Bugünden 1930'a 5,439,797 adet makaleKatalog


«
»

30 Marf 1955 CUMHURİYET" O Sahihslz taht! N Amerikada pasif korunma tccrtibeleri VVashington'dan 15.000 devlel memuru ile Ei$enhower de tahliye edilecekler Washington, 29 (A.P.) 15 haziranda, Washıngton ve New York da dahıl olmak üzere 50 Amerikan şehrinde bir hidrojen bombası taarruzuna karşı pasif korunma tecrübeleri yapılacağı bıldirilmiştir. O gun, al?rm verilince, Başkan Eisenhower de dahil olmak üzere VVashington'daki 15 000 hükumet merauru şehri terkedip isımleri giz li tutulan altı eyalete dağılacaklar ve memleketi oralardan idare e deceklerdi. Tecrübe, 17 hazirana kad?r devam edecektir. 50 şehirden 43 ünün isimleri a çıklanmıştır. Diğer yedi şehrin ismı gizli tutulmuştur ve buralara anî taarruzlar yapılacaktır. Bu şekilde, pasif korunma teşkilâtının ne dereceye kadar is. gördüğü daha iyi anlaşılacaktır. Listeye Alâska, Havai, Puetro Rico ve Panama kanalı bolgesinde de altı yer dahıl edilmiştır. Amerikanın diğer 92 stratejik mevkıindeki pasif korunma teşekkülleri ise, taarruza uğrıyan şehır lerden tahliye edılenleri kabul etmek hazırlıklarile meşgul olacak lardır. jB Yunanistanda kızıllarm faaliyeti arttı Selânik, 29 (A.P.) Kuzey Yunanistan halkına, Bulgaristan ve Arnavudluk hududlarından sızan komunistlere karşı müteyakkız olması bildırilmiştir. Kuzey Yunanistan umuml valisi, komünist hderlerin tevkifini mü teakıb bir beyanname neşretmiş ve komünistlerin, hükumet tarafından dağıtılmış olan gizli komünist te şekküllerıni yenıden kurmak için gizhce Yunanistana girdıklerini bil dırmiştir. Tevkif edilen komünistler ara sında, Yunan komünist partisi mer kez komtesi ve politbüro azası Constantine Loules de bulunmaktadır. Diğer dört ileri gelen komünist de, Bulgar hududunu geçtıkten biı müddet sonra yakalanmışlardır. Bir beşincisi ise, hududu geçe'ken öldürülmüş, bir dığeri de Bulgaristana kaçmağa muvaffak olmuştur. İç İşleri Bakanı Evangelos Ka latzıs, bu komünistlerin hususî surette yetiştirılmiş kimseler olduk larını ve casusluk ve sabotaj ta lımleri görmüş olduklarını soyle miştır. Son günlerde, bu hâdiselerle alâkah olarak tevkif edilenlerin sa yısı kırkı bulmuştur. Seyyar kütüphaneler teşkil ediliyoı Vilâyet hududlan içindeld köy ve kasabalara gönderilecek kit'ablar halka okuma zevkini aşıhyacak İstanbulun sanayi bölgelcri plânı Sanayiciler, bu plânı müsaid karsılamadılar. itiraz ettiler gelerine aid nazım plânın tatbiki hususunda şımdiden bir çok guç lükler kendıni hissettırmeğe bat'.amıştır. Esasen, Şehir Meclisi, sanayi bölgelerine aid plânın, hususî menfaatler uğruna itirazlarla karşılanacağını tahmin ettiği için plânın mu zakeresi ve kabulü sırasında sanayicilere peşinen bazı tâvizlerde bu lunmuştu. Buna gdre, sınaî tesislerin toplu olarak bulunduğu mıntakaarın bilâhare detâyh plânları hazırla nııken gunun şartlarına göre ü zumlu tadıller j'apılabilecektir. Buna rağmen, sanayiciler Şehir Meclisi tarafından kabul edilen sanayi bölgelerıne aid nazım plânın Nafıa Vekâletı tarafından tasdikini ve detaylı plânların hazırlanmasını beklemeğe lüzum görmeden plânın tatbıkinın geri bırakılmasını temin maksadıle »faaliyete geçmiş bulunmaktadırlar. Vali Gokavı zıyaret eden bazı sanayici grupları, plânın tatbıkına kat'iyen imkân olmadığını, hususî sermayenin büyük zararlara maruz kalacsğım ileri sürmüşlerd.r. Ayrıca, plânın tasdikini gecıktır • mek için Ankarsya bir heyet gbnderileceği de soylent ler arasındadır. Vali Gökay. kendLsine yapıl.ın itirazları incelemek ve Beledive n'ü tehassıslarınm fikrini almak için dün İmar Müdurluğunde bir muddet meşgul olmuş ve Şehir Mec lısi, Imar Kom syonunun toplsntı sında hazır bulunmuştur. Sanayicılerin ıtırazlarmın müsaid karşılanmadığı anlaşılmaktadır. Çün kü, şehıimiz sanayi bolgelerini tesbit eden ve kabul olunan plân, sammtakalarına nakletmeğe mecbur bırakmamaktadır. Ancak sanfyı bol geler: haricınde kal?n mıntakalaıda kurulmak istenen te;islere bun dan böyle sanayi ruhsatı verılmıyecektır. Fakat bazı sanayiciler bununla yetınmemekte ve çok uzun bir ıstıkbalı düşunerek şımdiden harekete geçmiş bulunmaktadırlar. Buna mukabil, sanayi bölgelerinın tesbıtinde çok geç kalınmıg olduğu ileri sürülmektedir. Bugun. İstanbulun meskun ve yal aız ıkamete mahsus semtlerindç sayısız atolye, fabrıka, depo ve benzeri tesısler bulunm?ktadır. Bu arada Beyoğlu caddesinın hemen arkasında, Taksim cıvarında ve Dolabderede otomobıl tamırhane lerınin sayısı yüzü aşmaktadır. Sanayi bolgelerini tesbıt eJen ve Nafıa Vekâletinin tasdıkına arze dilecek plânın çeşidli tesirlerle suruncemede kalması, sanayi tesislerinin yıllarca hanlarda, ikamete mahsus binalarm hemen yanıba şında kalmasına sebeb olacaktır. Şehir Meclisi yerinde bir kararla, sanayi bölgeleri meselesini ön plâna alarak muzakere etmiş ve Mecidiyeköyünde fabrikası bulunan bir Şehir Meclisi üyesinm itirazına rağmen. bunu kabul ederek davanın ilk ve en muhim safhasım neticelendirmiştır. HddUeferArasmdâ Trafik işinde muisdii oiahm! stanbulda trafik olur mu? Olmaz. .çunku I<(?i!bulda araba geçecek duzsun sokak joktur. Bunu bir kaleııtf'e kab'i' pKikten sonra japılacak isin ev\e|â bu sokakları yoluna ko>mak lpzmı seldiğini düşunmemek için insanıu inad etmesi lâzımdır. Ama bu işe para larım. Her işe para lâzım. Simdi beda\a kuçuk su bile dokulrmnor. Siz ne di>or>suni!7? Kaldırımı ve epnisliîi mi"aid ı00 metrelik duz çizîi raHdesi bu!unmı>an şehirde dohmbaclı trafik hünerleri \apı>oruz. Bu arada en cok rnuba'âŞa edilen hattâ suiistimal edilep çare (tek istikamet) li >ollardır. 1 Her sehirde hn^le \olla r vardu fakat I«tanbuldaki kadar nuıbslâğa edildiğine rastlanrmş değildir. 11 eçen sene Cenevre konfeıansında Hindiçini mu tarekesi aktedilmiş, bu Fransız musteınlekesinin jarısı konıunistlore terkcdilerek ateş kesilınMi. tVkrft o zamandanberi Demcı l'eıde dışında kalan Hindiçinide ısükıaıı temin etmek mumkun oUmanııştır. Franssja bağlı bulunan bu top rakların bir imparatoru vardır! Fakat Sc\\gon şehrindeki tahtı, aylaıd<inberi boştur. Imparator, bir türlu Fran>.adan ayrılmanmkta, Niccs ile Paris arasında cirid atmakta, memlcketıne donmeyi, vazile sinin başına geçmeyi bir türlü akıl edpmcmektcdir. Kotu bir mustemleke idaresi Hin diçiniji keşmekeş içinde bırakmı*, dahili harbe imkân vermiş, kızılların yajılmalan için müsaid zemin hazırlamıştır. Cenevre konfcransından sonra, Hindiçininin elde kalan kısmını kurtarmak için kat'i hiç bir reforma gidilememiştir Merkezi idareyi kuvvctlendirmek. tam salâhi>etli bir hükumet kurmak istijen millijetçi Başbakan ların hepsi de devıilmiştir. Neden? Bugün Güney Hindiçinide iki mezheb muhim rol oynamaktadır. Bunlar Kaodaistler ile HoahoaTar dır. Her ikisi de din kisvesi altında eskeri birliklere. polis teşkilâtına sahibdirler ve aynı zamanda vergi tahsil etnıektedirler. Bunlar, devlet içinde devlettir! Onlann yambaşında büyük toprak sahibleri de vardır. Fransız papazlan tarafından katolik dinine bağlanımş olan iki milvon kadar Hindiçiniliyi teniMİ eden dinî • siyasi gnıp da ağır basmaktadır. Bunlar secim yapılmasına da kat'işetle muhaliftirler, şahsi menfaatlerinin zarar göreceğini hegaHamaktadırlar. Imparator Bao Dai bu eereyanlarm tesiri altındadır. Bunlar arasıııdaki çekişmelerden faydalanarak, onları hirbirlerine düsürerek tahtını muhafaza etmenin yollarını araştırmış ve bulmus.tur. Fakat bunu vapmakla da Hindiçiniye kötüluk etmistir. Halen Saygon'da Başhakan olarak tanılan sahsiyet katolikleri tem sil etmektedir. Ba hükumette Kaodaist mezhebinden 4, Hoahoa mezhebinden de 4 bakan bulunmaktavdı. Bu hafta hu iki mezheb taraftarı baksnlar istifa ptmisler. başbakanm a/ledilmesi icin de İmparatnra başvurmuslardır Mcmiekctinden binlerce kilometre uzaklar da. Fransız Riviverasında vaşamakta olan Bao Dai şimdi ne yapacaktır? Kaodaistler »skerl kuvvetlerini harekete gecirmişler. başkente giden yollan turmuşlardır. Din kisvesi altınd» nnlitika vapan Hoahoa mezhebi de diğer bir cephede aynı sekilde harekete gecmiştir. Bunlara karsı gayet zayıf olan merkezt hükumetin dayanma ihtimalleri snn derece azdır. Diğer taraftan mii<!temleke idaresini, mevcud keşmekej içinde de olsa, devam ettirmek ten haşka bir şev düsünmiven Fran sız idaresi bu muhtplif bloklann hirbirlerine düşmelerinden fayda beklemekte. bu sayede Fransız nüfuzunu devam ettirebileceğini düşünmektcdir. Fakat homen vanıbaslannda me\ cud knmiınist tehlikesini kim düşünerpk? B'i sartlar altında güne* doğu Asya nnsl kurtanlaeak? Ömer Sami COSAR Şehrimizdeki halk eğitimi için, Bulgaristan ile Arnavudluktan Şehir Meclisinin şubat dönemi nayi bölgeleri haricınde kalan yerVılâyetin fevkalâde bütçesinden komünistlerin Yunanistana toplantılarında muz=kere edilerek lerde, hâlen sanayi tesısleri bulu 100 bin lira ayrılmıştır. Maarif Mügeçtikleri bildiriliyor kabul olunan İstanbulun sanayi bol nanların tesislermi plândaki sanayi durlüğü, bütçe tasdikten döndüğü zama n faaliyete geçmek üzere halk eğitimi mevzuunda bir program hazırlamaktadır. Bu tahsisattan ilk olarak bir seyyar kütübhane teşkil edilecektir. Seyyar kütübhane modelleri on güne kadar şehrimize gelecek ve kitabla beraber öğretici filmleri müştereken içine alan en uygun tip seçılerek ısmar. lanacaktır. D : ııiMiMuııııııııılllllllÜIIIIIİIIIIIIUIIIinnilllllllHlllllllllllllllnnııumınıı Urdün Miflî föüdafaa Diyarbakırdaki traflk Yekili Türkiyeye kazasında ölenlerin davef edildi sayısı ona yükseldi Amman 29 (THA) Ürdun Milli Mudafaa Vekıli Enver Nusayba. Türk hükumetinden bir davetıye aldığını bugün resmen açıklamıştır. AJTII zamanda, Urdün ordusuna men^ub bir askerl heyetın de Türkiyeye davet edildiği bildırılmektedır. İlâve edildiğine göre, Ürdün hükumeti her iki davetiyeyi incelemektedir. Diyarbakır 29 (Telefonla) Dun şofor Evub Çuhadaroğlu idaresınde Niğde 5 plâkalı kamyonunun şehrimize 10 kılometre mesafede 38 yolcu ve yükü ile devrildığini, 7 kişinin öldüğunu bildirmiştim. Kazanın tam bilânçosu bugün anlaşılmış ve ölü adedı Feyzi Aydın. Hanım Aydın ve Fettah adlı şahıslarla 10 u bulmuştur. Mustafa adın daki yaralmın vazıyeti de ümidsiz dır. Yaralı adedı ise 15 ağır. 13 ü haflf olmak üzere 28 dır. Tahkikat devam etmektedir. Vilâyet hududlan içinde köy ve kasabalara uğrayarak bilhassa halka, kitab göturmek, okuma zevkini arttırmak ve hayat ufkunu genışletmek gayesmi güdecek olan seyyar kütübhane için bir komisyon kurulacaktır. Komisyon, seçeceği kitablarda, çevreye karşı alâkayı arttıracak, meslek bilgisini genışletecek, okul tedrisine yardım edecek ve boş zamanlan değerlendırecek olan neşrıyata önem verecektir. Kütübhane, uğradığı bölgelerde ıstıyenlere imza mukabıli kıtab verecek ve bir müddet sonra da kitabı gene alacaktır. Şehrimiz Maarif Müdürlüğü, aynca bu sene halk derhaneleri için ayrılan tahsisattan, dershane adedlerıni çoğaltacaktır. İki çün evvel aksanı üzeri iki vabancı misafiıi Bevı>™lından Emırgâna goturmek istedik. Polonva sokağı. Bosazkescn ^olile Tophaneyp geldik.. Emirgâna gitmek icin tahiî Reşiktaş istikametine saDacağız. Ga\et hasin bir mpmur Karakov rstikametini eosterHi.. onumıizdeki arahada da duraklama nldu. O Karakoye saptı.. bire de ajnı istikameti eosterdi. İndim: Emireâna eideceeiz, dedim. Karakoyü jrostererek.. Bu taraftan.. Oradan Utanbula gidilir. Karakoyden doner, Rıhtımdaa , gelirsiniz.. dedi. Neden böyle? dedim. Emir bovle.. dedi. Âsabıma dokundu. Damafaşı gibi vatandaşı ku'ağından yakalayıp, Oradan şrirme, buradan giV. diyen kimdir?. ve Neden? diye düşünıirken karşımHa daha mülâ>ün bir memur eordum. ona sordum. İki gündur istikamet değişti. Artık Bflğazkesenden Tophaneve inen arabalar Boğaz istikametine jrirmek için Karakcivden dolaşmaya raecburdurlar, dedi. Tabiî öyle yaptık.. ama mösvö trafik! Buna pes! Meselâ Beyoğlundan Fınrfıklıva srideceksitıit, Kahatasa tridereksiniz.. mutlaka Karakövden dolaçacaksınız. Sebeb?. Çıinkü "kesişme» yani kruvazman oluvormuş.. Sevsinler canım.. her taraf saat gibi işliyor. Tophanede Boçaz ;stikametine pidprek arabalar trafıgi aksatıyormuş. Bu kararı kimlprin verdiğini bilmivorum: ama artık fazla kacıvor. Halkın hürriyeti bu derece tahdid ediiempr. îstanbulda büyük caddelerin hepsi tek istikametli oldu.. bu i; n kadar mııbalâğa edildi ki Mackarla eünde elli araba germiyen «okaklar tek istikamet yapıldı.. alay mı ediyonız, trafik müsveddesi mi vapıvoruz?. Bugün şehirde bir kilometrelik normal yere eitmek irin bir bucuk ' kilometrelik belki de daha fazla yol firmek lâzım.. hu da benzinle olur. BenHn de Tatandaşın kesesinden ve doViz kasasmdan cıkar. Onun içfaı trafik is.Ierile mesfeuJ r>Un ve Tolların, daha 7İvade volnıların mukadderatmı tavin eden ratlardan, komisyonlardan halkın tahammülünü ve kendi «alâhivptlerinl sonsu* sanmamalannı vp bu münasebetle de İstanbul Be1pdi\psinden. İitarıbuldaki tek i"=<ikatnpt yollan harita«iının bir kere ds^a eozden eeçirtilmesini ehemmij etle rira ederiz. Çünkü: 1 Vatandaşm vakti kavbolu îhtiyarlık sigortası hakkında bir kanun teklifi Ankara 29 (T.H.A ) Çalışma müddetlermin bir kısmı Emekli sandıkları kanunlanna tâbi vazifelerde, bir kısmı da îhtiyarlık sigortası kanununa tâbi işlsrde geçenlerın bu hızmetlerinin tevhidi hususunda her hangi bir kanun bulunmadığından bu kabil vatandaşlann haklan kaybolmaktadır. Nitekim; bılfarz hızmet müddetinin bir kısmı Devlet D. Yollan idaresi işçileri Emekli sandığı kanununa tâbi işlerde, bir kısmı T.C. Emekli sandığı kanununa tâbi vazifelerde, bir kısmı da Ihtiyarlık sigortası kanununa tâbi işlerde geçen işçi, hizmetli ve memurların bu hizmetleri birleştirilmediğı için bunlar ıhtiyarhklarında emekli veva ihtiyarlık aylığı almak hakkmdan mahrum kalmakta ve bu suretle mağdur olmaktadırlar. Buna binaen Kocaeli mebusu Cemal Tüzün bir kanun teklifi hazırlayıp B M Meclisine vermistir. 37 kişi dolandırıldıklarını iddia ediyor İdeal yolcu! Bindiği otobüste bilet alamaym Dün Müddeiumumiliğe 37 kişi ca, az sonra bindiği otobüste iki D. P. Meclis Grupu toplan tarafından bir dolaondıncıhk iddibilet birden kestirdi ası yapılmıştır. Bu 37 vatandaş, tısı 5 dakika sürdü müddeiumumilıse vprdıği 37 imzalı Dün öğle üzeri Belediye otobüs Ankara 29 (Telefonla) D. P. bir dilekçede. Beyoğlunda bir yapı lennden birinde ganb bir hâdıse Meclis Grupu bugun saat 15 te şirketine arsa bedeli olarak 1500 cersyan etmiştir. Kdprü durağıntoplanmıs ve gündemde bulunan 2000 lira arasında para verdıklerıni, dan Çarşamba Cihangir otobüsü alh sözlü sorudan hiç biri cevab fakat vaptıklan tahkikatta bu şir ne binen bir vatandaş biletçiye ik) landırılmadığı için beş dakikada kete aid Kasımpaşada Kulaksız bilet kesmesini söylemiştır. Yolcu mevkiinda en ufak bir arsa bulundağılmıştır. madığını tesbıt ettiklerını iddia et nun hayretle yüzüne bakan biletçi Bursada bir askerî cip mişlerdir. İddia üzerine dılekçe «İkınci bilet kimin için?» dıye sor2 nci müdürluğune duğu zaman yolcu ju cevabı ver ! devrildi, bir assubay öldü Emnivetedilmiş şubetahkikata baş miştir: J havale ve Bursa 29 (Telefonla) Bugün lanmıştır. « Bundan evvel bindiğira oto , Mudanya yolu üzerınde, 1 kişinin büste kalabahk yüzünden bilet Dilekçe sahibleri, adı geçen şirölümü ve 2 erin yaralanmasile nekestıremedim. 0nun için şimdi iki ticelenen bir trafik kazası olmu? ketin 60 kadar vatandaşı dolandır bilet kes, bedava seyahat etmek dığını da iddia etmektedirler. tur. istemem!.» Bunun üzenne biletçi Bugün öğleden sonra Mudanyaya iki bilet kesmeye mecbur kalmış hareket eden 211410 plâkalı askerî tır. cip 11 incı kılometrede arka lâstiaı patlaması neticesi 3 takla atarak lş Bankasının genel devrilmiş ve cipte bulunan assubay Londra 29 (a.a.) Londra gakurulu toplanıyor Hayreddın Yerhkaya derhal ölmüş. zetelerindeki grev devam etmekşofor ile yanındaki er de ağır su tedir. Bu yüzden bugün de gazeteAnkara 29 (Telefonla) Türrette varalanmışlardır. ler çıkmamıştır. '• "kiye lş Bankasının genel kurulu TRAFİK POLİSİNİN OTOMOBİLİ Trafik polisinin yarın bankanın mer kez bınasında emrine tahsıs olunan yeni otomobil çalıgmaga baslamıstır. Yutoplanacaktır. karıdaki resimde trafik polisinin yenı otomobilı görülmektedir. Şimdi. diğer alâkahlarm plânı bıran önce Nafıa Vekâletinin tas dıkına arzetmesi ve tasdikini sağlaması beklenmektedir. Aksi halde, istanbulun en güzel köşeleri, tezgâh gürültüsunden, kömür tozlarından ve çel k sesleıinden uzun yıllar kurtulamıyacaktır. Kâzım Kip Londra gazeteleri grevi devam ediyor Burs^da kalkındıracak kooneratif Ankara 29 (Telefonia) Memleketimizin en mühim ve başta gelen mevvacılık bölgelerinden bir' olan Bursa ve havalisi mev\'acılıâını teşvik. bu bölge mevvalannı değeHendirmek ve ic ve dış pazarlardan sürümünü saelamakla öde/!i bir kooperatifin kurulması hu«usunda İktisad ve Tıcaret Vekâletınce vapılan tesvik üzerine ilk adım atılmış bulunmaktadır Bursa Yaş meyva Tanm Safıs Ko^nerstifj adile kuruluşuna aid tesebbüslere sirisilmiş olan kooperatif. halen Bursada inşa halinde bulunan eoeuk hava depo ve tesislerinden 'avdalanmak suretile meyvaların muhafazası ve piyasaya pey derpey çıkanlması yolu ile bu bölge mevvalanndan memleket çapmda istifade edılmesidni sağlayacaktır. Kadar Insandır! Moliere 1 Güler yüzlü bir edebiy«ıtımız yok. Kütübhanelerimizi dolduran eser ler arasında mizah yayınlalanna hiç rastlamıyor u z . 2 Nasraddin Hoca gibi filozof bir mizah dâhisi ye~ tiştiren Türk milletinin mizah edebiyatı bu kadar kuru, bu kadar neş'esiz olamaz. 3 Akbaba mizah yayınlan, okuyuculanmıza biraz tebessüm, biraz neş'e dağıtmak arzusile ve büyük bir dikkatle hazırlandı. 4 Bu kitablar, en yorgun dakikanızda size çalışmak, en kötümser gününüzde size yaşamak arzusu verecektir. 5 Birinci kitab (Mizah Hikâyeleri Antolojisi) dir. Bu Antoloji üç cild olacak ve karikatürleri, hal tercümelerile 24 mizah üstadunızm en güzel mizah hikâyelerini verecektir. 6 Birinci cildde eserlerini bulacağıniz mizah üstadlan: Hüseyin Rahmi, Ahmed Rasim, Mehmed Rauf, Hüseyin Suad, Fazıl Ahmed, ömer Seyfeddin, Refik Halid, Ercümend Ekrem. Her ay bir kitab. Her kitab bir lira. Abone oı lanlara 6 kitab 5 lira. $alı günü çıkıyor! {2 Vatandaşın parası zayi olu' yor. 3 Devlete döviı yükü oiuyor. İsranbuldaki tek istikamet yüzirnden »vlık benzin sarfiyah vtizde 50 nisbetinde artmıstır. Pakamı bolun! Mahzurn görürs''"'!» B. FELEK Labnan Cumhurreisini karşılama hazırlıkları 3 nisanda şehrimızi zivaret edecek olan Lübnan Reisıcumhurunu karşılamak üzere Vilâyetçe de bir program hazırlanmaktadır. Bildirildiğine göre. misafir Cumhur Reisinin geçeceği yollarda taklar kurulacak ve caddeler bayraklarla donatılacakbr. Kooperatifler kanun tasarısı Ankara 29 (Telefonla) Bir müddet evvel iktisad ve Tıcaret Vekili tarafından hazırlanmış olan Kooperatifler kanunu tasansı günün ıhtivac ve zaruretlenne uygun ve pratik hükümleri ihtiva etmek maksadile tstanbul ve Ankara Universiteleri profesörlerinden bir grup ile Türkiye Kooperatifçlik cemiyeti. Vekâlet müteh^ssıslan ve alâkalılann iştirak edeceği bir revizyon komisyonu tarafından mcelenecektir. îlk toplantısmı 4 nisan 1955 pazartesi günu iktisad ve Ticaıet Ve kili Sıtkı Yırcalının başkanlığında vaoaeak olan revizvon komisyonu, elde mevcud metni etraflı surette inceledikten sonra bu mevzu ile ileilı olarak hazırhyacatı raporu iktisad ve Ticaret Vekâletine sunacaktır. Metin üzerinde gerekli tadilât ve ilâveler yapıldıktan sonra veni tasan mütalealan ahnmak üzere Vekâletlere gönderilecektir. izmir Radyosundaki dayak hâdisesinin muhakemesi bitti İzmir 29 (Telefonla) Bir müddet evvel İzmir Radyosunda müzık şefi Arif Sami Tokerle tanburî İhsan Hisarh arasmda cereyan eder dayak hâdisesinin muhakemesi buRün sona ermişir. İhsan Hisarlmın tecavüzünü varid gören Asliye ceza mahkprnp":: sanığı 266 lira para cezasma ve 100 lira tazminata mahkum emiş ve cezayı tecil eylemiştir. Lâle Oraloğlu • Cahit Irgat Sadri Alışık Neriman Alışık Muallâ Kayır ak A. Tarık Tekçe Akın Oraloğlu REJİSÖR: Italyadaki turnuvaya katr lacak genc takımımız Ank=ıra 29 fa a > İtalya Federasyonunun 2enc millî takımlaı rurnuvasına katılacak futbolculanr isimleri aşağıdaki se<ılde bıldirilmistir. Futbolcular: Varol Ürkmez. Akm Gürkan. Necdet Elmasoslu. İhsan Bavdar. Sami Baş. Şehmuz Eraslan. Celâl Soydan, Nevzad Taş han. Ero! Tnoovan. Zekâi Selh Eraun Oztuna. Avkut Oğuz, Ahmed Kiter, Yaşar Yurdören, •^ M. A G  H H Ü N ALEV FİLM TEŞEKKÜR Evimden çalınan kıymetti eşyayı çe* kısa bir zamanda bularak bana teslinı eden ve hırsızı ele geçıren Erenkoy Emnıyet Başkomıseriıgı memurlarından Başkomıser Behzaa Surucu, Koraiser Muavmı Ahmed Baş DOIİS memuru Ahmod O7uvgur Mchmed Baş=ırqn ve ITiaü Ça|layana 'enen teşekkur ederun. 29 Marttan itibaren İzmirde BÜYÜK ve TAYYARE, 30 Marttan itibaren İstanbulda LÜKS ve TAN Sinemalarında gösterilecektir. u Prof. N. Çuhadj»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog