Bugünden 1930'a 5,469,921 adet makaleKatalog


«
»

K; , ja> r , 27 Mârt 1955 ClfMMI'KlYFT Başvekîl dün Izmirden uçakîa şehrimize geldi ? f i 1 tnri $aht1ede) dan şerefme verılen öğle ziyafetınce, '.ç pohtıka mevzuunda konuşıruştur. Başvekıl'n beyanatına, C. H P ıl idare kurulu başkanı Nedıra Murenm nutku vesıle olttıuştur. Toplantıdâ har buİünan arka daşımız B hkesir mebusu Mekkı Saıd Esen bu hususta şu malumatı vermektedırAydm Beledıye Bâşkam Selim Yatağan tarafından Vali Konağında verılen evvelki gecekl suareye, H lk Partıliler davetlı bulünuyordu. Venlecek bır ziyfete icabet edip etmıyeceği Adnan Mendeıee» ten, bu tophntıda istızan edilmiş, daveti memnuniyetle kabul eden Başvekil e'e, seyahat programında küçük bir değişikl k yapmişhr. C H. P. lilerın ziyafetl, Beledivp salr^'nda te t'b edilrr.lşti. Ankaradanberi Başvekilm refakaUnde se• > ' ujı' " •"•»eteci'0 le, Meclis Başkan vekİller>nden Tevfik İleri, Adalet Veklli Osmn Şevki Çiçekdağ, Maliye Vekiü Hasan Polatkan, N?fıa Vekili Kemal Zeytinoğlu, Dahihye Velrili doktor Namık Gedık ve Devlet Vek H Osman K panı de toplantıdâ buluntnuştur. D P. Aydın il id're kurulu mensublan da çağırılmıjlar dı. C. H. P il başkaıu Nedim Mü ren, davetlıler şerefine kadehini kaldırmadan once, patilerara3i ıtıü najebetlere temasla, Başvekilin Alsrncak nutkund n bahsetmiı, «hitabenizde teyıd buyürduğunu* ht,suslara bütün kalbımtele iştirnk ederiz» demiştır. Nedim Müren, meırleketin ve genc demokıaslmizin haynna olan bu ge'ismcde < ideallerin tahaklnıku için rc^mî mes'uliyetin iktidarda» oldujjunu E?<:vekil, ikttfara samivetiz1 k bel'rterek demiştir ki: kn:d eâenlerin, eamimî olup ol « Zatıâlinizle toesai a'kadtş madıŞım arastırmaya lüzum cör lannızdn bu yolda en büyük mu memiş. «bunda bir faydâ fhülâhaza vaffakıyetleri can Ve gönulden te ettriyorum» deftıîl} ve Avdlnlıl n n menni ederiz.» örnek hareVetlerinden §it=visle bah setmişti. «Yer>veni bir devr n aBaşvekilin hitabesi çılmıs olrra=mr'an dolavı» zaman Bundan sonra Başvekil s3z al z'man arada, ksv«aya benzer nâraış, Aydın C.H P. il id;re kııru* d'selerin vukuundan» bahseden lundaki arkadaşlarla «C.HJ. nıenAdnan Men'eres, ffpiemîefeetin sesubu kardeşlerin» toplantıya katıllâmeti yoluP'î her zaman birlemalarma teşekkür etmis: •>d"n etnln elmayi y ^ « Bugünkü toplantı vesllesile bif daha f«aret h tab etmek imkâmnı bulcîıılıım tıran» 1 dan cidden bahtiyarım» dıyerek etris, ve <i .tidardaVi k^rdeslerni eibi göstermek Lstij'en kötü jöyle devam etmiştir: nivet erbabına, C H P ve men« Her şeyden evvel şunu if"mııhterem kardt>s!einin ilti de etmek ısterim: C H P . Aydm il teşkilâtının smimi zihniyetme. i f t etmiyeceği» ümidini izhar e t leri ve medenî siyafî anlayışına Eu konusmalar sık =ık alkışl'rla, hayramm. Davetim ze büvük bir bravo seslerile kesilmistir. nezaketle iştirak ettiler. Bilmukabele benj bugünkü toplantı'arına C. H. P. mobuslarile Osman Bölıikbasının Başvekile telgraflan davet lutüf ve nezaketini göster İzmir 26 Gediz barajmm. ttEr»*, dı'er. Bu davetin dikkate şayatı t~rafı, Basvekülik vazife'ini deruht'e [irin ?t'!rfi?sı törenine istirak h?kettigim be$ yıla yakm blr »aman kınt'a Bssvekilimis Adnan Mendedanber, C.H.P. nin böv'.e bir top res'n davetini vaktinde alamadıklalantıdâ bulufımak şerefine, bana ilk flfldan dolayı bu törene katıîamıdefa Avdın il idare kurulunun ftr van C H Partismden Kars mebusu sat vermesile nr zhar olmaklısım Tureud Gö!e, C H Partisinden Mad'r Bu mazhariyete ilk defa Ay* latVB mebueu Nüvid Yetkin, Cumdında kvU$fnarrı bir vand>n ta hurivetri Mıllet Partisinden Kır,eb:î bulmakla befaber, bir yan'an hir mebusu Osmati BBlüfcbaşt V§ da büvük ve güzel mânasına i=a Cumhurivetf i JTıüet Par' ı«ınden mebusu Mehmpd M"tiT>tıdret etmek isterim Bu ıreHerîve siva s' rnlaytsın MHlin va»n sathtrda c5Iu. B«veki!e birer tesekkür teldrrhal genidıyeceğine, hiddet ve grafı çekmıjlerdir: }idoet devnlerinin artık geçmiş olduğuna, bu nlayıs içır.de menı eketın terakki ve tealisı yolunda berdbe.ce nıesai sarfetme zrmaııırın p" n':ş clduğuna mannabılır. feçımleıde kaıanan ve Tismleke» ti c"ört eene idare mes'uliyetinı ^ertıbdt eddi iktdrın muvı{fak'>etlni, tfetnleket rnuvaff kıveciaden syumağa ırrkân yoktur.» Bu hakıkstm en iyı an'ası'.mış »*e ccsaretle tatbıka koyu'muş yerin A\dın olmssından duydüğu e u ^ r ve iftihafı belirten Adnan Iv'pnderes şövle devam etmiştir: n Muhtercm arkadf^lnm, bunu eekemiven'er bulunfbılir ve bu'unacaktır da .. Çekem yenler, ya ruh hal?tlr>ri » nin mü«aH olmaman, yahud Işlerine ee'mpffiis bulunmasından do layı, böyle bir d^lâlete sapmak bed baht!tŞ>n' düşebilirler. İktidsrın samimivetine inanm k caiz olabi lir mi? Te'eddüdünü ortava «al mafc istiyenlerle karşılaşmamlz miimkun ve hattâ mukadder olab lir; fakat, bir hürriyet nizamı kur rrpk d'vasîle ortava cık"n bir iktidarm, bövle bir hareket tsrrı ile, Vendisini inVâr mevkiine düsece ?ini, ewe!â bİ7zat bu IktidaMn tak dir etme*i icab eder. Biz, hare'*pt baslaneıeırn'z olan prensiplerl tahakkuk ettîrmete colışae k lnsanlaf olmak L«t°rlz. S"mimiyet.=i*hk bîzim H n b=his mevzuu olamaı. Muhalefct mevkiinHe bulunan ar kadaslannvzın yardımlan, memleket davel?f!r»n t hakkukunda mu> vaff kıy=t n en esash unsurlarındsndır. tç ve dıs polit'kpda m u vaffak o'mak Isfiven bU iVtHann. muhaîefetle ishirliŞini, en vstamer ver?ne ve »n akılbca h'reket telâkkl etmek ıcab eder.» mmii ?eüvor Lübnan ' Cumhurreisi fBajtarafı 1 inei *ah\1eıU) Bir Eczacı Okulu öğrenorsi kilosıı 60 bin liradan kokain satarken yakalandı Dünya Karikattirleri • • »»4» •••••»••••»••••••••••>••••••••••••• duğu halde bir nisan cuma ganü hususî bir UÇakla Saat 15 30 da E<;enboğ hava flanına mnvaslılat e» deceklerdir Ekselin? Kâmil JŞe munun ueaJı, hududlafımıta gir!nce hava kuvvetlerım'ze mensub bir fılo tarafmdan karşılanpcaklar ve filomuz, Ankaraya kad r Lübnan Reı^icumhuruna hevada refakat edPTpkt r. Ekseiâns KSmll Şem'un ve refikaları, Esenboga hava alanında Rebıcumhummuz Ce'âl Bavar ve refiir'sı. Büvük Mil!"t Mec'Uİ ReL«!i Refik Koraltan, Bpşvekil Ad nan Menderes ve refikası, Vekil • ır' ''ar T"Tiviz. Suravi Devlet ve Divanı Muh^sebat bpşkan1 n İle pıotoVola dchil «ivil ve askerî e'kân taıEfından merasimle Vars'lsnacktır. Lübnsn Re sicumhufu, hava mey d nına muvasalatlanndi 21 pâte top atımı ile selâmlanacaH, millî marsla'in dinlenmesiri ve tak^ım merasimini müteakıb Ekselâns Kâmil Şem'un, rükublarına tah«H edilen otomoblllprle bir körtej halinde ikampfleHne t'hsig otunan Haric ye Kdsküne gideceklerdir. Avnı pün saat 17 30 da Lübnn Reisicumhuru, AnıtKabri zivaret'e Atatürkün m?nevî huzurunda saysı du'U>îunda buhtfıecak ve kabre bir çelenk vazedeeektir. Gece 5at 2ni5 te Relsictımhunımuz Ce'âl Bsyar ve refikları Ekselâns Kâmil Şemun ve refikaları şerefine bîf âkFam vefneŞi vereceVler, bunü e?at 22 30 da blr ksbul t?kib edecektir. İki nken cümrrtesi Lübnan ReKdînil Şem*ün sabhleyin saat 10 3 Ankara VMi ve Beîedîye ReL=i Kemal Aygunün barkanlığında Bele'ive Meclisi ü yelerinden mütesekkil bir heyeti kabul edecek, müteaklben saat 11 de Harb OİTülünü zlyaretle öğle yeOku! Kurn^n^anmın şeref misafirl olarak ökulda yiyeceklerdir. Ek»elans Kâml! Şem'un, lâat 17 de H riciye Köşkünde memleketimiâde akredite ölan diplomatik misyon iefl^rini kabul edecektir Başvekil Adnan Mendere» ve re'ikaları pece saat 20 '5 te Lübnan Reisicumhuru ve refikal n |eref • ne AnVara P?la*ta blr pksam v*« meöi verece'ler, btırtU «a^t S^'O da bir kabul resmi takib edecektir. 3 nlsan pazar: Sabahlevin »rat 10 da Hipodromd1' bir gecid resmi ter tib edilecek, öfleyin Faat 13 te Hali Prof. JÇuad Köoriilü fı, MifVari K5skü'ide Eklftftft Kâmil Setn'ttn ve lan şerefin^ l>{r pğl» yemeği vereceklerdir. Gece saat 20 15*te Liibnan Refslcumhuru. Reisicumhurumuî Celâl Bayar ve Refıkalprı şerefine bir ^k' sam yeme5i verecek, bunu eaat 22 3(1 âa bir kabul resmi takin edecpktif. 4 nis=n pazartesi: Lübnan Reisiramhu'u sabahlpyin Hitit müzes'ni Ziraat Fakültesini zlyafet edecek 35 îeyin saat 13'te Ankara vrlii Xemal Ayeün ve refika«ınm b'rajda verek kır veme$mrle Eksplns Kamıl P»m'un öğleden snnra Kız Teknık Ö?>etirn okulunu ziyaret edpcek, s?at KPTICİ ye Vekili Profesör Frat Köt»<ulü i le refîkps'nın ak^~m yprrŞinde h& zır buhmacaktıf Gec» 9at 21 "ÎO'rta Devlet Tivitrösu^da b »• ea'a müsa ftıeresi tprtip edilecek bunu bir ba lo takİD edpcpktir Avnı ppce saat 00 30 da Ek=e!âns Kamil Se.mun ve rpfikalan Reisîcumhurumuz Celâl P'iyar. Haricîvp VeMH Prof Fuat ,Köprülü ve rpfiVng! iî e birHkte hu su'î b'r trenle İstapbıt'a V^rpkot edecekler ve garda merasimle uğurletiacsklafdır. 5 nissn salı: HumisS trten ssat 15 lS'd» Hprdpröpspva muv?>=al=t e^e cek Ve fnisafir Lübnan fi< huru garda mera=im!e kafşılan^cak tır. Ek=plâns Kn>'l Po^'urı îcfnbul'da Yıldıyda Şale kÖfkÜnde ikamet edecektir. 6 nisan çarşamba: Sabahleyin Metris çiftliğitıde sereflerine tertıp edilpn atış ve tatbikatta hazır bulu nacak olan Lübnan Reisicumhuru saat 13 30'da İstanbul Valisinin şereflerüie Verdiği eğle vemeğinden sonra B^at 16'da RumOrtodoks Patrı|ini ffiâkamtnda «ivaret edeeek ve saat 17 30'da Lübnan tebaa sını kabul büyuraölktır. 7 nisan perfemb*: bugün lçiniki ây fı program haaırlamnış ve tercıh ek selâns Kamü Şemuna bırakılmîşör. Bırincı programa göre îstanbul aVcılar cemiyeti Lübnan Reısıcumhü HER KE8EYE ÜYGUN ŞAPKALAR Londrada Thaaıup ısımlı bır şapkacı, her keseye uygıın gapkftlardaa tnüteşekkil bif iergi ç ş Resitnde bu «ergide teijhir tdilen, synı ronkt* ve aynı kumaştan yapılmıj bir eldivenı olan ve «Madamo'selleı sıfatı vcrllen parlak kirmızı pamukludan mamul bir şapka görülmektedir. mas temin ederek kokain almak üzere pazarhğa girişmişlerdir. l"lkret, polis müşterisine kokaini kilosu 60 bin liradaft satabileceğlni malı |«hlr hsrioinde teslim edeoefi ni »öylemiş, böylece anlafmaya vafılfnıştır. Tepebaşmda hususi bir otomobil içinde yapılan bu pazarlığı müteakip Edirnekapıya, oradan da Topkapıya Beçilmiş ve ambalajlar» »anlı şifeler içinde 00 bin lirahk kokoin alıcıya testim edilmi$tir Bu u rada, hususi otofnoblli tsksiyle Ukip eden memurlar Fikretl, m^lUn sstarketı sucüstü yakalamışlardıf. Fikretin Beyoğlundaki evinde î adet morfin gntpulu bulunmuştur Kokaitıei ifadesinde, bunları İstiklâl caddesinde tuhafiveel Naciden «ldıgmı »öylemiştir. Nacinln dükkâ nında ve evinde yapılan aramada, kokain yerine külliyetll mikterdı kaçak esya bulunarak mttaader* • • > dilmistlr. Suçlular hakkmda •orufturmaya Aage devam olunmpktadır. (Baştaraiı l ınct sahıfedt) PranMda Hükumet bu «iyn*U U« biM mllyoölar kaybettireeeki Hurda demîrlerden geniş ölçüde faydalanılacak iyi bir şekilde arzciılememekte ve dahilî ihtiyâcdân artsn kıiimları da tamameO ıhrac olunamamâktadır. Halbuki memleketimİBde halen mevcud hurda demirlerin yekunu kıymet itibarile 100 fnilyon liradan fazla tahmin ve takdir edılmektedlr. Bu mevzu üzerinde Başvekâlette top'anan b r komisycmm yaptiğı uzun tetkıkler sonunda bir rapor hazırlanmış ve bu işin lâyık olduğu onemle eîe alinmasl lüzütn Ve zarujeti ka^ısında, bu konuda çalıştnak üttre bir şirket tefklli kana* atlne Varllmıştır. Işletmeler Vekâleti ile ona bsğ i tesekkülıer arasında son yapılan konu^tnaiaf üzerine de fîrketin ku rularek derhal faâliyete geçmeSine karar verilmiştir. Şirket 2 milyon lira sermayeli olup kuruculan Sun.erbank, Etıbank, Makine ve Kimya Endüstrisi kurumu, Devlet Demiryollan, Denizcil k Bsnkası ve Türkiye Şeker Fabrıkaları Anonım şirketıdir. Şirketin faalıyet sahası, bu huSustâ Çaliçan nusUlt teşebbOsfpri daha ziycde takviye edıci b:r çekilde tavin ve tesb : t ediimiştir. Bılhassa kıVilarımızda batık gemilerin hususî teşebbüsle çıkartılmaslh»n zorluŞünu, kurulmuş olan bu sirket onlarla teşrık' mesai suretıle kolaylıkla itale edecektir, Tevsiatı 1957 yılınca ikmal olunacak ve kaüasitesi 300 bin tona rıknoak olan Karabük dcmlr ve çelik fabrıkalarımızm muhim bir ham maddesi oldufu kadaf pek yakthda ktırulacak olan 'kitıci aŞ'f snnavi merkezinin de ffene ehemmivetli bır ham maddesini teskil edeoek olan bu hurda dcmiıler bir taraftan da bir ıhıac metal olarak değerlendiri'e^ektir. D ğ°f tartftah saügyUniiîln înkî» şafı ya""nda memleketimlide büyük olçude motörlU vasıtalâfin kul l&nılması, makine ve motörlü vasıtalar için birinci derecede ehemmiyeti haız bulunan yedek parça mevzuunun bir an önce ele alınafak bu sâhada da «ür»tll adımlar atılmasmı zarurî kılmaktadır. MemleketlmİEde muhtel f bölgelerdeki atolyelerde sınaî tesisler ve motörlü vasıtalar Için bir kısım yedek parça'ar yapılagelmekte ve an cak bu hal ihtiyacın karşılanabilmesine imkân vermekten çok uzak bulunmakta ve lüzumlu yedek par çalann mühim bir kismmin haHeden ithali mecburiyeti karşısında kalmtnaktâdır Bu l=in de dlğet «Bhftlardaki kal kmmamıza müvazi olarak yürüyebı'mesini sağiamak üz?re alınmas' lüzumlu göHllen tednlr ve kararl?rı tavin fnaksadite îf'etmeler Vekâleti ile Vekâlete bağlı tesekküller arasında vapılan çalısm?lar sonunda vedefc parça mevzuunda mevcud atölyeler ve imalâthaneleri, araîannda tay'n ve devamlı işbirliği tesisi euretile tam kapasite ile çal'^tımak ve syrca bu husııslarda gen*$ ve etraflı etüdler yapfnak ve yeni «tölyeler ve lâboratu'ar t^sıs etmek lüzumu neticesine var.lmı?, bu 'şleri yapseâk bir sirVetin kurulmasına karar verilmiştir. ŞtrVeMn sennayes! 4 mîlvon lira olup kururulan Sümerbank. Etibaftk, Makine ve Kimya Endüstrisi kurumu, Türk've Seker Fabrîkalafl Anonim sirketi. Çimento Sanavii TOrk Anonifı şlrketi ve Azat Sa» nayii Türk Anonim şirketidir. Aynca alâkalı htlsusî teşebbüslef 'sfedîkiefi takdirde bunlann da kpte 'st'rakleri tertin edılecektir. Şirket) kurucu mües^eselerin mevcud atnh eierinden istıfade edebilecegi gibi yeni atölve ve lâborâtuarlar kurmak suretile de yedek parça imi'âtihı memleket iht'vaei'e mütenasıb halfe geürmeğe çalışaeaktir. uçagının atlaitığı tehliko (Battaraft I inei Mh«f«f«) I Bu uçakU bulunan yolculardan blr kiımı. ÎCTnirden y«nl blr uçak kaldırılmadıjh İçin otomobllle şehrlmîze gelmişlerdlr. Gelen yolcillar arastnda bulunan âvukat Bur» haneddin Apaydın bâdiseyi joyle anlatmaktadır: « Uçağımız İzmir Aiyon yolunu yanladığı sırada sağ motörde bir anza olduğunu farkettim Zira pervane dSftmüyot, duru; Hostesi çağırdım. Mühtm bir }ey olmadığını söyledikten sonra pilotun yanına gitti, bu sırada uçak dönmeğe başlamışb. İkinci pilot, pilot mahallinden çıkarak, motörün fazla yjg yaktığını ve bu yüzdeB İzmire döndilpümüzti bildirdi. Yol eularm heyecanlanmaması için aynı ramanda pilot mahalllnln ksptBinı açık bıraktı Biz, pilotlann tabil hollerinl ve kendi aralannd» telâ| ptmeden konuştuklafihı gBrdüğü» müz için (ikinci pilotun endişeye mahal olmadığı) sözüne daha fazla ıtimad ettik. Kapının açık bırakılmasl yoleulaf ütefinde teskin edid bir tesir yapmışh. Hdstes de İzmire gırinciye kadar yolcularla teker teker alâkadar oldu. Yanm saat sonra İzmire vardık. Gerek pilotlann gerekse hostesin muameleleri yoleularm fazla heyecana kapılmalannı önlemistir. Yalnıı piste Iner lnmte hepimiz yenidea havata kavuşmuş gibi olduk *• bilhassa piloru mahirane IdlfMİ dolayısile tebrik «ttik. Pilotlann kareketi, üzerimizde o kadar mösbet tesir yapmtftt ki, Ankaraya venit'en uçakla dönmek lst*d)k> Fakat nedense uçak göndermedi» ler.» Dev'et Mavayollanndan yetkiU bır zat anza hakkmda şunlnn şöyİPiriştir: « 28 Ada uçağı, Hollandadfc revlzvon mızdandır ve motörü bir kiç dffö yenilenmiştir. 1948 yılındar.befi serviste çalışan Ada uçağının tafh ıevizyona girmesi için deha 100D saat çahşması lâzımdır.» Gene alâkalılar, motörlerin 800 ılâ 900 saatte değiştirildiğini. uçağm ise 8000 saat uçuş yaptıktatı sonra y«nilenmesi lâzım feldlğıfli söylemektpdirlet. Bu arada yetkili bif » t , h nın hiç mühim olmadıjinı ve vıç*kIsrda her zaman vjjkua eelebileCe^ ğini söv'emiş ve demiştir kiı « Çıkan haberler teknik b*» kımdan yanlıştır. Zira motör k«ıdi kendine durmaz. Yağ tazyikılia söre pilot onu durdurur. Bu a n zada da öyle olmuşfur. Pilot evvelt motSrü durdurmuş, sonra da hu* susî tertıbatla pervaneyi teebit etmiştir Gazetelerde yazıldığı gibi bu hâdisede bir fevkalâdelü ybktur ve çok îaman bu gibi amalafr olfflaktâdır. îehlikeli değildur. Hartâ bu uçak tek motÖfie Ankft* raya kadar da gelebllirdi. Zaten ge* lemivecek dUnuflÖâ olsa uçuş rnü» d saadesi v§HİHieE. Eğef blhde bir timalle ikinci motör durursa o tefflan hakikaten tehlike vardir. (!)» Gene aldığımız malumata göre, doft motöflü yeiit ucftklar yal prosrammda tamamen hizmete girecek ve böylece eski çift motöflülerden bir kısmı revizyona tâbi tutulacaktır. Revizyon Devlet Havayollafınin atölyelerinde yapılacaktır. Fenerhehçe dün gece Ordu lckımı bugün ile karşılaşıyor Modasnora yer.di İstanbul basketbol lig k rşılaş«halartaa düh geee Spor ve Sergi fejrayında devanı e^ılmıştir. İlk ksrşıleşma, Vefa ile Darüşfafaka afasında olmuştur. D rü=»afaka, takıbini güçlükle 56 55 Jrenmıştir. Roma 20. Hususî surette görderdığımız ark?daşırruz Nuyan Yiğlt bildiriyor) 1D55 yılı Ordularara sı Dünya futbol karşılaşmalaft yarın Romad'kı Ohmpiyad stadmda I yapılacak maç'.arla sona erecektır. Turnuvanın son maçları Türkıyeİtalya ve Hollanda Mısır arasında 0^TlandcaktI^ İkinci ka'sılaşma, Fenerbahçe ile Modaspof arasnda oimuştur Lig I bırincia' Fen°rb3hçe, tehlikeü ı~ I k'bini üstün bir oyund n sonra 56 j 42 yenmege muvaffak olmugtur. | fenerbahçe tnmamile hâkim bir oJrun çıkarmıştır. Türk Ocaklannın kuruluş yıldönümü Ankarada kutlatuh Anksra, 26 (a a.) î u r k Ocaki rının kuruluşunun 44 üncıi yılfiönümü münasebeti'e busun saat 18 de "furk öcsgı salonunda bir toplantı yapılmıştır. BU töplsntidâ, BÜyiîk Mîllet Mee '•i ftetei Refik Köfaltn. Vek 11er, tı> büstar Başvekâlet Müstesari, pro fesorlef, basm mensub'a'l ve seçkm Üfo davetli toplultığu haEir bulünmuştun İlk konuşmayı İ&tr nbul mebusu Ve furk Oeakları Genel Başkam fiamdullah Suphı Tanrıover yaptnış, müteakıben Büyuk Mıliet Mec lisı Reisi Refik Koralt n kısa bir hitabede bulunarak, Türk Ocaklah mevzuundaki çalışm'1nndan do layı Hamdullai" Suphı Tanrıöverı lebrik etmiştir. Bundan c onra millî oyunlar e^ kipi tarpf'ndîn mahalli oyunlar oy nanfilıştlt. Teplantıyı müteakıb Türk Ocağı saloni'nnda bir kekteyl parti Venlmiştir. Bız yann İtalyayı. Hollanda da M'sın yendıği tskdirde takımımiz t'irruvanın şampıyonu olab'lccektır. Bu yüzden bızim için İtalva ma oı olduğu kadar Mısır ile Ho'landa nin yapac^k'.arı maç da bdyük bir ehemmiyetı h'iz bulunmaktadır. Takımımız bugun ist rahst etti Öğîeden sonra topluca sinemaya gi dıldıkten sorra tekrar otele donüp ıstirhate cekildi. Yarın b:zım maçı ilafe edw«k 9lan M'sırlı h"ke"i Keretafn hstalandıtınc'an, bu maçı tîollandah ha kem idare c^eek. Diın de bildirii ğitn ğ>bi: S"imin ayââıhdaki firıâa geçtifi takdırde, tkıtnimiz yarın İ^alvan Ordtf takîmı karşısına şu* Hir kadro ile çıkacpktır: BpyfiRıdvan, NedimMustafa, Saim. RoberBurhan, Sabahaddın, Ali. Kariri, Nusret.» Bu ma"i Türkıye »aatile saat 14.30 dan Roma radyosu kısa dalea 30 ve 41 metre üzermden yaymlsvseaktır. Nasır Mısırlı fntboi'alara nişan gönderdi Kahire, 25 (T H A ) Başvökıl CemRİ Abdel N?Bser İtalyaJa Türk Ordu takımma, 21 galib pelen Ordu futbol tak'mma mensıip askerlere nişan göndermiştir. Bu nisan, İsail harbinde müvaffakiyet gösteren askerlere Vefi len ri=3n'^rdan bir derece sömfa gelmektedir. ru şerefine Beîgrad ormanlannda , da İzmir'e muvasalatlâ merasimle bir sürek avı tertıp etmiştir. İkinci karşılanacaktıf. ÖŞ'e>in İzmir Vapragrama gore Savarona Okul Ge lısının hususi yemejın.'e^ • iTa E• misile Mud?nya'ya gidilecek ve fes ve PanayakapUİö ziyaret edileBursa ziyaret edıldık+en sonra ak cektır. şam İstanbul'a avdct edılecektir. Ekselâns Kamil Şemun refıkası ve g nisan cumartcsi: Misafir Lüb msiyetleri erkânı akşam üzeri Sava e'l» Lîibnan'a avnan P.eısicumhuru sabnh saat 10'dâ ronâ Okul a î Savarona Okul Gemisile Heybell det etmek üzere îifflir'den avrılaAdaya gidecek ve Det:iz HrbokijlU eak ve denânftıamıza fnpnsup bir fi ve Kolejini ziyaret e4ecgktif. 6f lö SaVaronaya refakat edecektir. le yemeği okulda ycnildikten sonLübnan a^keH heye'i »eHvoiAdadakl Denlz tesis\9ri ge Ankara1 28 (a â ) Dost Lübzılecekür . man'dan hükumetimîzin davetlisl o 9 nisan cumartesî: Sâat 13 30'da •larak bir askerî heyet r"^ H^riciye Vekili Prof. Fuat Koprulü ze gelecektir Lub"an Fkânı Har» V6 refikaü tarafındah bir ö|le bİyesi Egitim Ba=kâni Kürtuay Bift yemeği verilecektir Akşam saat başı Sumeyt'in bşkanlıtmda binteft» £2 30'da Reisicumhurumıız Celâl Ba başı Duceym, yüzb^'i yar Ekselâns Karhil Semün ve fefi men Hümi Sah^n, teğffletı şuavb murekkası şerefine Şale köşkünde bir ba havaci teğmen kep olan dost Lübnan askerî heyeti lo verecektir. 10 nisan pagar: Ekselâns Şamün 29 mart sali gilnü bir Türk askerî refıkası Ve maiyetr efkâftl sabah Ucaği ile Ankafa'ya muvâSalât ede leyin saat 10'da Savarona Okul cektir. Dost devletin askerî heyeti orl gemisile İzmir'e muteveccihen Is program aereğince icab en ziyaret ve tetkiklerde bulundukan sonra 4 tanbul'dan ayrılaceklardır. 11 nisan pazsrtesi; Mısafir Lüb nban da bir Türk askerî uçağı de nan Reisicumhuru sabah. saat 10 Lübnan'a avdet edecektir. TAMSD»; I Hindistana Amerikanın yardımı Yeni Delhi 26 (AP.) BugÖn Amerikan ve Hİndistâtt hükumetle ri arasmdâ imzalanaa bir ftnlaşma ya göre Amerlka 11 milyon 600 bin dolar temin edecek ve Hindıstth bu para ile haric memleketlerden 98 bin ton marflul çelik alacaktır. Anlaşma iktisadî yardım programl çerçevesl dahıllndfe akdedilmistlr. Amerıka geçeft yıl, Hindiıtanm 205 bin ton telik iatın almâBinâ yâfdımı kabul etmişti. Bftban, son *amaflî*rda 6 Itaâar çok Ubak kınyor *U Bir Yunan te^kili uçağı denize dÜşlü, pilot (Mdü Atina 26 (T.HA) OünkÖ İs Bir Suudî Arabistan gemisi tiklâl Bayramı göst§tllerlnde goSteri uçüşü yapan F 84 tipı bır te^Cenovada alıkondu kili uçak dehize düşerek batftııştır. Cenova 26 (a a ) «Geernala d'Italia» gazetesınln bıldırdığ ne göre, Suudî Arabistan bandıralı «El Emir Suud» gemisi) telsızcisinın ta lebi üzerine Cenova limanında ahkonmuştur. İtalyan tebaası olan bu telsizci, kaptanla arasında çıkan bir anlaşmazhk üzerine gemiden ayrılmak istemiş, fakat, hakkı olan öcreti tam olarak alamadığını iddia timîjtlr. Bunun üzerine telsizci tna halll makamlann müdahalesini ifiMmjftir. Üçak pilotunun kUrtulaiftıyârak öldüğü bîiaifllfnektedir Kazanm uçak irtjfasını ayarhyamadığmdan vuku bülduğu bugüh fesmen k Bir Çin ticaret heyeti Tokyoda Tokyö, S6 (a.a.) Kömiüst Çin yan resmî ticaret h*yetine ttien sub altl kişiden mütesekkil bır | grup, bugün HongKonş'dan fokj yoya gelmiştir. Dış Ticaret Vekıl I yardımcısı Lei Jen Mm'in başkrnI hğındaki heyetin geri kâlan 30 ÜI vei blr kaÇ gün sönrâ gelecekt fı Asya ve Uzkdoğu ekonnrfli kömisyontınun genel toplantisiha IhOşahid olarak katılacak ulan y#€i R fiirlesik Ameflkada, Oklahama şehrinde Uçiiz kız çocukları oian blr aıle. ikinci Çinli müşahid de ayfti ujeklâ ToJt•elmiitir. tlefa olarak üçuzlere kavuşmustur! Bu defaitıler ise oğlandır. tır. «ZAMAN» 194§ aanberl guniült olaral neşrı>a ına kısa bir fasıla »ereıı i a a u n refıkımiı dündai itüMna katuiık olarak çıkmıga baflaınittır Yeni bir i şpkilıa e ve zenüH blt mtih^^r.tfaf'a çıksn Zatnan'da Huseyitı t'ahı4 YnUını? bir romanı da bulunınahtadır. Tavsljre «teria. ftti Ai \tl»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog