Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

ALTI Cl'MHURtYET 27 Mart 19İ5 lazan: UEORUE SİMENON 48 RESİMLİ ROMANIMIZ Doktorun Macerası n SOUBİRAN 34 Çevıren MAZHAH KUNT ff, <r SERBEST SÜTUN Resimli Romanımız [ ve <s/p/p. PATKO R fi/ Gangsterler Yatağı Memurların mesken davasına çare Yazan: Gültekin ONAY Sabıt gelırlı vatandaşların, fıat faalıvetlenne ve hızmetlenn» müyuksehşlerı karşısında çekbklerı kâfaten, ıkramıvelerının kendılensıkmtılardan bahsetmeve luzum ne verılmeyıp karşılık tutulmak ve gormuyorum Yakın zamanda cere fazlası, her ay muayyen bır nuktar yan eden ev kırası yukselışıne aıd alınarak uzun vâdeh borçlandınlbır mısal verırsem, bu yazımda mak ve yapılacak ev de her ıhtıSandıga ıpotek haklı olduğumu kabul etmemek, mal Jcarşısında edılmek şartıle kendılerıne ev teınsafsızhk olur Bır arkadaşın ayda 105 lıra ve. mm etmek ve ettırmek mumkunrerek oturduğu eve, dıger bırısı dur Fılhakıka heıhangı bır harearadan 15 gun geçmeden ayda 150 ketı dolayısıle emeklılık maaşından lıra vermek ve oturmak zaıuretın ve ıkramıyeden memurun, mahrum de kalmıştır Bu anormal durumun edılmesı duşunulebılırse de evın tevlıd ettığı acı sebebı ıle mesken ıpotek edılmış olması, bu endışeye de yer vermez ışınden bahsedecegım. Devlet hızmetındekı butun meBır kanunla Hazıneve Beledıve murları, bır kaç kategonye ayırmaK ve hususî ıdarelere aıd arsalar ulâzıdır Ben, bu yazımla, geçımı cuz hatlarla, yukarıda kasdettıgım valnız ucret ve maaşa bağlı, ken memurlara verılemez mı 9 Bu ardısıne ve karısına aıd paıası, »erj s a ı a r a e v y a p t l r n l a k şartıle Emekvetı, emlak ve arazısı ve hatta bu ( h Sandığınca veya dıger bankalarmırasa konma umıdı olmıyaruan c a k r e d l s a glanamaz m ı ' Yularca kasdedıvorum hayatını, devlet ve raıllf Bankaîarda ve ıktısadî devlet te j den kımseler, arsa fıatlarının buşekkullerıhde çalışan memurların I gunku yuksehşı karşısında hımaye daha fazla randıman v ermelerınm edılemezler mı ? Bu tedbırler v e de\ Iet hızmetınde çalışan ıyı 1 Şehırlerde ımara yardım elemanların avrılaıak bu muesse eder 2 Memurun emeklıye selere geçmelerının ve dışarıda ayrıldıktan sonra elıne geçecek pa daha kâılı ış aramalarının elbette ra ıle geçımı nısbeten saglanaıak kı bır sebebı vardır Yazı, bu mev cemıyetın ıstırabını hafıfletır 3 zuun dışında' olduğu ıçın ben buIhtıyarlıkta başını sokacak bır ev nun uzerınde de durmıyacağım sahıbı olacağını duşunecek rae Her evsıze bır ev japmak pren mur ıçın, devlet hızmetını cazıb bır sıpı, yıllardır memurlan umıde du hale sokar ve sadakatle Na!ışan şuruyor Hıç şuphesız yetkılı ma memurdan, daha fazla '•andıman kamlarca ımkânlar sağlanmadıkça alınmasını temın eder memur stnıfınm ev sahıbı olması Hulâsa Yırmı beş sene ve daha da tasavvur edılemez Şehırlerde fazla bu memlekette devlet hızmeapartımanların, evlerın uç, beş se tınde durust çalışan ve memurıyet ne ıçınde nasıl yukseldıgını yep ıcabı bulunduğu yerın zaman za goruyor ve bu kalkınma hamlelen man değıştınlmesı sebebıle dahıli ne, bızım gıbılenn katılamamalaıı muhacerete maruz kalan ve hıç nın doğurduğu uzuntuyu nefsımız bır yerde bır yuva edınmek fırsatıde hısaedıyoruz Acaba, bu memle j m bulamıyan bu kabıl memurlar, kete onlar kadar hızmet etmıyor m e s k e n hususunda yardıma muhmuyuz ve etmedık m ı ' Bunu kım I tacdırlar se ıddıa edemez Ancak bu mahruBu, yenı bır mevzudur, ışlenmemıyet, devlet ve mıllet hızmetınae ye fazlasıle muhtacdır Bu yazımla şahsı menfaat gudulemıyeceğı pren duşuncelerımı ılgıhlere duvurmak sıpıne sadık kalarak feragatle ça. ıstedım Hıç şuphesız bınlerce, on lışmanın tabıi bır netıcesıdır Her btnlerce devlet hızmetındekı va. yerde ve her zaman ovunmeye det ndaşa da, ısükbalde bır umıd ger, deger ama, ne fayda kı ıçınde ışığı olması bakımından tercuman bulundugumuz şartlar, realıte. e uy olmuş bulunuyorum muyor ve madde, her şeyın ustunBen şahsan buvuk kalkınma de goruluyor, bu bahsı de uzatmıhamlesı gosteren dınamık hukujalım metın ve ıdarenın er geç bu ışe de Emeklı Sandığının bır kazanç el atacagına ınanıvorum, yeter kı duşuncesı ve avnı zamanda mem gozumu vummadan ben de bu leketın sosval kalkmmasına bır bahtıyarUrdan ola>ım vardım maksadıle han, apaıtıman ve oteller vaptırdıgını goruyoruz emeklılık hakkını kazanan memuı Iki gemici mangal komuruııden lar, muktesep hakları olan bır yılzehirlendi lık ıkramıyeyı, bu bankadan peDemzcıl'k Bankası ışçılermden $aban şınen ve hatta kefıl gosteruek su Kııraberle arkaaaşı Alı dun sabah Karetıle almak ımkânlarına dahı ka sıniDaşada ıskele onunde duran ma\nsda yaktıkları mangal komurunden nunen sahıb değıldırler Namuslu memurların (hele çoluk olmuş Alı tedavı altına alınmıştır çocuk sahıbı ıse) maaştan tasarrul Yuksck okullar rozeti ederek bankalara para vatırmasına ımkân yoktur Bu durumdakı me. Yuk«ek Okullaı Talebe Bırlıgı okulmurlara, ev yaptırmak ıçın banka Urda muştereken kullanılacak bır rozet lann kredı sağlaması ve uç, beşıçın musabaka açmıştır 15 oısan cı ma gunu nıhajetf erecek olan musa bm lıras: olmıyan memurun, ver l'aya butun sanatkarlar ıştıraK ed»teK >er kurulan yapı koopeıatıfleııne \e Guzel Sanatlar Akademısı profesorgırmesı de mumkun değıldır Şu lerıncfen nu'eşekkıl jurı roze' et uzehalde devletm esas unsurlarınd^n I f'1!0' * a l ? r ,' . „ . , . , butun juksek okulları temsıl edecek zchırlenmi'jlprair Gemıeılerd PBOF. NIMBUS'UN MACERALARI: 1 Sene basından sonra oda değıştırmeğe karar verj (dim. Bıraz daha guneslısmı ıstıyordum. Yenı odam genıs' ve aydınlık Hosuma gıdıyor Tasmmam uzunsurmedı Eskıl odamın cıvarında mudur de oturduğundan çıt yoktu Hal( buki burada daimı bır hareket var Kapılar açıhyor graj mofon çalınıyor... Islık ve güluşler .. r B OHS A Borsasının 26 3 1955 fıatları 'x« "»4 280 30 Ist 1 100 IW ll)ü lOtı 100 İUO lUb 100 100 lraııs!7 frangı 44 Wl 44 Mi Lret «4 IM R4 OJ Isvıçre Frangı 73 68 4U Florın Beluka Frangı 5 6U& Mı Drahmı 9J J4 < i* M Çekosıo Kur 38 88 8ı Isveç Kur 04 1^ »0»4 n M( u 8ü Dolar Sternn 280 30 Qünün Çesimleri E3HAM 7 fAlZL 1 1AHV1LA1 TAVILA1 2125 î ı 80 21 80 11 MI • 21 65 22 70 21 80 22 10 20 90 105 >0 103fiO• 103 00 103 50 103 IS 103 7S 103 75 102 75 TAHVILA1 21 9o ' 25 5U 110 25 111 a 100 10 K I 45 M 104 25 103 75 103 90 101 95 2 Koridorun ucunda ustunde Pı\er Prışar jazılı] yazıh bır kapı var Vurmamla cgırın» dı>e bagırıvorlar Sahıbı arakadas zıyaretımden çok memnun oluvor Prıgar / 4 ncu smıfta. halmde hekımlere mahsus bır hava var MuJ sabakalara gırmıyeceğını soyluyor. Onca luzumsuz bır kul] fet.. Slva^ Erzurum 27 Demıryoıu 1 1941 Demıryolu II Demır\olu III Mıllı Mudafa 1 Mıllı Mudfaa II Mıllı Mudafaa III Mıllı Mud^laa IV Zıraat Bankası I Zıraat Bankan II 194") D'mırvolu VI Kalkınma I Kalkınma II Kalkınma III 1948 lstıkrazı K 1 4 Ntıkrazı 9M 1">49 Tahvılı "„ S f MZLI 1918 lahvılı rkraııi'velı Mudafa» Ikrarr n e l ı D Yolu IV Ikramıveli D Yolu V 1951 Tahvılı 1953 TahMİı ZıraJt Bankası III Zıraat Bankasl IV Zıraat Bankası V Zıraal BankaM VI <", 4 5 t \\7U 1949 Tatıvıli 6 FMZL1 TAHVILA1 İngılterede Plymouth açıklarında 6 000 tonılatoluk bır Norveç jolcu gemısı kayalıklara oturmuştur Yukarıdakı resımde, muşkul durumda bulunan yolcu gemısı gorulmektedır. 1AHVTLA1 107 25 Banka Hı selen ve Maden iırketlerı T C Merke? Banltası Garantı Bankası H « d ln ( T'iVivp Kredı Bankası 15 Bankası Yapı ve Kredi Banka«ı B Akbank T A O Samvı KaH ırma Ba Aslan Çımenrt CT Srk u**sırmpnıeri Tıcaret Bınkası PARIb BORSAS1 ALTIN Hı U U U 1 I • M 19) OU H2 50 M VI 17 00 13 50 10S 80 " 30 <f ^ •>• 69 30 F1AD 3 prisar saatme bakıyor Yedıye yaklasmıs Yemek vemelı Asagıda salona gırıyoruz Etraf dumanlı goz gozu gormuyor Dort kisı b n c oynuyor. etraflarında da bır suru sevircı var Bır kısmı ıddıalı bır bahse dalmış Bırden bırı bır boru calarak haydı yemeğe, dıye bağırdı. Herkes lokanta ya koşuyor. (II kılo altın (1 Dolaı 42S 000 Fr 371 Fr SERBEST PIYASAD* DOVIZLER Sterlın efektıt Fransız trangı (1000) TurkıshAccant Dnlar »f»k*ıf Dolar N W Isvıçre Frangı 1750 l«mı 1800 19501975 llı '"" 765770 165 167 bmnı teşkıl eden ve sadakatle ça, . r lışan memurların acıklı durumuj D. D. Yolları memur evlcrınin temclatma toreni ne olacaktır' | Uzaklara gıtmıvelım uç, beş seD D \olları Yapı Kooperatıf'Pin ne evvel emeklıve avrılan bır melKjrtil ıl" Penoık arasında ıiısa ed lemur o zaman ıçın ıkramıye olarak cek ı^nıur evlerının teın 'aı na tor».m elıne gecen beş, on bın lıra ıle heı,bugun s, «t 16 da vapılacakt r verde bır arsa tedarık edebılırdı Fakat bugun alacağı ıkramıye, bu Bir kalorifercinin olumu arsanin yarısını ve hattâ bazı şeşupheli gorukJu hırlerde dortte bırını dahı almaj a 1 S u a h kâfı gelmemekted,r ' . ^ " ^ ^ < i e Akb.yık TertvMk «oEmekh Sandığının mevzuatı mu kalorıfercılık vapan 65 yaşında Mehsaıd değllse yenı hukumler tedvm med Şukru O'uçoghı evvelkı gun muetmek meskensız \e bu sahada a v e n e e d l l r n<* uzere Sultanahmed Jşçı 4 Bu aksam yemekler bana pek lezzetli gelıyor nk defa olarak yemeğı şarkılar mırıldanarak vıyorum Gedeon ısmmde bır talebe peynıri beğenmedı, bağırıvor güraltu uzerme mudıre kosuyor fakat Gedeon bu seferde geckin kızlarla alav eden bır hava tutturuyor . Mudıre hemen dısan çıkıyor.. (Arfcası var) mesnedsız emeklılık hakkını kaza , o l ı r a o I m u s ( u r K a ı o r l f e r g c l n m ' o l ^ u z nan ve bu hakkı kazanmak uzere 'uphelı goruldugunden tahkıkata ba^bulunan vatandaşların, geçmıştekı lanmıştır j 1111111 1 t ^ gortaları hastanesıne eıtmı* bııaz SARRAFLARDA ALTIN Cumhurıjet Ata Riad T. <• T 55505860 * '" e l > Gulden Kulçe HAL1N 5o305540 862863 BESrBIFITKLtR İngıltere krahçesı Elızabeth Burlınaton House'dakı kralıyet akademısını zıvaret etmıştir. Yukarıdakı resımde kralıçe, meşhur bale dansozu Margot ronte>nın hej k.elı onunde gorulmektedır. kagında lo 1 numaralı evde oturpn \e Cumhurıı et 282SO2R5O0 Rc 51ÎO051700 Hamıd 37250 3750O Azız 3200032200 > « ı ıü te tesbtt edlldl (*l ıjarellneı ö'irsaa» Dr. R, FERİD BİR Dahıhye Mutehassısı Muajene 17 19 Cumartesı 15 19 Be>oğlu Istıklâl caddesı Taksım Eczanesı uzprınde Taksım Halas apartımaiı No 6 Tel'fon 43113 Türkiyede neşri hakkı yalnız' gazetemize aiddir. Biçki Kitabları Kadın elbıselerıne aid Kr olanlar 500 Temel Bıçki Bıçkı Tatbıkatı Dıkış ve Provalar 500 Yuksek Bıçki Kaıdelerı 250 Yapma Çıçekler 150 Hocasız Şapkacılık 150 Erkeklere aıd olanlar Bıçkı Derslerı 500 Gomlek ve Pıjamalar 300 Başlıca buyuk kıtabcılarda bulunur Taşra sıparışlerı (Sukru Canal Posta kutusu 973 Istanbul) adresıne yapılmalıdır Parası peşın gonderılen kıtablar taanhudlu gonderılır Urdun kralının onumuzdekı hafta Prenses Dına Abdulhamid Ue evleneceğını bıldırn ıştık, Yukandakı resımde mustakbel Urdun krahçesı Mısırdan Amman a hareket ederken gorulmek; tedır. Yanındakıler Urdun sefaretıne mensub memurlardır. ŞUKftU CANAL'ın Muayenehane Nakli NEVROZİN 4 saat ara ile günde 3 ö^et alır^bilir lr.75yaodd!n Wîklav Tak<!İm Rpoebpasa Cad Park Aot 5 1 e taşın mıştır Tel 83U98 Kulak, Burun Boğaz (Ağız Dış) Hastalıklan Mutehassısı TENİS ŞAMPIYONU İngı, terede Bagmıngton tenıs musa bakaları resmen açılmıstır Yu 1 YENI PLAJ MODASI Yukarıdakı resımde gorulen plaj karıdakı resımde Avusturaha ' kıvafetı ingıltere de çok beğenılmıstır Bu yaz plajlarda bır çok tenK «mpıjonu Don Murra\ kadınların bunlan gıyeceklerı anlasılmakladır. Bu plaj elbısesı ıle Isvıçrelı Bernt Dahlberg £0 I rulmektedirler. . uç parçadan ıbarettır. Ikı kopek ıle bır tılViM bu sekılde fotograf la tesbıt etmek ılk defa mumkun olmustur Bı « ı m P ı p n e daglaıında bır av sırasında çekılm tır Fakat tılkı bu m'i'kııl durumda kalmasınj* ragmen kopeklerm pengelerındeu kurtulmağa ve kaçmağa muvalfak olmustur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog