Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

Jack London DÖNEK •ttyuk Amerikaa yamının «n föxel b«7fik hlkiyelerlnden birkaçını bir arakadar bejMJİlecektir. Variık Yaymlan, U l r ı , da IUMII bu kitab da Yafamak Hırn 30 ancn 71I &W 10 996 umhuriyet KLTRUCUSU:YUNUS Telgraf Tt mektub adresi: Cumhuriyet tstanbul Posta Ktıtusu îstanbul !to 248 Telefonlar: Umuml Santral No. n: 24298, Ya» Igleri 24299. Matbaa 24290 Çarşamba 9 Mart 1955 1000 Kadında 600 Evlilik vf Mahrem|> etleri 409 Annenin 500 Antoloj isi Hidv Ed 500 Doktor Gfeli: ;yeKaiar 500 bul » 575 kler |çii5C5Jpıanca III 880 Deut8chesSyrıtax: H. Anstock 350 Ömer Ha^yâgt ve Rubailerı 225 Muhtarlay. IgU'vlızu. Tuzugu III Ahnsjed. Halid Yaşaroğlu Ki&pçılık ve Kâğıtçıhk Şti. FAYDALI ESERLER radyosu paktı tenkid etti, Pravda Bütçe açığı dolayısile bu yıl ikramiyelerin verilmesinden vazgeçildiği gazeteside baltalayıcı ıteşriyatı arttırdı hakkındaki iddialar ilgili makamlar tarafmdan kat'î şekilde yalanlanıyor döıi biiyük devlet adamı Eîsenhower, Churichill, Adenauer ve İran Şahı » ğ u k aldılar Londra, 8 (BB.C.) Üç büyük devlet adamının soğuk aldıklan ve evlerinde vatmakta oldukları bildirılmektedir. Bunlar Churchill, Eısenhower ve Adenauer'dir. İngiliz Başbakanını tedavi eden doktor, nezle olduğunu ve evinden çıkmaması lâzım geldiğini löylemiştır. Başkan Eisenhower d« Washlngton'da Beyaz Sarayda soğuk algınlığından yatmaktadır. Başkanın karısı da bir kaç gündenberi nezle olduğundan dışan çıka'mamakt.sdır. Batı Almanyanm 79 yasmdaki Basbakanı Adenauer'in de soğuk aHığı ve evinden dışarı çıkmadığı öğrenilmistir. İran Şahı da ha*ta Münich 8 (AP) Soğuk algınhğı ve hafif ateşten muzdarip bulunan İran Şahi dünden beri bura daki Otel dairesinde istirahat etmektedir. Şah. Kraliçe Sürevya ile Zugıpit re dağında bir geıinti vapmaktan b'j sebeble vaı eecmistir Krallç* de kendısiıe Otelde kalmışhr. Memur ikramiyeleri 1 nisan, 25Fransa da, Türk Irak paktma cephe ahyor temaıuz ve 30 aralıkta verilecek Hastalanan Ankara 9 (Telefonla) Son günlerde 1955 yılı içinde memurlara ikramiye verilmiyeceğine dair haberl«r çıkmakta vt buna sebeb olarak da bütçedeki açık göaterilmektedir. Halbuki, ^eçen yıl mer'iyete giren üç maas tutanndaki ikramiyeye dair kanun hâlen de mer'iyettedir v* bu seneki bütcede pergonel maaı r* ücretlari, ikramiyelerin tutarı kadar artınlmı» bulunmaktadır. Bu bakımdan ijin bfitçede sonradan ortaya çıkan açıkla hiç bir alâkası yoktur. Yalnıı ikramiyeye aid kanun bu ikramiyelerin tevxl tarihlerinin Arktm Sa. 7, Sü 5 t« Yunanistanda kira yüzünden çıkan buhran! Kiralann serbest bırakılması üzerbıe grevler haştadı, vaziyet ciddi Atına 8 (a.a.) (Hususi muhabirımizden): Kiralann serbest bırakılmasını protesto etmek maksadıle Yunanktandaki bütün dükkânlar, pastaneler, sinemalar, hattâ lokantalar bir bünlük grev yapmışlardır. Yalnız Atinada kapanan dükkân ların adedi 21.000'i bulmaktadır. Şehirde hayat tamamen durmuş gibidir. 24 saatlik grevden sonr» hükumet tedbir almadığı takdırde, esnaf gelecek hafta, bilâ müddet dükkânlannı kapalı tutacaklannı bildirmişlerdir. Parii. 8 f T H A ) Fransız hukurreti bugun. Tu> k Irak paktı mevzuunc'a goruşunu bıldırsn resmî bır teb'ı* nesı^tmıjt r. Bu tebl'ğde, Türk Irak paktının Orta=arkta selâmet ve lîtıkran temin edemeriığı gıbı Arab devletlerı arasınHa huzursuzluk yarattığl da kavdedılmektedır. Tebhâde ayrıca, mezkur paktm "kıfavetsızlığıne" is?retle, Ortaşark devlptlerının selâmetını temın edecek yeni bır paktm kurulma=ımn Arkası Sa 7, Sü. 7 de Bayar ve Irak Meliki Bağdadda Kremlin Tahranı tehdid etti Rusyanın. İranın Türk Irak pakhna katı(masma mani olmağa çahştıği anlaşıhyor Londra, 8 (A P R ) Sovyet Komunist partisinin org=m Pravda gazetesi. Moskova rad^osunda okunan bir mak=le=inde, İrana. Rusya ile mevcud andlaşmaları tahtında, topraklarında yahancı uslere ve yabancı kuvvetlerın bulunma=ına müsa^de edemiyeceğı ıhtarında bulunmuştur. Arkası Sa 7 Sn 7 do Celâl Bayar yarın Bağdaddandönüyor Irak Meliki, haziran sonunda Türkiyeyi ziyaret edecek Bağdad. 8 (a a.) (Anadolu Aansmın hususi servisi): Reisicumhurumuz Celâl Bayar, bemberinde Müli Müdafa» Vekill Ethem Menderes ile heyetimizin diğer azası olduğu halde bugün 8ğleden evvel Harb Okulu ile Kurmsy Okulunu ziyaret etmiştır. Reisicumhurumuz, okul binannd« Veiiahd Emir Abdüjilâh üm B«Bvezir Nuri Said Paja Uranndan karşılanmış, evvelâ Wr piyad» taburunun Ulim ve tatbikah leyredilmiş, bunu müteaktb Harb Okulunda ve Kurmay Okulunda tale Arkan Sa. T, Sü. 1 da C e u ı * alayı Şİ9İİ eamii önünd» İngiliz fşçi Partisinde buhran çıktı Muhalefet partisinin Bevan"ı ihrac etmesi bekieniyor Londra: 8. (a.a.) Inanılır kaynaklardan bu gece bildirildiğıne gore, ingiliz sol cenah mebuslann dan Aneurm Bevanın partiyi parçalamak yolundaki faahyeti dolayı sile sosyalist liderler gelecek hafta isçi partisinden bu azasına şiddetli dısıplin cezası verılmesini tavsi ye edeceklerdir. Cleraent Attlee başksnlığındaki bu sogyalist lider ler Bevanın parlamentoda işçi me busu olarak kalmamasını tekhf edeceklerdir. Bu şu demektir ki, bu aza partinın parlamento teşki lâtının hiç bir şubesinde vazife alamayacaktır. Umumiyetîe bu gi bi azalar partiden ihraç edılir. Hüseyin Ragıb Baydur dün toprağa yerildi Askerî merasimle kaldırılan cenazede Reisicumhur adına yaveri, Başvekil, bazı Vekiller ve mebuslar da haar bulundu Londrad* vefat eden ve naV evvelki gün uçakla jehrimize getirilen İngıltere Büyük Elçimiz Hüseyin Ragıb Baydurun cenazesi, dün askeri bir merasimle kaldırılmıştır. Hazırlanan program gereğınce EIçimizin na"şı. saat 11 de Şişli Çocuk hastanesinden alınarak Şişli camiine getirilmiştir. Cenaze namazı Şişli camiinde kılındıktan sonra saat 13 te top arabasına yerleştırilmiştır. Merasime, Reisicumhur adına yaveri, Başvekil Adnan MendTes. Arkası Sa. 7, Sü 8 de Bizîm prafesöder "Aya gitmek mümkün,, diyor «Aya Gitmek İstiyenler cemiyeti» kuruculan dün Teknik Üniver RUSYADA YENİ BİR SIMA! Rusyada geçen hafta yeni tayinler •ite profesörlerile temaslar yapıldığını ve Zavenyagın adında yapbkr Sehrimizde Cemil Said ErdenlL Mesud Özdemir ve Necdet Menteş isminde üç Üniversitelı öğrencinin «Aya Gitmek İstıyenler Cemiyeîi» kurmak ıçin teşebbüie ?eçtıkleuni dün bildirmiştik. Müteşebbisler, cemiyeti'. kurma Arkaaı Sa 7. Su 3 te bir Rusun da Başbakan Yardımcısı tayin olduğunu yazmıştık. Yukarıdaki resimde, ilk defa bu mevkie yükselen Zavenyagın görulmektedir. BirYunanköyün^ 250 kişi kudurdsi lâvetine bsğlı Almiru kövunde İ50 kışinin kudurduğu bıldirılm;*îe .r. İlâve edildiğıne göre, bu ş^hı?ların bir ziyafette yedıkleri d o ı u z etinden kuduza yakalandıkbrı anlaşılmıştır. Hâdise hakkında tnVıkikata baslanılmış, kuduranlar hastaneye kaldırılmışlardır. partili gazeteler kabullenmedi Tebliğin kendisini istihdat ettiği açtkça söylenen Nihad Erim bile "bu zararlı neşriyat gösterilsin bakalım, diyor kası bu'.unmadığı şeklindeki ibtar ve ılânı ne Halkçı gazetesının .ahıbi Nihad Erim, ne de Son Havadis gazetesinin sahibi Cemıl Said Barlas üzerlerine almaktadır. Arkast Sa 7, Sü 6 da Bir doktor ıge „ tebliğindeki ithamı hakarot etmis •• w Radyoda "mebus adayıMmonoloğundan doğan dedikodular Geçen pazar Ankara radyosunun Daldan dak pr»pramında yer alan monolog Savcılıkça tetkik edi)iy»r; Radyoe%ine, programın tekrarlanması icin telşrraflar yağıyor, fakat programdan sözlü yayuıkr çıkanldı Ankara 9 (Telefonla) Geçen p?zar gunu Ankara Radyosunun Daldan Dala programındki hayalî bır mebus adaymı karikaıürıze eden monolocun dedıkodulan devam etmektedır. Pazardanberi radyo ida PMne bır çok kişi tclefon etmiş ve u ararîa vrnıdrn muhtelıf yerlernen trleıafbr eelmıstır Telaraflarda. avnı programın tekrarlanması istenmekte ve radyo idaresi tebrik edilmektedir. Ankarada bulunan. üç partiye mensub muhtelif mebuslarla konuştuk Bunlar. aşağı yukan aynı fıkri izhar ederek, böyle bir monoloğun radyolanmızda okunmasının memleketimizdeki ve radyolarımızdaki demokratik ve hür anlayışın Arkası Sa. 7. Sü. 2 de Ankara 9 (Telefonla) C.HP. Son 24 saaHe vukua gelen 5 trafik tebliğinin dordüncü maJdesindt, kazasında 1 er öldü. 8 kişi bazı partili gazetecılerin memleket ı yaralandı menfaatlerine ve parti anlayışına aykın hareket ettıkleri ve bu neş 24 saat zarfında şehirde 5 trafik kazası olmuş, bu kazalaıda nyatın partı sivasetile hiç bir als1 erle bir beygir ölmüş, 8 kışi de yaralanmıştır. Er Ali Ysşaş, idaresmrleki 120694 plâkah askeri kamyonla Buyukçekmece istıkametınde giderken, vıraiı alamamış ve kamyon devrilmistir. Kaza sırasmda şoför muavini Durmuş Kuşak bevin kanamasından derhal ölmüş. çavuş Daçıstan Giiclü Halil Demırtaşla er Yaşar Ulvi, Salâhaddin Tatuan, Ah Arkası Sa 7, Sü 4 te Trafik kazaları Şehıimızin tanınmış doktorlanndün biri. Türklüğe hakaret ettı^i Hdıasile dun ak'am Uskııdar Su'h Ceza Mahkemesi tarafından tevkıf edilmıştir. A Sn 7 Sii ? 'e Muallimler Cemiyetinin 37. yıh kutlandı Bu münasebetle tertib edilen törende, 40 ıncı meslek hayatını tamamlıyan 59 öğretmenin de jübilesi yapıldı Erinrn şalı geno ortaya oıktı \çık miınazara uîn \erdis' ınuhlet dün biten Hıfzı Oğuz Nîhad Eıiıni şitldetle itham eden bir demeç verdi Ankara 9 (Telefonla) Prof Nihad Eıimı alenî bir fıkır duellosıı na mektubla ve daha sonıa da tel gıafla davet eden C H P. eskı mebu=u Hıfzı Oğuz Beketanın teklıfıni H^lkcı gazetesı basm\ıhaııırinın kabul etmedığıni ve bu hususta Arknv Sa 7. Sn 7 cfc Tiirkiyede ilk kanser savaş dispanseri Ankara 8 (a a ) Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kıırumunun yıllık genel kurul toplantısı 5 raart cıımartesı günü Ankarada Dil ve T rıhCo&rafya Fakültesinde vapılmıştır. Prof. Dr. Orhan Toygann reısliğinde toplanan genel kurulda, butün dünyada olduğu gibi memleketimizde de oldukç» böyük kayıblara sebeb olan kanser hastalığına karşı savaşın dâha (iddetlenriiıilmesi cihetıne gidilmesi v» »ntıkanseröz tesülerin bir an evvel kurulmasına başlanması istenmiştir. Bu cümleden olarak Türkiyed» ilk liefa olmak üzere bir kanser savaj âispanseri kurulmaşı kararlaştml Arfcost Sa. 7, Sü 5 t* Kadîrlide korkunç bir cinayet Bir adam, aleyhinde boşantna davası açtığı kansı ile kaynanasım öldürdü Adana, 8 (Telefonla) Kadırh çarşısında bugun korkunç bır cinayet işlenmış, iki kadın tabrinca kurşunlarilt öldürülmüştür. Hâdıse gudurj Ankacda (T Irk ye OrmnnnlıV ve Mcsiekânflari Kultur Cemnjeü) adle bır cem>"t kvruhnvs. Tebnk edern Cemhıet, (Defne) adh bır mec111 ua ç'fcarınoâo başlaıniş J\fıt" af'akıııet d'lerız. Mpcmvu ılk <:aw;ıvda ısımnın altma çnyes,ni behrtmek iizere Ormin dara.sı mılli bır davadır. de77i .«. Yenı bır vec\ze olmamakla beraber dogrusu çok sevınd.k. Fakat mecmnayı biıyık bır l.evcs'e karışt'rnıca bu hcues j | kursağımızda kaldığı gıbı s p ı r.ncınnz de dehnmıj balo»lar rrasali sondu g'ttı. Bu kâg<d ktthğında ve pahahhğmda 64 sahıfeUk mecmuadn tam 27 sahı/e Vekülenn portrelerıne fnh'îi.'î edılmi';. Kıi})ihh{jnm: tce<;sür \VT<İC acaha orman davnmızın hatı pür melâltni bu ormancıhk »lOcmtiosıııirt durumundc.n TStıdlâl ve istihrac edemez n i 2 r dıye / dutunduk. Eınnvz, resvıı basıîan VP\ıUer bıle bu hflÎ! hoş gb'irez'er Bız bu sahıfeîerde mık>lan ormanların resnmlerım. yevı yetistırılen ormanlartn foloyrn/lnrım. boyulan nğaclan 'laknlanan kaçnkçıları guuaek ''fid k. Kabzımallar İstanbul halkııta şaşıyorlarmış! Meyva ve sebze çok geldiği ve ucuz olGİNA PAKİSTE Yılm en meş hur sınema aıtıstı unvanını kazanm>ş olan Gına Lollobrigıda içın Panste toplantı üzerine toplantl yapılmaktadır. Aıtist. bir fılminin promiyerinde bulunmak uzere Frans:z baskentıne eitmistir. Franc ?ız polı ı, Lollobııa'da gelH'jmden beri b'r çok yollarda seyruseferin ^uçleşMğmi a^ıkl^m'=tır Yu'candakı resmde Gma Lollobııgida eşek u=tune sö: ülmektedir. duğu zaman ragbet göstermiyor, pahahlanınca hücum ediyormuş! «Meyva ve sebze esnafın'n kabzumallâra yaptıklan ısnadları reddederiz. Kabzımalların pahslılıkla alkası yoktur. Bızler mustshsihn malını para ile alan ve en fazla vuzde sekız, en az yuzde uç komıs\ on!a satan bır revj \ skıi Arkası Sa 7 Su 1 de İstanbul Meyva ve Sebze Kabzı"alları Cemiyeti. dün saat 15 te emiyet merkezınde bır basın topTntısı >apmıştır. Idare hevetı uvelerinin hazır bu•ınduğu topldntıda kabzımallar =rdlerını şu şekılde anlatmışlar McedjHh bnlunanlarda» bir kısmı 5» Josut 7 nd tahıfemizit F.meğe de i/a:ık, parnya dn ı/azık. gutterılen tyı ıtıytne df '/azik... Ve n hayet bu me»ılekete. bu mıüete yazık ^t' • Atkm Sa T. Sfl. 8 u ~ HADİd, KAHVE, ÇAY, GAZOZ...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog