Bugünden 1930'a 5,439,797 adet makaleKatalog


«
»

DÖR* CL'MHUKİYKT 30 Mart 1855 BUGÜN MATINELERDEN İTİBAREN Ordu ve < Fınallerı tek devrelı I g usulu ıle :ec;leıın duust hreketlerinden c k memnunduılar It lyanlar.n maçtan ypılan ve dort Ordu t=k"nı arasmda o\nanan Dunya Ordulararası sonra, 12 oyuncu ile oynaoığımızı Futhol Sampıvonasınm netıcesınde ıddıa etmeleıı uzerıne hakem r a Turk Ordu takımı şampıyon oldu porunu tetkik eden Fransız. Ho lanria'ı ve Mısırlı dplegelerın ıttiEvvelVi eece Yeşılkoy hava ala fakla lphimızde k»rar almaları da nında ıcten gelen co?kun tezahu fok enteıe^andır ratb kar=ıl nan Odu takınvmuın • herrer. bütun elemanlan hem mem Son gunleıde ortava Akden z fut nun ve hem ^e mahzundula Mem nundular çunku O' Hula'arası dun bol ş mpı>onası ile alâkaiı bir idya şamnıvonu olmushrdı Mahzun dıa ortava atıldı A Millî takımının dular Mısır Ordu takmına kaza maçı olduğu gün, B Millî takımı ile bu şarrpivonada oynam k hakeserı m ?iub olmuşlardı. kı valn;z I'alya ile Fransaya <""* İrlaıecıleı ve oyuncuUr bir turlu ımış' Futbol Feder?svonu Teısı Mısır maRİubıyetını unutamıyoılar Hasan Polst, bu hususta bir haın ve şampiyor.luklan ile tesellı bulu toclantısı vapar?k protokolun teryorlardı. cumesini bütün gazetelere verc'jğ Mısırhlann Türk Ordu takımım e>bı fransızca aslını da istivemeıe yendıkten sonra yaptıkları aşırı bu toplantıda okutturacakrmş Fu derecedekı taşkınlıklara, Abdul Na protokolun iyice tetkikı netic^inde sırın buvuk bır zafer kazsnmış B tak'mlarile oynfmak tıakkı A kumandfnlaıa tahsis ettiğı nışanla I t^kımlarının maçı olm:sı balıııde rı futbolcularına vermesi mukad butün bu sampivonaya kartssn mOder akıbetlerıni değiştirmedi. Şjm letlere avni sartlarla \erıld ği âyan piyonamn son maçı olan Hotanda bevan mevdana çıkm = kta 'mış Miâir karsılsşmasında her Holanda Bu durum müvacehesinde indî golu atıldıkça Holandalı santrafo iddıal?rdan ziva^e realitelerle korun sevınçle bizim futbolculara se nuşmağı âdet edinmiş olan Futbol lâm almasrnı da düny» şampıyon Federasyonu Baskanının bu 'OD larımız bır türlü unutamıyorlar. lantısmı sabırsızhkla bekiivoruz Maamaiıh, idareciler Mısırlı ıdaHaluk San AZAK ve ^ır 'ile 'ei= nin MİLLÎ MÎLLÎ'de 2 nci füm DAĞLAR CANAVARÎ Renkli Macera ve dehşet dolu fılra Sınemalarınaa: Oynadığı her yerde hasılât rekoru kıran v« hırincılığı kpzpnsn buvük aıle dramı. r RADYO BugünJcü progTMD İSTANBUL ^ S A R H O Ş (Türkce) fedakârlığı ve h°vecanh macaralan Turkçe Macera. aşk ve ihtiras A7\K'ta 2 nci film TALİHSİZ KIZLAR RT' ELEK Sinemasında Her zaman içın beyaz perden n k=hkaha krah REO SKELTON ı 1 6ANGSTERLER ARASINDA Metro Goldvvyn Mayer fılmi İlâve ol^rak FOX Dunya Havadislerı ve renkli MIK.I MAVS ESAT MAHMU1 KARAKUKTun CSEKİ tarafından dayanılmaz deıecede şen ve nefis ı^ı., bır H n t.U,ri..ı. 12 27 Açılış ve program 1230 muzığı ve hafıf melodıler (Pl ) 13 00 "az eserien, çalanlar Hakk, Derman F.kret Kutluğ Yorgo Bacanos. Haluk Recaı 13 15 Şarkılar (Pl ) 13 45 Haberler 14 00 Rad>o salon orkes U30 Şarkılar Nevzad Ya.<,mtrasl su 14 45 Be>az perdeden iıuzık (Pl ) 15 00 Kapanış * 16 57 Açılıs ve program 17 00 Turkuler okuyan Azız Şenses 17 20 Dans muzığı (Pl » 17 40 Bale sahnel e r l ( pı ı 1 8 00 Şarkılar .okuvin: Rıza Rıt 18 30 Buyuk vırtuozlar IP1 ) 18 45 nhan Gançer ve arkadjjları 19 10 Radyo kume fasıl he>eü 19 45 Haberler 20 00 Gıtar kuartetı 20 15 Radyo Gazetesı 20 30 nen Turk Musıkısi Konservatuarı Derneğl 21 00 Bunu duydunuz mu' Hazırlıyan Adh Moran 21 10 Munır Nureddin Selçuk 2140 Şehıroen bır roportaj 21 55 Sevılmış şarkılar (Özel Pl ) 22 15 Operalardan hıkâveler 23 30 Hafıf sololar (Pl > 23 15 Haberler 23 30 Kamoıyo Borsa Program 23 35 Dans mu'igı (Pl ) 24 00 K^r.anış. Otobüsler İhtiyacı Karşılamıyog Istanbul şehrinde olduğu g ibi, yurdun öbür taraflarında da durum aynıdır. Otobü» ve kamyon nakliyatı yüzünden bir inkişaf olmuştu; şimdi tersine bir gelişrre kaydedilmesin. Bilhassa şehirlerin genişlediği şu sırada otobüslerin aksaması ehemmiyetli bir mesele teşkil ediyor Otobüs servislerinin bozulduğuna I dfir vatandaşlardan türlü şıkâyet I leı alıyoruz. | Bu mevzuun yakında iyi neti I ceve bağlanamıyacaği beüi olmakt dır. Butün ümıd, yurdda bır kam yon ve otobüs fabrikası kurulmasındadır. Ben aczimi kabul eden tahsile meraklıbir memurum, rehber anyorm Bendeniz biıyukçe bir müessesenin mühim bir mevklini isgal etmekteyim Fakat kendinıi buraya lâyık görmuyorum Çunku orta vıekteb mezunu birine bu kadar ehemmiyetli bır vazifenm verilmesini doğru bulmuyorum Feragat ta edemivcrum. Nihayet nkııtmaöa mecbur olduğum ıki oğlum var Kendilerim yetiştirmeğe gayret ediyorum .Bu sefer de maU durumum musaade etmıyor. Maalesei muesseseler memurlarınm vctişmcsıle alâkadar olmuyor Rast gele mesıJiyet yüklüyor. Bu dertler o kadar vvhimdir ki sutununuzun iyi ntyetıne rağmen alâka uyandırabileceğine kani de&lım Htç olmazsa bazı bnsrf h'rrn;ıef!eri esirgememeleri rçın alakalıların nazarı dıkkatmı celbetmenizi istirham edenm. 1 Istanbul Yuksek Ekonomi ve Ticaret Okulunda 1 marttan itıbaren başhyarak devam etmekte olan, pratık ticaret, muhasebe, hesab ve muhaberat kursunun derslerinden bizim gıbi Tasradaki memnrların daı ıstıjade edebilmesi için fcıymetlf oğretmenlerin verdjğı dertleri not halinde teksir ederek bedeli mukabıhnde alablU metnız sağlansa ... ... 2 Her memurun basii hufcufe HI«Wn« ihttyacı oldugunu ben şahsen siddetle hissediyorum. 3 Hxç olmazia bir öğretici gazete ve mecmua mtmurlar tarafından bu hu*uslarda sorulacak sualleri c«vablandıracak bir süty.n ihdas etse. .„„„„,»,•„„ 4 Mecelle diye huVvkun bir kısmivar zannedıyorum Oradan bazı kaidele, soylüyorlar. ttuanlann hayattaki hattı hareketlerini iavıim icin çok iaydah goruyorum. Acaba bunun Jcitrbtnt nasrl temin ederım? (Aczimden utandığım için \sim ve adret veremiyeceğim affedin.) CEVABIMIZ vbgkfl vbgk V ^ Bu ıtırafname, gece kurslannın ve faydah ucuz nesrıyatın devletimıze ve milletımize ne derece faydah olacagını gost«nyor. Bugünkü şartlara göre, otobüsler çoğaltılamaz KADIN .5 E V E R S E MLZ.UFER TEAIA GÜLISTAN GÜZEY Kejisor: ATTF YILMAZ Bu akş amdan ıtıbaren Pangt ltı INCI Sinemasında Pek vakında 1 4 nıs nda Beşıkt;.ş GUREL 6 nısanda AHKARA 7 nısanda ' PARK SUS, 12 n^anda Mersın HALKEVI Smemalarında ı Sporcular sigorta ediliyor Beden Terbıyesi Umum Mudurluğu, yurd dışına çıkacak bilumum sporcuları sigorta ettınneğe karar vermişür. Kamp sırasında başlıyacak bu 10 bıner liralık sigorta, seyahat ddnüşu bitecektir. Bu cümleden olmafc üzere İtalyaya gıdecek genc Millî takım ıle Yugoslavyaya gıde•ek atletlerımız, sigorta ettı Futbol Federasyonunun Tebliği Futbol Federasyonundan tebliğ edılmiştir: 1 İtflyada dünya şampıyonasını kazanan Ordu takımımızın yur da avdetinden sonra bu maçları seyretmeğe gonderılen Federasyon müşahidimizin kanaat ve görüşleri alındıktan sonra seleksiyon komi tesınce aşağıda isimleri yazılı elemanlar Millî takım namzed kadrouna ithal edılmışlerdir. Ankara Karagucünden Mustafa Ertan, Galatasarsydan Rober Er \ol, Kadri Aytaç, Denzgücunden iaim Taşengin. 2 Santrafor Ali Beratlıgil, İ alyada yapılan% maçlarda sskct anmıştır. Arızasmın tedavi ve istırahatle millî maça kadar tama mıle ıyıleşemiyeceği duşünulerek bılmecburıye ktdrova alınmamıştır 3 3 nisan 1955 pazar gunu 'apılacak millî musabaka ıcn Fran a millî takımı 31 mart 1955 per şembe gunü saat 17 55 te İstanbula uçakla Relecektir. 4 Millî m^çı idare ermek üzere İtalva Federasyonundan be^Tielmilel hakem Joani vazıfelendırıl mış olup. 1 nısan cuma gunü u çakla çehrımıze gelecektır. 5 Yan hakerılerınden bır Fran sız FauknemHeghe, diğerı Turk Cezmi Başardır. 6 Fransız millî t'kımı 4 n i ssn pazartesı günu memleketimızden ayrılacaktır 7 Mı^afır Fransız takımının şehrimizde ıkametı müddetınce tan zım edılen program ayrıca ılân e dılecektır. 8 Millî maç dolayısile Fede rasAonumuzea davetli bulun = n millî futbolculanmız, kendilerine ayrılan dîvetıyeleri almak üzere en geç 2 rosan cumartesi günü saat 13 e kadar Sıraselvilerdeki Bejen Terbıyesi Bölge bmasmdan bizzat almsları rica olunur. Yenİ Ve CembCrlİtaŞ Smemalannda Matınelerden itıbaren bır şahe^er Turkçe ROBERT TAYLOR STtVVARD GBFVGHî ANN BLYTH ALL THE BROTHERS WERS VALİANT Orijinal JANE WYMAN Korkusuz Kardesler *™™ Renkli RAY MILLAND Bir Harika Gel Barısalım (Let's Do İt Agaın) Yerlerımız numcralıdır, evvelden aldırınız. Aksaray BULVAR Sinemasında Bugun Mat nelerden İtıbaren Türk filmciliğınin en çok sevılen artıstlerınm muvaff kıyetle çevırdıkleri ve çok beğenılen Fransız B. Millî takunı perşembe akşamı geliyor OnuTiuzdeki pazar gunu Akdenız ç=npıvonası çın mılü futbol takımımızla karşılaşacak olan Fransa B rnılli futbol takımı \arin gece s n t 21,45 te uçakla şehrnııae geİPrp'ctır BATAKTÂKİ KIZ 0>mjanl»r: NERİMAN KÖKSAL POLA MORELLİ ve 1X'RAN SEYFIOĞLU Numaralı yerlerin ev\elden temını ıca olunur. Matineler: Pazar 11.15. Her gun 130 335 605 Suare 915 te «Taşhtarla otobüslerin başlıklı vazı hakkında E T T . Müdürluğünden: ANKARA «Bugunkü şartlar dahilinde mev 7 28 Açılış ve program 7 30 Mu cud hatlarda otobüs savısını arttırsette orkestralnn ı Pl ) 7 45 H^ber mağa ımkân gorulememektedır Ol e r soo Çesıdlı Turk muzıgı (Pl ı R 30 Zaruri ıhtıvac maddelerı fıat lıs tobüs temın edıldıkce butun semtseferler te>ıı 8 40 Hafıf muzık (Pl ı » 1 leın, ıhtıyaclarına gore S.ırkı \,t turkuler ı Pl 1 9 3 0 Sın»ru arttırılacaktır.» dunvası (Pl ) 10 00 Kapanış RİCAMİZ: * E T T otobüs çoğaltılması temen11 58 Açılış ve program 12 00 Cumhııı Baskanlığı armoni muzıkası nılerini hep aynı şekılde cevab12 30 Rchıye Akimrian şarkılar 13 00 l?ndırıyor Bu sebeble okuyuculaHabprler 13 15 Oğle muzıgı (Pl I rımızdan rıca ederiz, otobüs sefer14 00 Bavram Aracıdan turkııl»r lerınin çoğaltılması temennıler nı 1115 Beraber şarkılar 14 30 Haf: snlolar ve melodıler 15 00 Okul ko şımdıhk tekarlamasınlar. şesı 15 15 Gluck' Parıs VP Helen ope ra«ından svııt 'Pl ) 15 30 Saz e«er Gayret olunmaktadır lerı 15 45 Nezahat Üstun Zıva Taskentten şnrkılar 16 00 Kapanış «Beş otobüs servisi aksadı» baş* lıklı yazı hakkında E.TT. Mudur16 58 Açılış ve program 17 00 luğunden: Gencler İçın muzık (Pl ) 17 30 Rad••Sefer esnasında ârızaya uğrıyan vo ile ingılızce 17 45 Muallâ Aracıoan şarkılar 18 00 Turkçe tango otobüslerin yerine bazı ahvalde bır lar (Pl ) 18 15 Kovjn saat' 1830 dığerı verilmedığı takdirde seferYurddan sesler 19 00 Haberler lerm tarıfede gostenlen fasüoiarı 19 15 Tarıhten bır yaprak 19 20 Orke<tra ıle Turk muzığı 19 45 Mu aştıkları vâkı olmakla beraber ta7affer nkardan şarkılar 2015 Rad rıfelerin tatbikına eldeki ımkânlaı yo Gaze'esi 20 30 Muzfk ve Knmedı nısbetinde gayret olunmaktadır:» 22 00 Buvuk Mıllet Meclısınde bugun 22 15 Muizk eserlerının dıli Eslci otobüslerin bir kısmı 22 45 Haberler 23 00 Muzık (Pl ) 2310 Lâtm Amerıka dans orkestraları yıprandığından... (Pl ) 24 00 Kapanıs «Emirgân yolcuları otobüs sıkıntısı çekıyor» başlıklı yazı hakkında E.TT. Müdürluğünden: «Eski otobüslerimizden bir kısmı yıprancrak tamirat için çek'lmis. olduğundan yerlerine yeni arabalar verılmıştır. Şehrin her tarafında i7diham saatlerinde ıhtiyac fazladır. İdaremız, muşkul şartlar altında normal servislerin idamesıne ça lışmakta olduğundan bugün içın I Emugân hattının takvıyesı mümkun gorulememektedır.» BULMAC Bu yolun tamiri arzu ediliyor «Yazın gene tozlara batscağız» başlıklı yazı hakkında Fen İşleri Müdürluğünden: «İnşa ve tamır olunacar yollar, Genel Meclıs Bayındırlık Komisyonu tar f'ndan tesbıt edilmektedir Adı geçen yol içın evvelce müacaat yapılmıştır Bu yolun '955 yılı inşa proçramının tesbıtmde na zarı dikkate ahnması hususu Bavındırhk Komisyonuna arzed loııştır.» Çöpçü,* hizmette kusur etmemiş «Çopçüyü bize uğratmak beledlyeye külfet midir?» b8Ş.lıkh yaz» hakkında Temizlık İşleri Müdürluğünden: «Bölge memurluğunca bu mmhalde yapılan soruşturmada sokak sakinlerinm çöpten bir jikâyet>rl olmadıeı jnlasılmıştır.» S*'td Salâhaddin Cihanoğlu Kr*l Ituoasına davet edildi Tnsıltere hjtbol federasvanu umnmi «âtıbı Mıster Stenley Ravu« aonderdıâı bır mektubda şoyle HpTipktedır: Istaı.nul bolgesi müdürü olan siz S=ıd Salâhsrldın Cıhanoğlunu Lcndr?.}= ol i'iğıınuz zaman tanıdım Kral kupa«ı fınal maçını takıb etm<,lt uz" P "=ızı davet edıyorum Sa d SslAhaddın bu nazıkâne davete tesptkur etmıştır. f Bu gece YILDIZ Sinemasında GÜZELLER TÎCARETİ ( V E R G I N İ T A ) Orij ral ELEONORA KOSSİ DRAGO IRENE GENNA TAMARA LFLS iRANCA MARZI LEONARDO CORTESE Kırojetız zavallı kızları mahva surukhyen bır şebekenin ıçyuzunj gosteren içtımaî bır dram. Yerierınızı ev\ elden aldırınız. Tel: 42847 Mondial Film Millî takım kampı. Adadan Yeşilköye nakledildi r>ün Adada kampa girmiş olan millî futbol takımı namzedleri rahatsız olduklarından. genc millî takımmın bulunduğu Yeşılkoye nakledılmislerdır Ea suretle Yeşılköy bir futbolcu lar yurdu hal'ne gelmıştır Perşem be günü şehrimize gelecek olan Fransızlar da Yeşılkoyde kalacaklardır. Kadıköy H A L E Sinemasında Bugun matınelerden itıbaren Dillere destan olan şahane bir film 1 99 UNCL SOKAK (İngilizce) JOHNY PAYNE EVELYN KAYES 2 D E N İ Z A L T 1 A K I N C I L A R Turkçe MARY STEVZNS DOROTHY MALONE OSMANLI BANKASI İ L  N tAile Sandığu hesabının 25 Mart 195; tar.hinde ıcra edilen ikramıye ke«ide«: netıceleri: 1 Aded TL 1 000 Izmır 10 » TL. 250 Edremid Yeni cami Karfık( Ak^ehır Beyoâ lu Izmir Adani 15 > TL 100 Yenicamı Sam sun Tarsus Ga Uta Beyoğlu Ceyhan Ankara Akşehır Taksım ÖLÜM Merhum Ferik Mehmed Servet Pajanın oglu. Mükerem Torün zevd rah metlı Nedım Servet Tor ıle eskf Gümuşhane mebusu Edıb Servet Torun kardeslerı, Vedad N'edım Tor Saciun Törun amcaları. Emel Harunoîlu Nihal Errug, Sevinç Solaksııbasının habaları Trabzor mebuju Muzaffer Harunoğlu Hasan Refık Srruğ ve Tevfık Solak'ubasının kaymbabalan, Onlversıte SaSlık Merkezi Hekımi Dr. FİKRİ SERVTT TÖR 29 mart salı gunu fucce«en vefat etmiştır. Cenazesi bugun oğle namazını muteak'b Beşıktaşta Sınanpaja Camünden kaHırılıp Yahvaefendı mezarlıSına alle makberesme tevdl olunacak+ır Çelenk gonderilmemesi arzusu üzerlne rıca olunur. \ Şehzadebaşı EĞE Sinemasında Bugun matınelerden itıbaren İstsnbulda ilk defa turkçe «Keyfî işlıyen Bakırköy otobüslerı» başlıklı yazı hakkında E.T.T. Müdürluğünden: • ttİdaremiz otobüslori Bakırköye Topkapıdan geçerek girmektedirler Edırnekapı yolu ile giden otobüsSOLD\.\ S ler, husust şahıslara aid olduklarm1 Tamam le bağımsızlıgına »ahib dan mevzuubahs şikâyetin İdarebulun^n ııkı kel me) 2 Engızısyonculirın kurhanlarına vapmfkt.jn ze\k mizle alâkası bulunmamaktadır.» aldıkları 3 Davud Pe\ gambere Tanrının eonderdıgı kıtab, Israeldekı İmtihan şekli, bazı talebeyi bır şehrın jarısı 4 Şaır Hayyamın memleketı bır emır. 5 Âlımler demenun etti nızın bu ve buna ?ıd olan hareketınden elektr.k kuvvetl elde etmeğı duşunuMaarif Vekâletinin Jise bit m e vorUr, Ispanvadakı gureş mejdanla imtihan şekli hakkında aldığı son rının hav\an kahramanı 6 Çok mashosun varısı, koşe başını tutup kaıar bizlerı çok sevindırmiştir. Başta saym Vekil Celâl Yardımcı bızı kazıklıjan \emısçı 7 Tersı «son derece aptal» manasınadır ııkı oldufu halde. kararın alınmasında nclımeı 8 Ekserı yıllar mahsııl yetısmesı bakımından memleketımızde hemfıkir ol?n diğer Maarif erkânına sonsuz şükranlarımızı «unahasıl olan durum Yl'KMtlHAN AS\ölTA: 1 Adam akıllı yenilme ve maglüb Lıse 6. Ed. öğrencileri olma hıh 2 Endışe ve ıztırab Içine Aydın duşmesine sebeb olarak 3 Çevnımce «terım« manasınadır, bir ha»vanın varısı 4 Çoctıkların çok sevd'kleÇöplerimizi sokağa mı rmden kedın n fervadının altıda i'cu 5 Bır çopul takısı. ı^kamiılde bir dökelim? kâgıd 6 Fırlat olmjş baba ana ve onun eskısi ıle ıft'har edıletrez. 7 Çarşıkapı Divanıâli sokağmda otek olarak ve bıncık 8 Iç sıkıntısı urmaktavım. Maalesef sokağımıza çöpçü ancak haftada bir gün uğra^ * •> * i » maktadır. Bu nasıl belediyedir an EİR ZİUİR'UİMİ* lamıvorum. Türkiyenin en meden! şehrinde böyle olur m u ' B T nafta V|A arfında biriken çöpleri koyacak r LIAJRİİHHIA er bulamıvoruz. Sokağa mı doKeim istiyorlar? PİEİYİ*|O|İ|Z|İ Emine Tunc m fil II 1 1 111 1 1 1 1 1 1 1 I• 1 I i l»l 1 1 1*1 1 1*1 1 !t| 1 1 1 1 111 Ucuz tedavi, ucuz ilâç... O otobüsler hususidir ıiDiaioiAiM V CANAVAR'm DAMGASI . CEMAL REŞİD REY Idarcsındc ISTtMBUL FIURM0M OERIE9 1S5I 1955 «evslnıı S m lim» Kens«i (HUMANÇU) İnsaf bılmez, kanun tanımaz, korkunç şahsiyet olan canavar ruhlj doktor Humanço'yu Bay Çetın'e karşı esrarengız ve akla hayaıe gelmiyen entnkalarını heyecanla bu fılmde seyredeceksınız Matineleı sabah saat 10 dan ıtıbaıen devamhdır. Millî Film Beyoğlu İSTANBUL SUK3U CANAL'm İSENFONiK KONSER SCLIST NİCCLE 3UUİİ H ENRİOT 1 SARAY'dıI E..c .er Cısc^e Satilmaiiadır îî! ISI4MİII Ot'VKtTl , fier akşam saâl l\ de KI/MA BIKAOt.K V(J.1VI( • Opoıet i oe r öe Nakılt T Karaca Mu? k Cehmı fcee K Kapoceıli Çaıs* t)Da Cumartes! t Sıai 15 te matıne Ciiiıidtlesı tale.ıpve Çar^amha halka ten7!iaıiı rrıatıne Keişemhe aeceierı tajeoevt teı ıptınu oa7artp£i seceterı de tem«ıl vardır Kadın .»lbiselerine aid olanlarKr Temel Bi(,kı 500 Biçkı Tatbıkatı Dıkiş ve Prova'ar 500 Yuksek Bıcki Kaıdelen 2^0 Yapma Çıçekler 150 Hocasız Sankacılık 15ü Erkeklere aıd olanlarBıçkı Dersl^rı 500 GomJ°k ve Fııamalar 300 Başlıca buvuk kıtabcılar da bulunur Taşra sıpanş lerı (Sjkıi Canal Posta kııtusu 97.İ I=tanbul) ad resıne vapıimalıdır Para s) pe^ırı eonHerılen kıtab lar taanh.ıdhı cnnderılır Biçki Kifabları MARMARA ve ALEMDAR Smemalannda bugun matınelerden itıbaren ki muazzam renkli film bır arada. . . 1 . ÖLÜM MEYDANXARI (Sang et Lumıere) \ Zsa Zsa Gabor Daniel Gelin / l SİHİRLİ KILIÇ f CBolden Blade) ' Rock Hudson Piper Laurie \ u Bu ıki şahane fılmı muhskkak Üsküdar SUNAR Sinemasında Senenin onutulmaz şah^serı 1 R A P S O D İ ( R e n k l i ) ELIZABETH TAYLOR VİTTOR O GASSMAN 2 B A Ğ D A D M E L İ K E S İ (Renkli Turkçe) P . n ' L H E V R E T ı PATRİCIA U£DW4 I in^i Sınıf Opratöre ihfîyaç Vardır 3GREYDER 4 E K S K * " A T Ö R Operatorune ıhtıvaç vardır. Taliblerin neıeleıde ve hangı makıneıeıde çalıştıkl o nnı bildırır mektubla ve\a b zz=t. Aydın rynttn kntıı=u l > Makıne Servisi adre^ınp mıııacaatlerı * Kıymetli Fabrika Arsaları Topkapıda, Londra a^faltı ıızcrındo, anıpul fahııkası karşısında Yakındoğu ile Ornekbagı nra>ında terkübU, elektrığı olan beherı 500ı1. C O , 10000 ve daha iazla metOO rekarelık arsalar satılıktıı. Tel 36058 350 metreye 15 kuruş gore • na £ 19 3 955 günü beş «rkadas Ya I vesi ne olabıl r? «350 metre 15 kuruş farkeder Gazı Cad İş Han No rımburgazın Mağara burnuna gezm:?.. başlıklı yazı hakkında ET.T. Dıyarbskır mek içm gitmiştik. Bu nrada içiMüdürluğünden: CEVABIMIZ: Istanbul Beledıyesı mizden birinin yanında bulunan Buna rağmen isim ve adres' • | «Taksım Hava alanı otobüs hat av tüfeği kazara ateş alarak bir f bızde mahfuz tutuıan mektub .. tı, hususi şartbrla tesıs edıhnış ve ŞEH1K 11VA1KULAKI baal 11 de arkadaşı yaraladı. Civarda bulu •'ardan büyük fayda vardır Bız); ucret tarıfelerinde mıntıka usulü ÜKAM KISM1 nan bir askerl telefondan alaya te X bu usule devam esas al'nmıstır Bugun Kin bir fleedeceğiz lefon ettirdik Bes dakıka geçme TTiahkeme k'rs'i olmak"7!n isirr 1 ğışiklik mumkun goriilememekteSen ril. den 213 üncü piyade alayından • ve adresleri fâs etmeyiz Ben Vaşajajım +. dir.n Yazan CESARÜ Yuzbaşı Şadi Bey bir jiple geleİLÂVEMTZ: GIULIÜ \IOLA rek yaralıyı Bakırköy Akıl hastaCh'e ıse ">"0 met'pvi iyi havaTurkçesı MUHS1N ERTUĞRUL Edirnedeki acayib deli da yurumeli Fazla değil eDe ge^eslrti. nesine götürdü. Burada bulunan He. Cdrid.ı.Ud mşarıj bir doktor, yanındaki bayan arkaPazartesı akjamlan temsU voktur Edirnede, ana caddelerde rtolpşan Teıeton 4^15' daşının müdahalesine rağmen mü bir deL var. Her gün tepeden tır Ah şu ağaçlar ve kuşlar! «Lâlehde kapalı duıcğın pislığı» temadiyen kan kaybetmekte olan nağa ksdar askerî unıforma gıyeKOMKIH KISMI arkadaşımızı hastaneye kabul et rek bazan subay bazan gedikli. ba hskkında E T T Umum Mudurluğü MAI1ALLEMN RüMANl medi. Ve bütün ricalanmıza rağ zan da onbaşı veya çavuş rüt*>e taraf'ndan: Yazan RIFAI CA.N «idaremız bütün şehir içi kapab Mo perşembf âHsamı taıeD* g«ee«dlı men en ufak bir pansuman dahi lerini omuzlarına veya kollarına Salı akşamiarı temsll ıroktuı yapmadı. Yanındaki bayan da va takar?k heıkesın gozu önünde per duraklarmı veni tipte ve seri halic Cumaresı ve «arşamba gunierl zifenızdir, yapmanız lâzımdır de vasızca dobsmakta. bağırıp çağır de mşa etmektedır Ancak bunlarır saat 14 30 da Çocuk ny«tıo»u diği halde doktor beyın keyfi ol maktpc'r. Bu zavallı ak:l hastası ıhtıyaca gore etraflan kapatılmakUraro ee Komedıde pazaı tunlen madı. Yarah genci bir taksi ile nın uzerinr'e askeıî rütbe ışaıet tadır .Lâlelıdeki durak ıki tarafj »aat 15 30 da matıne leırtnn «U4UÜ Cerrahpaşa hastanesıne naklettık lerını gordiıkce ılsılılprm ve\<* ru' hizmet ettığınden etrafı kapatılmaEMIMONC rnvisıı.ı vM Cagalneiü Ogrenci u>kalınd« Hastaya hemen kan verdıler ve be sahibı skerin buna n cu. nuinı mıstır. Temi7İik i^lerine dıkkat edı'mek(Eskı Halkevı) tam zamanında yetışmış olduğu olmadığına ha\ıet etTekteyım KL'KTLAK • K l /.l I.AK muzu söylediler. Biz Mağara burTurk ordusunun kıvafet. tutbe le beıaber ağaçlarm ve kuşlam Yazan a N OSIK«'VSKİ nunda iken imdadımıza yetişen ve îşaretlerınin bö\ le btr seiâ^ıi u ı mevcudıyeti, daımî temız tutulma' Turkçest ÂSUUf İOHKKUĞLO Yuzbaşınm bu iş vazifesi değildi. zerınde ve bovle durumda Tehır j sına imkln bırakmamaktadır. Bu rem<!iı eıınıer): Persembe îurns Ve sıvıllerle alâkalanmasına kımse edilrreci. bıhusus Edırne Eibi bır I ".u:ağın vazıyeti yenıden tetkik e•unıartpsı o»?ar Pazaı pnılen «as Böyle olduğu halHe =eıh d şehrinde mıliî hısle.i son dılmekte \e devamlı olarpk temiı IS 30 da mstıne Cîim» »Ksamı »ı»o karışamazdı bu bey bıze ehnden şelen yardmu derece • encide etmektedır. Hele ' tutulması husasunda alâkadarlarl Gışeleı herpm ssat 12 de scılT yaptı Fakat Bakırköy lü doktor bazı gunler bu zavallı ıdarrn sna I e m l r v e n l ı n ı ş bulunmaktadır.» dd d kbl k yarahnın kotu vazıvetıni ^ordusu cadde ortasında mekteblerm ç:kış halde yaraya elinı sürmedı Tr.ss =a tinde en ayıb ve müstehcen küBasan n rnyaD >\L'N OLMASAYIH fur ve sözlerle bağırması, yalnız Cumhurıvet Matoaacılık »• Komedı 3 perdf nivet ve doktorluk şerefı bunu mu; b u n u duvan karlın ve kızUun d e a7an AndrĞ ROUîs^K GazetecıliK furk Anonım Şırket) ıeab ettırırdı? 5il. erlıpklprın bilp viıziınıi kızirtÇevııen Prnl Cacnlnğlu Hltovı «r>k>k Nn fn 4) UeJreddın TUNLEL, Doktorun Instavı kabul etme'Iı m kt.'dır Yalnız bi^ı rlpöıt ec'iebî SMhiblcri sıhre\f Kovan Mtitıslft C,ıne daır elımızde ımzalı lc.Jıd , tıırıstleıi bıle ııtpml'rpcak o ' ı n bu vdidır. I Hurump mtıhp'fl'ak mâni rılunr.ıa'irşambHfian başka rıer ak Galat<»sara\ Lısesı 9 A cmın ıl"ilıleıden beklijor ve rıca sam saaı Um 21 de 11 MUdUı ıtaıet») Pa?ar oğıeruıerınden i edıyoruz. Cllms 1 saaı tam 17 ü« Telelon. 40278 Ferid Epikmcn BAgKU'l (Bir Edirneü) CEVAi» EİLİEİGİEİÇİEİN RİEİRİE|S|«|N|B O|R İ İ C | « | A | lö N|# aİEİNİGİIİN Yüzbaşıya teşekkür, doktora teessüf ederiz Sutununuzda 30 lira gibi fahi| bir vızita ücreti alan doktorun, mudafaasıru yapan meslekdaşİBnnm yazısını okudum. N» «adır ki Şehir ortumda keçi bu fiatı makul buian bır doktor«Ya parklara ai, ya keçıye mal» dur. Bizler gibl ufak blr devlet başlıklı yazı hakkında Bahçeler Mu memuru veya alelâde birinin bu fiatı normal bulmasın» imkân va» urlupunden: mıdır. cPah ve Vah'pleHeki nğfc, fıBu gıbi doktorların ikinci bir dan, çıçek, çimen vesaır jıtkı'ere musallat olan keçderle otedenberi sıkıntısı vardır Meselâ aynı tedamucadele edılmekte ve bu m ıra viyi yapacak bır ilâcdan fiatı yükdele gun gectıkçe daha da Siddet sek olan reçeteye dahil edilir. Niçin edılmesin. 30 lirayı veren herlendirilmektedir.» halde bu reçete muhtevımaı da İLÂVIÎM'ZEvvelâ şu sual: Şehrin orU alır. Ama nasıl alır, ne ıstırab içindedir, onu ancak bizler bilıriz. sında keçı ne arar? Bendeniz Kadıköyünde Yelde< ğırmeninde ikamet etmekteyim. Yeldeğırmeninde A. B. ismile bir doktor vardjr. Bu hamıyetperver • ! vatandaş muavenehanesinde 3 liJ Y, I raya hasta bakar. Günün hangl Mektub sahıblerınden yüzde < saatınde olursa olsun 5 lira rr.uka• Jyetmişi, isim ve sdreslerinı msh < | bılinde evlere kadar gîder, eünden • •fuz tutuyorlar Bence topluluğa J < g e ldığı kadar faydah olmağa çalı• nıtab eîen veva okurlar içın J yazan kişı. kendı isım ve Şimdi bir de bu doktorun vazi• adredını ilk önce takd:m et ; yetıni duşünmelı Acaba bu doktor • meK sonra fıkrıni apaçık şekıl<> aç mı kaiıyor? Bu doktor Tıbbiyebelırtmelidir. * d yı bıtırmemiş mı? Adı geçen sütunda pancar V P ^ Hayır, bu doktor 30 lira alan r ^patates ıstıhalcıleri ıle memu .' doktor kadar ehlıyctli ve refah • ddii klvan ^ •ların geçım derdini açıklıvan ^ ıçindedır Gayesı yalnız kesesıni vazıların hepsmin sahıblerı ısım<> doldurmak değıldır. 30 lira alan adreslerini g zli tutuyorlar^ günde 5 hasta bulursa doktor A. £ \cab« buna neden lüzum ı?örü* 15 hastaya bakar Bu suretle herö •s'orlar? Bu mahfuz Hıtulan ısnr J maişetıni temın eder. hem de ın« • e adresleri, lüzumu haıinde •'• sanhğa daha çok hızroet erler Yeldeğirmeni V. Şakir K. Bizde mahfuz isim j ve adresler
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog