Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

FUZÜLIDIVANI Abdülbaki Gölpınarlı 1079 da N e c e f t e yazılmış olan dıvan nüshası esas tutularak daha sonra basılan nüsha farkları gösterılmiş, arapça, farsça metinlerin ayrıca tercümeleri yapılmıştır. Eserin başmda büyük şairin şahsiyeti hakkında mufassal bir önsöz de mevcuddur. Fiatı cildli 10 liradır INKILÂP KITABEVI 30 unco FII sayı 11.017 umhuriyet KLIRUCUSUrYlINUS NADÎ Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu tstanbul No 248 Telefonlar: Umuml Santral No. n : 24298. ? a a Islert 2429U Matbaa 24290 ^ FAYDALİ Annenın Kıtabı f ESERLER 1 . f 1000 600 Kadında Cınsi Havat Evlılik ve Mahrerrg1 J ' " 4 tstanbul Rehberi €T l ^ H î rürkler için AlmajfrSİİMF 575 Deutsche Syntax: jji f l H c 8 8 35 0 Ömer Hayyam vesj Muhtarlar, Kılavuzi ^gflpi In 225 aroğlu Hiciv Edebiyatı Ajg ^ l Ü S f Doktor Gelinceye KjIfH^ff 500 500 500 400 Çarşamba 30 Mart 1955 Ahmed H& Kitapçıhk v*; i*I§ k •msf ° âi * şl t Suriye hududunda asker elbiseli kaçakçılar Kendilerine Suriye askeri süsü veren kaçakçılar, bir karakolumuzu basmağa kalkıştılar, bunlardan biri ele geçirilcîi, diğerleri yaralı olarak kaçtılar Sabık Sovyet Başrekili birdenbire kayboldu Bir müddettenberi Sovyet basım tarahndan aleyhinde neşriyat yapılan Malenkof'un idam edildiği söylentileri gittikçe kuvvetleniyor Suriye, Ankara Büyük Elçisini geri mi çekiyor? Moskova, Suriyeye son günlerde 50 Rus ajanı yollamış Kahire 29 (T.H.A.) Kahire radyosu bu gecdti neşriyatında Turk Suriye mjnasebatında vu ku bulan gerginlik üzerine, Suriye hükumetinin Ankara Büyük Elçisi Kâzım El Cezayirliyi geri çağırmağa karar verdiğini bildirmıştir. Radyoya göre, Kâzım El Ceza yırli bir kaç güne kadar memleketine dönmüş olacaktır. Suriyede muhalefet de iktidarı destekliyor Şam 29 (R.) Suriye muhalefet partıleri meclisin bugün yaptı Arkası Sa. 7, Sü. 3 xe Antakya, 29 (Hususî) Dün gece vilâyetımızm Hassa ilçesıne bağlı gümrük karakollarmdan bırının civarmda Suriyeli kaçskçılarla buyuk bir müsademe olmuş ve bir kaçakçı var?lanarak yakalanmıştır. Veıılen malumata göre, 20 25 kadar Sunyelı kaçakçı, kendilerine Suriye askerı süsü vererek hududu geçmeğe teşebbüs etmişler ve karakolumuzu zaptetmek için vaziyet almışlardır. Bu durum karşısmda karakol civarında cievriye gezmekte olan askerlerhniz derhal mevzi alarak Suriyelilerin üzerlerine ateç açmısjat., ve uzun süren bir müsademeden sonra bir Arkası Sa. 7, Sü. 2 de Moskova 29 (aa. A.P.) Bütün Sovyet liderlerinin iştirak ettiği bir toplantıda, Başvekillikten istifasındanberi ilk defa olarak Mayaralanan bir tıümayi^çi lenkof'un bulunmaması, hakkındapofa tarafından görürüliiyor ki söylentileri artırmıştır. Toplantı, geçen eumartesi günü Kremlin'de yapılan Sovyet Yüksek Şurasının son oturumu idi. Genel Sekreter Kruçef de dahil olmak üzere komünist partisi politbüro üyeleri toplantıda bulunmuslardır. Toplantıda hazır bulunmıyan yegâne po4 kişi "y«ral«ndı, îrt kişi de litbüro üyesi Başvekil yardımcılarından Maksim Saburof idi. İstifa^ tevkif edüdi sından sonra Başvekil yardımc'Brükscl 29 (a.a.) Bugün U ve enerji santralları vekilliğine geege'dc katclıklerle jandarmalar a tirilmi} olan Malenkofun parti porasında yeniden çatışmalar vuku litbüro üyeliğinde kaldığı zannedibulmuştur. Biri jandarma olmak liyordu. uzere dört kışi yaralanmıştır. Ci(Arkast Sa. 7 Sü. 4 te) rardan getirilen takviye birlıkleri nömayişçileri dağıtmak üzere, göz yaşartıcı bomba kullanmağa mecbur kalmıjtır. 20 kişi kadar tevkif edilmiştir. Katolik nümayişçileı, ltik tedrisata taraftar olan sosyalist partnin bir toplantısını dağıtmak istedikleri nrada kavga çıkmıçtır. Katolik nü mayişçilerin memleket dahilinde ortalığı ciddt surette kanşürmsya Asiler Sayjunu kuşattılar başladıklsn görülmektedir. Saray bambalamyer Belçikada yeni ve ciddî çarpışmalar Hindiçini yeniden karışıyor! I Saygon 29 (a.a.) Hoahoa mezhebine mensub ve idaresinde 2000 kadar eski Vietmin birliklerinden kaçmif asker bulunduğu tahmin edilen bir general bugün Saygonu abloka faaliyeüne girişmişür. Generalin nufuz sahası Saygonun 150 kılometre uzağında bulunan LİBYA ELÇİSİNİN KOKTEYLI Ankarada evvelki ak$am Libya ejçisi tarafından Müsluman bir nehrin batısından itibaren bajdçvletier ^cilerine msbsus birttdktgyyfraftt VeTnrhi^îr. Bti topterfftıdâ c#eftrfci* olari vutefd&f VeTnrhi^îr. Bti tefd&f lamaktadır. Guney Vietnam başkentine plresim, Millî Savunma Bakanı Ethem Menderesi Libya ve Suriye elgilerile birlikte gösteriyor. 4 nisanda Napolide yapilaeak Fransız BüyüktJçiliği Beyruttan merasime bir piyade takımım» rinç ve diğer belli bajlı yiyecek maddelerini karadan ve nehirden verilen haberin asıl ve esası kafalacak NİYAGARA ŞELÂLESİ DONDU Birlesik Amerıkada tasıyan kamyonlar ve mahalll kaolmadığını bildirdi çok siddetli soğuklar devam ebnektedir. Niyagara selâlesi de yıkların geçişine engel olmak mak Ankara 29 (a.a.) M. M. V. donmuştur. Yukandaki resimlerden üsttekinde donmu^ ti'an Ankara 29 (a.a.) Şehrimizdeki Temsil Bürosundan bildirilmiştir: sadile nehir ve yollar bir çok nok selâle ve asağıda da büyük buz parçalarını sürükleyerek koyFransız büyük elçiliğı aşağıdaki talardan kesilmiştir. NATO'nun kuruluşunun altıncı, leri basan sular görülmektedir. Şelâlenin bu şekilde etrafa buz tekzibı yayınlamıştır: Arkast Sa. 7, Sü. 6 da l (Arkası Sa. 7 Sü. 4 te) sürüklemeai yüzünden zarar bir milyon dolardan fazladır. «Bir ajans, Beyruttan aldığını (Arkası Sa. 7 Su. 4 te) Fransanın bize ıtota ver diği asılsız NATO nun kuruluş yıldonumu ? îngilterenin Türk • Irak Ankaranın en paktına iştiraki bugün zengin kuyumcusu intihar etti ilân edilecek Bugün Londra ile Bağdadın müşterek bir tebliğ yayııtlaması beklenîyor Hâdisede orakçekiçli bir yüzük meselesinin rol ovnadığı ' anlaşüıyer Londra 29 (a.a ) Güvenilir biı kaynaktan oğrenıldiğine gors, son dakikada teferrüata müteallik bir husus, bir gecikmeye yol açmadığj takdirde, İngiliz Irak ittifak andlaşmasının feshedildiği ve İngılterenin, Türk Irak paktına katıldığı çarşamba günü Londra ve Bağdad daıjayru zamanda ılân edılecektir. Bu keyfiyet âdet gereğince Avara Kamarasında, Dış İşleri Vekili Sir Anthony Eden tarafından bildırılecektir. INHISARLAR UMUM MLDURU Inhısarlar Umum Müdürluğune tayin edilen Omer Refik Yaltkaya vazifesine başlamıştır. Yukandaki resımde, yenı Mudür vazifesi başında görü'mektedir. Menderes, Ordu takımını dün Vilâyette kabul etti Adnan Menderes futbolculara birer altııt saat ve birer kupa hediye etti Ankara, 29 (Telefonla) Ankara Emnıyeti, mühim bir ıntihar hâdısesıne el koymuş bulunmaktadır. Şehrimizın tanınmış, kuyumcuların dan Ahmed Demirok, Işıklar cad desindeki evinde tabanca ile inti har etmiştir. Aldığımız malumat ve yapılan tahkıkatın neticesine göre, kuyumcu Ahmed Demiroka bundan bir müddet evvel ecnebî olduğu söylenen bir adam müracaat etmiş ve orak çekiçli bir yüzük ısmarlamak istemiştir. Evvelâ, bu yüzüğü yapm?k istemiyen kuyumcu, bilâhare müşterinin fazla para vermesi ü zerine yapmayı kabul etmiştir. Ahmed Demirokun bu siparişi aldığı Emniyetçe duyulmuş ve polis, müş. terinin bulunması için kuyumcu ile bir kgç defa temas etmiştir. Ahmed Demirokun yakınlarınm iddiasına göre, bu sipariş meselesi, kuyum Arkası S a . 7, Sü. l d e Harb Okullarımızda tahsil üniversite seviyesine çıkacak Yüksek Âskeri buna dair Şura dün yaptığı toplantılarda kanun lâyihasını görüştü Kahirede tevkif edilen gemicimiz İskenderun şilepinin süvarisi Mısrr makamlarının karannı protesto etti Ankara 29 (a.a.) M. M. V ğında, bu sabah Te öğleden sonra Temsil Bürosundan bildirilmiştir: toplanmıştır. Toplantılarda Kara Yüksek Askeri Şurâ, M. M. Ve Hava ve Deniz Harb OkuUannın, kili Ethem Menderesin başkanlı Arkast Sa. 7, Sü. 6 da Kiracılar Cemiyeti 4 muhtıra hazırladı Ankara, 29 (Telefonla) Iktisad ve Ticaret Vekılı Sıtkı Yırcalının başkanlığında, müsteşar Munis Faik Ozansoy, Teşkilâtlandırma U Arkast Sa. 7, Sü. 5 te Ticarel Vekâletinde fındık ihracatımız gözden geçirildi Başvekil Adnan Menderes, sporBaşvekil Adnan Menderes. RoBaşvekile ve meb'uslara gönderilen muhtıralarda mada yapılan Dünya Ordulararasl cuları ve idarecileri, kazandıkları futbol şampiyonasında Dünya şam büyük muvaffakıyetlerden dolayı Cemiyetin bu meselede düşünceleri anlatılıyor Abdürrahman Şahin piyonu olan Ordu futbol takımı ve tebrik etmiş, kendilerine iltifatta Kahire 29 (a.a.) (Hususî muha idarecilerini dün saat 12 de Vilâ bulunmuş, sporculara kıymetli biTürkiye Kiracılar Cemiyeti; MuJ Kanunu teklifinı ihtiva etmekte bırimiz bildiriyor): rer altın kol saati ile birer gürnüş yette kabul etmiştir. Polise yapılan bır ihbar üzerine, vakkat kira encümeninde aylar ve burada bilhassa gayrisafi iradın Bu kabulde, Başvekil yardımcısı kupa hediye etmiştir. danberi devam .etmekte olan müSa. 7, Sü. 1 de Arkası Sa. 7, Sü. 3 te Sporcular adına konuşan kafile ve Devlet Vekili Fatin Rüştü Zorlu, nakaşalan takib ederek, kanunun Devlet Vekili Dr. Mükerrem Sarol, başkanı kurmay yarbay Nuri GüAnkara 29 (Telefonla) AlanyaNafıa Vekili Kemai Zeytinoğlu ve cüyener, Başvekile teşekkür ederek daki Damlatas mağarasının astun tatbikına iki ay gibi kısa bir raİstanbul Valisi Prof. Gökay hazır şunlan söylemiştir: man kaldığını gözönünde tutarak edavisinde faydalı olup olmıyacağı bulunmuslardır. Sa. 7, Sü. 6 da hususunu tetkik etmek üzere SağMILLt MAÇA HAZIRLIK dört muhtıra hanrlamıştır.. Muhtıralar, Başbakan Adnan Mendere hk Vekâletince gönderilen heyet Bu pazar günü Fransızlarla karşı se, Kira Encümeni azalanna ve lerin geri döndükleruıi ve dün Ve laşacak Millî futbol takımımız dun> milletvekillerine gönderilmiştir. kâlette bir toplan'ı yapıldığını bü den itibaren kampa girmiştir. Yu d'rmiştik. Türkiye Kiracılar Cemiyeti bu karıdaki resimde, kampa giden Er> gun ile Turgay görülmektedirler. muhtıralardan birincisinde, Cemi Arkası Sa. 7, Sü. 2 de yetin Kira Kanunu tasansı üzerındeki düşüncelerjni anlatmakta, 6084 numaralı kanun ile teklif edilen kanun arasında esash bir farkın mevcud olmadığını ista'tistiklerle izah etmektedir. İkinci muhtıra, Cemiyetin Kira Damlatas mağarası hakkında verilen resmî karar Telâviv Eski Sefaret Müsteşarımız Ankaradaki evinde ölü bulundu Ankara 29 (Telefonla) Telâviv Elçiliği eski müsteşarı Ahmed Raeıb Berkay bugün öğleden sonra Yenişehir Bayındır Sok No. 43 teki apartımanında ölü olarak bulunmuş tur. Hâdise Ahmed Ragıb Berkaya gelen bir arabacı tarafından emniyete haber verilrriş ve e=ki müsteşarın birinci kattaki dairesinin kibuli olan kapısı Savcı ve polisler tarafından kınlarak içeri girilmiştır. Yatak odası açıldığında eşyalann darmadeğımk olduğu, iskemlelerın devrilmiş bulunduğu, aynca bavullann karıştınldığı görülmüş ve Ahmpd Berkay, üzerinde elbiseleri olduğu halde yatağında ölü olarak bulunmuştur. Odada yapılan keşifte ise gece lâmbasının yanar olması, yan içilmiş bir sigaranm bulunması ve eşvalann durumu cinayet ıhtimallerini kuvvetlendirmektedir Yalnız yatak odası kapı?ının içerden kilidli olmasa karş;sında Ahmed Berkayın bir kriz neticesınde öldüğü ihtimali üzerinde de Arfcası Sa. 7, Sü. 5 te Ahlaka mugayir resimler Bu gibi fotoğraf ve afişlerln sinema. tiyatrolann giriş yerlerine asılması yasak adildi Şehrimizdeki bazı sinema, tiyatro ve eğlenee yerlerinin gıriş yer lerine ve bina cephelerine gayriahlâki vazıyette fotoğraf ve afişler arken Bir dc jiiksek derler... tahbîUı olanlar ticafete üıdu takımı futbolcularına altın saatle rini \eriıken Arkası Sa. 7, Sü. 5 te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog