Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

CUMHUBİYET 27 Mart Î955 otknt lıış.ıa I Makinekri Uc Cmrinizddii HLLI Hidrolik Tork Konverterli yeni HD21 Traktörü iş başında ALLISGHALMERS HD 16 HD 9 HD 5 TRAKTORLER HD 21 235 H P 150 H P 84 H P SO H P ŞOVELLER: HD21G HD16G HD9 G 2Cu.Yd. HD5 G lJl.5Cu.Yd İNŞAAT MAKINELERI GREYDERLER: AD40 . 104 HP AD30 78 HP BD3 78 HP D 45 HP (2 Cu. Yd.) 1.5 m 3 lük yeni HD 9G Şovelî iş başında MOTOR S K R E Y P E R L E R : TS 360 20 Cu.Yd. TS 900 l.ir.aYi SKREYPERLER: , Model 315 15 • 20 Cu.Yd, 108 8.411 » » 106 G.l 7.5 » » 44 4 4.7 » > 24 2 2 » » DIZEL MOTORLERI: D • 153 30 H P D • 230 46.5 H P D779 153 HP D 844 197 H P MOTOR VAGONLAR: TW300 24 Ton TR200 18 Ton Buldozer Riper Keçi ayağı Kablo konirollerı Vincler »s. HİDROLİK TORK KONVERTER İLK DEFA 1940 TARİHİNDE EDİLMİŞTİR 2 1 G A I A T A ALLISGHALMERS TRAKTÖRLERİNDE TATBİK R I H T I M C A O D 1 S İ N o . 2 YAKIN DOGU MAKİNE A.Ş P . K . 4 6 9T • I . : 4 7 5 * 7 / 2 6 ^ 2 muayyen zarnanlardaki sancılarda KİRALIK Ayazpaşa, Cami sokak, Saray Apartımanında konforlu altı odah daire kiralıktır. Kapıcıya müracaat. 120 Liraya U L U D A Ğ Vapuru iie 14 30 Nisana kadar 15 günlük DERMOJEN SIVİLCCLERE KARŞl Yunanistan seyahati TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.O. İDARE MECLİSİNDEN: 1954 yılı Urnumî Heyet toplsntısı sonunda 9 numarah kupon mukabilinde yüzcie yüz tediyeli beherı 100 liralık hisse senedıne net T.L. ll.Oö ve yüzde yirmi beş tediyeli geçici hisse senedlerinin beher 100 liralık hisse başına net T.L 2.07 temettüünün 28 Mart 1955 tarihınrien itibaren dağıtılma.'ina karar verilmiştir. Sayın hissedarlarımıza arz ve ilân olunur. TİNOS PİRE ATİNA Kelepir Apariıman Kuledibi îlk Belediye sokak 34 Hayriye Apt. 5. kat, 5 dükkân köşebaşı. 230 bin liraya tat'i satışı, 5 inci icrs 954 6800. FATAD Pasaport 3 aylık münferid olup muamelesi acentamız tarafından yapılır. Yerler bitmek üzeredir. Acele edmiz. Beyoğlu İstiklâl caddesi Lâle Sineması yanı MİM Han Tel: 46442 Türkiye Tıb Encümeni Başkanhğından: Türkiye Tıp Encümeni Tüzüğü ve encümen mükâfatı yönetmeliği gereğince iki senede bir tertib edilmekte olan (Encümen mükâfatı) bu sene cerrahi eserlere verilecektir. Alakalı meslekdaşlarımızın muhtelif tıp mecmualarında ilân edilmiş olan mükâfat yönetmeliği esasları dahilinde daktilo ile altı nüsha olarak yazılmış eserlerini en geç eylül 955 ilk ^ününe kadar Cağaloğlunda Tatibler odası binasındaki genel ;sekreterliğimize göndermeleri ve daha başka bir bilgi edinmek istiyenlerin kezâ genel sekreterliğe müracaatları ehemmiyet le rica olunur. DERMOJEN YARALARA KARŞl Bomontide sanayi kasında 5 katlı mınta GÜNEŞ TAKVİMİ Günes Takviminin 1955 senesi piyangosu kesidesi 22 mart 1955 tarihinde takvim idarehanesinde îstaftbul 6 ıncı noteri huzurunda cekilerek 10288 No. lu zabıtla tevşik edilmiştir. Kegidede kazanan numaralar şunlardır: Arsa: 117411 Radyo: 054849 1 4 Atatürk altmı: 141. 2421. 22653. 59420, 69418. 138842. 143842. 169784, 108619,108623 Basma: 37230, 38743, 60054, 62510. 88942. 115476. 124231, 160225 Tafta kumag: 165324 Biblo : 5723, 47882. 62463 Kravat: 890. 1432, 1686, 36685, 50798. 53209, 94989, 98907. 101688. 152801 Naylon kadın çorabı: 299, 10730, 15542. 19920. 35990. 64495, 95102, 158507 Kol ye: 16944, %8865 Bilezik: 86982, 88427 Bros igne : 16731, 20769. 80073. 85213. 86054 Traş takımı: 1001, 4707. 7310. 26281. 29000. 58558. 61012. 99369. 122221, Para çantası: 1279. 1400, 8092. 8125. 51156, 89335. 109883. 120857, 131464 Portföy: 911, 39643. 140325 Esarp: 266, 2037. 80267 Kadm kemeri: 44643. 80100. 88918 Jartiye: 20744. 21896. 39748, 161356 Kadın mendili: 111. 380, 100108, 150109, 167592, Kol düğmesi: 890, 1907. 7112 8319, 14227. 14979, 34137, 59978, 76155. 79116. 136893 Tobralko kumas: 55, 180. 510. 4945, 7922, 21496. 54643. 64133. 73843. 164607. 169182 1955 Senesi Günes Takvimi kazananlar: Son dört rakamı: 3377, 4356. 4446, 7476. 8133, 9924 Gönül masalları kitabı: Şon üç rakamı: 015, 038 086. 175, 218, 397, 417, 499, 548. < %* * Kazananlardan hediyelerinin kendilerine gönderilmesini istiyenler şöyle hareket edeceklerdir: 1 Horozlu ve kazançh numarayı ihtiva eden kağıdm arkasına sarih isim ve adresleri ile kazandıkları seyin cinsi ni yazacaklardır. Kazandığı esya yazılmamıs olanlar dikkate alınmıyacaktır. 2 25 kuruşluk bir posta pulu ile birlikte kazançh nu mara kağıdını bir zarfa koyacaklar ve zarf üzerine Günes Takvimleri Müessesesi Ankara Caddesi Vakit Turdu İSTANBUL adresini yazıp postaya vereceklerdir. Hediyelerini elden almak istiyenler 1 mart 1955 euma şününden itibaren ayni adresten mesai saatleri içinde alabilirler. MÜHİM BİR RİCA Günes Takvimlerinin 16/17 nisan 1955 »i'mleri arasındaki ilâvede adreslerini bfldirecek cocuk velile rine bedava bir kitab gönderileceği yazıhdır. Bu vaidde, bulu nan müessese bir yanşnn neticesinde tamamile yandığı için vaidini verine getiremeyecektir. Bos yere mektub yazüma j ması rica olunur. 1955 Piyanerosu keşide numaralan I Fabrika Binası acele satılıktır. Müracaat: Tel: 80849 I P Kamgan yün ipliği fabrik ası satın alınacaktır. Ellerinde olanların Ça makçılar Büyük Yeni Han kat. No: 44 müracaat Tel: 25543 ^Hizmefçi Aranıyor\ 1 Dolgun aylık kalabahk ol• ıyan bir ailenin yanmda ça• lışmak üzere bir orta hizmet• çisine ihtiyac vardır. İstiyenlerin Yeni Postane caddesi ler At4 Atabek yanmda Temelli Han 9 No. va müracaat. ^ ^ H Bakırköyde Çalışmak Üzere Ünilever İş Türk Ltd. Şti. tarafından iyi Türkçe ve İngilizce bilen Bayan daktilo aranıyor. İsteklilerin Bakırköy'de Fabrikaya hemetı ve şahsan müracaatleri. JULIO ve JULITA tarafından İspanyolca şarkılar, * I Dans Gitara Programda: 25.000 Avukat HAŞİM KAMER •"•! * LIRALIK MART KEŞİDESİNDE Ikramiye Kazanan Müşterilerimiz' Şube Kedıköy Beyoğlu Beyoğlu İstanbul İstanbul Kadıköy Galata Galata Hesap No 11243 13707 11005 11841 11810 10324 12094 10186 İsim M. Ali Mari Rıza Marko Nizameddin ÖzCan Hanri Memduh İkramiye Charlotte ERNST HAN ASKAN Kokinaki Orkesrası Bugün bütün programla matine Her gün öğle yemeğinizi LIDOda yiyiniz. Tel: 84446 îalata Mehmed Ali Paşa |Han 40/1 No. ya nakletmiştir. 10.000. Iira 2.500 Lira 2.500. 1.000. 1.000. 1.000. 1.000. 1.000. Lira Lira Lira Lira Lira Lira f 1955 BAYAN TAKVEVÖ | GRİPİN, baş, diş, adale, lumbago, sinir ve soğuk algınlığından ileri gelen bütün sancı ları derhal teskin eder llakıki Gripin aldışımzdan emin kalmak için GRIPİ.N Umine bilha*«a dikkat ediniz benzerlerinden sakmınız • TOPTAN YERLERİ: • Taksim, Kore, Beyazıd, Sağlık I Eczaneleri ve Kadıköy Büyük • Eczanedır. \ | DERMOJEN YANIKLARA KARŞl D İ K K A T İnşaatçılara ve inşaatla ilgili bütün vatandaşlara MÜJDE MÜJDE Pratik inşaatçının ceb kitabı adı ile yepyeni bir seri hazırlanmıştır. Sizi kıymetli zamanlarmızı israftan ve zihinlerinizi yormaktan kurtaracak olan bu serinin Demir ve Madenî Malzeme adlı birinci eseri 1 lira fiatla pek yakında satışa arze BUNLARDAN 25 MÜŞTERtMİZ 50 MÜŞTERİMÎ2 BAŞKA 100 er Lira 50 şer Lira DERMOJEN PİŞİKLERE KARŞl Op. Dr. K"zandılar. Türkive Tıb Enrümeni 13 nisan 1955 carsanba sünü saat 19.00 da Taksim de Verem Sava? rvrrı"gi m erkez bin^ t da genel kıırul toplan tısı yaoılacağından sayın üyelerimizin tesrifleri rica olunur. RUHİ SOYER Kemik ve mafsal veremleri ve umumî cerrahî mütehassısı Cumhuriyet cad. 333/8 HarbLye Telefon: 85726 14 MAYIS İLKBAHAR KEŞİDESİNDE NİŞANTAŞINDA APART1MAN DAİRESİ İSTANBUL BANKASI Halata. Bevoâlu. Sütlüce. Kurtulus Kadıköv utanhul CSirtorn üazuiıyan: İlyas Eker j
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog