Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

S Mart 1955 |>uııııııiııııun!iıııiMiiMUMiuııııtHiıııııımııııtfiııiMMitıiMiııııııiMifiıtnnrHftMnıııuıırımmtifmiHiıırtiTfHtimnımrnmrtıtHrnmmmııiııttti ıııııiifnınmiMmn <HiiiHiıııııııımını BC9 ııımnmımnıiııımınııııııınıııımHimınııııııımnnMHiıımmmmımmtiııiımMmmMiimtııiHii | ri\M BAHİSLER l^0^*^0^0^0^0^m I 5 Öldürücü şualarla yapılan çok mühim araştırmalar | Ameliyat P I dikkat bir kısım yenilikleri I Tıb aleminde son ayların şayanı masasmda artık sizi bayılttıkları zaman her şeyi görecek? anlıyacak, fakat acı duymıyacaksınız; diş tedavisinde de hissedi'en ıztırablar tamamen ortadanafrıtmadan dis tedakaldırıldı olur ki hiç Yazan: Rıdvaıt Tezel Bütün Bunlardan Başka: Hayatı biraz daha kolaylaştırıp mıştır. Bu âletle, ameliyata yabuki, şualama, daha az miktarda nfjısile işliyecek olan vçk'ar'iı İ visi artık mümkündür. Gene Avuku bulacak olurss, ölüm, çeşidli 5İmdiıik yapılmam&sındaki âmtl de 5 yaşanılabilir hale getirmek için tırdığı hastasmin nefesini, kalbimerikadan verilen diğer bir habei türlü »ahalarda görülen hararetli nin çalışmasını, kanındaki basınirazı müteakıben vâki olmaktadır. buduı re göre hidrolik turbin esnasında Halbuki, milyırlarca |uaa uzun Bu aaluadU yapılan araşti'iııa H çalı^ma malumdur. İstirabı hafif cı ölçmektedir .Narkoz halindeki dayanan bir dif burpuu imal edil müddet maruı kalaceğı yerde. in IJT, «rtaya çok «nU.esan netice trı 5 letmek bahainde ise onların inkâr haıtanın hayatl uıuvlanm konmistir. lant veya hsyvanl bünye, ölçülü, koyının bulunuyoı Gamma şuala g götürmez basanları memnuniyetle trol eden elektronlu cihaz kalb ve kan faaliyetile teneffü» organıriktarlar. ideta ilâclarda oldugu nrta aaarua hulundurvlmu; buıu Ü kaydedilmege değer. Yeni alet halen kullanılmakta gibl doı rniktarında. sualandlrıla nan oaan kabverengi sarı, m»vı ;ıbi ğ olan burgulardan on defa daha İ»te yeni buluslardan bir kaç larında husulü muhtemel deği|iklik'erin göftericileridir. cak olurs», kanser gibi illetin teda çe?i«l rer^ler iktisab etmektedir. S eser daha: çabuk dönüyor. Dakikadaki tur vis' kabil olmakt'dır Hattâ. rad Bu renkli camlar, aldıkları renkOnun Için ameliyat esnasında adedi 61 000 dlr. Bu derece yük| Cerrah, artık narkozlu hastajıyoaktiv hale getirilmiş bulunan leri, at»çte ısıtıldıklatı ısman ka/meydana çıkan âni vakalara karsek bir dönüş vibr«tion'u hiç deİ nı «elektronlu bir âlete» bağlakobalt iğnesi, sayesinde, mevzil te betmekte olduklrından, bu deüiş•< jı alınacak tedbirlerin bir nevi nec«k kadar azalttıgı gibi bundan daviler dahi yapılabiliyor. lisin sakte olduğuna hükmedilmek habercisidir .Tehlilkeli ara hâdimütevellid harareti de yok ediselerinden korunmayı zamanmda Mııhtelif ilâclan radyoaktiv ha tedir. yor. Binnetıce en ajrılı difler biGene aynı şualara pöstci'mış bıihtar eder. Elektro bandailarHe le getirerek, onların gamma m.ları le tedaviden mahrum kalnuyor. hastanın kol ve bacaklarına bajjneşretmelerini sağladıktan sonıa lunan kimyevt cisimlerde sayinı Ağrıyan dijin sinirlerine doUnarak vücuddcki tahavvülleri or.'.srı etrafa zarar vermeden, ya dikkst tebeddüller nıüşahede eriiıkunmamak şartile tturbinli aletabelâ=ma aksettiHr. AmerikaHa kiı' vey. uzak hsutanelere gönder mekt«dîr. En enteresan olan t'ctin» temaa hlssedilmiyor. Çahfeeliştirilmiş. tecrühelcri vamHıkKanaatimizce, yapılmakta olan a mek Amerikadr. almıs yürümüs, rübf. pBstikler'e yapılanıdır Etığı sırada o malum çekilip irkfllâstik! olan plâstik nudaeler. 5uatan sonra imaline gecilmittir. raştınnıların maksad vt gayelerini tür. Takriben 40 kilo ağırlığında meler görfllmüyor. Blr taraftan Şimdi bir üniversitenin kliniginde kutular landırmayı müteakıb derhal caın |u bir kaç noktada toplamak müm (nizam! ağırhk) kurşun dlfçinln rahaÜıkla çalısmasıaı kullanılmaktadır. ieinde aevkedilen radyoaktiv ilâe gibi sert ve çabuk Kırılır iıaıe gpçkundür: sağhyor, dlger taraftaa haatayı Bundan başka aynı mevzu İle lar, uçaklar sayesinde, radyoakti mişlerdir. Buna mukabil bazı di1 lıuan! ve hayvan! bttnye 4ğer plâstiklerin de yumusad ğı gökorkudan kurtanyor. Uirili bir haber venl bir nnestezi •erlndekd teıirlerini daha etraflı olr vitMİni kaybetmeden «mMizili mak ri'imüîtür. Elektronlu eiha usulünden bahsedlyor. Bu usul. suduna» irıll olunabilmektedir •ckild* tetkik etrnek, tAğnli di«e agnnı mfldahalet ha?tayı afrtlara kar»ı his.'iî vap niSindeı Dr. John Lundy tarafın nct adındakî lllcın da tâll teatrYarılanma ömrü, yani, |ua neş Boyalann çatladıjı, renk değişdenileblleeek bu leadın çok kısa 1 Bu tualardan tababette, kantıgı halde ameliyat esnaıında |U dan tatbik edilmektedir. Doktora leri görülmüçtür. Aynı ramanda retme kabiîiyetini bir kaç günde tirdiği, izole edilmij elektr k tı Ilezamanda yayılacaSı, dl*çi koltuMr gibi hajtalıklann tcdavisindc uru tamamile uyanık bırakıyor ve Böre bu sekilHeki anestezinin vü agnsız dojum ve dit çekmelerlnkaybeden bu tlâclar, hasta vücu rindeki tecrid maddesinin sonradn daha geni* »lçüde Utifade yoılarını döküldüğü gözden kaçmamıştır. l.â« uvanıklık ha]i, doktor yahud cer cude herhangi bir zararı yoktur. de Dolitronun sağlıyacağı kolay guna rahatça oturulabilir Iskemdüne ithal olunduktan sonra, ımı bulmak, tik ve lâstikten mamul maddeıfı'n rahın işinde yardımct oluyor. A Tecrübeler, amelivath üzerinde lıklara işaret ediliyor. Burada ağ lerlere çevireeegl verüen tafsillt yen bir laman |ua nejretmeğt de3 Aton enerttılle l|llyte«k onsız diş çekmenin lâfı açılmi} ıraaında gSzden kaçnuyor. vam ttmekte, v» lüzumlu teıiH yap de zarar gördüğü tesbit ed'.inıiştir. = Dişçi iskemlesindeki bu «cılar artık merikan Tıb Cemiyetinirı haber âraz bırakmamistır. l*n rabrika ve raaıtalarda, bu mutarihe mal olmu? bulunu>or. T. A. Benzin gibi seyyal bir madd=nin. İ Bu ıırada kullanılan «Dolitro ken sunu da kaydetmek yerind» metod meshur «Mayo VIIUğı vakit, |ua n«tri nihaytt bul «ir fualardaa karunma earelertni ıııııııııiHiıııııııııııııııııııııııııiMiııııııııııııııııııııııııııııııtııtııııııııımıııııııııınınınıııııııınHMunııııiııııııııııınıınııııııııı ıi 1 ıtıııiMMuıiıiiiıııiıtıiMitııi 11 tttiıiM:iMMtiTMiiıcı*ıtıtıııiMH(MiıııuiTiMiiHiıttTiTiTinnmıtMrııiıiMiiMiiıifiiinıti 1 ııifiıtiMiıriıttrnırtfiınrtntfiııiıntifiiiıııııııııtıııt maktadır. tjt» bu lahada bufünc lüzucl v» ağır yağlar kıvamında bubnak, kadar yapılan arafltırmnlar, aun'f bir hal iktisab etmesi ?arb değil 4 Madda foerbıdeki terfrlerini Bir işçi. çöken duvar altında bir lekilde radyoaktivite kazan midir? S'nayide kullanılan msdceaneydana oıkararak, bundan lıtifaie mı<j olan unsurların, uranyumdan lerin ve bazı plâstiklerin, âdt'ta kalarak yaralandı etmek. o»h» tlverijli vt ucuı bir ruıta patlatılmış mısır buğdayı gibi un Kartalda Süreyyap«»a insatında çalı8 Gıdalaruı flelebed muhafazaufak olması, bu şualan tecrid etme jan amtlelerden 14 ya|inda Pülümürlü olriu&uni! m'vrfrı çıkarmıjtır. •nda, ganuna. tualanndan latlfamaksadile yapılan araştırmalarda. Hasan Yıldız, biriket duvarmın çöki* yolunu bulmak, Atora tnerjUll» l«lly»etk elan neticeye ukşılmatını güçlejtumek me»İIe bajından a4'r «urett* yaralanmıjtır. Yaralı NUmune hastaneslne ya• Bu rualann Ihtiva ettlftl e »antrallarda, gamma aualanndan. tedir. tırılarak tedavi altına almmıjtır. •erjlden faydalanma imkâtüaruu a Insanlan korumak için, muhttlif Mensucatın da gamma şuala'inrmjtırmak. maddelerin nüfuziyeti tecrübe e dan müteessir olduğu anla^, Imışrır Salıpazan inşaat depolanndakl Gortilüyor kl «ldukça yttklfi bir d^n'tktedir. Mesclâ bufün* kadar. Gecpnlırde jualara manız bırskılyanginın sebebl ankşıldı Birleşik Amerika tımarhanele rak bunun akıl hastaları üzerindeki bu u»kudan da gayet takin uyan tada hie blr d«|l|iklik arejhrma progranu tertib edilmtş k*hn beton bloklann «n rz kabi; Bundan 20 fün kadar «vvel Tophaned» rinde mesud günler başladı mı? A tesn leri ciddl bir şekilde ıncelen maktadırlar. Bunlardan çogu, yeni edilememiıtir. 10 ya«ındanberi ha» ; hulunan bir cift ayakkabı I ahtr üniversite ve llmi arajtuma nüfu* oldugtı meydana çıkarılmıs jının ele alındığı zanıan tt7 pib Fkisslıpazarınd» çıkan bir yangın tomerikan dergilerinin veHikleri tal mi^tir iij'c tatbik edildikten ionra dali fızasını kaybebniı ve i*rt bir »«, lâboraruaıı bulunan fabrikalar bu buiunuyor. Ha!bukl, uçak gibi. ha cagılması, kâğıd /e tahtalann da nunria tamamen yanan liman inşaatı Ix>ndra gazetelerinden Newı grrrleklesini çıkarmıjUrdır! kun tealrl altinda korkunç haysl». etrafındaki adl! tahkik.it sona ermlj. silâta bakılacak olursa, son zam^n»rajtırmalardan blr veya bir <afif olmajı icab »den vasıtalarda. < aynı »kıbete uğraması. bu şuların yaneının deuodl bulunan muşammaba larda kullanılan iki ilâç beklenme Chronicle'in kaydettiğine göre, re Amerikalı profesör başlamıj olan 36; Lehmann'a lerle yajunaia çını, intM etmek üzere, harıkete ua daha hafif tecrid madJeierl tnerji muhtevasının oldukça fazla lardan çıktıjı. beziryajı ve mumdan dik netieeler vermiş, Amerikan tı zerpin ile tedavi edilen akıl has gor«, bu yeni ilicla tedavi tdüen yasında blr kadm, bu tedavi tonıra, feçmijlerdlr. bumnamaz nuî Uçaklann atom » Oİdu^una delâlet etmektedir. mnmul mu^unbaların havayla ekıltfe marhaneleri boşalmaya basiami} tası bazı kadınlar kendilerini 17, 7 11 ıırdeliden 37 «1, evlerine H4na da iyUapniı ve 10 haftalık tecrübe.] alarak tutuşhıju. verilen billrkisi rapo,, Bugflne kadar vapılmıa; alan a B jisil* lsliyebilmei i"'" Nihgyet aanayide bu hsuivılardan tır. ve hatti iki yaşında farzederek, btlecek kadar lylle«nü«lerdtr. Do dtvreai aoaunda evine gitnvstlr.» raıtannalar, çok keaif famıru sua şualannı tecrid etmek «arureti «1 l»H(,iae etmek iizere bazj v»n', uDoktorlar, akıl haıtalıklarının ta baflanndan gecenleri bütün tafai ku» hasta, ailelerine tealia ealle••• ; larına maruı kalmıı bulunan kim du|una göre, bu sahad» yapılacak «ullerüı de bulunmuj o'rlujunu Bir gene kömiirden ırehirlenerek mamile ortadan kalkmasının bek lâtı ile anlatmışlar, ne «ibi tokla eek kadar lyileşmisler, 27 nrdell de Bu yeni fllclann, esrar aeklc4Mİerin, tualamanın akabinde 81 ar^ıtırmalar, böyle bir lmkânı rn :y tiXr»d»bilirlz. Bazı plâstik maIHeöldü lenmemesi lizım geldigine Uaret et rın tesirı altında bunlann normal norn.al tafhaya yaklsJTmlardırl ltrinin, »arhoilann tedavilerlnda düğünü mtydana eıkarnustar. Hal id r çıkaraeaktır Ejaaen. atom eKartalda Yunua Çim»nto fabrikası a; mişler. fakat lon derece müsbet yoldan ayrıldıklan tesbit edilebüteri nıalandırarak onlan a *** de kaft r«l •rrudığı belirtilmekte, hal.re trhvil etmek .nümKti ol ocaSında çahsan Kümll Kızılbyıt netieeler alınmakta olduğunu da mi'tir. Birleşik Amerika timarhanel^rtn bu aahada fenU tecrübelere girlİJmindf 1» yajında W çır.k odada r mtiftur Diğer tarafMn cdnn ta. <v yaktıfı krimürden zehlrlenerok «,miiş kavdetmişlerdir. Evvelden i»e doktorlar bir hasta de hemen hemen 300.000 ılzofren jlldigi anlatılmaktadır. nt parr.ma sualarına ırıarı» bırpka tiir. Gönılen lüzun« (İ7»rln« c»s«) M >redilmeıt'edlr Verilm lıahata göre, alkoliklerde Bu iki harika ılâcın Amerikan üzerınde aylarca ugragıyor ve ?üç bulundu&u tahmin f, bkjrvan gıdüiı l»^^»»0! ettne* ?a Valrtırıimıi tahVikatî haonm^'r. tımarhanelerindeki akıl hastalarına lülke natamam bazı ntticelere va Erken bunamarun bir btjlanjıeını ve esrar içlcilertade klorpromazin'in de, yapılan »on ara.tırmaları.ı mah Türkiye Turinf ve Otomobil trsktl eden bu hastalığın tedarıai tatbikl Ü» bulantılar, sinir titretatblki ile §u neticelerin elde edil rabiliyorlardı! sulüduı. simdiye kadar müspet nfhalar «r meleri, fitümı allmetleri ve korku **• Kurumunun kontrresi digi blldirilmiştir: Bütün bu arastırmalan lrrkSn Deli gömleklilerin timarhaneler zetmemekteydi. Fakat yeni ılAclar anlan •rtadan kalkmaktadır. Hattâ Türkiye Turlng vt Otomobil Kuru1 Dell göralekleri ortadan rçeveaine sokan maddenin !13t* munun aenrllk konrre»! » nisan 1955 mumkön klorpromatin'in, gebe kadınlardaJd de i;e yaramaz bir hale gelmejınl !• bunlann da tedtvijt gram radyoaktiv kobalt oldugunu cumartni günü tat 15.30 da Takslm Be kalkmıstır. Artık hiç bir deli bövle de (Klorpromazin) adında bir ilâc olr^aktadır. tki senedenberi h t |« bulantıyt ve bazı inaanlardaki kro" <T lediye Ga^inomnda toplanacaktır. Aza gömlekler içine konulmamaktadır. düjünmek, oldukça enteresandır. sağlamı?tır! Klorpromazin'i esas o vi unutmu* olan ve haklkatlerden nik hıçkınğı da kestiği ilâve edllar 31 mnrttan Itibaren cemiyet mer2 Danslı eglenceler, müşterek Bir defa atom fırınlarında gamma V'inden dühuüye kartlarını alacaklaruzaklarda endise Içinde kıvranarak llyor! çalışmalara, atelye işlerine katılan larak kabul eden iki yeni ilâc (Lar vasıyan blr çok ha?talar, klorproarj şuai ne«reder hale sokık,n un ka dır. akıl hastalannın sayısı birden iki jektil ile Torazin) hakkında ge zin tatbiVl ile normale avdet et Fakat bu illclannraaKzurlarıda dar kobalt çubuk, içüıda b :'vnyok dejlldlr Doktorlar bu noktaçenlerde Amerikada yapılan iki tıb mlsli artmıjtır. duğu tecrid edici talj*a..ı. .1 deaçıklamalaı rpi5İeı ve doktorlar tarafından tet lan da açık!aıru|l«rdır. Klorprorra3 Akıl hastasını gflnlerce u kongresind» mühim rununds, aylarca, yıllarea, Ihm'.ekik edilebilecek hale gelmlşlerdir tin'in, Udaviye Ubl tutulan şahıayuşturan elektrik, ensülin fokları yapılmn, doktorlar bunlan tet.kîk Verilen izahata gSre. rezerpin'in bu M Û R I M I LA N rin emrine imade *iuıunm»ktadır. lann yttıde biri Ui befinde tarılık ederak gayet müspet neticelere vartamamile terkedilmiştir. mevzudakl tesirleri daha yava* fa veya flUer huıule getirdigl görülYarılanma ömrü bes s*ne olduâuiıa S Mart Çarşamba günü dıklanru söylemişlerdir. • • » gSre, böyle bir gamma ıuaı merntramvayda unutulan blr Amerikah bir doktorun TerdlÇi kat daha devamlı n'msUtadır. ^ . mü«tür. Fakat bu hastalıklar da anbaı yıllarea, bu tip îra«tırmaları Bu ihtilalin başanlmasında mfl izahata bakılacak oluraa, jylardan merikah doktorlar 82 şizofren Iz» tibiyotiklerle eıash bir aekilde lmpaket ve icinde 8P d» lük§ dme edeb;lecektir. Saniyede 1 him rolü oynıyan iki ilâcdan birT beri deli gömleği icinde kıvranan rlnde yaptıklan tecrübelerinin n*^ h» edilebilmektedlr. im2 lik bir delikten r'ısarı t. Cinsiyet mevzuunrtııkJ bütün miisküilerinfîl asırlardanberi tanılan Rezerpin'dir! bajrırıp çafıran, hakikatlerie ber tırelerini ju şekilde izah etmlıl«rtngillz ve Amerikan doktorları bu .000. Mfl.000.000 gamma şuaı nes.halleden. zihniniîi kurcplıv^n hütün sualleri Bilhassa Hindistanda mevcud bir türlü alâkasını kesmis azgın de diıhususta söyle diyorlar: cevablandıran, öğretici ve ılmi SEKSOLOJIK •eden bu âlet. o kadar nnükernm;! kökten elde edilen bu alkaloyid'e lilere klorpromazin llâcUn tatbik c 82 hastadan 59 n bir kaç « Senhk haıtalıgını, akıl haıbulunan ve markası tes ecrid edilmiş bulunuyor ki, teksrMAKAI.ELER. (Serpasil) adı verilerek, gene tec eı'innce bunlar blr müddet kendl hafta Içinde evlerine dönebilecek tibğvna terdh ederlz!» çilli olduğundan sayın parkleri vasıts>*ile bir ISbü' xt.ıardan T En çüzel Ask Hikâyeleri ve Aşk Şiirleri. J rübelere gldilmiş ve ilk defa ola lerini kavbehnekte. uyumakta ve kadar iyileîmişler. yalnı» 11 h o Hlml g. fümeri tüîcarların mah fa•d Evlilik. Dosum ve Doğum Kor.trolü mevzula iiğerine naklediiebilen bu t»mma : turasız almamaları ve aşarında. bütün kadınların ve evlilerin istifade sııaı membaı. istenlldiji zanvn h r ğıdaki adrese bildirmeleri •o eisimleri bombardıman <?d?bil;k ile okuyacakları tahliller. BÜTÜN DÜNYADA BİR SENE ZARFINDA ehemmiyetle rica olunur. <£• Yılın en sevilen artistlerinln Aşk ve Evlilik mektedir. Rujlar herhangi bir maBir ilim adamı. gamma «ua'srı Hayatı hakkmdaki düsünceîeri. 4 Akadcmi mükâfatı (OSCAR Heykeli)... 31 muhtelif sanat mükâfatı, 36 fllm d«me|l Sazada bulundugu takdir^r 3 roman hülâsası: NANA. MADAM BOVARI, hakkmdaki fikirlerini şu rü/nlemtikâfatı ve 492 sinema dergisi anket birindliğini kazanan dünya fllmcilijinin an mulerle hulâsa etmektedir: « 3u $ua de müsadere edilecektir. ANNA KARENINA. vaffak eteri tir. ^r Reshnli Romanlar, güzel fıkra ve sözler, ka lar ha!en, Uborstuarlarda tehl'ke î ^aretleri ve kalın tecirl :na^H»'?ri Istanbul: Postahane karatkasmda saklsnmaktadır. ı'jîbuki şısında Kızılay han No. 24 yarın ilim ve fen. bunları iiz;;lnTel: 22619. lemek imklnmı bulacaktır Âlimlerin bir kısmı. daha müesliı atom bombası üzerindt mesai sarfeüerlerken, diğer bir kısmı da, öldürücü şualarla, gamma şualarıle arajtınmalar yapmağı hız vcrmiş bulunuyorlar. Radyoaktiv stom, yahud Amerikada kullanılan tAbirle ııcak âtomlann nesretmekte olduklan şuaların k»rakterlni tetkik ermek, bir zaruret hal:ni almıs. bulunuyor. Zira, her ne kadar mezkur gamma şualarının, bünye Uzerindeki tesirleri uzun zamandanberi tecrübe edilmis., meydana çıkarılmıj toc de, maddt üzerindeki tesirleri haktnda buaüne kadar •1de edilmiş olan bilgi kâfi görülBnemektedir. Dünva Hâdiseleri Timarhanelerde artık deli kalmıyacak SEKSOLOJI YILLIĞI ÇIKTI!.. Bu zen?in eserde neler bulacaksınız: Dudak Rüjlan 1 i? Cinsiyet ınevzuıında halk arasında yapılmı?. 50n (îerece cazib bir anket röportaj: HALK NE DIYORr • Biiyük sanatkâr Rubens'in kuje kâğıdın» ba£ sılmı?: DÖRT RENKLI NEFIS TABLOLARI bulunvr. 212 snhije 250 kurıts KADIN SATILMAZ (THl QUIET MAN) Rtjl: John Ford Bu aşamdan itibarea ^ SATILIK•»! EV K  R O I R B''f«n Bnyt vt Küabcılarda Bugün Çtktıl.. SEVGfLİLERI Beyoflıınun en lyi yerinde. 5 kath. bahçeü. 9 oda. 109 metrekare bir ev satılıktır Müracaat Saat 1? ilâ 15 arası, Booğlu Bursa. Anarfolu So No. 27 ye Kalyoncukullufunda iki yola cepheli 466 m2 gara] yapmağa müsaid, 5 kat.inşaata m'isaadeli arsa satılıktır. Mfiracaat: TEL: 83723 Satılık arsa JOHN WAYNE MAUREN O'HARA VİCTOR MACLAGLEN Sİ\EMASI\DA KEMAL FILM SÜMERBANK «Cl'MHURrV'KT» in Tefrikan: k. KoUarıaı kavuftunay kareımda Mzuaav y«kl... yi'aaeoae'yı aat 8abir Venediklldir. Şapkaauu blr rimdeo dflrvcekıİAT sandalyenin fistüne attı, blr kol Bu nasü lâf? Bu nanl konut durdu, devam etti: tuğa yığıldı, kendisine has palav ma? Ne yapb ıaaa bu Franceıca? Franceaea Haatll tmlş!!.. Ha ba Sen beni s e tannettin kuxumT hay! Franceacea jrumuşak başh öleeek olan benim! dedim. ralı edasile: Dün gtce, bonbonyerlnl ti imis! Ha ha hay! Francesca bun Öyle eiddl bir hall vardı kl, da Artık bıktım!.. Artık aıktım!.. yatroda unuttum diye benimle müt lann tam zıddı! Saint François yanamadım: Artık bıktım!.. diye bafırdı. Haydi haydi, Mario, saçmalaMario'yu iyice tanıyordum. Fa hiş kavga etti, sorarım sana, bu d'Assise* onu görseydi hemen akat husus! hayatını hiç bilmiyor hâdise bu kadar kepazelîk çıkar dasma çekilir, küçüccük kuşlarının yıp durma. dedim... Böyle çocukça dum. Romada bana rehberlik et mağa değer ml? Son yıldönümün yanına sıgınırdı. Yok yok, düşü sebebler yüzünden insan intihar Bir sabah, Francesca'ya bir tel. miş, başkentin en gizli kapaklı kö de cömerdliğim tutmustu da kenüyorum da, onunla geçen haya eder mi? Evet, intihar... Fakat klğıd graf yolladım. kendim de, sinsice, selerini bana tanıtmıçtı. O güne mikten yapılma bir bonbonyer he tım cehennemden farksız. KorAfrika sahillerine doğru açıldım. ksdar onu hiç bu kadar heyecanlı diye etmiştim. İşte e bonbonyer kunc derecede kıskanc. Kavganın üstünde intihar. Bu işte bana aen Ya/an: MA1'Hİ( F DRKORRA Çe\nren: HAMDİ VAROĞLÜ bu! Ona kıymet veriyordu... anla hiç sonu gelmiyor. Ne zaman bir yardım edeceksin, senden istediğim Hiç değilse, Fasta. tecavüzden ma görmemistim, sun kalacaktım. Bu kararı istemi Ne oluyor, iki gözüm? dedim. dık! Ama bu nevi kemik bonbon likte aokafa eıksak taksi foförleri yalnıs bundan ibaret. Bizzat gideBir gün. sınıftan çıktıktan sonra dize gelmeğe değerdi. Leonardo da gibi mutedil kıskanclık vardır. İpek yerek almıştım, çünkü Francesca Bakarada yüz bin liret mi kaybet yerleri, Floransa atölyelerinde, »a le alabildiğine münakasalara girer. rniyeceğim için, cecnaze ilânlan onun kozası fırını sıcaklığma muadil, aFrancesra'yı soka.kta, beni bekler Vinci'nin modelinin eüeri, hakikaten güzeldi. Onun, Vaugi tin? Senin kıhc kullanmakta ne atte dört yüz tane hesabile yapıp Lokantalarda metrdotpllpri tepeden basan matbaaya benim yerime sen ken ?ördüm Hakarete usıadığ: ellerile kıyas edilirse. çamaşırcı to şın derecede hararetli kıskanclık rard soksğındaki atölyeden aynldı kadar meharetli olduğunu bilmeyen duruyorlar... Sonra da, tabir eaiz tırnağa donatır. Tiyatroda, locacı gideceksin. 41 yaşında iken füc'eten vardır. Fakat bir de Floransalının ğını ve İtalyava döndüğünü haber bir sersemin hakaretine mi uğra se, bu bonbonyer, bardağı taşıran kadınlan tehdid eder. Yanımızda öldüâümü bildiren cenazeye davet için. asıkınm suıatına kszzap dök karı gibi kalırdı. Francesca ile birlikte öyle ye kıskanchğı vardır ki. plâtin erite aldıktan sonradır ki Parise dönnv"ğe haz'.rlfinmış maşuka tsvri var oturan kadınlara bakmak gafletin mektubunu kaleme alacaksın. Frajı damla oldu diyeceğim. dın? dı. Fransızca çok güzel konuşuyor meği yedik. Aramızdaki buz yavaj cek dereceye kadar yükseliyordu. düm. Francesca'dan bir daha hiç Bakıyorum, sevgili Frances de bulunsam, alevhlerinde çirkin cesca bu sabah, bir kuzinini gör Hayır, artık bıktım diyişimin yavaş eriyordu. Onunla, Vaugirarddu. çirkin sözler söyler. Öyle ki harmek üzere Pita'y» gitti. Bu mekZaptiye memuru gibi peşimden haber almadım. sebebi şu ki gayri sabrım tükendl, ca'na çok hiddetlenmi|sin. sabah, hakarete uErarruş bir seyir tubun bir nüshasını ona yollayacak T'ştad, dedi. doğrusunu söyle daki atölye dışında, sık sık buluş ayrılmıyordu. Kapıcı kadını bo*** patlayacak hale geldim. İnsan ev Haksı» değilim. Nişanlımın cinin düello için şahidler gönderyin... benimle alay ediyorsunuz... mağa başladım. Bir aksilik #der di yuna sorguya çekiyordu. CharÜç sene sonra, Romsya artistik huysuzluklarına tam bir buçuk se mesini beklerim. Bütün dünya ile sın. Ben de. vakiteiz öldüğümü her ye korktuğum için, Francesca'yı lotte'a telefon ediyor, evde olup bir ziyaret yapmak üzere İtalyaya liya olsa çileden çıkar. kese haber versin diye, oturdufum Bana •.öv!e""i2iniz iltifatlı sözlerin Böyle muammalı konuşacağına nedir tahammül ediyorum. Aramı» tedricen alıştırıyordum. Alnımızda olmadığını «oruyor, saat kaçta so gitmi^tim. benim aramı açmak istrse ancak otelin kapıcısına 500 liret bahşij r bir kplimrsine bile kendinlz inane\ velâ bana. bu öfkenin sebebi bir açan geçimsizlik yüzünden alâkayı yazılı olan şey nihayct vuku buldu. kaga çıktıgımı tahkik ediyordu, böyle hareket edebilir Ama bu se verdikten sonra eksprese atlayıp Kilise çanları çahnıyordu. Porsemıvonmnuz. Francesca bir akşam. Raynouard Atölyede. başka bir Ulebcnin omuz len gibi beyaz. güzel eüvercinler, erkek mi yoksa bir kadın mıdır. o kesmek istedim. Yengeç eibi yap'f fer. artık herşey bitti! Venediğe gideceğim. nu soyle. Konuşup anlaşmak icab ediyor sokağındaki evime geldi. eriyen buz başından, gayet masumane histerle tı. Ama bu leferki hakikaten taAuguesto'nun kubbesinin üstünde. du Kaldı ki. böyle bir konusma ve kaynar su oldu! Sebeb Francesca olduğunu da hammülü aşan bir şey! Halbuki *** Bir müddet arkadaşimm yüzüne eğilip de yaptıgı taslağı tashih edeanlpsmavı şu bakımdan da istiyor Maceramız altı ay »ürdü. Bu mü cek olaam. üstüme atılmağa hazır mavi semada, halka olmuşlar, uçu ha anlıyamadın mı? yumuşak başhdır, itaatlidir iiye baktım, şüpheli şünheli başımı salOn beş gün sonra, Venedikt» «uyorlardı. Günün blr kısmını, Pala dum ki France"=ra. Arno ıiehri kı r.asebet benim için yeni bir şeydi bir sırtlan gibi ateşli gözlerle hana Hangi Francesca? tekeffül ettikleri içindir ki Fran ladım cevab verdim: idim Bir akşam, Esclavons nhtH yılannda dünyava gelen en güzel Su bakımdan ki. bir Floransalı sü bakıyordu Sokağa kendisile birlik tino'nun bir köprüsü üstünde ha Benim Francescam a canım! cesca ile resmen nişanlanmıştım. Mario'cueum. müsaade et de m:nda Msrio'ya rastgeldim. Floransa kızknndan birivdi Onu zelle değil de bir emnivet müfet te çıkrnadığı zamanlar beni tivatro yallere dalarak aeçirmistim; otele Dünyada, bu isme lâyık iki Fran Ah, kardeşim, sen hiç, gürea mey buna hüsnükuruntu diyeyim. .,* dönmüstüm. Pencereleri Ne zaman dirildin? diye sor* anrak. halis ka n Hir ?ivah Arab a tisi ile sevişiyormuşum zannediyor kapılannda bekliyordu. Saat kaçta henüz danına çıkmış azgm bir boğa gör Benimle alay etmekte haklıBorhese bahçelerine bakan odsma eesca vardır: Bir Francesca da Radum. tına benzetebilirim Başı. ?t kafası dum. eve döneceğimi anlamak için. be eirdikten az sonra. arksdaşım rıini, onu edebiyata hediye ediyo dün mü? Mubalâğasız söylüyorum. sın, Fakat bu seferki ayrılık bir Beni görünce durdu. kendisina biçiminde idi zannedilmesin Bilârum, öteki de Fancesca Paoli, be 1 Francesca öfkelendiği zaman, bu daha bhieşmemek üzere ciacak. Ne hâ.«. n ^ a n dostça alâka ile benİ Bakm. anlatayım. Hepimiz kıı nirn apartımanımın bir üstündeki Mario Santello iceri girdi ; 1 kis yüzü. Mons Lisa'nınki kaHar kanc kadının ne olduğunu biliriz kat merdivenine oturup beni gözlüboğa, onun yanında zararsız bir istinafı var, ne dp te~ zı Çunku ıkşam yemeğıne davet etti. Mario, yüksek sesle konuşan, el lim Francescam. Bu ikincisini. kirr kufursuz ovaldi Narin ve çok bi Fakat kıskanrlığın da bir drecesi vordu. işin icine öliim girecek. leri çok hareketli. profili madalyi ısterse ona hibe etmeğe hazırım. ! uzağı gibi kalır. çimll ellerine gelince. karaılannda vardır. Bir hajta odaiinın havası (Arkau vaw) . . Ölüm mü? Mario, budalalıgın I Francesca Paoli aduu ujitlnce ye i Mari« birdenblre ayaja kalkmifKadıa kıyafetiae girmif bir kumı kabartmaaına benzer, tüılti siyinir ir Be adl! memuru tarafından takib edilen katilmisim intıbaı duyuyordum. Francesca'ya en küçük tarizde bulunmaktan fena halde korkuyordum. Çünkü kavga çıkaracak olursam, için ucu kamaya. tabancaya yahud zehire dayanacağmı hissediyordum. Hasılı, bir tek çare vardı: Firar.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog