Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

SEKIfc 3 Mart 1535 YVONNE DE CARLO M.G.M. Vn cazip sinema yıldızı diyor ki: Turkailesi TUIUMBAIAR Memleketimizin en eski ve en tecrübeli makine ithalâtçısı olan müessesemiz, daima en yüksek evsaflı makineleri ve en ehil servisi müşterilerinin emrinde bulundurur! Eleşkird Asliye Hukuk Mahkemesinden: B fuvalet sabununu kullanırım güvenle kullanıyor ampullerini LÜKS Siz de,daha güzel olabilirsiniz... 1689 meşhur sinema yıldızı gibi (onda dokuzu) siz de, güzellik müstahzan LÛKStuvalet sabununu kuilanımz. 954,49 Yolaltı mahallesinden Mustafa oğlu Halil Yıldırımın açrnı? olalığu gaiblik davasının yapılan duruşması sonunda: Babası Mustafa Yıldırımın 93G yılındanb*ri hayat ve mematından haber almamadı^ı ;ahad«t ilânat v* dosya müno>ricstından «nlaşılmakla 13.9 954 gün ve »54/88 sayılı kararla gaiblieine j karar verilınis oldugıından karar îiânen i teblij olupnur. (2997) l. T. 40f Maksadınıza en uygun makineyi bulmak için, tnüessesemize müracaat ediniz!... Ithal mah BULDOZER OTOGREYDER ve SKRAPER satışa arzedilmiştir. Almak ve muhtelif modellerde sipari? vermek İçin T1BET ITHALÂT velHRACAT T.A.Ş. Galata, Veli Alemdar Han, Rıhtırr Cad. 155 Müracaat: Telefon: 54556 42775 BELEDİYELERE ve MÜTEAHHİDLERE DENıZCİLİK BANKASI T.A.O. Yönetim Kurulu Başkanlığmdan: Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı yönetira kurulu. hissedarlar genel kurulunu, 31 Mart 1955 Perjembe günü saat 10 da Galatada Yeni Yolcu Saîonu binasınm hıısusî toplantı odasında, aşağıda yazılı gündemdekl hususları müzakere ve karara raptetmek üzere adiyen içtimaa davet eder. Toplantıdan en az 7 gün evvel hlssedarlann T*ym temsilcilerinin bu sıfat ve salâhiyetlerini gösteren muvakkat ilmühaber ve salâhiyetnamelerini Banka genel kfttlbliğine tevdi mukabilinde alacaklan girme kartlan ile blrlikte toplantı gün ve saatinde yukarıda tasrih edilen yerde bulunmaları rica olunur. (2947) B«yaz Balmumu Trabzon Ağâc Baskülleri Ekstra Iç ve Sivri Fmdık Her zaman bulunur. Toptan ve Perakende DILEK Koll Şti. Asmaaltı Cambaz Han No. 33 Telgrai: MIMUILEK ISTANBUL. Tel: 24681 DENİZCİLİK BANKASI T.A.O. Yönetim Kurulu Ü N D E M : Yönetim kurulu ile denetçiler kurulu 1954 yılı M porlarının okunması. 1954 yılı bilançosu ile kar v« rarar hesablannın onanması ve yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerln ibrası, 3 (A) grupu içln dört, (B) grupu lçin Oe yönetim kurulu üyesinin seçilmesi. 4 (A) grupu için iki. (B) grupu içln bir denetçinin Tt yedeklerinin seçilmesi. 5 Üye ve denetçilerln ücretlerinin tayini. G 1 « 2 Türk Yapı Bankası Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanlığmdan: Küçükyalı Idealtepede Bağdad asfaltı uzerinde 60 metre eepheli 5623 metrelik 172 ada. 3 parselli arsa 4 ve 14 Nisan 1955 günlerinde Kartal Sulh mahkemesince satılacaktır. Fazla izshat için 954446 sayılı dosya ve 61530 telefona müracaat edilmesi. NUHIN BİR FIRSAT Ancak Dr. ROJA briyantini Saçlannızda yapablllr Bankamız ana sözleşmesi mucibincs «enel kurulun 29 Mart 1955 tarihine rastlıyan Sah günü saat (10) da Şişli Halâskârgazl naddesi 391 numarada kâin Bankamız Şişli Merkez Şubesi binasında al.elâde toplantıya çağırılması yönetim kurulumuzca kararlaştırılmış ve kej'fiyet hisseiarlara ayrıca yazı ile de bildirilmi?tir. Hissedarlanmızm bu toplantıda bizzat veya vekilleri manfetile kendilerini temsil ettirmelorini rica eyleriz. G ÜNDEM: 1 Yönetim kurulu ve murakıb raporlarımn okunması, 2 1954 senel hesabiyesine aid bilânço ve kâr ve zarar hesablannın letkiki ile yönr|m kurulu azaları ve murakıbın lbrası, 3 Yönetim kurulu azalığından ayrılan üyenin yerine Bankamız ana sözleşmesinin (30) uncu maddesi gereğince muvakkaten seçilen azanın tasdikı, 4 Murakıb seçümesi ve ücretinin tayini. Ezalei Suyu Suretile Satılık Ev Anadoluhisarında. stadyoma karşı. deniz manzarah İki katlı, beş odalı. 234 metrekare içinde kârgir, elektriği, su>iı havî ev, Beykoz icra memurluğundan 95518 dosj'ası ile 12 Mart 1955 Cumartesi günü 1112 arasmda suyuun izalesi dolayısile satılaraktır. Talibler, iskelede komfsyoncu Kadri tarafından pezdirilebilir. SATILIK OTOMOBİL Armstrong Sıddele SaloI on marka bir otomobil satılıktır Ingilterenin Istanbul Başkonsolosluğuna raü ^•ra'caat edilmesi. H | Hevesle talışıyorl ;..çünkü, sabchleyin, işine gitmeden evvel kuvvetli kahvaltı ediyor: çoyla beraber bol SANA sürülmüş birkaç dilim ekmek yiyor. Bütün gün, durmadon sarfettiği enerjiyi telâfi etmesi için, sıhhî, kalorisi ve A, D vitamini bol bir gıda olması lâzımdır. Lezzetli, sâf, hazmı kolay, enerji kaynağı SANA ile, daima, hevesle ve verimli bir tarzda çalışabilir. Siz de, onun gibi, sabah, akşam katıvaltılanndo bol SANA sürülmüş birkaç dilim ekmek yiyiniz. Otomobil motorlarının tekâmülü yolunda en son buluş... BP Special Energol ...her türlu iklim, aran ve kallanma şartlan altında modern bir benzin motonınan ihfivacıuı en ideal şekilde karjıhyan motor yağıdır. I { "VISCOSTATiaMOTOR YAĞI MOTOR AŞINMASINI%80 AZALTIR BENZİNDEN %12 kadar TASARKUF sağlar BP BENZİNİ zait BP08 arabanızdao azami randıman alabilmrnir için hususi »urrtte hazirlaomış en iyı benzin 5 kat tasfiyeli olup dığer birinci kalite yağlar arasıoda daima bsçtadır, Rojayı tecrübe edip saçlarınızda hasıl olacak farkı bizzat müşahede ediniz. 'Saçlarınız elmas gıbi ışıldıyacak ve buna ragmen tüy gibi hafifliğini muhafaza edecektir. Çünkü: Roja, milyonlarca ince ve parlak zerreler halinde püskürtü SEBEBİ GAYET BASİTTİR: lebilir. Bu sayede saçlannı» yaglanmaksızın guzelleşir ve beslenir. Saçınızın her bir teli müstesna, yenl bir tarzda ıjıldıyacaktır Sanşınlar» JauneTopaze, esmerlere Bleu • Sap hir tavsiye olunur. Muayenehane Nakli Kulak. Burun. Boğaz (Ağız Diş) Hastalıkları Mütehassısı •\ Ir. Ziyaeddin Maklav Taksim, Recebpaşa Cad. Park Apt. 5 1 e ta«ınmıştır. Tel: 83098 BP ENERGOL YAĞI BPMAMULATI bütün BP satış yerlerinde emrinize amadedir Kimyager ve Bakferiyoloğ Aranıyor Imalât kontrolörlüğü için Ingilizce bilen kimya veya eczacı fakültelerine devam etmiş bir elemana ve ayrıca bakteriyoloji ve biyoloji sahasında çalıştırılmak üzere de ikinci bir elemana acele ihtiyaç vardır. Taliblerin mufassal hal tercümelerüe Şişli Posta Kutusu 116 ya müracaatleri. Sanyerde Büyuk Fırtal Piyasa caddesi uzerinde, inşaata hazır vaziyette imar durumu alınmış 600 M2. satılık arsa. Büyük bir apartıman veya otel ve lokanta için elverişli. Müracaat: Tel: 36477 47268 Kahvaltılık margarirı 250 şnm 95 krs.tur UNiLEVER İŞ TuRK LTD. ŞTi. (BAKIRKÖY)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog