Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

na CUMHURİYET I Mart HUKUKf MESELELER f ı ABAHTAN >ABAHA...< Bu balak işlerden sırl köylü mü mes'uldiir? ntakya muhabirleri bil «Bankaya borclannı bu güne kadar ödemiyen köylülerin ipotekli tarlalan ve diğer mallan Mart tyı gelir vtrgisi yıllık beyet edflmemesidir. Hldlsede İse, ihaleye çıkanhnıştır. Nisan ayının yannamelerinin verildiği aydır. gelir vergisi kanununun yıllık be OB beşinde bir buçuk milyon lira Beyannarae formüllerinin son zayanname hakkmdaki şekline ve u değerinde elli parsel satılacaktır. manlarda değıştirilmesi, günün «ulüne riayet edilmistir. Kanunun Bahsi geçen taribi, köylü, üzünrü meselesi olmuştur. Bu beyannamemecbur kılmadığı malumatm ve ile beklemekte ve ne çare bulacaTıbbî müstahzarlar ith alâtçılan dün bir toplantı rümemesi vergi kusuru da değildir. ğmı bilcmemektedir.» İstabulda bışa edilecek 100 bînlerde kanunun aramadığı malumaün sorulduğu iddia olunımktadır. vergi kamesinin tarih ve numarası lir. Onu btmdan meneden bir hü Zira kusur, kaçakçılık sayılan halyaptılar; memleketimizin yıllık ilâc ihtiyacı kilovatbk ikinci elektrik santralı Acaba başka bölgelerimizde dnBu münasebetle vergi hukukunun ve nereden ahndığı yanlacaktır. küm de yoktur. Fakat bu sorma, ler dışında her ne suretle olursa nım nasıldır? için Ametikan fabrikalarile asgarî 40 milyon lira bu mühim mevzuunu ele almak is Gelir bildirimi grupunda da kazanc mükellefe bir mecburiyet yükle olsun vergi nyaına sebebiyet verilMeselâ Manisada, son seçim sıyapılan temaslar tiyoruz Beyannamelerde nelerin ve iradm gayrisafl miktarlan, safi mez. Kanunun yüklemediği mecbu mesidir. Kanunun aradıSı malumat ralan icrada bekleyen yüzlerce bildirilmesi lâzrmdır? İdare, nemiktarlann hesablanması için indi riyeti, idare yükleyeraez. ' Tıbbî müstahzarlar ithalâtçılan j yacının kâfi derecede teminini güç Hukuk 2 alonurubüvüuît dosya bulunduğunu orada iken öğ. İstanbıılda loırulacak ikinci e lerin bildirilmesinl istiyebillr? Mürilen giderler, kazanc ve iradların Mecbur! olmıyan hususlar ıoru verilmiş İse vergi ziyaına sebebi renmiştim. Mahallî mahsul kuru ' dün saat 15 te Feridun Frikin baş leşt rmiştir.» lektrik santralı üe gaz tesfiyehanesi kellef, hangi hususları bildirmeğe lafi miktarlan, kaznc ve iradlann lursa, bunlara cevab verilmezse ne yet bahis mevzuu olamaz. Müdde üzümün piyasada kâfi değerlendiBaskan, bundan sonra ilâcların kanlığında bir toplanü yapmışlariçin gereken teşebbüs ve temas mecburdur? toplamı, matrahın bulunması için olacaktır? Bunun müeyyidesi ne tinde, hattâ müddetin geçmesinden ribnediği dikkate almarak bağcıdır. İçtimada piyasadakl ilae dar karaborsaya intikal ettiğine dsir larda bulunmak üzere Amerikaya BUindiği gibi, gelir vergisi, hilâ gelirden yapılan diğer indirimler, dir? Kanaatimizce bunun hiç bir itibaren 15 gün içinde beyanname \ax, «simdilik» şefkat ve müsamaha bğma temas edilmis. ve basına su ileri sürülen iddialara cevab ve giden Belediye Ba?kan Muavini Sefma hüküm ohnadıkça, mUkellefin vergiye tabi gelir, gelir üzerinden müeyyidesi yoktur. Gerçekten, ver verilmiş ise vergi ziyaı olmamıs ile esirgeniyordu. rerek, esasen ilâclann üzerindeki lzahat verilrruştir: dd Lrkoelu, Tramvay ve Elektrık beyanı üzerine tarholunur. Bu behesablanan vergi, gelir vergisine gi usulfi kanununa göre vergi da sayüacağı kanunun açık hükümfiatlann fabrikalarda etiket halinAnadoluda ve Trakyada jezdiğhn «Son zamanlarda halk sağlığına Utıun Müdürü Kâmran Göıgün, yanlar yıllık, muhtasar ve raünfemahsuben tevkif yolu ile ödenen iresi beyannameyi alıncac bir ta lerindendh". de ambalâjlara yapıstırıldığı ve öy; 8bür vilâyetlerde de kredilerln ölgösterilen ilgi neticesinde ilâc ihr ? t t ı k İt'aresi Teknik Müdürü rid beyannamelerle yapılır^ Günün vergilerin nevi ve miktarı, yukanki hakkuk fîşi tanzim eder. Bunun bir lece yurda sokulduğu için yazıh mecburî kılmadığı ma çüsüzlük, hesabsızlık ve sistemsizNar^on, Nafia Vekâleti umum mü mevzuu olan mesele, beyannameletiyasj bir hayli artmıştır. vergilerin mahsubundan sonra ka nüshasını mükellefe verir. Hattâ fiattan üstün paraya satılmalannın lumatm verilmemesi vergl suçunu lik yüzünden beba olduğunu gördür1 cr'nden Hikmetten mürekkeb rin yıllık fekline taalluk etmekte Yıİlık ilâc ihtiyacımız asgar! 40 imkânsızlığını belirtmiştir. lan gelir vergisi miktarı bildirile mükellef beyannameyi posta ile de düm. Sırf ıstihsale ve mahsulün S»yet ş"Hrimize dönmü?tür. milyon lira olarak tesbit edilmişdir. Yılhk beyanname, muhtelif cektir JJihayet gider bildirimi gru gönderebilir. Bu takdirde tahakkuk meydana getirir mi? Biz bu suale Başkan, bu ay ilâc ithali için yede menâ cevab vereceğiz. Bir kere nakline yaraması gereken mottirlü tir. Böyle olmakla beraber geçen niden 10 milyon lira tahsis edileceHeyet aza.«mndan bir kısmı dün, kaynaklardan bir takvim yıh için punda da ikametgâh kirası, yazlık fişinin mükellefe verilecek nüshası, vasıtalann tenezzüh otomobili targen« ith»l için yapılan tahsisler 30 ğini, döviz sıkıntısı azaldıkça ilâc şehrimizde bulunan Bajvekil Ad de elde edilen kazanc ve iradların kirası, hizmetçi sayısı ve bunların mükellefin adresine posta ile gön hileli vergi suçlarmm unsurlan ile bir araya getirilip toplanmasına ve takribt giderleri, özel otomobil ve derilir. Kanun, mükellefe matbu beyannamenin alkası yoktur. Olsa nnda kuUanıldığını, bunlan satın milyonu geçmemiştir. Bundan baş sıkıntısınm da azalacağını söylemiş. nan Menderesi ve diğer Vekilleri olsa yetkili makam ve memurlar alanlano muhafaza ve tamir «evi. ka tahsislerin uzun vadeli oluşu ve ve ilâc buhramna baska sebebler ziyaret ederek seyahatleri ve yap bu suretle hesablanan gelirin ver sair kara ve hava ve deniz vasıta beyanname formülünü doldurma tarafından istenilen bilgileri ver yesine ulaşamadıklarına sahit olgi dairesine bildirilmesine mahsus larile bunların yıllık takribî gider mecburiyetini transferlerin tayin edilen devreler aranmasının doğru olmadığını be tıkları temaslar hakkmda malumat vermediğine göre dum. verm'slerdir Bu hususta kendisiie tur. Mükellefler bir yıllık kazanc tam mükellefiyete tâbi tüccar ve kanunun aradığı malumatı tama meme suçu bahis mevzuu olabüir. içinde yapılmaması memleket Ihti lirtmiştir. Diğer bütün kredller mnazzam görüjen bir muharririmize Bele ve iradlannı yıllık beyannamele serbest meslek erbabı için mecburî men bildiren mektub şeklindeki bir Fakat vergi usul kanununun 338 in ıııtııııı llllllliiHHIHIIİİIIÜIUTiraniHIIIIIIHIIIIIIIMIlmMmnmmıım.».»™ ci maddesi 138. maddeye auf yapıl fire vermiçtir. Çünkü bizler ümmî rinde toplamağa mecburdurlar. İs«Havacıbkta Meteorolojmin ı Alman kredisinden faydalanacak dıw Reis Muavini Sedad Erkogıu tisna hadleri içinde kalan gelirler olup diğer mükellefler için ihtiya beyannamede kanun nazarmda bir maktadır. kütlelerde bir nevi mistik kuvvet demi?tir kî: ridir. beyannamedir ve idare bunu kaehemmiyeti» tacirler için bcyaaname verilmez. 138. maddeye göre, Maliye Ba farzcdip durduk: Kanun, beyannameye ilâve olu bule ve tahakkuk fişi tanzimine kanlığının veya vergi incelemesi « Bu seyahatimirde AmerikaTürk • Ahnan Tiearct anlaîmaaında tftanbul Teknlk Ünivertiteıi Sivfl «Hele ellerine makine, tohum, Beyannamede neler bildirilecek nacak diğer malumat ve vesikalar mecburdur. Böyle bir beyan yapılHavacılık Enatltüsünün tertibledigi Turk özel aektOrüne tanınan 45 milyon nın New York, Santiago, Washingyapmafa yetklll olanlann mükel para, blna geçsln, görmell mütekredlden faydalanacakların ton, San Frsncisco, Los Angelos tir? Kanun bunu göstermiştir. hakkmda da hükümler ihtiva et mif ise, İdare beyan yapılmamış konferans »erisinln ikineisl Başvekâlet marklık leflerden bilgi istemeğe salâhiyeti şebbisleri!» zannına kapıldık. Meteorolojl İJlerl Umum Müdürü sipari» listelerl Federal Almanya hü vesair bazı sehirlerini gezdik. Yol 76 ncı madde yılhk beyannamenin mektedir. Meselâ kazanclannı bi sayamas ve bu itibarla faraza reHalbukl bn modern usuller, Invardır. Ancak bu bilgi toplama Doktor Fuad Adah tarafından bugun kumetlne tevdl edilmljtir. otopark, kanalirasyon, su, elektrik şeklini ve muhteviyatını tayin et lgnço esasına göre tesbit eden mü sen vergi tarhı dhetine gidemez. faaliyeti, yoklama ve incelelme fa san kadrosunun ancak muayyen Bu lirtenin yüzde tekaenin* tekabül •aat İS de Gümüssuyu btnasmda «Havergi usul kanunu vergi kanununa vaeılıkta Meteorolojlnin ehemmiyeti. eden malların stparlalerl kredl vatfele gibi belediye cephesinden bizi alâ mektedir. Bu raaddeye göre yılhk kellefler bilanço kfir ve zarar cetaliyeünin bir çesididir. Usul ka bir seviyeye ulaşmasmdan sonra aykınhklan dört grupa ayırmıştır. rine bağlanacaktır. kadar eden faydah tetkiklerde DU beyannamcye asağıdaki malumatın velini de ekliyeceklerdir. fnevzuunda verilecektir. nununun birinci kitabının îekizinci fayda verir. Yoksa bazan kâr etBunlar da vergi kaçakçılıklan, verSirkeci Soguksu demlryolunun lundıık. Bunlann bütçe imkaniarı yırılması mecburidir A) MükelGelir vergisi kanununda yılhk kısmınm bir bölümüde tanzim e tnez; bazan mevcad hayat standarSanayicüere sun'î ipek tevzil dairesinde tatbikma çalısıUcak+ır. efin ıahs! ve medenî durumu. B) beyannamenin ?ekli ve muhteviyatı gi kusuru, vergi usulsüzlükleri ve dilmesi de bunu göstermektedir dma bile rnaddeten, manen zararelektrifikasyon lıısaatı vergi suçlandır. Kanunun mecburî Şehrtmlz Sanayl Odası dünden ltibaSirkeci Sogukfu demiryolunun «lek Bundan ba^ka tstanbulda kurula Gelir bildirimi. C) Gider bildirimi. hakkındaki hükümler bunlardan Bu ancak, ileride, tereddüd halin lıdır; bazan da işte böyle. Dimvatren ihtlyac sahiblerine sun't ipek dağı trifikasyon lnsaatı devam etmektedlr. cak 100000 kilovatlık ikinci elekKanun. her grupta neler yazılaca ibarettir. Mükellef, ancak kanunun kılmadığı malumatm verilmemesi de muayyen hususun bildirilmesi takl pirince jrlderken evdeki bu'. tımına baslamıstır. Odanın sanayiclle Ögrendlğimira före, lıtajyon gecidlekaçakçılık sayılmaz. Çünkü, kanutrik «antrah için de temaıılar va ğını da birer birer saymifbr. Şah aradığı malumatı vermeğe mecburre tmrtl cdeceği mlktor 150 ton eiva rtnin hepainin alttan yapılmaaı krrarni isteme şeklinde tecelli edebile gurdan da olunur. Ve nisan ayının nun aradığı hususlar tamamen bilnndadır. laştınlmiftır. Peron, lataıyon binaları pıldı. Bu »antral, İstanbulun ileri sî v t medenl durum grupunda ad, dur. Kanunun ihtiyarl dediği ma eektlr. Beyanname ile birlikte bü on beşl endişe ile beklenir. dirilmis ise, kaçakçlıık için aranan hgüller terzl mlktarını çok az buve gecidlerlnln iki aya kadar ikmall deki nüfusu da gözönünde tutula soyadı, ikametgâh adresi, ia veyı lumatı vermeğe mecbur değildir. tün mükelleflerden muayyen bilgiPoiitika işlerl bahis mevznu elarak bunların İhtiyacı karsılıvamıya beklenmektedhv Bunu taklben rayların rak inşa edilecektir. Bu husustaki meslek, js adresi, aile durumu (bebeyannamede noksan bildlrim baKanunun biç bahsetmediği malulerin ilâve olarak. öneeden isten dilince şöyle dîyenlere hep rastladtğtjürilmeai amellycdne bajlanacakcajını ileri sürmektedtrler. temaslar neticesinde fabrikalardsın kâr, evli, çocuklan olup olmadığı. matı vermeğe de tabiatile mecbur his mevzuu olamaz. TTsulsüzlük detır. dık: İngiltere pamuk almak istiyor alman teklifler bu ay lonuna lo§ çocuklu ise çocuk sayısı, yasları, değildir. İdare, idarî mülâhszalar nile mahal de yoktur. Zira tısulsüz mesi kanunun sistemine aykın oDİJer taraftan Haydarpasa . Adapac Hürriyetin bu kadan bizim lük, vergi kanımlanmn «ekle ve lur. Kanunun ihtiyart kabul ettiği ru Nafia Vekâletine getirilecek, tahsil durumlan), tngiltsre memleketimizden pamuk al zarı hattıntn clekbifikaıyon ljl İçin mükellefiyet la, istatistik gayesile, kanunun, usule müteallik hükümlerine ria malumatı vermeğe. idare bu yolla yetismemiş tabakalartmıza RÖre deı mak lıtemektedir. İngilterenln en Bk çalıjmalar baalamıjtır. Nisan 15 ten VekSletçe mrlî, idarî ve teknik t a şekli (tam veya dar mükellefiyet), istediğinden fazla malumat sorabiğildir. Ona bir güdüm gerek.» Cnemli ihrac alımız olan pamuklarımı ltlbaren bu hattm plânları haıırlana kımından tetkik edilerek bir kamükellefi nasıl icbar edebilir' Buza ilgi göstermesi her lkl memleket caktır. Politikada hürriyet, tecrübe tfös na imkân obnadığına göre hâdise de rara bağlanacaktır. arasındakl ticarl münasebetlerin gelljeterdi ki bizim köylerde İki rakib Ofis şfandiye kadar «881 ton 136 ncı maddeye dayanılarak yaeegine bir ctelil aayılımktadır. Bundan ba;ka ham petroldan eıpılmıs bir bilgi isteme ve ona ee ağadan birinin başa gclmesinl, öbüpirinç mübayaa etti ksnlacak kaba pet^ol ile elektrik . Limanımudan yapıian öıract vab vermeme de bahis mevzuu ol riiniin muhalif partide kalmnsını, Toprak Mahsulleri Oflsi istihssl bfllspntrallannı isletmek üzere de tetmamak lâzım gelir tdare, kanunun fakat bu her iki ağanın da asjığl gelerinde pirinç mübayasına devam Son 24 «aat zarfında llmanımızdan etmektedir. Sündiye kadar yapılan kikler yapılmıstır.» istediğinden fazla malumatm mec yukan aynı «makamı» tutturmasını muhtelif memleketlere 942 bin lirahk mübayaa 6S81 tonü bulmuştur. bur! olarak beyannamede bildiril ve aynı «makamı» gözlemeslni ve mal İhrac edllmlstir. Diîer taraftan sehrmlz pirinç piy«mesinl zarurt göröyorsa, kanunun özlcmcini doğuruyor. Bu cümleden olmak üzere Batl Al»asında durgunluk devam etaektedir. Endişe lâztmsa, asıl endlsemiı, manyaya halı, Çekoslovakyaya ve Fıntadill cöıatine gitmelidlr. tçln huSarfiyat as oldujundan hareket pek lândiyaya barsak, tngiltereye »eccade, kukf tarafı böyle olmakla beraber, iktisadi ve içtimal cibetlerdeU serağırdır. tsviçjrey* ceviz kaplama. Israele mevergi dalrelerinin lşml kolaylaştır bestlikten, güdümsüzlükten olsnn. ain. ftalvava taze balık ve yaprrk tü Brezilyadan ithal edîJen derfler mak, İstatistik malumatı idareye Şımartmak için çocuğun eline getön. Polonyaya badem içl ve YunaSon defa Brezüyadan ithal edilen detemin etmek lüzumunda da tered lişigüzel direkslyon verilmediği gi. matana hardal tohumu sevkedilmlailr. rilerin ihtiyae «ahiblertne tevzil karardüd etmiyoruz. İdarenin yeknesak gi, yaranmak için de ümminrn elilaştırılmııtır. bir «ekilde doldurduğu matbu be ne de Imaretten çorba dajıtır pibl Tevziata a!d esatlar tktisad ve Tiea1 ret Vekâleti tarafından teabit edılmlıyannamelerin doldurulması, kanu türlii kredi verilcmez... Yoksa ikEvvelki gece sabaha karsı Beyogluntlr. Vekâletin hazırlamıj olduğu tali da cüretkârane blr tec^vüz hâdisesi nun aradığından fazla sual norulsa tisad katannda kaza çıkar... Mut. mat jehrlmiz B51ge Tlcaret MüdürlügO olmustur. TaKsimde 'Dereotu sokağında dahi, bunrann cevablandırllması laka bir vasilik, velilik, eğltim, te?nfBermlîtlr. önömn?Se*I gflnVrcte *aş 8 nuınaralı evdeottiran Salih BT\frV£tar," elbette tercih edilmelidir. ^darenin kilât, murakabe, tedric lâzımdı ve lıyacak olan tevzlat rilâTetlerin evvelce eyvelkl eece saîit 3 te evtne geldlil *»bildl'ilti miktarlara gHrt yapılacaktır. rnian trfan Irgıgın ismlnd« blr aahaın, lyi işlemesini istiyorsak, <dareye lâzımdır. kumanda ettiği karnı "Melâhatı zorla gbtürmek 1#(Uyardun etmeH, kolayhfe göstermeli"'Amerikadan gaz«fe kSfıdl' Biz olgtm ve yeMşltftilerrmhl em 9 M A IS ilnl eörmüîtür. Salih, mütecavl» yix. ithal edllecek niyet supaplarile politika ve basın yaptıjı ijln doftru oimadığmı söylireDOnyada gaze'e kaiıdı meseleıl çok refc evin culnden uzaklapnaîinı lstesahasında sımsıkı kayıd ve bend ebuhranlı bir dcvrey* felmlştir. Mem miş»e d»..trfan bıçajını çekfrek Salihl NOT: derken bacak kadar çocuklanmu. leketimlzde bu aıkmtı genia çapta ken bpcnSıncÎPn yaralamntır. Bu vazlyet Yazımızm matbaaya verflmesln İa mekteb görmemiş köylümüztf su '1'«'ni hinettlrmekfedir. Koşuyolunda karşuıntîa sokak sakîrüeri mutecavizi den sonra, pazar günkü gazetelerde papsız, frensiz bırakıyoruz. Onlar Rabrr aldığımıza g«r» Amerikadnn taklb ederek yakalamak ijtemlsler ve kağıd İthali İçin girlellen te?ebbüs!«r pejlne neşrolunan bir tebliğ ile Maliye Ve da puslayı çasırıyorlar. takıunıslardır. Bu defa trfan müsbet netic» vertmjtir. Amerlka k* bıçagına tekTar tarılarak aynı aokakta kâleti, mükelleflerin müşkül duruBakınız dedcleriraizin ne gekilde ?ıd Ihracatçıları 12 gramajlı fligranlı 18 numaralı kahvede çalıjan tbrahlml ma düşmelerlnl Snlemek, sonradan hareket ettiklerinl, yurdumurn es85 santimllk ıtsndard bobin kâğıdları de bPCRfndan yaralamısîır. yapılacak lncelemeleri kolaylaşür ki asırlarda ziyaret eden seyyahlar nı mavıı arında lfanan tesllml tonu 137 MOtecavlz elinde bıçnk olduğu halde dolardtn vermege hazır elduklarını mak maksadile baza mütemmim nasıl hikâye ediyon kacarken devriyeler tarafından yakabrMfrmlslerdlr. malumat sorulduğunu, bunlara müSeyyah, blr seraç dükkânmda o. lanmıstır. Yaralılar hkyardım hastaneBu yıl Amerlkanın 11.6 mtlron t«m kelleflerin cevab vermeğe mecbur fururken pirI fâni btri feliyor. ılne kaldırılmıa «uç'.u hakıknda taklKS*ıd Irtlhsal edeecgl tahmin ehmmakbata bajlanmıjtır. olmadiğını, bu yıla mahsus olmak Herkes hürmetle kaDcıp ellnl Spü•ynea SS hcsab» tadır. sab» üzere eski beyannamelerin doldu yor. Aksakalb adam, mesleğin baş. Bir tend kansmı yaraladıktan Pedaffoj) Cemlyetl yenl Idare 'ulabileceffinl acıklamıştır. kanı Imlş. Çtraklann elind«td 1si n n r a intihara tejebblis etti heyeiinde iş bolümü muayene errikten sonra yanm akç» Pedagojl Cemlyettnin 7. yıllık konEvvclkl aksem Bakırkdydt blr aile kapatmak Ozereylz. gündelik aldıkiannı öğreniyor; son gresinde idâre heyerlne geçllenler ar« iacia»» cereyan etmljtlr. Bakırköyünde 1509 larında ajağıdaki fekllde lf bölümO Yurdsahlbl sokajtında 4 nirmara.li evra dükkân sahibine UddetU döX yapıtıi'iardır: de oturan Bakırkdy Akıl has'anesl terzl nüyon All Haydar Taner (Başkan), Lâttf atölyesi sefi Emin Zambak, evvelki ün Bre dmrl herlf! Aliabtan kork Öktem (Başkan yardımcuı). Münlr | akşam aaat 5 sularında karııı Mahire Ra.5id Övmen (Umuml Kâtib), Ahmed j 11» kııkançlık yüzı'tnden kavga etmijmaz mısın? Böyle bir dikiş diken tuttrmda (teaelB) Atılgan (ümonl kstib yardımcısı), Ali lerdir. Kavga sırasında asabı bozulan günde tiç akçedir. DOn blr motOr kaptanı Tenikapı açık çırağın hakkı Rıza Uysal (Vtznedar). Rıza Bedlr Kmln eline glçirdiği büyük blr terzl larmda kaybounujtur. HSdlsenln taf (Çırağa dönüyer) Bn fünden son'MuM'»beel), All Ka7anoğlu (Aza). makan İle 3 aylık karısını muhtelif silâtı »udur: ra yevmlyen üç akçedir. Özel tdare emekU dul ve yetlm yerterirden agır jurette yaralamış, Sabaha karfi Kabatajtan Floryaya SON PARA KABÜL TARİH1 : 8 M A R T sonra kendisini S üncü kattan sokağa Ve başka bir gttn, bfr Balbandın gltmekte olan Slllvrl llmanı kayıdlı 1 : lerinin tiç ayhklan atarak lnühara teaebbüs etolstlr. Karıtonluk ıKocatat» motSrünun kaptanı çocnğu, kedinin knynıguna Iple özel tmare emekli. dul ve yetlralerl koca ağır yTralı blr halde Gureba hsı All Rıza Yaııcı teknenin kıçmdan de taş bağlanuş. Babasmı dükkânda j nin üç aylık maa?larının tedtyeslne tanesine kal'lırıöırek tedavt altıoa alır. niz» düşmüstür. Dümenci Mevludün i dünden Itibaren baslanmıjtır. Maajlar mıştır. Hâdt^s etraf r.da Müddeiumumlyakalıyorltr; Her 200 liraya bir kur'a numaraaı bağırması üzerine diSer tayfalar da kıç | Cağaloflu Ögrenei Lokaünde faallyete llk tahklkat VKpmaktfdır. Bre herlf! Sen erlâd nu b«yfl. tarafa kofmujlardır. MotBr derhal forı gecen alakalı memurlar tarafından teGayrimenkul ücramiyeleri talihlileri, et yerine ilân edflen büyuk nlatan yapmıı ve hidlse mahalllnde bir türsün, yoksa haydud mn yetiştidiye edilmektedlr. Tadlyat yannn »ona aat füren aramaya rağmen kaptan bu rirsin?. Bn çocağa nlçbı rrrnkaypara ikramiyesinden birini tercih etmekte serbesttir. MART 8 RECEB 13 erecektir. lunamamıştır. Teselli ikramiyelerinin tevzünde hesap numaralan kur'aya esaa yed ormazsm d afn var dill yok Metro sondajian bitfl Durum Liman v» Emnlyet makamrer*»hasi Meşrutlyet Cad Vuron Franıız airketl »ehrimizde yapılma«ı tutulur. larına bUâlıilerek tahklkata baslan hayvanlara Iskence eder? 50 54. Teleforr 42305 kararlaştırılan Metronun sondailarını şnna on be? dejnek! tnıatır. Her çekilişe ait olmak üzere gazetelerle îlân edilen son para tamamlamıs bulunmaktaclır. Slrket Telgraf TÜRKTUBIZM Babayı falakaya yıkarlar. OflaiM Müddeiurauml hâklm aleyhindekl kabul tarihlerindeki mevduat' miktarlarının keaideye tekaddüm Umum Mödürü ve Umum Müdür Muaflç ?amar. V y S.24 12.25;15.40 18 08 19 37; 4.45 tjtanhul vlnl, dün Vllâyetl zlyaret ederek Metdavasından feragat etti eden günün akşamına kadar hesaplarda aynen kalması lâzımdır. ronun proielerin] eylule kadar hazırhMehmed All Güve Ismlnde blr Müd Görevhn fhn<B kednerfaı kny. I. J12.16I «.17[ 9.32Jİ2.00I 1J010.37 yacakl=rını bildirmjşlerdir. delumuml, Mehemde Okyay lsminde blr rnÎTma ta? bafla! hâkimi, kendlsne hakaret ettiği IddlaBizde vcli ve vaslye mnhtae fimslle mahkemeye vermlg ve durujmaya 4 üncu Agır Ceza mahkemesinde baj mf tflbakalarm başma, Iktisadl ve Cumhuriyet'in Edebî Tefrikası: di. Sıcak sıcak çay getirmifU. Mrs Preseott Kereste Şirketini kurmuş lanmi(tır. ictrmat ırfldiim.MT7!ük vüründen IM Bassett, heyecandan elleri titriye tur. Kıra meselestaden doğan blr mttrra beîâlar açılıyon Knlöb rakısma atitriye, Ursula'ya çay koydu, pasta «Mr. Prescott, Schiller Yolunda kaşa *ır««nda vuku bulan bu müessif lışan köylftler ml bterslnhr KredJ. verdi. Onu gimdi, tanıdıklan ara ki konağı bltinceye kadar, tmpe hâdlıenm dünka eelsednde Mehmed ve kavnçunra natris tntnp rraktorsında, en hoş, en saydığı ve en rial otellnde ikamete devam ede All Güve davasından vazgeçtiğinl »8y le bara gtdenler ml? Bafı bahcesl ledliğnden dava tukut etmlîtir. seydiği kadm olarak görüyordu. eek, Miss Wende de, düğünden son harac mezad satılanlar nu ve maaİkisi de, karsıhklı, çaylarını yu ra, orada kalacaktır.» lesef daha da neler, neler... dum yudum içtiler, pastalarıru uBu İlân üzerine Andersburg'u bir Lakin blr aksakaüı ptr eıkmyoci cun ucun yediler. Mrs. Bassett, se heyecan, bir galeyandır aldı. Bunve snbası köseden beHrmlvor: MEVLlDÎ NEBEVÎ vincinden coşmuj, çağlayan g'bi dan bsşka hiç bir şey konuşulmaz Bre münevverler! Nlçhı BmAramızdan ebedlyen ayrüması şakiyip durdu. Ursula, rengi uçnıuş, olmuştu. Yahıii, bir de şunun umflere mtkayyed olmmmnh da OB ile blzleri unutvümaz teessurlere yuiünde tath bir gülümseyiş'.e, din zerinde duruluyordu: Mr. Jenktns garkeden aile buyüğümüz eşrm, lan bn hale dOşürürsnniiz?. Heplliyordu. O iri, buz gibi zilmüdü o günden sonra iki gün yazıhaneazlz babamız, eski Şehtr Meclisl nlzc on beser de»nek! Yıkm »u naÇevıren. VAHDKI ÜULTEKI1S avucunda öyle sıkıyordu ki eli a sine uğramamıs, üçüncü gün oçtlve Daiml Encümen azası Parpadar bekârlan falakaya... demlyorl, r | Çiftliği jahlbi Hacı Hafız Huseyin cıdı. benzi sapsara gelmişti. Arkadaflan oğlu SlHvrlll Ursula'nın sesinl başdöndürücö kfdar acele evlenilmez, tuhaf oiur! de sehrin lânetlemesi olarak kaLnak halde gördü, hemen gld.p onu b 1 • vm onun bu husustaki fikrini sormfbir uzakhktan gelir gıbi işitti. Mr. Preseott da istemez her 'ıal niyetinde değüdı; kendisini kıiçük mak, korur ve te3elli eder gibi toyASEM ENGİN'in Ertesi gün, Andersburg"ta çıkan SÖ kalkıştılar ama, umumiyetle pek ebedl Istirahatgâhına tevdilnin «Ne acelecı adam şu Wıll'am de senı müşkül vaziyete sokmayı. gö ür gibi davranan, ythud da rı nuna sarılmak arzusunu duydu. geveze olan bu zat nedense aimdı kırkıncı gününe tesadüf eden 9 cık!» diyordu. «İlle pazartesiye ev Ne yap yap bunu kabul ettir cna, kikaten küçük gören kimseler ^ar «Eksik ohna, Jemima'cığımT) iki ^azetede de, gayet göze çarpar Pir H'tüncü dükkânmda 10 bra mart 1955 çarşamba gunu lkındi hiç ağzmı açmıyordu. Ursula. Ne de olsa, Andersburg'un dı, onlarla br sevh =ye gelip £ağ dedi. «Teklifini kabul lenelim diye îirar etti.» ediy.inım. bir yerde, şu meraklı ilân vardı; lamazmı müteakıb Cihsngir Camii lirahk Yunan tahviH bulunda «Mr. ve Mrs. Bassett, şehrun:zin kibar muhitinde mühim bir mevkii lam ve elle tutulur, gozle îörülür Mr. Preseott da razı olur ve ounUrsula, Wtlliam Prescott'a o puSeriflnde Hafız Mecld Sesigur ve Mrs. Bassett boğuk bir sesle: B^hckapıda Arp?cılar M Englewood sokağında mukim Miss sulsyı yanp yollamıstı. Düğüne kaHafız Mustafa tarafından merhu«Pazartesiye mi!» diye aaykirdj. var... olacak. Düğünün en tyi ve derecede yüksek bir mevki sağ^a dan dolayı size teşekkür eder, ona njmarlı yerde tütunrtllOk T»P«n F«n. mun ariz ruhuna ithafen Kur'anı en sadık dostlannın evinde, bizım mak, hattâ cmlara yüksekten bak eminim. Derhal blr pusula yazıp Ursula Wende ile. halen İmperia! dar Mrs. Martin Templeton'un ken dell Yahnaloğlunun dtlkkftnınd» potli «Bu pazfrtesiye?» Kerim v» Hattm duaları kıraat Otellnde ikamet eden Mr. WilUam dısine arkadaşlık edeceğinl de biltanıfından yapılan arsmada 10 M» evde olmalı. bunun için ayak dire. İn makü onun en büyük emeii. yollıyayım.» Ursula içini çektl: olunacaktır. Seven tanıyan dostHrslık Yunan tahvill ve muhtelif memPrescott'un nisanlandıklarını ilân clirmiçtl. Bunu bfraz korka korka aşağı iki hafta iste: En iyuınden Fakst,burada Ursula >nr ürperti larımızm teşrıflerint rica ecieriz. Mrs. Bassetfe coşkun Wr eanlı «Ya!» l'ketlere ald paralar bulunmuştur. ile sevinc duyarlar. Düğün 20 mabir düğün pastası yapılacaK. 1aEji ve Evlâdları ama, Mr. Prescott derhal Kâduun kafası gene allakbul bil, Ezra'nm da en iyi jarab'arı geçirdi; bir ürperti daha ?eldi, baş lık geldi. yısta Bassetierin evinde yapılacak cevab verdi «Derhal, yavrum! Derhal!» dilak oldu. Sonra, bu karışıklığın için nı...» Gözünün önüne getirdiği şev tan asağı titredl. Ne manasız dübr. Miss Wende kendisine sağdıç • » • • • >•••• • « t » «Her hususta gayet lhtiyatlı haden güzel bir tasarı aivrilip çıktı: lerin heyecamndan, lakırdısmı ya şünmuştü! William, tuttuğunu ko ye haykırdı ve gene ellerini bir olarak Mrs. Basset'l, nedime ohrak reket etmissini» diyordu. Unula DOGAN SİGORTA A. Ş. paran, kafası isliyen ve insaf nedir birine çarparak gtSzlerlni Ursula'ya Öyle bir sey kJ hem, Ursula ifin nm bıraktı. Ellerini tombul goğ'üda Mlas Roae Bassett Ue Miss Uly bufiu okuyunca yüzüne a a b f ıfafevkalâde bir jey olacaku, bu. Çün ne basürdı. «Sonra, daha gelinlığin bUmiyen bir adam olmast bakı diktl. (Sonra, fekerim, artk evin Bassetfi seçmistlr. NB;haw I I Iturugtıır HAYAT POLİÇE de geldi ve biras alaylı alayb gümından, tarudıklannın hepsine Ct de sen tek basına kalamazsınl Sakü zavallının evi pek küçük ve fa dikilecek, çeyizin hazırlanacak . Da Ab»ne geraid Türkiye Harlc «Miss Wende bütün Andersburg lumsedi: Demek ki dOşündüklsrinİKRAMİYESİ kirdi; hem de Mr. Prescott'un ya vetliler, ziyafet... bir alay ;» vtr!» tün diye, onlardan seciye tijkımın na bir arkada; bulmah. Ve ben un son derece değerll bir ilim a de haVbymıs,. Okımağa devam e ^ Ura Ki U J » KS dan üstün SByılabilir nanmıştı. buldum bile: Mrs. Templeton, bizim 8en«ıuı 42 M tl 1 W nında Mr. Rassett mevkii derhal ve Ursula, korkmus, az kalsın: <.Bun Doğan Sigorta A. Ş. nin 5/3/955 Farkında ölmadan, ^arnnHİJından ölen papazın karısı. Bu akşam a damı ve Mr. John Landsdowne'vn ti tYann değil, Öbür gün, sab*hAJt> aytı* SM Oil yüzde yüz kuvvetlenecek, bu mti lann hiç birini istemiyorum ben!» tarihmde yapılan 36. ıkramiye keO »yiı» ç u n Mo .a yüıüğü çekip çLkarmağa oaşîsdı. çayım ona bu bahsi, eminim ki se erkek mektebinln İngiliz edebiyaiı tar New York a hareket edıyonım him i; adamı kendisine bu kadar diyecekti. Şehrin «iyi aileleri» nden BiJ »Tlık < ff (sa Sonra, blız kesilen parmdkhrı bir ve seve kabul eder. Ah, Ursula! hocası olarak tanıdığı, ilâhiyat dok iki haftav» kî^ar gelecefim On şidesinde M. 2294 sayıh hayat poli yakınlık grsteren bankere ilâniha bahsederken William Prescatt'un O İ R R U toru müteveffa August Wende'rin dar sonra, ahbaiiltuınızın emrin çesi sahibi İstanbul'da Bay Jirayr aldığı hali hatırlamıştı. Sonra, bir denbire durdu. Şimdi William'ı gö Evleniyorsun ha! Inanamıyorum! kmdır. Mr. Preseott bundan kıaa deyim.» ye borclu kalacaktu U«ıeTemUt mınc'teı ; v n ı * rmola* « Terzici 1000 lira kazanmıştır. zünün önünde pek blkes, öfkeli ve Öyle memnun oldum ki!» #fl1ıme«lr ıad« oiumNSi <AJ olmaa, yavnta&. «Inual Bu denUr* aklına geldi: William hiç dünyaya dügman gibi bakar bir • • • M » • »••••»•»••»»< Andersburg'ta (Arkas var) Bu nrada, içeri hizmetyl k u gb blr müddet Snce u o u ı adltSM*. İlâç ithali için 10 Amikadan milyon lira ayrılacak diin ıfö Gelir vergisi beyannameleri " » » » » ^ Yazan: Prof. Dr. Nurullah Kunter *^^^^^ TÜRKİYE EMLÂK KREDİ BANK\SI Senede 5226 hesap sahibine 500.000 lirahk TASARRUFU TEŞVİK İKRAMİYESİ Yılın ikinci çekilisi ,^.: miifecaviz, evli bir kadsnı kaşırmak isledi Şefik Kaptanın S/S ANKARfl ile 25 günde adım adım Avrupa gezisinin Son kayıdları Dgililere tebliğ olunür .~:.^'«:... Y ' "• • DUKKÂNLIEV 25.000». 10.000» 90.000 Denize düşen bir kapfan kayıb Tiirk Turizm S ey a h a t Acentası PARA IKRAMÎ^TLERİ CÜMHÜRİTET
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog