Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

30 Mart 1955 CUMrHTRÎVFr VFHt YUNUS NADI sCUlükâfah GÜZEL rİKİK YAZlSl 19541955 1 Churchill'in istediği konferans! tngiliz Başvekili «en yüksek mertebede» bir toplantı istl j or! Londra 29 (a a.) Başvekil Sir Winston Churchıll bugün öğleden sonra Avam Kamarasında dortlü bir toplanü ihtımali hakkmdaki bir suale cevaben şu beyanatta bulunmustur. «Hâdiselerin son zam?nlarda daha müsaid bır cereyan aldığı muhakkaktır Bana gelınce, en yüksek mertebede, gündemsız olarak yapılacak toplantılarm dunya meselelennin halline yardım edeceğl fikrıni kat'iyj'en t°rketmiş değılım. Teşebbüs en yüksek mertebeden yapıldığı takdirde muvaifakıyet ihtımalleri daha büyük olurdu. Fakat bugune kadar hükumet şeflerl bu usulü tasvib etmemıslerr'ır Baj kan Eısenhower'in, Fransız Başvekılinin ve Mareş3İ Bulganln'ın son beyanatlanndan «'"> e*!ii'zı ve cesaretimizi kaybetmiyerek, müttefiklerimizle en sıkı teması muhafazaya dev^m Ptmeliviz » ••••••< Dünya ••*••• «•• •••••••••••••••••••••••^••••••••••••t Inkılâbları nasıl koruyabiliriz? Yazan: Safa Reisoğla (Lozan) , fnkılâbların bimayesı mevzuu, meliyiz. Hukukçu, doktor, mühenahnan şiddet tedbirlerile zaman za dis yeÜîtirir gibı d kkatle ve genis man ölü bir devre geçırmesine rağ mlkyasta aydm külturlü din adamen, Cumhurıyetin ük senelerın mı yetiştirmeğe mecburuz Bu saden günüm ize kadar, aktüalitesini hada kısa vadelı tedblrlerden mutve ehemmiyetıaı kaybetmiyen millî lak surette kaçınnıak ıcab eder. Uç bir mesele olarak zihınleri ijgal dört senelık bir tahsılden sonra cdegelmektedır. lnkılâb deyın halkın arasına salınacak kimseler, LÜBNAN ASKERÎ HEYETİ ANKARADA Hükumetimlzce davet olunan Lübnan asken ce ne anlaşılmahdır? Acaba ha memleketimiz için yalnızca tehlike tınmıza, şekil deği«.tiren japka, teskil edeceklerdir Zararı yök on heyeti dün bir Türk askerî uçağı ıle Ankaraya gelmis ve AnıtKabre bir çelenk koymuştur. tamamen yenı bir sıstemin ıfadesı beş yirmi sene daha bekliyelim, Yukarıdaki resimde görülen, dost memleketin a skeri heyeti 4 nisana kadar Ankarada kalacak olan harfler mi gelmelidir? Eğer fakat âm adamıdır diye halka tak tetkıklerde bulunacaktır. böyleyse, yann çok daha musaıd dim edip dıploma vereceğımiz şahir yazı •istemini, bugünkünün ye hıslar, inkılâbm hakiki ve imanlı rine koymak istedigimızde, acaba müdafileri olsunlar. Inkılâbın korunmaa için ikinci bir başka yönden inkılâblara sadık kalmamış mı olacağız? Şüphesiz ki mühim ve ana tedbir vatandaım hayır. Yukanda is.aret ettiğimız hâ kültür derecesim mümkün olan sür diseler, inkılâbın bizzat kendisi ol atle yükseltmek ve ilk hamle olamayıp, muhtelıf sahalardaki teza rak okuma vazma bılmiyenlerin nıs (Baştaraf\ 1 tn« sahı'ede) mif olmakla itham edilml» bulunhürlerinden ibarettir. betini çok düşük blr rakama indir §1 toplantıda Sabrı Asgali hükuSovyet Enerji istasyonlan Vekâ ması mümktindür. Nitekim 5 mart(Baştarafı 1 inci sdhıjede) İnkılâb, musbet bır tarifle: Mıl mektir. Bu gaye için istifade olu metının dış poUtıkasını destekl.*orgnnı «Sportıf rekabet ruhu içinde leümizın, asrın gereklı kıldığı en nabılecek yollar arasında bilhassa dıklennı açıkîamışlardır. Muhale letj tarafmdan Rusyayı ziyaret et ta, komünist partisinin ileri medeniyet aeviyesine erişmesi, ilk öğretim seferberlıgmi, orduvu, fet, Dış Işlen Bakanı Halid Aza mek üzere davet eilmiş olan lsveç Pravda. Isim ve vermemekle bera mucadele ettık ve muvaffak olduk. beynelmilel sahadaki yerıni alması radvo ve gazeteyi zıkretmek lcab mın Türkıye Suriye munaseb't Enerji istasyonlan mütahassıslann ber, etkl Başbakana şiddetle hü Bu muvaffakıyetımızı, oyuncularıdan bir heyet Rusyada kaldığı on cum etmişti Pravda, Malenkofu, mızı ıyi seçmcnız, ıvi çalışmamıl için, lüzumlu bütün yol v» kâ eder. lerinde takıb ettiği yolu da destek sekız çün zarfında Malenkofu hiç yalnıı harb kıjkırtıcılannm işıne ve maç esnasmda vazıfemızı ıyi yap lan araftırmasını ve benımseınesınl Yüklü bir programla en ufak lemıştir. görmediklerini sadece yardımcılan yarayacak Röriişlere sahib olrrakla mamızla sağltıc' k Muvaffakıyetiistiyen, menii bir tarifle: Bu ım köyîerde dahi ilk mektebleri tesis Suriye mecüsinde en kuvvetli ıle görüştüklerini söylemişlerdir 'vclandırmıştı. mızden dolavı sız P^?vekıhmız başkân ve yoüardan istifadeyi, bir ta etmsliyiz. Çok zengin varidat kavı partı olan (Şaıp) Turkıyenın Suri Chicago Tribune basm servlsi dün Rus sarnürünün bıraktığı haber! ta olmak uzere butun büyüklenmikım batıl glifkan1 k ve inamşl&ria naklan olmıyan devletımizin, hal6 martta, Rus sansüriınün Ma zln alâkası bızlerı bilhassa bahtiyar imkânsız kılmayı reddeden bır zıh kın yardımı Ue olmaksızın bu mü ye üzerindeki «tazyıkınu uzuntü Londr^dan verdiği bir haberde ile karşıladığını da kaydetmıştır. sövle demekteydi: lenkofun kaderlle alâkalı bir A« etti. nıyettir. h m davayı, kısa bir zamanda ııeSuriyeye gonderilen Rus ajanlan «Londrada dolasan rivavetler» sociated Press haberinin harice g6nBundan sonra da yapacağımız teŞu halde, inkılâblann himayesi, ticelendirebileceğı beklenemez Beyrut 29 (THA) Son gunler göre, eski Sovet Başbakanı Malen I derilmesine müsaade etmesi de dik msslarda muvaffakıyet elde edecebir zihniyetın dığer bir zıhnıyeU îftıharla belırtmekteyız ki, ıtöykarşı savunulması demektir. Bu lümüz sağduyusuyla, mevzuun e de Rusyadan Suriyeye ajan grup kof geçen perşembe günü Moako j kati çekmişti. Halbuki. daha evvel, gımıze emıniz Bu vesıle ıle Ordu savunmada inüheb edilecek yollar, hemmıyetini esas itlbarile kavramış larının geldıkleri söylenmektedır. vada idam edilmiştir Bu haber dio Rus lansürü, kabine azaları hak takımı adına sukranlarımızı bir deirüca kelimesile ifade ettiğımiz ür. Devletle işbirligi yapmaga ha Bir habere göre Rumen bandıralı lomatik kanallardan ve Yenl Delhi kında tahmin ve tefslrler ihtlva fa daha arzederım » Kore tugayımunn tebrikl mukabil zihnıyeti muayyen bır müi zırdır. İlk mekteb blnalan işinde, bir gemi ıle 50 Rus ajanı gönderıl üzerinden alınmıstır. Gene bu riva eden haberlerln dışarı çıkmasına Ankara 29 (a a ) Millî Müdadet sonra ortadan kaldırmağa ma yükselen şikâyetlerin başhca sebe miştir. Diğer taraftan bir Rus mül yetlere eöre, çarşamba ve perşembe izin vermemekteydl. Moskova radyosu da dün gece, faa Veklâetı temsü bürosundan bıltuf olmalıdır. bl. meselenin, realiteler ve hnkân tecısının verdığı malumata gore, gecpleri de bir çok tevkifler yapılIsvec hevetinin hareVetini bildlrir dirlmiştir: lar nazara alınmaksmn hslledil'riek gelen ajanlar arasında «ileri gelen mıştır.» Cumhuriyet devrinde pek yanhş Türk ordu takımmın dünya futCumsrteai eünO Moskovadan alı ken Malenkoftan hiç bir şekilde olarak, din v* irtica araaında umu İBtenmesidir. Nlhayet unutmamalı Rus memurlan» da vmrdır. Bu kazanması mryetle bir munasebet gorulmuştar. yız k\ neslımıze uzun yıllar dev^m «memurlann» Rus Yugoslav ger nan bir Assoclated Press haberinde bahsefmemiştlr Radyo İsvec heve bol çampiyonluğuru İnkılâblara karşı gelenler, çok deia eden ihmallerin neticesi olan me gınlıği başladığı sıralarda Belgrada de, 16 Sovyet Cumhuriyetinin en tinin hava alamnda elektrik san Korede bulunan Turk tugayina muavinlerinien mensub subay ve erlerımiz arasındlni endışelerle hareket etmişler safeyi kapamak vazifesi düşmnkte da gunderılmış oldukları hatulatıl buvuğü olan Rusya Cumhuriveti trallan B=kanı vt daha ganb olarak irticaa karşı dir. Fedakârlığımıaın mukâfab va maktadır Yüksek Şuıasının yaptığı toplan Alexel Pavlenko tarafından uğur da sevinçle karşılanm'ş ve gönderilen bir telgrafla sporculanmız tebSuriye ve Rusya cephe almak istiyenlerden bir kıs zifenin tarihî şerefi olacaktır. Bız tıda Malenkofun bulunmadığı bıl landığını söylemişti. Pavlenko, Malenkof 9 su rık edilmiştir . nu, tek yolu halkın dinî hislcıini maziye nasıl gururla bakıyorsak, Moskova 29 (a a.) lyi haber alan dirilmlşti. Ordu takımımız dün aksam saat «ayıflatma imkânlarında aramışlar, müstakrtel nes'ller de, bir gün mazi biı kaynakan oğıenıldığıne gore, Halbuki Malenkof, daha evvel batta Elfkrrik Santrallan Bakanı drvletin dinî muesseselere karşı olacak halimize, aynı gurur hisle Suriyenin MoakovaJakı Elçısiain Şura toplantılannda en ön sırada tavln e'Hmeden evvel bu vazifede 2140 da Guney ekspresi ile Ankaraya hareket etmi;tır. lâkayd kalmasında fayda ümid et rile bakabilmelıdirler. btılunmaktaydı. Sovyet Dış İş.len VekıU Molotof buhınuyordu. mek hatasına duşmuşlerdir. Garda büyük bır sporsever topMoskova radyosu dün gece diğer Halkm okuma yazma öğrenmesi netdmde yapmıj oldugu ziyaret sa Cumarteal günkfl toplart'da bir mevzuunda, orduya ilk plânda bir dece bir nezaket zıyatelı clmujtur. konuşma yapan Sovyetler Bıliji bir neçriyatında, blr tophntıda luluğu tarafından takımimıza coşBununla beraber, irticat hareketlerde din! tesirlere genış mıkyasla yer vermek zorundayız. Iki yıl ka Zıra, geçen tenmaı ayındanberi Başkanı Mareşal Vorofilof bir Malenkofa yapılrnış olan hüeum kun bir uğurlama merasımi yapümıştır. y«r verenlerin goru$lerınde, bir dar devam eden askerlık vazifesi Moskovada bulunmasına rafemen »tomhldrojen harbtnde kapita lardan da bahsetmijtir Komünlst partisi Moskova şehri baaka yönden hakikatin payı var esnasffida, sıkı b'r eğit'm sistemıle Suri>e Elrisi şimdiye kadar Sovyet lizmin mahvolacatuu göylemlştir. dır. ook verimli neticeler almak müm Dif İşleri Ve«ii iie görusmek fır Malenkof ise daha evvel, böyle bir teşkilâtı tarafından tertib edilen Biraz evvel işaret ettiğimiz gibi, kimdür. Mesele ciddiyetle ele alın s »tını elde edemorrl^tıharbde dünya medenlyetlnln vok bir toplantıda söz alanlar, isim vermemekle beraber, bszı kimselerin, kısa bir KarrttMdr Jr*»ksiyonlar dinî endışelerden tfe» dı|ı takdîrde, Öen. âyüı C olacîğını söyleml}tl. ağır sanayiin Relistirilmesine birinri gelmektedir. Zıra dîni kaideler büyük mesaieler katetnuj oluruz. sıraauada hıçbır önemlı metelenin Voroşilof, bir atomhldrojen har d derecede blr ehemmiyet vermiad| altında muhtelıf yollarla yapıRadyo ve gazetenin koylere ka ele aluımadığını ve Moskova dıplan tclkınatırr, yaraülan atmosferın dar giı meıiiu dev\et «ne, bir fliüw TomatUt çevrelerî iîe yabTSES'ITasın bında dönya medeniyetinin degil, yerek Marks'zme aykın bir görüşe ialâm dmının hakiki mahiyetile ıl det için olsun tanzım etmeliyız. da ortaya atılan söylentilerln aksi artık lüzumsuzluğunu zıyadesile saplandıklarmı söylemlşleHir Ma(Baştarafı 1 mci sahiiede) itbat etmlf olan kapiUtlizmin yok lenkof, halkın havat sevivesini yük glsi yoktur. Imparatorluğun çokuş Radyolar ve gazeteler, halkın kül4 yıllık tahsil süresi üniversite sene, ne Molotof ne de baska bir olacağım iddla etmiştir. devrine gırmesinden itıbaren, kültür tür seviyesınin yukselmesmde bıseltmek için günlük istihlâk madBu ayın başmdanberi, Rus işlerfle deleri istihsaline hıx vermişti Baş viyesine çıkarılmasına dair kanun müesseselerinde de kendıni hisaet rinci derece rol oynarlar Vatanda Sovyet idarecısinln Suriye Elçısi lâyihası uzennde görüşmeler yatirmeğe başhyan gerileme bir müd şı inkılâbın atmosferine alıştınrlar. Kianl Ile Türkiye Surıye ihtilâfına alâkalı tnüsahldler Malenkofun bakaniıktan eyntrnaç'"''<ın ^nra pılmıştır. Bu kanundan maksad, dair bir görüsme yapmadtgını bil eiddî bir tehlike içlnde bulundu bu fktisadl slyaset terslne dönmüş det sonra, dinî lahada ehlıyetli Zıkrettığımız meseleyi esasında gunu sövlemektedirler. Malenkofun ve harb sanayure ehemmiyet veril silâhlı kuvvetlenmizdeki subayları kimselerin yetişmesi imkfinuıı or halletmege matuf tedbırler, kendi dırmektedirdaha kültürlti ve verunli bir sevi Bununla beraber, Türkiye Su komünist ideolojisine baş kaldır meğe başlanmıçtır. tadan kaldırmıştır. Cumhunyetle lerinden beklenen netice/i verincıyede bulundurmak ve gene yaşta Sovyet Rusyada beraber yapılan enerjik hsmle yı ye kadar, kanunlan müsamahasız riye ihtilâfının mesuliyetlı işleri yapabıleosk dukıntı halınde olan müesseseleri tas tatbik ederek, her türlü ırticaî gos uyandırdığı ilgi, bu meseleye uzun ruma getirmekbr Bu yeni okul . flye ve yenılenni tesis etmış fakat teri ve tahrıke kati surette mânı makaleler ayıran gazeteler taraünsıstemine gore yetışecek subaylar, dan açıkça ifade edilmektedir. Her bu meyanda, ne yazık kı duıl alan olmabyı'z. da, hemen hemen yalnız tasfıye ordunun her turlü hızmetlerınde Bilhassa siyasî gayeler uğrunda ne kadar baghca Sovyet gazetelerı hareketile iktifa olunmus ve mey din istirmarcılığı yapan kimselerin olan Pravda ve İzvestla bu konu tam bir bılgı ve yetkı ıle vazıfe ya(Baştarafı 1 inci sahifede) dan istismaralara veya ehliyetsız bizden olmadığını ılân etmehyte. da her türlü yorumdan kaçınmak pabılscekler, suratlı bır terfi ftakimselere tehlıkeh bir şekılde açık Hürriyetin ilk hududu, mılletin ta ıseler de, her gün muntazaman (Baştarafı 1 inci sahıfede) tüsiuıe tâbı bulunacaklardır. Bu bölgedeki hükumet kuvvetbırakılmıştır. selâmetidlr. Mıllî varlığı tehlıkeye yabancı kaynaklardan bu konuya leri yollan açmağa v« ablukacıla mum Müdürü Necmeddm Onder, Eğer bugun Avrupada irtica di düşüren bır hurriyet anlayışı hu dair alınmış olan haberleri şu tarz nn kullandıklan kayıklan laptot Fisko Birlik Umum Müdürü Bedri y bir tehlike yoksa, en mühim »e kuk dışıdtr tDemokratik bır rejim baslıklar altında verm.sk tedlrler meğe bajlamışlar ve bu hal Iki ta Sirmen Ue id:re heyeti azalarının beblerinden biri, cidden geniş kül içındeyız, millet böyle ıstıyor» de «Turkıye, Sunyeyi sılâhh bır mü raf arasında hafif çatışmalara se katıldıklan bir toplanta yapılmif türlü din damlannın yetifme» için magojisi, günumüzün hukumetlere, dahale ile tehdıd ediyor», «Svırıye ve ?lmdlye kadar yfpılan fındık sabeb olmvıştur. aaaslı muesseselerin mevcudiyeti ancak mıllî menfaat mefhujmu için Üzerindeki baskı devam ediyor; (Ba$taraiı 1 ıneı sahifede) tışlarile umumî olarak piyasa duDiğer taraftan Kaodalstler'de Say dir. d« yer alabılecek aldatıcı tezahür Türkiye • Suriye sınınnda askeri rumu üzerinde ve bundan sonra yıldönümü münasebetile 4 nisan Zarann neresinden dönfilOrse kâr lerden tecrid edilmiş, hakikî millî tahrik; Türk hükumetinin tahrık gonun 80 kilotnetre kadar kuze vapılacak satışlr bakımmdan u günü Napolide Güney Avrupa dlr deyip, vakit geçirmeden, Ialim iradeyi arayıp bulma vazıfesıni leri Arab umumî efkârında infiaJ ymdekı Taynin bolgesıni kontrol tnumî bir görüsme cereyan etmiştir Müttefik Başkumandanlığı kararlan altında bulundurmaktadırlar. Bugüne kadar çok müsaid bir se gâhında yapılacak merasime. Türd.niru hakık! veçhesile halka tanı yükleyen hukuk telâkkisı karşısın uyandmyor.» Bunlar ablukaya iştirak etmemekle yir tfkib etmiş olan fındık ihraca kiye adına katılmak üzere bir Türk tftcak din mutehassısları için gerek da, her türlü kıymet ve tesirini «Kızıl Yüdız» gazetesinde Niko li mektebleri, fakülteleri tesis et kaybetml} olmahdır. laef imz:sı altında çıkan bir yazı beraber kendi bölgelerin* hük(r tımıza ilâveten hâlen gerek Birlik, pıyade takımı 3 nısanda, askeri bir da «Anglo Amerıkan emperyalıst met memurlarını •oktnamaktadır» gerekse tüccar elinde bulunsn mah uçakla Napoliye gidecekUr. Pıyade sulün mevcim içinie dış memle takımımız 6 nisanda memlekete leri ve onların Orta ve Yakın Do lar. Saygonda halk yiyecek ıtoku ketlere satılması suretile mevcud avdet edecektir. Judaki para ile tutulmuş adtmlan bu bölgedek: hükümran mılletlerin yapmaya bafladığından flatlar %5 •îtoklann en mfisaid srrtlarla eiden çıkarllması hususunda gerekll te mukadderatı ile oynamakla» ıtham nisbettnde yükselmiştir. sebbüslere devam edümektedlr Diedilmektedir. Son dakika ğer taraftan son defa İstanbuld= ihSsygon, 29 (AJ.) Bu «kşam Nikolfef, Turkiyeyl Amerikanın raeatçılarla yapılan ve bu husiüta Yakındoğudakl «jandarma» sı ol geç vakit şehlr, şiddetli infilâklarla elbirliçi sağlıyeak olan tedb'rler (Baştarafı 1 inci sahıfede) (Ba$taraf\ 1 inci makla ithsm ediyor ve «Surlye hü sa'sılmıştır. Güney Vietnam Bas üzer'nde de görüşülmih ve bazı îstanbul Işçi Send kaları Birliğieuntın fisabını fazlfsile bozmuş ve mütecavizi yaralıyarEk ele geçir kumetinin taklb ettiği siyaset ile bakanı Ngo Dinh Diem'in sarayı ıle kararlara varılmıstır. Önümüzdeki nin, bazı if verenlenn sendıkalara mutemadiyen takib edüdiğınden mlşlerdir. Dlğerleri kaçarak hu Suriyenin Türkiye İle bir pakta da ordu genel karargâhı blnasına ha aylar içinde dış sahşların hızl^na vc işçilere baskı yaptklanm ileri bahsetmeğe başlamışür. Şimdiki duddan uzsklaşmışlardır. Bunlar hll olmayı reddetmesinin Türk ma van toplarile ateş edilmıjt r. cağı ve fiatîann tattrin edici bır süıerek, nısanm 24 üncü günü Hâdısenin bir hükumet darbeai Taksım meydanında, şehrinuzdeki halde bu ftsab bozukluğunun inti dan bir çoğunun yaralanarak ksç kamlan ile onların ilham aldıklsn Amerikalılarm i|,ne gelmıyeceğini» teşebbüsü olduğu z< nnedilmektedir. seylr alacafı """''r bütün işç lerin iştirakile blr miting hara sebebiyet verdigı tahır.Ln ed:l tıkları tahmin edilmektedir. iddia edıyor. B:şbakan ıle bazı dinî tesekküllerin yapmağa karar verdiği bildirilmeknektedir. Bu arada orak çekiçli Hâdiseden haberdar edilen Gümtedır. Bu karar telgrafla Çalışma Gane aynı yanda Turk basınmda Hderleri arasında haftalardanberi yuzügun müster^si de aranmakta rük Tabur Kumandanı, vak'anın BakanlıguM bıldırilmış, gerekli ha» dır. cereyan ettiği m'halle takviye gon Suriye aleyhinde çıkan yazıların şiddetli bır ihtılâf mevcuddur. Toplar, mahallî saatle gece ya zırlıklara baslanmıştır. dermiştir. Hâdise, şehrimlzde tür!ti Orte ve Yskındoğu milletlerine ha cedıkodulara yol acmış ve Surıye kikî düşnıgnın nerede olduğunu nsı patlamıştır. Başb'kanın sara(Baştarafa 1 ınci sahtfede) Anonnal zekâlı çocukların uçaklarından sonra Surıye askerle gösterdği iddiası da yer almakta yın= en az 6 havan topu mennısi sıbnası, Belediye Zabıta Talımatdır. Nikolaefe göre, Amerikan em düştü^ü söylenllmektedir. eğitimi rinin de hududumuzu ihlAl ettık Şehrin her tarafında makinclitü namesinin 4 uncü maddesıne ıstinc leri ve bir karakolumuza hücuma peryalistleri, Arab memleketlerıni İzmir 29 (a.a.) İlkokul cağınden yasak edilmiştir. geçtkleri şyialan ağızdan ağıza komünizm tehlikesine karfi koru fek ateşi duyulmaktadır. Başbakan Bu gıb fotoğraf ve afişlerin asıî da olup da zekâ bakımmdan inklmak bahanesile onları bu bölgedc lık Saravmdaki telefon sfntrah »» dolaşmıştır. mamasının daımî bir şekılde kon şaflan geri kalmış çocukların dlteşkil edilen askerî paktlara surük peratörü: «Bir taa'ruz altmdn bu.Bajtarofı 1 inci sahiiede) lemektedirler. Gene aynı bahane lunuyoruzn demlstir, s?raydan da trol edılmesi için Valılıkçe Kayma ğerlerinden ayrılarak hususî bit kamlıklara ve Smemacılar Cemiye öğretım sistemine tâbi tutulmslan ile kurulmuş olan mahud Türk ha fazla malumat alınamamıştır. bugfin, Iskenderiyede gümrük biiçin açılmış bulunan özel e|i»ım tine tamim yaD''mıştır. Irak itt fak.na şimdi Bırleşik Amenalarmın arkasında, ellerınde bir kurslan çahsmalarım bltirmıştir. rika, Ingiltere ve hattâ Italyanın çlıval içnde 12 kilo afyon bulunan Vılâyetin kaza merkezlerinde açıdahil olması bahis konusudur FaS uyuşturucu madde kaçakçısı yalan kurslara her okuldan en az iki kat Arab mılletleri Orta ve Yakın* kalanmıjtır Bunlar isücvablan sıöğretmen iştirak etmiştir. doğu banşının bu ittifak ile halelras'nda, afyonun limanda demırli dar olduğuna kanldlrler. bulunan îskenderun gemisinden Tarsuıun bu yaz yapacağt lple sarkıtıld'ğını sSylemişlerdir. (Başiarafı 1 inci sahifede) (Baştarajı 1 inci sahıfede) turbtik sefer Bupün de S>Şnk Veküinin Ha«Polis kopeklerıle birlikte gemıbildirdiği bir telgra^fa müsteniden, ye giden polisler bu kaçakçılık ısı kfnlıfında deviT) ftlen toplaitHa Denizcihk Bankasının Tarsus geAnkaradaki Fransız büyük elçihğiile alâkalı olarak Abdullah Şah.n uzun münakaşalardan sonra Damlam si bu yaz, Akdeniz limanlarına nin Hariciye Vekâletine, TürkIrak adında bır tayfayı tevkif etmışler taş mağara^mın bugünkü halıyle (BnVarafı 1 inci vahifedp) buyuk bir turLtik sefer yjpacak andl?şması meselesi ve Türklyenin dir Türk kon<:oloshare5İ tfms lc; ashm tedavısinde faydalı olamıyatır. Tarsus, bu seferinde Yunanis(Rnvtaraiı 7 *»rt eohtf^ffpi tavn hakkında bir nota verdiğine durulmaktadır. tinın huzurunda sor^uya çekilen cağı hususunda mutabakata vsrılBu arada Savcıhk. eski mfisteşa tan, İtalya ve Fransa Rıvierası li hesabı ile %7 sinin bir senelik! dair bir Fransız mebusunun sdzletayfa kaçakçılıkla bır ilgisi olmadı mıştır. kıra bedeh olarak tayin edilmes i rıne atfen bir haber yayınlamiş^ır. nn morfin veva diğer kevif verici msnları ıle Barselon'da kalacaktır. Jmı beyan etmiştir. Verilen kararda, «îimdiye kadar ve bunun için de kira rayiçlerinin | Fransız büyük elçüigi bu habe zehirlere mübtelâ olup olmadığını Gazetecller Cemıyeti tarsfından ter îskenderun gerr.isi güvarisi de giden hevetlerin raporlanndan raa yeniden hesablanarak, tapuya geçi. ]nn hiç bir asıl ve esan olmadığını araştırmaktadır. tıblenen bu seyah^t, 22 gun devam Rahmetli Ahmed Ragıb Berkay edecek, gemide memleketımizın taTürk tayfalannın kaçakçılık yap ğaranın şifa verici bir hassasmffi rilen kıymetler üzerinden kira bo' beyan ed«r.» kısa blr müddet evvel Telâvivden nmmış dans orkestrası ve Türk mu tıkları hakkındak; ithamı polis ma bulunmadığınm, tesbit edıldiği ve dellennı hesablamanın kolay olagelmis ve apartımanını tamir ettir sik si sanatkârları da konserler vekamlan nezdinde protesto etmiş bugünkü iptldaî haliyle mağaraya eağı fikri üzerinde durulmaktadır mişti Muhitlnde zengin olarak tave hareketuıden önce bizzat gemiyı hasta sokulamıyacağı* belirülmekÜçüncü muhtırada. Encümenin Hajrırsever bir vatandaş nman eskl aefaret müstesannın ka recekle>dir. Tarsusun bu seferi ayen ücr» noktasına kadar teftıj ct tedir. nı zamanda turızm bakımınd:n bır •on aldığı prensıp kararlannm Devrek 29 (&&.) Kazamızdan nsı ile kızı tstabuldedırlar. tiğrnı beyan etmıştir. dış pıopaganda vesılesi olacağınBu arada sene toplantıda veri mahmrlan bildirilmekto ve son' Be» sene kadar Rusyada, bir i"n, Fene bahçe takımının da geîskenderun gemısi lima^dan ay len karar gore, mağara bir sene muhtırada ise Cemiyetin mesken Hacı Mehmed Teld. hastane veya nlmiftır. Pol.ı tahkıkata devam müddetle hevetlet Urafmdan esash meselesinde görüjü anlaülmakU' sağlık merkezi yapılmak üzere be müddet tranda vazlfe eörmüş olan mmin kalacağı hmanlprda maclr ledıyeye on dönümlük arazi hedlye Rapnb Berknvın cesedl Uzeiinde yapmas ı husus.upda •ttnektaâlr. •şekildc tetkiklere tabi tutulaeakır. dır. etmiştir. yap'lacak otopsinın hâdiseyi ay geçümi|Üı, » • dınlatacajı tahmin edilmektedir. Suriye, M a r a Büyük Elçıs;n! gerı mi Sovyet Başvekili birdenbire kavboldu Menderes, Ordu takımmı dün Viiâyetle kabul etti Ağlama yahu... Tekrar geleceğim natılsa... Karb Okuliarımızda tahsil üniversite seviyesine çıkacak YAZKIZ Hindiçini yeniden karışıyor Ticarel Yekâletinde fındık ihracalımız gözden gecirildi NATO'nun kuruluş yıldönümiî Ankaranın en zengin Türk • Surjye hoduknyımcusu inKhar dunda asker elblseli kaçakçılar etti İşçi Sendikaiarı Birliği mifinş yapacak Ahlâka mugayir resimler KahJrede tevkif edilen gemicimiz Damlalaş mağarası hakkmda verilen resmî karar Fransanın bize nola Teiâviv Eski Sefaref Miisfesarımız Ankaverdiği asılsız radaki evinde ölü Kiracılar Cemiyeli 4 bolunda muhtıra hazırladı Kocacığım, yoksa blr şcye canm mı nkıldı? Uırsu »aı Hırbu vaı...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog