Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

Harilnd&cle hedîyelerîle AKSARAY AJANSI AÇILDI DOGUBANK C u m h u r i yet 30 ancB yıi sıyi 10 993 KURUCUSUrTUNUS NADf Telgrai v» mektub adresi: Cumhuriyet, tstantnı) Posta Kutusu tstanbu! No 246 Telefonlar: Umuml Santral No. a: 24298. ¥ a n Isleri 24299. Matbaa 24290 DİVANjŞİİRİ, AbdülbâÜi gPJpmairlının hazırladığı öüyük d i v g n ^ S i r anlolojisinin üçüncü ;ildini teşkiî edçn bu eser, Varlık Türk Klâsikleri serisifrin 41 inci sayısı ola a 1 lira fiaffcrsçıİEmıştır Etraflı bir •k fptkikle beraber 18. yüzyılın seçilmiş şurlerini tercüme ve açıklamaları ile vermektedir. Pazar 6 Mart 1955 Cunthur Başkanının ziyaretleri 9 mart Menderes: ((Eğer bu teşebbüs ve hareket daha ileri inkişaflar akşaıtıııta kadar devam edecek ve Bayar gosterecek olursa Türldye Suriye münasebetlerinin istikbaü 10 mart günü Ankaraya dönıttüş olacak MısırSuriye prensip aniaşması Bayar dün Bağdadda törenle karşılandı için Başvekilin verdiği beyanai bakımından endişe duymamak mümkün olmaz» dedi Hangt Birlik? İstanbul: 5, (a.a.) Başvekilimiz Adnan Menderes Ortaşaık'taki son hâdiseler uzerıne Anadolu Ajansına aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: « Butun dıkkat ve ıtınamıza ve son derece samimi dostluk hıslerimıze rağmen Mısır'ın bize ve İrak'a karşı hıddet ve şiddet polıtıkası ma Arkası Sa 6. Sü 3 te anınmıg edebiyatçılanmız bir birlik kuruyorlarmış. Boylece, eski yeni nesil yazarları arasında temas imkânı sağlanacak, Tiirkiyeyi ziyarete gelen yabancı edebiyatçılara memleketimiz hakkında bilgi verilecek. bir «lokal» btılunup orada toplantılar tertib edilecek, tath tatlı göriişülecekmiş. Birliğe üye olabilmek için eedebiyat alanında eserlerile kendisine iyi bir ün sağlanuş bulunmak» şartmış. Yukarıki haberi biraz giiliimsiyerek, biraz da üzüntii duyarak okudum. Başlıca maksadlarmı bu şeDevlet ve Dahiliye kilde açikladıklanna göre, sayın edebiyatçılanmız hep birden tuVekilleri de Adnan rizm kurumuna yazılsalardı acaba daha iyi etmezler mijdi? Genc, Menderese refakat yaşlı bütün nesilleri kolayca bir ediyorlar araya toplamış, dünyayı gormek ve memleketimizi yabaneı iistadlara Ankara 5 (Telefonla) Başvetanıtmak imkânını bulmıış olurlar, kil Adnan Menderes bugün uçakla iistelik «edebiyat alanında kimin istanbula hareket etmiştir. iyi, kimin kotii ünii var?» gibi 14,30 daki uçakla gitmesi kararçözümii giiç bir dava ile sık sık Telefoto UMHURİYET: Londra Frankfurt İstanbul laştırılmış bulunan Başvekil, havakarşılaşmaktan da kurtulurlardı. nın karlı ve rüyet sahasırun dar Büyük Elçimizin tabutu dün top arabasında Londra caddelerinden jeçirilirken Övle ya, bu ölçüve KÖre, giinün oluşu yuzıinden 16.05 e kadar hava birinde meselâ Baudelaire, Rimmeydanında beklemiştir. Tipinın baud, Verlaine yahud da Oscar dinmesi üzerine uçak hareket etWilde ayarında bir Turk edebiyatmiştir. çısı birliğe başvurdu mu çareaiz Arkası Sa. 6. Sü. S de açıkta bırakılacaktır. Çiinkii adı C?ç«H şah«jjPtUa^ Jıfc. bjri hj»yatları boyunca ne edebiyat •!•nında. hattâ ne de tnplumsal yaşayış alanında iyi bir ün sağlıyamamıçlardır. Bu kıratta adamları alama\ınca da bizim birligin Turizm Kurumundan veya «Çamlıcayı Giizelleştirme Cemiyeti» nden ne ayrılığı kalır? Londra 5 (aa.) İngiliz hüku tertib etmek arzusunu izhar etmi? Ama diveceksiniz ki. sen bir r Rimbaud, bir Wilde bul da. varsın meti ve Londralılar, birkaç gün ve bu a zu k; bul edilmiştir. vvel vefat eden Türkiye Büyük Bu sabah cenaze Portland Paceonlar dışanda bulunsun. İşte davatni7in temeli de bu kay Elçisi Huseyin Ragıb Baydura bü d«ki Türkiye Büyük Elçiliğinden pıınun arkasinda gizlidir. Gerçek ük bir cenaze töreni tertib etmij askert merasimle ahnBrgk bir top edebhatcı, toplumun öniınden jfi lerdır. Bilindiği gibi rahmetli elçi arabasına konulmuç ve cenazeyı, den adamdır. Omı icimizden hulup nin na'şı vatanına nakledilecektir. Kıali>et Muhafız alayına mensub secmek övle bir hirliein. bir derne ^ k a t İngiliz hukumeti, rahmet bir süvari bölüğü ile pivrde. deniz Arkosı Sa 6, Sü. S te ğin hasarabileceği işlerden sa\ıla iye Londrada da bir cenaze alayı maz. Seziş gücii üstiin seviyede oİ3n bir kac avdın. bir kac sanatçl bir yana. gercek deçerler hayatlan Hıfzı Oğuz Beketanın ilmî bo\uca kalabalık tarafından anlamünazara davetini kabul şılmamava mahkumdurlar. Avdın etmeyince C. H. P. lüer lann hükmii de çok defa zıd bolümlere avrılır. Kiminin beğendiğini bu karara vardılar kimi befeenmer: araverde tartışılan yazarm varlıjh kavnar gider. Ankara 5, (Telefonla) C.H.P. Bizim edebiyatçılar mutlaka bir eski Mebusu Hıfzı Oğuz Beketa'nın birlik kurmak istivorlarsa. bunun Halkçı Gazetesi sahıbi Prof. Nihat kanılarmı herkese acık tutmalıdırErim'i aleni bir fikir düellosuna da Sadık Aldoğan dün hapisanelar. Fikir ve yazı dünyasına ilgi den cıktıktan sonra arkadaşvet ettığini ve Erim'in ise, Hıfzı d^an her vatandaş oraya girebilları ile bir arada Oğuz"un mektubunu almadığı idmeli. birliğin çalışmalarına katıldiasında bulunduğunu dün bildirCYazısı 3 uncu sahıjemizde) nıalıdır. Batı medeniyetine yönelmıştık. dieimiz yiiz şu kadar yıldanberi Ankara 5 (Telefonla) Çahş gazetelerde parti meclisine aid çı Hıfzı Oğuz Beketa, Nıhat Erim'in Turk edehi\atı kenrlinden beklenen me\vaları bir tiirlü veremiyorsa, malarına bugün de devam eden kan havadıslerin doğru olmadığı «mektubu almadım» demesi üzeri bunun başlıca sebebi. şekilcilik ve C.H.F. meclısinde gene Nıhad E nı, bunların Nihad Erım taraftarîa ne bugun yeniden bir telgraf çekkalıpçılık rihnivetinden kendimizi rime şiddetli hucumlarda bulunul rınca ortaya atıldığı ve Erımın Is miştır. hâlâ ivice siMramayışımızdır. Açık muş ve takıb ettiği polıtıka tenkid met înönünü siper alarak kendi po Bu telgrafında şöyle demektedir: denizlerde yıizmekten korkan ge edilmiştir. Toplantıda ilk sozü alan litikasını umumî efkâra enpoze et«3 mart'da 516 mürsile numarah micilere benziyoruz. Ahştığımız Nizameddm Nazıf bir gün önceki Arkası Sa. 6, Su. 4 te Arkası Sa. 6, Sü. 6 da kıvılara bağlanmış. kendimizi avuBugünkü ve yarınki nesıltup duruyoruz. Gelmis gecmiş bülere tereddüdsüz örnek dıye tun edebiyatçılanmız omürleri bogosterebıleceğımız kıymetlenyunca bir takım yasak fikirlerin mızden bıri de h\ç şuphesız baskısı altında yaşamıslar ve ne ya Resıd Galıbdır. Pohtika hazık varlıklarını ezen ağırlığın ısyatı için ilk genclık yaşı satırabını duymamı^lar veya pek az yılabılecek bır yaşta öldü. duvmuslardır .Bir Vnltairc*in onseFakat bu kadar zaman bıle kizinci yüzyılda (birinci yarısı) milletın onun altın gıbı saf ve kaleme aldığı felsefe sozlıığu o\le halis şahsıyetme (tam ayar) duşüncelerle doludur ki, onları damgasmı vurmasına kâfı gelyirminci yüzyıl Türkiyesinde (ikindı. Ateşli bir milliyetperver. ci yarısı) savunmak edebiyatçılaateşli bir inkılâbcı, yüzde yüz nmız için bir cesaret savılabilir. idealist... Cumhuriyettenberi her alanda Bütün bunlarda mutabık hamle >apan bir millet olduğumum\yız, ha şimdı madalyanın zu bobürlenerek soyleyip dururuz. terstnı çevırıyoruz. Ölumünun E<ki nizamı silkip atmakla gece İstanbul Tabib Odası genel ku21 inci yüdonümü münasebegundıız ovunüriız. İnandtğı fikirle rul toplantısı, dun saat 13 30 da tue öğremyoruz ki Reşid Gari cesaretle savunan, ortacaçımsı Cağaloğlundaki merkez binasında lıbin kaybından sonra karısı vasakların ote^ine atlamış bir Turk yapılmıştır. ve çocukları açlıktan olmemek edebiyarı dnğmadıkça, butiın ovünıçtn hükumet kapısına yüz Odaya kayıdlı kalablık bir hekim meler boşunadır. Surmüşler. .Mevzuat müsaid ve diş hekiminin takib ettiği konNADİR NADİ değıl!. cevabı verılirken haaıede. idare heveti raporu şiddetle jızası kuvvetli bir hayır satenkid edilmiştir. hibi çıkmış, bu adam vaktıle Üyeler bilhassa, 10 yıllık Millî üsteğmendi, demış ve aıleye Sağlık programı, yabancı hekimler Reşıd Galıbin bütKn hızmetmeselesi, asistanlarm vaziyeti üzeleri bir kalemde sihnerek usrinde durmuşlardır. teğmenhk uademesi üzerınden Söz alan Dr. Adnan Zentürk, Tadul ve yetirn maaşı bağlanmiş. bib Odasınm mil'I sağlık konusu üzerinde yapacağmı. Vekâlet yapBu kobil hareketlerimizle mıştır. Kendi tîafamud* kendtaıta bazan Reşıd Galıbin haiz olçalışmnlıvız ki istedi3'rtıİ7 gibi olduğu cinsten ^mezıyetlere ve sun. Arkada=lann tlerli^i sfci bi? aç onun yaptığı hhmeUer nevinden hızmeılen ifleta kabahat değiliz, dediği strada Ovelerdcn basaydığımız şup* :ni uyandızıları «bi« •««*» dtpt bafın«^l«rrıyoruz da ı yüreğine dır. bir acıdır . < r Dr. Nureddin Otraar Sava da.. Arkası Sa. 6, Sü. 3 te I Duaku toplantıda ateşli bir hatib konusurkea T Baj;Had 5 (? a ) (Anadolu Ajansmin husus! servisı): Reısıcumhunımuz Celâl Bayar bugun saat 13 15 te hususî bir Irak uçağı ile B^ğdada gelmış ve Melık İkınci Faysslb VelıaM Emır Abdulilâh, Başvezır Nuri Saıd Paşa. butün h*ıkumet azası, âyan ve mebusan meclısleri reisleri, mülkî ve askerî rical. Pakistan maslahatguzarı ve büyük elçiliğimiz erkânı tarafından karşılanmıştır. Arkası Sa 6 Sü. 6 da Başvekil İstanbula geldi ÇELİK SİLOLAR 230 bin ton kapasitelik çelık sılolar hakkında Ankarada Toprak Mahsulleri Ofisile Amerikan Columbia Steel firması arasında mukavele imzalan'hğını büdırmiştik. Yukarıdaki resim, mukavele imzalanırken çekilmiştir. EJP.U. ya borçla devletler Ankara 5 (Telefonla) tstatistik Umum müdürlüğü tarafından neşredilen istatistiğe göre 1954 eylulunde aza memleketlerin Avrupa Tedıye Birliği E. P. U. dald müterakim hesab bakiyeleri ve alacak ile borc miktarlan şöyledir: Alacakh olanlar: Almanya 1215,8 milyon dolar, Belaçika Lüksemburg 686 milyon dolar, İsviçre 399,3 milyon dolar, Holanda 338 milyon dolar, İsveç 108.7 milyon dolar, Arkası Sa. 6, Sü. 6 da Karakış yurdda bütün şiddetile devam ediyor Balkanlarda şiddetli kar fırtınaları hüküm sürüyor, yurdumuzda da bir çok bölgelerde devamh surette kar yağıyor Bir haftadan beri yurdumuzu kap lamış olan soğuk dalgasmın tesiri şehrimizde şiddetle hissedilmektedır. Dun sabaha kadar yağan kar damları örtmüş, bılahâre suhunetın biraz yükselmesile sulu kara dönmüştür. Rüzgâr biraz hafiflemış ve sürati saatte 20 deniz miline inmiştir. Dun şehrimizde âzami sıcaklık + 2, asgart ise + 1 santigTat dere Arkası Sa. 6, Sü. 8 de • Hüseyin Ragıb Baydur için Londrada 4ün yapılan büyük cenaze törcni Nihad Erim hükmen mağlub! Tabut askerî merasimle hava meydanma götürüldü, cenazeye yüzlerce çelenk yollanmıştı Sadık Bldogan tahliye edildi Cüreşte Isveçlilere dün gecc 6 • 2 yenildik İki galibiyetimizi MUzahir Sille ile Kâzım Ayvaz temin eHiler GAZILERE HEDİYE Ev\elki gün Kefeden gelen ve Kasımpaşadaki Deniz hastanesine yatırılan gazilere dün Kızılay tarafından hediyeler verılmiştir. Haberimiz ıç sahifelerdedir. C.H.P. Medisinde Nihad Erime şiddetli hücumlar «Erim» in Partiden çıkartılması sert ifadelerle ve ısrarla istendi Parti bugön bir tebliğ yayınlıyacak Dr. Reşid Calib dün amldi Dün Ankarada Asrî mezarlıVta yapılan anma töreninde meıhumun inkılâbcı hüviyeti ve MilK Eğitjmdeki hizmetleri belirtiWi ArJcara 5 (a.a.) Doktor Reşid Galibin ölumünun 21 inci yıldonümü münasebetile Türkiye Millî Talebe Federasyonu ve Tıb Talebe Cemiyeti tarafmdan askerî mezarlıkta bir anma toreni tertib edilmiştir. Kdabalık bir genclik kütlesinin ve Dr. Reşid Galibin yakm arkadaşlarının katıldıkları toren hava Arkası Sa. 6. Sü 3 te Kabahat mı? Tıb Odasımn toplantısında dün acı tenkidler yapıldı Bazı doktorlar açızî diye bağırdılar, millî sağlık programı mevzuunda da bir dokfor: «Adalef istiyoruz !» dedi Dün geceki güreşlerden bir enstantane (Yazısı 6 nct sahi}emizde) Gencliğin Atatürke hitabı Jüri, gelen yazıları ümid verici bulmakla beraber derece vermek hususunda acele etmemek gerektiğini açıkladı ve müsabaka uzatıldı Komite, dunkü toplantısı esnasınd» (Yozuı 6 ncı sahıfemizde}
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog