Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

DÖRT 8 Mart 1955 = 795419 75 : Dünyadan Haftanın spor olayı fıkraları Yazan: Semih Türkdoğan YUNUS NADI EN GUZTL riKlR RADYO C Bugünkö protarrana İSTANBUL 12 27 Açılış ve program «•*• K ü " çült orkestra 1S00 S»z eserltri; Ç»lanlar: H.kkı Derman. S « i f Içll. Ulvl Ergun*r, Ercümend Batanay 13 1= Şarlcılar: okuyan: Suzan Güven ia.45 Haberler 14 00 Orkertr» W ^ ! « ' 14.Î0 Şarkılar; okuyan: Ahmed Ustun 15 00 Kapanif. • 16 57 Açıh! v« proertm 17 M Radyo yurddan lesler «kipi 1720 K ü < i ü * konser tPl.) 17.4ü Radyo kiime fasıl heyeti 18.30 Bestekâr portre'.eri 1900 Şarkılar: okuyan: Nadir P'klat Çuih=ı 1920 Dans ve caz müıiğl 19.İ5 Haberler 20.00 ST/ eserifri (Hâdi.v» ÖUİgen ve ark.daşlarll 20.15 " Radyo Ga/.etesi 20 30 Müzik albümü (Pl.) 20.50 Ordu saati 2100 Şsrkılar; okuyan: Şükran Ojer 21 30 Sllr dünyamız: B»hçet Kemal Ç«Jlar 2140 S*rkıl»r; oiruyan: R»dife Erten 22 10 Piyano dünyasınrta gezintilcr: Cemal Resid Rey 2230 Pe'er tl!ç Cavkovski Senfon! No 4 «fa minörı OD. 36 (Pl.) 23 15 Haberler ÎS S0 Kambiyo B o r » Program 23.35 Gece yarın melodileri (Pl.) 1000 Kapanıj r GÜLLE ve HALTER Paruian 55 sm. olan dünya halt#r şampıyorüanndan Kaııadalı Pahahhğı durdurmak için Zaloğlu Rüstemin kuvveti kâfi değil; yec'i evliya kuvDuğlas Hepburn, gülle atrnayı (atletizm) tecrübe etmiş. 14 metre at Türk futbolu için cidden büyük veti lâzımdır. «Memurlara zam» suretile bu davanın halledilceği ümidi, Receb raıj. (Bizde atanı pgrmakla göste bir zafer, geçen haftanın armFğanı Peker zamanındanberi yanhş neticeler vermistir. Zira memurlardan bi'e hz'.a. rirler). oldu. Foderasyon umumi kâtibı : Halterei mazeret (?) olarak: <ıA Esfak Aykaç Vivanadaki mesaisini Milletler ferdlerden vücud bul dar ferdi ilim sahasında yet stTıztırab çeken serbest piyasa ücretlileri çoğunluktadır. Yedi evliya kuvvetini, şu «îelelerims bir |ey olmaması içın anlattıeı zaman bu hâdisenin ne duğuna göre; bir milleti teşkil e mek ise de, ahlâk ve terbiye sistepahalılığı durdurmağa harcam alıyız Mç zorlamadım Zira gülleyi atar kadar mühim olduğu kendiliğinden den ferdlerin yetiskin olmaları, mine dayanmıyan bilginin memleyalnız inkılâblarımızın korunma»ı ket İÇİB arzu edilen neticeyi verken kolum boşa gidecekmi» gibi bir meydana çıkıverdi. İsim ve adreainin »çıklanmasını , ff^~~^"«^ miyeceğini unutmamalıyız. O halhis vardı içimde» demi». Avusturya Futbol Federasyonu nı değil, aynı zamanda yeni yeni istemiyen bir memur diyor ki: Not: Kanadalı şampiyon mubalt nun davetlisi oîarsk Viyanaya gi inkılâblar yaratılmasıru ve dolıyı de, öğretmeni de üstün blr varlık Günden güne pahalılaşan hayat haline getirmelidir. Bunun için de. ğs etmemiş. Malum ya halterciler den Eçfak bilhassa Avusturyalı sile o milletin yeryüzünde önder sartlan karşısında bütçesini yapıla irfan ordusuna katılacak öğretm^n yakmhğı bir ıcviyeye ulaşmaaını $ğl»r. bir kaç yüz kiloluk güllerle oynu dostlanmızdan gördüjü cak yeni bareme göre tanzim «den Yetifmenin birinei faktörü de namzedlerinin cemiyet Içlnden çok yorlar. Halbuki atılan atletizm fül bir rürlii anlata arılata bitlremiyor. memuT, bugün bunun erişilmeı blr Isim vt adreslerinir açiklanmtmm iftemlyen Dîjdikkatle aeçilmelerine dikkat edilŞimdi Avrupa Birliâine girme ilimdir. Büyük Atatürk bunu hizt lesi ise (7 Kg. 257) ağırhğındadır. hakikat olduğunu anlamıştır. Şimçilik Okulu talebelerindev bir grup, oknUarindaki ac\ mesi, "eti=tirilmplerinde çok itina Koiunun boşa gider gibi olduğu mizin hikyesini Esfağm ağzuıdan «Hayatta en hakiki mür^ıd :İİTTI sösterilmesi. bu fedakâr zümrenin ANKARA diye kadar içinde hayaller de böyhallerffen derd t/antyorlar: dir» vecizesile ne güzel ıfade et; l m 7 P muhakkaktır, ancak zorlarsa ne dinliyelim: Diş tababetinin en önemli derslerini teşkil eden proh»l ve istikballerinin kuvvetli te v e 7 28s sA c ıb ıl s l ev e DP«l?!r a 7.45 30 a b eorllkea lece suya düşmüştür. m do e r ' H r Viyanaya giden ilk murahhas niştir. Bu açık hakikat karşs'nda Iradar atabilir diye merak ederseniı Acaba dört ayda bir verilecek il tet, cerraht, ortodonti, mikrobiyoloji, patoloji, farmakominat altına a!'nma«ı: hu'â«» nnun S 0 0 Çesidli Tiırk müziSt rpi.ı bir kehanette bulunalım: 15 metre, ben oldv.m. Avusturj'a Futbol Fe «inkıüblarımızı nasıl koruvani'i yarımndan emin olarak ve hic bir * 30 Zaruri i h t i y a c m a d d f l o r i fiat 11» ramiye ile memur tatmin edilebi' loji ve maddeler bilgisinin kitablan mevcud olmayıp diyelim. Veya be$, on santim ek derasyonu reisinin ilk tavsiyesi, riz?» sualine kıs cs: «Bütün kö ^«vden korkmadan mvıl'a^deç vazi tesi S 4 0 Hafif m t i ı l k (Pl ı » 1 " lecek mi? Yoksa suyuna dahi zam dertlerde hoccların ağzıvdan tesbit edebildiğimiz birtülük ve gerilıklerin mensei nlan S s r k ı v e t i i r k ü l e r ( P l . ) 8,30 C h o *ik, fazla, Türkiye rekoru 15 m. 20. toplantıya pelen murahhaslan bikaç »atırhk notlarla ilivı dağarcığımız\ doldurmağa cehaletten topyekun ku:tulabi!d ği f»sine dpvammın sağ!?Tr.a«ı !âzm p i n : M' m i n ö r p i y a n o k o n c e r t o s ı ı I P 1 ) olan bir memlekette memurun yaş çahşmak mecburiyetindeyiz. Dünya rekoru 18 m. 50 den biraz rer birer karsı'.amamı ve onlarla miz gün, yalnız inkılâblanmm kn dır... Her sahadaki bileis'le bir 0 nfl K/ıpanı; yabilmesi için başka bir çare mev ilk anda konuşup «Avrupn kısmma Mektebimizde 400 e yakin falebe pardır. Bu kadar ükte ferdin din bileisi de eeliş'iriluoksandır. Yani bunlar birbirinden cut mudurî * kabulümüzün teminini anlatmam rumakla kalmayız: aynı »amanria talebe iki küçük dershanede ders görmek mecburiyetin1'5» Açılıs ve program 12 00 çok farkh kuvvet oyunlandır. Sa hususu oldu. Tabii bu bakımdan yukıek maaş özlediğimiz leviyeye de ulaşıru» melidir. Y»lnız, asırlardanberi ol ra'ar'mi7!a başbasa 12 30 Sevim HatıÇagdedir. Dertlerd* »tralar tamamen dolar. Basamaklara duçu e bi bu iH phlivetsiz e'lere " yıa okuyueular gülle (aUn) dev Ben de onun tavsiyesine uydum diye çevab verirsek. hat".v« riüs. bırkmamalı. ö'öretme^'ere tanınan 'avand=ın şarkılar 13 00 Haberler lılar müjterüıtirler. Olanlar yin dahi otuTduğumuz halde bir kıs\m arkadaşlariimz ayakgibi «tletleri bir görseniı bunlarm Bütün murshhaslan birer birer A medert geni?, bir rr.evzuu hulâsa rt13 15 ÖŞ!e milzigi (Pl.ı 13 30 Rarîvo küçüklere olmaktadır. Bu yüzd«n ta ders dinliyerek not almak •necbuHı/*1*'1''» kalmakhaklan onlar icin de tanımak sar «Jlor orkntraıı 14 00 Flkret Kuzlnoğiu, birçok d» haltercinin 14 metresine muadil vusruryahlarla beraber karsiladım. miş oluruz sanırım. Üniversite mezunlanıruz tadır.. tile yeteri kadar ve kuvvetli din Mustafa Seyrandın ınîkılar 14 15 kıymette fiille (kıldır«c«k!anndan) Uçak meydanında hemen meseleyi Tarihimize bir göı atartak gö adamlan yetistirmell: din. hakikJ Beraber türküler 1430 T ı n ı n m n mensup oldukları devlet müesse' 180 kişilik protez lâboratuartnda 400 arkadaş tabuemin olurdunuz. selerinden aynlarak »erbest çalı» açtım. Hattâ bazı'.ann» bu hu«u rürüı ki, çağların birini kapayıp ceph?sile mil'ete öfretilmeli, dini oa7 jefleri fPl.) 15 00 N'esrin Akçamre azhğmdan vazife ve piyeslerini saatlerct ayakta çadan şa^kılar 15.15 Beraber jsrkılnr mayı tercih etmekteirler. Bunun su siyasf bir hâdist yapacagımızı ötekini »çan ve ü'tün bir kabi'iveYENİ tCAD BİK YfMRUK lışarak haztrlamak zorvndadır. 15.30 Hartanın knmpozitörü (Pl.) için memur istifalan bir «salgın» Amerikan ağır »ddetlerinden W. da ilâve ettim. Bu meselede en çok te şahib olan bu millet. ne ztrmın miz hurafelerden, içine düstüğü ba 16.00 Kspanı». Bilfiil hastalar üzerinde çalıjan fcUnifc taltbeleri, r f hâlini almış bulunmaktadır. Moore kendi lcadj olan bir nevi söz sahibi olan tnsrilterenin meş ileriye coğru bir adım atmak («te direden kurtanlmal"'' T''â»nivp in iletlerimizi iki küçük sterilizatörde sterlize etmekteyiz, * hur futbol otoritesi Stanley Kons mişse karsısında rehsleti bulm'is her türlü gerilik ve hslk tarafmŞayiaiara göre; kanon nisan aym 16.58 Açılı? ve program 17 00 Odı Tam bir sterlizasyon için âletlerin en az 15 dakika ttt(rwing) i (östermek içın müracaatgeldiği zaman konuımamız çok en tur. Hurafe ve gerilikleri dan hilinen hurafe'.erden. bâ(ı1 i t m(t?iÇi konseri IP1) 17 45 Ratiyo da tekrar meciise sevkedilecekmij rilizatörde kaynatılman elzemdir. Takdir buyurulur ki t» bulunmuj. (Tabi! bu da bir nevi teresan oldu. orkeıtrası 18 »ayan, ferd ve cenvyete dojru kadhrdan uzak oldu*unu. Allahın »kordeon 1«.1S İncesaı 00 Radvo 11e Bir ümidimiz onda kaldı. Inşallah 20 jer fotöylü iki klinikte münavebt ile çahgmak xortklâm). Kabul (!) edilmiı. in(il7ce 19 00 HaBana ?unlan söyledi: gösteren İslâm dini zaman hiç bir kulunun ibadetine ihtiyacı berlrr 19 15 Tarihlen bir yaprak biz kuçük memurlann yüzü güier. runda olan 150 Jcllnik talebesinden her gün 40 arkada ' Bu, herkesin merakını celbeden Düny» kupası esnasmda îs isitismar edilmi?. din kisvesi altınDÜŞUNCEMİZ: Tahriye Canerden şarkıltr ıin Aletlerinin birtr deja tterlize edilmesi için (bir yumruğu görmek için büyük bir viçrede yaptıfımız toplanüda Fe da ne büyük cimyetler işlenmis olmadığinı, yapılan ibadet, lyilk 1920 Dinl AhlAk! musahabe 19.55 Bu pahalılık mevıuunu aırf meve kötülüklerin her fp*din kendi 1«.4S tterlizatör iki taktm Aleti istiab ettiğine göre) S taatlik kalabalık Washini*tond»ki «alonu derasyon baskanına Asya grupun tir! Uzaklara gitmeje ne lürum Taksim 20 00 Seçme melodiler sine aid olacagını. mülete din adsm 20 15 FUdyo G»ıete»l 20 30 Erekekler murlara hâs görmek suretile Reıterilizasyon müddeti gerekmektedir. Talebenin en az üç doldurmuş. White igminde ağır dan nam7edliSini koyduğu için $ivar. Daha dün denecek kadar ya lan. halk icin lÜ7umlu bi]aiyi de ?ipltıluğjnd,ırt jarkılar 21 00 Serbest ceb Peker zamanındanberi hata işhasta kabul ettiği de eklenirse, 5 taatlik ıteriüzasyon «klet bir de kurban bulmuşlar. zin o grupta lider olmak istedi?inikın bir zamanda «mekruhtur» dive seferber hale getirilecek öğretmen sia> 21.15 Temsil 22 15 Lâtin lenmiştir. Pahalılık, piyasadaki üc müddeti 15 taate çifcmaktadtr, Halbuki klinikler tedaviMaç başîamış. Bir iki ayak oyunu, zi MnnettitimiHen Avrupa Birlifiretlileri, maalesef devlet memurlasapka giymek Utemyenler, «din !er a^ılamalıdır. Aynca. her sa Amerlka danı orkestralan (Pl.) ye taat 1013 aratı, yani üç taat açıktır. Şu hakikati tebir kac eskiv. nihayet (kurbanhk) ne Ithal etmedik. Simdi mademki elden gidiyor, şeriat Uteriz» diye H«berlor barüz ettirmek itteriz ki, tterilizatöre olan tahacüm hadaki irrsata şehirden de4>l nii3 22 45 23.J0 Dtnı 23.00 Büyük anistler rını ezdiğinden bile fazla ezmekte'Pl.1 müzigi (Pl.) 24.00 White. halk gibi, heyecanla yiyece ijtivorsunıız. hav hay. demiütir. dir. Çünkü onların baremleri, ikkazan kaldırıp irf?n ordumuzun fua kenofptini sine=inde top'amş Kapanıj. den Sletlerimizi bir veya iki dakika kaynatabilmekttDikkat ettim. Vivanadaki toplan kahraman çocuğu Kubilîyı şehid egi (yeni icad, raüthiş yumrutu rajniyeleri, tekaüdiyeleri ve derdyiz. Tabiatilt bu, hattalann ağzına toktuğumuz muay«olan, fakat bıına rajmen çok gerıtıda iki grup vardı. Biri tneilizle denler, otuı bir mart vak'aıında bpklemege başlamıj. Ve çok geçlerinl ilân etme imkinlan yoktur. ne ve tedavi dUrlerinin tam tteril olm*dığ\n\ ortaya Je#lerde bıraktıfimız köylerimizden m»>miş Moore. ştmş»sk gibi süratli rin lider oldu*u simal grunu, di kardej kanı dökmekten çekinmi başlamalıvız Hazırlanacak proçPahalılığı durduracak bir 2Jaloğlu yar.. s\ving tâbir edilen yere muvazi ve »#ri de Sebeşin lir'er oldufu De yenler, aziz Atanın heykelini kıra ramlar çok itina ile hazırlanmalı. Rüstem Pehlivan lâumdır. O bile Diğer tarajtan prote* Idboratuartntn «n JnrmM dletltkâfı değildir. Yedi evliya kuvveti çeneyj bulacak olan vumrugu çı m!r Pprde eer\M enıou. Sebps ile rak kapkaıa niyetlerini t'haVkuk hiç ara vermeden tatbiki srâl^nma ri olan preı, motb'r ve kaynatma kazanlarıntn 34 tant karsılasmsm da ssmimt oldu. Ken ettirmeğe çahsanlar kimlerdi? Bunlâzımdır. karmış. Çıkarmış ama, böyle bir olup, bunların da kınk, bozuk vaziyette bulunma*ı talıdır. Devamsızlık ve takibsirlien şey beklpven zavallı kurbanhk disıle 1940 yılında G»lat><iaray )arı bu cinayetleri isleme*e sevke menft neHceler vereceçini, milletin lebenin tj ve vazifelerini zamanında ve iyi bir dnrumBiz huıutî müessetelerde White vazifesıni ihmal ederek ba Hungaria m'cında karşı karşıya den cehaletin tS kendisi deS'! miv kendislne karşı olan itimadını sarda ortaya çıfcarmasıno rncel olmaktadtr. oynamutık. B»ni tflnHı ve birim di? Az dt ol?a bugün bile inkılâbçahsanlar gelir vergisinden şmı geri çekince o dehşetli yumruk 150 klintk talebeti pıotez hastalannı 6 aded fotdyd« sacağını bir «n bile hatırdm çıkardavamızı kendi davası olarak ka larımız aleyhinde iin«i sinsi proboşa gitmez mi' Muvazenesi bozu kabul etvıektedir. Bu da bir yer kapmaca oyunu |«klii»muaf tutulamaz mıyız? mamalı: bunun tersine olarsk vapıbul etti. paganda yappn, kövpe dimajlan lacak her türlü lcraatls milleti. her lan Moore iki kere topaç gibi do de tezahür etmekte, yer kapamıyanlar hattalarile birlikFakat asıl bizim dav»mızı benim Zonguldaktan H. A Isık imzalı nüp ringden dışan fırlamış. Ona siyen ve lonuna kadsr eötürenler zehirliyenler yok mudur* Zinhsr ş#ve mııVtedir olduSuna Inandırte taatlerce beklemek zorundadır. bir mektupta deniüyor ki: kadar saymışlarsa da kendine ge Yueoslsv . Yunan murahhaslan "bu o'.amaz!» demiyeHm. Çünkü, acı malıdır. Bu da aneak »onu gelmiMuhtelif sebeblerle arkadaşlann birçoğu Uğle » • Bu günkü hayat şartlarının ağırHa olsa hakikatleri fîörmekten kameklerini okulda yemek mecburiyetindt ve yertizliktm lememiş nakavt olmuş. oldular. Türkiye bir Balkan devle çınmRmız, derdlerimize deva ara yen bir enerji ve tahammül ile lıgını nazarı itibara alan idare, fiat protez luboratuarları yemekhaneye dönmektedir. Ofcülmünkiindiir. Milletçe istediğimlz Şirndi kurhanlık White her yerde tidir v# bizimle birliktedir, dediler. yükselmelerini göz Snünde tutayıp bulmpmıza rr.înl olur, Bunu da talebpye bir kantin veya yemekhane te»it «dil«r«h seviveve ul»«ıncıya kadar da. inkı«insan rakibint bir kere bile do1 Bülkanlar da Avrupad» olduftu ıcin bi? değil, tarih söylüyor!... rak, gerek amme müesseselerinde, bu çtı ';in ve gayrisıhhl duruma bir lon tJerilmetini i«lâblanTiızı dış te<:irlprden konımakunmaHan onu nakavt idebilir,» <Türkivenln Avrupa BirliŞine ithali ve gerekse iktisadi devlet te|ekkültiyoruz. Yukanda bir nebze açıklamaj» sını bllmeli. vopılarak Irkilâblan zaruridir tezini müdnfaa ettiler ve diyor ve güliiyormuş. lerinde istihdam edilen memurlara OkulumtLzda dersler tabah 8 de başlar. Aktam 17 < U çalıjtığımız pibi. fnkılâblanmın ko milletin benliğirde yer eden an'anetirede muvaffak oldular. Saç ilâcı yılda 3 maa$ tutarmda lkramiye biter. Gilnde >9 taatlik maddt ve manevi çaltfmm mfifzlm Avrupa futbol birliŞint rumak icin ilk sart. ferdlerin di nelere uvçun olarak yapmalıdır. Hatıralarını gene bu »vHnnUrda vermek aureile halkın aatınairoa SOLD V.N SACA: buriyeti de, yukanda «krettiflimtz mahrumiyetlT* **okııvarajımız meıhur v« eski Fran kabulümüzün konusulacajı sıradâ mafiını ilmin ışıftı II» doldurmakBasın, var kuvvetile davanın taartırmaktadır. 1 Son İMyb«ttifim!ı Büyük Ilsi kudretini nisbeten timam t^dince tahsilimizi ne müjkül jartiar olttnd« idmsız boksörlerinden Eugene Huat'ın müwhH olarak takib ettiSim top tır. YalniE, hemen İlâve edelrm hakkukuna ysrdrm etmffi. ilim a ınİTİn »oyadi. 2 Itikad meseleıl (iki Bu lütfu fükraiüa yadetmekligimelettirdiğimiz *rt«ya çıkar. * lantıyı bıraktım. Dışanda bekledi kl. »hlâk ve ilim birbirinden ay damlanmız ve yazarlanmız her ?a kehme). 3 Palavracının sık sık yap miz icap eder, bunu da as gören »ev^hat notlarında şu satırlan okurılmmalı, atbası beraber yürütül1|. ÇevrlHnfim on dakika bana cehennem azahada olffun eserler vermelidir, Ge tlSl canı gücenlrıe ç«rpar. 4meydanı çı hükumetimir, bu defa da, yerilen duk: 100 bin lirmm oUaydı r« pek bir hjyvan Ben •enin gencliğini de bı eibi geldl. Nihayet odadan Yu melidlr. len hükumetler gideninkini vıkma k?r. Aferin! 5 Merhum opera'ör yıllık 3 ikramiyeyi 4 e çıkarmakhu «Nihayet Singapme'dan da blr ; nan murahhaıı »ülerek cıktı ve beOkuyuculanmudaa (CJD) dU Ş mdl, Istediğimlz neticeye nasıl mah. zamanm lrtb'arma Pöre va Mim Kcroalin soyadınm tersi, onunla susunda meciise bir tasan »ermi|bilirim maç tekiifi yaptılar Bir melez Hind \ ni top'nntı salonuna çağırdı. İçeri varabileceğimizi izaha çahşalım: paeafı ufsk tadiller yanda kala »u tajınamaz. 6 Iztırabı büyük olan tir. Bu ikramiyelerden yalnız devyor ki: Nasreddin Hoca ata blnmegi bali refaka*inde vapura bindim. Bu girdijim zamın büHin murahhaslar Tophane çejmesi Ue Tophane ka» Teme! ferd terbiyesinin ana kuea nı tamamlama yolun» gitmeli, çı lar bunl»r gibi b«ğır:rlar (çoğult. 7 let memurları istifade etnvektedir şaramayınca, seyredenlere naahcub genç, baba tarsfındsn Vasco de Ca aytftı k»]kır»k ve Türkiye innini Bıı soru Ukısının tersl 8 Çevrlllndan, «ile y\ıva5indan ba?lada karaca^ı lüzumlu kanunlarla mev ce JU kenarlarınd» v»;lsen mtydana çı ier. Ben ve benim gibi olanlar. ya. dü^memek için theygidi ihtiyar n yanmdaki iki nârin mlnarell o«manın soyundan imiş. Hong Kone »öyliyerek alkışlamağa başladılar. »ını kabul etmlyecek klmsenln buni hususl müesaeselerde çalııanlar lık!» diye başım esefle »allamış. mi, İstanbulun en zArif blr âbldeai da başkalannı da gördüm. Meselâ Hemen hazırladı&ım fransızea bir lunabilecesinl tphmln etmiyorum evdlan korumasını bilmeli ve neti kar. söyle! yUKARIDAN AŞAĞIYA: ise, bu haklardan tabiatila iıtifa Kendisini heyemola ile ata bindir nl teskil eder. Hele Gülhane par. orada adı Victor Hugo olan bir genç nutuk ile kendilerine teşekkür et Bu bir hakikat olduŞuna g8re, ye eenin tahakkuku için hic bir feda1 Bir hükırmdara tâb) oldufunu klrbktan çeklnmemelidir... da edememekteyis. Bizim tıtedi mişler. Azıcık uzaklasmca kendi kının kapısmdaki o minyon çeşmeÇinli taraf nrlan karşılanmıstım. beUrtif hareketl (!kl ktllme). 1 fskl tim. Sonr»dan ögrendim kl Avrup» t'stirlcilikte ilk vazife anne ve baBunlar o kadar acıklı ve bakım Şahsan, yalnız silâh kuvveti ve v t kıymetli e^ya »lım satımı 111 u | ğimiz, her *ena takriben bir maaıı kendini tenkid etmiş: Her ne ise, antrenman boksörlerin Futbol BirliJHne kabulümüı İçin baya düşer. Ben «enin genclifıni de bilir sız durumdadırlar ki, İnsan yanlarasan. 3 Blr dalu tekrar edilinet maz tutarmda Sdediğimlz gelir ver kanunlarla inkıiâblanmızın koruden bir Hindli ile ahbab olup ha teklift Yunan ve Yusn«!nv murahO halde İlk vazifemlz, neslllerln Inıan erl aşıgı meydana çıkar, İtina. rından geoerken âdeda utanır. Şah dım' demiş. zi'' = nmava bsşUdım. haslan yapmışlar ve kabul karan dejijmesini beklemeden davayı bu nabileceğine kani değilim. Bugün 4 Tersi .sargı bezl. dir, en ««fkatli gisinin ilgasıdır. daima millet ve va Mecliste demir yollarmın lyl ça sen 100 bin liram olsaydı, bu para için mümkün gibi pörünen bu ko kadın tlpi. 5 Herhangl blr »eyin en tandaşlar için çalısmak, onlara yar Bu gencin bir sarıkla sakladıgı toplantıda bulunanlann ittîfskı ile vflnden eie almalı ve devamlı bir runma geçicidir ve ebedî olamaz. nihayet noktası, tersi blr çogul takısı dım etmek, onlan düsünmeyi kendi ışmadığı, trenlerin, çok gecikmek mın yarısını bu !ki faheserin resgür ?açlanna hayran olmuştum. Mez ahnmiftır. Bu turetle Türk Futbol halk egitlml ılsteml kurmalıyız Bir şeyi sahibinden daha iyi koru dır. 6 Alt perdeden yapılan lstekler sine şiar edinmij olan hükurrvfti e olduğuna dair sorulara 107 mü torelerine harcardım. hebi muayyın bir yaşa kadar saç Federasyonu Avrupa BirliŞine alm Aksi tskdlrde yolumuz uzar. bunfçoSuH. 7 manasınadır Eski servet sahipleri bunlan gu yabilecek bekçl var mıdır? İnkı f'skl terim). Ter»l «gidlj»kere on tane mizde hiç te ehemmiyetli bir gedik hendisten 100 ün ayrıldığmı sebeb 8 Yüz larmı kesrnemeyi emrediyordu. Bir IBIŞ ve neticesinde de dünya genc dan evvel oldııju eibi gelecek yıllar lampiyonaııni da girmemiz larda da derdlerimize deva aramak lâblarımızı koruyacak da milletin yayla atılan (iki kelime). Ijtahmı? ço açmayacak, fakat bizler için mühim gösterdi. Aceba. 100 mühendisin is zel İstanbula ve Türk Milletine blgün kendisine, bu saçlan böyle gür rer yadigâr olarak bıraktıklan hal kendisi olmıılıdır. Bueün bile bu cu?a daima verllmesi gereken emir. olan bu meblağdan biz muğdurlan tifasından evvel bir jeymi imiş. muhafaza »debümek için hujust bir tahakkuk ermi'stir. Nitekim ertesl la vakit geçiririz. de, bunların kıymetinl bilmiyoruz. vazifeyi inkılâb ruhu ve gururla muaf tutamaz mı? Ali Canık günfl çekilen kurada Macaristan, I t 1 4 » I 1 • İlâç kullanıp kullanmadıiını torHalk eîttlml davasmı eercekle? yapan milletimiz, yukanda ana hat Milyonerlerimiz lüks otomobillerile Yugoslavya ve Lüksemburg İle Aksaray. Yıllık ikramiyenin dörde çıkadum. Gayet marıremant bir eda İle. tirmek yoluna giderken, bir yan lannı çizmeğe çalıştığımız işler de önlerinden geçtikleri bu güzel sabirükte aynı grupa düştük. nlmasını matuf kanun tasansı mec •vet, dedi. Sırnnı bana da iöyleyenat eserlerinin acıklı hallerini hiç Bulgarlar ve Polonyahlar bizimle dan da okul, program ve öğretmen başanldığı takdirde, yalnız mevçud liste görüşülürken, ben ve benim eekdi. B«ı daha o geee a!tm hülya millî futbo! maçı yaomak için tek isini ele almalı. tahsil çaçına giren olan Inkılâblannı korumakla kalmi görmüyorlar ve bunlan ihyâ et gibileri de rnemnun edecek; müslar kurdum. (Hindirtan §aç ikıirl) lifte bulundular. Bu teküfi Fede çocuklarımızın iki a>Ti terbiye sis mıyacak; aynı zamanda onlara yemeyi neden akıliarma getirmiyorbet olarak kanunlajamaz rru? Ayvalıktan «Emine» imzasi•dını vareceSim bu lllçla Fraruada rasyonumuz tetkik ettiktan «onra temi alrında yetişmelerinl 3nlemt nilerini de ekliyecektir. Türk millar?.. liyiz. le aldığımız bir mektubta, bir »ilyoner, milyarder «laeak ııeıız cevablandıracaktır. letine lâyık olan da bu değil miİthalâtçılanmız. tüccarlanrruz Cibaii halkı, nahiye müddetten beri kayıp bulular heykelimi dikeeeVl«r<!i: Rindli Okullann vazifelerl, her ne ka dir?.. Türk futbolu için bir ba?arı saboyuna mal getirtip satmak ve mü nan torununun Taksimde Sı ^ yonlaı yapmak aevdasındalar. Ne Müdürüne tefekkür ediyor fenç bundan sonra birkaç gun g8 yıUbilecek bu hâdisede en mühlm »•••»»»•••• raserviler semtinin (....) so • fabrika yaparlar, ne hayır işine ka jünmedi. Beni ümid v« heyecan için rolfl oynayan Avusturyalı, Yug«sTEŞEKKÜR Cibalidan Süleyman Akarau yakağında oturan (....) beye 150 •• nşırlar. Sadece apartman diksin. • ^« bırakmıştı. Her halde menıub lavyalı re Yunanlı dortlarımııa ayor: DÜNYANIN EN FAZLA ölürafl Ut blzlerl toıuuı teılart lira mukabilinde evlâdlık ola .». ler, hususî lüks otomobillerle gezŞİdufu dinin mabedine giderek ba; bilhassa teşekkürü blr borc blll garkeden »eveili babamu Ricamın memnuniyetle kar;ıla i A|Kj MÜKÂFAT KAZANAN rak satıldıgmı ögrendıgmi yaz ^ ı , , . , , fahipten formülü alıp gelecekdl. Ve rim.» yıp Cibaü iakele yolunu derhal ta , . , , , , , l i sınler buna bakıyorlar... Lale dev. tşte Turk futbolunun, Be^^ıelmifeldi. Heyecandan bo|u!uyerdum. maktadır. Ancak mektub sa • .. SALİH DUYGlTnun mir ettiren Fener Nahiye Müdürü FİLMİ • ] rmden daha fena akıntıya kure'< İstanbul Belediyesi hibi sarih adresini yazmadısı Mitimamla sanlmış bir paketi açtı lel Futbo! Federasyonu (f. İ F. ne işbu alâkasından dolayı semt • ' çektiğimızin acaba fark nıa ••nıyız? * • h««U!ı|ı v» Gemükte cenaı. mtraıiml ŞEHİK TİVATKüLARI için mektubunda mevcut Isiçind.«n bir kutu, bunun içinden A.) nın Avrupa gnıpuna eirme«i esnaıında yakın alâka göreren bafU halkı namına alenen teşekkür etme Holleywwood rejisörleri arasın. hâdisesi böyle tahakkuk etmiştir. müdürler) Hicnbl Bey olmak üıere da Jobjı Ford kadar bol mükâfat Saal 2i de tanbuldaki adresi açıklamıyode herkesin Fransad? bildiği Petrol yi bir borç bilirim. Kadınlar ve spikerlik Bu yeni Futbol Fer'pracv'nıi'nuzun bütün Gemlik Suniipek f.brlkaıı m«n (Academy Award), yâni meşhur DBAM K1SM1 Hsn şişesi çıkmazmı? ruz. Küçük mucidin AmerikahJubların» ve İsUnbuldakl eenaıe raeALTLNC1 KAT Ankaradan Hayri Kıhç yazıyon Böyle hayal mahsülü sen'etler. ilk başansmı diijerlerinin de ta rasimlnd» alâkılarını tsirg«mly«n EU Oscar heykeli kazanan bir ikinci kib etmesini dileriz. Vazan: Alfred Gehrl lam mektubu gösterilemeı. John Radyoda aon zamanlarda bâzı de bank lıtanbul 3ubesl Müdürü Suıd rejisör daha verdikleri randevuva kat'ivyen ge] Hslflk SAN Ke«lcln Bey Ue cenaze merasimlne i»tl Ford, »on eeeri olan The Quiet Man Türtaçesl: HALİD Bir gün evvelden şebeke ğişiklikler oldu. Eskiden kadınlar 18 yaşında akelğer tfiberkfllozun meyen güze] kadınlar eibidir» fAHRI OZANSOY r»k •d'en Doean lUrdej. Etlbank, Y«pı (Kadın iatılmaz) ile şimdiye kadar dan musUrib ve halen Yedikule da haher bültenleri okurlardı. Şim Her ç»r}am6« ık|*m> bileti verilmez mi? ve Kred! Banka.ı A. Ş.. Kadıköy T.Pazartesi âkşamları temsü yoktur verem hastanesinde tedavi altında di Ar.kara radyosu bundan tamamiıllk t»leri. D«nekr.t P.rtı R a 8 i r a p M , kırmn olduğu rekoru ve bütün muTeleton 42157 Ocaiı. Kıbrn Tîirktür Kadıköy gubeel vaffakiyeti gölgede bırakan bir sahShackleton sakatlandı bulunan Met« Tlmurun faydah bir Üniversitell 1 okuyucumuz diyor men vezgeçtı. Günlük haberler, bül ve Yeideeirmer.i Cencük Spor KulüMl eıer yaratmıştır. Amerikanm bir KOMEDİ KISM1 küçük lcadda bulunduğunu gazete ki: Copdıa 7 (Si H A.) Sund«rtenir.in dördünü de erkek spikerne menıub «rkad.,l. l m ,, ! a m e k r u b , V ELPA 2 E numarah aanat ve hasılat yıldızı ler yazmıştı. Iftnrtın ve Tnajitere mi'lî takım oGeçen cumartesi günü Karhkrty ler okumaktadır. .'»"" Wsr*f\* taüyette bulunın Dün akşam toplanan profesyonel Yazan CARLO UOLUüNİ yuncuiann'lan Len Shackieton ge futbol iiği tertib komitesi bu hafta blitun dort v. tanıcHklarıımza ,yrı avrı John Wayne Ue güzel Maureen O' Mete Tımur, Amerikan elektrik deki (...) sinemasına gidip pazar Erkekle kndma müsavi haklann Türkçesı. NAZIM UERSAN çen gün Bolton'a karşı oyadığ: yapılacak maçlarm hakemlerini ta »«•îekkiire teeMürümüz mani olduiun. Hara'nın, Victor Mc Laglen, ve Heı perjeınoe «Rsamı «ieD« gtcntau kıımpanyalanna hitaben hazır günü için 3 şebeke bileti istediK. tanınciiğı bu devirde bu hareketa rt*n gazetenizin tavassuhjnu rlca e<fe Barry Fitzjerald'Ln iştirakile ve Tacta sslsatlrtnrnıştir. ladığı mektubun bir auretinl bi Gişe memuru, önünde şebeke bi:st ne diyelim?. Sah »M»mi«rı lenuUı f o l t u ı yin etmiştir. Çarşamba günü aaat Cumarıesı v« earşamoa gunıert başUn bafa Technicolor renklerile Bpr.p^ı alçıva alınan meshur fut 15.30 da Dolmabahçe stadmda yapıze yollamiîtır: leri olduğu halde veremiyeceğıni Kın: »Zrrln Gedeltf taat 1430 da CocuK riyatrosu çevirdikleri bu film, bugüne kadar hr.ı^;i oMini7'İFki sü^'^rHe yapıla lacak olan Vefa Bevkoı maçını ve Saym Müdür. ı Km : Zsrrln Gedelej söyledi. Sebebini sorduğumuz za Elmeklilerin çocuklan ucuz Oram ve K.ım^.ııdt pauu «unıen rak S'inHBrlaprl Cardiff maçında hava iyi olduğu takdirde cuma gü ü Kösterilmiı olduğu bütün memleket Yeni tip bir elektrfk prlzi ieat et man «Şebeke bilıetlerini ancak güw«t 1S30 da maiint Tenfon. 4U404 okutulsun lerde «Senelerin en muvaffak filmiı tlm. Bu tip priz istenildiği anda fi| nü gününe veriyoruz» cevabını alı EMINONt) rKMSUJ.KKİ Dolmabahçe stadmda. sksi takdirde Caîaioğiu Ögrenol U)kaiind« ünvanını kazanmıçtır. Hakikaten prize takılınc» cereyana bağlan dıi. Bu nasıl ijtir? akü erdireme ise cumavtesi günü Şeref ^tadında C ACI BİR ÖLÜM Eski muhariplerden Giresunlu (Eski Haikevi) G. 3r?,v, Fenerbahce maçı saat 15.30 da yapılacak IstanbuUpor»on derece cazip ve aürükleyici makta ve i| görüldükten sonra fi} dik. N. Erdoğan, diyor ki: KURTLAR . KUZULAB bir mevzuu, harikulâde bir aşk ve çıkanlınca otomartikman eereyanı Adalet karşılaşmasmı Ankara bölicin kanıpa giriyor Yaum: A N OSTROVSKİ Biz emekliye ayrılmcaya kada» kesilmekt*dir. i gesinden Zülbahar Sağnak idare e emekli ağrejnea Sabih» Sarfut 2 son dereee insant bir tez ile bağ Türkee»!: ÂSUDE ZEYBEKOGLU : Klâksona rahmet ckutan memleket ve nullet selâmeti yolun t. T. T. ladresi Kad.köy Subesi HavT daştırmağa muvaffak olan bu eser Gal"tas"av f'i''Tl tak ".v örıüm'iz aecektir. remsil günlerl: Perşembe. cuma Gayet pratik kullanısı olan pirilızi raportörü dan ayrılmadık. Çocuklanmızı d» rifki paz^r aürü Fenerhah^e i]ç frenler bütün dünya tenkidcilerinin de is cumartesi. paıar Pazar gunlerl «aat zim, bjçok faidelerine ilâveten Cumartesi günkü Beşiktaş Em için k»;npa gi i niyet ve pazar günkü Gaistasaravrarla belirttikleri veçhile «Dünya 1530 da matine Cuma *Xsamı tal«nt bilhassa küçük çocuklann piriz de NAZIM SARGUT Üskudardan Zühri Oktar yazıyor: l aynı hislerle okutup gecesldir un en iyi filmie olarak zikredilme Üskdar Halk Caddesi 49 no: da Fakat ne aariptir ki Fenerl.p.hçe maçlarını Ingiltereden liklerin» çivi, tel gibi madeni, yani SanW"r.Tj'lı furbo!cular yarm :, gelecek bir hakem idare edecektir. 83.955 cazar gecesi vefat etmijtir. C»na ğe lâyiktir. Şan sineması. memnuÜ V U N oturmaktayım. Bu cadde, Üsküdann lan ile emekli çocuklannın mektep zesı S.3.955 salı gunü Kadıkby Halidağa k I 'CI • k OLMASA VDIcereyan nakledicl şeyler »okması ücretlerj bir ayardadır. Hiç o'maz. dan ıtibırer tam mevcutla kampta i Pazar günü saat 15,30 da oynna «ddesi ,7 No. ., evmden kalchr.Urfk niyetle öğrendiğimize göre, Kemal ^ Komedl S perde halinde cereyarı» kapılmalarmı ön ana caddfti oîup yokuştur. Seyrüsebbiun?ra'''İ3i'dır. ikindl namazın» Film'in büyük fedakârlıklarla ge. Varan: Andr* ROUSStN lemektedir. tcadım olan pirlzin ma fer bu caddeden yapılmaktadır. Be sa, bu pahalılıkta biz emeklilerin cak Gslatasarav Fenerbahce ma Oıman.gaK Camiinded ji b h Çeviren: Prof. tirtmiş olduğu bu filmi, bu akşam. çında ise yan hakeml âi vazifesini hiyeti »imdiki lmal edilen piriz lediyenin klakson yasağı muhakkak çocuklarına cüzi bir tenzilâtla oku Bedreddin TUÎ^CEI. tstanbul kros takımı cuma Ankara bölgesinden Faik GSkay dan itibaren sayın halkırnıza göster lerin maiiyeti ile aynıdır Harn mad ki yerinde ve isabetli bir yasak ol ma imkânı verilsin. Sahneye koyan: Mutısir Ailesi meğe başiıyacaktır. ile Zülbahar Sasnak yapacaklarERTUĞRUL de darlıjından Türkiyede imal edil masma rağmen bunu hiçe sayacak günü Eskisehire giciyor Gencliğin Atatürke hîtabı Çarşambaflan bsjka heı dır. Gene pazat sabahı saat 11 de mesi mümkün değildir. Binaenaleyh ve insan tüylerini ürperten acı gıİ2 mart tarihinHe Esıvişehirda v i akşam saat taro 21 de Seref stadmda oynanacak Kasım tiavet ederek kendileri ile klüp mese Nihat Üsküdarlı diyor ki: 15 sene namıma patentli bu ihtiraı cırtılara benzer yüklü Anadolu kam > I" Curna (talsbeı Pazaı yapilafok olan Türkiye kros birinpaşa Revoğîuspor kar^ılaşmann leieri üzerinde konuşan FenerbahGencliğin Atatürke hitabı müsa matine %aat tam 17 de Telffon 40276 mı uygun blr fiatla satmak istiyo yonlarının frenlerine ne buyrulurî cil klerıne katılıeaic litanhul kros I S I A N B l l (»PKKhTl da da Ankara bölgesinden FaiV: çe klubü reisi Osman Kavrakoglu, rum Talip oldugunuz takdirde di Bunun muhakkak ki teknik bir mü bakası açılmiftı. Müsabaka açılal Heı akşam saat 21 dc takımı. onümüzdeki cuma gtinü Gb'kav hakpm duracaktır. Rasan ve T«y«n leklerinizi havi mekhıbunuzu bek dahaleti vardır. Gece yansı (hele bir seneyi geçtiği halde halâ bir ha yarın da Fenerbahce futbolculan »abahı motörlü trenle hareket edeCuml'ı'ıipı Mrfttıaacıhh ve Oeerel 3 o*tae ler, meslek hayatuıda bafanlar di ufak çocufcunuz da varsa) tatlı uy ber yok. Sizin gazeteniz de dahil ol> Kavrakoglu, yarın Fener ile, «taddakı antremandan aonra cektir Gs2e!ec:lik rıırR Anonım Şırnetl lar »»«I li te tnatln» kunuzu bir anda yırtan, bu canavar duğu hale bazı gazeteler 20 ocak gü> lerim. bir topUntı japacaktır. Cagalnğlu ».• yv >..l<ak N o 30'41 İjtanbul böl«esi bu varıjlara A • e Çarçamba malliıesi nalk? bahce furKoicuları ile düdüğünden çok beter kamyon fren nü neticenln ilftn edileeeğini yanni| Sahlhlrrt Bu toplantılardan sonra Fener cumanesi tnatınesı taie Mete TİMtJR B olmak ii/ere iki takımls iştirak lerinin daha ıe«aiz blr hale sokulma lardı. 20 ocaktan b« yana bir ay gej NA/.IMF N.MH ve ÇOI'UKI.AKI görüşecek ^eye teııııiâtlıO't Peı bahce idare heyetinde bazı vazife de Ta$kasap Nevbahar MjJıaJİMİ edecektir. A takımı ühami Koç, Ek y*s Ifieruvı rı ler ıdar* rl«o rem Koçak ve Ihsan Pehlıvandan Adak fokAk No:Z n huauatnda allkaUlann alâkalannı «L Takat netioayl 8treneme<i Çok Dün öğleyin Park Otel'de Fener ğişikliklerinin. yapıiması muhtem'l Çar»arou». eumartesl. pa tenzllâtlıdıt Mea ul Mndül jemDı gtceleri Ulebey* »üteşekküdir. Akaumy b*hçe idare heyeti ajtaUnnı yameia dir. razarteaı gec*ltrl d« temaU *ax. CEVAU tEHMİ BAŞKUT F.KF.A. nın Avrupa Birliğine nasıl girdik? İnkılâblarımızı nasıl koruyabiliriz ? Yazan: flhan Tunca (Erenköy) 7 EVLİYA KÜVVETİ Diş hekimliği talebeierinin derdleri BULMAC r m • r • n m • * m TİIİCİAİR E İ T İ Ü E LİE B A K AİN C AİMİtlV A Bh! A N A D O LİUİP HİA L E P * RİE ÜİT L E G E|N L •lu E RİE YİA R A|M. Torunumu sattılar m aı Bu hafîaki maçların hakemleri ] N rt *r
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog