Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

8 Mart 1955 CDMRÜRtl YTOI 26 yıl sonra baba ocağına kavuşan gencle görüştük Millî Piyango diin çekildi Ankara 7 Milll Piyangemun 7 t Raşid Nızamoğlunun babam (Baştarah 1 inci sahifede) Içtn nzlanıyor. Ve annesinln yanı olduğunda hiç bir şüphem yokru , mart/1955 çakilişi bugün Ankara'da na ddnmek üzere ağabeyısinın ya Nıtekim. Mustafanın açtğı dava bir ! ssat 13.30'da yapılmışür. İkramiye mndan aynlıyor. kaç sene devam ettl ve mahkeme kazanan numaralar şunlardır. 200 bin lira kazanan numara miras mevzuunda lehimde karara *** 146140 Yü 1955. Izzet, annesi ve baba vardı, mirasa iştirak ettim. Fakat 100 bin ira kazanan numara Sîna henüz evvelki gün kavuşmuş. Mustafanın vefatından sonra kansı Evet bu garib. manılmıyacak ka Rukiye N'zamoğlu, bir görüşmermz 109332 50 bin Hra kazanan num«ralar dar tuhaf macera, 1929 senesinin sırasında asıl aılemin Bursada bu206290 2839B5 bir cuma gunü Uludağda başlaya lunduğunu söyledi. îçime Irurt düş rak tam 26 yıl sonra Fatihte iona müştü. Bursada oturan bir arkada10 bin lira kazanan numaralar şun vasıtasile Rukiyenin bildırdik 027758 032691 078183 080070 104027 erdi. Izzetle karşı karşıyayız. Ağabe lerini tahkk ettirdim. Meğer, Bur 121701 151099 170958 180583 192842 yisi Sami, babası ve akrabalan. sanın yans: Mehmed Hepe*ir> co 235761 259546 272478 282995 289673 Hepsi mütebessim. Bir evlâda ye cuğunun çok sene evvel kayboldu 323723 413245 449899 451363 484055 ğunu ve hSlâ arandığmı biliyorlarmden kavuşmak sevıncı içinde. 5.000 lira kazanan numaralar Izzet hayabnm hikâyesine şöyle mı«. Vaziyetten baberdar edilen 020005 026730 027002 043483 046756 Mehmed Heper, beni çb'rmek üzere. başladı: 054941 064832 067118 085488 090284 <r 1929 da, Kütahya Tavşanlı ikamet etmekte olduğum Ankarava 095730 097758 107772 121848 124325 Başvekil dünkü tetkikleri sırasında demiryolu inşaatını yapan Raşid geidi. Vücudümdeki bazı emarelere 124862 159567 160867 168258 169507 İ baktı. Kendisi kanaat getirmişti Nizamcğhınun evlâdı olarak ken173765 184616 190597 195332 196452 Fazla bir «ey gSylemedi ama. Burdımi tanıdım. 197174 207069 213746 215902 243734 saya davet ettl. Emin olmak için Bursada kayboluşumu ve Nizam benl karşılamaya gelmedl Aileden 244508 249393 251690 263784 266399 o51u ailesi lçinde kendlml bulunbenim küeüklüğümü bilenlen gön 291727 295760 295825 303877 338438 (Baştarafi î «ncı sah'ieti?) ciya kadar geçen hadiselerl hatırla dermişti. Hepsi beni tanıdılar. Hep 370155 402732 408805 411017 417189 göre, Eminönü Unkapanı yolunun (Baftarafı I inci sahifede) mvorum » 417521 425 260 455496 477890 497253 beraber eve gittik. Asıl aileme kaaçılrrası ivin hükumet, gereken pa ysnda pazar günü. radyonun en rağ Fakat kendisinden S yaj büyuk 2.000 lira kazanan numaralar vusmariin hevecanı lçindeydim. bet goren programlarmdan «Dalrayı sağlamak üzeredir. oian aağbeyisi Saml Heper hatırlıBana doğduğum ve 4 yaşına ka 023937 025197 034677 035802 038879 Başvekil, pollslerin gece lammı dan dala» neşriyatı yapılırken, oyor. Anlattı: 039852 045110 048027 049202 053817 <f Bir cuma günü Uhıdaağ çık dar oturdusum evi. bahçeleri gez 063799 071077 075078 075248 076252 hakkında ilgililere direktif vermış kunan bir monoloğ, günün dedikotir. Opera bınasının inşaatının ık du mevzuu olmustur. Hayall bir nvstık. Bir ara babamıztn yanından dirdileT. Fakat hiç bırini hatırlaya100172 114059 116859 117559 118505 malı için döviz tahsis olunmuştur. mebug adayırun seçım nutkunu ka uzaklaştık. lzıet dönmek istedl. m.idım. rütatürize eden bu monoloğtan doCumartesi jriinu tstanbula seld'k 122224 125997 126814 127150 127167 Pekı dedım ve ondan sonra bir dalayı rrdvo Idareal hakkında takibat ASabeyimle ilk defa I'tanbulda Vaı 127224 15îlW 119692 149942 154675 ha yüzünü eöremedik. Kayboldu157648 167827 182186 187902 188030 yapıldığına dair bazı gazetelerde ğunu jujlamıctık. Pollse ve jandar şılaştık. Aynı h«»\ecanı ikinci defa 194236 206834 209143 209291 211859 haber yaymlanlanmıştır. msva haber verdik ve tahkikatın duydum > 218466 222149 223145 232000 233370 Oğrendiğimize göre, yapılan blr « Evll mislnlz?» ppini ksf'ivyen birskmadık.» ıki müracaat üzerine saveılık, mev« Evet. tkl eocuST.iTTi var ve 237204 238848 239707 246381 256965 Izzet. hikâyesine devamla, afle2G6592 266634 271835 278162 285633 zuubahs monoloğu tetkik ettirmeks'ni buluncıya kadar başından ge bir kaç gün evveline karhr annem 294964 297898 305753 321058 323513 (Baştarafı 1 tneı sahtfede) tedir olarak biidiSim Dilber Nbamoğlu çenlerl şöyle sıraladı: 327476 329465 334001 340807 346004 şa camll avlusuna bakan Mahkeme Diğer tarsftan yaptığımız tahkl«t Babam olarak bildiğim Façld fle birlikte Ankarada otunıvoruz.» 356001 356612 363274 368942 372450 sokağındaki 13 numaralı evden kata nazaran radyoda plâsa ?ltnan Heper aiiesi yalnız bir er.\Ma Nizamoğlu 1942 de vefat etti. Ölü372722 375509 380932 387680 388261 çıkmıştır. Bir anda buyuyen alev bu monoloğ, Devlet VekiL Dr Mümünden sonra mirasına iştirak et kavusmakla kalmams bir an ipind» Mehmed Heper torunlara, Saml 399293 400958 402847 406226 413450 ler bütün ahşap binayı sarmıştır. kerrem Sarol tarafından neşTİyatmek için vesaret llAmı ahnak üze413633 415165 420475 428594 431792 Evin üçüncü katında oturan mal sa tan bes gün önce dlnlenip tasvib Heper yeğenlere ka\ruşmuştur. re mahkemeve başvurdum. edilmiştir. Ve gene aynı monoloğ tzzet, h?!en Nizgtncğlu soy admı 435414 437284 438972 450892 454003 hibi Seniye hanım komşuya gittıFakat Raşid Nizamoğlunun kargeçen yaz İzmir Fuannda günlerce taşıyor Bu mf=eleleri daha sonra 459720 462147 468207 470008 474105 ğinden üst katta o saatte kimse dpsi Mustafa, benim Raşidin çocu475483 476363 488462 491370 498417 bulunmamakta idi. Belediye memur söylenmlştlr. ğu olmadığımı ve veraset flâmmın dü'ünecpeini söylüyor. lanndan Hayri Horoz ve ailesinm Ş'mdl, 25 yıllik hasretinl dindirlntall lçin mahkemeye müracaat 1.000 lira ka/anan numaralar meye çahsıyor ve »evinç içinde bu 000278 003682 005316 006168 01125S oturmakta olduklan orta katta ise etti. 013531 017451 017314 019398 022932 bütün ev halkı yangının çıktığı u « Slz durutndan flk defa bu şe lunuyor. Kâznn KÎP 026597 028106 228744 036255 037011 atte uykuda idiler. Binanın ilk ka ml haberdar oldunuz?» 0379SÖ 042103 046591 051942 057362 tmda ise bir radyocu bulunmakta Şoför Fuadm idareslndeki 8180 058702 0S220S 065709 068738 068980 idi. sayılı halk otobüsü saat 21.15 te 072377 077696 078371 078757 084280 Derhal büyüyen alevler dvarda Büyükderedeki Çayırbafl mevkiin085642 089350 093881 095255 096259 büyük bir heyecan yaratmıs ve bu den geçerken, akümülâtörde vukua 098942 101474 109375 110141 111779 esnada mahallenin gençlerinden bi gelen bir kontak neticesl yanguı 112876 118023 119112 123694 123773 ri kapıyı kırarak içeri ginnis ve çıkmıştır. Alevleri gören yolcular 123929 137912 143483 143518 145801 yatmakta olan Hayri Horoz ve aile otobüsten dışan fırlayarak canlansini cYanıyorsunuz» diyerek uyan nı kurtarmıslardır. Alevler bütün 1.000 lira kazanan numaralalar New York, Mart Türk deko(Baştarafr 1 Ind sahifede) dırmıştır. Büyük telâj içinde ya otobüsü sarmıştır. tstinye itfaıyesi ratör ve ressamlarmdan Haluk 149110 152189 153097 155705 157063 flç yfiksek okui talebesl (Aya elt Tanju Amerikanm en kibar kumaj 174149 181562 183656 187905 195507 taktan fırlayan aile kendilerini ao söndürme ameliyeslnde bulunmuısa da otobüsün sadece dört tekermek lstiyenler» cemlyetl adlle blr stilistleri mahfilinde gitgide artan 198167 200866 206548 209473 215712 kağa atmışlardır. Alevler blran İçinde büyük brna leği kurtanlmışür. Numan Kullukeemiytt kurarak beyannamesinl bir şöhrete sahib ohnaktadır. Bun 219068 219713 222137 224901 227645 Vllâyet» rermlîlerdlr. olan 67 sene evvel kTavat desina 230259 230972 231237 235187 242346 yı tamamen kül etmiştır. Evden çuym aid olan otobüsün 20 bin 11Kendlsll» konuştuğumu* Vali re t8rü olarak mensucat sahasına gl 244395 258973 262222 263978 266280 blr çöp dahi kurtarmak mumkün raya sigortalı olduğu aalasılııuftır. fırlayaıı Antalyada pırasanın kilotu Beledljre Baskan vekili Fahreddin ren bu Türk, kurslara devam «ure 272600 272873 275762 281148 291047 olamamış, yataklanndan Kerbn Gökay bir muharrlrimlze: til« kumaşçılıgın her sahasını (Ip 293423 301405 309721 310415 313250 Hayri Horoz ve ailesi ise urtlanna 1, kerevizin k9o*u da tüvet, b«xı gencler böyle blr likten bnalâta kadar) Sğrenmii ve 320895 323888 324766 324991 327427 bir ceket aiak vakit bulamamıseemlyct kurarak bize mflracaat etti teknik ban icadlarla da temayüz 329954 336551 344819 350723 351404 lardır. 4 loıruf ler. Aya nasıl gideceklerinl ben de etmiştir. Gömlek stilisti ve desina 352031 355467 361978 374938 380055 Zararm 70M bin Bra dvarmda Antalya, 7 (Telefonla) Şehrimerak «tmekteylm.» demlştir. törü olarak gitgide Isim yapan Ha 380985 389160 396007 397208 402161 olduğu tahmin edÛmektedlr. ttfa mizde 1939 lenesindenberi gSrülluk Tanju, Kenmill gibl muteber 404418 406728 408883 411568 411620 iye gayretll çalışmasile yangın d memii ucuzlukta sebze saUsı yapılbir firmanın flerl gelen simalann 413147 415946 415955 421211 421387 vardaki ahşap evlere sirayet «tme maktadır. Bu arada bugün toptana dan olmuştur. Aynca 'duvar kâğıdı 427958 429923 4324C3 435490 435922 sine mânl olmuştur. <^' 'I '•ebM Mlinde ptrtefiun kilostr 1 ; " saAasmda da muTaffakfyetier ka 438010 44*125 448384 450254 453425 ktrevizm kilosu 4 ve ııpanagın klzandığmdan. duvar kâğıdlan sana 454307 457307 458916 463391 463£Ş2 losu da' 4, 5 kunıçtan satıhnıstır. yicileri'btl TOrk gencl şerefine blr 467321 467803 471909 475052 479258 i'tıe Tsakla İse" 7ö kuru? üzerinden sergi tanzim etmiş, Türk kahvesi 479819 482290 482348 486962 489200 muaraele gfirmüı bulunmaktadır. (Baftarafı I inci *ahifed«) ve baklava Ikram edilen bir basın 490170 495608 497144 497661 497708 toplantısında kreasiyonlanru takBu sebeble Mısır hukumetinln em400 lira kananan numaralar dim etmişlerdir. Son üç rakamı (357) ile nıhayet ri altında bulunan (Arabm Sesi) CBojfaraf» I ind rnMede) radyosu Gazze hâdisesini TürkSanatkâr son olarak, Tflrk de bulan 500 numara dört yüzer, 100 lira kazanan numaralar Irak pakü ile ilgill göstermeğe yel sen!i spor sömlekleri ortaya armışUi. Bonuınn T/3A»5S fUfian kesmekle tehdld eden Mısır ve SuSon üç rkamı (JHfe, 891) ile nihatenmiçtir. tır Stiüze Karagör Hadvad gömAçılıı Kmpanıı riyenln bu hareketleri ecnebl çey1 Sterlla T847S4 Arab askerlerinin cesareti her lekleri bunlardan biridir. Avnca, yet bulan 1000 numara yuzer lira, relerdre, »ihtilil rejimlerlnin man100 Dolar »OSO 280.30 Son üç rakml (120. 176, 363. 971) tıktan âri zorbalık politikssıı dlye kesçe malumdur. O halde bu as muhtelıf dılde gazete (ve bunlar 100 F r a n m traagı 8 800 80 kerler düsmana kar?ı ne diye ken arasında da Cumhuriyet) okuyan İle nıhajet bulan 2000 numara ellı vaeıflandmlmaktadır. 100 Lret U 8044.89 er lira dilerinl müdafaa edememiş ve kur insanlardan müte=okkil motifli kre 100 tsvlçr* rr»n«l 64 0364 03 Şehrimiz siyasl çevrelerl Mısır 100 FlaırtB 73.M.407J.68.40 Son lkl rakamı (57) He nihayet ve Suriyenln, Lübnana yaptıklan dukları mukavemet sormnda canla asıyon da çok bpğenılmiş ve ı!k 100 Beltfka Trtngı 5 605 60 rını feda etmişlerd'r* Sebrb basit olarak 14 000 metre baskıva veril bulan 5000 numara yirmişer lira, bildirilen ba?fa üzerinde bllhassa 100 Drahm! 13 J493.S4 Son rakamı (4. 7) i]p nihayet bu durmakta ve hayatlyetinl komşulatir! Çünkü Mısır idarecilerl bu mişti' Onümıiz'ieki mev«ımde bun 100 Ç»koslo Kur. 18.88 87^8 S8 87 bu kahraman aske'lere lâyık ol dsn 100.000 metre kadar basılacak lan 100 000 numara onar lira ikra rile kurduğu ticarl münasebetlere 100 bvfç Kur. »4.12^05412.50 mie alırlar. duklan müdafaa silâhlarını vere far. bağlamıs bulunan bu dost ve komESHAM VT TAHVİLAT Oğuz Tükkan 1000 lira teseüi mükâfatı kazanan ?u memleketin, esaslı pazarlanm cek j'erde devletin pa^alarını bir % T FAİZLt TAVtLAT teşkil eden Mısır ve Suriyeden vanumaralar takım lüzumsuı ve muzır propaS I T U Erzurum 1T H.00 ki olacak tehdide karşı takmacagı gandalar uğruna sarfetmektedirler. 046140 106140 116140 126140 136140 Demirvolu I îl °° Türkiye ile Irak yaptıklan pakt 140140 141140 142140 143140 14414C durumu merakla beklemektedirler. 1941 Demlryohı H B50 la biitün Orta Doğuya sulh sükun 145140 146040 146100 146110 146120 Lübnanın Mısırla olan ticarl duD«mlryolu m Î21î HÜU Müdatt I «80 ve emnivet getirmeye çahşmışla'146130 146141 146142 146143 146144 rumu senede karşılıklı olarak 7 SO11Î Mödafa H. *1 90 dır. Mısır, btı pekt aieyhme lü146145 146146 146147 146148 146149 milyon liralık Üıracat ve ithalât MU1! Müdaf»» IH 21 55 zümsuz ve m?nâsız yere herkesi 146150 146160 146170 146180 146190 esasına gSre ayarlanmıştır. Mllir Müdataa IV 21 «5 Diğer taraftan Ltibnanın SuHy» kışkırtmağa çsl şacağtna kendisi146240 146340 146440 146540 146640 Zlraat BankaM I 2200 Zlraat Barkası II 104 50 ne uzatılan dost ve kardeş elleri 146740 146840 146940 147140 148140 ile ticarl münasebati oldukça ge% 6 FAİZLt TAHVTLÂT tutsaydi muhakkakki hiç kimse bu AnVars. 7 (a a ) Amerlka Ha 149140 156140 166140 176140 1861İ0 niş bulunmakta ve Lübnanın 95 milyonluk ithali ve 15 milyon li103 00 gibi müessif hâdiselerin ihdasma •ic'.ve Vekâletinin davetli«l olarak 196140 246140 346140 446140 194» Deınlryolu VI ralık ihraeatı gözükmektedir Her 163.75 Kalkınma I cesaret edemezdi. Birlik ve birli 'V avdnberl Amerikadaki muhteK«lkınm« n 103 80 sene Arab memleketlerinden Lübğin teskil ettiği kuvvet öniinde her Hf tPtkik ve temaslannı müteakıb Kalkınma m 103 75 nana gelen turist adedi de 30 binkes sükunetıni muhafaza eder, !ü vurfa dönen Ankara Üniversitesi t»48 btüırazı I 10325 dir Rekto ü Prof H Cahid Oğuzoğlu rumsuz yere müslüman kanı ak103 35 ' 1948 tstikrazı ö M:sır ve Surlye Lübnanı siyas! 1949 TahvlH 10250 bufi'n ReVtörlüVte verli ve yabanmazdı. ve Iktisadl münasebetlerini kes% 5 FAİZLt TAHVİLAT * Türkiye bu hâdisehrden ancak <ı garetecilerİTi de isfrak etMJn bir mek tehdidinde bulunduracak olur1«38 TahvıU 23 65 aeı duymaktadır. Kendi ordusu tes basın toplantı* vaparak seyahıt larsa bir yandan Suriye diğer tatkramiyeli Müdafaa 23 50 hakkında izahatta bulunlihten aciz ve kendisine uzstılan tkramtyell D Yolu rv 110 25 raftan îsraelle hemhudud olan Lüb dost elleri red eden bir hükumet (Bartarafi i inci tkramlyell D Yolu IV 110 00 nan haricle irtibatı bakımından nasıl olurda bürün Arab merrle^et Rpktör O&i"o51u bu Izahatında site ve radyo gibi C.H.P. nln eski1951 Tahvttl 100 60 müşkül duruma girmiş olacakbr. 1953 Tahvlll 100 80 ierinin müdafaasmı üstüne almaya denberi üzerinde durduğu mesele'p d»rpi;tir ki; Sıraladığım şu bir kaç bellibsşlı Ziraat Bankar T I T 103 90 kallcır?» ArrTİka üriversitelerinl ik' ler yeni tebliğde de ele alınmış. noktaya temas eden Ankara tiyasî Ziraat Bankan IV 103 45 toplmak mümkürır'ür. Biırı fakat umumiyetle lisan yumuşak çevreleTİ, Türk İrak paktmı OrZlraat Bankan V 103 75 Tiirkiye. Orfado^'i''!" faal bir Ziraat Bankan VI 101 70 'ardan brinci grup, tahsi'an devlet olduğu için, bundan evvelki tebü tadoğuda demokrasl cepheslnin +erol ojnıyacak tarafınr'an verilen resmî ür.iversl ğin husuîe getird ği antipatik hava meli olarak gören Amerika ve tn% 4 5 TAİZLİ TAHVft. *T Birleşmi» MÜletler (NewYork) *eler. diperi de devletten dosrrudarı bu defa meydana gelmemiştir. Bil eiltereye ban mühim vazifeler düş107 25 1949 TahvUI h'i^a ikinci madde ile beşlnci mad7 (AP) Türkiye Ortsdoğuda, ' f'oşruva yardım görmivere't tamatüğüne işaret etmektedir. Banka Hiseeleri ve Maden Şırketlerl İsrael Arab mücr^e'<>sinde daha ! men kendi kavnaklan ile yaşıyan dede iktidarla resmen temasa geOrtadoğuda müşterek bir emnlçilmesinin alenen teklif edilmes , T. C Merkez Bankası 237 00 faal bir rol oynamak hu?usundaki husiL"=î ünivers telerdir. yet cephesinin teşkili için demokf partilerarası münasebetlerde şörüGarantl Bankası H 132 00 • karanm Birleşmiş Mill= ler teşkilâArr° ikda. bususl ünîversiterat memleketler taraf.ndan sarfediOh A*d [11 195 00 trna nazik fakat kat'î bir lisanla Wm tVbelerden almış olduğu o len ferahlığı takviye edici mahivet len gayretlere mukabil siyasî neTOrklye Kredl Bankssi 132 50 te kabul edümektedir. Umum! kabiMinniştir. zaket çerseve«i haricir.e çıkanlakuma hsrcı, resm! üniversitelere tt Bankası 63 40 naafe göre C.HP. resm! temaslann almak Y.pı ve Kredi Bankatı N. 16 20 Türkiye aynı zamanrîa, Ortado nazprsn. bir havli k?bank bulun başlmaçını ve bu temaslann parti ra ka^şı ciddi tedbirîer •Mtiand t A O 130(1 OC ğıjdaki her gelişmevı lÜ7umunda rraktadır Buna kirşılık, bizce ü eenel başkanı veya yetkili uzuv lüzumuna temas eden bu m=hSanari Kalkınma Ba 106 00 • buna müdahalede bultinmak fikrile, niverıte talebeW5rr:en aldığımız ları tarafınc'an yap'lrrasını teklif filler. Mısır ye şürekâsmın bit?raf Aslan Çbnento 70.50 dikVatle takib edeceği hususunu cüz'î ve sembolik bir mahiyet ar etmekle, (icab) ı yapmış ve kabul veyahud Türk Irak paktma kaSark Değırmenleri 43 50 tılmağa mütemayil bir DolHıka taTicart Bank<i5' 69 50 •*eden okum harc. Ane'ika dev rresuHvet ni iktidar partüine yukds b=lirtmistir. rı kib eden memleketlere karşı giriŞimdiye kadar, Tü'h pn'n daimî 'et ünivprMtpl° nde al'nn okuma j lemiştir. PARİS BORS4SI ALTTN FtATI şecekleri baskı siyasetinde bu mera Bırle«miş Mılletler dee^'esi S?iim harcı yanmda hiç sayılacak durum426 000 Fr. (1) kllo altın Bılindıği gibi Başvekll Adnan leketleri yalnız bırakmamak gerekSarperin riyasetindeki Türk Fede dadır. 371 Fr. (1) Dolar Menderes. iki parti grasındaki n» tieini belirtmektedirler. rasyonu, Birlesrr.iş Milletler top'anDışer taraftan. son seneler zar vanm düzelmesini temin eden Izmır EgBEST PİYASADA Bu münasebetle Lübnanın ve tılannda İsr?et ve Ar b delegeleri fında Arerikada ge"is bir Türk Sterlln elektlf 17501800 arasındaki sozlu tartışmalara sevir dosthığu hüküm fürmektedir. Ka nutktmu söyled'kfpn sonra C.H P diğer Arab memleketlermin iktiFransıı tnngı (1000) 1800 bu nu*Va bü'ce rnüzaVeeleri sıra sadî cepheden maruz kalaeağı ba«ci kalmakH iktifa etmıs. Türkiye neatimce bu yakın slâkanın sebeTürklshAccant HBO1975 anda Nüvid Yetkinin lissnındar: kı tehdidinde basta Amerika ve Dolar efektlf T3OT35 bu g bi münakaşalara kanşmamnk bini, Atatürk inkılâblarindan sonra cevab vermis, fakat bütün partiy; İngiltere olmak üzere demokrasi Dolar N. W. T55757 siva^efiii (çütmü^tü bilhassa eon senelerde Türkiyede ternsil eden ilk resmî cevab bu teb cephesinl teşkil eden memleketletsvlçre rranfl 166168 Bu tarafsızlık sivaseti neticesin husule gelen derin değişikliklerde. Iiğ olmuştur Ankara siyasî çevre rin garanrl vermelerinln lüzumu SARRAFLAHDA ALTTN' de Türkive Birle«mış Mi'İPtler Fi her sahadaki muazzam kalkınma lerinde en merak edilen cihet, ik ıfade edilmekteâir. U505855 listin u7İ3ştırma komisy«nunda bir hamleler nde olduğu gibi, Kore har Cumhurlyet AU. tid = nn bu tebliğe ne şek îde cevab tşte bu hususlara bilh^ssa par67256750 Resad yer de almıstı. Mezkur komisyon binde Türk ordusunun gösterdiği verecefi ve resmî teırsslann kim mak basan Ankar» siyasl çevreleri 69006950 Ingill* biîindiği gibi Amerika, Türkiye ve büyük ceiâdet, şehamet ve kahraB5405550 Gulden ler arasında yapılacağıdır. Jemokrasl cephesinin lideri durumfnlıkta aramak lâzımdır. F'^nsadan müte?ekkildir. 853855 Külçe Bu çevreler, Menderes tnöıi' "nunda bulunan Amerikanm, OrtaFakat Türkiyenin bu siyasetl, KALTλ BEÎÎBtRLtKLHl Bunlardan ba^ka, Devlet Relslmİ7 mülâkatmm çokjcısa bir zamandr 'oğuda emniyetln tam manasile Türk Irak paktının imzalanışı ile Celâ! Bayar ile hükumet reisimiz Cumhuriyet 2825028500 yapıhbileccğine ihthnal vermemek sağlanması için iktisad! sarsmtı Refad 4»5O05O0OC birlikte degismiştir. Türkler şimdi, Adnan Mendere*in seyahatleri do»e ve evtolâ mülâk'tın daha evvel içinde bulunan ve böyle blr krize Hamid 3650036800 Ortadoğuda sulh ve sükunun kaim layısile Amerıkan halkı üzerinde kijer gibi neticesiz kalmaması \qı> «evkedilmekle tehdid edilen memAzU 3200032200 olması hususunu temin için bu meydana gelmis olan tesir, bütün âaat lf t t teaMt «Mldl kademeler arasındi) temaslann ra? leketlere yardım fonununun arttırbölgede daha faal bir rol oynamak carJıhğı ile, gezdiğim her yerde <•) «arctlita BorMda m u n s v l * laması icab ettiği kanaatinde bu m^ının br zaruret haline geldığimtcburiyetral hi«etmekttdiılar. karsıma çıktL lunmaktadırtar. ' ' • r i i£ade eUneî.ttdir «Avrupa Birligi Bir Yunan mebusunun sultıii temin Kıbnsa dair edemez!» Dflnkfl miinazarada Sta)yeHer, müsbet tezi müdafa eden Tıb talebelerine galib gcldUer Gencliğin Avrupa kampanyasj tarafından hazırlanan «Avrupa Blr liği sulhu temin eder. (edemez)?» mevzuundaki münazara. dün saat 15 te Marmara Lokalinde yapılmıaM. Müsbet tezi, Tıb fakütesi 8. sömestr öğrencilerinden, Kayhan Aydoğrnuş. Tugrul Çavdaş ve Selçuk Baydur: menfl tezi stajyerlerden Naci Kıhc, Metin Arar ile Güneri Mutludan müteşekkfl münazara ekipleri müdafaa etmişlerdir. cAvrupa Biriiği sulhu temin eder» tezi ekip tarafından ezcümle şu flkirlerle savunulmuştur: «Avrupa Biriiği. devletlerin iktisad!, siyasl ve asker! bakımdan meydana getirecekleri bir birliktir. İşte dpvletlerin müşterek yaşama kaygusu ile meydana getirecekleri bövle bir birlik sulhun koruyucusuHıır Menfi tezi savunan ırkadaşlarımız Avrupa devletleri arasında zaman zaman yapılan iktisad! anIfşmatartn neticesiz kaldığmı sö'ylüvorlar Elbette, çünkü henüz birlik tee^süs etmemiştir. Kıbns meselesi de böyle, eğer birlik meydana gelmiş olsaydı mesele dostane bir şeküde halledilmi? olacaktı. Avrunalı ruhu. küîtürü, Avrupanın meydana getireceği birliğin manevt desteği olacaktır. însan hürriyetine büvük önem veren Av rupa devletlerınin mevdana getirecekleri birlik ise. dünya lulhunun temeli olacaktır. Cihan harbleri, arkadaşlann da isaret ettiği gibi Avrupadan çıkmıştır; fakat sebeb devletlerin aynlığıdır. Cemiyeti Akvamın muvaffakıyetsizliğini misal olarak gösteriyorlar; fakat unutmamak İcab eder kl, bu teşekkül iktisad! cepheyi ele almamıştır. Avrupa Biriiği ise, anlaşmazlıklann yegâne sebebi olabilen iktisadî cephe üzerine kurulmaktadır. Doğu ve batda iki büyük blok var, her ikisi arasında Avrupa Blrliğinin meydana getireceği üçüncü bir blok, dengeyi temin edecek ve sulhu koruyaccaktır. En az 300 milyonu banndıran bu blok hangi tarafa iltihak ederse, orayı galib iılacaktır. Demir Perdeden bugün tehdidler yükseliyorsa. karsılannda böyle blr bloku görmemelerindendir. Avrupa devletleri tek blr gaye etrafında, aynı merkezden idare edilecek olurlarsa, rekabet de ortadan kalkacak ve sulhu temin yohında en kuvvetll adım ablmıs olacaktır.» Avrupa. Biriiği sulhu temin edemez tezinl stajyerler töyle müdafaa etmijledir: «Avrupa Birllfi, belkl Avrupa kıtası için sulhu temin edebüir; fakat dünya sulhunu kuramas. Bu •tfbt fikirler dhan harblermi müteabb ortaya ablmakta ve rauvaffak olamamaktadır. Cemlyetl Akvam bunun bir mlsalldir. Avrupa devletleri ferdin hürriyetini ön plânda tutuyor da neden, birlik yolunda yapılan toplanülara domlnyonlarm kablmasına fene o devletler İÖTM ediyor? Avrupa Blrliğine Husyanın da kablacağnu ummak bir havaldir. Ruıya ve Amerika arasında AvruBirliğinin ayn bir blok olacağeını ve bu turetle dengeyi temin ede eeğini ırüşünmek de bnkaruızdır. Şimdi nasıl devletleraran münasebetlerden harbler doguyorsa o zaman da bloklar araaı münasebetler harbe sebeb olacaktır. MeselA, Amerika bloku Afrikadaki pazarlannj kaybetmek istemlyecek, zira Av rupa kendi kendine yeter olunca (birliğin gayesi de budur), Amerlka başka ülkelerde pazarmı genişletecek. Avrupa ise gene Afrikadaki dominyon kaynaklara muhtacdır, e halde bloklarm menfaatleri çarpışacak ve harb de baalami) olaeakbr. Yunan muhalefet parti sinin tanınmış simalanndan olan Çacanis'e göre, Kıbrıs davası iki kardeş memleket arasmda tatlılıkla hallolunabilirmiş Başvekil dün şehirde tetkikler yaptı Yasakçılar gene faaliyette Yeşüdirekfe dün gece bir yangın daha oldu Evvelki gün geç vakit uçakla A I seyahatte edindiğı intıbalan naktinadan şehrimize gelen Yunan I leceğini söylemiştir. milletvekillerinden George ÇacaMüteakıben M. Çacanis, 28 şunis, «Kıbrıs, hükumetimizin değil. battan itibaren Ankarada yapılan adadakl Rumlann ve Yunan hal Balkan Pakü Dış İşleri Bakanlan kımn davasıdır» demiştir. konferansında alman başanlı netiM. Çacanis sözlerlne şu şekilde celerden dolayı Türkiyeyl tebrik devam etmiştir: etmiş, «Yunanistan, Balkan pak tHükumetler. halkın arru ve tmdan çok şeyler beklemektedirn ihtiyaclarını verine geMrmekle mü demiştir. kelleftirler Bu münasebetle hükuYunanistanda. muhalefet ile ikmetimiz, Kıbrıs davasını sürükletidarm haric! politıkada mutlak bir meğe mecbur kalmaktadır. fikir birli&ine sahib olduğunu beKıbns davası, Türkiye ile Yuna lirten M Çacanis. «Yunan basmı nistandan başka kimseyi alâka^ar neden Türk Irak paktına cephe etmez. Başkalannm müdahales! «1almışür?» mealimde sorduğumuz madan, iki kardes memleket arasuali cevablandırırken demiştir ki: smda tatlılıkla hallolunmalıdır «Kanaatimce iki kardeş memHalledileceğine de emin bulunmak leket olan Türkiye ile Yunanistatavım, nın teker teker veya bir başkasile Bizim lstediğfaniz, Kıbns dava«u» imzaladıŞı her anlaşma, kendisinin da, Birle$miş Milletler kanalile bir olduğu kadar diğermia de menfauzlaşmava vanlmasıdır.» atmedir. General Plastiras'in kurmuf olDiğen taraftan, Türk Irak pakduğu Eîpek isimli muhalefet partisinin tanınmış simalanndan biri tmın Yunanistana siyast veya asolan M. Çacanis, «Costantinopl» ker! bir vedbe yükliyeceğinl taholarak isimlendirdiği İstanbulu zi min etmiyorum.» yaret sebebini izah ederken, «PatDün gece Yunan kulübttnde rik Athenagoras ile göruşmek üze cHırlstiyanlık ve Medeniyetı isimre geldim» demiştir. Aynca, lstan li bir konferana veren Mr. Ca«ft> bulu hususl olarak ziyaret ettiğinl niı, 34 gün daha kaldıktan sonra ve gene hususi olarak görüseceği Atinaya mfitevaedhaı fehrimlzdeB Patrik Athenagoras'a geçen yaz aynlaeackbr. Birleşik Amerikaya yaprru* olduğu Kavhaa SA&LAMSB Diin gece Boğazda bir olobüs yandı Şehrimizde «Aya Gifmek İstiyenler Cemîyelb karuldu Amerikada «Cumhuriyet» molifli gömlekler Gaflet Içindeki Idareciler Mısırın İehdıd politikası B OR S üniversitesi RekfHrUnün basın toplantısı tia'k Parfisi tebliğinin dün uyandırdığı akisler tzmir, T (Telefonla) 13 yasın(Baştarafı 1 inci sahifede) polltika takib edeceği zannedilmek da Yasar Sütçü adında bir çoeuk, tntihar etmiştir. tedirt KÜçaklflgÜndenberi fllm artistt Diğer taraftan Mısır Suriye heyetinin Ürdünden de elleri bo« olmağa heves eden çocuk, bütün döndükleri anlaşılmaktadır. Ürdün stüdyolara basvurmuş, fakat hiç hükumeti de. Mısır Suriye Su birinden müspet cevab alamamıştır. Derin yeise kapılan Yasar, dün ud! Arabistan paktına derhal kıblmak hususunda kendisine yapı gece yatağa girerken fazla miktarlan teklifi reddetmiş ve bu mev da uyku hapı yutmuş, bır daha uruda «acele edilmiyecegini» büdir yanmamıstır. miştir. Odasında bulunan hâtıra defteLübnan resml çevrelerinde mev rinde şu sabrlar okunmuştur: «Gayem fllm çevirmekti. olmadı. cud kanaate göre, Mısır idarecilerl gidiyorum. Surlye ile eiele vermlşler ve Arab Şimdi 8bür dünyaya Blrligini yıknak icin ilk adtmlan Salihlide 45 liram var, alm.« atmışlardır. Bunlann, Iraka Arab Yaşann odasında meşhur sinema bloku dışında bırakmak hususun yıldıliannın fotoğraflan gorülmüşdaki gayretlerinin ve Türk Irak tür. paktına karşı hücumlannın neticesiz kalacağı da kaydedilmektedir. Irakm ithamlan Bağdad 7 (THA) Mısır, Surfye ve Suud! Arabistan arasında hazırlanan askeri, sivasi ve iktisa(Baştarafx 1 inci iahıfede) d! isbirliğine datr dün yavmlanan seyruıi gözden geçiren Mareşal Timüşterek tebliğ buradaki hükumet to ezcümle şöyle demiştir: çevrelerinde iyi karşılanm; c Bu memleketlerdeki komnBlr Irak hükumet Kfe nist partilerle Vütlelere, Yugoslsvmevruda verdlği beyanatta şunları yanın ruttuğu yoldaki hatalarımn söylemiştir: ^3F ' 3 ! anfaaâj oicfugunu ve bu hatalar nı tNearedilen müşterek tebliğin düzeltnneye çalışüğı ve daha bıırıa esas gayesi Irakı Arab Birliğinden benzer saçma masallar söylenege,çıkarmaktır. Bu suretle Mısır Arab mektedir. devletleri arasında bir nevi liderlik Bu kabfl masallar, bu memleketkurmak Istemektedir. Fakat, Irak lerdekı en meşhur şahıslaı tanlm. hükumeti eskıden olduğu gibi bu dan vaki beyanlann 1948 de Yugos RÜn de Arablann menfaatinl koru lavya aleyhine savrulan haksız ıtmağt devam edecek ve Arab dev hamlann tam samimiveti hakkında letlerinin vahdeti içtn çalışacaktır. şüpheler uyandırabilir.» Mısmn baskı ve tahrtkleri altmda Buradaki yabancı müşahidier, kalan Suriye hükumetinm yenl po Stalin'in ölümünden sonrg baş alitikası lyi bir durum arzetmemek yan cmünasebetlerin tabi'leşme^ » tedir; bunun neticesl olarak Suri temayülündenberi Mareşal Tıtoye her zaman kanh hadiselere ie nun ilk defadır ki Sovyet liderlerıbebiyet verecektir. ni bu derece şiddetle tenkid ettiğıDiğer taraftan, tebljğde tehllkell ni söylemışlerdir. bazı hususlarm mevcudiyeti gözMareşal Tito, Yugoslav dif poliden kaçmamıştır. Bu hususlar A titikasuıda kaydedilen muvaffakırab devletleri için her zaman hu yetleri sırahyarak. Balkan ittifakızursuzluk kaynağı olacakbr. Bu nın akdinm, Tneste meselesınn proje meriyete girecek olursa A hallinin, Yugoslavya Ue doğu blorab Birliğine artık elveda demeli ku arasındaki münasebetlerin noryiz. Suriye ve diğer Arab devlet malleşmesinin, Yunan, Türk ve Yu lerini Mısmn hatalı tesirlerinden goslav devlet adamlan arasındaki kurtarmak için. Irak elinden gel karşılıklı ziyaretlerin bunlar aradiğini vapmağa azm°tmistir.» sında olduğunu blldirmiştir. İran, Türk Irak Paktına Yugoslavya ile Hatı arasındakl katılıyor mu? münasebetlere temas eden Mareşal Bağdad 7 (THA) Yetkili kay Tîto batı rremleketlerle iyi münase Esasen, hükümranlık baklannı acıklandıibna betler idamesi lüzumunda ısrar etterkedememe, bizde olduğu gibi naklardan bugün millt haklardan feragat edememe göre, İran hükumeti, Turk Irak miştir. gibi cereyanlar Avrupa Biriiği pro paktına katılmak üzere devajnlı Bunu müteakıb Yugotlav Devlet tema^Iarda bulunmaktadır. jesini dahi geriletmiştir.» Başbakanı milletlerarssı durumdan Diğer taraftan bu taraftakl siya bahsederek, dünyanın bloklara ayMünazara netlcesinde, Vâlâ Nureddin, Prof Fazıl Noyan, Prof. s! çevreler de tranm mezkur pak nlmasıpa muhalif bufcndutunn ve Sadi Irmak, Docent Dr. Cihad A ta katılmasının çok yakın bir ihti vesâne hal çaresinn milletlerin bir j arada ban; İçinde yasamalan oldu baoğlundan teşekkül eden jürinin mal olduğunu belirtmektedirler. reylerile stajyerler ekipi 676 ya £*jnu sövlemistir Mareşal Tito, muhalif 855 puan ile galib ilân edil Marilyn Monroe, televiz j «bazı büyük devletlerini> egoizTiimiş ve bu ekipin baskanı Naci Kı yonda söyliyeceği her keli| nin «Birleşmiş Milletlerin kuruluıc 292 puanla ferdi pua» tasnifin f şıınu haklı gösteren vapıcı temavıil de birincüiği Metin Arar 291 ile meye 1000 dolar alacak ! lereı E\kın olmasma esef ett eii ikinciliği, Güneri Mutlu üçüncüldNew York. 7 (TH A ) Bıldinl ! sö\lemis ve bu devletleri ffBirîeşğü almıslardır. diğine gdre. bir Amerikan televiz j m"= Mılletleri köcÜTısemek ve ona Münazara birind^'ne. Prof Sadı yon sırketi, <Sarışın bomba» diye l eh°nmıyet vermmekle» itham etIrmak, Gencliğin Avrupa Kanpan anılan Marilyn Monroe'ye televiz mis*ir. yasmıu hazırladığı hediyeyi ver yon yayınlannda söyliyeceği her Mareşa! Tito. Balkan r>aktitidn miştir. kelime için 1000 dolar veımeyi tek babsedprken bunun «askerî bir 1 f etmiştir. blok» olıvacsğın) da kavdetm'şt r Lübnan ile Ürdiin, Mısır blotana kafıEmadılar Bir çocflk, artiıt olamadığı İçin inlihar efffl Mareşal Tito, Sovyeflerden süphelenivor Bir köyde silâh deposu haline getirilen bir ev basıldı Antalya, 7 (Telefonla) Merkez kazasmın Kemer nahiyesi, Ayvaz köyünde silâh deposu haline etirilen bir ev basılmış ve jandarmalar yaptıklan aramalar neticeslnde küüiyetll mlktarda mermi ile asker! esya ele geçirmiştir. Bu bas kmla ilgili Ayvaz köyü sakinlerinden Artf Tunç yakalanmıs, hakkında kanunt muamele yapılmıştır. AKSARAY AJANSIM1IDA açdl DiyarbakırdB bir trafik kazası Diyarbakır, 7 (Telefonla) Bugün şehrimizde blr kişinin ölümü ile neticelenea feci bir trafik kazası olmuştur, Fransız bir s^rkete aid 63 No tı kamyonda şoförlük yapan Abdül.I kadir Karcı, süratle giderken Ali Pınar mevkilnde yol Ustünde duran bir kamyondan inen Mehmed Said adında 20 yaşlannda bir gence çarparak fed sekilde ezmljtir. Şoför yakalanarak tahkikat» b«| Harikulâde En az 300 lirafık 6 ay vâdeli hesab açtıran sayın haikımıza ? hedî yeIeri takdim edümektedir. Q enenin 2 nci keşid^si İDEALTEPEDE BAHÇELİ EV ve 25000 lira tularında Para ikramiyeleri Son para yalırımı 21 Mart Pazartesi DOĞUBANK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog