Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

Çok zerîğfrı ve çeşîdfli ikramiyeleri 9 Nisan Akşamına kadar Oemirbank 150 Liralık hesabla bahar keşidemıze katıhnız. 30 anco jı\ sayı 11.01$ umhuriyet Telfraf *• tnektub adresi: Cumhuriyet tstanbtü Posta Kutusu btanbul tto. 246 Telefonlar: ümuml Santral No. a: 24298. i*azı Ijlerl 24290. Matbaa 24290 TEN YAŞAR kEMÂL Perşembe 31 Mart 1955 Yaşar Kemalin gaz< edılmiş olatı kısa ro: yınevi tarafından 1 lanmıştır. Ingiltere Dün Türk Irak Paktma Ka Pakta nisan ayı içinde Pakistanın, nisan sonunda Amerikanm da iştirak etmeleri bekleniyor Eden dün müşterek müdafaanın kurulmasındaki roiümüzü övdii İngiltere ile yeni bir Irah ayrıca müsavi haklarlâ aniaşmast da ahdettiler devlet arasında imzalfndığını ve'dostane ışbirliğıne yol açacağını kaydetmiştir. Eden'e gdre, bu andlaşma ile müşterek müdafaa plânları hazırlanacak ve Irak ile müşterek manevralar da yapılacaktır. İngiliz Dış İşleri Bakanı, İngiliz Irak andkşması hakkında şu tafsilâtı da açıklamıştır: « Irakta radar ikaz şebekelerı kuı ulabilecektir. İngiltere, Iraka tavsıyelerde bulunacak ve teknik yardım yapacaktır. rUrbde kullanılabilecek askerî malzeme, Irakta stok edilecek ve ayni zamanda tamir atelyeleri de kullanıhr bir halde bulundurulacaktır. Irak ordusu, İngiliz müşavir ve öğretmenleTİle geliştirilecektir. Hâlen İn gilterenin kontrolu altında bulunan hava alanlan, Irak hükumetının kontroluna devredilecek ve buralardaki filolarımız, tedricen geri ahnacaktır. Fakat, Irakta stok edilecek askerî nu 1zemeyi ve uçakları kulanılır bir halde muhsfaza için orada İngiliz hava personeli bulundurulacaktır. Yalnız A r k a a r S a . 7. S ü . l d e hakkında yeni kanun Muvakkat Encümen mayis sonuna kadar yeni bir kanun hazırlayacak Ankara 30 (Telefonla) Gayrimenkul kiraları hakkındaki beş kanun tasansını görüşmek üzere kurulan muvakkat Encümen bugün toplanmıştır. Bugünkü toplantıda daha evvel ahnmış olan prensip ka» rarları hakkında bir takriri müzakere karan verilmiş ve böylece eacümen işe yeniden başlarnayı münasib gömüştür. Daha evvelki toplantılarda alınan esaslı prensip kakarları bilhassa şnnlardır: Arkast Sa. 7, Sü. S tt Kiralar İsiıı fçyftzü sker kıjafetinde bir Ukım Suriyeli haydudla, rın evvefci gece sınırı aşarak bir karakolumuza saldırdıklarını, fakat nöbetçi birliğimU tarafından perişan bir halde geldikleri yere püskürttildüklerini dünkü Cumhuriyet haber veriyordu. Yaralı olarak ele geçen hajdadlardan birinin durtımu incelendikten sonra bu heriflerin eşkıja mı, yoksa sahici asker mi olduğu elbette movdana çıkacattır. Bununla heraber pek şerefli bir meslek btldiifimiz askerliği bu gibi sinsi ve kışkırtıcı hareketlere hiç yakı$tıraraadığımn için evvelki fecelri hâdise kahramanlarına biz gene ünifor malı haydudlar demekten vazgeçingiltere Dış İşleri miyeceğiz. Bakanı Eden Bir gün önceki uçak gösterile rinden soara şu hırsızlama karakol bhskını teşebbüsü de belti ediyor ki, Suriye hukumeti, aklısırâ bizim tazerimizrfe finir bozucu btr talnm denemelere girişmek niyetindedir. | Ankara 30 (a.a.) Lübnan Reisi at 11 de refakatindeki zevatla birBu denemelerle varılmak istenen cumhuru Ekselans Camille Cha likte hususl bir uçakla Esenboğa aınacın ne olduğunu şimdilik pek moun'un memleketimize yapacağı hava alanına muvasalat edecektir. tahmin edemiyoruz. Suriyenin hize resmt ziyarette kendisine mülâki Misafir Lübnan Başvekili hava harb ilân edecegini akıl almaz. olmak üzere Lübnan Başvekili Ek meydanında Basvekil Adnan MenKomşu memleketin idarecileri ne selans Sami El Solh vaın «ah^h sa Arkası Sa. 7, Sü. 2 de kadar çıldırmış olsalar da tek bir tümenimizin kolayc» bütün Surijenin hakkından geleceğini iyi bilirler. Acaba güney sınırımızda bir rahatsızlık havası yaratıp bizi oralarda uğraştırma} a mı nhetlidirler? Bunun da boşuna bir gajret olacağını Suriye hukumeti herBirleşmiş Milletler (New York) Mısır hududundaki hâdisenin meshalde takdir eder, inancındayu. Bu 30 (a.a.) Birleşmiş Milletler ku uliyetinin, Ortadoğu memleketlegibi rahatsızhkları gidermeğe ora rulu Güvenlik konsevinin dün ak rini askeri paktlar dahilinde topladaki Gümrük Koruma Birlikleri şamki oturumvmda söz alan Sovyet mağa çalışan devletlere aid olduniz yeter de artar bile. Arkast Sa. 7, Sü. 6 da temsilcisi Arkodi Sobolef, İsraelBizim tahminimi/e göre, Suriye idarerileri ne istediklerini kendileri de bilmeksizin, bir takım ruh Birleşik Amerika Kadınlan Cum halde, dün saat 14.30 da uçakla komplekslerinin ve vabaneı telkinhuriyetçi parti Milli Kulübü genel Lefkoşeden fehrimize gelmiştir. lerinin baskısı altında hareket etSuriye Dış Bakanı, ekinin geri Kendisile görüştüğümüz MM. Başkanı Mrs. Robert Howe Baldmektedirler. Mısır diktatör hozıın Arkast Sa. 7, Sü. < t< T çağınlacağı doğru değildir, dedi win, beraberinde kocası olduğu tusu Gamal Abdel Nasr ile VHIIMZAI^VNAN TOP Dünya dımcısı Salah Salem'in icine duşBeyrut 30 (TJI.A.) Beyrutta ordulararası futbol şampiyonu olan tukleri çıkmaz hatırlardadır. Arab münteşir «El Anba> gazetesinin takımımız dün Ankaraya varnuş, Birliği parolası altında bir nevi Şam muhabirine beyanat veren Su halkın coşkun tezahürlerile karşıSiiper devlet kurabilecekleri hayariye Dış Işlen VekiU Halid El A lanmıştır. Resim, asker futbolculan Sermayesi 12 milyon lira olacak c>lan şirkete line kapılan bu adamlar. fikir olazem: «Turkiyeyi ilgilendiren sıya kabul eden Milli Savunma Bakanırak projenin tatbik imkânsızlıklasetımiz mutedildir. Ankara elçimizi nı takıma bu güzel neticeyi kazanPakistan sanayicile ri dört milyon lira ile rile karşılaştıgını gördükçe Batı geri çekeceğımiz doğru değildir» dıran topa imzasını atarken göfiştirak edecekler dünyasına ve Tiirkiyeye karşı diş Arkası Sa. 7, Sü. 2 de termektedir. bilemeye başladılar. Kustıru ve kabahati. bağlandıklan fikıin hamlıAnkara 30 (a.a.) Memleketi ler ve Iktisad ve Ticaret Vekâletleri ğına değil de. bizlere yiiklemekten mizin gerek sınaî ve geker ziraî ile Sumsrbank ve dığer alâkalı teçekinmediler. Suriyedeki yeni bü mamul ve mahsulleri bakımından şekküller ve Türkiye Ticaret ve Sa kumet onlara körü köriine kapıldı. ehemmiyetli bir ıhtiyacı olan ka nayi Odalan ve Borsalar Birliği taOrtadaki acayib dıırum, bu kucak naviçe ve çuval imal edecek bir rafından yapılmakta bulunan çala^mamn neticesidir. fabrika kurulması üzerinde îşletme Arkası Sa. 3, Sü 6 da Bununla beraber, Suriye hiikumetini bir kukla btlmckle beraber, Mısırı da ondan farklı saymamak perektir. İpleri asıl kullanan, şüphesiz Ortariojrunun srüvenliğe kaYalnız Milli Korunma davalarına bakacak mahkeme. vusmaMle keyfi kaçacak olan Sovönümüzdeki haita şehrimizde faali>ete geçiyor; Ticaret >et Rusyadır. Perde arkasından ıdaVekâleti müfettişkrinden 15 kişiHk bir heyet piyasayi re edilen bu knmedyanın rejisörükentrol için yakında fehrimi» gelecek nii oyun iislubuna bakarak tanımamazlık edebilir miyiz? Hep aynı takrik: Bir yandan Ars>h Rirliği koAldığımız malumata göre, Hüku tasarı da Adalet Komisyonunda tet Cinayete sebeb, aynı atelyede çalışan 15 yaşınzu tutulacak. Türk Irak paktına met İstanbul piyasasını ciddi ve *ı kik edilmektedir. CMadoğu milletlerinin giımemesi daki Gönülün katile yüz vermemesi ve evlenme Ticaret Vekilinin riyasetinde ya kı bir şekilde kontrol edebılmek için i<in propacanda yapılacak, girenler pılan evvelki günkü toplantıda kâr teşebbüse geçmiş bulunmaktadır. tekliflerini reddetmesidir olursa ötekiler Tiirlrfjeye karsı Adnan Menderesin dün Darüg |afakavı ziyaretinden bir inbba Evvelki gün Ankarada Ticaret Ve hadleri kararnamesinin tatbikatta kıtkırrtlacak. öteyandan Bahh mil(Yazısı 7 ncı sa.hifem.izde) Arkan Sa. 7, Sü. $ da kilinin riyasetinde yapılan toplaa letlerin temiz nivetlerine dair matıda bu hususta bazı kararlar alın sum halk arasında zihin bulandırın mışür. Bu çalışmalara mııvazi ola hpreketlere sririsilecek. rak belediyeler kanununda tadilât Konıedvayı idaıe pdenlerin makyapıbnası ve Belediyelers yetkiler sadı ne Arah Birliğidir. ne de Türk verilmesi hakkında hazırlanan bir diismanlıjfi: onlann gayesi bölgemiri bir emniyel nizamiua kavuşmaktan alıkoymak, Oıtadouııv u Batıdan ayırmak ve arıkta bırakmaktır. Fakat bıında muvaffak olamivacaklarHır. Mısırlı ve Suriyeli kuklaiartn ovna\ acağı ısmarlana panHomirnalarU Ortadoçuda verilMoskovaya göre, sabık Başhakan mis ridflî kararlar önlenemez. DoUrallarda elektrik santraüaruıı ğıı Akrfp«iHn, Yakın ve Ortadogunun kiiid tası Türkiye. Batı savunteftiş ediyor! ma sistemine roktan üirınistir. BölMoskova 30 (a.a.) Bugün sagemİ7İn kukla olmıvan ba<;lıra lâlııyetli çevrelerın belidtiklenne a/imli hiikum"tleri de hizim vasıtagore, Malenkof'un bir mıiddettenmi7İa avnı sisteme bajlinmi'slarberi toplantılarda go7Ükmeyısinin dır MiUterek 'a^ " » ( Hths katıla•<• sebebi, mumaileyhin Ur?llardaki eaklar da vardır tT«.t tnrafı kuıu til Nr«ati rinnvpli mııU',«kıb Bir kıskançlığa kurban giden elektrik fantrallarını tcftis etmek fCÜrültüden ibaret kalmaea m»hEraniyet Miidıirlüğünde işçi kız, Göniil üzere bir tetkik gezisine çıknıış oîlumdı». NADİB NADİ HEM YAZILL MiM YAZISIZ <"ytL2ist 7 nci sahtfemizde) masıdır. Londra, 30 (BBC) İngiltere, Turkiye Irak paktına katılmıştır. Bugün Avam Kamarasmda beyanatta bulunan Dış İşleri Bakanı Eden, bu haberi verdikten sonra, ingiltere ile Irak arasında yeni bir müdafaa andlaşmasının da aktedildiğini bildinnistir. İngiliz Dış Işleri Bakanı Eden, bugün junlan söylemiştir: « İngiliz hukumeti, 24 $ubatta aktedilen Türk Irak paktına katılmak kararını almıştır. Ayrıca, Türk Irak paktmın birinci maddesine uygun şekilde Irak hukumeti ile bir andlaşma da yaptık. 1930 İngiliz Irak andlaşmasının yerini alacak olan yeni andlaşma, bugün Bağdadda parafe edilmiştir. İngilterenin Türk Irak paktına resmen iştiraki 5 nisanda tamamlanmış olacaktır Bu siyasetin Avam Kamarası tarafından tasvibini istiyoruz'u İngiliz Dış İşleri Bakanı, bu yeni gelişmelerin Ortadoğuda ijtkrann temininde mühim rol oynıyacağına da işaret etmiş, yeni İngiliz Irak andlaşmssının müsavi hakları haiz iki Ankarada nasıl karsılandı? Lübnan Başvekili bugün memleketimize geliyor Dost meıttleket Cumhur Başkaıtı Camille Chamoun da yarııt Ankarada olacak Lübnan Başvekili ile yapılacak müzakerelerin cumartesi başlaması muhtemel görülüyor " Ankara 30 (Telefonla) Bugun Bpâriadda. Buyük Britanva elçısı ile Irak Hariciye Vekiiınin parate Arkası Sa. 7. Sü. 7 de Lübnan Cumhur Baskanı Camille Chamoun ile eşi, Vatikanı ziyaretieri sirasmda Papa ile birlikte Ankarada silâh kacakcılkn Polislere a(e$ açmn kaçakçılaı^uı üçü kaçh, ikisi yakalandı, tnavzerler musadere ediMi Ankara 30 (Telefonla) Çehrtmiz polisi Halkavin nahiyesinin Yassıören köyünde silâh kaçakçıhğı yapıldığını haber almış ve bir memuru ahcı olarak kaçakçılarla temasa eeçirmiştir. Dün gece köy yakınında Şevket Söylemez ve Ali Çslışkan adındaki kaçakçılarla anlaşan polis memuru 900 lira mukabilinde beş aded mavzeri alırken Arkası Sa. 7, Sü. i te w Güvenlik Konseyinde Türk • Rus çatışması Suriye hukumeti Ankara elçisini geri çağırmıyor Başdelegemiz Sarper. Sovyet delegesinin Türk Irak paktı hakkındaki iddialarını çürüttü «Kadınların siyasetle uğraşması zarurettir!)) Kanavice ve Cuval fabrikası kuruluyor Amerika Cumhuriyetçi Kadınlar Kulöbii Başkanı dün şehrimize geldi Başvekil clüıı uçakla Ankaraya döııdü ATEŞE DAYANAN ELBİSE İngiliz fabrikalannda çalışmakta olan ifçilenn emniyetini sağlamak maksadile yeni yeni tedbirler alınmaktadir. Hususl surette hazırianan re yukarıdaM resimde görülen dbUe, şiddetli aıcağa ve ateşe karsı işçiyi kafl bir sekild« korumaktadır. 17 yasmda bir cocuk sevgilisini öldürdii İhtikâr suçluları süratle ceza görecek Iş Bankasınm Genel Kurul toplantısı Ankara 30 (Telefonla) Türkiye İş Bankasmm 31 inci genel kurul toplanüsı burun saat 15 te bankanın merkez bınasında yapılnuştır. Toplantıda bankanın bütün hissedarlan, idare meclisi azaları, basın mensublan hazır bulunmuşlardır. İlk olarak okunan idare meclisi raponında, bankanın 30 yıl içinde kaydettiği inkişaf'.ara temas edil Arkasr Sa. 7, Vu. 3 Je Malenkof tetkîk gezisinde imiş?
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog