadıkça, pahah düm, inkâr etmeyin. leri memuTİann bellıbaşh ihtiyacBüyükadada Temenna sokağmda Arkadaşlar ben istediğimi partiye 57 kilo: aldığı bir malın faturasmı ucuz ailarına tesadüf eden zamanlara isaWesterby Suha Karman'a 10 het ettirmeyi münasib görerek tad'ğı gün de kullanabilecektir ve veririm. çünkü kaz gelen yerden 17 numarah evde oturan doktor Artin Horhoroni evvelkl gün Üskütavuk esirgeruneı. dakika 42 saniyede tuşla galip, rihleri şöyle tesbit etmistir: 1 niböyle oluyor; kontrol yoktur.» Arkadaşlar, benim bu kutst da dar vapur iskelesinde vapur bek62 kilo: san, 25 teromuz, 30 aralık. vadan on parabk maddî menfaatim lerken yanında bulunanlarla müAbdullah Saraç Haakansson'a 1 Nisan ayı yaz hazırhkları yapaeak olduğunu hepiniz bilirsiniz. Bu iğ nakaşaya başlamı? ve bu arada dakika 50 saniyede tuşla galip ailelerın ihtiyaclannı iüşünerek, renc iddialara inanmıyacağmızı Türklüğü hedef tutan hakaretli 67 kilo: 25 temmuz tarihi Kurban Bayramıyüzlerinizden okuyorum. Benim cümleler sarfetmiştir. Andenberg Şahap Karabulut'a nın 30 temmuza isabet edişi dolaTarafların böyle maddî düşünceli bir adam polise müracaati üzerine. Horhoittifakla ga|ip, yısile ve 30 aralık da kış masrafolmadığnn ve mukaddes davadan roni Üsküdar Müddeiumumiliğine 73 kilo: lannm başlangıcını teşkil »den ay hiç bir maddî menfaat beklemediMaasson Reşat Güler'e 40 sanl oluşundan ötürü tercflı edllmlştir. (Baştarafı 1 inci sdhifede) ğim hepinizin aşikânnızdır. Fakat verilmiştir. Meşhud suçlar kanununa yede tuşla galip, İlgililer, Maliye Vekâleü teklifinın göre mahkemeye verilen Horhoro79 küo: Makale, bir çok Amerikan askerî biliyorsunuz, benim hiç bir menfa ni Eorgusunu müteakıb tevkif edlVekiUer Heyeti tarafından kabul Lindbland Zlya Doğan'a ittifak edüerek kararnamenin 1 nisandan uıütehassısınm İranı bir askerî blo atim yoktur arkadaşlar, ben kızı lerek cezaevine gönderilmiştir. mı evlendirdim, oflumu adam etla galip, ka girmeğe zorladıklamu da iddia evvel çıkanlacağını ve memur ıktim, torunlarımı düşünüyorum. İş87 kîlo: •tmekte ve şöyle demektedir: ramiyelerinin nisanın birincı g&nü te sayın vatandaşlar, karşımzda ö 3 kişilik bir aile, bir adamı Nilson Kemal Ay*a 4 dakika verileceğini bildirmektedirler. «İran fle Sovyetler Blrliği ara lünceye kadar sizin için çalışan, 10 saniyede tuşla galip, taşla öldürdü amdaki mevcud andlaşmalara göre, ölünceye kadar mebus kalmağa azAğır İran hükumetinin, toprakhnnda metmiş bir vatandaş vardır.» Antalya 9 (Telefonla) Bugün Antonson Hamit Kaplan'a ittiyabancüann üsler kurmalanna ve Vilâyetimizde taj ve sopa ile feci kla galip gelmişlerdir. •sker bulundurmalanna müsaade bir drayet işlenmiştir. Finike ilItalyada bir mecmua Eskişehir takımınm mill! eleman etmeğe hakfa yoktur ve diğer mem çpsinin Gödene nahiye=inden Haleketlere karşı mütecaviz hareketmide Aydıner adında bir kadın, öi ^n kilo düşememek yüzünden mü (Baştaratı İ inci wr»ı»f'.f*>) toplattınldı lerden çekinrnesl lâzomdır. lu ve kıa ile birlikte tarla ıhtılâfı ^bakalara katılamamışlardır. mıştır. Bu iş icin hayırsever bır Roma 8 (aa.) PoUs, ahlâka yüzünden aynj köyden Mehmed vatandaşımız 200.000 liralık bir baBu vakıâ, İranda, millt menfaat mugayır buldugu ıçın film yıldızı Kahraman admda bir şahıs üe kav ğışta bulunmuştur. Ankarada çok lerin zararına mevkiîerini muhafaza Sophıa Loren'm fotograflanru bas | , a y a tutı. suçlar, taş ve sopalarla kısa bir zamand' Ankara Belediyeetmek istiyenler tarsfından hatır mjş olan mecmuayı toplatttrmıştır. ' başmdan a^ır surette yaralamıssinin Kuruma tahsis etmiş olduğu lanmalıdır.» Bir ay içinde ikinci defadır ki ar , lardır. fBaçtarnfı T inr? 9oh>fo.fp) arsa üzerinde inşasına hemen başRusyanın, franm Türk Irak tistin bacaklannı teşhir eden bir Antalya Devlet Hastaneslne kal med Şuşukgil muhteUf yerlerinden lanacak olan bu dispansere, bağışı paktına katıhnssına mâni olmağa fotografı bastıgı için bir mecmua dınlan Mehmed Kahraman yok'a yaralanmışlardır. g ç ecmua yapan hayırsever vatandaşırr.:za iza hibi l «alıştığı anlaşılmaktadır. sahibi 47 sterlin para çezasına çar ölmüş, mütecavuz aile adalete tesGene, Hasan Gökpınar lsmüıde feten Ahmed Andiçen kanser savaş pılmıştı. lim edilmiştir. bir er, idaresindeki askerî kamyon dispanseri adı verilecekt'r. Yapılan seçirrler net'cesi yeni yö'a tatbikata giderken Edirne asfaltı üzerinde birdenbire karş'.sma çı "etim kurulupa insaata bir an evı kan Büyükçekmece sakinlerinden vel başlannusı için salâh yet ve\bdullah Yılmaza çarpmıştır. Ba n'miştir. Vazife taksim1 yapan yönetim sından ağ;r surette yaralanan Abdullah hastaneye vatır'lmış, şoför kurulu, Prof. Dr Necati Ersrulı yakalanarak tahkikata başlanmış başkanlığa, Sıdıka Atasaç .r.u as i ( başkanlığa, Prof Dr, İzzet Kanteır. Şoför Âdem Kayır. idaresindeki j miri gene! sekreterlığe, Doç. Dr. 112724 plâkalı askerî vasıtayla E Muhiddin Ülkeri eeppl sekreter ysr iirnekapı Topkapt asfaltmda dımcıhğma ve Uluğ İsdemiri de ılerlerken, sürücü Nuri Cokgezer sayrranhğa >=ecn.!ş ve çahşma kolçift atlı arabfva çarpa 1 rı başkanlık'arına da ak beygirlerden birinin ölünr.tne' Acarbay. Dr. Yavuz Aksu, Ahmed ebebiyet vermiştir. Bu şoför de Andiçen, Doç Dr. Muharrem Köki'akalanarak takibata başlanmıştır sal, Dr. Lutfi Tanberk, Prof. Dr Diğer iki kaza ise, Fatıhte olmuş, Orhan Toygar ve Prof. Dr. Sabih bir hamalla bir joför taksi çarpma Oktay getirilmişlerdir. ile muhtelif yerlerinden yaralanııiflardır. EaSîz^aüar, İstanbul ftalkına Radyoda meb'us Bizim profesörler «Aya gitntek mümkün» diyor Muallimler Cemiyetinin 57. yıh kutlandı Nihad Erimin şalı Küseyin Ragıb Baydur gene orfaya çıktı dün foprağa verildi (Baştarafı 1 inci sahifede) (Baştarafı 1 inci gahifede) söylediklerini evvelce bildirmiştik. Davetin cevab müddeti bugün bittıği için davet sahibi Hıfzı oğuz Bekata şunları söylemistir: e Sıyasî münazaraya davetimin müddeti bugün bıttıı Maksadım şahsî bir çekişrne değü, seviyeli bir ikir karşüaştırması idi. Nihad Erim, bundan ve bu vesile ile de Ankara münevverlerinin karşısma çıkmaktan çekinmiştir. Halbuki, hakikatte Halkçının muhtelif rıhlı nüshalannda açık münakaşa davetini bızzat kendisi yapnuf ve umumi efkâra karşı bu münazaraa angaje olmuşru. Kaçmması fle davasından eman, yazılarında sanf olnıadığını ve h 3 ^ ! ! ! huzu* runda müdafaa edılecek ciddi bir ikrln de sahibi bulunmadığmı k lul etmiş duruma dü;mü|tür. Filhakika medeni memleketlerde «rtılerin iyı niyete dayanan münasebetler içinde çalışmalan bir fikir değildir ve böyle bır mesele de yoktur. Bu, demokrasinin en tabü bir icabıdır. Bu itibarla par:ilerarası düşmanlık duygulannın aratılrnası nasü iptidaî bir zihniyetin eseri ise bunu hâlâ blr miiele yapanlar da aynı zihniyetten urtulamıyanlardır. Görülüyor ki Nihad Erim yeni ir fikir getirmemia ve fakat fikir tisvesine bürüyunce bir çok ayıblan örteceğini sandığı eski bir şal, halkın ibretle temasa ettifı bir arakter nümunesi getirmiştir Hürriyet ve demokrasi mücadelesi. en küjük bir tazyik karşısmda dize gelen poîıtUca esnafının basarabileceği bir mücaçfele Devlet Veküi Dr. Mukerrem S«r»l, Dahiliye VeHU Dr. Namık Gedik, mebuslar, İstanbul Valisi Prof. Gökay, Ingiltere Büyük H çİ5İ Ekselân? James Bowker, Haricye Vekâleti Umumî Kâtibi Büyük Elçi Muharrem Nuri Birgi, İngiltere Sefaret v» Konsoloduk erkanı, kordiplomarJk, Basvekâlet Husust Kalem Müdürü Muzaffer Ersü, generaller, anuraller, Protokol Umum Müdür Vekfll Necdet Kent, Vali Muavinleri, İatanbul Em niyet Müdürü, aflesi efradı, dostlan iştrak etmişlerdir. Alay «ancağuu hâmllen bir prymde alayını, süvari kıtasını, bahriye kıtasıru ve polls müfrezesini, cenazeye gönderilen çelenkler takib etmek t« idi Yüze yakm çelenk trasında Relslcumhur Veküi, Basvekil, Veküler, Vilâyet ve Belediye, Ingiltere Büyük Elçiliği ve diğer teşekkülIerin gönderdikleri çelenkler de bu lunuyordu. Cenaze alayı yaya olarak tramvay yolunu takiben Pangaltı mevkiine kadar gebnis., askert bando le Şehir Bandosu matem marşlan çalmıştırPangalbda evvelce gönderilen hu susi arabalan beklryenler, bu arabalara binerek kıtanın arkasından kafileyı takib etmişlerdir Askerî merasim, Kurtulus caddesinin Feriköye sapan gokak başında sona ermiştir. Bu arada, Türk bayrağına asrılmış tabut, top arabasından indirılip cenaze otomobıline na1. iilmiştir v doğan dedikoduiar Bursada ganşsterler çoğaldı Bursa 8 (Te'.efonla) Son günlerde sehrimizde, benzin satış depolanna geceleri baskınlar yapan gagsterler artmafa baş.lamıs,tır. Evvelkl gece Geçid yolundaki baskından sonra dün gece de Kürfü yolundaki iki benzin cteposu Bİlâhlı gangsterlerin tecavürüne uğramıştır Üç kişilik ç«te ilk girdikleri depoda bekçinin uvumasmdan bilistifade çekmeceyi açarak İçinde bulunan 145 lirayı alıp kaçmışlardır. Çete, buradan çıktıktan sonra 500 metre ilerideki ikinei bir depoya girmıştir. Ancak bu esnada bekçiler uyanmışlardır. Yakalanacaklannı anlıyan gangsterler bekçllerin uxerine ateş eçmışlar ve birinl agır surette yaralamışlardır. Yapılan bütün aramalara rağmen gangsterler bulunamanuslardıl. Kadirlide korkunç bir einayet Eskişehîr Slockholm Memur ikramiyeleri I lemsüî güref "<<<'" ni»n, 25 temmuz ve 30 aralıkta verilecek karşılaşması Bir dokfor Türklüğe hakare! etım'ş tst Borsasımn 8/S/195S fl«ttan 1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 BORSA Açüış Kapanı; Sterlin 784784 Dolar 280.30 280.30 Fransi! f n n g l 8 800.80 Lret 44 8044.80 Isviçre rrangl «4.0364.83 riorta 73.68.4073.68.40 Belçika Franal 5 605 60 Drshml »SJ493J4 Çekoslo. Kur. 38 88 8733 S8 87 Isvet Kur. 54.125054 12 50 ESHAM VE TAHVtLÂT % 7 TAİZLI TAVTLÂT 2100 21 «• 22 50 2215 21.80 22.50 î l 55 21 «6 Kremlln, Tahranı tehdid etü Sıva» Erzunım 27 Demiryotu 1 1941 Demiryolu II Demıryolu IU MU1İ Mudafa I Milll Müdafa n Milll Müdafaa m MilH Müdafaa IV Ziraat Bankası I Zlraat Bankası II % »60 104 50 Türkiyede ilk kanser savaş dispanseri 1949 Demıryolu VI Kalkınma I Kalkınma IT Kalkınma m 1948 Iftıkrazı I 1948 İstıkrazı 1949 TahvUİ 6 FAIZLI TAHVTLÂT 103 103 103 103 00 75 80 75 103 75 102 50 23 65 25 35 110 50 111 50 100 60 100 80 103 90 103 45 103 75 10170 % 5 FAIZLİ TAHVILÂT 1938 Tahvili Tkramiyeli Müdafaa İkramiyeH D. YOIÜ IV tkramlyell D Tolu V 1951 Tahvili 1953 Tahvili Ziraat Bankası m Ziraat Bankası IV Ziraat Bankası V Ziraat Bankası VI Trafik kazaları Feriköy mezarhğı kapısmda bir merasim bölüğü son ihtiram resErim "UL mini ifa etmis ve Hüseyin Rasıb retile toplantıda bulunaeaklan Baydur, hazin bır merasimle topve matbuatımızın vesikalara Istina rağa verılmiştir. den vereeeği hükümden ve böylece siyasî strurun tezahüründen kaçınmış olabilir. Fakat, C.H.P. kurultaNew York'U bakılacak yı salâhiyetini haiı parti meselesifuhuş davası! nin 6 mart tarihli resmî tebliğındekı şu ağır mahkumiyet kararından NewYork: 8 (a.a.) Fuhşa artık yakasını kurtaramaz. teşvık suçile ikinci defa muha(Bu arada C.H.P. ye mensrb keme edjlecek olan Margarin Kra, olanlar tarafından yapılan, esaslann mahfuz tutulduğu so>!enerek ı kaTar ... . . . . . . M r m V iktidann milletin yetiştiğine karar | ^ \ ^ ^ ^ ^ Z r ^ vermesın, «bır a beklemek yam j tir. Dün ancak 12 üyeden ü ç ü s e j kanunun verdiği unkânlar içinde lebilmiştir. Bunlardan ikisi sigorI»V.I:IÎ ^ .. . ^» de mücadeleden vazgeçmek yolun taa biri de manifaturacıdır. Bugün daki neşriyat ve telkinleri yanlış, de eski bir rmızik öğretmeni olan zararh, memleket menfaatlerine ve bayan Annie Johnson seçilmistır. parti anlayışına aykın bulmakta Bayan Johnson muhakeme sırasııi. yız. CJU*. mensublanna ve bütün da duyacaklanndan «sıkılmıyacavatandaş kütlesine bu neşriyatır ğmı» beyan etmiştir, partimizin siyasetile hiç bir alâkası Sava Lieblıer dün jüri adaylan bulunmadığıru açıklamayı lüzumlu huzurundaki izahatı sırasmda Uk görmekteyiz) Tıuhakeme sırasında dinlenen şaMemleket menfaatlerine ve piti hiflerin yani jelke'nin istismar etfl anlayışına rykın hareket suçile | i kadınlann bu muhakemede de mahkum ve mahkumiyeti bütün dinleneceklerini bildirmiştir. Bilindifi gibi Jelke, bu kızlarvatandaş kütlesine ilân edilen bir adam artık bizim içın de bir mu dan Pat Ward'ı fuhşa teşvık ve Mar . y©]a hatab olamaz. Bu hükmü giyen bir guerit Zordova'yı da aynı insana düşen hareketin takdirini teşfike teşebbüs suçlanndan hapse mahkum olmuş fakat muhakeme ise kendisine bırakıyorum. Bazı siyaset adamlanmızın haki gizli aörüldüğü için karar temyız U kî hüviyetlerini çok iyi tanıyıp, u rafından nakzedilmişti. mumî efkâra da tanıtmakta büyük Dün sorguya çekilen adaylarbir dirayet gösteren Adnan Men dan biri fahişelerin sözlerine inana deresi, Nihad Erimin şahsında ver rB'yacağını ve bu sebepten jürilik diği bu hazin misalden dolayı biî vazifesinden affını isteırii} ve bu hassa tebrik etmek lâzım dır i talebi kabul edıimiştir. «f. 4.5 FAİZLİ TAHVILÂT 1949 Tahvfll 107 25 Barka Hısselerl ve Maden Şirketleri T. C Merkeı Bankaıl Garanti Bankası H Ob And. ID Tılrkif e Kred! Bankası !s Bankası Vapı ve Kredi Bankast ARDanlt I A O Sanayi Kalkınma B» Aslan Çtmento Sark DeSirmerJert T "3ret Bankası 237 00 132 00 • 195 00 H2 5" 63 40 16 20 »»« 106 00» 69 2S <15fı 60 îo V PARIS BORSASI ALTIN FIATI (1) kilo alttn 'lı Dolar Sterlin »fektif Fransız frangı (1060) TürkishAccant Dolar efektif Dolar N. W. tsviçre Frargı 426 000 Fr 871 Fr. 17501800 1800 19501975 730735 753754 165167 SERBEST PtYASADA DÖVIZLER Valej geliyor Yugoskv Valej (Mostar) takımı y r:n sabah Semplon ekspresile şehrimize gelecektir. Buradan doğru İzmire fidecek olan Valej tekı•ıı, cuırarteri ve pazar günleri Aly v* İzmlrsporla iki karşılaşma : icaklardır. Misafir takımın kad ında Radovnicoviç ve Muiç gibi ı beynelmllel futbolcu flt 6 7 ^ Müslüman oyuncu bulunmak \ 'ır. Valej, Tito kupası maçlannolan bu sapka, sijah(kac..fe kep üzerine geniş ken*rh tüjl« i da jevo'yu 71; Beogradski'yi | de 32 7 DÜSELDORFİ \*\*+J IL. ^g SARRAFLARDA ALTIN Camhurıyct AU. Rşad Lgıli» CuldeB Kalç» 58005825 67256750 69507009 5500'551') 850 «52 MIDE\ ı BOZMAZ K\\ Rl V'F GRiPi B a > a n I a n n m a a y y e n 7am Soğuk havalarda ağrılannı derhal almayı ihmal etmeyiniz anlardaki iancılarına kar§ı bajarı ıle k u l l a t ı ı l ı r . termektedir. Ortalama olarak 90 lir«y» •• çiç«kl«r konarak •Oslenmistir. KALIN BESİBTF' IKLER Z ımhuriyet 2S25028500 icşad 4950050000 d>Tli(i 3650036800 Azız 3200032200 ı.*ı a te tesblt ediidl. (•> Isarrtlltn Bnrud* 0»*m«U .OİIREKLERI lUUMAZ Kininli Gripin 4 saat ara ile göntie 3 adet atınabilîr.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog