Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

Çok zengin TC çeşidli ikramiyeleri 9 Nisan Akşamına karfar Demirbank 150 Liralık hesabla Ukb«h»r keşidemiz* katıhnu. uncn j\\ sajı 11.016 umhuriyet *• KLTRUCUSU: T U N U S NADf Telgnf *• mektub «drt«i: Cumhuriyet tstanbul Posts Kutusu tstanbu) No. 348 Telefoalar: Umuml Santral No. n : 24298, Yazı Ijlert 24299. Matbaa 24290 Sah 29 Mart 1955 Geçenlerde ölen meşlj§|r JTraflslz kadın romancısı Colette'in en çdS|Seviimig. ve okun."Varuk Yamuş romanı olan bu nT yınevi 1 lira fiatla yayıj Dörtlü konferans için hazırlıldar Eden» Rusya ile temasa geçiFmiş olduğunu Avam Kamarasına bildirdi Hele hadleri Kararnamede değişiklik yapılması, Millî Korunma Kanununa ek bir tasan hazırlanması muhtemel Ingiltere birkaçgüne kadar Bağdat paktına katılıyor Yapılan ve bizim de haberdar edildiğimiz müzakereler bitmek üzere» önümüzdeki günlerde müşterek bir tebliğin neşri bekleniyor Londra: 28, (a.a.) Yetkfl H l kaynaktan bildirildiğine göre birkaç güne kadar Londra ve Bağdad da aynı zamanda müşterek bir teb liğ yaymlanarak 1930 İngiliztrak anlasmasının feshedilmesi ve îngil tere'nn Türk İrak paktına girmcsl keyfiyet bildirilecektır. Dışişleri Vekâleti sözcüsü bugünkü basın toplantısında Bağdai da bu konuda cereyan eden siyasî müzakerelerde büyük ilerlemelar kaydedildiğini bildirmiştir. Sözcü Arkası Sa. 7, Sü. 4 te aris anlaşmalarını niha yet Fransu Cumhuriyet Konseyi (Senato) da onajladı. Boylece, Federal Almanyanın silâhlanmasım ve NATO'y» girmesini sağhyacak bütün şartlar yerine getirilmiş oluyor. Bu durumu önlemek uğruna yıllardanberi ne kadar gajret harcadığı düşüniilürse, elde edilen neticenin Sovyet politikası hesabına büyiik bir yenilgi sayılması gerektiği kolajca anlaşılır. Sovyet Rusya, Fransayı evvelki gece sabaha karşı verdifi karardan caydırmak için daha ıiyade psikolojik bir zemin ürerinde çalışıyor, hep Alman militarizmi yüzünden Fransanın geçmHte katlandığı ıztırablan hatırlatarak Parlâmentoyu etcğinden çekiyordu. Fransız milletitıin en hassas nok tası olan bu Alman militarizmi korkusu, aslında pek de jabana atılacak bir şey sayılamazdı. Fransa sahiden çok çekmi?, yetmiş yıl içinde iiç defa istilâya uğramış, Korkunç kazadan sonra, jet uçafcının etraftan toplanan parçaları maddeten ve mânen yüreği kana mıştı. Milü Meclis, Sovyet propagandasııun tesirine kapıldığı için değil, fakat mcmlekete karşı taşıdığı sorumun ağırhğı altında uzun tereddüd ânlan yaşadı. En sonunda, dünyayı çevreleyen şartların eski şartlara benzemediği gerçeği tereddüdleri büyiik ölçüde yendi ve Fransa koşar adım olmasa da NATO ve Batı Avrupa çerçevesi içinde Federal Almanyaya kucağını açtı. Olaylann bundan sonraki gelişimini iki bakımdan incelemek yerinde olur. Bir defa, Sovyet Rusya ile konuşmak meselesi vardır. Bilindiği gibi Alman silâhlanmasına engel olmak maksadı ile Kremlin, yarı açık. »an kapalı bir ağız kullanarak, Müttefikleri bir konferansa davet elnıek istcmiş, iki Almanyada da genel scçimler yapılurak bu memleketin birleştirilmesi. A vusturya ile barış andlasma^ı imzalanması gıbi konular iızerinde bir sonuca vanlmasını öne sürmiiştu. Eğer. Batı Almanvanın silâhla.dı rılması pıcnsipine. Batılılar karar verecek olurlarsa, Kremlin bir daha onların yüziine bile baknmacağını sık sık tekrarlryor. hattâ Fransa ile ve İngiltere ile arasındaki dostluk anlasmasını bile fcshedeceğini tehdid makamında >o\lüjnrdu. Rusların bu pınpaganda «aldırısına karşı da, Birleşik Amerika, takdire değer hir olgunlukla. karşılıklı konuşmaların 1945 denberi çok t«ruhe edildirini. hunlardan mıi"ppt bir netice alınamadığını hatırlatıjor ve hür dünjanın savunma^ına aid temelli kararlara varılmadıkça Rusya ile konuşmaktan bir fayda beklenemheceğini one sürmordu. Işte o temelli kararlardan baslıcası nihayet alınmış. Batı Almam anın silâhlanmasım ve NATO safbrında oteki hür milletlerle birlikte vazife gormesini imkansız kılan bütün engeller ortadan kal dırılmıstır. Bu şartlar altında Batılı müttefiklerin Sovyetlerle gorüşmek hususunda ergeç teşebbiise geçmelerini beklemek gerekmektedir. B«\le bir teşebbüsiin gerçekleşmesi irin belki ola\laıın biraz daha pelkmeMne Iıi7iım görülecek. belki de durumıın ilerlemesi icin bi?im henuz bilmediğimiz bazı kozlar ortaya konacaktır. Herhalde bir Do ğu Batı bulusması artık mukadder gibidir. Şimdiye kadarki bütün jddialarına rağmen, böyle bir buJuşmayı Sovyetlerin reddedeceklerini pek tahmin etmiyorıı/ Paris anlasmaları gerei •jürurlüğe girecektir ama. onlar. Almanya hakkındaki tasa\ \urlarindan heniiz tamamile ümidi kcsmiş değillerdir. Maksadlarına varmak hususunda onl?rın da ellerinde bir takım hatuı sa^ılır kozlar hulıınduğunu farzetmek dofru olur. Kendi plânlarını gerçeklestirebilmek uğruna Rusyanın her çare>e başvuracağını hiç bir zanıaıı guzden ıızak tutinamalıdır. t Sovyet Rusya ile görüşme im kânlarına pıralel olarak olaylann bundan sonraki gelisimi. Alman siIİhlanması. \.\TO devletleri ara »ınriaki i^birliği \c Batı Avrupa Birligi (ikirleri e(rafınd« nlacaktır. Federal Almany?nın silâhlanması ve NATO devletleri arasındaki münasebetler açık birer anlaşmaya dayandığı icin bunların herhan?i bir sürrmeje U"iı\ acağını ^aniıııyorıız. Fakat. Batı Avrupa Birliği heniiz bir projeden ibaretrir ve saminıi bir Alman Fransız dostlııNAD'R NADİ Arkasi Sa 3. Sü 5 fe Ankara, 28 (Telefonla) Bazı ihtiyaç maddelerinin tevzi şek'ile kâr hadlerinin murakabesı ve hâlen yürürlükte bulunan K/951 sayılı Londıa. 28 (A.P.) Avam Ka meselesini Rusya ıle muzdkereye kararnamenin bugüne kadar oian marasının bugünkü toplantısında girişmij olduklarını açıklamı; tatbikatmdan alman neticeleri ü Tconuşan Dış İşleri Bakanı Sir tır. zerinde jrapılması kararlaştırıian tet •Anthony Eden, Büyuk Britanya, Eden, İngilterenin, Almanya ve kiklerle ilgili toplantılara bugıin B.rieşik Amerika ve Frans^nm j Avnsturyanın Utikballeri, silâh ba$lanmıştır. İlk toplantıda İç TiDoıtler toplantısı tertib'.enmesi I Arkam Sa 3 Sii. 4\e caret Umum Müdü;ü Dr. Mazhar Özkol, Vekâlet Müşaviri Mahmud Umum Müclür : Şeyda, İç Ticaret • muavini İzzet Duru, İstanbul Ik Kontrol Heyetı ( tisadî Tetkik ve \ Reisi Taha Toros, İstanbul Beledi yesi Reis muavini Ferruh İlter ile Istcnbul, İzmir Bölge İktisad ve Ticaret ve bu şehirler Belediye İktisad Müdürleri hazır bulunmuştur. Bugünkü toplantıda kâr hadleri murakabesinın tatbikatta bilhass» nadir mallar üzerinde iyi işleme Arka.sı Sa. 7, Sü. 3 le 21 ağır yaralı Diyarbakırda diinkii trafik faciasının bilânçosu Diyarbakır 28 (Telefonla) Bugün «aat 9 da simdiye kadar şehrimizdc görülmemiş feci bir trafik kazası olmuştur. Mardinden şehrimize gelrmekte olup şoför Eyüb Çuhadaroğlu idaresindeki Diclc 5 plâkah kamyon şehrimize 10 kilometre mesafede un fabrikası dönemecini hızla dönerken üstünde S8 kişi ve yükü ile üç takla atmak suretile yuvarlanmış ve 7 kişinin parçalanmak »uretile ölümune, 28 kişiden 17 sinin ağır yaralanmasına, 4 kişinin de koma haline gel mesine sebeb olmuştur. Vak'adan sonra mucize kabilinden sağ kalan şoför kaçarken hâdise yanındaki karakol jandarmaları tarafmdan yakalanmıştır. Yarahlar sehrimiz Nümune hastanesine getirilerek tedavi altına alınmış, hâ disenin tahkikatına başlanmıştır. Dun gece İtalyadan dönen Ordu takımım ızın kaptanı Mustafa omuzlar uzerind* Bir daha sefere Suriye uçakları ateşle karşılanacak Suriyenin hududumuzda tahşidat yaptıgı haberi Ankarada tebessümfe karşılandı Ankara, 28 (Telefonla) Tur kiye aleyhine Şamda yapılan nüma yişler, Suriye ve Mısır sözcüleri nin aleyhimizdeki tahrik ve isnadlan Ankarada dikkatle takıb edılmektedir. Bu arada Suriyenin hududda tah şîdat yaptığına ve gönullu topla dıklarına daır gelen haberler tebeuümle karşılanmakla beraber Mısırdan cesaret alan Surivenin faz laca ileri gitmek istedıği beli. til mektedir. Aldığımız malumata göre. Suri ye uçaklan bundan sonra hudud larunızda herhangi bir gö?tende bnlundukları takdirde derhal karşılığını göreceKler ve bu karşı'ık (ateş) olacaktır Arkası Sa.3. S ü l d e Bir jet uç^ğı düştü, pilot şehit oldu Bandırrnadaki üssünden havalanan uçak, İstanbul üzerinde ârıza yaptı? üç infilâk sesi duyuldu Ordu futbol takımımız dün gece avdet etti Diinya Şampiyonlağuna kazanan takım bagnn Basvekil Adnan Nenderes tarafından kabul edilecek Dün sabah şehrimizde geno birj süratle seyreden uçak, Bakırköy teğmenimizin şehadetıle neticele üzerine geldiği sjrada havada nen feci bir uçak kazası olmuş müthiş bir infilâk olmuştur. İntur. Bandırmadaki 6. hava üssüne filakı müteakıb uçak, Osmaniye bağh 162 nci fıloya mensub Teğ. köyü civarında Haznedar çıftliğıne raen İbrahim Topçu ve iki havacj aynı süratle inmiş ve toprağa saparkadaşı dün sabah saat 9.30 da, lanmıştır. Uçağın toprağa saplanıidarelerindeki (F. 84) tipi jet u şım ikinci bir infilâk takib etmiş çakları ile talim uçuşuna çıkmış biraz sonra da üçüncü infilâk duTevziat 1 nisanda başlayip 2 nisan lardır. Üslerinden havalanan uçak yulmuştur. günii bitirilecek lar İstanbul üzerinde bir müddet Hâdiseyi gören köylüler ve Londolaştıktan sonra, Teğmen İbrahim dra asfaltı inşaat ameleleri, bir taAnkara 1 (Telefonla') 1 nisan Topçunun idaresindeki uçakla raftan jandarmayı haberdar ettarihinden itibaren memurlara vesaat tam 10.30 da muhabere ke mişler, diğer taraftan da vak'a rilecek olan 1955 yılmın birinci iksılmiştir. yerine koşuşmuşlardır. ramiyesinin hazırlıklan tamsmlanMuhtelit Encümenin karanna 1000 kilometre gibi büyük bir Arkası Sa. T, Sü. 3 te mıştır. Tevziat cuma gününden iHrağmen. Meclis kaldırma baren ödeneeck oian memur maasteklifini reddetti larile birhkte hijtaracak ve 2 niAnkara 28 (Te san günü tamamlanacaktır. Arkası Sa. 3. Sü. 7 de lefonla) B.M \I. bugün Tevfık İlerinin ri. vasetinde top lanmıştır. Kar» mebusu Ali Ye«Toplantıda «CUMHTRİYET» ekipinin doktoru da hazır mara s ( C H P ' bulundu, fakat mütehassıslar fikirlerinde anlaşamadılar lin İstanhulrian Anadoluya nakAnkara 28 (Telefonla) 1 nisan den ve kobaylar üzerinde tetkikleı ledilen, geçenyadaki Damlataş mağarasının astım yapan heyet üyeleri kımyagerler Ahmed Bozdağ l e r de Meclistf tedavisinde ne derecej'e kadar fay heyeti. Tıb Fakültesi fizıkoterapi dah olabileceğini mahallınde tetkik mütehassıslarından Doçent Dr. Hâ uzun boylu görüşülen saray eşya. için Sıhhat ve İçtimaî Muavenet mi Koçaş. Vekâiet Klinik mütehas lan hakkındaki sorusuna reis veVekâleti tarafından Alanyaya gön sısı Dr. Mümtaz Gürsoy ile gaze killerinden Fikri Apaydın cevab derilen mütehassıslardan mütesek temizin hastalarla birlikte Alanya vermiştir. Diğer sözlü sorular Vekiller olkil hevetlerin sehHmİ7p dondükle ya gönderdığı Dr. Nihad Dilsad da madığı içi n eörüşülememistir. Mürini evvclce bildirmistik. bulunmu=tur Hcvetler yaptıkları teakıben teşriî masuniyetinin kalBueün Vekâ!ette bu heyetlerin tetkiklerden sldıkları neticeleri bidınlması istenen Maraş mebusu iştirakile bir toplantı yapılmıştır. rer rapor halınde Vekâlete tevdi Ahmed Bozdağ hskkındaki TeşkiBu toplantıda Refık Savdam Mcr etmışlerdir. Bunlardan kobaylan lâtı Esasiye ve Adliye encümenlekez Hıfzıssıhha Enstitüsünden gi Arkası Sa. 3, Sü 2 de Arkası Sa. 3, Sü. 3 te Dokunulmazlığı kaldırılmak isfenen mebus Memur ikramiyeleri Ordu takımımız Yeşilköy hava 1955 yılı Ordulararası Dünya Fut bol şampiyonluğunu kazanan ordu meydarunda parlak merasimle kar futbol takımımız dün gece saat şılanmıştır. Futbolcular, meydanı 22.30 da uçakla Romadan şehrimi dolduran büyük halk kitlesinin eoş ze avdet etmiştir. Arkası Sa. 7, Sü. 1 de Başvekilin tetkikleri Dün Vilâyette yapılan toplantıda şehri ilgilendiren meseleler görüşüldü Subaylara tayin yeri çok önccden bildirilccek Ankara 28 (a.a.) Millî Müdafaa Vekâleti Temsil Bürosundan bildirilmiştir: Yüksek Askerl Şura. M. M. Vekfll Eteın Menderesin başkanlığmda bu Babah ve öğleden sonra olmak •feere tkl toplantı daha yapmışür. Mfisakereler, nakH ve tayin ve kıs» tahsil söresinde subav yetiştirm* kamınu tasanları üzerinde cereyan etmişttr. Bu kanunlann ana hedefleri. nakll v» tayin kanunu ile şündikl Şark Garb dtmımlannı kaldınp Arkan Sa. 7, Sü. .1 fe Pamlatas mağarası için Ankaradaki toplantı Nihayet... Ankara 28 (a a.) Diyanet îşleri Rdsliği teşkilâtında çalışan kadm memurlann başlannda bir örtu bulundurmalan ve daireye fazla boy«n«r«k gelmemelerl hususunun tamfan »dildiğinden bahiale bazı An Vilâyet binasından «tkarkea kara vt tstanbul gazetelerinde yatoplantı yapılmıştır. Bu toplantıda yınlanan haberin her türlü asıl vs »ehrimizi llşrllendiren muhtelif ««astan âri bulunduğunu beyana Arktm Sa. 3, Sü. 6 da Anadolu Ajansı mezundur. Bir adam Beya/ıd kulesinden kendisini atarak intihar etti , 7 torun Basvekil Adnan Mendereı, Şehrimizde bulunan Basvekil Adnsn Menderei dün saat 10,30 ds beraberinde Basvekil Yardımeım v« Devlet Vekili Fatin Rüştü ZorİU, Devlet Vekili Mükerrem Sarol, Adüye VekUi Osman Şevki Çieekdağ v« Nafıa VekHi Kemal Zeytlnoğlu elduğu halde, Vilâyet* g»bni|tlr. VilyerU Vali Ookayın da )şüımkile bir saat kadar devam eden M* , ıdı; e f * dü Ş en .nüntehir, 6 müzmin hastahg.n^ »ebeb oldugu anl^hyor ! le nöbetçi memuru Selâhattin Ergılle karşılaşnııştır. Nöbetçiye bir , kahve pişirmesini söyleyen Süleyı man, elleri titreyerek ve »on dere ce heyecanlı bir vazıyette kahvesi j ni içmiş, gonr« memurla birlikte I nöbet mahallind» bir tur yapmi|tır. Bu tur ıırasuıda, önct Süleymaniye, sonra Fatih ve «ırasile Sul tanahmed, Beyazıt camilerini nöbetfiden sormuştur. B«>ya7it oamı inin buhındıışhı taıafa gelindıtı s» rada nobetçı, Kumkapı tren i?ta.yo nu yarunda bir duman sütununun j yükseldigini görünce peneereyi açraıj ve dürbünle, dumanın çıktığı Suleyman Caudao ' Arkan Sa. 7, Sü. 6 da Dün akşam Beyazltda adliye ve zabıta tarihimizde ilk defa rastlanan bir intihar hâdisesi olnıuş, 70 yaşınde bır adam kendisini Beya zıt Kulesinden atmış, beyni parça lanarak olmüştür. Hâdise şöyle ce reyan etmiştir: 1 sene evvel memleketi Kuladan Istanbula gelen ve Süleymaniyede Kirazlımescit sokağında 24/26 numaralı Sen apaıtmanmm 1 inci da ıresınde oturmakta olan 70 yaşın j da, evli, 6 çocuk ve 7 torun sahıbı Suleyman Candan dun akşam saat 17.30 da Beyazıt Kulesine çık i mıştır. Sülevman Candan. Kulenin 1 'nöbet mahalline çıktığı zaman ku J İTALYADAKİ DÜELLO Geçenlerde Napolidt iki Kr«l taraftarının düello yaptıklarım yazmi|tık. Yukandaki resim. 49 yaşmdaki Attilio Romano ilı 59 yaçındaki Gaetano Fiorentino düelloya, şahidlerin önünde, başladıklan tırada çekilmiştir. Düello yapanlar hafıf yaralarla evlerlne dünmü^lerdir. Adlî Tıb Meclisi dün törenle açıldı Adalet Vekili Osman Şevki Çiçekda|:, Meclisin adalet mekanizmasına yapacağı hizmetleri belirtti Adlî Tıb Kanununun hükiimieıi dairesinde yeniden kurulan Adll Tıb Meclisi, dün saat 10 da, Adlî Arkan Sa. T*. Su. 6 d a , Gazetecilik Enstitüsünde boykot! Talebeler, diğer dersler aleyhine artınlan steno dersine girmiyorlar İstanbul Üniverriteri tkttsad FaLültesma bağlı Gazetecilik Ensti tüsü öğrencileri, ders programla ıında bulunan, fakat bu sene diğer dersler aleyhine saatleri artınlan steno dersıne boykot ilân etmişlerdir. Steno dersleri. birlnd sınıfta 13 olduğu halHe diğer derslerin Sa. 7, Sü. 2 d* Amerikanın 1 numaralı dedikoducu yazarı şehrimize geldi! «NewYork ve Chîcago'nun mahremiyetferi» kitabile büyük bir şöhret yapan, aktör Ftank Sinatra'dan yediği dayakla bir kat daha meşhur olan Lee Mortimer hayat ve insanlar hakkındaki görüşünü, başan sırlannı anlatıyor Üç gecedir İstanbuhm bütün gece lokallerinde bariton sesli ufak tefek bir adam durmadan sabahlara kadar konuşuyor, dinliyor ve geziyor. Bu yabanccı Amerıkada satış rekonı kırmıs «New York» ve cŞikago» nun mahremiyetleri kitabının şöhretli müeliifi ve aynı zamanda yevmi 1.000.000 tirajlı New York Mirror gazetesinin gece dedikodulan sütunu muharriri Mr. Lee Mortimer'dir. Lee Mortimer'in şöhreti Frank Sina?tra'nın aleyhine yazdığı bir yazıdan dolayı Sinatra'dan yediği yummklarla da bir kat artmıştır. ^ ^ Arkan Sa. 3, Sü. 6 te * Lee Mortimec
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog