Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

tet CUMHLKİYET • Mart 1955 I Konservafuarda Türk nuısikisi tedrisatı 29 yıl önce Maarif Vekâleti tarafından gönderilen bir tamim, yıllarca, Konservatuarda Türk musikisi tedrisatı yapılmayışına sebeb olmuş; tedrisata bu yıl başlanacak Şehir Meclisi dün saat 15 te Avukat Ferzan Arasın başkanlığında toplanmıştır. Gündemdeki teklifler alâkalı komisyonlara havale edildikten sonra Konservatuar bütçesi görüşülmüstür. İlk olarak Konservatuar müdürü Eşref Antikacı, miiessesenin faalivetleri hakkında izah larda bulunmuştur. Konservatuar müdürü, Batı musikisi tedrisatının büyük bir rağbet kazsndığını, 1954 yılında 834 öğrenci kaydolduğunu bildirmiş, bu müracaatlerin mües•esenin müsbet çahşmalarına büyük bir delil teşkil ettiğini belirterek ezcümle demiştir ki: «Gerek Türk, gerekse Batı musikisi konserlerine halk büyük bir alâka duymaktadır. Bilhassa konserlerin radyo ile yayınlanması •rzusu umumî olmuş, memleket çapında bir ilgi uyandıran konserlerin her hafta verilmesi uygun görülmüştür.» yapılmaması, iîeride bir karara varılacağı bildirilmekte idi. 29 yıl önce ve şimdilik kaydile gönderilen bir tamimin, uzun yıllar Konservatuar gibi bir sanat müessesesinde Türk musikisinin öğretilmesine engel olması hayretle karsılanmış, bu müddet zarfında alâkahların Maarif Vekâletile temasa geçmemeleri şiddetle tenkid olunmuştur. Söz alan bir öye de Konservatuarın ilgasını teklif etmiştir. Mütcakıben konuşan Vali ve Belediye Başkan vekill Profesör Gökay, Tttrk ve Batı musikisi gibi bir tefrik yapılmasınin doğru bulunmadığına, yapılan tenkidlerin daha mülâyim olması lâzım geldiğine işaret ederek şunlan •öylemistin «Konservatuar bütçesi konusulurken üye arkadaşlanmızın Suzidil faslından konuştuklarını duyduk. Fakat ben, kendilerine Ferahnâk makamından arzedeyim ki, İstanbul Konservatuan, son faaliyetlerile Türk musfklsini meyhane musikisinden kurtarmıs,, bu musiki koluna gerçek sanat değerini vermiştir. Bu bakımdan yapılanlan hiç değilse takdir etmeli, sonra da daha iyisini yapma çareleri aranmalıdır.» c GÜ N Ü N M E V Z uLA RI "I 1 ÂBAHTAN ABAHA... Türk üniversiteleri foplu mu, dağınık mı olmalı? Seker tevziinde yeni bir karar 7 Gelir ve Esnaf vergileri mükellefierînin verecekleri beyannameler hakkında Gelir vergisi fle sabit esnaf vergisine tabi olanlartn beyanname verme zamanı olan mart aymda bulunuyoruz. Kanuna göre beyannameye tâbi olan gelir vergisi mflkeHefleri mart sonuna kadar hem beyannamelerinl verecekler, hem de vergilerinin ilk taksitini ödiyeceklerdir. Beyannamelerini vaktinde vermekte gecikirlerse veya hiç vmnezlene cusulsüzlfik* cezasına uğrayacaklan gibi ilk taksiti mart sonuna kadar ödemedikleri takdirde (gecflone eammı) da vereceklerdir. Bu gecikme zamrnı, mart ayından sonra gelen ilk ay, yani nisan için yüzde on ve gecikmenin uzaman halinde almacak cecza vergi borcunuB bir mislmi geçmiyecek surette müteakıb her ay için ytizde iki nisbetinde olduğu cihetle ehemmiyetli bir miktar teckil edebilir. Bu gebeble beyannameye tâbi olan gelir vergUi mükelleflerinin raktinde beyarmamelerini vermeleri ve vergilerini ödemeleri lâzundır. tj yeri bulunan sabit esnaf da, mart ayı Içinde beyannamelerini vermedikleri ve ilk taksiti ödemedikleri takdirde, hem beyannamenin, hem de Sdemenin gecflnnesinden dolayı, yukanda işaret ettiğimiz şekilde iki türlü ceza göreceklerdir. f Vatan<Jaşlar, mahalle nrnhtarları taraftndan kendilerine gösterilen mahalle bakkalmdan şeker alabilecek Konservatuar müdürü bu arada Türk musikisi tedrisatına da bu yıl badanacağını bildirmiştir. Müdürün izahatmdan sonra söz al?n Doktor Rahmi Duman, rki milyon liralık bir Konservatuar bütcesinde Türk musikisı tedrisatına ve bu sanat bölümü sanatkârlarma ayrılan tahsislerin azlığma Profesör Gökay, Konservatuann temas etmis, buna mukabil Batı mraikisi kısmına büyük ölçüde önümüzdeki yıldan itibaren Türk musikisi tedrisauna da baslryacaödenekler konmasmm bir muvaze ğını bildirmiş, konser verilen salon nesizlik ve adaletsızlik olduğunu lann ihtiyaca kâfl gelmediğini besövlemiştir. Konuşan diğer üyeler lirterek Konservatuar binasına de bu noktaya işaretle, Konserva geçilmesi lüzumunu haürlatmıştır. tuarda Türk musikisi tedrisatının Bundan sonra bütçenin fasıllan neden yapılmadığını sormuşlardır. müzakere ve kabul olunmustur. Bu suali cevablandıran Konservatuar müdürü, Maarif Vekâletinin Eyiib Kadınlar Birliği kongresi 1926 senesinde Konservatuara gönEjrüb Türk KadınUp Birliği senellk derdiği bir tamimi okumuştur. 29 kongresi 12 mart cumartesi gunü n a t yıl evve! gönderilen bu tamimde 14 30 da Eyüb Evelendinne Dairesl « Türk musikisi tedrisatının simdilik lonunda yapılacaktır. » » » • » » » » • » + • • • • » • • • • • 4f > • • • • » • • • • • • • • • • • • • • » • • 4 » YARTN GÜN Vatandaglara ve şehirdeki bilumum imalatçılarla lokanta, gazino, kahvehane, mahallebici gibi lokallere ve laboratuvar. hastane, telebe yurdları ve askerî makamlara her gün şeker verilmektedir. Bu arada bakkallara verilen bir kısım şekerlerin vatandaslann eline geçmediğini, bu suretle hakikî flıtiyaç sahibleriıün şeker alamadıklannı teftişlerile gören valilik, dün sabah ilgili daire âmirleri ve kaymakamları toplayarak şeker tevziatında yeni kararlar almıstır. Önümüzdeki pazartesi sabahından itibaren mahallelerde muhtarlar vasıtaaile her lokak ve mahalleye belirli semt bakkallan tahsis edilecektir. Herkes kandisine aynlan bakkallardan rahatça fekerini alacaktır. Aynca ramaran ve şekar bayranu için de Valilik, vatandaflann munzam ihtiyaçlarını düsünerek Ticaret Vekâleti nezdinde İstanbula ayn bir kontenjan tahsisi için teşebbüse geçmistir. Şeker saklayanlar hakkında MilBeyannameye tiW olmıyan bir li Korunma Kanununun tatbikı hususunda da Valilik hükumete mü kısım gellr vergisi mükellefleri, yani gBtürü usulde gelir vergisine racaat etmiştir. tâbi olanlar (esnaf vergisi vertnlerin yanmda çalışanlar, hususf hirmetlerde çalışan şoförler, hususl infaatta işçi olarak çalışanlar, bekçiler, Maliye Vekâletince götttrfl ücret usulüne tâbi tutulan sair mükellefler ve göturü masraf usuEmniyet İUnci Şube Hırjızlık mısası memurlan dün 7 klşlik bir korsan lünü kabul eden gayrimenkul sasebekesirü yakala.nnja muvaffak ol hiblerinin ve serbest meslek sahibmuştur. £><ıariyell Ahmtd Babacan, '. « lerinin yanmda çalışanlar, yani mal Keleş, Çolak namil* maruf Snlih yüzde yirmi götürü masraf usulflAydın. Mustai» Avcı, Kanlı All, Ar»b Hıkmet Suden ve Cemal Sunadan rr.ü nü ihtiyar eden gayrimenkul sateşekkü korsan «etesi, Denlıclllk Esn hiblerile yüzde otuz götürü masraf kasına aid gemılerden 7 çuval kaiao indirmeyi tercih eden avukat ve çalmıjUrdır. doktor gibi serbeet meslek sahibKasıropajad» Camlaltı iskelfiindc dt lerinin meslekl işlerinde kullanımlrli bulunan jerailerdcn, jecelerl «sn lanlar) ve gene »ağlık memuru ve daila y»naşarak üç partide 7 çuval ka ebe gibi götürü gelir usulüne tâbi kaoyu çalajı korsanlar. bunlardan 3 çuval ını paraya tahvil edlp Beyoğlunda olan serbest meslek erbabı da mart içkUİ gazuıolarda kadınlarla yerler ayı içinde vergi dairesine başvuken aralarında çıkan kavga sonunda rarak vergi karnelerini gösterecekpolısın ellne dü^muîlerdlr. ler ve birinci alö aylık vergilerini Kalan kakaolar musadere olunarak tarhettirip ödiyeceklerdir. Gezici Denızcilık B.nkasma teslım edilmij, esnaf da. gene mart sonuna kadar korsanlar hakkında taklbata geçılmıjvergi dairesine müraoacatle vergi tlr. 7 kişilik bir korsan şebekesi yakalandı Değirmencilerin lstekJeri İsf. inbui Değırmencılerlnrifn znUte$okkil bir heyet. dun sabah Vüâystl ziy»ret ederek buiday tevzlatınd» dejlrmen knpasitelerlnin esaj tutulmasını lltetnıjtir. * Bu teklif üzerine alakalıların iştlrakile Valinın rıyasetinde yapılan toplantıda, mevzu incelenmiştır. Vall, değlrmenlerde yapacagı tetkiklrrden sonra kararın verileceğini bildirmlştir Bağcılık ve meyvacıhkla ilgili kurslar açıhyor Vllâyet Teknik Ziraat Müdürillüğünce 1011 mart gun'erl Halkah Ziraat OKUlunda bağcılıkia ilgili oİ3rak üi kurs açılacaktır. 1011 mart günler! öğleden evvel biglarda budama. aralama, bakım ve dikim, öğleden sonra cîa meyv^cılık, t^ac dıkımi, bakımı ve mücadele islen tızertade kursıyerlere bılgi veriiecektir Kursa ı s lrak etmek istiyenler ıçln < Ziraat Müdürlüfü sabahları 8 30 da, öğleden sonra 121» da Sırkeciden kalkan trenlerın yolcularını kıırs sahasına gotürmek uzere Yeşükoyden otobüs tahrik edçcektir. 5 0 OOUr* fOOOerljJ e sigorta ş i ^ e t i mümessili süsii rererek dolandırıcıhk yapmış Osküdarda Tabaklürda Meydan'ık sokağında 1 numaralı evde o uran Erlıh Çelikle, San^ır sok fırna 131 numarclı evde oturan Kadri Dalgıç Mucfdtıumumilığe dilekoe Ve muncat e^srek, Ahmed Mumtaz I paz Ismlnde bir şahsın kend;=;ine igor a şirkPti mümessıli TJSU verıp 116 llrslarını rinland'rdıfını iddia etm^tir Hu idd.g uzer.ne Ahmed Mtımtp? yakalanarak tahkikata baslanmısiır. tOMort akçammo lcadar bir heçap açîmmz TİJRKÎYE KREDÎ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * • * * • * * I MART 9 RECEB 14 3 [ 6 1 | ı« ! 9 J 10 35 ELECTRIC ampullerini V. | 6 22 12 25 15.41 [18 09 19 38 4.44 E. ] 12.131 6.16 9T31 i 12.00 ••••••••••• : ılö güvenie kuüanıyor Cumhnriyet'in Edebî Tefrikası: Çevıren: VAHDE1 GULTEKD) Mektubla beraber, muazzam bır göı meğe teşebbüs bile etms rışti •ıeüe* kırmızı gül de gönderruışt".!Bu hal Ursula'yı içinden sevinoırUzerii.de Prescottun kartı vardr mekle beraber, üzmüştü de. «Oliver'den ve kulunuz WılüamPusulada sadece şunl?r yazıhydı: dan» diye yazıyordu. «Evlendiğimiz zaman size karşı Mrs. Templeton, ürsula'ya arka yabancılık hissetmemesı için. Cıidaj ve bekçı olarak eve yeni gelip ver'ciğe şimdiden alıımanızı <£tiyerleşmişti, gülleri görünce, artık yorum. Onun için, musaadeaule, bayıldı, haykırmaktan kendini ala dadısı Lucy Jones ile beraber, size madı. Fakat Ursula, /Ü7Ünü hemen yolluyorum. Ben gelinceye kidtr öbür tarafa çevirdi, elindeki iartı sizde kalsm.» ağır ağu yırtb, bin parça edip atuUrsula, bunu okuyunca, hem faNe istiyordu? Bilmiyordu Hi«şırdı, hem keyfi kaçb Önc*. collerini, hareketlerini kendi de izah edemiyordu. Bir ara: <Yüze gıil maz!» diye heman bir haber gonmesini pek iyi biliyor» dedi ama, dermek istedi. «Ev küçük, yanıma birini d« aldım..» diyecekti. Adabuna pek inanamıyordu da. mın, kendini pek yüksek görüp, *** ona sormadan üzerine angarya yığ Mr. Prescott'un New York*a ha mafcma da kızmışü. ıcketinden bir gün önce, akşama Sonra, içini çekerek: «Bflyn yap doğru, Ursula ondan bir pusula aa tı bu adam muhakkak!» dedi ve oha aldı. Nişanlandıklan ilân ediıdı turup cevab yazdı, karanaa pek İindenberi William Prescott onu mamaun olduğunu föcUrir keli meler kullanmağa çalıştı. Mektubu^ dıı için bin parça oldu Pek ak^ birile gonderdı. de olsa gene güzel b.r kadın o'ar Çok geçmeden , Mr. Prescott'un bu Lucy dedi deri dadıya yeni yaarabsı geldi, içinden Lucy ile O tak çarş^fları, battaniyeler çıHr liver çıktı. Ursula, onları nazik dı. Hattâ bir keresinde Olivert bir tavırla gülümsiyerek karşıladı. kucağına almak cür'etini bile göt Babasının yatak odasına yerleşür terdL di. Odada yataktan başka ayrıca Ursula, biraz kaşlannı çatmı; bir de divan vardı. bütün bu hengâraeyi kapının ağ Mrs. Templeton, zayıf, uzun boy zından seyıediyordu. lu, sıska yüzlü bir kadındı. ÇoluMrs. Templeton, dadıya tahsis eğu, çocuğu, kimsesi yoktu. Evın dilen çarsaflarla battaniyeleri e dı böylt kalabalıklaşmasına pek <e raeık divamn fizerine yayarken vinmişti. Ursulacığm da iste böyle, «Burada çok rahat edeceksin, Luc> evde kalabflığa ihtiyacı vardı. Za kızım.» diye dil döküyordu. Çarten sonra, zavalh yavrucak için şafların en yumuşaklarile, en güde iyl olacaktı. Mrs. Templeton zel kekanlarını, battaniyelerin de pek müteassıb bir papazın karısı en tüylülerini yatak için daha önidi ama, kendisı dunya nimetlerme ' ceJ e« syırmışu, Vaktile August karşı bir tenuyül duyardı, çim b V7ende'nin yatüğı ve nihayet içmbu çocuğu da karşısmda servet ve •ie öldüğü o büyük karyola, şimdi kudretin timsali olsrak görmol't rı Oliver'in olacakta. Tabil: Mrs. kendini aiamıjoıdu Olıver'le. da, lempleton'un buna hia f'irhttt rofesör Doktor Sadl Irmaktan öğrendiğime gore, İstanbul Üniversitesi, Avrupanın iki en kalabalık Ümaddesinde (istisM hadleri içinde nivershesinden biri imig... Maşalkalan gelirler için beyanname ve lah... Bizim tek Üniversitemizde rflnıez) denildiğme göre yeni be on dört bin talebemü varmış. Btı yannamede muaflıklar ve istisnalar derece çok münevver gend sinesütuaunda istenilen malumaü şu sinde banndıntn ancak Almanyamanada anlamak lâzım gelir. Ver nın bir şehrirde bir Üniversite mev karnelerini göstermeğe ve bir yülık ayn her gayrimenkul lradı yerine giye tâbi herhangi bir geliri bulu cndmuş. Profesör, perde arkasi vergilerini tarhettirip ödemeğe mec bunlarm yekunu üzerinde bir de nup da bu gelirin bir kısmı mü memleketlerini de bu kryaslamağa burdurlar. Aksi takdirde hem ver fada yapılabilir. Müteaddid tenzil kellef, bir kısmı müstesna veya sokup sokmadığını belirtmedL Ve gi cezasına, hem de geç ödeme ce ler yapılması, lüzumsuz bir zah muaf ise ancak bu gibi gelirlerin esasen bir üniversite teşkilâtında zasma uğrarlar. mettir. BtJ gibi kulfetleri bertaraf mükellef olan kısımlan gibi müs bu derece cok insa bulunuşunun n Çeşidli mükelleflere mart ayında edecek şekUler bulunabilirdl Nl tesna ve muaf kısnnlan da göste lehte mi, aleyhte mi not alacağınterettüb eden vazifeleri bu yd da, tekim Maliye Bakanlığı 5 mart 1955 rüecektir. Yoksa gelirin tamamı da tereddüd RÖsterdi.. Evet, lehte bu suretle kısaca hatırlatüktan son tarihinde Anadolu Ajansı vasıtasile esasen muaflık ve istisna haddi mi cidden... Tereddüd ederiz. Nira aym vergi bakımından en mü neşrettiği bir tebliğde, menkul ser içinde ise bunun muaflık ve istis tekim, dünkü nüshamızda Dişçilik him işi olan gelir vergisi beyanna maye iradına aid kâğıdda hisse se nalar sütununda gösterilmesine ka öğrencileri kesafet yüzünden uğmelerine geçebiliriz. nedleri ve İfhvil adedlerinia ve be nun hükmüne göre lüzum yoktur. radıklan müskülleri bize bir mekBilindiği gibi Maliye BakanlıŞı herinin kıymetinin gösterflmesine Meselâ yılda bin lira mevduat faizi tubla bildirmişlerdi. «Okuyucularla bu yıl gelir vergisi beyannamesinin aid sütunlan mükelleflerüı doldur alan bir mükellefm aldığı faizin başbaşa» sütununda belirttik. Manşeklini değişirdi. Asıl beyannameyi mağa mecbur ohnadığını bildirmek iki yüz lirası vergiden müstesna ve zara hoş değil.. tejkil eden p«mbe renkli kâğıdla, le bu malumabn lüzumsuz yere is mütebakisi mükellef olduğu için Acaba ne etmeli?. eakiden nisbeten bash bilgiler is tendiğinl kabul etmis bulunmakta müstesna kısım, bu sütunda gösteAnkaradaki fakültelere Uâvetcn tenmekte iken yeni bastınlan beyan dır. Yeni beyannamede bu suretle rilir. Fakat yılda ahnan faiz iki yüz Erzurumda, Izmirde tasavvur edinamede, bu bilgilerin miktarile bir kısmen zaid ve biraz da karışık liradan asağı ise bu faizin tamamı len, Konyada arzu olunan iinhrersilikte sütunlar da arttırdmıstır. Böy malumat istenmesi sikâyetleri da müstesna olduğu için bunu göster teler kâfi gelemiyecek de daha lece beyannamenin eb'adı büyü vet ettiği için Maliye Bakanlığı, mek icab etmez. Şayed ileride ye fazlasına mı heveslenmeli? mtii ve biraz da karısık bir şekil gene aym tebliğle bu seneye mah ni hazulanacak beyannamede de Yabancı diyarlardaki bazı büyük ahniftır. Hususile gayrimenkul ser sus olmak üzere mükelleflerin yeni bu malumatın istenmesine lüzum şehirlerde 1 ve 2 namarah ve birimav» lradlarmm gösterilmesine beyannameler yerine eski şekildeki görülürse yanlış anlamalara yer birindea müstakil üniversitelerin mahsus beyaz kdğıdda dört tabloda beyannameleri doldurabileceklerini vermemek için istenilen malumatm yanmda ayn ayn isimler taşıyan vazih ohnasma ehemmiyet vermek istanen malumst daha da kansık ilân etmek lüzumunu duymustur diğer öniversiteler vardır. Yoksa ttr. Gerçi gelir vergisi kanununda ki bu hareket, isabetli olmuştur. lâzundır. İstanbulda da o ripe doğru mu gityeni hiç bir degişiklik yapıbnadığı Bu tebliğden sonra yeni beyannaGene gSze çarpan blr nokta su meli? na göre yeni beyannamede ve ek me şekli üzerinde durmağa pek dur: Geçenlerde saym Burhan FeKısacası, İki nd fıkir: lerinde istenilen bilgilerde, öteden mahal kalmamışsa da gelecek sene leğin de bir yazısında bahsettiği trfan merkezlerini muayyen beri yflrurlükte bulunan hüküm belki daha başka bir şekfl verilecek gibi gayrimenkul iradmm 2500 lişehirlerde mi toplamak daha faylere dayanmakta ise de beyanna beyannamelerin tertibinde gözönfl ralık kısmı gelir vergisinden müsdalıdır, yoksa yurdnn türlü bölgemenin yeni sekli üzerinde daha faz ne ahnması için bir iki noktanın tesnadır. Öteyandan, gayrimenkullerine dağıtmak mı? la çahşümıs olsaydı, istenen bilgj bahis konusu edilmesine lüzum var ler için ödenen bina vergisi, gelir tşte bir münakaşa, münazara lerin bir kısmından sarfınazar edi dır. Yeni beyannamede ;ikâyet edi vergisine mahsub edilmektedir. mevzuu ki, bu herkesten ziyade ellebilir ve beyannameye gene sade len bir nokta da pembe kâğıdda Fakat Maliye bina vergisinin 2500 bette üniversite muhitini ilgilendibir fekü verilebilirdL Meselâ gay (vergiden kısmen muaf tutulduğu liralık müstesna kısma isabet eden rir. rimenkul lermaye iradına aid gene veya istisna hadleri dahilinde kal miktannın gelir vergisinden mahNe garibdir ki bu sualler benîm aym beyaz kâğıda göre, yüzde yir dığı için vergiye tâbi gelirler me subunu kabul etmemekte ve bina zihnlmde, Üniversitelilerin bir mi götürü masraf usulünün ihtiyar! yanında gösteribnemesi gereken vergisinden bu miktar çıktıktan münazarasına hakem sifarfle işrihalinde her gayrimenkulün iradı kazanc ve iradlann miktannın) sonra geri kalan kısmm gelir verrakim sırasmda doğdu. Dünkü nüsiçin ayn ayn yüzde yirmi»in hesab gösterümesinin istenmekte oknası gisinden mdirilebileceği düşuncehamızda uzun uzun tafsilât verildîği ve tenzil edilmesi halinde olduğu dır. sinde bulunmaktadır. Yeni beyan için burada tekrarlamtyavim. Tıbgibi. Çünkü bu götürü tenzil, ayn Gelir vergisi kanununun 70 inci name de, bu düşünceye göre ter biyenin iki .prupu arasında «Avratiblenmiştir. Halbuki Devlet Şurası pa Birliği sulhu sağlavabilir sağ8 subat 1954 tarihll kararile bina layamaz» tarzında bir münarara vergisinin 2500 lirahk müstesna tertiblemlsler Jîir yanmda ıniinakısma isabet eden miktannın da zaralan tertib seklinîn p'e>**""!e gelir vergisine mahsubunu kabul bulundu?nm için, fîkrimi revteetmlstir. Maliye Bakanlığı bu fura yona tâbi tutayım diye zâhir,kararını, taalluk ettiği hâdiseye jrencler beni de davet etmişier. hasrederek ona henüı ımmmt şe Sahsnna karsı cösterilen npHk ~lâkilde uymamışbr. Gerçi bir mesele kaya tesekkür ederfan. Faknt n*rhakkında Devlet Şurası ttüradlı lerslniz ki aynı kanaatte ısrer ettisurette aym şekilde karar vermekte yorum. Zira, Tıbhiveliler ve DHcidevam edincce Maliye Bakanlığı bu ler meselâ yukanda bahs«»«tS3im karara umumt şekilde uyma zaru «kalabalık datınık Ünivenitelcr» retini duymaktadır. Fakat aradan münazara mevzuunn ele aimaiılar aylar ve hattâ bir sene ve daha zi da, Avrupa sulhu miir"kasa<!iTiı yade müddet geçtikten sonra. Hal hattâ gelisigüzel pazeteeilere depil, buki Bakanlık bu TimM"rt uyma ihtısas sahibi siyasl muharrirlere kararuu vaktmde alsa bir çok mü bırakmahlar. kellefleri vergi kaza m.çrcilerinde Böyle, mevzu becayişi ile ters bir ve Devlet ŞÛra'ftlfrîa Jgvâ^ açmak iş yapmış olmuyor muyuz? utrrsuretile uŞraşmak külfetinden kur ^epiz bu ikind bir mi' l ' T ! > p a tarmif olur. mevrnu ama, ele aimıvalım. Benre, Yeni beyannamenin şekline *id fakültclerden beherinin kendi ihtıbu mülâhazalardan sonra f?ene be sasma dair münakasalara girismeyanname fle ilgili ve aşağıda yazılı sinde azamî fayda vsrdır. Cünkü, bir hususun belirtilmesinde fayda pene Tıbbiyeyi gözönünde tntalım: görüyoruz. Memlekrtpki saplık tcıkilâtına. Maliye Bakanlığı, avukatların üyeti te^kilâtma daîr en salâhiyc'il bazı müesseselerde aylık veya yıl onlarken niçin haricden eazel oknlık bir bedel mukabiMnde mukave sunlar ve haHce pa7el okusnnlar?. leli olarak avukatlık veya isti^are Yok. bavır. T^nbivenin âmme İ5işini üzerlerine almalan halinde. lem<« dahna ilgiH bir ari'KTipve «aaldıklan aylık veya yıllıkların ser hib oMnshınu heu li';r?z. Tîc'fimler, best meslek kazancı sayılamıyaca büvrk canlarda mil* ve insan! miiğmı ve bu sebebden bunlann ser cadeleiere, hareketlere kanştılnr. best meslek kazancclan arasma ka '<ıleritw'<«n sivpcp* p«îam!an cıVtı: tılarak yüzde otuz götürü masraf Ba<!vek!ner, veVi'ier, mnvsf'Mar, tenziline tâbi tutulamıyacağı mü mnhalifler . K?7a "«m ve sanat atalessmda idi Fakat Devlet Surası damlan da cıVtı. «aîrîor de F«tat K a d ı n a\lık biitçe ta«arrufumuz 1(X) liray» açılan dava üzerine bu aylık ve meselâ bir We*ik S^v^^Tn. bir Tevnereve sarfetsem dersin... bir türlü yıllıklann da serbest meslek ka fik Fiistü Ar>s. hir n«i«> V"im, T K karar veremiyorum! zancı savılar?k b'inlara muka il de bir Aılnan Adıv?». f»'r w>ra T«ı m=tr?ht^n vii^e ctuz masraf ten fik. bir Cenab Sar'Hp'Min i'h. E r k e k sarfetmek mi? ne ıııiina«ebct... onu ve7'üni kabul etti (1421953 te). Ba fdaha srenc nesli hphis mev7im etriınli bir vere te»lim edecegiz... arttırkanlık bu karara, son zamanlara mivorum> hekimli<rp. ne derce dıjzımız parayı, bize en bihiik ihtinial kadar umumî şeki'de uymsnrş devarn edebiimi^'erdir? Bivosrafidalıilinde en cazip imkânları vaad iken bir avukatın müracaati üzeri lerîni in«>pj««vrne Ba«ka sahalara sıç eden banka\a...TL RK EKSPRES ne ocak 1955 avında İstarbul Def ramıs oHular. İid karouz, anrak BANK'a teHarlıema umu"1! sıır°tte ittib^' Cemil Paşa pibi, F?bri Te' s ' gibi ifo^e e1">n b'r teb' ' e h^irırrıı.'ş miistesrflkınn k^i't'Suna «:ı5di. tur. Bu sebeble mart 1955 te veOnun icin, canli mçvzıi'ir Ü7e55^1955 yılında 270.000 lirarileopk b^vpnipmelerde bu yüzde rinde yetişip canl» bir münervpr ctur!=îr tmtrahtan indirildisi tak olan hekimin. ferden çepî^ ufut^ h e r 100 liraya 1 kuı a numarası dirde vergi dairelerinin muh?lefe lara rıkmak istP">e5İni nnrmal h!r tine uğramıvacağı gibi, eski sene uvamkhk bulm^kla ^prbe^; hir lerde bu sibi aylık ve vılbklsr için fonJuîuk halinde Tıbb'venm (ve vüzde otuz masr?f indiımem'ş obn diçer fskvltelerin) keriii i'ıtı«aslaavukatîar, henüz zarnan aşımma nna tarHuk ede« mevnılardan ba«uöramıvan 1952 ve 1953 t^kvim yıl ka taraflara çavret sarfermelerini lama aid kazanclan için verei u tav«iveve opk «?van btılmara .. sul kanurıU hükümleinp röre duÇünkü hakem'îk ettijim mfinazeltme istiyerek eksik tenzi'.âttan zara h?kikaten bir emek, bir gayr rnütevellid haklarmı alabilecekler ret mahsnlü idi. Fmeîin ve srayre>oktu Ş'mdi Va yo1?y? seçmiş, he 1 Ursula: «Lucy de, vazifesini lâyecanla: «Yav.nıcağız bu yatağı yıkile japabümek için rîhat etme dir. tin bu kadannı. bilhassa tabsil yapek sevecek» diyordu. si lâz'm gclen bir tare» diye ceAvukatlardan maada doktor, sında asıl hedefe teksif etmeli, deLucy, sğzmı açmı^ordu Ba^lı vab verdi. Dudakları gerihniş, in mühendis, müşavir, mu1' <ib gibi rim. ğını şahnı atmış, o güzel, sarı ı ce bir çizgi halni almıştı. Kadma ' sair serbest meslek erbabı da aynı Muvaff?tivet!eri ihttsaslar içinde bukleleri omuzlarına dökulmüjtü: ! sert sert bakarak «Biiiük bir in I durumdadır Yani kendi namı ve he alkışlamağa hazırlnnroruz. Oliver'ı soyuyordu. Çocuk, bütün j san , çocuktan daha mühimdir, sabma açtığı iş yerinde çalı=mak!a bu olup bitenleri dikkstle ve pek Perth« dedi. I beraber bif müessese nezdinde o ciddî ciddî seyreciyordu. Lucy, diMrs. Templeton kalakalmıştı. O ı müesseseye tâbi ve bsğh olmakvana, öfkeli öfkeli, şöyle bir bak zayıf, yıpranmış elleri hareket edi I sızın aylık ve3'a yıllık mukbilintı ama, şene bir şey söylemedi. yor, fakat pek i§ göremiyordu.Lucy de mukavele ile iş alan bu gibi Lucy, iri, yan bir tazeydi. O di çocuğun arkaîina saklanarak giz i serbest meslek erbabı da bu aylık M EV L1 D van, zaten yatak olabilecek bir di i lice gülütısecli. Oliyer, bir şeyler ve yılliklardan ötürü yüzde otuz Kabat?ş Lisesi 1S354 mezunu \ an değild . Boyu. bir buçuk rret olduğunu sezmişti, dadısmın kuca (ve dişçDerle röntgenciler de yüzre ancak vardı. Eni de pek öyle ğm3 doğru atıldı, kend. dilile bir ' de kırk) götürü masraf indirmemış j ve Tıb Fakultesı F. K. B Talebesı iken âni vaf>tı ile beni sağdan sola dönmeye elverecek ge şeyler söyledi, güldü. Ursula da, lerse yukarıda bahsettiğimiz şe | mz teessur %e ppk derin ıınutulbir acı Dİşlikte değildi. Çocuklar yatabi pek canı sıkkın bir halde bulu \ma Idlde düzeltme yolile haklarını ge' nr e bm ~n oğlnm îirdi ama büyükler dünyada yata sma rağmen, gülümsernekten ken ri alabilirler. OKTAY YALTERin •nazdı. Uui'la , ilk defa karışmak I dini alamadı. Gidip çocuğu kucaruhu için 10 3 955 perşembe dzumunu duyarak, odadan içeri gjnu oğle namazım mu'eakıb ğına aldı, içten gelen bir istekle rdü Bovo^lu AJa Camıinde Mevlid MEVLİDİ NEBEVÎ öptü. Lucy, memnun, memnun bak okunacakt:r. Arzu edenlerln tesMrs. Templeton'a: «Lucy. divandp b. William Prescott'u hiç sevme Aratnızdan eberifleri rica olunur. lıyen ayrılması yatabilir mi hiç?» ded:. «B bamra diği için Ursula'yı da düşman gibi Babası lç bizleri unuratağında o yatsın, çocuk da di Bedri Şıkır Yalter •ulm?z teessürgönneğe hazırdı ama, şimdi ona, ~nda.» lere garkeden l l n . Templeton, Oliver İçin ha bir gey düşünüyormuş, bir şeye gaııle büyuğumin, şıyormus gibi bakıyordu. estm, v* babaaretle hazırlamakta olduğu yataLftf olsun diye: «Rahatsız olmaro mız emekU kopn basından »8yle bir doğruldu mlserlerden çaşkuılıktan dışan uğramıs o açık ben divanda, hanımefendi» dedi NOshası 15 knrusrur PEHLtVAN enk gözlerini Ürsula'ya diktl. Ursula, bir yandan Oliver'in ya\bone #eraiti Jiirkıye Harlc Çekine çekine: «Evet ama, Ur BEFET ÖZTUNÇ'un nağını hafifçe çimdiklerken: c Ne u n KJ u n &f vefatının kırkmcı gttnüne tesadut Senell» 42 00 dl.t» ula» diye itiraza kalktı. «Yavru münasebet, Lucy!» dedi. «Sen de Mt> «yuk »2 50 eden 9 mart 955 bueOnkü çarsamba cak...» Ursula dayattj. biliyorsun ki rahatsız olursun. Ne günü lklndl namazını müteakıb Oç »ylık UM cYavrucak divanda ceVîia ra ye rahatsız olasınT Bir insaa, baş Tejvikly» Camll Serlflnd* meratı tyu* «* • *">t eder. Ne kadarcık ki.» humun ruhuna lthafen okunacak kası için ne3en rahatsız olsun, he I) I K U I MevUd! Serii* doat. akrabm v« Mrs. Templeton: «Evet... evet a le big lüzum yokkeni» ttzetemlz* (W>'»ierneı :vnı» ihvanı dlnln Ufrlfler) rlca olunur. m>.,.ı diya kekelsdi cMra. Pres Ejl ve Oğlu CArfcası var) cott'un ESAD TEKELI s 1 3ÂNK c T T ( CÜMFUflÎYET
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog