Bugünden 1930'a 5,438,457 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYET jVERGİ Marmara hattı vapıır ücretleriıte zam yapıldı Yeni tarife 1 nisandan itibaren tatbik edilecek MESELELERİ]" ÂBÂÎTTÂR Omuzda balta... Vilâyettekî dünkü toplantı tlçeler dahilinde bulunan sanayi üzere alâkalılar tarafmdan vâki rrü tesislerinin tesbiti dünkü Bilindiği gibi, haziran 1954 te yü ı racaatlere, bu gibi noktalar Haktoplantıda kararraşü 7,5 liraya; güverte: 3,5 liradan 5 lirürlüğe giren 6290 sayılı kanunla, ' Denizyollan İşletme müdürlüğü, kında Bakanlığın cevab vermek huraya. Marmara hattında tatbik ed^lmekte Dün saat 16 da Vali Gökayın ri gürurüklerimizde eşysnın nav'i ve iusunda kanunî mecburiyeti olrr.aBandırma hattı: I. mevki: 8 lira yasetinde, Vali muavinleri ve kay sıkleti üzerinden vergi alma tarzı olan ücret tarifesine <>c50 %6O [ığı yolunda cevab verdiği söyıedan 12,5 liraya; II. mevki: 6 lira makamlann iştirakile bir toplantı buaküarak makn kıymeti Üzerinsrasında bir zam yapılmış ve buliyor. Şayed bu ifadeler doğru ise den gümrük alma sistemine genu Umurn müdürlüğe sunmuştur. dan 10 liraya; Güverte: 3,5 liradan yapılnuştır. len esasa göre, normal fiat, birbl İTekâletin hareket tarzı isabeüi sa6 liraya. Bu toplantıda, muhtelif şehir i§ çüır.içti. On aydanberi bu yeni sis :id olamaz. Çünkü kıymet eksik rinden müstakil bir alıcı ile satıcı ılamaz. Çünkü yıllarca ahşilmı^ Denizcilik Bankası idare mecliKarabiga hattı: I. mevki: 10 lira leri görüşüknüş, bu arada şekar iemin tatbikatı içinde bulunuyoruz. «ldlrilince yabancı satıcmm alaur sistemden yeni bir sisteme gesince kabu! ediW zamlı tarifenin dan 12,5 liraya; n . mevki: 7,5 lierasında serbest rekabet şörtları mevzuuna temas edilmiş ve şekar 1916 dan 1954 senesine kadar 38 :ağına karşı noksan döviz gonde altında vâki satışın bedelidir ve .•ilmiştir. Yeni esasın bir çok nıfe1 nisandan itibaren, tatbika başla radan 10 liraya: Güverte: 4,5 lirasıkıntısmın tamamile giderildiği yıl sıklet esası (spesifik) Utbik »t dlmek ve geriye kalan lövn nok gümrük resmlne esas olan fiat da îeleleri vardır. Vekâletin bu menacagı öğrenilmiştir. Işletmenin dan 6 lirsya. tikten sonra yeni bir sisteme, kıy sanını serbest piyasadan tedııik subelirtilmiştir. Cİ.F. kıymettir; yani eşya alım be ;eleleri çözecek şekilde aydınktıcı Çanakkaia hattı: I. mevki: 11,5 mezkur zammı bütçedeki zaran ka Aynca, sanayi bölgelerinm tesbıt met esasına (ad valorem) geçflme retile ödemek icab edecektir. Hal delini, sigorta ve Türkiyeye kadar lilgileri havi talimat hszırlıyarak patmak icin yaptığı ileri sürülmek liradan 15 liraya; IL mevki: 8,5 li edilmiş olması dolayısile ilçeler da sinden ötürü tatblketın ilk zaman >uki yabancı dövizi fistları, sorbest nakliyeyi ihtiva eden kıymettir. atblkata istikamet vermesi, hnttâ tedir. Önümüzdeki yaz mevsimın radan 11,5 liraya; güverte: 5 liradan hilinde bulunan sanayi tesislerinin lannâla bazı pürüzlü meselelerle jiyasada resmî fiatından hayli yvk Tatbikatta bu fiat üzerinden satıcı JU kıymet esasına aid meseleieri karşılaşılmasuu ve mükellefle güm ;ek olduğu için, kıymetin gümtüde, dış hatlar yolcu ücretlorfnin de 7,5 liraya yüseltilmiştir. dünya gümrük neşriyatından toptesbiti kararlaşmıştır. • Ankara vapurile yola eıkan rük idareleri arasında bir takım je noksan bildirilmesinden s^ğlara tarafmdan bazı tenzilât yapıldığı iıyarak alâkahları aydınlftması icab arttırılacağı söylenmektedir. seyyahlar ihtilâflann çıkmasını muhtemel gör jllecek fayda, noksan döviîin ser vâki olmaktadır. İşte bu tenzilâtten ederken sorulara cevab vermiyeMarmara hattında tatbik edilecek Bir Fransız şirketi tarafından kidüğümüı için tatbikat ile ilgill çev oest piyasadan tedariki ile alıcıya )ir kumının gümrük idarelerınce rek alfikahlara kaza mercilerinin olan yeni tarifede ücretler: ralanan «Ankara» vapuru dün saat relerle temas ederek durumu öğ isâli için katlanılacak fedakârlığın .:abul edilmiyerek gümrük vergisi yolunu göstermesi doğru olamaz. Mudanya hattı: I. mevki: 3 lira 24 te Napoliye müteveccihen harematrahına ithali yüzünden ihtilâf renmek istedik, Böylece edindiği ;ok aşağısmda kalır. Ancak yaGelir vergisi kanunu, çıktığı zaman dan 5 liraya; II mevki: 2,5 liradan ket etnuştir. Gemi 427 seyyahı Cerniz bilgiler dikkate değer bir na >ancı satıcı ile Türkiyedeki alıcı ;ıkmaktadır. Bir ithalâtçı, gümruk yeni sistemi mükelleflere izsh iç;n rergisi matrahından gümrük idare HükumeUmizin daveUlsl olarak Avu« hiyettedir. Gümrük muamelelerinin 4 liraya. güverte: 125 kuruştan 2 novaya çıkaracak ve Napoliden al=r?sında menfaat iştiraki varsa me jince kabule lâyık gorülmiyen bir ln maliye Bakanlığının gösterdiği gayliraya. dığı Fransızlan ise Yunan adaları tralya Eskl Muharibler Derneğl üyele süratle ve mümkün mertebe <htirinden müteşekkil Anzak heyeü, 2527 selâ yabancı bir firmanın Ttirkiye dirme yapmak suretile beyanda bu •et hstırlardadır. Gelir, kurum'ıar Tekidrağ hattı: I. mevki: 8 lira nı dolaştırdıktan sonra 12 nisanda nisan tarihleri arasında memleketinuzi liisız yürümesi, ithalâtçı tacirıer lekl subesi ile olan münasebetinde Junursa indirilen miktar için hem /e esnaf vergileri kanunlarile verkadar müstehliki de alâkalandıran dan 10 liraya; II. mevki: 6 liradan şehrimize getirecektir. liyaret edecekür. dduğu gibi kıjrmetin gümrüğe ek gümrük resml, hem de on misli gi usul kanunundan her birî icin Türk Eskl aîuharibler mensubalrlle bir gey olduğu için tatbikatın yürüııııımmıııtnııııııııuıiffliınınnnıaııınHiinııııınnınımiKi bir ceza alınmaktsdır. Bu da ithalâtçı izahnameler hazırlandıktan başka tanıŞ3cak ve Gelibolu, Çaııa"ckale g« yüşüne göre bazı hususlara dikkati ;ik bildirilmesi, gayrimeşru Meyhanede 1050 Hrasmı hitü.S ve mezarhklarını ziyaret edecek çekmeyi ve baa temennilerde bu menfaat temin edebilir. Bilâkis bu Jarı güç durumlara sokmakta, ıztı her mükellef zümresi için fyn ayrı Bir Amerikan firması bizden olan heyeti, karşılama progıamı hazır günkü durumda gümrük resmindea rab ve çikâyeti mucıb ohnaktedır. küçük risaleler vücude getir.lmiş çaldırmış konserve istiyor iunmayı faydaiı görüyoruz. Şaban Yaka iıminde tagralı bir tDc lanmış ve VUâyete teblii olunmustur. ziyade döviz kaçırmak istiyenler Bu tenzilât, başlıca dört şekil ar ve ufak bir bedel mukabilinde müSon zamanlarda yabancı plvasalârdan car, Slrkedrieki meyhanelerden blrlnde Deniz yolu İle seyıh.>t edecek olan Sıklet sisteminden kıymet esası bulunabileceği ve bunlarda dövlzzediyor: 1) Akredltif yoluyla vâki kelleflere dağıtılmıştır. Gümrük ve konserve üzerlne talcbler çok arünıj tamstığı Muharrem Flllı lsmlnde bir beyet, 25 nisanda Eceâbaddj kar&yp a geçilmesi, birinci sistemde gümTeke! Bakanlığınm da aynı suretle tır. sahsın. cebinde bulunan 1050 »ırasını cıtecak ve burada merasimis karsıla rük resminin, devfmh surette yük le Sdenecek fatura bedeellerlnl ek ödemeler için yüzde bir, iki radBir Amerikan firması tehrimiı Tlca çaldıgını iddia etmistir. Bu lddla üze nnıaktır. Ctlibolu ve Çajıakkale ziya selen fiatlan takib edememesl gibi sik değil, fazla göstermek suretile deslnde yapılan tenzilât ki gümrük talimat veya izahlar bazırlayıp yaret Odasına gonderdlgl bir yazıda rine «uçlunun aranmasına baslanmıs reüerinl tamamladıktan sonra heyet menfft sağalıyabileceği için fatura idareleri buna itiraz etmiyor, 2) ymlaması çok faydalı olur. bir zaruretten ileri gelmiş idi ve 26 nisanda İstanbulda olacaktır. memleketlmlzden konserve taleb et tır. Hsttâ gümrükte vergi matrahı okıymetlerinin daha ziyade, şişkin Türkiyedeki alıcı tarafından, fazla Heyet için şehrlmlzde de merasim gümrük resminin almmasında gümekte ve bu işle Utigai eden tacirlerle Bir esrar satıcısı mahkum oldu t»österilmesi ihtimali vardır. Nlte mal ahndığı takdirde alınan mal lan kıymetin vesikasmı teşkil eden yapılacaktır. Aynı gün heyet, Taksim dülmü? mal! ve iktisadî maksadtemasın teminlnl istemektedir. Zabıta memurları tarafından esrar Son aylar içinde Kücük partiler ha satarken yakalanan Bursalı Hakkı, 6 ncı âbidesuıe bir celenk koyacak ve öğl" lan gittlkçe daha ziyade »delen Itim liberasyonun (ithalâtı serbest miktarile mütenasib olmak üzere orijinal faturalarla menşe şehadetlinde sebze ve bahk konservelerin lh Asllya Ceza mahkemetl tarafından 2 yemeğini Orduevinde yiyecektlr. leştlnne rejiminin) geniş Ölçüde yüzde 34 nisbetinde yapılan ve namelerine aksetmediği için Utbi27 nisanda heyet azaları, şehrimlzlr rr.ekten kurtarmsk için eski usul taıa ında esasen bir artıj rnüsahede sene 1 ay hapse mahkum edllmls ve tatbik edildiği devrede yabancr bazan yüzde ona kadar varrn in katçıların gözünden kaçan mesetsrihi yerelrirü ve eserlerini liyare terkedilmiçti. Ancak yeni girilen ieler de bulunabilir. Bu cümleden tevklf olunmusrur. edecek ve 23 nisan günü sehrimizder kıymet esasının da mshzurlan yok memleketlerden gelen mallara aıd dirmeler, 3) Satıcı mflesseselerin Denizyollan matbaa kısmı flatlarını zahiren indirmemig olmak, olarak meselâ devlete ald bir Lşin Türklye Yollar Federasyonunun ayrılacaklard.ır. değildi. Bu mahzurlarm en esashsı faturalarda kıymeti kabank gösterYap'ılan teskilâU göre Denlzyollan fakat aynı zamanda dünya piya ihsleslnde rekabet yüzünden maliHeyette 3 Avuıtralya Generali d kongresi da, eşya kıymetlerinin gümrüğe mek ve bu kabank kıymet üzematuaa kısmı nesriyat ve halk ile temas bulunmaktadır. salsrına da uymak maksedile fi yet fiaürun aşağısmda bir fhtla CsYeni tesekkül etmij olan Türklye noksan bildirilebllmesi ve bu nok rinden döviz istlhsal etmek yolu mıi'iürtügune baRlanmıs ve murakıbtüne iş alan bir fîrma, normal fiAdliye ve Nafia Vekillerinin ile yabancı memleketlere bir çok atlan dü^ürmek, fakat buna tenlı»ına gazeteci arkadaşlarımızdan Sa Yollar Fedarasyonu. lkinci yıllık konsanı meydana çıkaracak kontrollazilât manzarası vermek seklinde attan asağı bir fiatla mal ithaline gresinl dün saat 16 dan İtibaren Turing tetkikleri lâ l'lln Güngbr tavin edümlstlr. rın yeter derecede tesirli olmema dövie kaçırıldığı ve birlktlrlMıgi bir mecbur olabilir ve fsturalen bu v* Otomobil Kurumunun Tepebasındakl Sehrimizde bulunan Adliye Veki Ekmek fabrikalan dövizsizlik hakikattir. Bu durumdan ötürü bu yapüklan indirmeler, 4) Satın alıblnasında yapmıstır. Osrr.an Çiçekdağ ve Nafia Vekıli Kemal sıdır. Fakat zrmanımizda döviz kon nan mal mlktrn arttığı takdirde düsük fiat üzerinden tanzlm edeyüzünden açılanuyer İbra edilen eskl İdare heyetinln ra Zeytinoğlu. dün sabah beraberlerinde I: trolu mevcud olduğu için yabancı gün gümrüğe kıymetlerin noksan bilir. Böylece kanunun aradıgı norEkmekçiıeı Cemtyetl, fırıniarm mo porunda. teskllAun Beynelmllel Yollar tanbul Cumhuriyet Müddeiumumlsi H satıcı ile yerli alıcı arasında akde bildirilmesi ve bu yüzden ihtilâf tenzilâtın da mütenasiben erttırılderiiesmesi ve makllesnvti hakkında Federasyonuna Utlhakı İçln hükumetten ccbi Dinç olduğu halde birinci kısım dayanan bir i^tirak bulunmndığı zuhur etmesi ihtimali azdır. Buna ması esasına göre kademeli olarak mal fiartan asağı fiatlarla karşılavcriıen mtıhlet zarfında bu tsl bir ne müsaade lstendiğl blldlrlllyordu. lnşaatı biunek üzere bulunan yeni Adkabul ve ifade edilen indlrmelerin finca gümrük idcresl, ben bunu ticeve bağlamak üzere faaliyete geçDllekler faslında, yeni Traflk Kanu liye sarayına eiderek yapılan sabit takdirde eksik kıymetU fatura ton mukabll, bugün gümrük vergisıne ithal senesi geçtikten sonra fatura tanımem, ben normal fiat üzerinden nvşse de drivtzslzllk buna ruinl «teîkll nıına gSre tesbtt edilen mal! raesuli möble ile Adliye Sarayında yapılacak zim edilmesi ve böylece kıynetın matrah ittihaz edilmekte olan (nor larda gösterilmesinden doğan du resim alacağım diyebilir mi? Kaeunek'edir. Bu durum karjısında ek yetll ılgoru tarilesinln tJKİıll için Na standard sabit möble bususunda tedkik gümrüge eksik bildirlmesl pek va mal fiat) tan nelerln indirılm»>l lâ rum. Bu son üç nevi indirmeyi güm nunun metni bu gibi bazı nokta'arı m»K fahrıkalarının ne laman faaliyete fia Vekâletine müracat edllmesi iaten lerde bulunmuşlardır. zım geleceği hususu, ihtilftflara 6erük ldareleri kabul etmemektedir. halledemiyor. Gürerüklerimizln kon gıceceklerini tayln etmek mümkün miîtlr. Adliye Vekili Osman Şevkl Çiçekdağ. bebiyet vermektedir. deetldlr. Ekmekçiler CemlyiU Ankaraya Son olarak yapılan seclmltrdt. Prof. Oğleden sonra Bakırköy Adllyeslni riGümrük ve Tekel Bakanlıjının L«e trol servisi, bu gibi meseleieri orTEŞEKKÜR bir heyet göndererek vazlyetl açıkla Enver Erkmen, Prof. Kâmran Gorgün, ysret ederek bu mahkemenin lç duruBizlm da katıldığımız Brüksel bu glbl ihtilâflı noktalan sormak taya çıkarabilecek, tetkik ve teşrih OrtakSyün tanınmıs ve yaptığı îyi uı *ır. Bahıi Ergene, Kadrl Cenanl. Fikret mu ve te;kilatlle yakından alâkadar llkelrle muhltlnin »evgisinl kazanmı gümrük konferansmda tesbit ediedip bir netlceye bağlıyacak juretEvliyagll. E. Koenka ve Mehmed lstan olmujtur. Limanımızdan yapılan ihracat olan mandıra «ahiblermtfen te gellsmemistir. Gene gümrüğe bilAdliye ve Nafia Veklllerl yarın tzDevlet tesekküllerinde çahsan S»n 24 sjt zarfında ıtmaıun.ızaan y> ytnt İdare heyetlne seçllmislerdir. Otomobil hınuı i çocuk TAHİR CİMBALTA'mn dlrilen flatlann kontrolu ouaıısunp.ıan Ihracaıın kıymst tutarı (71 btn Bir sanayi anketi hanrlanıyor mite giderek orada yeni lnsa «dllen ölümü dolayısile derin acılarımızı pay islçler temertU ikramiyesl da henflz hszırlıklar yoktur. Bir mahkemede Öğrendiğimlze göre Türkly» Ticaret cezaevi binfisının esılif törenind* bu lasan ve cenazeslne istirak «den akra îlr.Mtır. alacaklar yandan dünya fiatlan takib ve cte Odaları Blrllğl memleket capında bir lunacaklardır. Bunrîan bir müddet evvel GSztepe, Bu meyanda Amerikaya barsak, Avuıba, dost ve arkadaslarıns. muhterem Erenkdy v« civarından otomobil çal»Tekstll Federasyomı. tktisadl Oevie yandan, gümrükte beyan edilen k y İnönü Ankaraya döndü turV.ıya kabak çekirdeS), Batı Alman sanayi anketi hazırlamaga başlamı;tır. gatetenlı vasıtasile te^ekkOr ederiz. Bu anket netlceslnde elde edilecek C. H. Paıtisi il kongresindenberl. yaya tıitün. BulgarMana palamut, Doğu Eşl' Feyziye Chnbalta rak İzmlt* fcaçan Kâmil Çdik, Hüsnü UstkülltriruH calısan lsçil«re temetti rnetler fij yardımı ile tesbit ediKcsik. Fuad Tugay ve Gdndto özkan Ikramlyesl vertlraeri yoUrnd», yaptn Alroanvaya rlitün, İsraele koyun dcri malomat bütun Turkiyenin sanayi bün sehrimizde bulunan Parti Genel Bas1 *** ismindekl 4 çocugım duruşmalarına olduğu teklifin kabul edlldlglnl sendi lerek mukayese ve tahliller yspsi ve Yunanlstana kabak çekirdegl İle yesinl tesbit edecek ve ljleyis tarzı kanı tsmet tnönü. dün taat 1420 da! mak cihetine henüz gidilemem^hakıknda rakamlara dayanan malumat uçakla Ankarya gitmisUr. d"ün 4 üncü Ağır Ceza mahkemesinde kılara b!ldirmiştir. "Çok sevRÎİİ a"IΫ büyügümüir ta/e oalık sevkedilmişür. vtrecektir. ba^lanmiftır. Durusma şahidlerln dintir. Bu gibi hususların da tetkik ŞÜKRÜ YEGtN'in C. H. P. il idare heyctinin Bej ııelmilel Boğaz Burun Nicole Henriot'nun konserl Bu suretlc aynı zamanda ıınal lstihlenmetl İcin baska güne bırakılmıştır. komısu olarak ele ahnm?sı ve $u vefatı dolayısıle sonsuz acımızı pay salın hakiki değeri de meydana çıkmı; yeni üyesi Kulak hekimleri kongresi Fllârmonl Derneği «enfonlk orkettra sıralarda Brukselde toplantı 'ıalinbsan dostlarımıza minnet ve sükrarıla bulunaeaktır. Anket cedvellerinde lşçl C, H. Partisi U idare kurulu dan sının 31 Mart Perşembe günü Cema de bulunan Milletlerarası Kıymet 1 ve 4 eylul tarihleri arasında seh adedi, verilen Ocretler, istthsalde kul toplanarak ldare kurulu üjeliğinden rımızı arzederiz. Türk Ticaret Bankası Resid Rey idaresindt Saray sinemasın Yegin. Okar, Yolalan. Ooz*. riınizde Boğaz, Burun ve Kulak dok lanılan maklnelerln cinti Eorulmakta lsUfa cbnls olan Sarıyer ilçssl ba;kanı i delegelerimiz da vereceBl konsers tanınmı; Fransı Komitesine katılan Ulug aUelerl mevduah arttı torlarının iştlrakile Mllletlerarası bir dır. Oğuz Oran yerine, yedeklerden esit oy ptyano üstadı Nicole Henriot tollr tarafından icab eden noktalann kokongre toplanacaktır. Kongre hazırlıkalmıs olan Atıf hmen ve Güzide TanInhisar maddeleri satış ruhsat miteye arzedilerek görüsülmesine ş Türk Tlcaret Bankasının 1954 olarak iştlrak edecektlr. larırs baslanmıstır. rıyar arasında kur'a çekmiştir. Kur'a ve tavsiye kararlarına bağlanmısıtezkerelerinin temdidi Pertevniyalden yetişenlerhı yılı alelâde Umumî Heyet toplanGüzide Tanrıyara isabet ettiğinden, Beykozda orrnan yangmı İnhisar maddleerl satış ruhsat tezke üye dünden itibaren idare kurulundaki na imkân verilmesi ve vanlan netitısı dün saat 15 te Ankarada Ban* umumî topkntısı Evvtıki saftah Beykoza bağlı Paşa releri mart ayı İçinde tcndld edilecek Vü'ifesme başlamıştır. celerhı alâkahlara duyurukrak ken kanın Içıklar caddesindeki merkez Pertevniyal Lisesinden Yetişen! rmncııra köyti dvarında Devlet or Ür. E. T. T. nin yaptırdığı yollar Demeğinin yıllık umumi toplantısı bu düerinin aydmlatılması temenniy manlarında bir yangın çıkmıştır Ateş. binasmda yapılmıştır. Bir rrurtta baslamıs temoid muameS. T. T. İdaresl tarafından geçen yıl kovıtilerin yardımı ilt H saat sonra leleri yarın aona erecektlr. Ba müddet etin saat 11 de okul salonlarında yapı değer bulunmaktadır. Okunan faaliyet raporunda, mem lacak, ekaeriyet toplanmadığı takdlrİçinde şehlrde 251SS metre murabbaı söndürülmüştür. Yanan onranın 400 içinde temdidi yaptırmayıp h=ırc i.) aönıım civarında olduğu tahmin edil mıyanların nıhsat tezkereleri bükiım mozaik parke. 7000 metre murababı leketimizin iktisadî hayatındaki de. aynı yer ve aynı saatte olmak ttze niPkıe.ıir. Yangının çıkıs sebebl ara§ süz sayılacak ve harclan cezalı olarak mastik asfalt yol yapılmış, 41957 metre ÖLÜM gelijmeye de temas ederek Banka. re 3 nlsan pazar gttnüne tehlr edtte murabbaı c!a parke kaldırım tamir cektlr. tahsil edUecektir. edllmdstir. Ayrıca 7200 metre travmay Serniha Adamın eşl Humdl ve Mem nın 1954 yılı çalışmalarınin basarayı yenllenmis ve bu suretle tamir, duha Atlıoglunun damadları. Medlh; Gökayuı bir tavzihi rıh olduğu belirtilmiştir. bakım ve inşaat İçin idarece 2.014.076 Kemal Atlıoğlunun tstanbul Vali vt Beledlye Rcta V«kUI Karakoyun v» kndm terzilerinden enlş lira harcanmıştır. Hissedarlann umuml tasvib ve Ord. Prof. F. K. Gttkaydan aldıgım: teleri maruf Diğ«r taraftan SişH Büyükdere MUZAFTER ADAM takdirleri üe karşılanan bilânçoya bir roektubda denillyor ki: yolu iklnci kısım. beton asfalt kaplama 28.3 955 pazartesı günü vefat etmtştlr «Ziraat kongresindeki konusmam nazaran. 22.034.669 liralık bir artış injaatı 173 919 liraya ihaleya çıkarüCenaze»! 30.3 955 çarsamba güntl Şl: mıştır. la mevduatın 94.817.700 liraya baliğ bir parçasını tavzlh etmek isterim. Sc Cnmlinden öğıe namazını mUteak. zUn basında löyle söyledlm. (tstanbv Moda Maarif Koieü ge'ecek olduğu, 2.315245 lira «afi kâr k a r Vilayetinin çoğunluk nüfusu sehlrüe kaldırılarak Fertköy meıarhğına d*f yıl açıhyor dedildiği ve bu kârın hissedarlara olduğu için köyler bakımından önem nedlleeektlr. Maarif Vekâletince sehrimizde aeıl%12 nisbetinde tevzi edUeceği an taşımadığı zan olunur. Halbukl tstanhul köylerl gerek kemiyet ve eerek ması kerarlaşan Moda Marif Kolejlnin DOÇENT leçılmıştır. keyfiyet bakımından muhim bir varlıkCnümüzdeki ders yılında faaliyete geçYapılan seçlm neticeslnde mura tır. Yalnız gehir telftkki edilen Beyoğm»si uygun görü'mektedir. Burada ve Kskijehir Kolejlnde d«rs kıbhğa Nasuhi Baydar tle Cezmi lunun blle köyü vardır.) Bu husuıun vermrk üzere Amerikadan sehrlmlze tavzihini rica ederim.» Başak itihab edilmişlerdir. Se3'abat dolayı^île mart nigel«n S profcsörden dördü, Galatasaray, Kabataş. İstanbul Erkek ve Haydarpaşa hayetindı^n itibaren hasLiselerinde. derslere girmektedlrler, talarını kabul edemiyecekProfesorler bu sııretle hem eğitlmprogramtnı ve hem de ögrenelrrin durumunu tetkik etmiş olacaklardır. Diğer dört profesör de Eskişehire eidecektir. ÇOCUKLARINIZIN Gümrüklerinıizde kıymet esasım geçildiktetı sonraki durum ESAD ^* Yazan: V J Avastaryaiı eski muharibler geliyor ürüyüşe çıkmpğı pek s« verim. BHÎunriufiım şehirlerin civanın dolaşırken omuzda ba'ta bir takım adam'ara ras!lı>oıum. Nercye gitliyorlar? Maksadîari nedir? Bu, bir bilmcce değil clbette. Tah min kok v. Dramvari edebiyahnı da yapmıyalım ki, sadcde çabuk girils'n. Bu adamSar, ağac katiimina giliyorlar. Binde dcUuz yüz dcksan lokuz ihtiınalîe ruhsatiyeieri yok' ur. Daha fena bir ihtimal: lîalfayla inayet işlemcîe gidiyorlarü Yshud da, m^haÜe arası"da do!aşıp odun kırmpk üzere >{ehre şreiyorlardır. O takdirde, «avcı tezieresi» gibi, üzerlerinde bir tezkere lulunmah. Hattâ öylelerinin baltalan bir karaltolda durabilir, şehre ge'ince oıdan al.p mahalle arasında dolaşabılirler. Fakat sırtta martin, göğüste çaprast Gşeklik, arka cebde tabanca, l>elde saldırma, yen içinde han'jergezmek nasıl mcnecîüni ise, omuzda silâhların ve âtetlerin en abası balta ile, Ti'rkiye aransin^e .eli^içiizel d"!a<;Tn?k dahi ehemn. .retli gcrekçelerle kanunî şekilde menedilmelidir. Bundan kırk altı, kırk yedi sene îvvel, gezjinci memur olan babamla Osmanlı imparatf>rlu?un"i ri''ü böigelerinde dolaşırken, dişlerinden, tırnaklarma kadar si!5b'ı bp=ı .jozuk grııplannın koliannı sBİlsyaraktan dchşet saldıkîarına, kabadayılık ettiklerine şahid olurc»ıım. Halk müsellâhtı. Mcşrutlyet dev.inde bile, konaklarm kaprlannda, piştovlu saldırmalı Karadaeltiar, Amavudlar, mllH elbteelerile oturlulurdu. Millî Mücadele sırasmria, dağlarda çeteler bulundıiğun'lan namuslu Insanlann da silâbsız dolaşması ihtiyatsızlıktı. O devirlerde: Silâh yasak edilsin! dcnilseydi, umumî efkâra aykırı gelirdi. Nitekim, beş on sene evvel de ştı tarzda bir kampanya açmamız çok kimseye manssız geldi: «Ateşli silâhlar gibi, sırf insan vurmağa mahsus âletler de yasak edümeli. Bunlann bol bol imali, harcıâlem rlcareti ve ?e11si?üze! taçınması, ancak şer erbabına yanyof. Çünkü bir h^noer. nek az irt'inaHe bir ev sahibinin elîndp npfis miidafaası âletidir, Çok ihtimBİle eve hırsızın taarrnz vasıtnsıdır.» Fakat artık bütün bunlara kirşı konulan kanun! ysnak ve tathikatı bir emrivakidir. İyi neticeler de alınıyor., Baltaya karşı da, r>em clnayetVH azaltmak. hem ağac kp«'iâ'»ıi"i tfnle mek üzere aynı şiddetli tedbirler konulmalı: İllc hamlede. baltanm evden dışin çıkanlmasmı yasak elme'iviz. Muayyen sanstlar dolayısile, ^okakta ve arazide balta tasımak hakkmı ruhsatiyeli Insanlarn hasretmcHyü. HaîırlıŞrmızi tîtmam1?«'ıkfan sonra da, yurddaki bütün baltalan ve yeni yapılaraklan numaralayıp, damgalayıp sahihlerini bunlara mukayyed obnakla mecbur rntmalıyız. (Silâh mcvzuundA nası! muvaffak olduksa balta mevzuunda da oluruz.) Ba takdirde, köylerdekl cfnayetlerin bile bir dereceye kadar önüne geçilir. Zira, sustah çakıyı menedip baltayı serbest bırakmakta mana yoktnr. Fakat asıl: Çirasinı aimak üzere artık koca koca çamların bağnnı deşemezler. Ormandan geçerken ağaclan yaralnyıp ve ktırumaîa terkedip sonradan kereste diye toplam?k kurnazhğına başvuramaziar. Vc nihavet odun kaçakçıhğl da büyük nisbetlerde önlenir. Müsaadell odunlan ke«mek üzere kimin hangi saatte nc istikamette gittiği de, asayiş mesullcrince malum olur. Omuzda balta biri uftıkta göründü mü: Dur hemşerim! Kimsln? Hangi numarah balta bu? Hani ruhsativen? Yürii karakola... i'iirü mahkemeye! İsfikbd/fnizm ÇmniyetL. beklenen 1r, Sermet Ergun BÜYÜKADADA MART 30 ŞABAN 6 gelmiş İRATU KÜÇÜK CARİ HESAPLAR TafsilAtlı brotU'UmOıU istarıma AKASYA OTELİ ve LOKANTASI 2 NÎSAN 1955 CUMARTESİ Günü Açılıyor. • •• V. ] 5.47 12.19 15 52 1.32 820.04; 4.04 ~9.20 12.00 l"T331 ~9 34 ECZA DEPOLARINA VE ECZANELERE DAĞJTILMIŞTIR TÜRKİYE <£ BANKASI "V ..... Birçok müşterlierinln taleb ve arzusu üîerine Lokanta Müdiriyeti. Psnsiyonunıuı zengin ve hususî yemekleri servisini, otelde ikamet etmıyen müsterilerine de teşmiline kaıar verdiğırü müjdeler. Masaların 56001/8 numaraya telefon ederek temin edilmesi rica o'unur. ALBÜMLERİNİ FOTO SABAH'ia Cekilmiş resimleri ile S Ü S L E Y 1 N I Z Galatasarav 289 Tel 40108 Ben, sana on iki lira vereje tavrile evinin yolunu tuttu. Al işte, çıkarttım kalıbını... ğinde müeevher... Adnanın karyo ğim, ver şu hindiyi bana. «JUMHURİYET'in TEtRİKASl: 1 8 lasmın altında süpürgeden hşkıran Üş ahbap çavut öğle üzeri yeDaha bir diyejeğin var mıî Ne kadınsın be! Necib usta bu emıivâki karjuuı mücevher... Gene kflrlı çıkanm... Yarına mak yemevi unuttular bile... Titlz kadındır dadı... Fakat, biz heyefonrHnin rn^sfirleH var. Be« Mutfaktalar... da ne bahane bulabiltrdi ki? DÎzat şahid olduğu bu gsrib vak'^ya. Güler, duvar dibindeki tahta ma mirlerlni bırakıp sekızı aldı, bkktı liradan üç tavuk alajaktım... Hindi bu «mujizeye gojukları» ınandırasanm kenarına ilişmiş; biçimli baSahiden de çıkarmış kalıbını... dolması dha rcakbule geşer .. Manitalı değilmlş Derek.t.. mıyacağını düşüneıek ldldasını isÇıkarttığı parayı tezgâhm üstü caklannı heyecanla sfllıyarak daBen yaparm anahtarı, akjama iog pat uğrunda her fedakârlığı göze ne koydu. Usta bir el harekf:Ue dısının hikftyesinl dinliyor. Menekşe aldı. ru uğrar, ahrsın. reavisi gözleri testekerlek... Yüzüçekip açık çekmesine düşürdü. Ayağını usulla iskarpinden çıDad*, muvaffakıyetinden son rie nün ifadesl gergin... Dadmın babalan ha tutu, hj tuNecib usta, üemıri ateşten çek p kardı ve bir maymun maharetile rece memnun... İçi içine sığrmyor.. ear! .. Oğlanı zor oiutuyoruz. Ver yirmi bir ytşındayken hsm ş;..'»ş.p sırtının kamburunu doğrulttu. Vum Adnan sa gene kabına sığmatac. kullanıp v.kutu parmaklarmın adik bir kere ystıh mektebe... Yarı beni geşindiriyor, hem de üniver ruklannı kalçEİ^rına cmayıp ma Sen artık şok oluyorsun! d° ra?tna sılaştırdı. ayağmdan eline Maceraya dair ehemmiyetli ipuçları makta... Yerinde dura/nıyor. Sofa siteye gidiyordu. ke'rn an diyoruz. di Buraya biı dha m: gelejek m; aldı. Yoki.ıdı. Gerçekten yakutl... yzkaladığma emin... Fckat henüz kadar geniş ve malta dö?eîi bu es Kız evlâd başkadır labiî... madadıya uzun uzun baktı: Dadı i'gilenrr.iş göründü. vak'anın kopuk taraflarını blrbıri ki zrman mutfağında mütemadi Yani sözün kısası, senin ça şim ben anahtan almağa? Kadrı g^ngster romanhn oku:nakAnlar dedikti ya mticevherattsn ne ekllyemiyor. Kesik sshneler ha Kaş yaşında oğlun senin? maşırhğa enahtar rnı yapacağız? yen gidip geliyor. Dudaklannın ke Adam, «çatük» der gibi kaf'Siaı mamadadı... Sahici yakutl tan ders çalışmağa vakit l.'UİF.mı Yırmi bir. linde film önüne atılmıj. Mevzuu narından sarkan sigarası sönmüş Öyle ya, janım. salladı. Tezgâhm bssına vürüiü... yor ki... Hayta oldu çıktı meyda Nejib usta! Sana benziyor mu? bir bütün halinde ortaya çıkarması de farkuıda değil. Nerede evin senin? Anberbu kalfa rahatlad». na... * Gene ne vâr? Biz kedi, o sslan. artık bir zamtn meselesi... Dadı gözlerini devirdi: Şimdi, ibiği nîorara kızara ioıaİçini çekti. Dadı, alâkalı dinleyiciler buldu Nejib usts, hindln pek gözel.. Geşen gün şuraîardaydı... Şiz Şurajıkta... Kalkta: Mamadsdı sordu: şan hindiyi arada bakışlarile ıakıb Üsküdardan juma pazaundan mı ğuna memnun... Mangalın başmda, meli hani... Meşin kasketi de vor... Nerecikte? Anahtar işin ks^ para vereje mmimini hasır iskemleye oturmuş, Başka şojuğun yok mu? ediyor. Necib ustanın bira'z evve; aldın? O mu? Hani jaddeye şık, jamlyi geş... körüklediği ate?, iyice canl^nmış, Olup olacağı bir tane Allah ğim? ballsndıra ballandıra ha anktıyor, He. Necib usta gene çaldı çekicl de ytşatırsa. Ağaş var y^ hani. oradsn sağa kıv toprak zemini harelendiriyor. 6u Kazaneı kâfl bulan usta: Usta, gözlüğunü burununun uanlatıyor. mire: Jenabı hak uzun ömürler ver rıl, şık, şık, şık... Sokak feneri var yer yer aydmlanıp kararan topraV cuna indirmiş, külçeden Kolay! dedl. veçtiği Objektifî yaman kuvvetli... TeHe. ya hani sola kıvrıl, şık, sık, gık... ta hindi pislikleri dadının dikka1 Ona da bir lira aldı. AH&h bağışlasın.. Seninkini sin. bir eski anahtarı törpülüyor, sakız ferrüatı öyle net olarak zaptetmiş, Anladık aniadık... Kolay ad tini çekti. Âmin! Sonra hindinin ayrğmı bağladı aksettiriyor ki, iki gencin hayalinkalıbma uydurmağa çalışıyor. de, olaniarınkini de... ^akmıyor reste oturuyorsun... Kimin evi Kaşık düşmanm var mı? Bab?hindi, kabararaktan hemen bir küieei bulup getirdl. Maltı* de, demirci dükkânım kendi gör Kaşa sldın? mu? orfcıkta bir kavis çizdi. Dadımn Demirci parmağile tavanı gos imiş oru'duğun ev? küfenln dibine oturttu. Ostüne de düğü vuzuhla çizebildi. S.nki Ne Yedi liraya. Ne şskması? Adliyeji... Meşhur Adliyeji... tam 5nüne gelince, arkasını dönterdi: Ne olursun Najîb usta vereymı Hlndlvi verlestirdi. Nüsh«<o 15 lraru»ror Sınıfta şakmıyor mu? cib ustanın portresini yaptı, duvadü. Rütubetli toprağın üzerine be sekiz lira, ver sunu bana ijim g8' Şok yase. Nejib uıta... Bey ra astı Onu karşıl; rında gö ür gi Abnnr ,eraiU Yukfnda... Anasr" değildir, a Beyefendi. Övle t?th O'UUV.TUU ki, öyle IHirkıye Harltı a PekâlS... Boş umanımda tır yazlı, yeşi'li kakaladl. fenr1i bintîive pek merrnun olaiah rülsün. Lira &ı Ur» I S J ; şirindi ki, Necib usta, ister iste Talığıd'r bi'irn Kadrinin. bi oldular Asluia tıpatıp uygun Ule bu de nesi?... sm«ıik tnırn »loo manırız yokuşu. Demirci gözlüklerlnln üstünden Ne oldu anajığı Kadrin^? mez bu gevezelikleri cevabii'.ıc.ı.ıYent bir pltn hatırlsmıstı: raporunu verirken, kendi edindiği Dadının gözleri faltaşı gibi açıl ters ters baktı: Altı «vlll UMI «50 Dadı birdenbire köpürdü: Necib usta küskün, başını çeyordu: Sen, bvna bir de kömür ko fikıılerı süphelerini ileri sürnıütU «vııs ıı« *«<ın Ule biz esnafın atlatmejala dı. Zira hindinin bu taze pisliği Ben hindid değılim. İyi bildin, çaktı geç.en yıl Çak virdi: ! vası yapsana... Ne zaman gelip a vorHu sadece gördüklerini anlatıBlı ıvlı» «»• * rını çok gördük. Şıkmaz ayın son çinde, bakla tanesi kadar bir ya Bir mesleğin daha olsun, ne iajağım? tı herkesinki gibi o da lisenin onun Bırak onu! I) I h K « I voı du. kutun pırıldîdığını gördü. şıkar... Sen kaz3nj? bak. da. Yukarıki jiji sultan ünsm ııi şarşamb sında bile gelmezsiniz.. O pazarhkta da uvuştular D dı Dadı gözlerine inanamıyor. Hal N kazaneı? .. Üc cüj"'»")r vutNe Onun işîn işte ben de... Mamadadı, başıru İki yana sai kâhh mı? tu yemleri hapır hapır... On llrs kattı küfeciyi önüne... Gene o feCAıkası tttr) Koynunu araştırdı. Kâğıda sarılı buki gözleri gayet iyi seçer... latü: He. tihten dönen mağrur kumandan ^ Demirci dükkânında, hindi pisli şimdi böyleleri. ' sakızı demireiye uzattı: / '*" Şapkın senil Uayiaz şojuk!... Benim kız HACI alKaramağaralı ve VâNu KURYE CÜMHÜRÎYET o c
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog