Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

ALTI I Mart 1955 RESJMLİ ROMANIMIZ I Resimli Romanımız BOŞ YERE ISTIRAP CEKMEYİNİZ Tazaa: GEORGt gtMKNON İ0 J Gangsterler 6ALIBA gl/t YAKALI... Bir Doktorun Nacerası f3 Çeviiaı: MAZHAR KUNT ARSUBÜML*NMISTİrAKAT 8rre*KtN. ZAVALU LONYON YOC KZ BİK. |Y«an: SOÜBİRAN MMKHSun MACRR AI.AKI: v < # o C0PYBI6HT OPERA MUHD1 *•*!•* 1 Dört ay evvel tesrih paviyonuna ilk defa olarak] Jgirerken cesedler bulacağımızı sanmıştık. Halbuki burada| \bir iürü kemlkten başka bir şey yoktu. Bu btfmez tükenj e z kemik koleksiyorüarı arasında aylarca bunaldık. NeJ de çokmus. Acaba bunlar hakikaten insan kemikleri mi''] llnanmak xor. Biraz da ceaedlerle oynamak için sabırsızla) jnıyorduk. • Baş, dış, aöale, sinir ağrılarını teskin eder • Bayanların muayyen zamanlardaki sancılarına karşı faydalıdır hozmu. kılbi »« bobrek" Un yormu Tarsusfa Cukurova sanayi jşlelmelerî T. A, Şirlcefinı'n 17, Şubat 955 farihli yeni Fial Lislesi IPLİKr.FR: No: 6 No: 12 No: 14 No. No 24 Kaput bezleri: O. 90 Tıp E 90 Tıp Vater > » » Tarsus: T.L. T.L. 40.00 45 50 PAKET FİAT1: T.L. 19.00 > 22.50 > > > 2300 23.50 24.00 Menin: T.L. 41.00 Ti. 47.00 Nakliyat için teklif isteme ilânı Sümerbank Alım ve Satım Muessesesl Müdürlüğünden BahçekapıSümerhan 1) Memleketln muhtelif yerlerinde bulunan Sümerbank Mensucat ve Iplik Fabrlkalarından Istanbula gelecek ve Istanbuldan memleketin muhtelif mahallerinde bulunan satıs mağazalarımıza gönderilecek pamuklu ve yünlü mamullerle alelumum ipliklere aid kara ve deniz yollarından yapılacak normal nakliyat ve emtianın lüzumu halinde doğrudan doğruya kamyonla nakli işleri bir sene müddetle taahhüde bağlanacaktır. 2) Bu işlere aid şartname re mukavel» taslağı ile taşınacağı tahmin olunan miktarlara aid liste Müessesemiz merkezindeki nakliyat servisimizden ücretsiz alınabilir. Talib olanların, simdiye kadar yaptıklan bu kabil işlere aid belgelerle en geç 21 Mart 1955 günü saat on dörde kadar müracaatle tekJiflerini vermeleri lâzımdır. Müessesemiz, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine ihale etmekte •erbesttir. (2660) G Ri PıN Unde 3 adet alınabilir. 2 Içimizde en sabırsız olanlar tahnit odasının ha| demesinl baştan çıkarmağa uğraştılar. Tabii Şavas odaya] girmeğe muvaffak oldu Döndüğü zaman rengi biraz uç j muştu. Neler gördüğünü anlatmasını istedık. Güçhal ilej konuştu. «Burada yapılan konserveler pek garib. Evvelâj (cesedlerin her birine asid fenikli bir mahlul dolduruyorJ {\sx, sonra camekân aıkasına yerleştiriyorlar. Konservej ) muvaffak olduysa burada belli oluyor. Nihayet cesedlerI ne feci.f 1(iğrenç bir salamuraya konuyor. Aman Allahım, ne berbad şey..» 1 Bodelleri peşin*n Sdenmfk şartile bir sene içerisinde alınacak iplik ve ber bedelleri üzennden müşfcsrilerimize aşağıdaki nisbetler dahilınde jri m verilecektir. 1.000 0 0 0 . Lirahk mal alanlara > » ı > > ı > > * , , , » > > %01S %018 %022 TÜRK MOTOR ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULUNDAN Şirketimiz ortakları gpnel kurulu, aşa*ıda yazılı gündem deki işleri göruşmek ve karnra bağlamak uzera 25 Mart, 1955 Cuma gunu saat 11 de Galata Rıhtım cadcîe^ı No. 221 Sağlık Hanında senelık alelâde toplantısını yapacaktır Ortaklann sahib oldukları hisse senedlerini veya bunu müsbit evrakı toplantı günunden bir hafta önce Sirkol Mprkezine tevdi ederek girış kâğıdı a'maları belli gün ve .«aatte asaleten veya vekâleten toplantı yerinde hazır bulunmEİ£.rı rica ve ana sözleşmenin 61 inci maddesine gore 10 hisseye sahib ortakların oya iştirak edebılecekleri ve hisse adedleri ne olursa olsun 10 dan ziyade oy kullanamıyacaklan ilân olunur. GÜNDEM: 2.000.000. 5.000.000 10.000 000 15.000 000 20.000.000. TUTUN BANKASI T.A.O. İdare Meclisi Başkanlığından: Bankamızın senelik adl umumt hevet toplantısı aşagıdakl gündemi görüşmek üzere 2ö Mart 1955 Cumartesi günü saat 12.30 da Inhisarlar Umum Müdurlüğü binasındaki salonda yapılacağmdan mezkur gün ve saatte hissedarlarımızın toplantıda hazır bulunmaları ve giriş kartlarını bir hafta ev\elinden almalan rica olunur. O Ü N D EM: 51 Idarc meclisi ve murakıblar raporunun okunması 2 Bilânço kâr ve zarar hesablarının okunması ve tasdiki ile ldar* meclisi azaları ve murakıbların ibrası, 3 Karın tureti tahsisi hakkında karar ittihazı 4 Müddetleri dolan idare meclisi azaları ve murakıbların yerine yenilerinin seçilmesi ve Ücretlerinin tayini. 2 Siparişler Tarsustaki merke zimize yapılmılıdır. 3 Fiatlar hiç bir zaman ta*h hüd ifade etmez. 4 Fiatlar fabrikada depoda teslim fiatıdır. 5 Bezler 25 er topluk yeni kanaviçe ambalajlı balya halind» teslim edilir. İplıkler ambalajsızdır. 3 Ertesi günler arkadaşlanmdan birçoğu gidip tah ] )nit odasınm kapısından baktılar. Bazıları da pencerelere^ \ çıkarak cesedlerin yattığı mermer masaları görmüşler. Kendimde, onları takib edecek cesareti bulamamıştımJ Fakat bir gece, hava kararırken ban de pencereye tırmanJ dım ve korkunç manzarayı gördüm. Ölülerin, manzarasıl haikaten müthişti. Ama, ben bu dhşete alışmak istiyor1 durru 4 Pencereden ayrıldığım vakit gece olmuştu. Anfinin önünden geçtiğim zaman gülen ve şakalaşan bir surü talebe çıkıyordu. Yavas yavaş SenMişel bulvarına doğru yürüdüm. Oralarda da birçok talebe vardı. Bunlar Hukuk okuyor, edebiyat yapıyoı... Okuduklarının birçoğunu kitablardan öğreneceklerdi Insan denilen ju mahlukun ne zavallı şey olduğunu yavaj yavaş anlıyacaklardı. Halbuki bizler!... Çok geçmeden sairlerin bir nevi huşu ile bahsettikleri şu beşer vücucünün neden lbaret olduğunu iyicien iyiye öğrenecektim. (Arkası var) 1 1954 yıh muamelât ve hesablarına ald yönetim kurulu ve denetçiler raporlannın, bilânço kâr ve zara'r hesablarının tetkik ve tasdikile yönetim kurulu ve denetçilerin ibran. Şirketimizin 1954 yılı alplâde hissedarlar umuml heyetf 2 Ana sözleşmenin 34 üncü maddesi gereğince müddetleri biten yönetim kurulu üyelerl yerine yenilerinin seçilmesl. ajagıda yazılı maddeler hakkında göriişmek ve karar vermek üzere 31 Mart 1955 Persembe günü saat 15 te Ankarada Tür* Yönetim kurulu üyelerinin hurur haklannın tayinl 4 1955 yıh için yeniden denetçilerin leçilmesi ve üt kiye Is Bankası Umum Müdurlüğü binasında toplanacaktır. retlerinln tesbiti. Sirket esas mukavelenamesi mucibince ıımumî heyete is• Yönetim kuruluna ana sözleşmenln 4 üncü maddesi gt tirak edecek olan ortaklarınrzın asaleten veyn vekâleten hâ mil bulundukları hisse senedlerini veva bunu müsbit evrak reğinc» fayrimenkul alım satımı için mezuniyet verllmesi 9 Yönetim kurulu üyelerine ana sözleşmenin 46 ncı mad ve vesikaları toplantı gününden bir hafta evvel Ankarada Türkiye Iş Bankası Umum Müdürliiğüne veya Istanbulda Aşirefendesindt yazılı mezuniyetin verilmesl. Hastanemiz Eczanesi ı>in (350) Ura aylık ücretle teedi caddesinde Türkive Hanında Şirketimi? muamelât merkeTÜRK MOTÖR ANONİM ŞIRKETI I rübeli bir eczacı aranmaktadır. 7Âne tevdi ederek mukabilinde dühuliye kartı almaları lâzımYÖNETIM KURULU İlgililerin Hastane Başhekimllğine mfiracaatlerl rica dır. ilân olunur. olunur. (2727) Müzakere Ruznamesi: 1 1954 yılma aid idare meclisi raporu ile bilânço, kâr ve W zarar hesablarının v« mezkur yıl muamelelerine dair Istiklâl caddesi Mayer mağazası yanında, Sular Idaremurakıblann raporunun okunması ve karara bağlanmasi karşısında her akşam PARKER Orkestrası ve Yunanistı, idare meclisi azaları ile murakıbların ibrası, temettütandan yeni gelen VANGELOS STAVRO ve DUO KIRün tevzii hakkında karar ittihazı, YAKJDU, yarın akşam SULUKULE ekiui. «traksiyon. 2 Geçen yıl içinde inhilal eden idare meclisi tzalıklarına yapılan secimlerin esas mukavelenamenin 25 inci maddeSömestr tatfli münasebetile seyahatte bulunan yönetim kıısine tevfikan tasdikl, rulu ttyelerinin toplanamaması dolayısile Şubat ayında davet 3 idare meclisi azaıından mflddetleri biten iki azalık için tdilemlyan g«nel kurul «enellk adl toplantısı 23 Mart 1955 Çaraeçim yapılması. samba ftlnü saat 17 de ITÜ. Gümüssuyu binasında yapılaca 4 idare meclisi reis ve azasma verilecek ücretlerln tesblti, ğından sayın üyelerin teşrifleri rica olunur. Yönetim Kurulu 5 Murakıbların seçilmeleri v« ücretlerinin tesbiti, 6 Ticaret Kanununun 323 ve 324 üncü maddelerine tevfiOÜNDEM: 1 Divan seçlmi, 3 Yönetim kurulu ve mukan idare meclisi azasının gerek kendi namlarına ve ge rakıb rmporlarının okunması ve ibralan, S Dernek statusünTıirkiyede Yanşın. Nakliyat. Kaza ve Hayat Sigorta işlerçk başka şirketlerin idare meclisi aza veya müdürü sı d« yapılaeak değisikliklerin karara bağlanmaB, 4 Yeni yön«rile iştigal etmek üzere. kanunl hükümler dairesinde tesçil ve fatile şirketimizle iş yapabilmelerine müsaade verilmesi. tim kurulu ve rmırakıb seçlmi, 5 Dilekler. ilân olunan Güven Türk Anonim Sigorta Sosyetesi bu kere müracaatle, Istanbul Tophane Acentalığına Şirket nam ve hesabına yangın, nakliyat, kaza ve hayat sigorta işlerile mesgul olmak ve bu işlerden doğacak davalarda. bütün mahkemeFINDIK TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ lerde davacı, davalı ve ücüncii şahıs sıfatile ha?ır bulunmak ve BİRÜG1 ISTANBUL BÜROSUNDAN: Beyoğlu Dördüncü Noterliğince tasdikli 8 2 1955 tarihli, 3547/ 471 sayılı vekâletnartiedeki yetkiler verilmek üzere. Istanbul Birliğimizln Ünye ile Hopa arasında kurulu Fındık Galata. Necatibey caddesi 1602 numarada mukim Talât YüceTarım Satıj Kooperatiflerine dahil müstahsil ortakların Mümtaz Ilgaz Ismindeki zatm Şirketimîze aid hayat baş'ı tayin eylediğini bildirmiştir. ihtiyacı için 400 ton amonyum sulfat v« 100 ton «uper pey akçesi makbuzlarım Şirketimiz nam ve hesabına kulfosfat gübresi almacaktır. Kevfiyet, Sigorta Şirketlerinin teftiş ve murakabeslne dalandığı ve paralar tahsil ettiği vâki bazı müracaatlerden Bu gübrelerin Mart sonuna kadar göstereceglmiz Koir 1149 sayılı kanun hükümlerine uygun bulunmakla ilân oluanlaşılmıştır. Bu hususta alâalı resml makamlara müoperatiflere sevki lâzımdır ve Cif Karadeniz esasile fiat nur. racaatte bul'inulduğundan kevfiyet ayrıca diğer Şirketleteklifi şarttır. rin nazarı ittilalarına işbu ilân ile arzo'unur ve bundan Satıs teklifinde bulunmak istiyenlerln yanlı teklifnaböyle bu zata yapılan ve yapılacak olan tediyelerin ŞirFINDIK TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ melerinin 15 Mart 1955 Salı günü saat 17 y« kadar 4 ünketimizce kabul edilemıyeceği bildirilir. BİRÜC1 İSTANBULBÜROSUNDAN: cü Vakıf Han 1 inci kat No. 1315 teki Bflromuta tevdll lüzumu ilân olunur. Giresıjndaki (Fındık Tarım Salış Kooperatifleri Birliği) MİLLÎ REASÜRANS Türk Anonim Şirketinden: DENIZCİLIK BANKASI T.A.O. Hastane Başhekimliğinden: '^" Şehir Lokantası • IKTİSAD ve TİCARET VEKÂLETİ 1 Türk Üniversffesl ÖğreKm Üyeleri Dayanışma DerneğJ Yönetim Kurulundan: îç Ticaret Umum Müdürlüğünden: HÂLK SİGORTA Türk Anonim Şirketinden: «feTürkiyede neşri haklu yalnız ' gazetemize aiddir. PIRLANTA MERAKLILARINA Maruf aileye mensub, gayet nadide pırlanta tektaş yüzük ile plâtin üzerine pırlantalı bir cift küpe 10.3.1955 Pcı?embe günü satılmak üzere Sandalbedesteni Mücevteşhir edilmektedir. Merkezimizin iştirakile Giresunda kurulmasma tesebbüs edi len Tuğla v« Kiremit Fabrikası Türk Anonim Şirketinin Giresun Vilâyetine bağlı Keşap kazasında inşası mukarrer fabrika Şirketimizin 1954 hesab yıhna aid hissedarlar genel koıtesisatı için alâkalılardan teklifler istenmektedir. rulu 31.3.1955 Perşembe günü saat 15 te Bursada Şirket merBu mevzu ile ilgilenmek lstiyen firmaların: ii.ozinde mutad olarak toplanacpğından sayın hissedarların mu1) Tesisatın günlük kapasitesi 32 bin tuğla veya 30 büı ayyen günde teşrıfleri rica olunur. kiremit esasına göre tesbit oîunduğunu, G Ü N D E M : 2) Ayni zamanda bir elevatörle bir Dizel elektrojen gruYönetim kurulu raporunun okunması, punun da bu tesisat meyanında satm alınacağını, 1 Denetçiler raporunun okunman, 3) Fabrikanm bakım ve kontrolunun da satıcı firmaya ald 2 Bilânço ve kâr ve zarar hesablannın tatdiki ve yönetim 3 olacağmı, kurulunun ibrası nazan itibare alarak hazırlıyacakları teklifnameleri ve 4 • Müddetleri biten yönetim kurulu üyelerinin yenilenmesi kataloğları Giresunda Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Umum Müdürlüğüne göndermeleri ve ecnebl dili ile yazılı 5 Yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin ücretlerinin • kataloğların türkçe tercümelerüıi de evraka iliştirmeleri lüzutayini, mu ilân olunur. 6 1955 yılı için denetçi seçilmesi. Bursa Kaplıcaları Türk Anonim Şirketinden: HASAN ve ALAEDDİNÖRGEKARDEŞLER Kollektif Şirketi Konkordato Komiserliğindenı Samsun Birincl Icra tetkik mercünin M.J.1955 tarih •• 95521 esas, 95516 karar sayılı kararı ile Samaunda Hasan T« Alâeddin Örge Kardeşler Kollektif Şlrkettnin konkordato yapma teklifinin kabulüne karar verilmiştlr. Adı feçen Şlrketten alacaklı olanlann alacaklarını isbu Ili« tarihinden itibaren yirmi gun içinde konkordato komiseri Samsun, Tuzcuhan 5 numarada avukat Galib Evin'e bildirmeleri Wzumu ve bu müddet içinde alacaklarını bildirmiyenlerin konkordato müzakerelerine kabul edilmiyecekleri Icra ve iflâs kanununun 292 nci maddesi hükümlerin» gör« ilân olunur. Şahane ve orijinal açılıs hediyelerile ayrıca yatıracağınız paranm kendi elinizle çekeceginiz 2 misli ikramiyesi sizi bekliyor. • ^ • • • M H M İ H I ^ B M M İ I B H H H r 1 0 Uraya bir kur'a n m r s « • ^ " e 5 u aaı • DE M I R B A K l SIRKECI AJANSIMIZDA "" 1 ^^""
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog