Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

D«Ç. Dr. OSMAN BARLAS İstanbul Üniversitesi 1. ci Dahıliye Klinigi Doçenti Klinik Teşhisve Semiyoloji 51J sahife, 329 resim 10 renkli plânş. 1954 cildli 25 lira Başlıca kitabçılarda satılmaktadır. umhuri 30 onro nl sayı 10 991 KURUCUSUrYUNUS NADİ Telgraf vs mektub adresi: Cumhuriyet. tatanbul Posts Kutusu tstanbul No 248 Telefonlar: Umuml Santral No. n : 24298. Yazı 15leri 24299. Matbaa 24290 « ÜK AMLAR ^etkinin yazdığı bu «Mrd«, fünyanjjfr •• tanınmış ressamlarmdan \12 ^fJŞyat ; ve eserlerile tanıtllmaktacnr^HHÎffeın fconuna ayrı baskı ile bütüni bu ressamlann eserlerınden ömekler VerilmîştİE« Varlı^ yavııaan.'tFiafa 1 Lira s urıye Şara 3 (A.P.) Mısırla Suriye bugün aralannda yeni bir müdafaa paktı imzaladıklarını ilan etmişler dir. Bu pak+, Türk Irak muahedesinm sarstığı Arab Birliği ç«rçevesi dahilindeki saflasmanın yerine kaim olmak üzere tertiblenmistır. Yeni andlasmanın hükümleri açıklanmamıg, fakat resml mahfiller,, Irak dahil, dığer bütün Arab memleketlerinin buna iltihaka davet e | dileeelkerini söylemişlerdir. Bir id» reci bu hususta: «Irak, Turkiye ile akdettiği muahededen aıynlınca, bu Arab memleketi de yeni pakta kahlmaya çağınlacak» demiştir. Arkası S a . 7 , S ü . lde Cuma^Mart 1955 Yunan Hariciye Nazırı: "Çok faydalı bir eser meydana Kahire ile Şam hükumetleri, Ürdün ile Lübnanı da getirdik. İttifakımızın sağlam olduğunu gösterdikM dedi bir andlaşma imzalad ı Bakanları dün sabah gittiler bu andlaşmaya kahlmaya davet ettiler Ankara, 3 (Telefonla) Bled andlaşması Hariciye Nazırlan konseyinin içtimalarına iştırak etmek üzere pazar günü Ankaraya gelmiş olan Yunan Hariciye Nazırı Stephanopulos ile Yugoslav Hariciye Nazın Koça Popovıç bu sabah husust uçaklarile memleketlerine mü teveccihen şehrimizden ayrılmışlardır. Misafir Nazırlar Yunan, Yugoslav ve Türk bayraklarile donatılmış bulunan hava meydanında Başvekil Ankara 3 (Telefonla) KabiAdnan Menderes, Vekiller, BM.M. nede değışiklikler yapılacağı hakreis vekilleri, Ankara Valisi ve kında son günlerde çıkan rıvayet Belediyesi Reisi, Hariciye Vekâleti ler gittikçe kuvvetlenmektedir. Umuml Kâtibi. Protokol Umum Kabinede ne zaman değişiklik Müdür Vekili Harieiye Vekâletinyapılar. "• veyahut değişiklik olup den alâkadar zevat ile Yunan, Yuolmays ı yalnız Başvekil tarafın goslav Büyük Elçileri ve Eiçilikler dan bıhnebilir bir keyfiyet o'/ ak erkânı, Atina Büyük Elçimiz, Garla beraber iktidar çevreler: Cumn'zon ve Merkez Kumandanhklan, Arkast Sa. 7, Sü 2 de F iyet Müdürü ve yerli ve yaboiıcı basın mensubları tarafından uğurlanmışlardır. Bandonun çaldığı Yunan, Yugoslav ve Türk millî marşlarının dinlenmesinden sonra Başvekil Adnan Menderes v« misafir Hariciye Nanrları ve Hariciye Vekilimiz selâm resmini ifa eden ihtırarn kıtasım teftiş etmişler, bunu müteakıb Eka 3 (Telefonla) Malive selâns Stephanouulos ve Ekselâns Vekâletince haarlanan yeni Banka Popoviç, kendilerini uğuriamağa lar Kanunu tasansının B.MM.'nd* gelenlerin ellerini sıkarak veda husust bir komüsyortda inceten j eylemişlerdir. mekte ikea hükumet tarafındaa g* Arkası Sa. 7, Sü 4 te »i «hndıSını blldirmiştik. d un M ısır ııe Yunan ve Yugoslav Dış Işleri il Kabinede değişiklik şayiaları Balkan istişarî meclisi Ankarada imzalanan andlaşmanın metni neşredildi, Daimî Konsey azalan reye işrirak etmeksizin ıştisari Mecliste söz alabilecekler Ankara 3 (a.a.) Balkan istU şarî meclisınin teşkıline dair anlasmanın metni aşağıdadır: «Âkid taraflar, Birleşmiş MılI letler andlaşması prensıplerine tev fikan, aralannda esasen pek memnuniyetbahş bir şekilde mevcud olup mılletlsrinin refah ve tam istiklâlini muşterek bölgelerınde sulh Arkası Sa 7. Sü 3 te Irak hükümeti diin Mısırı protesto etti Mısırh ban ldareciierfat, Gazze tecavüzünü Irakm tahrik ettiğini söylemeleri Bağdadda infial uyandırdı Bağdad, S (R.A.P.) Irak hükumetinin bugün Mısıra bir protesto notası verdiği bildirilmekt»dir. Buna sebeb, baa Muırh Idarecilerin, Gazze'de vukua gelen tecavüz hâdisesini Irakm tahrik ettiğini ileri sürmüs olmalarıdır. Bu çirkin iddialar Bağdadda infial uysndırmışür. Belirtıldığine gSre, İsrael tarafın Kafile kumandanı hav« meydanında Koreden dün 27 yaralımız geldi Gaziler hava meydanında büyük Ur törenle karşılandılar Koreden beklenmekte olan 27 ki filik yarah v* hasta kafilemiz dün sabah »aat 9,30 da Amerikan bandrah General Blakford nakliye g«mlsile Pirey* ve oradaa da hava kuvvetlerimize aid nakliye uçakl» Bankalar kanun tasarısı niçin geri alındı? •• w Bırıeşın AmeriKanın, geçen gun Nevada çolunde HIUIII l ^ g l "" bir atom borabası daha patlattığıru ve atom ışığınm 400 kilometre mesafede bulunan Los Angeles şehrinden de gorüldüğünü yazmıstık. Yukarıdaki resim, infılâk vukua geldiği anda Los Aneeles fehrinden çekilmiştir va ufukta atom ısığı belirli bir gekilde gorülmektedir. Iki kazada yaralandı Dün sabah sehrımızHe ikı tr^f kazası olmuş üçu kadın olmak ı zere 10 kişi muhtelif ye'lerınH" yaralanmiştır Henuz fsılı v^'lnamadıeı ıçın huvıvetı tp=;bı* F'Î lemiyen bir şofor, ıdarer 11 »' 11339 Dİâkalı taksi^l*. Emı^r ' Bevoğluna sMerken. sa=t S lî Şişlide vatman Mszl\ım Etanı Arfcosı Sa 7. Sv 7 ri< • ÎO kişi Arkan Sa. 7, Sü. S d* evvelâ Irak protesto etmls v# hatTSr. tâ Mısıra yardım teklifinde bulunKurmay yarbay Zeki Okçunun rnusrur. bafkanlığındaki Kore gaziler kaflNuri Sald Pasa bugün Mısınn lesi Yeşilköy hava «lanında Vili Arkast Sa. 7, Sü 5 t« yet adına Bakırköy kaymakamı, Merkez Kumandanhğı bölg* kumandaru, İstanbul Temsil Büroau mümessili, Kızılay Cemiyeti İstanbul Temsil heyeti, Kızılay Hemsir* okulu talebeleri, yaralılarm alleleri ve akrabalan tarafından maraıimle karşılanmış, başta bando bulunan bir merasim bölüğü selâm resmini ifa etmiştir. Bu arada gazilerimiz» muhtelif Israel sınırlarmdaki hâdise buketler ve Kızılay tarafından hazırlanan hediyeler, Hemşir» okulu ler, Mısır askerî makamları Ulebeleri tarafından Yerilmiştir. Arkan Sa. 7, Sü. 2 dt Halh Partisi Meclisi bu sabah topiamyor İç politikada son durum gözdeh geçirüecek vc «Nihad Erim meselesi» crörüşülecek Israel Elçisi Mısın • itham ediyor tarafından tertiblenmiş Pâkistan Genel Valisinin Celal Bayara mesajı «• ^ Ankara, 3 (Telefonla) 28 şubat tarihinde Gazze civarında İsrael ve Mısır hükumetleri arasında vuku bulan silâhh hâdise üzerine Türk hükumet sözcüsü, Mısır askerlerinin ölümünden mütevellid teessürünü ıfade etmişti. İsrael Sefareti, bu mevzuda bir açıklsmada bulunarak aşağıdaki teb lıği yayınlamıştır: Arkası Sa 7. Sü I de Ankarada evvelki geceki Hava dün suvareden intıbalar çok soğııdu Yüksel Menderese fcapıda senıian inplizce raal Mısır diplomatlanmn meydan okuyuşu Nazarian en fazk çeken bir sima: Nihad Erim Salona «n Mnra terkedenler Suvaredc förenlar. M^dlah dedirten bir »amimiyet levhau: MandarM, Barntçn T« CetnU Sai4 Barlaı Genel Vali, CumhurreJsimizin riyareÖ ile yeni işbirliği y«lVannm açıldığuu belirtti Savarona okul gemisinden telle S (a.a) Anadohı Ajansının husus! servisi: Pâkistan Umumî Valis Gulam Mu hammed Reisicumhurumuzun, Pâkistan sularından ayrılırken çekmiş oldıığu muhabbet ve teşekkür telgraf'j.a en sıkı bir dostluk me^ajını ihtiva eden şu telgrafla mukabele etmiştir: Arkası Sa. 3, Sü 2 de Güzel Sanatlar Akademisi için kalkınma yolu Akademhi. iJnıî ve sanat muhtariyetini haız bir yüksek öğretim müessesesi haline getirmek iizere kanun teklifi hazırlandı Ankara 3 (Telefonla) Güzel Sanatlar Akademisinin ilmî teknik ve sanat faliyetini lâyıkile gös. tersbilmesi için Erzurum mebusu Bahadır Dülger tarafından bir kaoun teklifi hazırlanmışhr Üniversiteler kanunundaki esas!ara fEÜşabih, fakat muhtariyet ve U^ır'rat hususlar'na şamil olmarnsk üzere hazırlanarı bu teklif 3ört bblüme avrılmısbr ve 24 madde ile 5 geçici maddeyı ihtiva «•aıeVedir. Teklifin birind bölün.ünde Afeademi ve Fakülteleri. bunların gör»v p gösterilmektedir. >J Maırif Vekâletine biğh ilm! ve sanat muhtariyetini hai: bir yüksek Arkast Sa 7, Sü. 7 de Meteoroloji istasyonuna görc bugün »oğuklar artacak ve devamlı kar yağacak Dun hava biraz daha «oğumuş, azamf sıcaklık +4, asgar! + 2 santi. grad dereceyc kadar düşmü? ve kısa fasılalarla hafif kar yağmıştır. Yeşilköy Meteoroloji istasyonun. dan bildirildiğine göre bugün hava bulutlu olacak, rüzgârlar kuzey dogudan orta kuvvette esecektir. Havanın bugün biraz daha soğuması, Trakya, Marmara ve batı Karadenirde kar yağması muhtemeldır. Memleketimizdeki soğuk hava dalgan bir kaç gün sürecektir. Karadenizde karayel fırtması Karadenizde fiddetli bir karayel fırtması hüküm sürmektedir. Bu sebeble vapur seferleri intizamını kaybetmiştir. Haber aldığımıza göre, Hopa ekspres postasmdan donmekte olan «Trabzon» vapuru fırtınanın şidde Arkası Sa. 7, Sü. 6 da Ankara 3 (Telefonla) C.H P. Meclisi yarın saat 10 da top lanacak, bilhassa iç politika du rumunu gözdprı geçirecektir. Bu mevzudaki mü zakerelerin so' durum dolayısı le hararetli ola cagı bıldirilmek tedir. Nihad Erim Gen«l idare kurulunun raporunda partilerarası yumuşama havasmdan da bahsedilmekte ve bu havanın memnuniyetle karşılandığı ifade ediHikten sonra, hakikt yumuşamayı temin için ban kanunların kaldınlması yeniden şart koşulmaktadır. Son bütçe müzakereleri hakkın da, Parti Genel Başkanı İnönü, C. H.P. Crup Reis vekili Nüvid Yetkin ile Genel Sekreter yardımcısı Turgud Gölenin izahat verecekleri anlaşılmaktadır. Aldığımız malumata göre Meclis azalanndan bazılan Nihad Erim meselesini de ortaya atacaklar ve bu arada Erimin Bavşekil ve iktidar ileri gelenlerile yaptağı temaslar fizerinde durarak izahat isttyeceklerdir. tNihad Erim meselesi» m«vxuunda Mecliste cereyan edecek müzakereleri neticesi partili ce»rrelerde merakla beklenmektedir. Mecliste müzakereleri yapılacak hususiardan biri de partinin çıka. racağı gazetedir. Ulus adı ile çıka rılması kararlastırılan bu gazetenin bir ay içinde nesredihnesi parti çevrelerinde vt partililerd* umuml bir istek halindedir. Bir makarna fabrikası yandı, bir ihtlyar korkudan öldü Evvelki gece sabaha karşı B=^iktaşta yaşlı bir adamın ölümıle rfticelfnen bir yangın daha olmuştuı. Koyiçinde, kdyiçı cadde^inde 27 numaralı Yuvan Kaçamakisin sa. kibi bulunduğu üç kath makarna Arkan Sa. 7, Sü. 6 da Profesörler arasındaki davaya dün bakıldı Ankara 3 (Telcfonla) Bugün. şehrmz Toplu Basm mahkemesinde Dil Tarih ve Cografva faH'Hesi Dekanı Prof. Dr. Akdes Nimet Kurat tarafından Doçent Dr. Mehmed Altay Köymen ve Prof. Suud Kemal Yetkin aleyhlerine açılan neşren hakaret davasıııa bakıldı. Davacı Akdes Nimet gelmemisti. Sanıklar ve çok kalabalık bir dinleyici kütlesi polis nezaretinde salona almdılar. Cebe açıldığı zaman. Prof. Akdesin yazdığı «Göktürk Hakanlığı, sıvasi tarihinın anahatların ve «İlk Turk devleti» ile cPrut seferi ve barışı» adlı kitablardaki bazı pasajlarm Türklük alevhine. Rusya lehine olmasmı ileri siirerek Doçent Dr. Mim Altay Köymen tarafrndan neşredılen broşürün şahsanı hedef tutması ve hakaretamız mahiyette bulunması sebebile savcüı Arkası Sa. 3, Sü. 3 te MİLLİ TAKIM HAZIRLANIYOR Mıllî futbol takımımız namzedleri dün antrenman yapmışlardır. Yukarıdaki resimde, bu idmana hazırlapan iki futbolcu gomilmektedirlsr. (Yazısı dördüncü sahifemizöedır.) İstim arkadan gelsin Prof. Akdestin yazdığı kitablardan parçalar okundu ve duruşma başka bir güne tâlik edildi Yerli eser olmadan Türk tiyatrosu olamaz. Türk müellijme dayanmiyan tiyatroya Turk Uyatrosu denemez. Bu pek aşıkâr hakıkati tiyatromuza yabancı olanlar değü, maalesef tiyatromuzun içindeküer dahi bir kaç istisna&ı ile anlamış olmaİctan henüz çok uzaktadırlar. Milyonluk İstanbul Sehir Tiyatrolan bütçesine baktn, telif ve aynt zamanda tercüme hakkt olarak bütçeye yalnız 20.000 hra konmuştur. Şehır Tiyatrolan üç taved'r. Nazari olarak bir senede 24 eser oynamalan l&zım gehr. 20.000 lirayı 24 esere taksi.m ederseniz eser başına 800 küsur hra düşer ve santrtz, yaza da yeter, kısa da yeter. Bununla Türk müellifini ayakta tutacağız ve yenilerinin daha çok miktarda yetismesini temin edeceğiz, öyle mi? Ne münasebet, öyle yapmıyacağız tercüme daha ucuz olduğıı için (gehin tercume) diyeceğ'z. Büfede Türk ve Yujoslav D15 İşleri Bakanları «Cumhuriyet» i tetkik ediyorlar 7 net sahifemizd* Amerikan filosu dün sabah geldi BUGÜN Radyo İç sahifelerde «a bujiik zırbiıiaruıdan Iowa limanınuzda l u m 7 ncı sahıj6tnuüe Bir taraftan Türk tiyatrosu için milyon döküyoruz, b'bür taraftan meşhur hikâyedekı Acem sahı gibi: İsfim arkadan gelsin! dıyoruz. Ama,tiyatromvz abnî? bnsı7)1 gtdPT. oniın arkasmdan hanpi müelhf ve ümidle ve ve cesareıle ko^ar? Bir eczacı döviz kacakçılığından yargılanıyor İbrahım Abdi isminde bir eczacı. döviz kaçakçıhğı yaptığı iddıasıle 1 inci Asliye Ceza mahkemesme verilmis ve durusmasına diin ba$lanmi";tır. İbrnhım Abdı, 1 mil\un 400 bın frangı Türkıyeye getırme yip, oradakı bir mües^veseye yatırdığı iddiasile muhakeme edilmektedır. t Sa. 7, Sü. 6 da V *»* J BALJLKFAZAKIKI SULAK İSTİLÂ ETTİ Gaze*e*er
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog