Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

HaHkuîade hediyeleHît AKSARAY AJÂNSI AÇILDI DOGUBANK 30 oncn r\\ sayı 10 992 umhuri RURUCUSU Telgraf "e mefctu^ a&re** Cumhunvet Istanbııl Posta (furustı Tsfanbul No ">M Telefonlar ümumi Santral No si 24298 ¥azı 15leri 24299 Matbaa 24290 Değe'h s a | a f c ] ^ € S f e ^ ! Akbalın 1950 e kadar vazf'ğ' .«1 guzeî bikavelerı e alan bu (Joî^ıi* fc'tib varMr Ya Cumartes' 5 Mart 1955 haberi tekzib edildi yüzünden diin yapılan tartışma Şam, Merkez İdare Kurulunun raporunda, iktidarın son iyi niyct ifadelerine karşı mâteyakkız davranılması bildirilmekte idi, bir kısım aza ise iktidarla iyi münâsebetlere girişilnesini istediler Sam 4 ( A P ) Yptkılı bır Surıvelı ıdarpcı bı.eun hukıımetının Aiısırla venı hır mudatas pakh ımzalaHısım k a t n e t l e valanlamıştıt Bu çah«=ı\et ıkı neoıleketın ^rab Bırlıgıne tiahıl dıger memlfketlerle muza keıe\e gırı^mek hnMisunda anlaçtıkları C. H. P. Meclisinde Nihad ErimMısır Suriye îttifakı dün askerî andlaşma yapılmadığını, Nizameddin Nazif, Nihad Erimin Partiden ihracmı istedi, tnönü ise : fakat «müzakereye girişmek hususunda)) ikî «Fikîr hürriyetinin müdafîi bir partiyiz. Nasıl olur da parti içinde tarafın anlaştıklarını ilân etti! fikrini belirten bir arkadaşı tard yoluna gideriz?» dedi rvı» hpvan prlpn \ P bpm ? n^şrolunrrııya" bır ijebligın metrıını basın Samaa: rivn hs7( Surı°lı \e MISTII ııda pcılenn hnkumetlerıns atfen basına bevanatta venı ıttıfsk»n butur Sa 7. Su 4 te c. n. p, Itıılıram ıtmhuıurt Halk Partı«i Meclısının hu defakı tnplantısında son polıtınlaUaıı ıızerınde duııılaıagı \e P arada bır ha\lı şabsnat ıla *> pıl^ragı s o \ l « m « r Bif şah>ı>at knnıısıındakı tahmmlerın HORIU çıkmamasını hutun kalbımızle temennı ederı? En ku%*etlı muhalefet partısı olarak t H p \urdıımıı/a muspet \olda h«7rnet edebıleeek hislua snasi tnp1ııluk)nrdan hırıdır Sahsı\at ise hn gaie uzrıına kıııulnuıs teşekkullen mn ıcın kemıren onları kı«a 7amanda m*h\eden bır hastaI.Ulır C.HP nın huifiın oldukıa tehl.kelı hıı hııhıan ıı,mde hıılıındıiRiımı (jormeme*ljkten gelmege ımkan vnktur P a ı t m bovle hıı hııhıana sııruklnpnİPiın falan falan sahıslar oldujunu s<v»lpmek parfının temel C.H.P. Meelısınin dnnkn toplantısından bır jrorıınus varlığını ınkar etmefcten farksızdıı ıra 4 (Telefonla) C H P . ' Gundem geregınce ılk olaıak Pır \e\a hır kaç sahıs helh hır pobugun saat 10 da Gend ıd»re kurulunun ıkı »vlık litıkavı (pm^ıl ed^bılırler Gunıın BaşKar Iü' nunun faaUyet lajıoru okundu Bu raporb'rınde " s^l ı*lar tııttnkUn polı top'andı Arkasx Sn 7, Sn 1 de ~ tıkajı bııakıp b»mlM«ka bır yola snpıihiliıler Bunları partinm temel \arhğı ıle karıstırmamalıdır Mese|p parti»e havat \eren fıkir ve prpıısıplenn \p hıtnları Mirııtmege ralısacak politikanın (sıı >e>A hu İn^ılız KralireMnın Miri iie Sahısla kaim olmaksı/ın) a\akt» bugıın Londrada buvnk bir dıııabılmeMndedır toren vapilacak t H P . hesahına asıl felaket gerok flkır \e prensıp gerek polıtıka 4 (AP) (a a ) Turhakımından 117un \ıllaıdır k^rarklve bu\ ıık elçısı Huseyın RaBip si7 hır manzara gostermesındedır Bavdur un cenazesı varm LondraPıınım haslan^ıı. noklası helkı \ Tektif sahıbı Hıfzı Osıı» R«»ket» • Ku'r m^seleniz sadere . Arkatı Sa 7 Su 5 te bır fıkır meelesi ise \e tam hareketmiTin kabıli murının taılhcılerı orasmı elbette ındafa.ı nMusıına ınann orsanız ı«te •iht Hir ftrsat'» dıvor rpden ınce^p aıastıraokUrdır Fakat stMİe arkamua haktıırni7 7a 4 (TP i Azram Nihad Enm Bey m»n 1950 denberı ( H P nın ın pfonla) E«k Son bırkac avdıı Halkçı da vapsanı ha\ıetler ıcınde bııakan bu mebuslaıdan Hn nıakta oldugunuz neşrıvatm memMik hıiMik hatalaı ısledıifinı ınka 7i Oguz B^ket^ İpketımızdekı aksı sadası maksadlaetmpk mıımkun mudur" dunku taııhlf \ınızı tamam«n »nlatır vıızuhta t>\Mılletın si'vasi kndeııni mnnopol Pıof Nihad Eu madıgını gostennektedır Bu sebehnlarak elınde tııtan hıı partı M I I me entere^an bıı fen hakkınızda pek çok sozler sovdnmuzda demokratık hır ıdare kulpnrnekte ve avnea fıkıılerde rtıp îelısttrmese karar \pıdıgı c"» ksıgaşalık hukum surmektedır Bu mı= ı p P ı o f En aUîl \e mantık ırahı alınması hekhal si7m de huzurunuzu kacırrmş mı DılTarıh ve Unen tedhırleıden hıc hıııne haso'arak kı sık sık avnı kana«*te C:gı«h a Fakıılinrmadı Tuttugıı \olda el 101dabıılunanları munakaşava ve Halkte=ı «alonunda nu ıle Miuımen genel polıtıkasını acık bn muna Hıt7i ORUI B«beta cı da vazmaga davet ednorsunuz gımıı junııne a\arlama^ı i f kendı | Açıkca ıfade edevım kı ben şahzsıa\« naıet errraştır. tadermı nlduğıı gıbı halkın kadp Bn enteıe'sn mektub aynen şov san sızın 19V) 54 arasındakı sert rını de Mılli Sefe emanet ptme\ ı leo ı Arkasr Sa 7 Sxı S da uvpın çordu \\Hın \ P ılerı Rkırlı Halkcıların agzından demokıasiM hıı memlekete gerıren Krnet Inonndıır sozunu \ıllar hoMinra a7 mı ısıtmmzdır" Anrak \ urıırluktekı Hpmokrasının demokıaı\e hen?pr hu tarafı olmadıpını ıddıa^a haslaHiMan sonradır kı sa\ın Halkcılar kendı kendıleııle te/ada dusnıpmek ıcın Mikaııkı sozıı kullanmaktan »azgetmıslerdir •4••»•»•••»•«»•»•»• 4 TiirkAlmati: ticareti I • 45 milvon marklık krediden t +• istifaHe edocck madrfplpre • • mrf siparıs kstesı Ratı • • f Alman\ava tpvdı edildi • 4 (Telefonla I Turk Al man tıcaıet anlaşma<=ında Turk hu susf sektorune tanınan 41 rnıhon Deutrh Marklık kredıdon ıstıfade edecek maddelere aıd sıpaıış lı<ste«ı Fedptal Almanva Hukı'ımetıne te\dı edılmış bıılunmaktadır I ı^ ArJcast Sa 7, Sn 6 da Nihad Erim, Dil • Tarih Fakültesinde açık bir münazaraya davet edildi Londra Biiyük Elçimizin cenaze töreni Maliye Vekilinin acıklatnası Isfifa etrijp habenni >al»nUd« VP: «Bıı gibi hab^rlerin ne gıhi maksadlarkı ctknrıldijfi malumdur» dedı Dunktı tipı esnasında Taksım mevdanı Türk traktör fabrikası dUn işletmeye açıldı Ankaıa 4 (a a ) Mahve Vekılhgınden ıstıfa ettıgı fakat bu i'tıfanın kabul olunmadıgı volunda Sark A]ansı tarafından venlen bır haber uzerıne kendısuıe mura caat eden Anadolu Aıansı muhsbııme Mahve Vekılı Hasan PoSoguk dun daha cok şıddetlenlatkan aşagıdakı açıklamavı \apmış ve aabahlevın başlayan «ulu mıştır kar zaman zaman tıpıve donmuş Arkası Sa 7 Su 6 da ı Yeşılkov Meteorolojı ıstasyonun dan ogrenıldığıne gore bugun de oğleve kadar tıpı halinde kar ya ğacak bılâhare duracaktır Ruzgârar kuzevden kuvvetle esmege devam edecektır Dun esen ruzgânn suratı >aatte azamî 75 kılometrevı bulmuştur Azami ^uhunet •( asat sı 1 asgari 1 santıgrad derece ola rak kavdedılmı=tır Suhunet duşuk ugu bır kaç gun daha surecekt'iKaradenızde ş ddeth bır vıldız Dün hararet sıfırm altında 1 e dtiştti povraz ftrtınası hukum sürmek*»dır Eregh lımanına sıgındıgmı bıldırdığımız sTrabzon» vapuru dun lımanımıza donmuştu: Buyukdere onlermde bır buçuk gun derrurh(ka Jan «Etrusk» vapuru halen fartınamn hafıflemesını beklemektedır. Izmirde Izmır 4 TTelefonla) Şehrımız ve cıvarında çok mulâvım gıden ha valar dun bırden bıre bozmuş ve gece sulu sepken yağmaga başlamıştır Ege Bolgesının her tarahn da baglar ve mevva ağaçlan çıçek »çrnış bulunduğvoıdan hsıtnın Arkast Sa 7 Su S da Avrupada grip salgmı yayıhyor Kuzev Avrupada başhyan sa Isvicreve de sira\et ettı. 6 kişi oldu Bern 4 (aa ) Kuzey Avnıpada hukurn suinekte olan gnt> salgmı şiTndı de Isvıçreve sıravet e*mıştır Son ıkı hafta zarfında 3 742 vak a kavdedılnruş en aşağı ^ l ü kışı olrruştur • Bugün öğleye kadar tipi halinde kar yağması muhtemel görülüyor Reşid Galibi 21 yıl önce bugün kaybetmiştik Celâl Bayar bugün 13 te Bağdada geliyor Irak gambotlarile uçakiarı Bayarı Abadan açıklannda selâmlıyacaklar Sehir Tiyatrolan bütçesi kabul edildi Şehır Meclısı uyeîerinden biri, tiyatroların ıdaresının aktorlerden gay^rı ve tıyatro mevzuunda ©hı) kımselere venlmesı lurumunu belırttı Şehır Meclısı dun saat 15 te doktor Rahmı Dumamn başkanlıgında toplanmıştır Ilk olarak teküfleıe aıd Mulkıve Komısyonu raporlan okunmuştur Bu raporlann ıkı^ın de Bevkoz Den \ e Kundura Isçılen ıçın vaptırılan evlerın bulundugu mahalleve «Sureyva Ilmer», Hevbelıadadakı bır caddeye Dumlupınar denızaltısmda şehıd duşen Kıırmav Albav «Hakkı Burak» nd larının konması teklıf ed''i"oıdu Meclu bu ık teklıfı de ıttı'akla kabul etmıştır uvelsrden bır kısrrn butçsnın Ka \ anın Komi'=vonurda bulunan Tı yatrolar talımatnamesıle bi'lıkte muzakere edılmesınm daha uvaıtn o'aca2i hknnı oıtava atmiş ardj: Sn 7 Sn 4 te H<i Mİından I1M> Mİıııa kadar trreddudler uınde hocalı^an C H P nın bır hmıık hala1! da demokSavaıona oku! gemi'ünden t*) refakatındekı hevetı muttefık Parsrık bır reıımın gerektırdıgı ana <;ızle 4 (a a ) (Anadolu ajan^ı kı«tandan do«t ve muttefık Iraka Aasa dpffisıklıkleııııı \apn>«ıdan doe nın husuçî ser\ısı^ getırmekte olan Savarona okul gerura seıımlere gecmesid'ı Bıı kıReı=ıcumhurumuz Cela! Bavar ıle Arkan Sa. 7, Su 5 te sım »ommculaıa gore o 7amankı paıtı ılerı gelenlerı ıktıdarın nasıl ı>l«a C H P de kalaeaeına emın hııimıHııUlaıı ıcın hıı ısı daha vonıava bıı akmıslaı dıı Fakat hır kısım \oııımrıılar ise senmleıı ka/anaracmdan suphe ptmenıekle berabeı. fHP nın tek partS anavasasını Hpgıstırmegp hu de nnetlı olmadıjı fiknndedırleı Opr^ekten sa\ın lnonu • ma>ıs 19iO îiınu Tak» tım mpMİHiıınHa so> ledıcı pıosrram nutkunda Bımık Mıllet Me< lısınHpn cıkan her kanunıın hııkukan pna>asa\a u\?ıın oldııgıı ^e tw)\ le savılması çere'ktıjfi te7inı sn\unnıılstıı Bıı nokta gozonıınde tutulııısa. ıkıneı kısım M>rıımculaıa h'k \ermek dogıu olaıak gıhı gelır C H P nın ısledıgı hır baska hata da Iflîfl ıle 1**î4 aıasında \pnı ıktıdara kaısı ^nrııtmeee calıstıgı tprt i f kırırı pnlitıkadıı Demokratık havata \eni gııen hıı ha^atta bpnıi7 gclenek ve eoıenek >aratmı« olmı\an ııstelfk shasî hıırH^ptleıınden hı< hııı lemınala bağlanmamıs hır memlekette go7p alınan n hıuıım edebnatı elbette hn reaksıjon dogurjrak \p hu reak NADIR NADI Valı Gokay Mercan arsalanndakı ç»r?ıyı açarken Arkast Sa 3, Su '5 t« Reşıd Galıb rnerhumun son mcı sabıfemızde'' Basvekıl ve Kapalıçarşı felâketzedelerine dün 140 baraka dağıtıldı \ekillere traktor fabrıkasında ızahat verılırken Ankara 4 (a a ) Mınneapohs Molıne fırmasıle rnuştereken ve 20 milvon lııa sermave ıle tesekkul etrnış bıılunan «Mınneapohs Molıne Turk tıaktor \e zıraat makı naları anonım şırketı • 1 nın Ga?ı Çıftlıgı vanındakı fabrıkası bugun Bundan sonra Şehıı Tıvatrolan saat 11 de ışletmeve acılmıştır Bu munasebetle vapılan mera na aıd 1155 vılı butçesmm goru e başlanmıstır Soz alan sımde Reısıcumhur Vekılı \e B M M Reı=ı Refık Koıaltan Başvek'l Adnan Menderes Devlet Vekılı Dr Mukerıem S a l o l Malı\e Vekılı Ha Arkan S a 7 Su 1 d e Uydurma Türk İsveç milli giireş karşılaşması Musabakalar bu gece Spor Sarayında yapılacak Bır kadın rastgele bır mezarı turbe halıne getırıp halkın manevî ınanışlarını ıstısmar etmış Yazm 7 ncı sah>}em z<t* Dun 10 uncu Aslıve Ceza mahkemesınde meraklı bıı davanm duruşmasına baslanmıştır Zeytmbut nunda otuıan Sabrıve ı=mmde bır Bu gece Spor saıavında Turk ve kadm cıvardakı mezaılardan bınIssec greko'omen mıllî gureş ta nın etıafını çpvuerek tuıbe halıne kunlaıı kaışılas^caklardı getırm ş menfaat mukabıh zıvarpte Arkast Sa. 7, Su, 8 de Arkası Sa 7, Su. 3 1* İCRA HE\ET1 tVİ «es sanatkJrı \s> ea etMe* Cumhurıyet
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog