Bugünden 1930'a 5,440,253 adet makaleKatalog


«
»

ALT1 RESİMLİ ROMANIMIZ Bir Yazan: r ClTMHl'RİYET 30 Mart 1955 ÇOCUK DAVASI | Resimli Romanımız JORM.. KADtM G£URSS\ £AA HABER VERlN Yazan: GEORGI SİMENON 51 Gangsterler Yatağı 8ENI YANtMA S/İAH E.TTİM... B/R. POISARET BtlSEHİ Doktorım Macerası 37 Çeviren: MAZHAR KUN1 SOUBtRAN Çocukların giindüz bakimı ne halde? Yazan: Osman K. Akol Gündüz bakımını, çocuKİarın ev lerinden ve okullarından uzak olduklan müddetçe, günün her hangi bir zamanmda ve her han^i bir yerde tatbik edilen eğitim ve alâka sistemi olarak tarif etmek miim kündür. Bu eğitim ve alâka sisteminin önemini ve ciddiliğini anlamak için, sokaklarımızın manzarasım hatırlatmak yeter: Bin bir trafik tehlikesine aldırış etmeden, gelip geçenlerin rahatsız olacaklannı veya evlerin camlarım kıracaklarını düşünmeden sokak ortalarında toz toprak içinde geç vakitlere kadar top oynayan; varhklarında manevî ve maddî çöküntülerin silinmez izleri kalacak şekilde şurada burada avare dolaşan; kumarın başlangıcı olan çeşidli para oyunlarına dalan on binlerce çocuğu düşünün. Bu yüzden ne facialar olmaktadır; çocukları yüzünden birbirlerile kanlı bıçakh olan ne aileler görülmektedir!... Yoz otlann tarlayı kaplamaması, mahsulün iyi alınması, çiçeklerin güzel yetişmesi, çeşidli hayvan nesillerinin belli gayelere göre ıslah edilmesi için gösterilen o kadar itina ve gayretin yanında, bu manzara, bütün bu faaliyetlerin sebeb ve hikmeti olan insan yavrusunun bakımını tesadüflere bıraktığımızı acı acı anlatmıyor mu? Çocuklarnı mürebbiyeler nezaretinde büyüten, onların yetişme im kânlannı en iyi şekilde şahsen hazırlıyan ve bunu salâhiyetle, bilgi ile tatbik ettiren kaç aile vardır memleketimizde?. Nihayet beş on bini geçmiyen bu çeşid rengin aileler dışında, milyonlarca vatandaşm çocuğu, evinden ve okulundan; ana baba ve öğretmen nezaretinden uzak kaldığı uzun saatlerde tesadüflerin elinde oyuncak olmaktadır. Diğer taraftan değ'şen hayat şart ları, kadını da evinin dışında çahşmağa zorlamakta ve bu ne 'i kadın lar her yıl artmaktadır. Yalnız iş kanunu tatbik edilen sınai müesse selerde 1948 yılmda 50,851 kadın çabşırken bu miktar 6 yılda 20.566 artarak 1954 yılında 71,417 ye yükselmiştir. 1950 nüfus sayımı tahlillerine göre çahşan kadınlann umumî durumu şudur: 5.536.000 Ziraatçi ve ziraat işçisi 129,000 Sanayi ile Ugili meslek ler ve işçiler 8,000 Satıcılar ve satışla ilg:li meslekler 1,000 Nakil vasıtalannı yürütmekle ilgili meslekler 24,000 Müteşebbis, idareci ve bü ro meslekleri ' 23,000 Teknik elemanlar v» serbest meslekler 18,000 Hizmetle ilgili meslekler duğu korkunç bir ehemmiyetle anlaşılır. Bütün ileri memleketlerde çocuk ların gündüz bkımına büyük bir önem verilmektedir. Ingilterede, Norveçte ve İsveçte, miniminiler ve küçük çocuklar için kreşler, parklar ve oyun sahaları kurulmuş, bu ralarda hususî ve pedagojik bir formasyond?n geçirilen kadın elemanlar vazifelendirilmiştir. Almani yada çocukUrm ev ve okul dış.ı davranışlarile ilgili özel bir »eşkilât ve bu teşkilâta mensub veti^kin, genış bir kadro faaMyettedir. Fransada ve Amerikada ıjkul ön cesi ve okul çsğı çocuklarının aile içinde ve aile dışında durumlarını incelemek ve devlete veya mes'ul mahalli idarelere gerekli tedbirleri teklif etmekle vazifeli müstakil bir tcçkilât. bütün memleketi bir ağ gibi sarmıştır. Bizdekı durum ne yazık ki, an mağa dahi değmiyecek kadar ^ısırdır. Süt çocuğunun gündüz baki mına aid müesseseler yalnız Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından ku rulmuş bulunmaktadır. Anneleri çahşan süt çocuklarının gündüz bakımlarıru sağlıyan bu müesseseler İstanbulun Alemdar, Eyüb ve Samatya semtlerile Ankara merkezinde olmak üzere 4 taneciktir. Bunlara Tekel Genel Müdürlüğü Cibali Tütün fabrikası kreşini de katmak icabeder. Millî Savunma Bakanhğı dikim evlerile Sümer bank fabrikalarında gündüz bakimı müessejeleri yeni yeni kurul maktadır. 36 yaşındaki okul öncesi çocukhrının kabul edildiği ana okulları da çok kifayetsizdir. Bu müesseselerin 1953 54 der» yı l'n laki durumu jöyle idi: Bir nkula bsjlı Müstakil ÖJrenci Öğretmen HAf DLGİLMI...SAKIN PVt, ""' SLOÜRÜLMÜŞ OLMA V ?... g£L Kİ D£ K PROF. MMBUSTJN MACERALAKI: 1 Vizite ile Patron'un ilk dersi arasında vakit çabuk geçiyor. Kızı düşünecek vakit bulamıyorum Saat bir.' Tam o sırada ameliyathaneden çağırıyorlar Ameliyat ola| cafc bir fıtıklıyı bayıltmak lâzım... Dr. Robin işini saat([(] saat 1.25 de bitiriyor ve b«ni yemeğe davet ediyor... Memurların ikramiyeleri Memurlara 1955 yılında verilecek birer maaş ikramiyelerin 1 nisan, 25 temmuz ve 30 aralık tarihlerinde verilmesine dair İcra Vekilleri karan dün Vilâyete bildirilmiştir. tjünün 2 Şu yemekhane de acaib bir yer. Hep öyle dumanlı M ve sisli. Dr. Robin ile içeri girdiğimizde herkes bizimleV şakalaşıyor. Hele biri iyiden iyiye satasıyor: tSu Dr. Ro( bn yok mu, dehşet şey! Hastaları öbür dünyaya gönderj mekte yekta!» 11 26 8 45 6 1 0 7 640 1530 130 2300 28 Özel Türk 42 Azınlık 9 Yabancj 79 Toplam Acaba 4.237,100 okul öncesi çocuğundan ne kadan gündüz bakımma muhtacdır? Çahşan kadınlara aid rakamlar bu hususta bir fikir verehilir. Ancak bu miktarı genel çocuk nüfusunun % 25 i olarak kahul etmek mümkündür. Fakat biz bu nisbeti % \ olarak düşünsek rtahi 42.371 çocukla karşı karşıya hulunuyoruz Hpmektir. Yukarıda adı vorilen müesseselerin baktığı çocukların miktarı nihaypt ve <incak 5000 civarında olahilir. Bu en h?fif tambirile bir faciadır. Okul ça§mdaki milyonlarca " çocuğun Kündüz bakimı ile hiç ilgilenilmedi p\ hakikati ise bu faciayı adeta kor kunclaştınr. Birleşmiş Milletlerin sosyal yardım şubesi, dünya çocuklarının gun düz bakımlan hakkında bir rapor hazırlamağa karar vermij v« bu işle, Türkiyenin de dahil bulunduğu Avrupa bölgesi için, tngiltere Çocuk Yuvalan Mill! Derneği genel sekreteri Bay F. Grimole'i vazifelendirmiştir. Bay Grimole'in 23.8. 1954 tarihinde memleketimize gönderdiği anket, Sağhk ve Sosyal Yar dım Bakanhğı tarafından. Millî Eğitim Bakanhğı ile Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu genel başkanhğına havale edilmiştir. Millî Eğitim i Bakanhğı bu mesele ile ilgili hiç ! bir teşkilâtı olmadığı cevabmı vermiş, Çocuk Esirgeme Kurumu da muharrire haz:rlattığı bir raporla durumu Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanhğına bildirmiştir. Rapor Bay Grimole'e gönderilmek üzere adı eeçen Bakanlık tarafından ingilizceye çe\Tİlmektedir. Aradan bueün tam sekiz ay geçmiş olduğuna göre bu raporun dikkate alınıp ahnmıyacağı şüphelidir. Şimdi bu durumdan ve yürürlükte bulunan gayet açık bunca kanun hükümlerine ra&men çocvıklann eündüz bakımma hiç bir önem verilmçmesinder, kime şikâyet Ptmeli?.. Bu husu?ta harekete gecmesini hangi makamdan istemeli?.. İki yankesici yakalandı Bundan bir müddet evvel Sirkecld'e ntellerden birinde taçralı bir tüccarı 5t>yan yankesicilerden ikisi yakalanmıştır. Tüccarın ccbinden H.50O lira çalan yankesicilerden Orhan Artun Zonfuldakta yakalanmıs ve tevkif edilmiştir. Diğcr suçlu Mehmed Ögen ise İstanbulda Yenişehirde ele geçmiştir. Mehmed polise verdiği ifadede 14.500 lirayı 4 arkadaş aralarmda paylaştıklarınl söylemiştir. Mustafa Yıldızla, Mustfa Çeliker aranmaktadır. İst. Borsasının 29/3/1855 liatları Açıllt Hapama 1 Sterlin 784784 100 Dolar 280.50 280.30 100 Fransıı tranfi 8.8UU.BU 100 Lret 44.8044.80 100 tsviçre frangl «4.0364.03 100 Florln 73.68.4073.68.40 100 Beıçıka rrmngı 5*05 60 100 Dranml 93 3493 34 100 Çekoslo. Kur. 38.88 873888.87 100 Isveç Kur. 54.12.5054.12.50 ESHAM VE % 7 FAİZLÎ TAVtLAT ısoıts \ Sıvas Erzurum 27 21.25 Demiryoıu 1 11.80 1941 Demiryolu II 21.80 Demiryolu III 22 60 • MilU Müdafa 1 2165 Milli Müdafaa n 23.00 Millî Müdaf» III 21 90 Milli Müdala IV 22.15 Ziraat Bankası I 20 90 Ziraat Bankası n 105.50 % 6 FAİZLÎ TAHVILA1 103.60 • 1949 Demlrvolu VI 100.50 Kalkmra I 10:t.50 K^lkınma [1 103.50 Kalkmma III 103 li 1^4x Istıkrazı 1 103.50 1948 Istikrszl • 102.70 1949 Tahvili 5 FAIZLİ TAHVfLÂl 1938 Tahvili Ikramıyeli Müdafı» İkramiyeli D. Yolu IV İkramiyeli D Yolu V 1951 Tahvilt 1953 Tahvili Ziraat Bankası m Ziraat Bankası IV Ziraat Bankası V Ziraat Bankası VI 1949 Tahvili 23 9 5 ' 25 50 110.25 111.25 100.45 100.50 104.25 103.75 103.90 10195 MT^TT^Tİ^ 3 Herke» hastalardan bahsediyor. Kimi: tSen filâm öldünnüştün.» Kimi: «Sen o Mvallıya az mı çektirdin?» diyor. Ölenlerden birer eşya imiş gibi bahsediyorlar. Dr. Robin göylenenlere hiç ehemmiyet vermiyor. Daha doğrusu vermez görünüyor. 5,559,000 Toplam Yeniden kurulan ve kurulmasına genis ölçüd* ve hızla devam edilen aî müesseselerin bu miktarı gittikçe arttığına hiç {üpht yoktur. Bu durumu ve nüfus artışının hın karşısında çift öğretimin tabii bir hal slmasmı. bilhassa büyük şehirlerimizde âvâre çocukların ve bunlar arasında suç işliyenlerin ıztırab verecek şekilde artmasmı, gündüz bakımını zaruri kılan ciddî sebeb ler arasmda mütalea etmek lâzım dır. Okul çağmdan önce ve okul ça ğındaki çocukların gündüz bakımlan, genel eğitimle ve vatandaşlık terbiyesile sıkısıkıya ilgilidir. Ge rek okul çalışmalannı daha verimli kılmak, gerek aile ahengini sağhyarak, çocuğun ve ananın haklarmı korumsk noktasından da gündüz bakımının hususi bir önemı olduğu meydandadır. tlkokulların aileden. ortaokullarm ilkoku'ıdan, liselerin ortaokuldan ve nihayet üniversitenin liselerden şikâyet etmeleri vakıssını, Türk çocuğumm gündüz bakimı davasımn artada ve sahibsiz kahşma bağlamak pek yerindedir. 1950 nüfus sayımı tahlillenne göre Türkivede 0 1 4 yaşları arasında 3789.600 kız. 4.145.000 erkek olmak üzere cem'an 7934.600 çocuk bulunduğunu göstermektedir. U mumî nüfusa nisbeti % 37,95 olan bu çocuklardan 4.237.100 ü okul öncesi, 3.697.500 ü mecburî ilk öğretim çağında bulunmaktadır. Bu muazz?nı aded karşısmda gündüz bakımının ne büyük bir dava ol Ordu takımımızın K«nc futbolcu.su Saim dün Galatasaray kulübu il« «nla$mj« ve mukavelesini imzalamıstır. Yukarıdaki resimde Saim mukavelesini imzalarken görülmektedİT. 4.5 FAİZLİ TAHVİLAî 107.25 Banka Hisseleri ve Madea Şirketlerl T. C. Merkeı Bankası 2Î7.0O Garanti Bankası a . 132.00* Oı And. In 195.00 Türkiye Kredi Bankan 132 50 U Bankası «4.50 Yapı ve Kredi Bankası B. 17.00 Akbank T. A. O. 1350 Sanayi Kalkmma Bt. 106.80' Aslan Çünenot 69.30 Sark DegırmenJerl 4İİ.50 Ticaret Bankası 69.30 PARİS BORSAS1 ALTIN FIAT1 (1) kilo altın 426 000 Fr. ( l ı Dolar 370 Fr. SERBEST PTYASADA DÖVİZLER Sterlin efektif Fransız frangı (1000) TürkishAccant Dqlar efektif Dolar N W. Isviçre Frangı 17501800 1800 19501975 735740 763766 177178 4 Dr. Robin kadehini bir hamlods boşaltıyor Acaba biddetlendi mi? Ne gezer? O da gülüyor, şakalaşıyor. Burada hiç bir seyin ehemiyeti yok. Mamafih şu hekimlik zor sey... Çok maddi... yaralan, kanı, hıçkırıklan unutiçin gülmek lâzım. (Arfcasi var) SARRAFLAJRDA ALTIN 58505S60 Cumhuriyet Ata. 67006725 Reşad 69507000 İngiliz 55305540 Gulden 858860 Külçe K.ALIN BESIBIRLÎKLEK Cumhuriyet 2825028500 Reşad 51500 51750 Hamid 3725037500 Aziz 3200032200 >,aı 15 te t«bit edlldi ı*ı Isaretltıeı Bnrıada auamel* Türkivede neşri hakkı yafnız gazetemize aiddir. Türkiye yeni bir filmin Fransız takımmm kadrosu Ankara günü çevrilmesîne yardîm edecek saat 15.30 29 (a.a.) Pazarstadında da Mithatpaşa yapılacak olan Türkiye Fransa B millî futbol krşılaşmasım beynelmüel İtalya hakemlerinden Jonni idare edecektir. Yan hakemlerden biri beynelmilel Fransız hakemi Fauknombeghe, diğeri de beynelmilel Türk hakemi Cezmi Başardır. İtalyan hakemi 1 nisan 1955 cuma günü saat 22 de uçakla İstanbula gelmiş olacaktır. 31 mart perşembe günü saat 17.55 te İstanbula gelmesi beklenen Fran sız futbolculan şunlardır: Halecic: Bernar, Bekler: Bonven. Buşe, Haflar: Ninel, Kaelbel, Ferri, Forlar Foix, Fonten, Celoliver, Della, Ciccca. Dilla. Deriya. İhtiyatlar: Rusel, Maziman, Büller. Antrenör: Snella. Diğer t^raftan 3 nisan pazar şünü Bağdada Türkiye Irak miliî takımları arasında vqn']maSı düşünülen. Türkiye Irak millî maçı Irak Futbol şampiycnunun ileri sürdüğü sebeb dolayısile geri bırakılmıştır. Sudanda bir güzellik müsabakası tertib edilmiştir. Yukarıdaki resimde bu müsabakaya katılan Sudanlı güzellerden bir grup görülmektedir. Kraliçe üân edilene mükâfatı Sudan Başbakanı tarafından verilmiştir. Hollywood 29 (Usis) İrwin Allen, Warner Brothers için «Hayvan Dünyası» isimli iki saatlik oir dökümanter film çevirecektir. Irwin Allen'in bundan önce çevirdiği «Etrafımızdaki Deniz» isimli film büyük başan sağlamıştır. Hayvan Dünyası 2.000.000.000 yıl önce tarihten evvelki dev hayvanlarm yeryüzünde başıboş dolaşmalarını belirtecektir. Türkiye, Brezilya, Venezuella, Peru, Yeni Zelanda, Meksika, Suudî Arabistan, İsveç, Norveç, Hindistan, Danimarka ve Avustralya hükumetieri, i|biriiği va'dinde bulunmuşlardır. Arjantir.de tevkif edilen üniversiteliler New York 29 (AP) New York Times bugün Arjantin Cumhur Bsş kanı Juan Peron'un şahsî emrile 114 Üniversite talebesinin mahpas turulduklarını yazmış ve şunları ilâve etmiştir: «Yegâne suçları, Peron'un diktatörlük rejimine muhalif oluşlarıdır.» Bu husustaki havadis, gazeteye, Times'in muhabiri Hfrbert M. Matt hews tarafmdan Şiii başkenti Santiego'dsn gönderilmiştir. Muhabir. pazar gecesi, bu mevkuf talebeden 12 kadarmı Buenos Aires banliyösünde kâin Devoto hapisanesinde gizlice ziyaret etti^ini, çocuklardan birinin akrab=sı olar=!< napisaneye girebüdiğini yazmışür. Bir Amerikan gemisi geliyor Amerikan donanmasma mensub «Usns Kingsport Victory » is mli nakliye gemisi 31 mart 19^5 ^n be günü limanmıızı ziyaret edeUün Bir'eik Araerikada yeni bir ?to:ıı ini. lâkı vukua gelmıstır. Tecı ubulere ^skcrıpr de cektir. l igtirak etmiğtir. Yukarıdaki resim. bundan evvel yapüan atpm infilâkı sırasında cekümiitir. . Belc'kada hükunıetın eğitim politikajnı b r ğorımiyen kato!;k''.r niimayişlerine devam eti mektoüırler. Yukarıdaki reiinı. şeçerı Kon BriiAöelde töÂiinüstir. IUaıje su s^karak katolık nıi». mayijçileri daj;ıtnıaya caü^maktadıx.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog