Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

f Mart 1951 CUMH17RÎYR IIIIIIIIIIIIMIIIIIIIHII f1IIHIWHIII!lllll!<iH<Miııı|Hi|MM|l|ininn 1 KİTABLVIt \K\SI\D A I = TARİHÎ ODALAR Yazan: Fazü Âhned Aykaç s Bir tilki meselesi İngiliere halkını iki grupa ayırd I **• I i Ha!uk ve nec'b Şehsuvaroğlu, tılar, müzakereler blrblrlnl kova mühiyetl alıyor. Burada duracağıra. tçlmd» bir gon kitsbının adma (Tarihî Odalar) lamaktadır. Nihayet çstırtıları, tâ diyip ge^rr.iş; halbuki bu eser, u Dolmab hçe sarayının çatısına ka şey kendi kendine söyleniyor: Ah zun. gsniş ve çok düşündürücü b r dar intikil eden (inkıraz) ve (iz bu saraylar, bu s?raylar!... Ne Kan:szi divanhanesi. bir hâtııat st mihlâl) sarsıntıları ve inkılâb zel dar ruh zavallısı, onlann görünüş zeleleri... Daha neler görmüyoruz? taııtan?sı içinde yasıyabilmek için, rayı, hattâ ncfis bir müzecik... İngilterede tilkiler kiitle halinde söylemişler ve ilgili komisyon tatirmiş, Jnpırdamadan yprde sü g Nszik ve mütevazi «zevahiri» İrili ufaklı ecnebi kralları mı is ne kadar manevî büyüklüğün d>de imha edilecek rai? İngiliz hü rafından ifadelerinin »lınmasını runen hayvam odanın bir köşesi 5 içiı de zengin ve engin bir ruh tersin'z; çeşid çeşid yabancı mem şında kalmağa rszı olmuş! Ve nice kumetinin ehemmiyetle üzerinde resmen taleb etmiglerdir. ne fırlatmıı, dinler.mege başla 3 s klıyan Şohsuvaroğlu dostumun leket sefiıleri, murahhasları, öip bodur ve kısır himmet, ikbal <sedurduğu meselelerden biri de bumifta. O nrada da kansı odanm Ş Verilen izshata gört, İngiltereoturabilmek için sultan lomatları mı arfrsınız: hepsi. htpsi ririnde» kıtabı, bana çok şey hatırlattı. Fadur! Çiftçilerin iddialarına göre, de at ve köpeklerle tilki avı İle p«Beere!erinden blrini »çmıştı. 3 fcst dikkîtimi en ziyade kendi üs orada. güzelliğinin «dâsitanı». ik karyolasında yatmaktan brşka çare miksomatos hastahŞı dolayısile metjul olan cemiyetlere aza olaFırsatı kollayan ve ölü takîidl ya H tüne çeken nokta şudur: Seçkin baünin örr.ründen daha uzun sü düşünememi^! Yukarıda da söymemlekette tavşan kalmamış ve bilmek için her *ene 600 Türk lipan tilkl derhal ayaklanmış ve ş tarihçimiz, tıpkı basit bir kroki, ren (Ojeni) için yapılmış incili ci ledim yr; insanın içine iptida bir bu sebeble de tilkiler çiftl'klere rası aidat ödpmek lâz'mdır Fakat odadan fırlayaisk V3çmıştı!ı 3 karakalem bir taslak yapar .gibi st binlikle İmparatoriçenjn enfes en melâl buğusu. arka>mdan da kaitn saldırmaga balarn:?tır. Netihskikî mstsrsflartn cok Haba fazla bir hüzün sisi cöküyor. Vaktile ne de, açık ve külfetsiz bir e£â ile yazı | dammı Beylerbeyi yarayının alaturrede bükumetin hnrrk^'p f"<"üeolduğu da kaydedilmîstir. Velhayazıyor. Lâkin kendisini okuyan kr hamamında yıkyan (Vesile) us doârıı FÖvlerrişier: Ingilterede harbden sonrn t'lVi = si ve İnpiliz ad?larındaki bütün sıl yapılan hes^bbra göre, atlar«Gitti mecnıın hânci deîiıi bana bizler. önümüzde en taşkın renk I ya kadar... Hattâ.. hattâ.. hattâ.. sa\nsı artmıstır. Nedpn? Verilen ş ti'.kilerin imha edilmesi taleb ela ve köpek sürülerile bir tek tiljsnııırladi" fışkırmaları ve bştanbaşa köpük bütün bu tarih (Bâ'.ü bâ delmevmalumsta göre, sürek evı yapan = dilmektedir. kinin avlanması 130,000 Türk liıa• Eir haral) cvcdir kalır •':\»>vHon tinin) kalabalığı arasında kime lenen had:s:t feyezanları görüyocecmiyetlfTİn sayısı ez?lmış, bu = İngiliz çiftçilerinin ısran üze sına mal olmaktadır. Tshkikat divaııcjo!" ruz ve bir çok da dedelerimizin raytls^anız iyi? Belki ;kla b r r e n is için fazla para sarfedebilpr<>k g ı ine İngiliz hükumeti hususî bir komisyonu önünde vaP'lan acıköediği gibi ibret levhası!... Kâ bire ikinH bir İncili Çavuş gelir. kime^lor buluramcz olm^ı«*ur. Bu 3 komisyon kurulmasım k^rarlaş ipmava söre. sonede takribcn G f Ol Hpluk Ş"!isııvaroplu bize ccrçokğîdlann üzerirde yalnız çizgi i'2 Hnlbuki değil. hic desil! Adını busebpble de tilkiler pog^lrn^ç^ b=? ğ tırmıştır. Avnı zamanda d«vaya tilki bu gibi cemivetWin tertıh lamıstır. Tabminlere göre 1 * H R 3 Ûaretlenen vak'alar, insanlar, mo CÜ'ikii neflin pek kolay hatırhya tîn bir rcfj^e arm?5"n etmiştir. En el atan mahkeme de. komifvonan D ettik'eri sürrk av1 nnda v?kalanmıvscaâ! birisini görüyorsunuz: rluru ve külfçtsiz bir ifade ile ovılındanberi jı^ilterede 75.000 til 3 bilyalar. binal r. zihnim zin sahtavsiyelerini nazan itibara atarak makta ve bütün " ı n ' " i n m^rsfı ki nldürüimüfHir. 3 nfsinde tamamile harekete zeçn^k MtHnır (H llaçyarO Efendi! İttihad '<ur!ara ne kadar çe^Hli duvtu I = ksrsra varac=gım açıklamıştr. ds 80 milyon Türk lirasını bulte ve güya dile gelmektedir. Tarih. ve Terakki) nin Nafıa Nazırı. bü r'üşünce ve hovecan telkin ed'lebiFakat bu kâfi «elmemektedir. 3 Çiftçiler ithamlannı } şekilde U maktadır. içine hiç bir tatsız fantezi kaııs viik proie sahibi Hllaçyan Efendi! I«cc?ini pörmek için (T;rihi Odabir tilkinin bütün köpekleri son Y?lnız çiftçil»re kar«ı ııddetle = yulmuşlardır. hulâsa etmektedirler. rrıamış afif bir sıhhat, dürüst ve Evet o da orada. «Peki ama ne mü lar) 1 oVumak kâfidir. Muharrir HükTımet tilkiİTİ toptan imhaSon z manlartla Tngiltere gaze hizlâ ucuruma süıüklerini ve taın cephe al»n bir grup mevcuddur 5 «Tilkiler, İngilterenin gıda manalı bir mehabet içinde perne nasebet?» divecpk<=iniz ve ne is o'pda bir fmavi salon) tasviri yaistikamet kl bunlar da, tilkilerin akin irin 3 maddeleri sanaviini tehlikey? Hü ya gittiği t?kdirde bu kulübl' i tfleıinde hemen hemcn hcrrrün uçurumun kenarında letafet. pTr ki en ince bir rüy? kprlar perde acılıyor ve sahne s'hne kı temeğe gelmiş? İ^te asıl kendini ölümden muzırh fareleri ve bfrzeri dsha § şürüVorlar! Bunları toptan imha de kapsmük lâzım gelcce'^' Vî. tilki hikâyelerine ras'lsnmakta değiştircrek : : tr % mıldamağa. yürümejie başlıyor. Mu (Tnrihî letafft') de buradan çıkıyor rrf ?. Nibpyet ktab Atatürkün yur etmek lâzımdır. Aksi halde aç vesmî makamlar bun>' ''" '"" dır. Bu hikâyelerin hedefi. tilki kurtardığını fakat bütün köpek bir çok hayvanlan imha ettiSini H lıarrrn ifadcsinde hâdiselerin renk ya! Zira Hallaçyan Efendinn t?lo da yeni bir hayat baŞışl dıktan ?on mektedirler. Bu""lrı rn;;''"> n'r Irrin kü*Ie haün''e imha edilme lerin mahvolduklarını sçıklamış ve bu sebeble de köHive yardim = kalacağız!» lerini kızıştırar; k bizi behemehal bi. kendi?in:'en daha garib!... E ra, kendi gö'zlerini fâni hayata kacelir kayna*' nl'in«'inıı ""7'inün sini önlemrktir B'ıis mevzuu ce tır. Bir cemiyeti nazaları da til ettiklerini söylemekiedir. = *** vet, merhum Talât Pasa ile bera prvıs hikâvesini naklediyor. Bu hcyecanlandırrr.ak istiyen gizli veden uz..k tutm""''*3 rl ırlrr. kinin, insan kadar zeki olduğunu, miyetler tar?fın<4an haz'lanan Fakat çiftçilerin karşısına (tilki tngiltered» Ziraat Bakanhgı, H ya arık bir maksad olduğunu «if ber "Polmabahçe» sar?yının bah s.hifelevi ilk defasında b?na kızım hikâyelerden bivinde, tilkilerin bu hayvanları kütle halinde öl tilkiyi «blr numarah düşman» o j | avı) merakhlan çıkmışlar ve bun * ** şv> eder hiç bir (tasannu) İ2İ ya cesine d kilmiş bpŞırıyor: Harb is okudu ve güya ben din!e"im; falar süratle toplanarak tilkinin nasıl nelve atladıklan ve suyun dürmenin son derece fena olaca larak ilan edemiyeceglni. çünkü | kat ne o hıçkırıklmnı zapt ile kıkahyamıyoruz. Üslub, tertemiz ve teri?1 H rb isteriz! : menfaatlerini korumak için hareSürek avları tertib etmekte o üzerindeki yanr,ıkl=nn »rasma ğını kaydetmif v« ju hikâyeyi bu hayvan aleyhinde elinde kat'î ğ bcrrak bir dere gibi... Sanki vudeğil mi? Tevek raate devam edeb liyordu. Ne de kete eeçmişlerdir. lan cemivetler. tilkînin ne Hrre^e soktuklan burunlan ile nefes ala anlatmıjtır: deliller bulunmadıfını bîidirraiş 3 ben gözlerime dolan yasları silm»kuatın önünden usul usul ve ter keli Bunlar. hukumetin mfldahalesi Ccentilmen bir hayran) oldngunu r?k istcdikleri ordek!eıi nasıl av «Windsor Vavallsinde blr tir. Şimdi llglll komisyonun fc>v 3 den onu dikkatle takibe imkân bub yeli terbiyeli tkıyor ve tekmil ItnHirHir eyler sençt luvordum... ile tilkilerin kütle halinde imiıa ispat için geniş bir kanıpanya sç kdıklsn anlntılmıstır. Carmant köylü »opa ile vura vura öldür siyeleri bü>nik bir alâka ile bek = tarih de gene sanki onun içine hârâdan tiihfr pryda! > ec'ilmelerine mâni olmak irin mışlar ve gazetelerd» .bu havvsnı henshire civarında avlanm?kta düğünü sandığı bir tilkivi kuy lenmektedir. eteklerini lahvermekte ve bazan Tcbrikler... Kiieük bir kadro irin Bu hâdise bana uzun seneler önm°theden vazıl^r ne^retrnpcr ko olan bir cemiyet mensublan rla ruğundan yakalayarak evine fteI ellerinden geleni 'l Haml S. i çjrılçıplak soyunarak orada yıkande biiyük deüerli bir nefise kazn İlllllimillllllllllll'IHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllMlllllilnılll 1 ııınnnillimnilllllıllıllllllllınilllllllll ••• •nınıııiHütı >l!MIlfTirMMIfTlflfTtllIIJIMIIflfltllIUIIMfllUMTIlMllIIIIIIIIlritlMlltrilllItllMIItlllilltillUtltUlllllfliltllliTHIIlillinill'fiflffIIIIItlITllIfHH!: 1 ce yazdığım ba« mısraları hatırlatmakt?dır. Doğrusu güzel... Hem nsn ba«ınımıza tebrikler ve onu bib: pek gtizel, hem de pek ilgilendirtn, Heyert ıramr bltkln, e«m1« ze hediye eden aziz insana tejekferahlandıran bir tazelik... kurler yt ıaygıl«r... * * * • [ Çiftçîler, bütün tilkilerin toptan imhasını istiyorlar, iğer bir kuvvetli grüp ise buna | | muhalefet ediyor, hükumet bir komisyon kurdu 1 1 Haluk Şehjuvaroftlu, bir «ok • OIM Uyürtn kncfin hlr kaT daha danın msddi bojluğunu, paket paâ'.YiB ment! D. P. Beykoı bucağı kongTesi ket vt balya balya tarih amballjlan T«k h n l | Mılar İçin radifet Scmokrat P«rtl Beykoz merlceı buile öyle doldurmuı kl iruın şaşıhtthran drvn r«4ı kon«r»< dün. S*Mr M»cl!sl Uyclejor vt bir çogunu raktilt görüp Kakı edlp kejrflnden oimuı Mtri rinden Salâhtddln Gencin Mskanl'ğınd* toplanmiftır. geçtigimiz • lesslı vukuat deppoyHallaçyan mestü Sert blr h»vı İçinde feçen müzake deDün 2 ncl Asllye Ctzn mahkem«lnenteresan bir davanın duruşmasm» Iarınm n« derln bir fökut liıanı l tırannda üy*l«r. halk otobtlsleHâlök Şehsurarogltnun kltabı. İle konujtufrunu lfltiyor. rtnden |lkây«t «tmtjler, Osltüdsr bajlanmıstır. Fatiht» Fethiye oddetlnblrblrini takfo «den, fakat blrbiHd* 34 numarall evd» oturan P«kiz« (Tarlhl Odalar) 1 okurkm b«n n« tamımfl* dtrjpn Ud devrln ı( Bcykoı ırannda da t. I. T. T. otobü» Durusu lsminde btr kadınm. *ynı yerI»rt lılettlmMİnl lıtemlflerdtr. 4t t^akkürfln bir çok dahllzlerin mıımı r«sm*tmekt»dir. Çönkfl 1pT«pıl«n »»çlmdt buc«k idürt kunı de mek>b »çarak din ve Kur'»n d«n1 den, Mİonuadtn hattâ karanlüc 11 tida, gcçmİM «defntdiimit* bir ıal lım» Cemll Gider. Nevmd 5eker. All vercıljH lhb«r edilmlftlr. Tık«l»r»n birentindm f*çtün diytblllrin». Için tan«ta ald hâdlselerlt tariht edala. ÇoUk, ImİB Sin»n. Mehmed Mıhcı. Pakiz* Adliyey» verllmiı T» durujnuAnthony Eden, tngiltertnin y«Jde hiç bir «ttfelsflf» kokvau, hiç bir nn nasil dolup boaaldıdnı (5r8vo t«n»ll ÇrtlnjBı. Seyfl L«but ieçilmiş S'nl başlanmıjtır. m»kteb »çmadijını Pakİ7.e ifadesinde rıasihat iddiası tafimıyan • Mtarlar, nıx. Sonra da aynı edaların, yenl lerdlr. sadecc Kıır'an dersl verdlSlnl Itiraf nız en yakıjıkh va t n kibar «rher ttlrlü nefasetlt yüklfl. O •• Türkiyeve, kapılfnnı nasıl açtıfıŞehrimlzde nüfus sayımı etmiştir. Durıısma barı ?ıh;dl€rin din keklerinden değildir. O. aynı tamanda enteresan tarafl^rile de ?dilenmesi için başka güne bırakıhriftır. bebla d« biz* hiç bir camaa unut na ıah!d ohıyoruı. hazırhkları ret bulmu? bi' şahsiyetin fahibdir mamamıı farcktn r« n k tık haNüfut ı»y l m ı hazırlıkları ll*rlempkfnsan bunlnn olcurVeTi her t e r tedlr. Dün »aBah Vall Muavin! Vefik Tamirat bürotan ihdas edildl İlk kansı, varlıklı bir ailenin gütırlamamızda aneak fayda bulunan duj'mpktsdır: Hayret, tiksinti. rre KiUhcıjrllln ba^kanlıjında blr toplantı Beledîye îubelerind» tamlrat ijçilerl zel kın Slestrice Beckett tsrafnBle« hakikati düsöndürtüyor. 1S1, huzön. Ibret, vesMre... Müeiiif. T'pllarak numerota) işicrin'n bir an tikviye edilmiî. kaymakmlıklarla fen dan yalnızlığa terkedilip d* hus'U,! tft» bir yanda Abdühneeid, Ab h»r »«lonun e?>'<'et diVVatH Wr ta önc» lkmall mnrir^l ışörlisülmfis' ir kııruüar1.' emrir.de mimhasıran yol ve havatında uzunca süren bir tnııdülaziz, Sultan Murıd, Abdülha rifinl VSOTTIT^. Adpt» or»l»rdaVi n BildirlIdiSin» «öre. kaymikamMrın em kjnal lanıirat İ5!*ril* uSrasman ÜT.<*t vanın yaşayıcısı kaldıktan rind* bulrnarafc i\qfT kisilik eklp'er. tamirat bürosu kurulnuıjtur. mid, Sultan Reşad ve nihayet Va vanın demirb» defterinl hıtiıvor flüUdk «ortra Bu u.nıraı bürolarına. mev7,i tsrrır 0 I ' a Köstenen »empati daha da bühideddin ve Hlife Mecid Efendi rmı? eibi en küçiik trf.eilâtı bile si7 binaları takmak üzere faall lerin ;iirat!e y.nnı!m.ı?ı ivin Cfrekli i yümüştür. ler... Diğer yandan All Paşalar, ihmal etmiyerek... Filân korni.~in yete eeçecek nirek'.f vrrümijtir. | «Yorkshire Post» crzetesi ishib 1 Mithat Paşalar, Saffet Pajalar, Hü ü^tündeki valdız. fi!ân kanapoye •eyin Avni Pa^alar vesaire... Son kaplı Hereke kumasının rengi, r ı ra dah» komşumuz olan devirlerin radrki maça. buradaki va7o .. An ' «ricall» filân .. rak hemen görüvorsunuz ki b\ı ka • Bir »rahk farkediyoruı kl haya taloğ esyası. mııhrririn çuraya hv!Hmiz âdeta mahşerleşmiştir Zira rava sprpistirrliâi pek vşr^nHe bir \ vaktile yalnız adını duyduğumuz kaç kelirre ile !»=vet lüzıım'u ve j rice iahne ve onların kahraman (•oriünal) bir deVor olm^Vtarlır j lan. gözlerimizin önündedir: İnti "ir rİpVor Vi anl=tı'an foİJ>'! r'n) harlar. cüluslar, haHer, muayede han<ri kadrolar ortpsın^an gertiler olmakta, bir çok siy;si toplan ğ;ni belirten (re'list) bir çerçeve Açlığı okulda din dersi veren bir kadın yakalandı Yakında 'C Beynelmilel Portreler Anthony Eden ve Eşi memlcketimize gelecek al CASUSLAR . 0T0 YALCIN, Nazmi Yaîçm ve Ortaeı Koll Sti. Ispanyol menşeli CCanı ve Tahta) ;ift seperatörlii, kr lın plâklı, kuru Şarjlı Aufobaf marka Süper Tipi Akümü!â(ör!er.' nin satışa çıarıldığını sayın mii.şterilerine arzcder. 6 Volt 130 Amp. 140 140 Buick 170 180 200 12 Volt 50 Amp. 114.08 (0 5 131.93 12 » 72 132 35 12 » .0 1 163 79 12 » 100 180 90 12 » 359. 12 » 408 12 • 200 421 85 12 » 240 ADRES: ŞelvMmuhlar Cad. No. 91. TAKSIM. TEL: 83878 Telg: OTOYALÇ1N TAKSIM 116.75 131.37 138 70 145.75 180 77 207.32 nin kızı Beatrice Beckett'in stya 1941 de oldukten sonra Clarijst Dd sete tah;mn>üİ5Üzlüğü, kotasımij erkek kardeşüe beraber kâlnuftır. hayatını dolduran bir âleme ta Kızlığmdakd zarafet vt endamını harr.mülsüzlük olmuştur ki buna hâlâ muhafaza etmektedir. Tipik karşı geimey1 iki oğhına rağu.eı) i bir İngiliz ksdınının iç ve dı$ haskocasından dvrı başka bir düny,. letlerini üzerinde toplamı^tır. n tnın kadını olarak yaşamakta oaı vazu ve zekâsım her hareketile tttmuştur. terrr.aktedir. Alâyijten hep uzak Hariciye Nazırı değil de, her e kolmıştır. Amcası gibi güzel stnatvine baçlı erkeğe duyulan umumi ' « • düşkünlüğü vardır. Zaten bu scmpatinin tezahürü işte bundan ai.enin sanata karşı la'h kardeji'ıcri ETelmokteriir. Hele oâu'l rın Inır.den blrirdn ressam ve beykel«CDMHl RİVFTn j n Tefrika«.ı: 6 0 Azizim J'ario, vazifrn mcy | mek istiyorsunuz? Int^hara tPseh. dan birirıi hsrbc'e kavb«den • . ba traş olduğundan da »nlaşılır. Bü) •laıvla. Dcrhal FrEnteja'nuı yan.ııu biHünüz haberin: okudusum gaze ba için o semp'tinin ver5izli«|'nı ıd yük kardeşi John amcaımın en iy, gitmcn lâzım! te halâ gözümün önünde. dia etmek muhaf zakârlık bir ta riıstlerinden bırın* yapan he,kelEılesi gün. Mario ilk uonıa treniıafa, ahlâ!; mefhumıına ayk'.n dü ıraş diye tantnmıştır. Ah küçücük Edgardino Szi ne atladı. şer. Filhakika Eden, büyük oğlu Ouzel sanatlar okulunu bltlrnn O ser.enin i'.k bahannda, üç ay bu kacUı budala zaanetmezdim. Simon'u harbde bir heva savaşı Ciaıjîs? evvelâ «Vogue» me:n.uaİtalvdcia kald^m. Tekmil Lombardi Franresca'nın bu alaycı hali si esn?s:nda kaybetmiş. ikinci oğlu =ında çdışm.j, Ehie üzerine \jolar ya'yı ziyaret ettikten sonra. Rcma nirime dokundu. Sonra da bana nu diplomatik vazife ile Kfnad^ya yazmış. Alexandsr Korda'nın yaya Uöndum. Borghe»e bihçeleri ya küçücük Edgardino demesi hcşu gönderdikten sonra yalmzhğını si nı;:da matbuat şefliği yapnr.ş ve İthaH serbcst bırakılacak inhîsar kını.'idaki aynı otele inm'şıim. Bu \ asette unutmuştur. nilıay^t büyük bir yaymevinde çagün öğlcden sonra, Villa Medich'e ma gitmemi^tı. Yaıı ciddi, yai'i alay maddeleri İngiliz İmparatorluğunun rr.aruf •.•,rken Fransız edebiyatile rnpr.gul cı, cevap veıdim: dcğıu gczmeğe çıkmıştım ki, Fran l'azan: MAI'KİCF »FKORRA Pevlet Inhisarında buhınan bazı IşletRAMr>f 5iyasetçileıinden ikincisi yalrjzlığa o r uştur. Fransucasını burads iler ce:ca ile karşılaşlım, şöşııclım. melerden serbert «ektöre geçe^ekler Her ne hal isf Fr^ncp'ca. bs onun icin shşık, fakat bu >•' '•'•Fıancesca o gün pek neşeli ^ö na şu işin ıç y üzuiiü anlatiaınza tan hayli çekm ş bir admd'.ı S?ğ KJer/le evlenmedpn evvel «^Vilt tenhit •dilnıiîtlr. Usulen, spagettirleriizi ısmar! rian kî>hvehanesinf oturduk. İyi haber ?lan bazı kimseler, bu Üz»rinde ça'üilmsîa başlaranıs bir la lıktan sonra. Mario tçini çektı, Koma gazeteleri satan bir genç ıı.lihar teşebbüsünü aşktan müte rünüyordu. Sıhhati yarinde idi bakoyim! lığı, yıpratıoı s?beblerin tesirinde hiıes» köyünde küçük bir evd? trogrtr^» gbre r>»vlet iihi«arınid olan listeyi m?saya bıraktı. bana dön çocıık, masamızın önünden geçti, vellit teessüre atfediyoılar. Öğren Uç ay evvel, veıona! almak suretile tu?. patuvıeı madde ve 22 d»receden kalmış ve VI. ncı George zamanın • tu.ıv iş yerine küçük otomobi'ile sşaîı içkilerİT trnalile viski ithall Iç yüzü'ui anlarnîiyac^k bir danberi Win;ton Churchill'in gö T!)er gelirdi. dü. g?vet yavaş sesle: Mario bir gazete satın aldı. Birincı diğimize göre, Siyoıine Fıancesca C£nma kıyımğa tc.şebbüs etnise s»rhf.<t bı^kıl.icaktır lvç beüzemiyordu. Paıiste gcçen şey yck ki! Etit.fi sıyah çizgili o îünden kaçmıyan şey, son zamsn Ah azizim. dedi, öyle bir sa ikinci, üçüncü sahifelere göz gezKr^deki haj"t' daha ziyar!^ peni Paoli, bu ay füc'eten yefat eden karar MHIİO larda beliıen emarelerle herkes ta •:.<n. tkâr olan bir komşusu ile geç Ayrıca kunı'.maıır.smfv:uunda verilmi? maceıamıza hiç bir imada bulun ! ölüın habeııni okuyunca. adet duyuyorum ki, sorma!.. Bıı Oirdi. Birdenbire sarardığını küçük o'an Tiitü". B^nkası çalı;bir Venedikli ile niçanlı buUmuyoı rr.adı. Bundan dolayı kendisine olr.cak o hilekânn dalave:esini der rsfmdn tesüm eL'iınıijti.. kalb sektesinden füc'eten ölm^gi bir haberi okumağa başladığını göı n'.siir. Ahbaplarımn çoğunj mü malar ilerlemis bulunmaktadır. du Bu âni ölüm Signorina Frances minnetdar kaldım. i hal anladım. Eh. ben de ona ay. akıl ettiâ'mdenberi öyle hür bir düm. 1 ca'y öyle bir mateme günımüştüı Eir k^ç ameliyatla bertaraf e ne\'er in?anlardan seçmiştir. Mu Alkol ve trafik emniyeti mevzuln nen mukabele ettjm. hava teneffiis ediyorum ki!.. '•• ;ıi de kalabahk bir dost Iılkusı Neşeli ve tsravctli haünden do Gazeteyi bana uzattı, heyecan ki, genç kadın. sevdiği erkcğin ar ^i'?r, rö'ü.:" . ' a asıl gidricisi e'. bir konferans Biliyorsunuz ki, bu yaşannrş ! layı orıu tebıik ettim: dan boğuklaşan bir sesle: Demek ki zehirlenmen z, ve* velâ Churchill ve sonra gene Chur ile t,c\rili o'duBu halde yalnızlık kasından yaşamak istememiçtir.» romanın neticpsini öğrenmeği çok Yeçilay Gfnclik Şübefi ile İrtınbul Fancesca, iki güzüm, dedim. ronal fiiân htpsi yalandı, öyle mi? (hill'in yeâeni olan ikinci kansı ve inzivayı daima tercih etmiştir. Şunu oku! dedi. Dostum Mario, okutluğu bu haTrafik PoV.s Mvıi'irhığünun mu?tpr?ken mfrak cdiyordum. dedim.. Frances bu zambak rengi ten, bu ışıl ışıl Şu birkaç satın okudum: Elbette! Dostlarımdan bir ga Clari.=sa Eden'dir. Churchill, rr.ü Çıi.nkü tbigten çeVineendir. Bu çe twtib)prliklsri .ASV.ol ve Trsfik ETmuber karşısında, haklı okırak, son ca ne oklu?. Francasca dan haber Karış yetip knmılu tarti5"ialı locjniı biie'3« gözler, iL'ı,.m peıileri bahçcsinde zeteci, gazeteye hatır için birkaç teveffa kardeşinin kızı Claritsa'yı. kingenliği onu kalabahğa YENİ BİR AÇK FACIASI derece teessüre kapılmıştı. Haberi B'd>n mı? gczcn bu tanrıça ! = : i r yazıverdi. Veronsl akhğım < Bıier'e en miinasib zesce ılivo seç maktan uzaklaştırrhğı gibi macbu «aat 14 30 da Eminönü Öğr»nd Lo>»genç «Signoıina Paoli Francesca isim birkaç defa okuclu, ,, n ü pj, salına salına • • •t ca ne oldu?. Francesca'dan haber li. yirnıi dört yaşır.da bir genç ka lemeğe lüzum görmeden :.::.•, i e d a s l s i z d e v a l k e n d a h a epç™1erde | l y i e t m i ş i m . M aıio ile barıştık, mitir. Seçicı ile scrilenler ar'Sin • • e hllcritr!e de sıkııı.. . J» . yüzüme Toplantıyı Vatl ve Beledlye Rel» ölüm tehlikesi atkttmış olduğunu elmadım.. Çevirdijnm bu dol a p, be djn,? dün gece, odasında veronal Ha o kadar yakınhk vaıdır ki bi Evlendikten sonra ise topluluk V'ekıli Gökay açacaktır. Banştınız mı? Mario yu çokbaktı: za inanmakta zorluk çekiyorum. şeri aşkların nisbiliğini bana bir almak suretile intihara tesebbüs et risi uzun süren bir siyasetin yol ör>.s:na şirmek, miihim bir mçvkim tanberi görmedim. Yani evlenecel Görüyorsun su olanları? dedi Bu sözleri söylediğim zamanFran îihibi olan kocasının yanındj veya Aşı*ınm s!T>i terlîçtmssîr.c •f'şı, diğeri kardeş çocuğudar. kere daha ispat etmiş oldu. Fran miştir. misiniz? Fıancesca da bunu yap'.bi'°"fk ka cesca'nın yüzünün aldığı ifadeyi Evlenmedcn evvelki adıyla C!a ^ek br^••T* vepılması zarurî vazifecesca'nın şimdi bir bersaglieri vüz üzüVrek iııtihrîra kalkıştı Tobii! Hem de yakmda. H?ı «Yeisinden intihara kalkışan bu biliyette idi ha!.. O halde, tlemek görseyd;niz. Kıvrak bir kahkaha Balatta Sarayağası cadaesınne 78 nu; •iısa Ciiurchill, Hariciye Na'.rıp'n lerden olımca oniara ko^rrvktan b.ıjısı ile düçiip kalktığına emi genç kadın, o kadar çok veronal ka ki beni sahiden seviyormuş.! Bu ka j attı, kolunidan tııtup beni vüıüt halde, Mario şah 'lim z ohnanı? h;ç de yabanc:sı değildir Hara ?ı cekinmemiştir. Katıldıpı ilk otplu m'jiaiı evde oturan Nsirne Arık isminnim. için sizden ricada bulıın .fak. şesi yutmuştur ki hastaneye kaldı dar veronal alınır mı a canım! De tü: luk bir çiçek sergisinin Eçıhşı mü de bir kadın jıştğnın kendi^inden ayrılYemek bittikten sonra, Saint nlmasına mect "iyet hasıl olmuş Fancesca bana doğıu eğildi, tat ral nnda onun Bakanlığmda Ti'ış narcbetiledir. Bir çok resmî da masına ü^ülerek tendürdiyot iîmek tulilik bu! Benim yerimde sen olsay Ilâhi sevgilim. decli, buna siz mıs gizli te!g;af!:srı deşfre etnıiş rptile inlihsra ir ik'smı^. Işçi Sip"r;aMarc meyrlanına sittik. Orada. usul kurtarılmas* li sesile dtvam etti: dın ne yapardın? de mi innndınız? tir. Yedinci «AMngt^n» Kontunun c'lerde koc^sile tn.«',»r görü ıür. iarı hastane5İnde tedavi altına «lınden olan kahveyi içmek üzere Flo ti» Tereddütsüz cevap verdim: Bu vesilelerde de onu satafatlı mıf.ıt • Ben d« mi inandım? Ne dekızı olan snııesi «Lady Gwendsline» var) HAFTÂNIN F1LM YİL1N FİLMİ Eden çifti Bir Bekârın SEVGİLİLERİ m kıh|B* gliMilır yoktur. Gayet M d* flylnlr. HbU»lerl, Londrada «Worth» terthanesinin i?hibi Ma^«m tChampeonıınunal» in elinden çıknjadjr ama teninin «ikâyetini mudb «laesk |eUlde sade ve gösGösteri?i ae\ir.edişi için u r a t n böylt toplantılara sirahla f«llr. Şöhretln* nlsbet, §erv?ti hiç meaabesinde olan kocası gibi variıfcirHır Bu yüzden ikisi de tutum ludur. Sade jiyinlainl bu ruttjmlulu|« yoranl»r vardır. Fakat Eden all««lndeki fiyim tarzının ssıl saikinl kankocanın mlracında aramfk daha dogrudnr. Ingillz Harieiy» Naanrun bugönkü karısın^an d^ha iyi bir zevc» bulamıyaeagı urnum! kanaat halindedir. Clarlasa'nın çok okumuş v« aydm blr kadm olusıı, disiplinl seven bir aileden geîmifl bulunması, Hfriciye Naanrun giyas! ve h u rus! hayatı Için fevkaiâde «hemmiyetl hal« noktalardandır. Hareketlerlnl tamamlle keeasınm resmiyet v« hususiyetln* uydurmuştur. 15 a$u«tof 1952 dc 92 yajtnda olduğu halde evlenmlş, 55 yafindakl hayat «rkadajını, e\lenmeleriniıı akabinde meydana çıkan aafrt kesesi lîtihabma karşı korumayı uhde etmiştlr. Bu laman ona Kfisterdiği fhtimarn •• jefktt heyecan vericldir. Nlhayet flçflncfl defa amellyat içln Amerikaya gic.»jn kocasının başından tynlmanaıj* t r Hemen hemen bfltOn seyahat* lerinde dc onu taJdb etnıelrt*; onua ısğhgJ ttzerinde Ideta tttremekta, o Taldttenberi lflrumhı perhizdea orrn Tmzgeç,irm«nektedh\ Anthony Eden'in sıhhati, Clarlss» nin baJnmfle düzelmistir dlyenler çoktur. Şimdi çetin bir hastalığı yendikten sonra hayatuıdan duy» duğu sevince ilâveten memleketinlm on* karçı beslediğl sükran his!trin# dt muhatab olmaktadır. Meşhur kocasm? karşı veya j'haiyetindeki Bzellikler, olur«a ol?un EdenMsn bok\vni\en v»rlfelerf:ı dahg bflyöfc bir W«at k«snmaiı ihtirnal hsricf deg idir. Çünkü koc»?ı. İnsilterp Başvekiiinin en ku\^vetli namzedi di}'« görülmüştür. Tolun ALPTEKİV
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog