Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

DENİZCİLİK BANKASI Mevduat Ikramiyeleri 30 uncu rıi sayı 11.015 umhuriyef KURUCUSU: YUNUS NADİ Telgrai ve mektub adresı: Cumhunyet tstanbui Posts Kutusu tstaıbu] No 846 Telefonlar: Umumî Santral No. o . 242Ö8. VTazı 13leri 2429Ö. Matbaa 24290 SAİD FAÎK TÜNELDİHeOCUK En bujuk hıkâ sonra çıkan ıkın tablarında çıkma Varlık Yayınevı bir araya getınlrttştp olumunden vvelkı kıhıkâvelerı bu eserde Pazartesi 28 Mart 1955 Fıatı 1 Lıra&ır.' Suriye, düşmanca harekete son vermeli! Radvo gazetesi, Suriye idarecilerinin tezad içinde bulunduİdarını bildiriyor «Surive idarecileri. Suriye milletini Türkiyeye karşı hasmane cephe almağa sürüklemek isterlerse buna asla göz yummıyacağız» Suriye diin bize yeni bir nota verdi Ankara 27 (Telefonla) Bu akşamkı Radvo Gazetesi Surıyede \e Mısırda aleyhımıze j a p ı lan numavışlere Surıve uçaklannın topraklarımız uzerındekı u çuşlarma genış olçude ver vermıştır Radyo Gazetesıne çore, Suuyede memleketımıze karşı tertıb edılen numayışler, Suriye ve Mısırda mesulıvet şuurundan mahrum ıdarecılerın yardım ve tahrıklerı netıcesıdır Mısır hu kumet sozcusu ve Mısır matbuatı, bır sulh eserı olan Turk Irak oaktına karşı cephe almış, Su Sa 3 Su 4 te Şamda tahnkât durmadı. gazeteler 2 Turk uçağınm Sıirhe toprakları uzcrinde gorulduğunu iddia edivorlar Şam 27 (THA) Surıye Huku metı Turkıve aleyhınde gırıştıgı tahrıklere bugun de devam ederek, Turk uçakiarınm Surıve nudutlarını aştıgı 'drfioSi ıle Turkıyenm Şam Elcıı Adnan Kural a bır nota tevdı etmı^tır Di£°r te'aftan Hu^irrec bugun nesı^ti f» bır teblıgH» Surıve uçakh<pn Turk hudutlar m aştıema c& t jr fikan haberlerı valaı'amrffa yel Arkası Sa. 9 Su 5 te Çocuklarını okula göndermiyen veliler hapis edilecekler Ankara 27 (Telefonla) Maarrıf Vekâletı tarafından hazırlandığını \e Başvekâlete sevk edıldığını bıldırdıgımız ılk oğretım kanun tasarr sına vekâlet bazı ılâveler yapmıştır. Tasannin bu ılâvelerı de yakında Başvekâlete verılecek ve oradan B. M M ne sevk edılecektır Bılındıgı gıbı ılk hazırlanan Ilk Okul Kanun Tasarısı 12 senelık bır plâna bağlanmıştı ve mecburı olan oğretım ıçın ayrıca mueyyıdeler ko nulmuştu Tasarı >enıden gozden geçırıhrken 12 senelık muddet fazla bulunmuş, bu Tftürf3e€K^^'sen>ye iftdlnbnea kabul edılmıştır Dıger taraftan, ılk tasandaki ılk Telefoto CUMHURrYET Roma Iatanbul oğretım mecburıyetıne aıd mueyyiDiin gece Roma Orduevinde verflen Tİyafet esnasında 1955 Ordıılararası Dunva Futbol Şampi>ona»ımn nj^kâ'atlan terri edilmivtir. Yukarıdaki resimde. Ordu talnmımn kaptanı deler de ağırlaştırılmıştır. Yenı şekle gore, çocuğunu, evlât Mustafanın, Dunya Şampnonluk kupasım Turk Ordu takımının oturdusu masa.va getırtsı gorulmektedir Turk takımınm maskotu Franco ıla masamızdadır. lığını okula gondermeyen velı veya vasıler hakkında sen muhakeme usulıle agır hapıs cezası konulmuş tur Ayrıca, sanıgın dâvaya ıhzaren celbı, agır para cezası da tasanda >er almıştır Memleketımızın bazı bolgelerınde, bu bolgelerın hususıye tı goz onune alınarak parasız yatılı ılk okullar tesıs edılecektır. 15 ıla 20 şer evden .muteşekkıl koylerde oturan vatajıda|larLn jpcukları okallara ahnacak ve BByiece öğreı» Arktm Sa 7, Su lde Başvekilin son konuşması iyi k&şılandı Anksra, 27 (Ecved Guıesın telefonla bıldırıyor) C H P Avdın ıl ıdare kurulunun Başvekıl Adnan Menderes şeıefıne verdığı zıvafette gerek Başvekıl, gerek ıl ıdare Arkası Sa 7. Su 3 te rdu futbol takımımız a Şampiyonu oldu Ordulararası krosta dünya üçüncüsü olduk Dört atletimiz, müsabakayı ilk 15 arasında bitirdi Halid Ziya Usaklıgiün ölüm yıldönümü Dün Romada yapılan maçlarda Türkiye. İtalyayı 3 Hollanda da Mısırı 5 2 yendiler 2. Dörtler arasında toplantı Londra 27 (a a ) Bu sabah Whıtehall çevrelerınde sovlendıgı ne gore, Moskova ıle muzakere kow İOLLARDA TAMIR\T Ejub Unkapanı yoıunun tamırıne baş nusunda ashıngton, Parıs ve Lonlaıımıştır Yukarıdaki lesımde Unkapanı ıle Cıbalı arasındakı cadde dra arasında ıstışareler derhal başde kanahzasyon ınşaatı gorulmektecır Arkası Sa 7 Su 6 da Fransa, Batı Almanyanın silâhlanmasmı kabul etti Ustad Halıd Zıya Uşaklığılı, on j ıl once bugun topraga tevdı et mıştık Buj uk Turk romancısı hakParıs 27 (R) Fransız Cumhukında aıkadasımız Cahıd T?n>olun rıvet Konseyı (Senatosu) bu saorıjınal bır jazısını bugun 2 ncı bah saat beşte Parıs andlaşmalansahıfemızde bulacaksınız. nı nıhayet reve arzetmıştır Andlaş Paris andlasmaları dün sabaha karşı beşte Fransız Senatosunda ekserîyetle tasdik olanda malar rahat bır ekserîyetle tasdik edılmıştır Daha once Fransız Mec lısı de bu andlasmaları tasdik etmış oldugundan şımdı Cumhurbaş Telefoto CUMHURIYET: Roma • Istanbul Dunkıi maçın onuncu dakikasında Sabahaddinin kafasından ka zandığtnuz ilk gol, Ital>an kalesinin ağlannda Roma 27 (Hususî surette gonder da Italyayı 3 . 2 yenen Ordu takımi çıkarmağa muvaffak oldu BoylelJ dığımız arkadaşımız Nuyan Yığıt bıl mız Hollandanm da Mısırı mağlub le bıze şampıyonluğun yolunu açao şampıyonluğunu parlak bır gahbıyet kazandırdığı gı dırıyor) 1955 yılı Ordulararası etmesıle Dunva bı, Napohde Mısıra karfi çıkardığı Dunya futbol şampıyonası bugun kazannuş oldu. kanı Coty'nın ımzası beklenmekte Roma Olımpıyad stadında yapılan Ordu takımımız bugün İtalya kar oyundîikı kotu ıntıbaı da sıhnış ol dır Arkası Sa, 7, Su. 1 de maçlarla sona erdı. Bugunku maçın şısında cıdden çok guzel bir oyun Pans andlaşmalarma muhalif olanlarm ılerı surduklen butun ta dıl teklıflerı reddedılmıştır Doğu Almanvada infial NewYork 27, (R) Parıs andlaşmalarının tasdıkı uzerıne Dogu (Arkası Sa 7 Su. 4 te) Esch Sur Alzette, Fransa, 27 (A. J Bugun burada yapılan or ^îulararası kır koşusunda Fransa 29 (Hianla bırıncı olmuştur. Ikıneılığı 63 puanla Belçıka, uçünculuğu de 82 puanla Turkiye almışlardır. Yunanıstan 104 puanla dorduncu, Mısır 120 puanla beşın cı, Luksemburg 157 puanla altıncı ve Holanda da 161 puanla yedıncı olmuşlardır. Koşu, Esch Sur Alzette hava alanı etrafında 7 2 kılometre uze rınden yapılmıştır. Netıceler şoyledır: 1 Abdala, Fransa. 28 dakıka 59 5 sanıye, 2 Sarroek, Belçıka 29 02.4, 3 Arnold, Fransa, 29 10, 4 Raşidî, Mısır, 29 14, 5 La bıdi, Fransa 29 20, 6 De Pauw, Arkası Sa. 7, Su. 6 da Itamlataş Mağarası Busrıtn Sıhhat Vekâletinde bu mağara ile alâkalı bir toplanh japılacak Aldığımız malumata gore, Damlataş mağarasında >apılan kurlerın astıra hastalıgını ıvıleştırıp ıyıleşSa 7 Su 1 de Tarih İlâveıtıiz CENC K1ZLARIMIZIN PARAŞUT GOSTERILEBI Holandada mJletler.raa, pangutle atlama mıuabakasım kaülacak olan p raşutçu kizlarımız dun s ab.h AnUr.d* Eıgazl hava mejdanında gosteuler yapmışla.dır. Gosterılerde M.lli Savunma Vek.lı Ethem Menderes, Erkâraha.bne, Umumne Reısı Orgenerll Nuıeodın Baransel de h«ızıı bulunmuslur Atlamalardan evvel Turkkuşu uçakl,nnm akıubası hareketle, ı gems alaka toplamısür Resunde, Mılli Savunma Vekıiı. ^ « ş u t l e aünan genc kızlarunuı tebrrk ederken Bugün 36 ncı jllâveyi veriyoruz Tdefoto CUP1" "T Roma Istanb«l Ordu takımımızın galibiyet g<A\ı İtaljan kalesinde Alınin avut çîzgisi luıımdfn ortaladığı topu, Euıhau ıkı loşının arasındAD. guzel bır gutla Italyan kalesıne bokujor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog