Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makale



Katalog


«
»

Demirbank Sirked AJannmn AÇILDI Cmi. 1 IBCI 71I sıjı 10 995 umhuri K L T R U C U S U î Y U N U S NADİ Telgraf vt mektub adresi: Cumhuriyet brtanbu! Posts Kutum tstanbu) No 848 Telefonlar: Umuml Santral No. sı: 24298, Vazı Iglert 24299. Matbas 24250 Salı 8 Mart 1955 BflyOk Maurlac'ın rl olan bu arasında 1 TTSinsıs römançısı François en jfüzfel romanlarından bieser, Varlik Cep Kitapları lira fiatla yayınîannuştır. H. Partisinin tebliğinin dün uyandırdiğı akisler Ankara siyasî çevrelerinde, iktidanıt bn tebliğe ne şekilde cevab vereceği, tenaslann kimler arasında yapılacagı soruşturuluyor CÜTP. Tebliği Ankara, T (TeLfonla) CHJ». Meclisinia n«frettiSi tebliğ p«rti mahüllerind» İyi bir intıba bırak• ı bulunmaktadır. n? Bu tebliği, bundan evrelki toplantı »onunda neşredilen tebliğle mukayese edenler, ikisi d« aynı pratuiplen dtyanmakla b«rab«r flalftblar arcauuia bir kayU «ark bulundutunu •Sylemektodirlar. Illhakik» basıa kanunu, Mçinı kasunu, hikim taminatı, mahkam* bağınıjızlıtı, muhtar ünivsr Arfcast Sa 7. Sü. 3 t« «T: Gaflet içindeki idareciler Ankamda Ur aftsriisfl, O U M hâdİMd mfinuebetfl« Mısır idar»efletİBİ «iddetle ithaın etti Ankar» 7 (Telefonla) hadiaesi mfinaacbetile aleyhto propaganda yapan (Arabm Se«l) nAyosunm bfar hfikftmet lözcfijfl $ark •jan« raaıtaslla ftt C«VIVM T«nnl( Lübnan ile Ürdün Mısır dıl blok una kaiılmaaııar Irak hükumeti, Mısır Suriye andlaşmaenın Arab Birliğini parçalamaya matuf bir baltalama hareketi olduğunu ilân etti Beyrut 7 (THAAP) TürkIrak paktını baltalsrp^fa çahşan Mısır Milli tstikamet Bakanı Sslim Salem ile Suriye Dış İşleri Bakanl Halid Azem bugün Lübn^n idarerilerile temaslannı bitirmi=ler .ve Beyruttan ayrılmışlardır. Lübnan resmi çevreleri. Mısır ve Suriye temsilcüerinin Lübnandan elleri boş ayrıldıklarını kaydetmişlerdir. Lübnan idarecileri. Mısırm 22 martta Kahirede toplsmak istsdiği Arab Birlisi konferansına iştirak edeceklerüıi. fakat MısırSurive Suudi Arahistan p?ktına katılmsk niyetinde olmadıklarını söylemişlerdir. Lübnsnın t^rafsız bir Arkası Sa. 7. Sü. 7 de finkü fazetelerde okuduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Meclislnin tebliği efendice bir üslubla kaleme alınmışh. Zaten ötedcnberi C.H.P. tarafından hazırlar ı resmi vesikalar, ifade bakımın..aıı, hep titiz bir dikkatin damgasını taşırlar. Bunları ele aldığınız zaman, devletten devlete yazılmış diplomatik bir nota okuyormu; gibi olursunuz. Kelimelerin. hattâ virgüllerin üzerinde durulmuş, her birinin tam hakk] verilmek istenmiştir. Nihayet memleket halkına ve orta vatanDevlet Relti, dış daşa hitab eden bu gibi bildirileri siyasetinl anlahrken Balhazırlarken böylesine titiz bir dikkan paktuıın askert bir kat, kilı kırk yararcasına enu'k Şehrimizde bulunan Başvekil polan, Sirkeciden Soğuksuya yablek •hnıyacağnu da harcamak, eide edilmesine çnlışılan Adnan Mendeıes, beraberinde Da pılmakta olan elektrikli trea inşaanetice yönünden ne dereceye kasöyledi hüiye Vekili Namık Gedik olduğu tı, Londra asfaltı incelenmiytir. Har doğrudur bilmem. Parti yayijihalde dün öğleden evvel Vilâyete Elmalı ikinci bendine de giden ları vatandaşı hedef tuttıığuna göre Belgrad 7 (a.a.) Yugoelııvya [elerek saat 9 dan 11 • kadar şehir Adnan Menderes, orada 3.100.000 hem nezakeri elden bırakmanutk. işleri hakkında ' ilgililerden malu metremikâbı suyun biriktiğini gör Cumhur Reisi Mareşal Tito, Scvyet hem dt daha açık, daha habaoan mat almıştır. müştür. Eski Elmalı bendinin ıuyu Ru«ya v» dogu Avnıpa liderlernin, bir uslub kuilanmak miimkün deYugoalavya ile olan münasebetlsri BATARIN ZtTAFETİ Ba£dadda bulunan Cumhur Baskanı Celâl Bayar, d<jn Irak Kralı şeBaşvekil, öğleden ionr» Vali ve 1.700.000 metremikâbı idi. ğil midir? Ve böylesi halk göziinIhtilâl hükumetinin. Arab memBelediye Başkan Vekili Fahreddin Şimdiden bir mesire mahalli ha tabiile?tirmek emel re nlyetlerin refine blr ziyafet verml^tir. Re«lm. Bayan, Irak Kralı, Nuri Said Pasa Te Etem Menderes ile de daha tesirli olmaz mt? leketlerine karşı takındıği tehdid Kerim Gökayla birlikte jehrin muh lini »lmış olan ikinci Elmalı bendi den şüphe izhar etmiştir. birlikt» göst«nnefct*dir. Bayara ald haberlerimiz 3 üncü sahiiemizdedlr. C.H.P. nin son tebliğinde kendi telif yerlerindeki tesislerl ve in civan ağaclandırılacak, b«nd« glve iktissdî baskıva karşı İnçilYugoslaT parlamantosunda T»pgörüşiimüz bakımından ilişmekte |aatı gezmi^tir. Bu arada Şişli İs den yollar yapılacaktır. tığı bir konuşmada doğu memî»k«t tere ve Amerikanın tedbirler fayda umduğumuz noktalar şunlar tinye yolu, •traflannın açılman Diğer taraftan haber verfldijin* leri ile münasebetlerin tabiil^m» altnası lüzumu belirtilijor dır: gereken mâbedler, «oğukhava de Arkan Sa. 7. Sü. 8 de Arfcası Sa. 7, Su. 4 te İster muhalefete mensub olsun, Ankara 7 (Telefonla, Feyyaz ToIster iktidara, biitiin vatandaslara kar bildiriyor) Mısırın Ortadpğu biikumetçe eşit muamele yapıUcamemleketleri arasında giriştipi teb did politikası şehrimiz siyasi tnahğina dair Başbakanın İzmit nutfüinde dikkatlr takib edilmektekunda verdiği teminatı C.H.P. şükdir. :., • , ran duygularile karşılıyor. Ancak, Suriye İle mutabâc kaMiğı anlaçbıınıın devamlı olarak gerçekleşlngilterenin, Türk Irak •««•»eörtriiÖrdün •v*4LübîVına da me*i Için fcazı fcsnua degişikliklepaktına iştiraki göfl:^uTeceK imzalabnak volunda büvük eayret Tam 2fi sene rr\el Uindagda hh gerinti sırasında kaybolan rine liizum ^örtiyor. Bajbakanm sarfeden v« bir ajans haberine gödaha önce söyledijH tkanıınt zanı4 yaşındaki İzzet, evH v« iW çscuk nabası »larak haldld Londra 7 (THA) Dış İşleri re, Lübnanı, ticarî münasebetlen rptler dışında muhalefetle temaa ailesine IUISII kavuştu? Vekâletinden bueün açıklandığına Arfcast Sa. 7, Sü 4 te edilmiyecejH» hakkındaki sözleriııj gör%. İngiltere Dış İşleri Vekili ise C.HP. tebliği blr üzüntfl koSir Anthony Eden 16 martta Türki nusn olarak ele »lmaktadır. Başyeye gidec«ktir. bakanın 2 Mayıs seçimlerinden souİlİve edildiğine göre, Eden bu ra sarfettijn o sözleri. belki • zariyareti esnasında, Türk hükumpt mnnın şartlan içinde bir ktrgmlık adamlan ile lngilterenin TürkIrak hareti saymak mümkündü. Açık paktma katılması mevzuunda gömanası ile ele alındıği zaman. karü?meler yapacaktır. rtıınî zaruretler dışında muhalefetl Buradaki «iyssl mahfillpr, İngiltanımamak, son derece normal bir •erenm 3nümüzdeki iki «y içinde halin ifadesinden ibaret değil ınlTürk Irak p*khna katılacağı kadir? Rizim temennimiz, her iktinaatini belirtmektedirler. dann. muhalcfetleri »adece kanııni raruretler yönünden tanıyacaip bîr Arkan Sa. 3, Sü. 4 te iklime bir an önce kavuşabiljnemiıdir. Çünkü medent memleketlerde vatandaşlar ve topluluklar arasmdaki münasrhetler kanun yoluyla nİ7ama bağjanmıştır. Kanıinnn ötesine jreçen miinasebetler, Ister iyi ister kötii olsun. normal olmaktan çıkar. her halde özel bir mahiyete büninür. Fakat doğrusunu isterseniz. buAmerikada \tıkua gelen infilâkte gün yıırdumuzda demokratik gelişgökyiizü 20 dakika aydınlık meyi bir cıkmaza saplanmaktan içinde kaldı kurtarmak icin eayret harcıvanlar Çenaze dftn Teşilköyde açaktan lndirllip cenaze ar abasına konurken partilerarası temaslara büyük öLondra Büyük Elçimiz rahmetli ile Pıotokol müdürl»rinden Necdet Las Vegas (Nevada) 7 (a.a.) nem veriyorlar. Yani iktidarla muHüseyin Ragıb Baydurun cenazesi Kent, eenaz* törenmde hazır bu1955 yılmm en büyük atom infilahslefet arasında. kanunt zarnretdün hususl bir uçakla sehrimize lunmak üzere jehrimize gelmijlerkı bu sabah şafakla beraber vuku leri aşan bir işbirlfği kurulması hSİzzet Nizamoğlu dün muharririmizle konuşarken getirilmiştir. dir. bulmuş ve gökyüzü 20 dakika kazumıına inanıyor. • hâkimler temiSami ve îzzet hayatianndan mera Cenaze, namazı bugün öğle üzeri İngillz Büyük Elçlsi de geldl Yll 1929. Bir cuma günü. Meh börekler, köfteler açılıyor. Öğley« dar ajriınlık içinde kalmıçtır. nah. üniversite h^ğımsızlıçı. hasın Şişli camiinde kıhndıktan sonra Fe tngilterenin Ankara Büyük Elmed Heper tatil gününü geçirmek doğru herkesin açlığı »on haddini nun. Çamlar, yeşillikler arasında serhpstlijj,, gihj a n a , ] a v a l a r i n a r l . Göz kamaştırıcı. beyaz ışık. infibulmuş... Öğle yemeği iştahla ye koşuşuyor. bir arada hayi ltızaklariköy mezarlığında ebedi Utirahat çisi Sir James Bowker, dün Ankacak bu karşılıkh temas ve işbirliği lakın tertiblendiği Yucca Flath üzere ailesıle birlikte Bursadan U niyor. Anne ve baba yemeğin ver şıyorlar: Çamlar arasından anne gâhına tevdi edilecektir. radan şehrimize gebniştir. ludağa çıkmağa hazırlamyor, Be^ayesinde çöziilebileceğine inanıyorden 125 Km. mesafedeki Las VeCenaze töreni için Vilâyet büyük Sir James Bowker, Londrg Büraberinde kansı ve iki çocuga: Ye diği rehavetle, yanlaruıda götür ve babanın gö'remiyecek kadar. lar. Saysi ile karşılamakla beraber i gas'tan gayet iyi görülmüştür. bir program hazırlamıştır. Merasim, yük Elçimiz Hüseyin Ragıb Baydi yaşmda Sami ve 4 yaşında izzet dükleri halılara. battaniyelere uza Sami daha da gitmek istiyor. Fabı: bu düsiinrpnin isabetinden pek Infilak noktasından takriben 400 nıyorlar •• biraz sonra kestirmeye kat îzzet annesinin yanına dönmek orgenerallere yapılacak cenaze tö durun bugün yapılacak olan cenaze de var... emin değiliz. İktidar ve muhalefet Km. güney batıda olan Los Ange Arkası Sa. 7. Sü. 1 de renintn aynı olacaktır. törenlnde Kraliçe İkinci Elizabeth'i Aile bir saat sonra Uludagın cam başlıyorlar. tpm^ilrilprinin karsı karşıya oturup Arkası Sa 3, Sü. 3 te kokan yeşil bir köçesine varıyor. Hariciye Vekâleti Umumt Kâtibi temsilen hazır bulunacaktır. büyük bir ne/aket havası içinde Evde hazırlanan kır yem»kleri. Eörüşmelerile rejim davası bakımından miispet neticelere varılacağını sanmTyoruz. Ferde aid hak ve hiirriyetlerin teminata bağlanması Posta İdaıesi, Çanakkale zaferiher devirde ve her yerde sosyal ranin 40 mcı yıh münasebetile 18 nıretlerle olmuş. yahud da ü«tiin mart gününden itibaren tedavüle yarariılışlı idealist şahsiyetlerin kayeni bir seri pul çıkartacaktır. DilahJİığa meydan nkuyan çavretleri ğer tarsftan, norma! posta pulu ile hasarılmıstır. Son dört yıl içinÜç katlı ahşab bir ev tamsmen yandı. Kiraeıfcır gecelikAyvansarayda otııran ihtiihtiyacını karşılamak üzere hazırde adalet. iiniversite, serbest basın ferile sokağa fırladılar. hiç bir eşya kurtanlamadı yar bir kadıncağız asker evlanan yeni bir seri de 1 marttan ve rmıhalefet gihi demokratik hakrakını (her halde oğlundan itibaren satışa arzedilmiştir. larımızın koıııyuousu mevkiinde maaş bağlanması için olacak) Dün gece Yeşildirekte bütün sem lan yangınlann sayısı 3'e yüksel Radyoda okunan ve Devlet Çanakkale serisinde, Çan?kkabıılnnan miiesse^elerimiz. ne yazık. ti tehdit eden yeni bir yangın da miştir. takib için gittiği Fatih Belele zaferine aid fotoğraflar. normal VekiKnin tasvib ettiği bir kötii bir imhhan geoirmi^Ierdir. ha olmuş ve neticede üç katlı bir memurlarmdan Dün gece yanan evin tam karşı seride de Atatürkün portreleri bu diye Şubesi monolosr için takibat yapılBiifün hiirrîvetlerimiz yiizdp yiize ev tamamen yandıktan sonra. et sında da geçen hatta yanan triko1 lunmaktadır. Yukarıdaki resimde. birine 50 lira rüşvet teklif etpek vakın bir nisbetle yüıiirlükte masını istemek üzere eşik miş ve yakalanmış. rafa sirayetine meydan bırakılma taj atölyesi buhtnmakta idi. Çanakkale zaferinin iki kıymetli iken adı geçen miiessesplpr. kendi aşmdırıyorlar Memur, rüşvet teklijini haYangın, saat 22.45 de Mahmutpa hâtırasmı taşıyan yeni pullaı gövarlıkUrını sııurlu Wr şekilde kon dan söndürülmüştür. Böylelikle ber vermekte hakh ama bu Ankara. 7 (Telefonla) Son gün Arkası Sa 7. Sü 4 te rülüvnr. trnl P H«m» m icl fr , ıılıınrta ı"k(idara semtte. son iki ay içinde vuku ou cahil kadına *hükumet kapı lerde Ankara radyosunda yapılan kaısı cenhe almayı demokrH<=inin smda 50 kâğıd vermezsen iş'v j ıslahat arasında bir takım yenilikçarfı <:anmıs)ardır. Sonra. hiirriv 'timkânı ypk çtkmaz. diye yol lere de yer verilmektedir. Bu meİPr asırı dererede kısılmağa baslagösteren ağzı karanm hiç mi Arkası Sa. 7. Sü 5 te nınra da herkes karae?k bir deiik labahat' yok? Mcmur rüşvet fl^amış. kimi af dilemis. kimi de almaz kanantini her vatavda" h a " ' mı kaMı?., diyerek soldan sın knf/ısirın yerleştiremiycv geri dnntnüsfür. bizler tamamen masum muDün hükumete kiifretmeyl kahyur? Ve nihayet bu kadmın r?manlık sayarken bıifün tam akasker evrakım 50 lira rüşve' *ini yapanlann C.H.P. yi temsil eteklîfine mecbur oluncaya kademiyecefclerine dair tebligde rasfdar sürüncemede hırakanlara ld imalan da beeonmedi 'nr mefuUyet terettüb etmiyesöyliyelim Daba doemsu. bn cek m<? pek eecikmiş ve mersimDün İstanbul Valiliğine çok ensİ7 buhıvoruz. Sorıımstız yazarlar Viırahm, iakni d'nl !eresan bir müracaat yapılmıştır. O ölçı"ısii7 «ü>ldır.lan ile körno reBH işin suçlusu bir tek ^ Cemil Said Erdenli ile Mesud Özoiaınaz. demir. Necdet Mente« isimlfi inde Maknkof un istikbali lchilkcli j;öıülü.»or ft Gazetelei ^ • Arkası Sa. 3. Sü. 5 te A r k a s ı S a . 7, S ü . l d e Hâlen inıâl eailmekte olan spor gömleklerinin motifleri Yazısı 7 nci ı N^ Başvekîl dün şehirde tetkikler yaptı fMınr hflkftmtti Gazac hldls«l«ri karfisında iffaı aıluu tetkfk •dip ont f5r« t»dbirler alaeak yerde, yflı» yakm Mı«ırlının hayatına mal olan bu hidigeyl Mısır milletlnl, kardef •# dost olan memlekrtler aleyhlnd» propaganda meseleM «larak kullanmaga çalı^maktadır. Sa. T. Sfl. I <!« Eminönü • Unkapanı yolunun açılması için gereken parayı hükumef temin edecek Mareşal Tito Sovyetlerden şüpheleniyor Mısırm tehdid politikası Hüseyin Ragıb Baydkırun cenazesi dün uçakla Istanbula getirildi Eden'in Ankara ziyareti 26 yıl sonra baba ocağına kavuşan gençle görüştük 1955 yılının en şiddetli atom infilâkı Yeni posta pulları Yeşildirekte dün gece bir yangın daha oldu Ya öiekiler? Yasakcılar gene faaliyette '4 Amerikada "CUMHURİYET,, Notüli Gömlekler Şehrimizde "Aya Gitmek İstiyenler îemiyetî,, kuruldu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog