Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

DENIZCILIK BANKASI 30 anco jrıl sayı 10 99 umhurİYet KURUCUSU: TUNTJS NADl Telgraf v« tnektub adresi: Cumhuriyet tstaobul Posta Ktttttso tatanbu! No 248 Telefonlar: Umumt Santral No. m: 24298, Ytsı 15leri 24299. Matbaa 24290 D AV I D COPPERFİELD Dıckfet&'ii tneshur romanmın Davıd'm cocukîuk'fiayehtra aid fcısmı sadelestirilerek/Varlık Çocuk Klâsiklerm.in 16 ncı sayısî Ötapk resimlerle basılmıstır. "' Fiatı 1 tÂradır. Pazartesi 7 Mart 1955 C.H.P.Meclisinin beklenen tebliği dfin yayınlandı 6 saat süren sert müna kaşalar sırasında tekrar Nihad Erim meselesi bahis mevzuu oldu Tebliğde: "İktidar, siyasî hayatta tabii •ünasebetlerin hükoa f ürmesine taraftar oldakça C.H.P. bunu dainta meranunlukla karşılıyacak* deniyor Seçim ve basın kanunlarının ıslahı isteniyor Ankara 6 (Telefonla) Üç gündenberi devam etmekte olan CH.PMPCII.M mu7Jtkereleri bugün saat 16 da bitmış vt partı aldığı kararlan bildiren bir tebl ğ yayınlamıştır. Bugun altı saat guıen sert münakaşalar sırasında tekrar Nıhad Erım mepelesi mevzuubahs olmuşrur. Daha ı)k günden Meclisin aldığı kararla Nıhad Erimin, isminin tebJığde yer ?lmaması üzerinde mutabakata varılmasına rağmen bu mev z*tda havlı tartısma olmuştur. Tebliğ aynen şövledir: « C H P Genel BaşkanlığınKan: 4 rrıart 19S5 tarıhinde Genel Başkan İmet İnönüniin haşkanhğında toplanan C.H.P. Meclisı, 'nsrkez irlsre kumlumın rapomnu azıfeliİprin müşahede ve tetkıklerini incelemı;. parti ealışmaları iizeıinHe M«vh« ü\Pİeıınin ve merk«"Z >d?re kıiriıkımın teklıfleıini karara oağlamı^tır. Geçptı iki av zarfınd,, iç ve ri»$ muhım hâriı<p|er rt'evan Artnst Sa. 6. Sü. 3 te Bayarın Iraktaki temasları Dün bSySk bir kabul resmi yapıldı Bağdad gazeteleri. Cumhurreisimize dair geniş neşriyat yapıy»rlar Menderesin Mısır ile Suriyeye dair sözleri Düıtya radyolan, Başbakanın son beyanatmı ehemmiyetle yayınladılar Bağdad Radyosu da beyanatın metnini yaymladı vc Irak hükumetinin bunu tasvib ettiğini bildirdi did etmekle, hunlar uzerinde basj kı ıcra eylemekle suçlandırdığını f kaydetmiştrr. Spiker, Mendere1 sin Türkıye Suriye münasej b»tl<«ri hakkındaki »özlerinl del ehemmiyetle belırtmış, bununj Suriyeye yapılmıs bir ihtar ol1 Arkan Sa fi. Sü. S de Bağdad 6 (a.a.) (Anadolu Ajansının husust servisi): Reisicumhurumuı Celâl Bayar, bu «abah saat 11 de ikamet etmekte olduğu Kasrul Zuhur'da Bağdadda vazife gören Büyük Elçileri kabul etmiş ve öğle yemeğini de Mansur Londra 6 fB.B.C.) BuE'in Kulübünde Irak Meliki, Velıahdı. Londıra radyosu bütün yayınlaBaşvekili ve hükumet erkânı ile nnda Türkıve Başbakanı Adnan birlikte yemiştir. Menderesin Mısır ile Suriye hakkında verdıâi bevanatı nakletReisicumhunımuz beraberinde Irak Meliki olduğu halde saat 15 te miştir Londra radyosunun spikerı, Turk Başhakanının Misın, Hipodroma gitmis ve orada halkın dıcor Arah mrmleketlerini t»htezahürlerile karşılanmıştır. Arkast Sa 6, Siı 6 d« î Ya Atina Mısır Suriye işbirliğine dair iki tebliğ yayınlandı Şan ve Kahirede yayınlanan birinci tebliğde Türk Irak Paktına katılmamak prensipinitt kabnl edildiği bildiriliyor AMERİKAN BAHRİYESININ AÇIK HAVA KO NSERI Limammızd* miaafir buhınan Amerlkan cîowa» muharebe gemisinin bandosu dün Taksim gezisinde bir konser vermljtir. Büyük btr kalabalık toplıyan bu konserde. Amerikalı denizcilerin caldıkları parçalar arasında biîhassa «Ü«kudara giderken» ve cistanbul Konstantinopl de ğildir» pek hosa fcitmij ve meydanda. blriken halk tarafından uzun UZUTI alkıslanmıstır. Yukarıdaki resimde, Amerikalı d«nizcil«e^ Tak»ün gezisinde konser verirlerken görültnektedir. ne oluyor ? Yunan Harîriyesinîn sözcülüğünü yapan gazete Mısır ile Suriyenin birleşmelerinin haytrb olacağını kaydediysr Atiaa 6 (R) Aüna gazeteleri, Mısır ile Sunve arasında TurkIrak Paktına karşı vanldığı bıldirılen an lafmayı ehemmiyetle belirtmekte ve bunun mtispst netıceler vermesi temennlsinde bulunmaktadırlar. Yunan hariciyesmin sozculuğünÜ yapan (Le Messager d'Athenes) gazete«i, Arab dünyasının «ı ku^Tetli de\*lietı Mısır oldugtmu. ondan sonra da iküıci durumda Suriye geldığıni ve bunlann birleşmelertnin havırlı olacağını kaydetmektedir. Yunan hanciyesınin bu gazetesi. Arab dünyasının menfaatleri şımdi bu Pakta bağlıdır d?mekte ve Lubnanile Urdunün de buna katılmala. nnın ivi olacağını ilâvp etmektedır. 26 yıl önce Uluduğda Bir miras meselesi. çalınan çocugun hakikî babasını bulmasma vesile oldu Bursa 6 (Telefonla) Bundan 26 sene evvel jehnmizde vııkua gelen bir k«yıb hâdısesi bugün üzerini kaphyan esrar perdesini yırtarak mesut bir buluşma ile sona ermiîtir. Bundan 26 sene evvel Uludağdı bir müteahhidin 4 yaşındaki çocuğu çalmmif r e ortadan kaybolmuştu. O tarihlerde Uludağ yolunu yap. tnakta olan mOteahhid Mehmed He per, biricik evladının izi peşinde senelerce koçmuşsa da b b netlce elde edememifti. Bir Eamanlar İzmirde bir baytann yanında bulundu Arkan Sa 8, Sü. S te Malenkof'un görülüyor New York S (A P ) E=kı Sovyet Başbakanı Georei Malenk^v' m bir gün. ideolojiye isran ermeVle suçlandınlacağma dair beürbler hereun bıraz daha artmağa başlanvş bulunmaktadır. Malenkov, şimdi. ismi zikredilmemekle beraber hucumlara uğramağa başlamiîür. Rusvamn en mü him eazetecı olam P^avda yalnız • emperyalist harb kışkırtıcılanmn işıne varıvacak» bir lisan kullandığı icin Ma'pnkor'a catrnıştır Assocıated Press'in Moskova muhabirı Richard Kasischke'nin gön Arkan Sa 6, Sü. S de çalınan çocuk bulundu ana ve Gazze'de Israellılerin tecavuzıine uerıvan Mısır garnizonunun hali Yurdda soğuk ve kar hüktim süriiyor Yeni bir soğuk «îalgası batî bolgelerine girdi. Eldirnede hararet 5 e kadar düştü PLÂJ KITAFETt Geçenler6e Londrada bir moda evinde teshir edilen bu sivah cizgiü plâi kıyafeti, alâka uyandırmıştır. Ankarm, • (Telefonla) Yurdu ralıkh yağışlı geçecektir. muzun hava durumu hakkında biîe Rüzgârlar, Trakya, Marmara, Ege, verilen malumata göre, yarın akşa iç Anadolu v« Akdeniz bölgelermmı kadar bütün bölgelerde hava d« kujsey doğu yönlerinden orta çok bulutlu olacak ve yer yer a Arkası Sa. S. Sü 7 de f\sayiş vaziyeti ve Emniyet teskilâtımız Adnan Menderes âsayiş işlerimizin iyiye doğra p t tiğini söyledi ve Emniyet mensublannın çalısmalartnı takdir etti Suriye Basvekilinin sözleri 1 Şam, 6 (T H.A.) Bu gece Türkı ye saat avarile 20.30 da Şam. Kahire vp RiadMa aşağidakı iki resmî b°b!iğ yayınlanmıştır. Bınnci tebüS: 2fi 2 955 ile 2 3 '955 tarihlerinde Suriye devlet adamları iîe Mı>:ır devlet adamları arasında. dış sıva set mevzuunda vapılan lerde fikir mutabakatına varıldıgı Soz onunHc tutularak Arab devlet leri arasmda »şağıdakı şartlar dahilindp, siyasî. askerî vp iktisadî bir anlaşma meydana eptırilmiştir: 1) Türk • Irak Paktı veva her Arkası Sa 6, Su 3 te Sabri Assali. Menderesin s«7İerini tefsir ederken Suriyenm Türkive ve Iraka düşmanlığı »Vmadığını söyledi Beşiktaş dün Adaleti 62 yendi Şeker saklıyan bakkallar İki bakkala baskuı yapıldı, külliyetli miktarda şeker bulundu Dün bir ihbar üzemıe Paşabahçe Çubuklu caddesinde 1 numara da Mustafa Çahşkana aid bakkal diikkânma yapılan ba=kın netieesi 100 kilo toz ve 82 kılo kesme şeker bulunmuştur. Şeker' almak üzer» müracaat eden muşteriiere şeker olmadığını soyliven bakkala. Ercan Boiol ve Mes tan Demırtaşm şıkâvet uzerıne bas Arkast Sa 6 Su. 1 de Dün geceki güresleri 5 •3 hazandık Dursun Ali, Yaşar Yılmaz, Rıza Doğan, Mithat Bayrak; Necati Morgül rakiblerini yendiler Bir ?ece evveline nazaran çok az b>r sevırcı önünde yapılan Türkiye İsveç Greko Romen temsılî karşılasmasında güreşçilerimiz mil li mactakinden daha iyi bir netıce almıslardır 52 kıloda Dursun Ali son dakikalarda rakibi Anderson'a yaptığı ovunlarla 21 galıb gelmiştir. 57 kiloda Yaşar Yılmaz, Vesterb\ 've ustun aüresirken yaptığı gü7Pİ bir tusla (11 dakıka 10 sanıyed°1 aalıb gelmiştir. 62 kıloda Rıza Doğan, Aaskasson ile emeşmistır. İlk dakikalarda yap tığı 'SÜzel oyunlarla puan toplayan Ri7a maçı ittifakla kazanmıştır. 67 kiloda: Osman Kambur, me?hur Andenberg ile gureşmistir. An denberg, üstte çalışığı sırada aldığı puanlarla maçı ıttıfakla kazanmıştır. 73 kiloda: Mithat Bavrak. Maanîo n ile güreşmiştir. Mithat, östt» devrede aldığı puanlarla Arkast Sa. 6, Sü. 2 de Şam. 6 (A.P.) Suriye Başb»Başbakan Adnan Menderep. mem lekette asayiş vaziyetile emniyet kanı Sabri Assali. bugün, Suriveteşkilâtımıı hakkında Anadolu A nin Türkiyeye, Iraka veyt diğer jansına |U beyannatta bulunmu| Arkan Sa «. Sü. S te tur: tEskislne nazaran memlekerte iç emniyet ve asayiş mevzuunun her sene mütezayid bir şekilde büyük bir inşirah ve memnunivet verici mükemmeliyete doğru gitmekte olduğunu ifade etmekten zevk duymaktayıın. Devamh olarak neşredilen asayiş bültenleri emniyet ve asayiş işlerimizin mütemadiyen iviye doğru Antalyada yapılan dünkü maçt«, gitmekte olduğunu açıkca gösterhaf babanın pası ile forved mektedir Bu münasebetle ve bir oğul bir g«l attı misal olarak uyuşturucu maddeler Antalya 6 (Telefonla) Burada mevzuuna temas edeyim: Bir zamanlar cemiyetin iç birn devam edılen lıg maçlannda belki yesini kemiren bu mevzuun çok de dünyada ilk defa olarak bir Arkası Sa 6. Sü. 6 da babaoğul aynı takımda futbol oynamışlardır. Bunlann oynadığı Torosspor takımı, Esnafsporu 21 yen miştir. Galibiyet golünün pannı, sağ haf bek oynıyan Celâl (baba). sağ açık oynıyan oğlu Erdoğana vermiş. Erdoğan bu pası gole tahvıl etmiştir. Seyirciler bu sporcu babaoğlu heyecan ve büyük bir şevkle alkışlamıştır. Takım arkadaşı babaoğul Tarih İlâvemiz Bugün 30 uncu Profesyonel lıg maçlarına dun devam edılmıştır. Dunku maçlarda. Beşıktas. Adaleti 62: Istanbulspor da Ernnıyetı 42 yenmışlerdir. Yukarıdaki resimde, Adalet kalecisi Omerın. kalesine yüzü dönük olarak yaptığı bir kurtarıs gorulmektedır. (Tafsilât ve dığer spor habeıleri 4 üncu sahifededır.) r1 Baydurun ıta'şı bugün getiriliyor âveyi veriyoruz Londra Büyük Elçimizin cen»zesini hâmil urak saat 15 t * Yeşilköye inecek Ankara 6 ((Telefonla) Merhum Londra Büyük Elçimiz Hüseyin Ragıb Baydurun nâşı yann «aat 15 te İngiliz Kraliyet kuvvetlerine mensub bir uçakla İstanbul» getirilecektir. İstanbulda yapılacak olan cenaze merasimine iştirak etmek üzere Hariciye Vekâleti Umumî Kâtibi Muharrem Nuri Birgi, P'rotokol ü mum müdür muavini Necdet Kent Arkast Sa. S, Sü. S de lsveçlüerle yapılan güreşlerden bir enstaııtane VATANDAŞIN MACERALARI.» /
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog