Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

İ Marf 1935 CUMHirRÎYCT I&O Mareşal Tito'nun siyasefi! ugoslavya ile Sovj et blokuna dahil devletler arasında Stalin'in olumu ile başlamış olan «jıunuşama» Maleııkov'un devrılmesi ve Moskovada yenı bir hukumetın kurulması uzenne sona erdi mi? Dun Mareşal Tıto, \ ugoslavya Sovyet bloku munasebetlerine te. rjıas eden bir nutkunda şu noktaları kaydetmiştir: « Kominform Yugoslavyaya kar p açıktan açığa hucumlarına son vermiştir. Fakat kominlorm memleketlennde, aleyhimizde tahrikler devam etmekte, Yugoslavyanın i»ledığı hatalan idrak ettiği ve şimdi de bunlan tashihe gittiği yolunda •ozler sarfedilmektedir. Bu da, kontınformun birimle munasebetlerinde samimi olmadığı kanaatini uyandırmaktadır!» Malenkov hukumetinln iktidarda bulunduğu gunlerde Yugoslav idarecileri Kominformun Belgrada kar 8i takib etmeğe başladığı yanaşma polirikasının samimi olup olmadığını aleni olarak sormamışlar, bundan fuphe etmekto olduklanndan bahsetmemiglerdi. Bulganın hukometi kurulduğo laman, Rusyanm dış münasebetle. rinde bir tertleşme olaeağı töylenmış, bu yolda tefsirler yurutulmuş tu. Şimdi Mareşal Tito. Kominfor. mun hattı harektini tenkid etmekte, onu «amimiyetsiz bir politika takib etmeğe başlamıs olmakla sue landırmaktaHır. Yugoslav Devlet Retslnln bu nut kuna Rus\anm tepkileri ne olacaktır? Yugoslav • Sovyet munasehetlerinln yeni blr saflıava tntikal edip etmediği ancak hu tepkilerle anlaşıiabllecektir. Bir taraftan, Belgrad . Moskova munnsebetlerlnde ton zamanlara kadar müşahede edilen yakmlaşma ve diger taraftan Mareşal Tito'nun, taraNn bir sivaset takib eden Hindistan ve Birmanva gibi Asva mem İpketlerlne rivarerl Yugoslav dış pnlirikasmda helirH ban değisiklikler olaeağı sekllnde tefslr edilmişrir. Harta «askeri bloklar aleyhindeviz» diven Hind Başbakanı Nehru lle blrllkte Yugoslavyanın da tarafst7İık havrngmı eekeeek Mr (Üciincfi B1ok)a taraftar olduğu Hindlvtan feTabatfnl mflteakib diin TnecnlaT mecIM öniınde konuşan Mare$al T5to dıs politikasinıtı mühim mnddelerinden blrl ©larsk Balican pnkrtni rikretmls. bnnon hans Içtn elreıtı oldugunn kav defmls. lshlrlifinln artacaŞim tasrih evlemls, avni zarmında. blr taraftan bn paktın l e devletin müdafaalannı kuvvetlendirerefrinl ttö'vierken diJer taraftan da sunn Mve r misrln « Fakat BaTVan Pakti askeri blr blok olmıvaraktırN Ömer Saml HABE R L Bayar dün Irak Kralı serefine bir ziyafet verdi Bağdad, 7 Reısıcumhurumuz Celâl Bayar bugun oğle yemeğım hususi olarak Kasrul Zuhurda vemış, başta Irak Basvezırı Nurı Saıd Paşa olduğu halde Irzk hukumct erkânı kendısını zıyarete gelmıştır Reısıcumhurumuzun [efıkaları Reş de Bavar ıse şehırde bazı gezıntıler yapmıştır Reısıcumhurumuz bu akşam Irak Melıki Ikıncı Faysal şerefıne bır ziyafet vermıştır Reısıcumhurumuz Celâl Bavarı perşembe punu Anksraya getırecek olan Tuık hava kuvvetlerıne »nensub uç uçak bugun Bağdada gelmıştır Dığer taraftan bu akşam ögrenildığıne gore Irak Kralı ile Prens Ab dulılâh Bayarın davetlısı olarsk yaza Turkneve gıdeceklerdır. Bajarın rahatsızlığı Bağdad, 7 (A P ) Hafıfçe rahatsız bulunan Turkıye Devlet Baş kanı Celâl Bayar, bu sabah ıstırahat etmıştır. Dun gece bır hekim tarafından zıyaret edılmıştır Başkanın /akınları, rahat=i7İığının h?fıf oldııgunu behrtmışlerdır Savarona ve refakat fîlomuı anavatan yolunda Savarona okul gemısınden telsızie, 7 (a a ) (Anadolu Ajansının hususi servısı): Reısicumhuıumuz Celâl Bavar ve maıvetını Basraya getıren Savarona okul gemıı ile Gazıanteb Demırhısar muhrıblerı ve Cerbe, Sakarva denı?altı gemılerımız B^srada bır gun kaldıktan sonra bu suustu gemıleri dun sabah Abadana ve denızaltı gemılerı de açık denıze doğru yollarına devsm etmışlerdır Abadana gelırken Hurremşah deniz üssü onunde Savarona 21 pare topla İran topraklarını selâmlamış ve bu selâm İran bahrıyesi tarafından aynen iade edılmıştir Abadanda kafile kumandanı Irur may albay Bahn Geyerın zıyaretinı umumt ve askerî valılerle iran denız kuvvetleri kumandanı, Savaronada iade etmişler ve an'anevî bahrf merasımle karşılanınış ve ağırlanmışlardır Akşam İran deniz kuvvetleri kumandanı smiral Przai, subavlaumız şerefıne Hurremsahta bir kokteyl partı verm ştır Buvuk bır samımıyet ve kardeşlik havası içınde geçen bu kokteylde İranlı subavlar bu ziyaretten duydukları sevınci belırtmiş. fakat gemilerın Abadanda az kalması ve denızaltı gemilerinin de uğramama«ından dolayı üzüntülerini bild'rmişlerdir Öğrenildiğine göre, Şattülarabı geçerek Basraya çıkan ılk denızaltı, Turk denizaltı gemılerıdır Savaronada bulunan deniz talebelejı ve fılömuz mensubları sıhhatte olup dedelerınin dolaştığı bu sularda gezmekten dolayı sevinc içınde bulunmaktadır. Bu sabah mahallt saatle 8 da Abfdandan hareket eden Savarona okul gemısi muhrıbler nehırde vol larına devam etmekte Cerbe denızaltısı, kardeş Pakıstan bahrıye«ınin bır muddet misafın olmak üzere Karasiye donmekte Sakarya da anavatana muteveccıhen yoluna devam etmektedır BİR DAKlKA t Balıkcıların endişesi: Yunus balıkları sularımıza Paris andlaşmaları aleyhinde teklif! Fransada, Sarre yüzünden yeni bir ihtilâf patlak veriyor Paris 7 (R ) Bazı Fransız meb uslan, Paris andlaşmaları aleyhinde yenı bir cereyan yaratmakUdırlar Bunlar, Sarre ıhtılâfım ilerı surerek Ingütere ile Amerikanm garantı vermesini ve ancak bu garantı elde edıldıkten sonra Fraasız âyan meclıs nın bu andlaşmalaıını tasvıb eylemesını teklıf etmışlerdır Geçenlerde Batı Almanva Baş•" Iki kardeş Hayırhah kimseler, 21 tnet olüm yıldönümünde, rahmetli Reşıd Galibı pefc yertnde bir merasımle andtlar. Fakat gazetelere baktım. Hıç bırrnde (biztmkı dahil) merhum Reşid Galibın, geçenlerde Londrada vefat eden, ve bugun burada toprağa vereceğımtz, Büyük Elçi Hüseyin RigrtbiTi kardeşr olduğuna dair bırkaç kehme qormedım. Ganb tesadüi, bu tfct iyi msam, 21 sene farkla, hemen hemen aynt tanhlerde kaybemıs oluyoruz. İkisvne de, bır defa. daha, Hvda rahmet eyhye' D. N. gelmekten Vorkuyorlar! Şehrimiz B?lıkçılar Cemiyeti ve Balık Mustahsıllen Kooperatıfi umum! kongreleri dün saat 14 te Emınonü oğrencı lokalınde yapılmıştır Beledıve İktısad Müdurü Muzaffer Akgun Balıkhane Muddrü, basın mumessüleri, Balıkçılar Cemiyeti v e Kooperatıf üyelerının hazır bulundukları konere başk?nhğına Ali Tansever seçilmistir İlk olarak Balıkçılar Cemiyeti ıdare kurulunun 1954 yıh faaliyet raporu okunmuştur Bu raporda hulâsa olarak, hukumetin bslık müstah«iline ihrac imkânları sağladığı, iç ıstıhlâkin artması mevzuunda Et ve Balık Kurumunun buyük rolü olduğu bplırtilmekte. motdrize olma volunda buvıik inkısaflar gosteren balıkçılığımızın gerekli malzeme ve vasıta hususunda döviz sıkıntısı çektığı açklanmakta idi Rapor okunduktan sonra, Beledıye İktisad Muduru Muzaffer Akgun kürsuye gelrrış kongıeve davet olunan Valı ve Beledıye Baskan Vekili Profesoz Gokavın xongreye sevgılerini ve muvaff'kıvet temennilerini unmsk üzere kendısini memur ettigıni söy lemıstır Muteakıben «öz alan Mehmed Denız adında bır balık mustaTii]] Marmarîda yunus balığı avlamanm mahzurlarını anlatarak demıştir kı« Cok zeki ve o nlsbette haasas olan yunus balıklan, Mamarada ıtlâf olunduklarını hissettiklen İçin ıkı senedır Boğazdan gecmez ve Marmarava uğr^maz oldular Bu vuzden İ'tanbu! balıkçılarının zararları pek buvüktıir Çunku vunus balıklan, bol bol avladıgımız çeşidli balıklan sahıllere. yanı bızım av sahıllerımize sürukler ve sıkıstırırlar » Üyenm bu sözleri kongrede nulıman butun balıkçılar tarafındm tasvib ed lmıs. Marmarada vun'is balığı avlanmaması uygun gorulmüştür İdare kurulu raporuna karşı söz alan üvelerden emeklı denız albayı Ethem Bavkal da dikkate şavan blr korusma yapmış ve ezcumle demıs, tır kr « Başka memleketlerde balık'ar muavven mevsımlerde avlanır Fakat Tann bu guzel vurda oyle bır mnzharivet hahsetmıştır ki, senenin 365 giınunde de sulanmızda bol v çeşıdlı balık mevcuddur Lâkin bız bu nımetten favdalanmasını bilrrıyor hattâ vakaladığımız tsze balıklan istıt»lâk azlığından veya muhafa7a crlememek vızıınden denızlere ddkuvoruz Basta Et ve Balık Kurumunun buzhanesi olmak üzere sehrımızde bulunan Hığer soğutma tesnlerı lhtiyacı karşılıyacn'< durumda değıllerdir » Ethem Bavkal, Et ve Balık KurL'mu bu7hane«ındekı tanfenın vuk sek olduğuna temas etmış ve sozler mi şovle bitirmiştir: * Bu şekılde buzhaneye balık götürmektense, denıze dökmek rrü"!tahsil için daha kârbdır» Bundan sonra Balıkçılar Cemlyet. yeni idare kurulu seçimine eecılnrstır Yapılan ıntıhab netiresındı» basta eskı Baskan Yusuf Yarar olmsk iızere ıdare kuruluna eskı zevatm seçıldıkleri anlaşılmıştır. Maliye Yekilimize teşekkür aliye Vekâleti, iki fiç „ ev\el gelir vergi«r si be> annameleri hakH kında bir teblig yavınladı. Bu tebliğe gore bu sene mukelleflere dağıtılmış olan yeni tip ve karışık be^ annampieri mukellefler dnldurmajra mecbıır olmı>aca* ve bu senelik eski beyannameleri dolduracaktır. Bilindiği gibi biz de bu sütunlarda bu be\annamelerden şikâ\et etmiş. mukelleflerin bunlan dolduramıyacaklannı, doldurmıvacaklannı jazmıştık. M»lı\e VeUâleti anlayış gosterdi ve bu sene bunların doldurulmasından vazgeçtı Maihe Vekiline bundan dola>ı hararetle teşekkür ederız, hem kendı adımıza vani mukellefler adına hem de vergi memurları adına Buvuk isler arasında bo>le bir bevannamenın tertibiendıgınden bile hsheri olmamasını tabii gorduğumuz Vekil. neşrivat ve sikâvet üzerine hâdıseve vâkıf olunra isin tashihine te\essul etmiş bundan dolaM da kendisini tebrlk ederiz. Çunku birde maalesef. >anlıs atılmış adımların idamesı bir hnkumet otoritesi meselesi telâkki edilegelmiştir Bu son hâdi«e de o vanlış goruşe uvmadığı \e arahsaçını golgede bırakan bu be* annamelerden bu sene vazgecilmpsıle anlasılmıs» hr. Bu Avrnpalı bir zihnijettir. Takdir etmek lâzımdır. Yalnız şuravı da ilâveden (feeemem ki: bu bevannsmpleıin MolU ve tebliğinde denildiei gihi yslna bu sene değil ilelebed doldurulmasından v>7germek gerektir Zira eU bette Malhe Vekılı de gormdstün 1 Bu bevannameler son dereee kanşık birer bilmecedir. 2 Bu be% annameleri bu şekfl» de doldurmaga kim«e muvaffak olamıvacak ve muhakkak vanlışlık» lar yaptığı için ceza\a çarpılacak» tır. 3 Bo\le güç sekilli bevanna> meler doldurmaga mukellefleri iebar etmeğe kanunen vergi dairelerinin hakkı voktur Kanunsuz bhr işe bir adamı irbar etmenin blr it» mi vardır, Onu tekrarlamıvalun. 4 Yenı heyannamelerde eeHr vergisi kanununun vergiden muaf turtuğu gelirlerin de Aazılmasi gihi gavet acavib ve kanuna a\kın tek» lifler de vardır Bununla mukelleflerde şupheler mandınlmaktadır. 5 Gelir vergisi bevannamelerinin daha da hasitlestirilme«i beklenirken ho>le tannmi âdpta fankânsız bir şekle sokulması Ü7erine arkadaşımız VâNıVnun dediği gibi buna ilmi cifir kâfi gelmez. Bir de eskl müneccimlerin kullandıklan usrurlâp ismindeki irtifa âletl lâzımdır. Maliyenia bu son ve mulâyjm karanndan fırsat alarak bazı hakikatleri açıklıvacağım: Bu gelir vergisi ilk konduğu «aman mukellef sektorunde hir rahatlık hissedildi^dı «Kendi vergimizi kendimiz tayin edereğiz Karaknşl hükiimler yok Uvdurma takdüler yok» »eklinde miıketlef ruhiyatında buviık knmeri olan değişiklikler vukua geldiydi. Maalesef bu telâkki vavaş yavaş verini aman hir mantara bastniva lım' seklinde bir endişeye terketti. Bu da. gelir vergisi kanunile. onun tathikini sağhyan nizamnameler ve tamimler viızunden doğda. Yani bugun, gelir vergisinin ilk Ihdasmdakl karşılıklı emnivet havası >erine korku kalm olmuştur. Bn korku vergi memurlannın mukelleflere karşı takındıklan tavırdaıı İleri gelmlyor. İtiral etmek l&zım. Malhe. memurlan mfikeilefiere k«laylık güstermektedirler. LAkln «a» lar da bir takım emlrler ve tamhnlerfaı çereevesi i<;lnde hareket etmeie mecburdurlar. tşte bn hava icinde s»n hevaanameler mükellefleri büsbütün hırpalada Mekrublar, telefonlar aldık. Bir kaç hln llraiık tradı olan pek çok mukellef. beyannamelerinl 59 100 lira ücret mukabilinde tanzlm ettirmeğe mecbur kalıvorlar. E neden eanım? Eğer bu tahmin vt takdir. bu tanzim bu kadar muğ,lâk ve zor Wr iş ise mukellefe yüklememeli, hıı«usî bevnname tanzim bnrolan kurmalı Yoltsa bunun ea kolav seklini seçmelidir. Bunun irin de evvplâ şu «on bevannamelerin valnız hu sene lcin deül. hir daha seri eelmemek ü7pre \nk pdilmpsi Iâ7imdır Cİstaristık Mudiirluğu ittprse memur tutsıın aradıeı m"'öm3tı toniasın. Hic hir mıikplfpf b u ise hizmet ettnppp irhar eH!lpmP7') nnd^n «onra mukellpf spkforıındeki armorfpTİ de&isrinnek ve vumusatmak lcin çeür versri«initı tahalViiL.tindan be\anma ka'far hpr sBfhaonHo rntuşlar vopmak ve mnkpllpfp h PT haksnaatini tpllcin ptmek Bir verçrinin rahatrn tnhsill â7P">î rr>i't=ra v^rmas, Ipfin Ivi nhotinin np hıı^ük klT. tnfri o'Hp^ınu anlahna?a lünım gnımpm Rusrun stı rrlır vprsH«i vii/ünden ıtıraz knmis\onhrına. temiiz knmis\nnlarına, nevlet Surasma, mahkemelere Hıısmm olanlann savı«mı o&rpnmek «ozlprimin dpğruluğunu ispata kâfi bir delil «İur. B FELEK bakanı Sarre mevzuunda Fransa ile varılan andlaşmanın kat'î mahıvette olmadığını ve barış andlaşması yapılırken kat'î karara varılacağını soylemıştı. Fransızlar, Sarre bolgesınm Almanya ile bırleşmesıne kat'ıyetle muhalıftırler ve bu yuzden Paris andlaşmalannın tekrar eıkmaza saplanmasından kor kulmaktadır ıııillllımillllllimillfllllllllUlllllllllHlliMII'IIIMHlıllııiımH,,,,,,,, Kırklareli D.P. feşkilâtında tasfiyeler yapıldı 8 iiye partiden ihrar edildi. 2 iijeye de ihtar cezası verildi Kalecikte bir köylü kardeşini öldürdü C. H. P. Tebliği mi temelinden koparmae» calıskları sırada CH.P nin yetkili oranları tarafından ilk once acıkça ka7 edilseler. «nnra da a>ıhl»n<<aardı belki bıı?i>nku wr Hnmmi" nlemek vaktinde miimkun olabirdi Şimdi muhalefete de kaııuni aruretlerin ustunde ikridnra vıkasmak, onıınla i>î munasehetler urmak LstedüHne pnre ?damca»ızan reddetmek neye? Her zaman tekrarlndı<nmiT fihi. z demokrarik hiirrivetlerin yurumıızda ilerive Hojru (telismesini. ueün için. daha rivade sorumlu kridar çevrelerinden beklivorıi7eminatsi7 muhalefetin ıztırabını ıllarca çekenler isbasına eectik:en sanr» \üreklerindeki acıvı bunan bövle vurdumurda kimsenin hattâ in*afcız muhalifierin bileir dnha tattnamiKinı <a?lamalıdır. Çünkü teminat«i7İırın jararlan valnız politikacılara değil, millete de doknnur. C.H P oreanlan ikfidarla temasa :ecer!er«!e en f»Tİa bu konu özerinde durmalıdırlar NADtR NADİ Bir kadın, memura rüsvet verirken suçüstii vakalandı Fenerde Avvan^aray Gedikpapııc «oaiınd» 10 mımaralı rvdt oruran Nacive ssHı l^mlrde btr kadın asker evranın lkmall lçln Fatih Kavmakamlıjı plfdlv» 5ubesl meımırlarından Sabahat zbeke Sfl llr» rüsvrt teklif etmijtir ahahatın ksvflvetetn polis) haberdar Mt Ö7erlne NacİT* 50 llr» riljvet rk*n !ueü«t(J yakt!anmi;tır Hidl'e fınrt» tahklkat yspılmaktadır Üsküdar mevdanındaki ceşme Oskııdarda t<kele mevdanında çukur a kalmıı olın tarlht v« unat deüerl (ıvük çe«menfn TOI sevlveslne cık«ılma«ı re restore edllmesl İçin hazırklsr tamamlanmış dün faalivete gct Gl. Rohert Ankaradan döndfi Kuzer Atlantik P»ktı Napoli karmrâhı Kurmıv Ba^kanı General O Ro« tetkik ve temaslarının tamamadıktap sonra bersberlnd* refık»»ı olluihı halde dun uçakla Ankarıdan |ehmize 'vdet etmlîtlr Bu geceld müsamere Ttirk sahneslnc U7un leneler emek ermlj ve bu u{urda blr kaza merl vüuttinfln varuını kavbetmlj »1»n tul«t sanatkarlarımızdan Muammer Bıivukktavın yararın» bu «ec* Sehir Tiyatosu Komedl kısmmda blr müsamere ertıblenmljtlr Merhurn komlk Hasan le NSsidin reperru»rından parcaların la ver alacagı bu geceye m«hur aeı ve sahne aanatkArları k*tılacaklar (Basmakaleden devam) lzmirde ihtikâr davalanna hangi mahkemenin bakacaği belli değil İzmır 7 (Telefonla) Şehrımızde ihtikâr suçlarından dolayı açı]an davaların sayısı azalmaktadır F^kat bunun yanısıra ortaja garıb bir vazıyet çıkmıştır Şehrimiz Bırıncı Aslıye Ceza mahkemesı halen muddeıumumîhk çe açılrms olan 20 dava uzerınde salâhiyetsızlık karan vermış ve bunlan agıreezava sevketmiştir Afhrceza ise bu dosyalan tekrar lade etmiş bulunmaktadır Bu vazıjet karşmnda ihtikâr davalarının hangı mahkerrede gorüleceğı Adlıve Vekâletınden sorulmuştur Senenin en muhteşem balosu !9 Merakla bekledığıniz gece, çeşıdlı surprizler ve emsalsız dekorlarla hazır I 26 Mart Cumartesi: I Taksım Beledıje Gazınosu NOT. Davetıyeler Gazetecıler Cemıyetınden temın edılır Ankara, 7 (Telefonla) Kırklareli DP teşkılâtı ıçinde de tasfıyeler yapılmaktadır Bundan evvelki kısmf ve mahall! seçimlerde parti tuzuğü hükümlerine ve genel kurulun kararlarına aykırı hareketlerde bulunmak ve çeşıdlı aday lısteleri dağıtmak, paıtı namzedlerı alevhıne propagand^ vapmak suretıle, istedıklerını seçtırmeee teş»bbu<î evled kleri ve fi'len harekete de geçtıkleri ve partıliler arasında husumet uyandırmak ve tehdıdkâr tavırlar takmarak kongrelerde delegeler uzerınde zor kullandıklan, psrtilileri huzursuz bir hale soktukları sabit olan Kırklarelı merkez ilçe kunılu öyelerinden Nıyazi Işıksal Ömer Özsevhan, Enver Bağda Ali Tok, Receb Taner ve Abdi Herseklinın partiden kat't Ihraclarına ve p=rti üyelerınden Vılâyet Borsa idar* kurulu reısi Ahmed Zıya Çetıntaş ile Dun(Ba.sta.raji 1 ıncı ~amt''de) dar Çetmtaşa kat'l ıhtar cezası ve les'ın yakınlarındakı dağların uzerilmesine merkez haysiyet dıvanın rınde de altın sarısı parlak bır îfik muşahede edılmıştır Bır çok kımca karar verılmiştir seler bunu guneşın doğuşu zannetGene fîırklarell Vilâyet G&nel mışlerdır. Meclis azalarından Lüleburgaz BeInhlaktan hasd olan t»m yuvarledive Reisi KSmil Onas ile diğer lak şekıldekı ateş kuresi anıde yuk üç aza hakkında evvelce partiden «elmıj ve 20 sanıye kadar şeklıru tardedilmiş olan bir kimseye il dal muhafaza etmıştır. Infılakm taknmt encümenl üyelıfi için rey ver ben 30 kılo/ton kudretınde olduğu dikleri iddia>;ile takibat açılmıs hâ «anılmaktadır. Bu, 30,000 ton trodise vilâyet haysiyet divanı bas tıle muadildir Standard atom bomkanını flgilendirmesi ha^ebile bu bası 20 kilo tondur. tahkikat merkez haysiyet d vanınca «U» bombası borsa haysiyet divanına tevdi edilWashington 7 (a a ) Amerikan mistir. atom komıtesi, Bırleşık AmerıkaKırklarell, Babae<iki DP. idare run tasfıy» edılmemış uranıum ile kurulu Oyesi Habib Sözüpek ik ve daha ucuz bir malıyet fıatıle fev tisadt devlet teşekkulü olan mü kalâde kudretlı bır hıdrojen bomhim bir müessese âm'rini tazyık ve bası ımal etmiş bulunduğuna dair partl mOmessili olduğu bey»nile bir dun bir çok Amenkan gazetelerinsendıka umumt hevetine zorla eır de neşredılmış olan haberleri yomeğe teşebbds ettigi için havsıvet rumlamaktan ımtına etmıştır. «Super bomba>veya «U» bomba divanına »evkedümiş ve dıvan kası adıle anılan bu bombanın 1 mart ran ile tardedılmijtir. 1954 tarıhınde Pasıfıkte tecrube edılmış olduğu soylenılmektedır Hariciye Vekili, Kanada ve Gene rıvavetlere gore bu bomba, tasfıye edılmemiş uranıumdan ibaPolonya Büyük Elçilerini ret bır zarf içınde hıdrojenlı ınfılak maddesınden murekkeb bır nuvekabul etti den ve onu ınfılâk ettırecek olan Ankara 7 (a a ) Hariçive bır atom bombasından muteşekkıl Vekılı Prof Fuad Kopnilu bu sadır. bah saat 10 da. Kanada buyuk elAmerika AHmlerinin bir muracaati çisi ekselans Herbert O, Moran'ı Washıngton 7 (a a) Dcı bın saat 11 de de Polonya büvuk elçısı azası bulunan Amenkan âlımlerı ekselans Janusz Zambrowicz'ı mafederasyonu, Bırleşık Amenka Hakammda kabul etmiştir rıcıy* Vekâletıne ve Bırleşik Mıllet Davul çalma rekoru ler nezdındekı Amenkan daıml mu rahhası Cabot Lodge'a muracaat ekırıldı derek, radyo aktıvıtenm insanlar Hollvwood 7 ( A P ) 30 vaşın için eebeb olabıleceğı tehlikelen da bır caz davulcusu olan Roy tetkık etmek üzere bır tahkıkat ko Harte 57 saat durmadan davul çal misyonunun kurulması hususunun dıktan sonra bavgın duşmü? fakat Bırleşmiş Mılletler teskılâtına tekNew York'lu bır davul oğretmeni lif edılmesini taleb etmıştır. ne aid bulunan 24 saatlık rekoru Fedırasyon, mevzuu bahis mükjrmıştır. racaatınde, msanlar için vahım teh Roy, bir dükkânda satılan davulu tecrıibe ederken aradan flç lıkelere sebeb olmadan n* sayıda veya dört saatin gectığını farket atom ve hıdrojen bombası infılak medıemi ve bu sırada bırinin kula ettınlebileceğının. kurulması teklif Sına ığılip «Neden devam edip re edilen komisyonca tesbıt ed lmeai kor kırmıvorsun» demesi üzerine lâzım geldığıni ileri sürmekte ve bu teşebbüse giriştiğıni sövlemiştir yapılacak tetkıkat buna lüzum hisRoy davul çaldığı müddetçe yal settirir«e bir sene zarfında tevesnız sandviç vemis ve portakal su sül edilebılecek Infilak rayınnm yu içmiştir Bu arada saç ve sakal Birlesmiş Mılletlerce tahdid ohınmasını istemektedir. traşı da olmuştur. Dükkânın kapanma saati geldiğinde Roy davulu ile beraber kaldırılıp bir kamyona konmua ve çal Mehmed Emin Resulzade mağa devam ederek bir gece kuvefat etti lubüne gitmiş re orada gene KruAnkara, T (a.a.) Haber aldıpa'nm orkestrası He çalarak rekoru 57 aaatie kırmıştır. ğımıza gör», Azerbaycan TürklOğünün olduğu kadar, bürun Turklük âleminin d» büyük milliyetçi Düşen dev uçak Limestone (B Amenka) 7 (A lıderi Mehmed Emin Resulzade, P) 10 motorlu bır D36 bom dun gece geç vakıt Ankara Üniverbardıman uçağı dün gece bu ei sıtesi hastanesinde vefat etmiştir varda Loring hava üssune ınerken Merhumun cenazesi yann öğle nadüşüp parçalanmış ve tutusmuştur mazinı müteakıb Hacıbayram caAlanm kalm bir kar tabakasile 5r miınden kaldırılacaktır. tülQ olması, kazaya sebebıyet rerlşletmeler Vekili mekle beraber sadmevi de kısmen Zonguldakta hafıfletmiş ve 4 5 milvon dolarlık dev uçakta bulunan 11 kısilık müZonguldak 7 (a a ) İşletmeler rettebattan olen olmamıştır Ancck Vekılı Samed Ağaoğlu, bu ıkşam 5 i muhtehf yanıklardan mustarib saat 17.30 da, Karabukten şehrimıdırler Ankara 7 (Telefonla) Dun Kalecikte fecı bır çınavet ışlenmış bır kovlu karısı ile sevışen kardeşini tabanca ile oldurmuştur Kalecık kazasının Konur nahıyesıne bağlı Yenıeeh koyunden Hamdı Kaya karısı Elmas ile kardeşı Huseyınin sevıştığını oer'nmıstır Hamdı dun gece kardeşının evme gııerek uyuvan HuseMrı tabanca ile başından vurarak oldurmuştur Bılhare cesedı Zevnel Seker admda bır arkadaşınm vardımıle bır çuvala koyarak kovun 300 metre ılerısındeki soğudluğe gdturüp bırakmıştır Cınayet, cesedı paralamak ıçın kopeklerın çuval etrafına toplanmaları uzenne meydana çıkarılmıştır. Katıl ve suç ortaâı vakalanarak tevkıf edilmıslerdır TahkıkaU devam edılmektedır İrlandada başlıyan Belfa^t 7 fa a ) frlanda Cumhurıyeti ordtı^unun kuzev îrlandava karsı bir akmda bulunaca§ına dair cıkan »avialar üzerine. bin lerce poli* memuru 3?0 kilometrelik hudud bovunea dün ak«amdan beri dolaşmağa baslamışlardn. Hamei havrat körii durumda tstanbul İMhivat ve Imam Harib Mektebl Mezunları. Camiler Htdemesinl Dıi7enleme v* Yardımlajma Demegl, Bu\uk Mıllet Meclisi üyelerine «unulmak tızere hır muhtırt hazıriamıstır Muhtırada bılhassa Havrat hademetrinin koni dunımda olduğu belirtilerek şövle denilmektedir »H»yrat hadcme»! Diyanet tsl#r1 Riva<etlne batlı oldukçı ve mUfnllerln ldareal altındı bulundukea, bo hal devam «deeektir Bunun leln bHtün bu te»kilâtl Mkldenberl oldugu fibi Evkafa raptetmek vey»hud ınedent memleketlerde olduku Teçhtl* Mtarif Vekllettne dtrretmek llrımdır. Bu ıuretie güzel camllerimtı <i« harab olmaktan kurhJİacaktır » 1955 yılının en şiddefli alom infilâki Londra 7 (A P ) Yugoslavva Devlet Reisi Mareşal Tıto bugun parlamentonun bır toplantmnda verdıği demecde Yugoslav ılım adamlannın atom enerjisı ile ileıli araştırmalara giriştıklerini ve vakında bu enerjınin istihsal alanında ımalin» çalışacaklannı aövlemiştır Yugoslavyada atom calışmaları lzmir ltfaiyesine açık TEŞEKKÜR trmir limanında flMDAD) «dlı «•mımİ7ffe çıkan yangımn alevleri kıu bır zamanda gemiyi «ararak «karyakıt deposuna tirayet etmek üzere iken veti;en ve ölfimü hlçe sayarak müthif alevlerle mıicadele etmek surerlle yangını bastıran ve bütun ynrdda fedâklrlıkları İle anılan ve tanınan tzmlrin 9mek Itfalyednin deferll kumandan v* mentuMarına alenen teaekkttrü blr kadlrfinaslık ve vledan boreu aayanın tMADAD feml«t aahlblerlnden tbmhlm Hantal tZMtR VEDÎA »e ZEK1 EKEMEN Nazım Ekemen'in DoğduSunu sevinçla bildirirler Istanbul 6 Mart 1955 Bayan VİIö/er Altınarda ile Yüksek MuendisMimar Yılmo* Akay Nijanlandılar. 631955 Eden'in Ankara ziyarefi DiSer tsraftan Mısır SurıveSuudî Arabistan andlaşmasınm Londra re<îmt çevrelerınde soğuk karşılandıSı da kaydedılmektedır Bu çevreler, ancak Türk Irak paktmın genışleme«ı ile Ort=do§uda istıkrar hıiküm sürecegini JS ve ermektedırler 1 ınet sah^eâo Bırkaç gıındenberi memIekettmİ7de ulunan NATO Gune\ Avrapa Kara îuvvetlerı karargâhınoakı temsılcımlz f E K N I K elemanlarından ujamıral Serrf Karapınar ile Ameriistıfade ediniz. kalı Amıral Jame» Fıfe dtın raat 9 00 la hu«»ı«l blr*uçakla Napolıy* hareket Galatasaray 289 Tel 40108 tmiîlerdır Amîrai Karapmar ve Amiral Fife dün NapoK>e jittiler FOTO SABAH'ın NISAN, DUĞUN ve TOPLANTILARINIZDA G Ü Z E L ve T A B I Î anlarımzın tesbiti için Kıymetli büyug\ımıız merhum REFİK SABRİ ÖZGEN'in vefatının kırkıncı gunılne raıtlıyan 8 mart 1955 bugünku »ali gunü ogle namazını müteakıb $ı?h Camlınde sohretll hafızlar tarafından Mevlid okunacaktır Dostlarımı1 n ve arzu edenlerın tesrıflennı rıc» ederil. Allest MEVLİDİ NEBEVİ ATATÜRK KÜTÜPHANESİ lzmirdeki avukat stajiyerleri bir protesto toplantısı yapıyorlar lzmir 7 (Telefonla) İzmir adlıyesmde staı görmekte olan avukat adavları obur gun yapacakları bir toplantıda, yenı avukatlık kanunu tasansma konan ve staj muddeti sonunda adaylann tekrar imtıhana tâbi tutulmalarını derpiş eden kaydın tasandan çıkarılması içm Başvekâlete müracaatte bulunacaklardır. Toplantının bir protesto mahiyetıni taşıyacağı söylenmektedir. tür ATATÜRKİİN HUSUSİYETLERİ RİTAPTA SEÇEH BARİSLEROEN BAZIURIAtatUrh'Un h«r v«landa» glbl «fl Itnmth «rzusu • Içkl •ofrmaı v« * ^ . lene«*l«ml«rlAtstUrk'Un sefr«aına klml*r g«l«blllrdl? • Atatürk'Un •öyl«difll «arkt, TUrkU v« Qk2*ll«rEn çek MvdlO* y«m«kl«r • Sefrada geçan bazı m«nld«r HAdla«larAtatUrk misaflrlarln* neler h»dly* •derdl ? QUr«« marmkı • Blr huau* k«yfl.. AtatUrk'a gönd«rll«n rUşv«tl • Arta •p«kUI*syonw bir mUtttşar • Bayuria H b a t a kadar •Ur*n mUnaktıaSOIndir sapkalı blr vallnln garip haJt • Ankara L(a«Mlnd« blr hâdlaa w« At»»UrkUn hldtf*tl • Muatafa Kemal Pasa* nın blr hocaya vardigl lâlkllk d«n»l • AtatUrk'a yakın oldukları Iddlasila böbUrl«n*nk«r • Karadanlzda Zaybvk oyunu lla gaçıştlrllar» fırtına • Irmn 9«nı lla destiuflu • Ali Çetlnkayanın ödUnU koparan blr tayln hâdlseal • AtatUrta'U aMınla aatın aJmak lat*y«n blr yabaneı Martşol. AtatUrk mUsevlrllk «dantorl naaıl yU<l*atlrlrdl? •«. V daha, blrl dlfl«rlndart maraJtlı hat«r«J«r.> Amerika, lzmir Fuanna katılacak fzmlr T (THA) İki »enedenberi İzmir Fuanna katılrruvan Birieşik Amenkanm bu seneki fuara i|tirak edeceği ılgılıler tarafından açıklanmıştır Bu mevzuda hazırlıklar yapmak üzere önümüzdeki gün erde bir Amerikan heyeti şehrimizı gelecektir. Kanada, dünya hokey şampiyonu oldu Kolonya. 7 (a a ) Buz üstfln de dünya hokey şampıyonası Al manyanın muhtelıf şehirlermde y« pılmıştır. Neticede Kanad», Sovye' takınunı 5'0 yenerek dünya hokey şampivonluSımu kazanmıştır. Merhum Binbafi Rasid Berln vt Bayan Esref özolun ıev>flll egulları, Nur«n özolun e?i Kd Bnb Bahri Özolun kardeşi, Fızen Özolun sevgilı Dabası Edlnclk gemisı Sılâh Subayl Denli Güvert* Kd Osteğraen FARUK ÖZOL ( mart (UnO aileslnl tonsuı acllır» ••rkederek hakkm rahmetin* kavuımuftur Cenazesi S mart 1955 nlı gUnO Denlı hıstanesinden alınarak Kasimpa»a Camllnde bğle namazı kılındıkt»n tonra alie kahristanında «bedi i«tirahatg&hma tevdi edHecektlr Mevll rahmet »yllye. Atabeyüd l*hri Özol ze gelmiştir. BU AKÇAM Bızlerl buvuk bır yeıse garkederek aıamızdan ebedıven ayrılan «ile buyuçumuz Gureba hastanesı sabık Baş#ozacısı ve Samatya Ağahamam £cza> nesı sahıbı FAHREDDİN ALACA'nm cenaze merasımıne bizzat gclmek, tel«fnn, telgraf v« çelenk sondermek IUretüe acımızı paylaşan sayın dost ve •rkadaslarına «yrı ayrı teşekktir* t«essunlmıiz mani oldujundan gaz«tcnlz Uvauutu 11* lblUını rle» «dcrls. TEŞEKKÜR YENİ MELEK Sinemasında O G A Afrikanın vahjl ormanlann da haklkl vahsl hayvanları ve hakikl vahşî kabileleri arasında mdthiş tehlikelere rağmeo çekilen muazzam Metro Go!dwin Mayer süoer filml. ACI BİR KAYIB SEL YAYINLAKI CLARK GABLE AVA GARDNER GRACE KELLT Dikkat Bu akşam için yer kalmamıgtır. Başka fünler için bıletler gatılmaktadır B O 10 Mart Perçembe günü çıkıt/orf Amerika Bırleşık Devletleri 6 ncı fıln^ma mensub bır fılo Vısamlral T. Akerk« knmıı a«ında yann llmanımız» EeİPcek \e 14 marts kartar kalaeaktır. Bu fılo «Randnip» uçak gemltf. «Sper\o» «Puroı^» «Irwın» muhriblert, p\p"Eİade«ı> ıkmal gemlsinden müte'ıkkıldır »Wood» vt «Leary» muhrll». lerı de filova katılmak Uan« 10 Umanımıza geleceklerdlr. Yann da bir Amerikan fik>s« geliyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog