Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

Msrt 1953 .•• •••(••••nılıı><ppıiıIMıll1nl|llpıTHIVIIpmnp(1ifi > • • ıiııiuıııınııııııııiff•••••»!ınıırııiMiıııııiıııii•••••*• •fiıtı<T ıifitfi>ıi'i'*ııııvıııifiBiıııifiiıııııııııı Mi»ıiııtiıııifiııı||||f||iıııııııiı|iıııııı|i|iııiMi*'" ı ><T iınilllllilllMlllllilıirfllllllllllllllllllllllllllllllllllllvll'l**'**'*"' 1 ııııııııııııııııı İtalyada hâkimler inanılmıyacak Anadoluda bir Fransız kadın derecede kötü bir durumda ressamı ve turizm dâvamız | ı PARİS MEKTUBLARI I= |{ Yazan: Aydemir BALKAN lim. Zaten serginin beni ve bizleri «Parisier lı. alikadar etmesi icab eden tarafı şimdilik turizm sahasında bize Bundan evvel Opera civarında sağladığı propaganda payıdır. Sa «Amesican Express» vitrinlerinJe = İtalya mahkemeleri feci bir lı tüccar gibi daha birçok misal müteşekkildir ve bunların altı de, mahkemelerde artık daktilo anlarmaktadvr. Diğer bir ç i z ^ natkâr iki yüze yakın deserı ve bir Türkiye Turizm Sergisi açıl I duıumdadır. Roma gazeteleri, ler gösterilebilir. sı da aynı mahkeme salonunda mHkinelerine rasthnmadıiını, me birt başvurdukian söylenmeı:'?tablo yapmış. Belki de eserlerinın mıştı. Daha evvel de «Theâtve de I Avrupanın hiç bir yerinde bu Neden? vazife gormektedirler. Tek bir murlsrıp kaçtığını. zaman zaman tir . çokluğu, hattâ grup grup. başka Paris» içinde yapılan fotograf ser İ kadar kötü şartlar altında çahodada hâkimler. değişik davaları mahkeme işlerine avukatların ha #** • * » • çeşni. başka havada olmaları sanat gisi turizm konusunda bize müteşan hakimlere rastlanmadığtm Şuıası muhakkakki İtalyan ad vürüten avukatlar. borçlular. aıa kimin ricası üzerinç, yardım ettik Diyorlar ki: bakımından hiç de yenlmem Iklir. vazi de olsa kıymetli faydalar sağ I anlata anlata bitiremiyorlar! liyesinin iç durumu fecidır, ces^ caklılar kon'.^makta. bağımakta lerini belirtnıiştir « Az para slan. 'on deree = s Bir gszete, adalet işlerinin ne ret kırıcıdır! İtalyan devleti, ad dır. Husule gelen gürultüyü tahSergiyi eski Ankara Büyük El ladığı muhakkaktır. tutulîn ş Mahkeme dosyaları zaman za kötü iş şartlarma t=ıbi i durumda bulunduğunu şu misal livo servisleri için umumî tahsi min etmek zor dcğildir. çisi Louis Heımite. ve Monsenvor man kaybolmaktadır! Bunun kaba İtalyan hakimleri, basit bir ışı 3 Ancak söylemek istedicim. turizm latının valnız yüzde 2"sini ayııRupp «patrone» efmekte idüer. davamızın tabii böyle bir davamız 5 le anlatmıştır: Adliyenin diğer subelerinde de hati kimdedir. Tesbiı edilmiştir nin k?bul etmiyeceğı durım!>r = Monsenvor Rupp en büyük ruhanî vaziyet değişik değildir. Geçenler ki Roma mahkemeierindeki ha da dahi vazifelerine devım et = « Romalı bir tüccar olan Al m^ktadır. olduğunu beraborce ka'oul ediyor 5 Buçün İtalyada her 10.000 kişi de tek bir mahkeme odssında 3 kımlerin hiç biri kilidli dolaba mektedirler. Frkat bu"^ Haha ne H başkan Kardinal Feltin'in muavi^ berto S. şehrin merkezinde sasak çok daha büyük ve şümullü nidir. hıbi bulunduğu bir apartmanı, ye bir hakim isabet etmektertir. hakim ayrı ayrı şu üç dava ıle sfihİD bulunmuvo'! Bu sebeble kaHar z^ım^n tph^mmü! edebile 2 tesebbüslere ihtiyaç gösterdiğidir. kaybol coklerdir İnsan tah°mmiil inü a 5 Monsenvor Rupp'un çağırılması Pariste açtığımız'iki. üç sergi. bir = tanıdığı bir şahsa taksitle satmış Halbuki 50 sene evvel bu nısbet roesgul olmuş!ardır; 1 Teslim de doıvalar kclaylıkla Karşımda boylu boslu, dinç ve ştn bir safhava yaklaîilmaktaaır» ^ ikinci bire 5.000 idi! Diğer taraftsn ?u edilen bozuk kumaşlar için iste maktadır . cerbezeli bir kadın duruyordu. 50 boşuna değildi. Bayan Chabes E ataşemizin yoktan var edercesıne s tı. Fakat birinci taksiti #*# Bu sebebledir ki. en *>?«it Hava fes'te Meryemin mezarında n Ka çırpınarak yaıattığı bir kaç hare £ t.ıksit takip etmemiş. tediyat ya husus da fföz onünde bulundurul nen tazminat. 2 Bosanmak ısyaşlarında olmalıydı. (Sonradan teven bir çiftin davası, 3 Bir pılmamıştı. Bunun üzerine de malıdır ki, dava savısı eün Bu patırdılı rr,=hkeme salon lar W = Hi süra'le karara bağlanama mağara kilisflerine ket, turizm davamızın ne yazık ki ataşemizin hanımı vasıtasile altmı padokyadaki yılında fabrikaya zam?nında teslim e^i! larınHa is erremiyen, k?rar ala maktaHır. Ancak, Alberto beklemeden mahkemeye tikce aıimaktaHır 1947 «yukarıdan» yapmıştı şında olduğunu öğrendim ) Madam kadar sayısız re?imler bugünlerde tek ve münlcrid ışık başvurmuştu! Bundan daha ba 288 )W0 dava vardı. Bu rakksm meven makincier vüzünrlen h j mıvan hâkimler ne vaoıyorlar? kuvvetli bir oiaton temin edildıği Zaten bütün kokteyl esnasında da Chabas Anadoluda resimler yaplarıdıı. sit bir dava olamazdı ve kısa :a 19S3 vılında 350.000i ve nihayet sule selen zararın Bir cazetenin kaydettiğine sdre. takriirde netice alınabilmektedir. mak üzere memieketimize gelmış hazretin yanından ayrılmadı. bağl?nmasıtıı ! geçen sene de 10" nn °'i bulmuştur Gazetelerdeki alâyişli beyanatlaBir Roma »azetesi bu noktaya eeçenlerde birinci sulh mahke Yannın r'a b^mda misal diye gö= manda netir »ye # * • ti Yaşına ve kadınlığına rağmen mpsinirı hakimi ner iki tarafın. terilen Rnm»n tücear Alberto S. isaretle Hivor ki: ra, büyük çeıceveli başlıklara, fabeklemek gayet yerinde idi. * * * Kavscri. Ürgüp havalisinde. Efeste Bu koktey! doğrusu güzel oldu. lanca müdürün filânca « Se«ler karısıyor. boşanmn avukatların. fahitlerin de tasvi nin durumunda daha birçok kim Halbuki bahis mevzuu dava beş «müstakİtalyada adaletin tevzii işi ile Bergamada sayısız Ublolar, desenFransız sanat adamlarınnı ve ba • bel» Bakanın resimlerine rağmen = seneden beri neticeye bağlanama I meşt'ul olanlar nerelerde çalışıyor cifıvası ıle neseul olan hakimin bi ile vskınlardaki bir m?vhane selerin oWutu giılenmemektedlr. ler vapaıak üç ay müddetle Anazı diplomatlarmın yanında bizım Türkiyede turizm diye bir şeyS mış, tüccar alacağını thsil edeme | lar Bunlar rieğil bir aclalet sarayı kulâ'ında ktımasların bozuk ol vc citmi^ler ve orada ««ükunet Bu vaziyetto fu tavsiye yapılıdoluda dağ, tepe dolaşıp durmuşElçiliğin ve diğer iki delegasyonu | yoktur, olmamıştır da.. Dpha acı = mistir. Tüccar. «daha bir koç se na fakat gayet basit tek bir mah madığını isoata çahsan avukatın içinHp» davaya devam edebilmiş yor: tu. Bu konuda hükumetimizden de I = leHir. muzun mensupları hemen hemen sı, turizmin, Batı A'.manvadaki de. neden önce davanın karaıâ bag , keme criasına dahi hasret çek spei cınlıvordu!» i Davalı olanlar arasuıda en bazı yardımlar görmüştü Paris tuBilhassa korirlorlarda davalar» kötü uz'aşma dahî «» iyi davaeksiksiz olarak hazırdılar. turizm a ğer ve önemini mesullcıin kavra § l?rmasını beklemiyorum da» d e . mektedirler. İtalvan e3zetolerinden biri de, rizm ataşemiz de eserlerin ileride AT; a 1 < tasemiz herkesle ayrı ayn meşgul ol mış olması çpk şüphelidir. = mektedir!» I 'ler mi Utivorsnrm Roma Birinrı reza mahkeme =inin bir bakmak zorunda kal=n hakim dan daha haxırlıdır!t> bize sağlayacağı imkânları düşümaya çalıştı. H Roma gazetelerine RÖre. Roma da iflas mehkemesi 6 hakimdcn mahzende cslıstiîinı vpna yakıis lerin zam=n zaman bövle bir ted Hami S. Avrupa memleketlerini geçelim. ıılllllıııııııııııııııııııllıııılııılıııılııııııııliMiıııııııııiııııııııııııııııntiııiıııi!iııiiiııııııi!iııııııiiii!iııııııııııııi!iııııııııi!iıımııııııı"iııiMiıııiMHi'ii'ii'iııııııniMiııııııı "'Minıımi"»(tmMiııııımm"urıımııi"imt«t»»tt nerek seyahafi için bütün kolayM ıi'tMiMHiııııııııınıııııııııllıııııiMiıiMiıııııiMiııııııiMiiMiMn Fransız radyosu raportörbütün Balkan devletleri bizden bu lıkları böstermij, bütün kapıları leri de gelmişlerdi. Bayan Chabes çalmıştı. sahada fersah fersah ileridiıler. Su Eski karısını keserle öWlürcn her tablosu hakkında izahat veriadam tevkif edildi Simdi Madam Chabes dönmüş, yor, Türkiye intıbalarını nakledi riye ve Lübnan gibi devletler dagelmiş. Avenue «Klebero deki ser yordu. Oldukça neşeli ve girgin bir hi bu konuda bize ders vereceıt Evvetki gece yarısı Kazlıçesmerie gisile bütün eserlerini Paris halkı kadındı. Nedense radyoda konuş durumdadırlar. En az turistin uğ bosadıiı karısı FatmJ'i başına keserle vıırarık clduren teyyar Isna sunuyordu. Serginin galerisini mak istemiyen Menemencioğlun radığı memleket Türkiyedir. Tu nıail Çahk dim Adliyeye ambiilâ.rı nbverilmış. gene turizm ataşeliğimiz temin et dan da ne yaptı yaptı, bir, iki rizmden en az kazanan memleket betçı sulh cpza mahkem?s:nd^ vim'.ın mişti: «Dominique» teki sergiyi kelime koparmağa muvaffak oldu. Türkivedir. (Mufassal malumat is torp'«i.>'iı rr.uteakıb tevkif edilnııştir. teyenler Avrupa İktısadi İşbirliğiTürkiye Elçiliği geçen hafu bir D. P. Kartal ilçe kongresi Toplantı neşeli ve samimî bir ha nin bir ay evve! yayınladığı turizm kokteyl tertib ederek resmen açtı. De.nokrat Ptrti Kartal ilçe konoreji va içinde nihayet büldu. Gittikçe broşüründen faydalanabilirler ) dun saa' 15 te Maltepede Sıırev^a Plâjı • •• zarifleşen hanımlarımız, ve hanım Memleketimiz hakkında yabancı salonunda yapılmıştır, Kalabalık bir Madam Chabes'in eserleri hak larımız kadar da çekiştirmeyi se lar yalan yanlış fikirlere sahibdir pirtili grııounun ve deleselerin istırık kında sanat kritiği yapacak değj ven erkeklerımiz bu kokteyle tam ler. Türkiye gayet az, çok defa da pttisi kongrede idare kurulu raDiru ittıfakla kahul olunmus. dilekler mevhatalı tanınmaktadır. Memleketi zuunda çeşıoli ihtiyaclar belirlünıif. mizi bir kere bu faal turizm ceıe yeni idare kurulu uyeleri ve deleeeler ' yanına sokabilsek, kendimizi. eser sfrilmiftir lerimizi tanıtmak için Avrupa ga İktisadî ve Ticari İlimler Talehc zetelerine parayla yazı yazdırmak Birliğine aza olınunıız ısteni\ ur HAZİRAN Çekılışmde İktisacii ve Ticari himler Beyneln.i«zahmet» inden de kurtulmuş oluAmeıika Birleşik DevletlerinHe barış içinde yaşamasını temine ça ruz. Fakat turizm davamızın mu lcl Tilebe Birlıği IA. İ. E S. E C I. T M. T Federaşyonuna baglı İktisad lışmnktadır. vaffak olması için, Bakandan en Fakuitesi T^'ebe Cemiyetine muracdat kilise, sulh için büyük bir kampanBu uğurda yaptığı teşebbüsler ufak memura kadar zihniyetimizın fderrk: uvesi olan cemiyetin İftanbuf! ya açmıştır. Elinde bulunduıduğu arasında telkin ve nasihatten ba«batı esaslarına intıbak etmesi şart da Türkıye teskilâtını kurmasını >*te I bütün imkânlardan faydalanar^k mî? ve bu takdirde tale^e mubadelesi tır Her gün değişen kararlarla hem yapılabilecelıni. bu snj 'U tktı=ad kavgava nnni olmak isteven An ka gözle sörülür. elle tutulur mü(38.000 lira değerinde şahhas vasıtalar da vardır. Bunlar. kendi turistimizi şaşkına çeviriyor, Fakultesi talebeierinin Avrupada ıktısad muhtelif noktalarına nievnıunda tahsil ve *taj vaDmalarmııı glikan kilİFesi hangi din ve mez memleketin hem gelenleri de bir daha uğraÇİFTEHAVUZLARda) hebden olursa olsun insanların dikilen bir takım âbidelerdir ki mağa tövbe ettiriyoruz. Gümrük mıimkun olacaâım bildlnniştir. kavea arzusu duyan insanı sükulerimizin hâli ise utanc vericidir. nete davet edecek. dirlik düzenük Bütün Avrupa gümrükleri içinde sembolü olarak yabani kuvvetlerher yolcuya kaçakçı muamelesi yaYARIN AKŞAMA KADAR den sıyrılıp benlicine avdet lüzupan gümrük yalnız bizimkidir. Şomunu hatıılatacaktır. Bir Hesap Açtırınız Beheri (10.000) lira değerinde. förümüzden otelcimize kadar herMalum olduğu üzere haç, hıris(20.000 ner lirıya kadar kes dolar vurgunu peşindedir. tiyanların birlik ve barıs sembolüGörülüyor ki turizm meselemiz. İNŞAAT KREDJSİ'le birliktı dür. Kilise, şimdi onu bu eaye için neresinden dokunursak dokunalım BAHÇELİEVLER de) mabeddpn dışariya çıkarTnsktadır bin ah diyecek vaziyettedir. Bu Wisconsin evaletinde bunlardan konuda diğer söyleyeceklerimi ikın biri Calhoun adındaki kasabanın ci bir yazıya bırakıyorum. herkes tarafından eöıülebilir bir noktasına dikılmiştir. Geceleri de Cumhurreisine hakaret eden neon lâmbalarile aydınlatılan büRafael mahkum oldu PARA ve ÖĞRENCİ ikramiyeleri yük haç tâ uzaklara kadar ışık Ciımhurreisin* hakaret ettiği iddiası vermekte. bütün şeklile ufukta tei!e 2 nci Aîliye Ceza mahkenıpsine ressüm etmek tedir. verilen Rafael M ay hapsp mabkum Paris, Mart « Anadoluda üç ay kadar kaldım Bütün bu gordüğünuz resımlere oıada başladım. orada bitirdim. Büyük şehırlerinizi hemen hemen hiç görmedim. Bütün vaktıra Kapadokyada. Efeste, Panaya Kapuluda. dağlarda, bayırlarda geçtı. Ek serıya çadırda yatıp kalkıyordum. Türkiyeden, bilhassa Türk kadınlanndan çok iyi intıbalarla ayrıl. dım. Kadınlarınızın uyanıklığı, ileriliği beni şaşırttı. Diyebilirim ki bdzı konularda eıkeklerinızden daha fazla inkişaf etmiş durumdadırlarn II |Bir tek salonda aynı zamanda üç mahkeme heyeti, üç ayrı davaya bakıyor. bu şekiîdej | dahi yer bulamıyan hâkimler ise, davaları meyhanelerde görüyorlar | DÜNYA HÂmSELERİ ] Kilisenin sulh yolunda ve komünizme karşı açtığı büyük kampanya An?îikan Kilhesi Aoıerikada 3 milyon dolara bir sulh âbidesi diküiyor, Katolik Kilfcesi ise İtalyada konünizKÜe propaganda yolundan nücadele cdiyor 1 BAHÇELİ € V 2 AKSA 42.000 « AYRICA 10 kijiye 10 sene vâdeli (1 kişiye 1 5 . 0 0 0 HraJ nlmuslur G. S. Akademisi tiyatro ekipi Ankaraya gidiyor Güzel Sanatlar AKadntisi Tiyatrc 1 ekİDl onürrıi^ıltki persp'i !» BÜ.'>il Ankaraya Eidecek ve or^"'" ıc eıjn kal.irak • Anlieone 'ı temsil ed»reı:tir F.kir daha sonra Lıiıversite tiya'rosu le beraber Balık»=iıe gidecek ve orada ds avrı tpmsi'i verecektir. 2 0 0 . 0 0 0 Iral.k MESKEN EDİNME KREDİSİ 6 NİSAN Akşamma kadar hesap açtırmayı unutmayınız. (GAYRİMENKUL ikramiytlerini kazınanlar arzu ederlerse bedellırini alabilirltr) 6 yaşında bir kıza tcravüz eden adam mahkum oldu Geçen sene Eyübde Emine isminde 6 yaşında bir kıza tecavüz eden Mıi5tafa Deniz Z nci Ağır Ceza mahkemesindeki durusması sonunda 10 sene hapse. ?50 lira para cezasına çarptırılmıştır. EMNİYET SANDIGI Her (150) Hraya bir kur'a Tefrikası: Cuınhurivet'in Edehî Kızına sarkıntıhk ettiği kadıııı dövdii Dün sabın Bahçekapıda tranıvay içinde Arif Çimen isminde bin. Oonfıl ifminde bir kıza Mrkınlılık etm'stir Kı?ın annesi hidiseye miidahale edince Arif sintrlenmiç ve «cadını Jövmüşîur. Yolcular tarafından yakalanan mütfcaviz pnlise teslim edilmis. tahk;'«ata Çevıren: VAHDE1 CJÜLTEKIN Yalnız. adamı deli etmek için. gene doğrudan doğruya Ursuiaya kıbâr biı hanımefendi gibi değil, bakmadı. bıraz çaçaıon davranmayı kafasına «Dorauz pastırması iyi l.ızirkovdu VVilliam bu s^b=h onu öp mış mı?» memıç hiç bir sevg! alâmeti gös «'Kızarmış. Ama ben şa Mrs. termemışti. Mrs. Templeton'u zorla Templeton işini konuşmak ısiiyoonun başına sarmıştı Bundan Jo rum. En büyük arzum bu.» lavı ürsula ona şimdi ceza vereWilliam birdenbire başını kaldıcektı. rıp ona şöyle bir baktı. Ursula iaSofraya oturdu. Hademeyi ken şndı: Adamın bakışUrı leiinliğinı disıne hızmet ettirdi. Sonıa. yeni kfeybetmiş. alev kesilmişti. !Tr:ııa, ne söyliyeceğini şaşırmış, irınjtîn: den o bahsi açtı: «Mıs Terrpleton sinirime do »Bu kadar kızacağını hiç .anmnzkunuyor rahammül edemem ben dım» diyordu. Korka korka, iiksıne o k'dın<. Ev 'şlerine bakaeak biri tiksine bakıyordu. Karşısıncla, Çilmullak lâzımsa. başkasını buluıuz gına dönmüş. düşman gibi ıakrn, Nicin ille Mrs Templeton Hiye a kızgın bir yüz vardı. yak Hiriyorsun?» «Mers Temnle'on u aiacjiız HaHeme oralarda cieğilıııi» gibi vnımıza. İşte bu kadar!» duruvordu Ama. içinden pel< hoWilliam bunu sakın biı halle söy şuna BİUiei belliydi. Urs'iıa bunu lenuştiaörüyordu Ursula bembevaz kesıltji. HaıltJ mevp HönHü: Williarp ön'in. «' hnrrM^ r t ~>o «Tamam» dedL ;eteye öfkeyle bir fiske atü ama, Hademe selâm verip çekildi. Odaya bir sessizlik çökt'i. William'ın yüzündekı q çiıkin hal devam ediyordu. Ursula ömründe bu derece çirkîn bir şey görrnemişti. Adam, her hareketini âdeta hesablıya hes; blıya. kahvaltısını ağır ağır yiyordu. Ursula, onu seyre daldı, önündekileı soğudu. Yağmur camlaıı dövüyordu. Dışprıda hava daha kararmış, daha gamlı bir hal flmıştı. Ursula, tatlı bir sesle: «Williamn dedi. Oteki önce iştmemezlikten gel'Ji: sonra. gayet ağır ağır. çatalı ile bıçağını elinrien bıraktı. '•Ursula» dedi. Ursula derhal farketti: Sesinde korkunc bir P'la vardı. "Şunu pesin bil ki, ben i"iı : sevi k f m a koydum mu. ne .TIÜnakasa prli'rro«jni isterim. ne '"arşı 'olinmP": ni » Korku, öfke, isyan! Ursula'nın Civar halkının teberrularile inşs edilen haç, bulunduğu mahallin en yüksek yapısıdır. Aşağı yukarı on katlı bir bina kadar yüksektir Oradaki çatıların hepsini aştığı gibi onlar üzerinde âdeta kolların! açmış şeklile durmaktadır. Nası' koruyucu meleklerin kanadlan altında insanlar selâmete ulaştıklannı hisseder ve zayıf düştükleri zaman kendilerine sığınacak yerler ararlarsa burada da mahalli halk için âbidenin yaptığı tesir ve telkin koruyuculuk vasfı ile izah edilebilir. Manevi kıymetlerin ayakta tutul ması bakımından âbidenin hatırlattığı sulh ve 5Ükun diğer tarafta çok Anglikaıı kilisesinin Amerika da yaptıracağı 150 metrp daha büyük bir çapla sembolize yüksekliğindeki sulh âbidesi edilmektedir. Bu da, dünyanın en büyük ve en yüksek sulh âbidesi maruftur. Aynı zamanda halinde görünür. Yani asıl çatınır olacaktır. Gene haç şeklinde tasar an. salon ve müştemilâtı ile içinde üstünde 150 metreye ulaşf kisım n lanan anıt. kilisenin bu yolda aç muazzam bir kiliseyi barındırscak kulelerden birinin zirvesidir. tığı kampanvayı ebedileştirmece ür. Halbuki burada çatı bahis mev Yüksekliği 150 metre olacak. zuu irtifada kspanmaktadır. Ha. : ramış bir insanın öfkesı, kızpın ama, Uısula onun utaninjı.u »n 120 kilometre mesafeden göriilecek iki tarafa uzanan kollan malum lığı ve dehşeti idi. Hayır, bu gibi lamıştı. Gene: r.Olur» ledi. y?kın. yapımr tarzda yapılacaktır. Amerikada bir şekle göre çatıya bir his duyduğu zaman konuşmaWilliam gülümsedi: ortasile zirve arasındakı kısımiaçok Angilikan kiliselerinin müşteması daha hayırlı olurdu. dır. Hadi öyleyse, kah/> iunı etrek kararile inşası derpiş edilen bu Willi m, durmuş. ona hayın ha ;ene?» , yın bakıyordu. Sonra. Ursula. şa«türlü bir sulh âbidesi içintiçmil Oteyandan katolik H'isesi de baUrsula çatalını aldı. Klı ua kerış kampanyasını başka vol lan ıda kınlık içinde. onu öyle süzerken yon dolar harcanacsktır. silmişti. re etmektedir. İtalya da kornıiyüzünün değiştiğinı gördü. BilmiMuazzam haçın İllinoU eyaleti nistlere karşı açtığı ssvaşta propaWilliam işi dfha hafif taratından yordu kı William da onun yüzünün nin güneyinde bir dağın tepesine ganda yolunu tercih ediyor. Opar aldığı hali biıdenbire sararışını ve almağa çalıştı: birlik ve beraberlik lörlü otomobillerle komünist'ern kaskatı kesılişini görünce şaşırıp «Mrs. Templeton'dan hosjan dikileceği, kalmıştı. Utanmıştı da. Dediğinden mayışına üzüldüm» diyordu. «Fa timsali diye insanlar tarafından daha sık bulunduğu mahalleleie vazgeçmiyecekti ama, gene de y a p kat maalesef, oldu bir kere. Ken temaşa edileceği ve ayrıca dua ve dalarak rahiblerden mdteşekK niyazlarda bulunacaklarla şüphecı seyyar ekipler dolaştırıyor. Solon tığına utanmıştı. disine teklif ettim geçen gün» , «'Şimdi sen bana içinde ne şen lere Allah volunun sulh yolu de ya ve Milâno gibi şehirlerin teoUrsula, boğazına tıkanan yumkalbinde bunların hepsi 'Jİrbirine" liksiz, bayağı adam, diyorsundur, mek olduğunu göstereceği bildııilruyu zorlıyarak: «Mrs. Templeton'd münist halkuîa, otomobilli rahıbıene iğrenç adam diyorsundur» dedi. girmişti. ehemmiyet bile verdiğün yok» de miştir. rin vaızlarını dL^letiyor. Hecleti Kat'i kararını vermiş gibi V.ir htl «Belki de öyleyim.» Bu haç da geceleri aydınlatıla daha ziyaJe büyük »ehir'e1 < o 1 di. Durdu. Ursula gözlerini onun göz le: «Böyle konuşma benim'.e, V/üWilliam: «E, mesele halledildi caktır. Projesine göre iki tarafı şaysn dinsizleıi im^na getirmektıı , liam» dedi. «Daha ilk günümu!, u lerinden bir an ayırmıyordu. Iri 1 öyleys«» dedi. Ferahlamış gibi gö camla örtülüdür. Baştan aşağı di nuttun galîba. Bu işi şimdiden ha iri açılmış ve paılsmıj olan gözHayli zamanHsnberi devam eder letmek lâzım. Demin konuştuRün leri şimdi biraz sarımtrak görünü rünmeğe çplışıyordu ama, rv?ne müt kine bir ışık şeridi halinrle uzsktan mücadelenin fayda'arı görülmüsgibi konuşmıyfCiksın bemra'.e Ta vordu. Ağzı yüzünde sadece »oluk hiş içi içini yiyordu. «Bir şey da parlak bir sütun gibi görünecek tür. İtalyada komünistlerin aza1ha var: Mrs. Amold'a çiçek gön tir. hammül edemem.» bir çizgi gibi duruyordu. masında katolik kilisesine dü ? en WULum yüzü biıdenbire sişfr W:lliam gözlerini ba$ka taraia derir misin, ikimizin adına?» Dünya üzerinde bu yüksek'ikte pay. epey kab?rık yekun tutuyo) gibi, kan toplanır gibi oldu. çevirdi: Ursula: «Hayır» dedi. «Çiçek fa kilise kuleleri yok değildir ams Bir kaç yüz bin kişi bu gayrellerle «Öyle ise kışkırtma beni» dedi. «Beraber ilk sabahımız >\ı, L'r lan yollamam ben.» tek bir haçın yahui <\s haç şcklin uzıniık') lıktan kurtarılmış, doğıu "İsjttiğime göre, pek kadın gibi bir sula, unutmadım. Daha dopj. William onun fincanına eavel riik de bir kulenin bu kadar \uksege vo)a getirilmiştir, deniyor. Mücaerkek büyütmüş seni. JrsUM. Hep şimdi hatırhyorum. Belki ^ffedil katle kahve koyarken: «Yani «en çıktığı görülmemi^tir Sonra onur> kendi havana gitmiş~in. Artık ev mez bir harekette bulunc' ım fa ce yakışık almaz, öyle mi?» dije ınsa maksadınds da zamanm 'ran deleyı yapan ekiplere gelince «ulendin. Şimdi sen benim kar:rı.«.ın. karşı. Bunu takdir ettiği mi mtr.la, sordu. çan misyonerler» adı veriliyor. larına uv?un ve k'nkusunu beiir Ufaktefek ev işleri jzer'nde EE olmaz mı?» Bu"Ura, beser. altışar kişilik BrupUrsula: «Hiç yskışık almaz» de^i tici biı tıkir vaırlır ninle kavga edecek vaktim /r.l; ve Ursula. en sonunda kendrıi zorKahvesini içmeğe çalıştı. Si.'im lar halin le niilv. tlcşe vazife gördüolmıyacak. Bunu bil Ben nn (icifcem lıy rak: «Olur" diyebildi. Grne vüks"klık bahsin^e i'iıirk lülüyor. Müoadele programının hak^lkıp kendini bu oddan dı^n.ı aro ol"c;k. bunu bil.» İçinde övl» ' ' deh^et, ov!e b r maktan, sessiz bir yere gıdip olan meshur Kolonva katedrali ile nin Ursula'nın tıınakları bey:ız rrflsa fiksinti vardı ki! ları unutmakttn başka bir sey is kayast ejilebılır. Avıupanın bu en ^ırla>u:ısı, seyyar ekipleri çıkaran ; örtüsüne geçti. Biı şey •oy'ı vcni1' VVilliam: ••Un"tacağız 'ıan'1, öe temiyordu. Başı zonklamağa, oci; yüksek katedrali de 150 metre ir 1ve e''' 'Iiği!e mü.c''.d''le karannı yüdi Boğa7i rT'M'Tnlenmişti. .'jllivoıi'len kilise toplulııklarıdır. ; ni**,, rlivp <=orrlu. tifadadır Fakat bu irtifa onun eı 'tıafında dönmeğe başladı. du ki ıcinde duyduğu, hakjıuıe uğ Sesinde çekingen bir cda yoktu sivri noktasıdır ki üıce bir £İz^. <Arkası var) X. A. I kişiye25.000 lira/ TİCARET BANKASI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog