Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

DEMİRBANK Sirkeci Ajansımız Zengin açılış. hediyelerile pek yakında emrinizdedir. 30 ancn yıl say 10 £93 KURUCUSUrYUNUSNADt 81 huriyet Perşsmbe 3 Mart 1955 AVCININ NO Birçok romanlarile Tür pek iyi tanıdıkları Iva en meşhur eserlerinden Notları adını verdiği hilfey^^lfer. .Çimdiye kadar çevrilmemiş <3&8,)>u nefis eser, Nihal Yalaza Talı»yijun>Tcalemi ile dilimize kazandırılarak Varîîfe Yayınları arasında 1 lira fiatla .çıkrnıştır. Telzrai ve mekrub fP'* ' Cumhunvet (.«tanbul Posts Kurusu fstanbul No 246 Telefonlar: Umum'ii Santral N ı sı: 24298 Vazı l 5 len 24299 Matbaa 24290 Balkan Paktı ioplah dun akşam sona er Orta Doğuda gerğinlik Hükumetimiz, Mısır İsrael hududundaki hâdiseleri lakib ediyor . Mısır tinin du.Atluğu leesiüre samîmijetle iştirak ediyoruz. dedi Arkaı d 2 (a.a.) Bir hukumet sö/rııiii G^^îede vuku bulan ı;arp'şrnd munasebetıle aşağıdaki beya'vtı veım ştır: « Tıırk hukumetı. Mısır İsrael hııHııHun'la vukua %e]en çarp'=ma nptıre^ınde şehıd olan Mıj.ır subpv V f e''erının, dolavstle Mısır mıllMmın ve ordusunun duySa Dahiliye Vekâletinde ıslahat hamlesi Yeni bir çok kanun ve talimatname pro jeleri ve tâdil tasarıları hazırlanıyor Ankara 2 (Telefonla) Dahiliye Vekâletı kendı bunyesınde ve muh tar bir halde çalışan hususî ıdarelerlg belediye ve koylen ilgılendiren çeşıtlı mevzularda yenı kararlar aldığı gıbı ayrıca yeni kanunlar, nizam nameler, talımatnameler ve tadille rını hazırlamış veya hazırlamaktadır. Başvekilin de iştirak ettiği son toplantı üç saat sürdü ve bir müşterek tebliğ neşredildi İstişare Necfisi talinatnanesi nerasiale inzalandı, tebliğdc müdafaa Tasitalanmıı takviyesine natüf gayretlere deva» edilnesi lüzumu da belirtildi Balkan Birliği akan Paktt D13 ş Bakanlannm üç gündür Ankarada yaptıklan toplatüar dün »kşam »ona erdi. TopUntıy» «lalr yayınlanması gereken blldiriyi fU sabrlan karaladıgımıı sırada taenü» fönnüş değilız. »ununla beraber, fiç hnkumet arasındaki işbirliği rihniyetini yakın«U«ı bUdiğimi* için, devlet merkeıimude geçen konuşmalann milletlerunlz hesabın» yeni bafanlar sağladı|ına suphe etmiyonız. Pakt devletlenni temsil eden Dış Işleri Bakanlannın |ah«iyetleri de bu husust» ayn ayn müsbet birer rol oynayacak değerdedirler. Bakanlann her biri milletlerarası yakınlasn» ve hürriyet fikirlerine bağlı adamlardır. Her üçü de üniversiter kar. yerden gelmi?lerdir. Sorbonne'da İızun bir öğrenim hayatı *e«"u"« Koça Popoviç, ynrdunda ileri düşüncelerin yorulmak bilmez bir savasçısı olmustiır. Dostumuz Stefanopulos. ilk kuruluş yıllannda Avrupa konseyi çalışmalanna ka. tılmıs. ve birlik prensipini yürekten benlmsemişür. Koprülüye *e*«»$e, hir çok Avzuna ünİKrsiielerinde çeref doktorluğu ve şeref profesorlüğü payesine ulaşan bu bilim ve politika adamımızın ide. olojik karakteri hakkında oknrlanmızı her halde aync» aydınlatmaya yer ohnasa gerektir. Baskentimizde buluşan sayın Bakanlann, bu vesileden faydalanarak diinya politikasile ilgili genel konular üzerind« favrialı düşünce alışverişlerine giriştiklerini tahmi* ediyoruz. Fakat (jnların asıl kaygısı, şüphesiz dünya olaylarmı bölgemiz menfaatleri bakımından değerlendirmektir. Basbakan Menderesin de katıl. dığı gbrüşmeler sonnnda, ilerisi için müşterek yolumuzu aydmlatacak esaslı merhaleler aşıldığım her halde yakında öğreneceğiz. Arkası Sa. 7, Sü. 1 de 7 Sn 1 de B Atom silâhları yarışı Amerikanın üstüniiiğü ne kadar devam edecek? Washin?ton 2 (A.P.) Cumhur Amerika Sivil Savunma Teşkilâtı üyesi Mrs. Katherin Howard Başkanı Eısenhower bueün bir basm toplantısında yaptığı konuşma sırasında Batı âleminin hidroien bombaları ve atom silâhlannı Eeliştirnıek bahsinde ötedenberi Rusyadan çok ileride olduğunu beyan etmiştir. Büvük Britanya Başbskanı Wins ton Churchill dün Avam Kamarasında verdiği beyanatta, Birleşik Arfcnsi Sa 7. Sü 4 te saıtatkân dövüştü! Geçen pazar günkü Konsenahıar konse*"inHen sonra Akile Artunla Radife Erten arasında müessif bir hâdise geçti Konservatuar Türk Musikisi îcrt Heyetinin geçen p=zar Şan süıeması salonunda verdiği konseri mü teakıb iki sanatkâr arasında çirkin bir hâdıse geçmişt'r. Verilen malumata gore. Akle Artunla Radife Erten, sahne arkasında munak=şa etmişler, 1 dovuşe kadar varmış5 tır. Hâdıse, o gun orkestrayı idare eden Mıınır Nureddm Selçuiun, sanatkârların sahnedeki duruş va Arkası Sa 7. Sü 3 te İki ses Telefoto CUMHURİYET: Ankara Balkan Paktı İstişare Meclisi talimatnamesi imza edüirken. yaztst ' nei sahifeın'zde / Türk Irak paktı ile meydan alan Birleşik Amerika sivil savunma teşkilârtından lrak Mısır ihtilâfı Arab BirMğini iki Sabık Mısır Bayan Howard'la seiırimizde m'dlikal ~ KrahFaruk bloka a y ı r ı y o r Dedektif biirosu için Vekâlete yapılan müracaat Dahiliye Vekâletinde salâhiyetli bir zat bu hususta: «Vilâjet, Vekâletin verdiği emri tatbik etti» diyor Ankara, 2 (Telefonla) İstanbulda eski 2 nci Şube Muduru olan avukat Fethi İnalerin kurduğu «Hususî dedektif büıosu» na Vılâyetçe müsaade edilmedıği ve tabelâsının sokülduğu malumdur. Fethi İnaler tabelâsmm sökülmesi dolayısile. Dahiiiye Vekâletine de müracaat etmiştir. Bugün kendisile goruştüğumuz Vekâlete mensub sa lâhiyetli bir zat, bu "hususta şunları söylemiştir: « Şımdiye kadar Vekâletimize bu mevzuda bir çok müracaatler yapılmış ve hepsl mevzuata aykırı görüldüğü için reddedilmiştir İsteği reddedilen müracaatçilerden biri Devlet Şurrsına da baş\Turmuş, fa Arkası Sa 7. Sü. 3 te "Şuurlu ve mükemmel bir sivil savunma tecavüze karşı engel teşkil eder,, Limanda ucuz atlatı lan büyük bir kaza Şehir H?tları köy vapuru dün saat 1835 te Köprüden kalktıktan sonra. Saravbar* nunda Suvat vapuru ile karşılaşmıştır. fki vapur sra?ında hafıf bır müsademe olmuş, yolcular korku ve heyecana kapılmıştır. Alâkab makamlar kaza tahkikatına elkoymuşlardır. İki vapurda 'la h»sar vardır. mahkum oldu Faruk. terzi Dior \h kuyumcu Clerce 1.182.000 frank ödeyecek! Paris 2 (a.a.) Bugün Seine bilinci hukuk mahkemesinde. terzi Chr'^tıan Dıor^ ve kuvumcu Clerc taıafıncian eski Mısır Kralı Faruk Arkası Sa. 7. Sü 5 te Geçen yıl Bled'de imzalanan anlasma ile hir ittifak mahiyeti alan Balkan Paktı, milletlerimiz arasında bir kader ortaklıjn doğurmuş. tur. Bunun şuumnu genis halk tabakalanna mal etmek uğruna büytik gayretler harcamak gerektir. Bu da, ne kadar ileri fikiıli ve iyi nivet sahibi olurlarsa olsunlar, sadece Bakanlar kaderaesinde yapılacak calısnıalarla gerçekleştirilemez. Hıikunvetlerden ve Bakanlar İki ayn bloka mensub İJrdiin Kralı Hiteeyin ile Suudî Arabistan dan parlametolara. parlamentolarKralı Suud bir müddet evvelki telâkilerinde kucaklaşırlarken dan da halka inmek, milletlerin bağ (Yazısını ikinci «ahifemizde bulacaksmız) rmda alabildiğine yayılmak lâzımdır. Bu zarureti hükumetlerimiz vaktinde kavramış ve Bled toplantı«;mda beraberce bazı kararlara varmışlardı. Bu aıada Avrupa Konse>ine muvazi olarak bir Balkan Konseyi kumlması da kararlaşmrç. tı. Ankara görüşmeleri sonnnda bu fikrin gerçekleşmesi yolunda esaslı adımlar atılmış olduğuna şüphe ynktur. Balkan Konseyi. tıpkı AvParis, 2 (a a.) Sovyetler Birhği 1 Üzerine aldığı vazifeyi murupa Konsej i gibi bir Bakanlar ko İcra Heyetı Reisi Mareşal Bulganin vaffakıyetle ifa eyliyemediğinden «nitesile bir danKma meclisi ve bir in teklifi üzerine, Sovyetler Birliği dolayı Komür İstihsali Vekili AYuksek Şura dıvanmın aldığı karar leksandr Zasiako"nun vazifesinden NADİR NADİ ları Tass ajansı ju şekılde yayınla affına ve yerinde Aleksandr Z^de Arkası Sa. 3, Sü 5 te mıştır: Arlcast Sa. 7, Sü. 6 da Ankarada müthiş bir Bir şilepimiz Akdenizde cinayet Bir kaç (fiin evvel hapishaneden çıkan bir adam kansını ve üvey annesini bıçakla yaralayarak öldürdü Ankara 2 (Telefonla) Bu akşam saat 17.30 da Aktaş mahallesinde Atillâ sokağında oturmakta olan ve bir muddettir hapiste yatan Rıza Güngören adlı bir şahıs, Arkası Sa. 7, Sü. 8 de Sphrimızde bulunan Birleşik A standardize edilmesl huiuslsnnd» merıka Sivil Savunma teşkilâtı so favdalı olmaktadır». demiştir. Kocasınm kendisine yardımcı o• u l üyesi Mrs. Katherıne Ho• mu larak refakat ettiği Mrs. Howard. ward. «Birleşık Amerikada gerek hükumet ve cerek halk. bir teca mükemmel ve şuurlu bir sivil sa.üze maruz kaldığımız takdirde vunmanın sulhu temadi ettirecek bunun atom ve hidrojen bombala müsbet bir kuvvet olduğuna işaile yapılacağma kanidir» demiştir. retten sonra, «Mükemmel ve suBizzat Başkan Eisenhower tara urlu bir sivil savunma, tecavüze 'ından bu vazifeve getirilen Mrs. bir engel teskil eder* demiş ve buHovvard. avnı zamanda Paristekı nun üzerinde dikkatle durulmasım NATO Sivil Savunma konseyinde tavsive etmiştir. Mumaileyh. sözlerine şu şekilde Birleşik Amerika temsilcisidir. Mrs. devam etmiştir: Howard. NATO Sivil Savunma «Atom ve hidrojen bombalakonsevindpn bahsederken. bunu nnın mevcudivetini ve ne gibi feicraî kuvveti bulunmıyan bir teşkilât olarak tarif etmiş. «Fakat lâketler dogurabiiece&ini aşikâr o Arkası Sa. 7, Sü. 6 da mübadelesi ve techizatın 1 büyük bir kaçakçı yaka^dı Moskovada dün iki Bakan azledildi Kazaya uğradıgı için imdad istiyen ve Raman tankeri tarafından kurtanlan motörde 2 milyon lira değerinde 80 kilo esrar bulundu Dün sabah, Akdeniz sularında ülliyetli miktarda esrar bulunduseyretmekte olan Türk bandralı gu hayretle görülmüştür. Torbalar Raman tankerinden şehrimiz Em erhal tartılmış ve 80 kilo ağırhniyet makamlarına çekılen bir tel ında olduğu tesbit edilmiştir. Bu durum karşısında Lübnanlı sizde 80 kilo ağırlığında ve milyonlarca lira kıymetinde esrar ele ge tayfalar Raman kaptanma önce çirildiği bildirilmiştir. Gemi kap rüşvet teklif etmişlerdir. Kaptan, Arkası Sa 7, Sü. 3 te tanı tarafından çekilen bu telsizde hâdiseye dair geniş malumat verilmektedir. Abadandan kalktıktan sonr* Port Said limanına uğrayan tanker, oradaki tahmil ve tahlive işlerini ikmal edip limandan 50 mil açıldığı bir sırada uzaktan geçen bir yelkenli motörden imdad işareti almıştır. Gece sabaha karşı yelkenli motörden ışıklarla verilen bu işaret üzerine, Raman, motörün yanma yaklaşmış ve kazazedeleri kur tararak gemive almıştır. İçinde 5 Lübnanlı tayfa bulunan mürettebat, gemive alındıktan sonra, yelkenli motör de vinçlerle tankere çekilmiştir. , Yelkenlide bulunan bazı torbalar gemi kaptanımn dikkatüıi çekmiş şüphe üzerine açılan torbrlarda MÜSTAKBEL ÜRDÜN KKALİCESİ Ürdünün 20 yasındaki Kralı Maieste Hüseyinin kuzeni Prenses Dina Abdülhamid ile nisanlandığını bildirmistik. İngilterenin Kembric Üniversite«i rneîunu olan Prenses. Kahire Üniversitesinde İngiliz edebiyatı hocasıdır. Resimde, müstakbel Ürdün Kraliçesi Dina görülmek tedir. lovva'nıi) kaptan köprüsönden ön tarafuu baku Dünyamn en büyük zırhlılarmdatı İovva bu sabah İstanbula geliyor Paris Garnizon takımı yenildi Paris ve Istanbul Garnîzonlan futbol takımlaı dün Dolnıabahçe stadında karşılaşmışlardır Maç, hâkim bir oyundan sonra Turk Ordu tak ıiının 31 lebine bıtmiştır. Tafsilât, cpor kısmı guzdadır. Resim, dunkü mactan bir gorunufitur, Am«rlka Birleşik D^vletleri 6 nci l.losundan 6 parçalık bir fılo bu• n saat 8,30 da Amiral R. E. Libby ü comutanlığında limanımıza gelerek Dolmabahçe önünde demirüyecekLır. Bu gemilerin başında Amerl Gelen kahveler karaborsaya düştü İzmir 2 (Telefonla) Şehird kahve buhranı bütün şiddetıle de vam etmektedir. Brezılyadan yen gelen parti dünden itibaren satış; '.reedıldıgi halde derhal karabor lılarındsn 43,15G tonluk «İo\vs bulunmaktadır. saya düşmüş ve tahmısler önünd Mıaafir fılo 8 martta limanımız bekleyen halk bir gram kahve a dan ayrılacaktır. 5 inci sahıfemizd» mağa muvaffak olamamıştır. Kara denizcilik muhanirimizın bu gemı borsanın önlcnmcsi için kahvenü: yi ve diğerlerıni am]ft*n br yazmıu defter usulüe gatılması düşünül K | | Turistler bazı soforlerin kendilerınden dol» ıstedı 'letını so;,luyorlar. CumİMrijMİ*»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog