Bugünden 1930'a 5,439,500 adet makaleKatalog


«
»

CUMBUHİKET 30 Mart 1955 \ fabrika tonluk komple karoserili, sağa sola ve arkaya devirmeli fam Dizel IFA kiper kamyonları 2 tonluk (am Dizel IFA GRİPİN RUTUBETLİ VE SOĞUK HAVALARDA kamyonları hafii faşıt i j lerinız için en seri, en jağlam, en emin ve en »konomik vasıtadır. almayı ihmal etmeyiniz ^ ^ • GRİPİN, baş, d i 5 , adale »e Tonluk »am Oizel IFA kamyonları her lurlü yükünüzu en ikfisadî bir şekilde taşıyacak jağlam bir kamyondur ,lit bütıin ağnları teskio eder. • GRİPİN, bayanlann tnuayyeo zamanlardaki sancılarıo^ da başarı ile kullaoılır \ MlOEYt BOZMAZ. IULBİ VE BdB*EKlE«t TORttf so§uk t ıgın|Ig1Ildi|| m ü t e v e l. BENZERLERİNDEN SAKININIZ aldığınız müstahzarın hakikî GRİPİN olup olmadığından emin kalmak için kutunun üzerindeki GRİPİN markasına bilhassa dikkat ediniz 18 kijitik lüks tam Dtrel IFA Otobüsleri. Şehir d<y ve turistik seyahatler için fevkalâde bagaj yeri d* vardır. 6 5 tonluk »am Dizel IFA kamyonları ağır tj kamyonudur. Motörö: 6 silindirli, 120 Beyojr. Tam Dizel; su ile sogur. Frenler: Hava freni. Şanjıman: 5 ileri ve 1 geri vites. Lâsiikler :1100X 20. Makaslar : Muavin makvlu 100 kilometrede 2 8 litre mazo» sarfeder. D E V R i M rAKUPSOYOGENÇ».ORTA6lKOLL. ŞTİ. ^ Cumhuriyet Cad. No. 3 Pak Apartnnan • İSTANBUL %£%£££££ ANADOLU MUHTELİF ViLAYET ve KAZALARINDA ACENTEÜKLER MÜNHALDIR: T A L İ P L E R Î N MÜESSESEMİZE MÜRACAATLARI RİCA OLUNUR. Hurda Satışı İçin Teklif Alma llânı Tiirkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Umum Müdürlüğünden Paşabahçedeki fabrikamız yahasında toplanmıs takriben 250 ton demir, çelik, makine, boru ve diğer metal hurdalarının satışı için teklif ahnacaktır. Teminat TL. 5.000. dir. Alâkalılann şeraiti ö*renmek üzere 14 Nisan 1955 gunüne kadar Paşabahçedcki idare merkezimize veya İstanbulTdhtakale. Telefon sokağı lomruk çıkmazı 54 No.daki Ticaret Müdurluğumuze muracaatleri nca olunur. Muessese sozu geçen hurdaları dilediği şekilde satmakta serbesttır NOTr Dünkü nüshamızda çıkan bu ilân teminat 5.000 liradır >azılacak ıken sehven 50.000 şeklinde yazılmıştır. Tashih ve tavzih olunur. Kelepir Apartıman Kuledıbi İlk Belediye sokak 34 Hayriye Apt. 5. kat, 5 dukkân koşebaşı, 230 bin liraya 15.4.1955 kat'î satışı 5 ıncı ıcra 9546800 DENIZCIUK BANKASI T.A.O. G.İ.T. Caıtıialtı Tersanesinden: Konsfrüksijon büromuzda çalıştırılmak üzere gemi inşaiye. makine. teknisyen ve ressamlarına ihtiyaç vardır. Tersanemize acele muracaat edilmesi. (3980) BAŞ, DlŞ, ADALE SİNİR, LUMBAGO SOĞUKTAN MÜTEVELLİT HAZİRAN Çekilişinde 1 BAHÇELİ € V (38.000 lira degerinde ÇİFTEHAVUZLAR'da) plstanbulda Kartal Maltepeslnde Arsalar ETRAFI MESKÜN. ELEKTRİĞİ, SUYU, TELEFONU ve TREN, OTOBUS ve VAPURU, ÇARŞI ve PAZARI MEVCUD MAHALLE içinde emsalsiz arsalar peşin veya taksitle satılıktır. Muracaat: AnkaraYenişehir Atatürk Bulvarı Büyük H»n 4 kat 23 No. da Tel: 25453 2 AKSA Bîherl (10.000) lira derjerinde, (20.000 ner liraya kadar İNŞAAT KREDİSİİ8 birlikt» 8AHÇELİEVLER de) Mühim Bir İnşaal Şirketi Eleman Arıyor Ekskavatör Operatörleri Greyder Buldozer Operatörleri Operatörleri YAPTIRILACAK DEMİRBAŞ TESİSLER Istanbulda açılacak 4 mağazamız için raf, banko, vezne, paket dairesi ve cemekân bölme gibi ahşab doğrama işleri açık eksiltme ile ihaleye çıkarılmıştır. Yapılacak işlere aid şarrname ve krokiler müessesemizin inşaat ve bakım şefliğinde görülebilir. İhale 1/4/955 tarihine müsadif cuma günü saat 15 de müessesemizde yapılacaktır. Tâliblerın gerekli malumatı almak üzere inşaat bakım şefliğimize muracaatleri rica olunur. (3982) 42.000 « PARA ve ÖĞRENCİ ikromiyeieri Hal tercümeleri ile biılikte asağıdaki adrese yazılman P. K. 15 Balıketir Sayın Eczacılara NEVROZİN 4 saat ara ile gOnde 3 adet alınabillr ında Erenköy, Bağbaşı sokağında I 17.425 m2 lik elektrik, su, h a | habüva gazı, telefon hattı ve bü I köy yük bir kuyusu olan, Kadıköy | Içerenköy otobüs yolu üstünde, etrafı duvarlı bir arsa satılıktır. Muracaat: P y a r günleri saat 1417 arası, ErenköyBaâbaşı «okak 34 numaraya (1 kişiye 15.000 lira) AYRICA 10 kişiye 10 sene vâdeli REOSIL ÖKSÜBÜK Tabletleri Ecza Depolarına dağıtılmıstır. Reçete ve reçetesiz satılır. SUMERBANK Alım ve Safım Müessesesi Tutum Bankası T, A, Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanlığından: , 26 mart 1955 cumartesi saat 12.30 da yapılması mukarrer olan Bankamızın Adî Umum' Hey'et toplantısı çoğunluk nisabı elde edilemediğinden icra edilememiştir. Aşağıda yazılı âyni gündemi görüsmek üzere Adî Umumî Hey'et toplantımız 30 nisan 1955 cumartesi günü saat 12 30 da İnhisarlar Umum Müdiırlüğü binasındaki salonda yapılacağından mezkur gün ve saatte hıssedarlanmızm toplantıda hazır bulunmalarını ve yeniden verilecek giriş kartlarını Bankamız merkezinden bir hafta evvelinden almaları rica olunur. GÜNDEM: 1 İdare Meclisi ve Murakıblar raporunıın okunması, 2 Bilânço kâr ve zarar besablarının okunması ve tasdikile İdare Meclisi azaları ve murakıbların ibrası, 3 Kârın sureti tahsisi hakkında karar ittihazı, 4 Müddetleri dolan İdare Meclisi azaları ve Murakıbların yerine yenilerinin seçilmesi ve ücretlerinin tayini. Satıhk ARSA 2 0 0 . 0 0 0 liralk MESKEN EDİNME KREDİSİ 6 N/SAN Akşamma kadar hesap açtırmayı unulmayınız. (GAYRİMENKUL Ikramiyelerini kazananiar arzu ederlerse bedellerini alabilirler) 33 FRANSIZ ŞİRKETİ Hava alanı inşaatı için iyi bir hendese mütehassısı Fransızcayı koruşanlar tercih edilir. DUMEZ P.K. 18 MERZİFON'a yazı Ue muracaat ARAMAKTADIR EMNİYET SANDIĞI Her (150) liraya bir kur'a^ li, AMERİKAN DERSHANES1 3. ncü devre İNGİLIZCEFRANSIZCAMUHASEBE ve SPOR derslerine 4 nisan 1955 pazartesi günü başlamak üzere kayıdlar yapılmaktadır. Adres: Sultanahmed, Alemdar Cad. 23 Telefon: 21737 Muayenehane Nakli Kulak, Burun, Boğaz (Ağız Diş) Hastalıkları Mütehassısı Şehidlikleri Imar Cemiyetinden: Cemiyetimizin senelik Unıumî Hey'et toplantısı ekseriyet hasıl olmaması sebebile 3 nisan 1955 pazar günü saat 14 de • c bırakılmıştır. Toplantı Edirnekapı Şehidliğindeki binada yapılacaktır. Azamızın teşrifleri rica olunur. Gündem: idare Hey'eti ve murakıb raporlarının okunması, İdare ey"etinin ibrası. murakıbların ve yeni idare hey'etinin seçilmesi. • • • • • • • • • • • • m Dr. Ziyaeddin Maktav Taksim, Rfcebpaşa Cad. Park Apt 5 1 e taşınmıştır. Tel. 83098 • 120 Liraya U L U D A Ğ Vapuru ile 14 30 Nisana kadar 15 günluk Yunanistan seyahati SATILIK SÜPER Lüks, hıç kullanılmamış 1954 | model tam konforlu BUİCK otomobilı saat 1018 arasında AR Sineması yanmdaki gsraj• • • da görülebihr. f ^ ^ H İ TİNOS PİRE ATİNA Pasaport 3 aylık münferid olup muamelesi aceptamiz tarafmdan yapılır. Yerler bitmek üzeredir. Acele ediniz. Beyoğıu Istiklâl caddesi Lâle Sineması vanı MIM Han Tel 46442 CHAMPION X ao/eu/mes//7e mj/?/ o/t/r y ^ j * * > ' * « * *r§*mr **^~J*%~* t. BUJİLERİ ^merikan Giyim Eşyası Satışı i Adres: Ortaköy Muallim Naci caddesi 105/9 31 MART 1955. Perşembe Saat 9 17. İşçi Sigortalan Kurumu Umum Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş, İstanbul Maltepe Süreyyapaşa işçi sanatoryomunda yaptırılacak klorlama tesisli fosseptik inşaat ve tesisatına aid işlerden ibaret olup klorlama cihazı Kurumca tenün edilerek müteahhide teslim edilecektir. 2 İşin ilk ke?if bedeli, teklif edilecek birim fiatları esasma göre istekliler tarafından tesbit edilecek ve ona göre muvakkat teminat yatırılacakhr. 3 Eksiltme 12/4''1955 tarihine rasüayan salı günü saat 15.30 da Ankara Yenişehir Mithadpaşa caddesindeki Kurum Umum Müdürlük binasında toplanacak komisyonca kapalı zarf usulile yapılacaktır. 4 Eksiltme dosjası 20. Lira bedel mukabilinde Ankarada M'jhasebe Veznemizdcn, Istanbulda şubemız eznesinden her gün satın alınabilir. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin bu işin tekııik öneminde bir işi iyi surette başardığını veya idare ve denetlediğini isbata yarar belgelerini teklif zarflarına koymaları lâzımdır. 6 Teklif zarflarının ihale saatinden bir saat evveUne kadar makbuz mukabilinde ihale komisyonu başkanhğına verilmesi veya aynı saatte mezkur komisyonda bulunmak üzere posta ile iadeli taahhüdlü olarak gonderilmiş olması lâzımdır. Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 7 Kurum ihaleyi yapıp yapmamakta veya diledlğine yapmakta serbesttir. (3791) FATAD m George Wımpey And Co. Ltd. HIRFANLI BARAJI İNŞAATl B<="tonarme demiri eksiltmesi yapılacaktır. Aşağıda gösterilpn miktar ve ebadda betonarme demiri k^palı zarf usulile satın ahnacaktır. Çap ni''m Miktar (ton) 16 232 20 270 22 135 24 129 26 85 28 14 32 276 36 35 Teklifler kapalı zarfla eı* geç 8 nisan 1955 tarihîne kadar olmak üzere Posta Kutusu 1084 Ankara adresinde Mr D.A. Ketteridge'e gönderilecektir. Zarflann dzerine ıer<haten betonarme demiri eksiltmesi yazılacaktır. Fiatlar iki esas üzerinden teklif edilecektir. Biri HırŞantiyesinde tesllm. diğeri depo mahalhnde teslim SATILIK YENI SIMENS KAYNAK MAKİNELERİ Muracaat: Cemal Erel Tel 24335 / Dr. HAFIZ CEMAL Ualıılıye Mötehassısı LOKMA1M UhKlM UhvaDVOlu 104 Satıhk Otomobil 954 model lüks spor Amerikan arabası satılıktır. İstiyenler saat 1920 ara5mda 36725 No.lı Telefona muracaat edebilirler. KAYIB Taksim nkokulundan aldığım pasovu kaybettım. Yenisini alacagımdan eskısının hukmtl yoktur. Kenan Arpağ Dr. Suphi ŞKNSES İdrar yolları ve Tenasul hastalıkları mütehassısı Galatasaray Lisesi karşısı, Reyoğlu Han Tel: 45367 ^^•" istanbul Postahane Caddesınde Satıhk 3 KATLI BINA Fazla tafsilât. Te! 22354 87990 Memur Aranıyor ARŞİMİDİS MÜESSESESİ MaİMmesi Ticareti T.A.5. IstaaL. B r şirketın muhasebe servisleıinde çalışüulmak üzeve ! memur ahnacaktır. Talıbler jı i posta kutusu 452 ye
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog