Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

DÖRT 27 Mart 1955 Ö L Ü M Musul Defterdarı merhum Mustafa Teıiik Bey kerîmesi Mıd'lli nv.ıbstiillerinden merhum Celâl Bey zevcesi Seımi Kalpakçıojlunun annesi, Cevcet KaJpakçıoğlunun kayınvalidesi. Meüke Emiroglunun, Özdeınlr Kalpnkçıoelunun, Yüksel Yağızananın biiyuk anneleri, Vedad Emiroğlunun, Orhan Yağızananın büyük kayınvalideleri salihatı nisvandan Genc namzedler de İ. Ssorla karşılaşasakiar Bugün Dolmabahçe stadında esas milli takım namzedleri ile genç milli it&kım namzedleri ayrı ayn iki hazırhk maçı yapacsklardır. F.I.FA genc milli takımlar şampiyonasma katışmak üzere İtalyaya gidecek olan genc millî takım nam zedleri bugün saat 14 te profesyonel İstanbulspor takımile karşılaçacaktır. Diğer taraftan, gelecek hafta Fransızlarla Akden z kupası için karşılaşacak olan milli takım namzedlerimiz de Galatasaray, Fener Namzedkr, bugün S klüb kafinaslle oyınıyorla? Beşiktaş Adaleti 3 1 yendi bahçe. Beşiktaşm millî kadro dışmda kalan elemanlardan müteşek kil karma takımla saat 16 da bir maç yapacaklardır. Her iki namzedlerin kuvvetli takımlarla yapacakları bugünkü hazırlık mp.çları hayli enteresan »lacağı ve zevkli geçeceği de muhakkak gib dir. Hele Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş karmasmda millî takım kadrosu dışında kalan elemanlarının takım srkadaşlarına karşı oyr.a malan çok enteresan olacaktır. Dün Dolmabahçe stadında dostluk maçı namı halinde Galatasaray Fenerbahçe muhteliti BesiktES Adalet karmasile karşılaştılar. Uç büyük kulübümüzün geçen RADYO ^ C BuRÜnkü İSTANBt'L FATMA NÜVEYRE Kırlangıç Hanımefendi 25 m^rt 1955 cuma akşarm Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün 27 mart pazar Şişli Camlinden ö | i e namnzını müteakıb kaldırılıp Feriköyündeki aile kabriıtamna defnedilecektir. Me%iâ rahmet eyliye. * » * Bay v# Bayan Ar in Sarafyan ve evladları. Dul Bayan Maryam Tahta ile yeniledikleri beş sene müddetü İstepan Pspa7o5fu. anneîeri. dostluk paktı neticesini, dün saha nelerl. kızksrdeşleri ve akrabaları oJan da butün maç imtidadınca oyuncu Dul Bayan EBRUHt SARAFVAN'ın larm birbirlerine karşı olan güzel IDOSUÎLI Papazyan Tavtınlılıı ve centilmence hareketleri gösterdi. vefat etiğini bildirirler. CenaOvunun kalite itibarile düşük ol ?e merasimi teesürle aprariesi 2" mart yarın masma rağmen her iki tarafta da !955 ?aat 19 f K;iıfcov Eınıeni küiseyer alan futboleuların zaman za sinrip i r o kılınscaktır. ç I bıı ilâr hususi davetiye yerine \t?.man birbiıinden eüzel hareketleri imair sevircileri coşturdu. Censze I^vszımatı v» Seıvisı Bir dosfluk maçı havası için'le Karabet Celil: Tel: 4::74S peçen maçın neticesinde rakiblerin den daha anlaşmalı ve şansh olan Tenis, Eskrim. Dagcılık Kulübü t>ün muhtelif stad ve sahalarda Galatasaray Fenerbahçe muhteTE^EKKÜR Ya!n:z. ü<=tadın. hükümlü olarak tsrafından tertiblenen T.E.D ku yapılan amatör kümeler lig maçşey'm yerine geürilmesi imkânsızlıklann gıderılmesı ıstenliti Beşiktaş Adalet karmisını AHe pası eskrim maçlarının firvlleri dün bulunduu hastaneden çıktıgı gü ' lannda ;u neticeler alınmıştır. mekıp beraber. yamlamıyan veya yapılamıyacak ışlen oyaANKAKA 31 venrjıskte pürlük çekTnedil»r. ŞÜKRÜ ATAMANın kulüb lokalinde yapılmıştır. n'ün akşamı baloya gitmiş olması Elektrik: 3 Defterdar: 2 lamak snrettle cvvablandırmak usulden değddır. MüdürlüSulhi Gıranın hakeml^sinde va kayb: dolayısile cenazeye teşrıf eden 7 28 Açılıs ve propram 7 30 Zaruri Maltepe: 4 Çapa: 1 Bu maçların seçmeleıi 15 gün ğiirn.U. yerine çp.ıirilen dilek ve şıkâyetlerı derhal olduğu ve ayııca tetefon telsraf ve mek'uala ihtîV3c marideleri fi^t listesi 7.40çok üzüriHür. Hakiki bir hastanın pılan dostluk maçma iki takım şu Karagümrük: 5Süleymaniye: 0 denberi gene kulübde yapılmakta bularak hastaneden g>bı. diğer yıüora sırayeı ettırmek snretile yapılacak olanaıırrı?a istirak eden mııhterem z?vata Hnfif mü'ik (Pl.ı »00 Çesidli Turk velevki şifa kadrolarla başladılar: , ı u ' avrı • r hi'h^sp şükran ve mlnnet mii7i,öi (Pl.ı 8.10 Haberler S 15 tijburcu edilmiş olsun. o «ünün ak »•ı ' Feriköy: 1 Nişantaşı: 1 idi. Bu müsabakalara birinci kateları 6a tslıkbal sujgasile bıldınnektedır. Galatasaray Fenerbahçe muh l c r i m i z . Pi»ar ?.>b^hı melodileri 9 30 Sırkı şamı baloya gitmesi tasavvur oluAnsdolu: 4 Demirspor: 1 gori eskrimcilerile ikinci katpço aTIt^in Cumhuriyei. pazetesinin okuyuculan için çok faydah göAtarr.an. Neyzi. Sf?pn. Kren ve tiirkü'er (Pl.ı 10 00 Kadın santi Bugün muhtelif stad ve latalar ride İst?nbul ve Türkiye birinci teliti: Şükrü (F.B) Tayyar (G5). namaz. Balonun gürültülü havası rülen bu sütuniarda okuyııcular tarafından ve bizzat Cumve Kaynar aileleri ; 10 15 A!i Can^an türkıiler 10 30 Nesda amatör kümeler lig maçlarmt liklerinde derece »lmıj olan es Necmi (G.S) Kâmil fG.Sı. Mel h sıkıcı seramonileri ve belki de alkış hurıijiı gazetesiiıden bu vazıfemiz dolayısile muteadd\d derin Akçam. Sevim Erdirien ssrkılsr (F.B). Akçün (F.B) Necdet devam edilecektir. Maçlnnn prog krimciler iştirak ettiler. gürültüsü hastayı bitab düşürür fa teîvık görmüş bulunmaklaııız Hattâ zaman zaman diğer Çok sevgili snnerniz. büyi)karn«mİ7, 11 00 Daldan dala 12 00 Cevriye Cev Şu hslde ideal /iam diye tanıdı (G.S). Fahir (F.B). Neriim (F.B). ramı şu şekildedir: / Flöre bayanlar: müe.aeseler ıçia örnek dahi gösterilmıştir. k, \ aîvahdeır.iz vç büyük kayınvalide htındaa snrkılar 12 30 V ınlılan ses]f>r K. Ali (GS). Niyazi (F.B). Şeref stadmda: 1 İfskat Mirgen 13.00 HabeHer 13 15 Mandnlin eımız Hüseyin Cahid Yalçın, yatak Hi'tkmün ne olacağvu düşünmeden cevabî yazımız hangi mi; Beşiktaş Adalet karması: Büorkf«trası 13 30 Ögle mırdSİ ı Pl. ı hastası olmar'ıeı ^ ' ' 11,30 Alemdar Unkapam 2 Nimet Karagöl •» cfzaevinzamuua muzaj tdarak hazırlanırsa haz'.rlansm. basın vasıtaHACI ŞERİFE KADRİYE İA no Sar esfrlcri ve oyun haval ırı lend (B.J.K) Fahri (A). Dr. Ve13,30 Taksim Küçükpaıar Flöre erkekler: den kurtulmak için h=ısta olduğu; süe okuyuculara vc hemşehrilere izahat vermek vazifemizd:r. TÜKELMAN 11 15 Bssrlama sanr>t' ırı Orhan Subaydii (B.JK) Salâhaddin ( A ) . Kâ15,30 Ortaköy Haliç. 1 Oktay Orton günlerini daha Amrt^ hizmevndc izahatın tabintile hepsi nıemnunluk veriHpnımın 22 mart 19S5 gunîi ion h'Z rinn t'jrkiTİer 14.10 POTVJ'T me't'îi nu iddia ederek, m:l (B J.K1. Nusıet (B.JK) Me nıetine can ve Eöntilden koçan. îeleîon ı « «Pl.» 15 00 Pa7ar skrci 15 no miisaid şartları bulunan bir hasuFenerbahçe stadında: 2 Sümer Hepman cı o(a;?!U2, fakal bir işın yapılamtyacağım veya hangı sebebtin (B.J.K). Erol (A). Ercan (B.J. ^eJgpaf ve mpktubla acımızı pnylfl.san Kadın ses topluluju 16.00 Kapanış. nede geçirmek yolunu tutmuştur. 12,30 Yeşildirek Altınay 3 Hüseyin Muzay ler d"iayısüe r,e zaman yapılacağvu öğrenmek dahi karanK.). Bülrnd (B.J.K), Salim (A.) k'metli dostlar'mıza gazeicniz *\i i.e 14,30 Beylerbeyi Sümerspor Epe: lıkta bir inttıarâan daha laydalı değil mıdir? Nitekim £etonfu/ rr.^nne lerîmizi iıivjttnayı ri.a Gazetelerde okuduEumuza göro. Galatasaray Fenerbahçe muhVefa stadında: 1 Sümer Hepman hırkiityası so«(;y;«c/o ott(ra)i vatandasa da dıleği hakkında hastanedeki yatağı. kapısının iueteliti başladığı oyunda daha anlaş16 58 A ç ı l ı s v e p r o g r a m 17 00 Ak2 Oktay Orton aşağ'dakı şv. cevab. tenvır etmiyecek midır? Sokağı içın piân 9.30 Darüşşafaka Şafakspor rinde «Servis şefi» yazılı ve içerış a m ı n neçeli melodileıi 17 20 Incesa/ malı ve iyi oynuyorlardı. 3 Behzad Balkaya ve mnddi imkânic.ra göre hâlen vaziyet şudur: 11.30 Lânga Cihangir * * * 18 00 R a d y o i l e i n a i l i z c e 1« 15 sinde yazı masası da bulunan buÜstüste yapılan hücumlara karşı Kıhç: • Kızıltoprak. Şehirkâhyası sokağıtnn inşaalı 1955 mali j/t13.30 Topkapı Eyüb R a d y o saıon o r k e ' t r a s ı İR 45 N e r i roda imig Biz. hiç bir hastahanede Beşiktaş Adalet karması karsı 23 mart 955 çarsamba günü bir ksmnıan SarısÖ7enden l ü r k ü l e r 19 00 lında yapüan yoV.arın tesbiti sırasmda Genel Meclis BaytnEyüb sahasmds: 1 Aykut Zeybeker koymakta hayli güçlük çekiyorlar yon kazası neticesinde ha?ar goren Haberler 19 15 T a r i h t e n bir y a p r a k hiç bir hastanın yatpgının büroda dırhlz Komisyonmıa arzedilmek üzere listeye ithal edil9,45 Çırçır Şehremini 2 Coşkun Ak?y eczaneme bizzat gelerek, mektubla. bulunduğunu duymadık. Bu tıp bu dı. telefonla teessuılerini bildiren ve yar 1 9 2 0 F i l m y ı l d i 7 İ a r ı g e c i d l ı P l . ı miştır.» 11.45 Güzelhiser İstiklâl 3 Oktay Orton Nitekim 28 inci dakikada Gala dımlarını esirgemiyen kıymetli akra 1945 Miİ7ehher G i i y e r d e n ş a r k ı l a r himayeye mazhar olmak. acaba 13.45 K.M.Paşa Paşabahçe Bu müssbakalara. Seyyid Mısırlı r B'iylece Belediyesi hemşehrisine de hesab vermektedir: 20 15 R a d y o Gazetesi 20.30 t s t e k tasaray Fenerbahçe muhteliti hâ ba. komsu. dost ve müşterilerime açık hürriyet ve müsavat id 'iaeısı biı 15,45 Adalar Taraby» ler p r o g r a m ı : Hafif Batı mıi/.Ji ı P I . ) İstanbulda bulunmadığı için işti Kazma sesleri 960 sokakta duyulmuştur Bir bu kadar sokak kim oyunlannın serheresini Niyazi te«ekkürl*rimin duyunılmasını sayın 210(1 Ş a r k ı l a r IP1 I 2 1 1 5 T ü r k ü kimseyi rencide etmez mi?. A. Hisar sahasında: rak edememiştir. gazetenizdep ric« ederim. daha vardır. Onlara da sıra gelecektir. Sayın okuyucumuz, nin ortasından Fahir sıkı şütile aller ı Pl. t 2 1 3 0 Tarihimizden secme Siyasî suçluların cezalarının in10.00 TüneLspor Şişll Haber aldığımıza göre, BarseloKaradeniz eczanesi sahibl yol programı ve ımkânları hakkında daha aydınlanmak istef ı k r a l a r 21.45 B e h i y e A k s o y d a n şardılar M. Güray 12.00 YS.Selim R.HUar faz şekü müsamahakâr olabilir ve na'da yapılacak Akdeniz Olimpi diği lakdirde Müdnrlüğümüz. kendisini alâkadarlarla temas k ı l a r 22.10 Çesirili mü?ik ı P l . ı Devre bu netice ile yani Gala14.00 Fatih Yıldız olmahdır da. Fakat bu tip infaz y?dı eskrim müsabakalanndan epe 22 45 H s b e r l e r 23 00 MÜ7İk (Pl ı ettirmeğe âmadcdİT. tasaray Fenerbahçe muhtelitinın 2."! 30 D a n s e d e l i m ( P l . ) 24 00 K a p a şekli, bütün siyasi suçlulara samil 15.45 Yenişehir Gedikpaşa ve flörede dün netice plmış olan Neşrıyat ve İstatisük Müdürü Rakim Ziyaoğlu Beşiktaş Adalet karmasına 10 nış. genclerin Ankaradan Nefi Günen olmalı, içlerinden birisinin, dolamBizleri büyük teessür içlnde hırakaCEVABIMIZ: üstünlüğü altında kapandı. Gayrifedere kulübler rak Allrhın mhmetine kavıı<an iştirak edecekler, kılıç takımı da baçh yollarla, müsavat kaidelerine Brıedıyenın Neşriyat ve İstatistik Müdürlüiğüne. bu deîkinci devrede Fenerbahçe Ga MEDİHA AKVERDİ nin i şöhretlerden müteş.ekkil ola münafi şekilde himayesi pihetine arasında husutî maçlar mokratça telâkkilerinden ve samimi müdafaalarından dolayt Iatasaray muhtelitinde Necminin cenn7es;ne iştır».k etmek lutfunda bucaktır. gidilmemelidir. teşekkür eder,;. yerine sol bek Avni (F.B.). Akgü lıırlan.. gerek bizzat ve gerek telgrafla Bağlarbaşı sahasında Cerrahpaîa Haadi zatında. her insan biraz nün yerine de Günay (G.S.) alın scılarımızı paylaşmak nezaketini esirAteşspor kulübü ile Üsküdar Gökgemiyen akraba ve dostlarımıza ayııca hastadır. Esaslı bir muayeneden mıştı. spor kulübleri arssmda bir dostŞu biletleri 5 kuruş Beni yaralıyan otomobil, çelenk gönderen kadirsinas Ankara K17 geçirilen kimselerde, muhtelif has. Beşiktaş Adalet karmasında da Teknik Öğretmen Okulu. İsmetpaşs luk maçı yspılacaktır. Bu ktılübnüfuzlu birininmiş 1 m yapsalar da kurtulsak talıklar teshis edilebilir. Şu halde sol bek Faruk, sağ bek Vedii, san Kız En^titüsii ve İstanbul Selçuk Kız • • leıin B.,takımlan 10 da A takım•» trahaf Özran, sol iç Ahmed oynu Sanat Enjtiıüsü Mudür. dğretmen ve cezaevlerinin isimlerini değiştirip 13 2.955 günü saat 22 de Ataları ise 1 de karşılaşacaktır. öğrencilerınr ayrı ayrı teşekkilre l»esHaydarpaşa Lisesi talebelerinden türk Bulvarı Saraçhane cihetindcn hastahane diyelim. A ve B grupu serbest güreş mü yorlar. Fahri. Kâm 1 ve Bülend o stinimtiz mani olduğundan »ukran ve Gece maçları için Dolma sabikalan nihai seçmeleıi dün I a yundan çıkmışlardı. Hulâsa. biz. gaye adamı diye ta M. Emin Sungur yazıyor: gelen numarasını bilmediğim bir minrptierımizin duyurulmasına sayın 6 ncı dakikada da kaleci Bülend gezetenizin tavassuıunu rica edcriz. nıdığın:z Hüseyin Cahid Yalçının İstanbulun Ahadolu yakasındaki taksi sadmesine maruz kalarak tihteki Güreş Kulübü s; lonunda bahçe stadında elektrik hareketlerini Usvib edemedik. tramvaylarda öğrenci bileti ücreti. kaza mahallinde bulunan yaka nuyapılmış ve aşağıoaki neticeler a yerini Adaletli Şevkiye bıraktı. tesisah yapılacak ikinci devrenin başlarında seri aikinci için dört. birinci için altı marası bilinmiyen polis memuru Iınmıştır: Adanadan kuruştur., Fakat, ikincide yolculuk nezdinde kaldırıldığım Beden Terbiyesi Bölge Utişare 52 kilo: Rifat Birdal (Altmay); kınlarla rakiblerine nazaran daha lenin üst köşe direğine çafpan şütü İLkyardım Kâmuran Doğan Biiker. iyi oynıya Beşiktaş Adalet karederken bilet için beş kuruş veti hastanesinde 17 gün natamam teheyeti. yaptığı son toplantıda ba 2. İsa An (Yalova) doğrusu sahalarımızda eşine ender cı k^rarlar almıştır. Öğrendiğirhize 57 kilo: *. TuTfâd Tunçten (A ması Feerbahçe Galatasaray muh tesadüf edilen güzellikte idi. yoruz. paranın fazlası iade edilmi davi yapılarak CEVABIMIZ: taburcu edildim. göre, yazın yapılması düşünülen nadolu), 2. Ali Dönmez (Topkapı) telitini sıkıştırmağa başladılar. yor. Bazan iki öğrenci için on ku Kazamız mahallî karakoluna müDünkü dostluk maçını 6913 kişi 29 uncu dakikada Metinin sağBu mektub, gazetemiz muhar ruş veriyoruz, gene ses çıkmıyor racatte bulunduğum zaman kat'î gece maçları için Dolmabahçe sta62 kilo: 1. İsmet Tosun (Güreş). 10,339,75 lira ödeyerek seyretmişdan çektiği kornerden gelen topu rirlerinden VâNu'ya hitaben, (a Kısacası daha bunun gibi bir çok raporun daha gelmediğini ve şofödında. Avrupa futbol sahalarında 2. Fikret Özkan (Sanyer) • tir. kat bu sütunda neşredilmesi kay lanna da şahid oluyoruz... olduğu gibi lüzumlu tesisler kuru 67 kilo: 1. İsmail Çm?r ( G ü Salimin kafa ile rakib kaleye sokrün adını bilmedikleri gibi hastaması Beşiktaş Adalet karmasım SOLDAN SAĞA: dile gönderilmiştir. Hususi kısmmlacaktır. reş). 2 Muammer Engil (DemirDemirspor, Ankaragücü ne kayrdlarında da kanuna muga1 Ömrü kısa (iki kelime). i 11 beraber duruma getirdi. YedikSıkışmaktan nefesi bile zor al.yir bir şekilde kayıd yapıldığı ve da da şöyle deniyor: «Cezaevine Önümüzdeki günlerde Dolmabah spor) Vücudünde soğuğun fazlalaştığını hisberabere kalch leri golden sonra Galatasaray Feçe stadında elektrik tesisatı ve sa73 kilo: 1 Müfid Hekimhan settikçe. 3 Tersi mevsimlerden biri ilk gün yemeğin sizin evden git dığımız bu anlarda elbette bir, iki beni kendi sadmesine maruz bıraknerbahçe muhteliti tekrar canAnkara 26 (a.a.) Bugün 19 dir, çyvrilince onu tutanın parmağını tiğini okumam dolayısile Hüseyin kuruş için çene çalacak değiliz. hiyı ışıklandıracak diğer tertibatın (Anfdolu), 2 İzzet Vaıdarlı (Top tığı" halde sokakta bulmuş gibi bılandı. Mayıs stadyomunda yapılan Da yalamasına müsade verilen belirir. 4 Cahide hürmetinizi bilmeme rağ Bu ücretler beş kuruş olsa da. bu yapılmasına başlanacaktır. Bu hu kapı) rakıp gitmiştir. Gerek tedavimin ve 38 inci dakikada Özcanın kendi mirspor Ankaragücü maçı 22 be Her işe burunlarını sokanları temsil sustaki karar, alâkah makamlara 79 kilo: 1 Emin Rençper (A edenlerden nümune (iki kelime). 5 men, yazıyı neşredeceğinizden emi bir, iki kuruş davasmdan (!) kur gerekse Trafik Kanunu müeyyideceza sahası dahilinde topu elile tut rabere neticelenmiştir. bildirilmıştir. İ';i bin dışı bir olan meyva. nota. 6 nim. Biz de mektubu neşrediyo tulsak daha iyi olmaz mı? lerine uyarak şimdiye kadar Savnadolu), 2 Yavuz Selekman ması dolayısile hakemin verdiği Avusturya Yugoslavya Çok mükemmel hizmet (üç ke'.imei. 7 ruz. Mektubu alan muharrir, şu bildirilmemesindeki sebeb (Topkapı). penaltıdan Melih ikinci ve 41 inci » • » • • » • • • • • • cılığa • •• • •• • • • »•» • Saglama işi. »ahib. 8 Hüseyin CahlPanamerikan oyunlan arabanm ( ) Müdürlüğünde nü87 kilo: 1 Mehmed Susam dakikada Necdetin sürüp çektiği din son defa mazhar olduğu. bir hare mütalealan ekliyor: güreş karşılaşma«ı keti icra. fuzlu birinin imiş. Tahkikat yapılfutbol final klâsmanı (Güreş), 2 Mehmed Demir (Ka şütle üçüncü gollerini de temin e1 Cezaevlerimizde esasen müViyana 26 (a.a.) Dün gece Amalı. bana hakkım verilmelidir. ragücü). den Galatasaray Fenerbahçe muh vusturya ve Yugoslavya takımlan savat esası mevcud olmadığı sır Meksika, 26 (SHA) ŞehrimizYUKARIDAN AŞAĞIYA: Çünkü ben yaralandım, ailem 40 Ağır: 1 Sadeddin Dalaylı (De teliti sahadan böylece 31 galib du arasında yapılan Greko Romen değildir. Yeknasak elbise, yeknade yapılmakta olan 2 nci P«.namemirspor), 2 Yılmaz Altınışık rumda aynldılar. Hele oyunun son güreş karşılaşmaları 44 berabeıe gün geçim imkânlanndan mahrum 1 Sert ve dürüst olma hall. 2 sak gıda, yeknasak koğuş usulü rikan oyunlan futbol karşılaşma Tutkıınlara yakışır şekilde. 3 Taşıkaldı. larına doğnı Niyazinin çekip de ka neticelenmiştir. ihdas edilememiştir. ları finalinden sonra aşağıdaki ne (Güreş). yncak nesne bulmaya çalışrna fiki keticeler elde edümiştir. Ankaragücü, Demirspor lime). 4 Herkesin diğerlerinden Adres: Fatih, Haydar, Kasabd*2 Edilmiş dahi olsa, siyasi ayırd edilmek için taşımaya mecbur 1 Arjantin 11 puan (5 galibimirhun mahallesi Piri Mehmedpaşa mahkumla âdi mahkum aynı du11 berabere kaldılar olduklarmdan, bitki ipüği. 5 Ince yet, 1 beraberlik) Muhterem gazetenizin 21 ]' sokak Kanlımechese gecekondu ve seyrek dolaınmuş bez ele geçıren rumda değildir. Mutlaka bir fikir Ankara 26 (Telefonla) Anka2 Mekîika 5 puan (1 galibi mart 1955 tarihli nüshasında ]' sâkini No. 18 de «iki kelime). 6 Tersi gram»rd'e bir mücahidine başka türlü muamele ra lig maçlarına bugün 19 Mayıs yet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet) bahistir. 7 Karnı bombo; tek rarif edilmelidir. Dünyanm başka taraf • «Okuyucularla başbaşa» M. Sabri Çambeli sü • sOslü kimse (Uç kelimel. 8 Bir emrin 3 Holanda Güyanı 4 puan (2 stfdmda devam edildi. Ankaragücü ite Demirspor arasında yapılan gütersi. bir harfin okunuju. bir edatın larında da bu böyledir. Vicdan ve • tununda «Maliyenin tahvilleri '/, Pis sulann denize dökülgalibiyet, 4 mağlubiyet) Varlık Yayınevi bu ay dasize yeni yedi kitabını sunar insaf da bunu âmirdir. > hakkında . izahat istiyoruz» ' ' kısalulmış ve kalınlaştırılmışı. 4 Venezuela 4 puan (1 galibi nün yegâne karşılaşması tarafmesi daha mahzurludur > 1 Said Faık; Tüneldeki Çocuk (Hikâyeler) ların attığı karşılıklı gollerle 2 2 I 2 S 4 i R I • 3 Hüseyin Cahid ise, muhte ^ serlevhası ile neşredilen yazı < yet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet) «Sokağımızdaki bu lâğım baca. • tetkik edildi. t berabere bitti. Takımlar: 2 Yaşsr Kemal: Teneke (Roroan) çem bir mesleğin generali de değil Cambridge, kürek yarifinı nediı?» A. G: Nuri İsmet, Abdullah. 3 Colette: Cicim (Roman) YİAİLİ I İB'OİYİU 6218 sayılı kanun gereğince 4 sının sebeb ve hikmefi mareşalı mertebesindedir. Bu gibi • 4 Julien Green: Yeryüzünde Bir Yolcu (Roman) Hasan, Necdet, Ercümend Sededraevkuf ve mahkumlar, bir çok• ihrac edilen Tc5 faizli 1953 is î başlıklı yazı hakkında Kadıköy kazandı İİKİAİYMNI 5 A. Gölpınarh: Divan Şiiri, 19. Yüzyıl din, Orhan, Arif, Abdullah, Hüsemisallerde gördüğümüz gibi, mah. 4. tikrazı muvakkat tahvillerinin • Kaymakamlığından: Londra 26 (a.a.) Oxford ve yin. 6 Erskine Caldwell: Toprak Hasreti (Roman) R | A SİAİDİAİTİ* «Yolların tamiri değil yeniden, pusluk devrelerini malikânelerinde f ilk kupon tediyatına 10 şubat 4 Cambridge arasındaki an'anevi kü 7 Ernest Hemingway: Güne? de Doğar (Roman) DSpor: Emin ismail, Hakkı; • 1955 tarihinde başlarulmış ^ ve bahsi geçen yolun da sırası gel* geçirtirler. EİG E|R|*|RİAİF rek yarışlarının 101 incisi bugün Mehmed, Faruk, Çetin Necati, (Her kitab 1 lira. son ikisi 2 şer lira) dikçe yapılacağı tabiidir. Ür 4 Yaşı sekseni geçmişlere şefyapılmış ve ümidlerin hilâfına Osman, Cumhur, Celâl İsmail. Ana kanal baçasından dökülen kat ve atıfet Türklüğün ve insan Cambridge'in galibiyetile sona erOyunun birinci davresinde Ab Pazartesi AkşaTiıından Itibaren Bu husus, 7 ilâ 9 •jubat j pis sulara gelince: Vidanjorlar va* O|Z|İ|R|İ|Sl»|T miştir. Cambridge takımı şiddetli dullsh yakm mesafeden kafa ile Uğın yüksek hasletleri arasındadır J *• 1955 tarihlerinde İstanbulda '• sıtasile her semtten ve fosseptik bir rüzgâra ve dalgalara rağmen takımının ilk golünü atü. 'iundan 5 Kaldı ki, Hüseyin Cahid Sinemsmda D E N İ Z Nİ»I«İE|L|E|V|1 • Akşam ve Hürses. İzmirde Ye^l Çukurlarından alınan pis sular o ve Vatan, Ankarada 4 Zafer 6,777 metrelik mesafeyi, 19 dakika sonra. bir çok fırsatlar kaçifan Pacidden rahatsız ve mustaribdi. Teharblerinin en müthişi, • İKİAİNİAİDİİİL mani2 etmiş değildir. Bir ihtiyarm ' ! ni Asır ve EgeEkspres gaze • | semte en yakın ve münasib görü10 saniyede katetmiş ve 16 boy n Lâciverdliler, bütün jiayretleHavdaa savaşırken gözleri kör olan bir pilotu ,diğer uçaklarfarkla birinci olmuştur. Başlangıç rine rağmen Demirspor müdafaa baloya gitmiş olması, hasta olmadı ; [ telerinde neşredilen ilânlarla ' ' | 'en bacaya dökülmesi usul ittihaz daki arkadaşlarının telsiz teleionl» salimen uçak gemisine in j hâmillerin ıttılâına arzedilmis' [ i edümiştir. Bu dökülüş de nihayet ta Oxford takımı önde gitmektey sını aşamadılar. Bu hücumlErı koğına delil değildir. İstanbul Belediyesi 5 dirişleri. dakikayı geçmez. İş bitince tek di, fakat yarı yola gelince durum laylıkla savuşturan DSporlular, oVe muharririmiz şunu flâve edi 11 ve keyfîyet 7, 8, 9 şubat 195?; ; | ŞEH1K TİVA1KÜLAK1 değşmiş ve sürati arttırarak raki yunda muvazeneyi temine muvaf ' [ tarihlerinde radyo ile ayrıca 4 rar demir kapak kapatıhr. Yoksa yor: Hni geçmeğe muvaffak olmuştur. fsk oldular ve Cumhurun avağı iie • 4 pis sulann denize dökülmesi daha Bay Kâmuran Doğan Biikere te • ilgililere duyurulmuştur. Hammerîmith köprüsünden sonra beraberliği sağladılar. Devre, böyBu itibarla, hâmiller tahvil . > mahzurludur.» şekkür ederiz. Çünkü böyle ince Sen öl, Cambridge süratini daha da fazla lece 1 1 berabere bitti. Not: (Men of the fighting Lady) Renkli Metro Goldvyn bir meseleyi mahpuşluğun devam f lerini Merkez Bankasma ve bu | ; Ben V'aşayayun laştırarak aradaki mesafeyi açmayı İkinci devreye çok süratli ve abankanin şubesi bulunmıyan < > İmzası mahfuz olduğu yazılı bu»ırasında değil. tahliyeden sonra Yazan: CESARO Filnıin artistleri: bilmiştir. zimli bir şekilde başhyan Demir | GIULİO VIüLA yerlerde T. C. Ziraat Bankası. lunan müracaat sahibinin isim ve ortaya atmak ve sırf bir prensip Bu suretle Cambridge 55 inci de sporlular. Cumhurun ayağı ile i j ERTUGRUL Türkçesi: MUHSİN VAN JOHNSON WALTER PİDGEON ve Türkiye İş Bankası gişele^" adresini bildirdiğiniz takdirde yazımeselesi halinde münakaşaya fırfa yarışı kazanmış olmaktadır. Ya kinci gollerini kszandılar ve uzun ] rteı «arsamba akşamı uıeüe sevesıdit rine ibraz ederek 1 numarai.^ mızın bir sureti kendilerine gönsat vermek inceliğini göstermiştir. Pazartesi akşamlan temsil yokruı rıslardan yalnız birı berabere bit müdciet galib vaziyette oynadıiar.. 1 İlâveten: Fox Journal v e M 1 K I derilecektir. Teleton 42157 î kupon bedellerini tahsü ede tiğmden Oxford'un galibiyet saysı Falîft oyunun bitmesine 5 dakika j y Açık mektublaşma Fena şartlarla 12 saat • bilirler. t KOMEUİ KISMI 45 tir. Bugünkü mağlubiyetin baş kala, Sadeddin, önü kapalı olmasıŞevket Altınbozar, Sarraf ve ku• Bu muvakkat tahvillerînj lıca sebeblerinden biri de Oxfordlu na rağmen takımının beraberliğini çahştırıhyoruz MAILALLENİN ROMAN1 4 asıllan ile tebdili için gereken'*' yumcu, İstiklâl Cad. No. 31. Biga kürekçiieıden birinin yarı yolda temin etti ve maç da böylece 2 2 Yazan: RIFAT CAN fyzja enerıi sarfından fenalık geçir ber berlikle sona erdi. rie» perşembe aksamı taıebe gecesldiJ başlanılmıştır. • Bu mevzu ;ok tekrarlandığı ve Denizlinin Sarayköy ilçesinde ^ hazırlıklara umum Türk efkârını fazla iîsı'.enSalı akşamlan lemM) voktuı nıesi olmuşlur. ( ) çırçır fabrikasmda çalış • Tebdil muamelesine başlama Strandli, çekici 58 m. MAÜELEİNE ROBİNSON FRANK VİLLARD ve küçük Cumartesi »e «arşamba plnler) dirmiyeceği için müsaadenı?.!e mek maktayım. Mezkur şirket biz işçitarihi radyo ve gazetelerle J tubunuzu neşretmiyelim. Faydalı harika PIEKRE MICHEL BECK Uıahndan yaraülan saat 14.30 da Çocuk Tiyatrosu Maksim Tiyatrosunda 49 a attı Dram ve Knme<llde paza» eunierl lerin zor ve zaruret hallerinden a ilân edilecektir. ISTAKBIIL OPERtTl başka mevzulsr hakkında arziKarıOslo, 26 (SHA) Geçen gün yataat 15.30 da matine Telefon 40409 zamî istifade yolunu tutmuştur • ••••••••••••••••^•••••••»4 nızı yerine getirmeğe hazırız. Her akşam saat 21 de EMİNÖNt) rKMSILl.tRİ pılan atletizm müsabakalarında KIZMA BIRAUKR Işçi Kanunu günde sekiz saattan Cağalnglu ÖJrenc) Lokalinde Frausızca sözlü güzel film devam ediyor. vodvıl Opeıet 3 uerde eski çekiç atma dünya rekortmeni fazla çalıştırmayı kat'iyetle menet(Eskı Halkeviı Bir fahişenin annelik aşkı... Annesinin aşkim ölüme «üriıkN'akili: T Karaca Noroveçli Strandli 58 mt. 49 luk Hediyeli fidan satışlan başlamıştır. • ^ • ^ tiği halde, bizler günde on iki saat Muzik: ^ehmı Kse leyinceye kadar devam eden bir çocuğ'tn kini... KURTLAR KUZULAR bif derece yapmağa muvaffak olK Kapoçeılt çalışmaktayız. Üstelik gaynsıhhî Yazan. A N OSTROVSK.1 muştur. ÇariHmba. Cumartesi. Türkçesi: ÂSUDE ZEYBEKOĞLO şartlar altında ve cüz'î bir ücretle. İkinci Nordby 54 mt. 03, üçüncü Pazat. Saat 15 te matine remsü gunlerl: Perşembe. cuma (Hüviyet mahfuzdur) Uçakte. trende. tramvayda. vapurda, her yerde dillere destan Cumartesi talebeve. Çarşamba halka Feleid 51 mt. 23, dprdüncü GjerDamızlığımız 852 çeşiddir. cumartesi, pazar Pazat gunleıi saat tenzilâtlı matine. Perşembe geceleri mhus 50.67 lik bir derece yapmışolan senenin deail asrın en muazzanı sahespri15.30 da matine Cuma afcsamı talen* Si^'ahlar. alacalılar, benekliler. yeşil vf talebeye tenzıiâtlnu Pazartesi geceleri O durak yerinde duracak eeeesidlr maviler yüzlerce görülmemiş çeşidleıdt lardır. de temsiJ vardır. Gtjeler hergün saat 12 de açılır. dünyanın tekmil nadide kokulu ve kaiGarbis Karl «Bu durağm yerini uygun bulmerlı yediveren güllerinin fidanları bumuyoruz» başlıklı yazı hakkında OLMASAVDI lunmakladır. Renkli fiat iistesini isteyiboks maçı 28 Mart 1855 31 Mtrt 1955 Knmedi 3 perde E.T.T. İdaresinden: niz 50 kuruşluk posta pulu mukabilindt Bu akşam Spor ve Sergi Sara BÜYÜK Smema SÜREYYA Sineması azan Andre ROUSStN «Şişhane yokuşunu müteakıb j Cumburiyet Matbaacılık « gönderilir Ağaç olan güllerin bozulan yında saat 21 cie Alm?n Karl ile Çevıren: Prol Garetecılik Turk Anonim Şırketl Taksim istikametindeki otobüs duödenir Şimdi dikme zamanıdır. Taşraaır Bedreddm TUNCEL Garbis arasında bir boks maçı yaCatalnğlu Hat^pvı sokak No JO/41 rağının, Şişhanedeki trafik müşen uzak yerleıine garantiü ambalâjlatia Sahneve Boyan. Muhsin pılacaktır. Sahihlerl Pangaltı: İNCİ, Üsküdar SUNAR, Kocamustafaptşa İstanbul ERTUĞRUt fidanlar sevkerlilmektedir. Acele edilmes) Bu karşılaşmadan evvel dünya NÂZIMF NADI ve (,<>< UKI.AKI külâtı karşısmda Trafik MüdürlüÇarsamoadan baska heı Beşiktaş GÜREL Sinemalarında bu eşsiz şaheser filmin 2 nci ğünce alınan tedbirler meyanında TKI.KFON: 61250 nın en küçük ikiz boksörleri Tork yazı ıjlerıni fi'lef 'dare « e n »kşam saat tam 2] de ı V TI zafer haftasının son günlerinden istifade ediniz. olarak şimdiki yerine v •uılmeTürkive Küviik r.iil »^«tnnlıeı Kadıköy. Kiicük Mo4a Me? I Cuma (talebeı Pazar Miıauı kardeşler ve bir kaç amatör boks TOROS FİLM matine saat tam 17 de Telefon: 40276 maçları yapılacaktır. sine lüzum hasü olmuştur.» CEVAL) 1KHMİ BAŞKUT çarşamba akşamı büyük bir anlayış burunvan. Bay ve Bayan Armenak Saçş ş ;ı o vtmiloHilcleri bes' sene müddetü I r s f >" î n v e evlâdları. Bay ve Bayan Amatör lig maçları Eskrim müsabakaiarı 10 57 AçüıS ve program 1100 i s tanbul Bclediye Konservaıuarı koııserinin naklen yayını 1300 Sa* eserleri: Feyzi Aslangil 13.15 Sarkılsr; okuyan: Muzaffer Birtan 1345 Haberler 1400 Orhan Avşar tango orkestrası 1430 Beraber şarKilar; çalanlar: Sadi Işılay. Feyzi Aslangıl. Yorgo Bacanos. Necdet Yaşar Jı 00 Oenret revü ve müizği snhne eser'.eçıkar çıkmaz rinden melodiler (Pl I 1530 P « a r Bir okuyucumuz^ Hüseyin Cahid Yalçının hapisane hastanesinden konseri (Pl.) 1600 Kadınlar fasıl b3İoya gitmesini tenkid eder mahiyette bir mektub göndermiş. «Hürriyet güzel heyeti 16.40 Gü?el sesler Guzel melodiler ıPl.l 1700 Okul Ogrenci şey, müsavat da öyle...» diyor. Biz de cevabımızda, adî mahkumlarla siyasî mahsaati 17 45 Karışık hafif melodıter (Pl.) 18 00 Şarkılar: okııvTn: Nccriet kumların aralarmria fark gözetilmesi zaruretini izaha çahşıyoruz.. Cici 18 30 Bir varmıs, bir vrıkmuş: anbtan: Efîâtun Cem Güney 18 45 Hüseyin Cahid Yalçmm bir baP!âk gecidi 19 15 Şarkıl.r: okuyan: Radife Erten 19 45 Haberler 20.(10 sın suçundan mahkumiyeti ve cePiyanist Eddy Nejtek 20.15 Radyo zasının infazına başlanması ne kaGazetesi 20 30 Kuçük koro 2100 Snyra gazeterizm 9/3/1955 tarıhli nüshasıuda intişar eden Spor haberlcri 21.15 Şırkılar; oku dar üzücü olmuşsa. Teşkilâtı Esa.Be'edlyeden cek. cak izahları değil, kazma sesi bekliyorus» verdiğt yetkıse yan: Mus af3 Kovancı 2145 Andre siye Kanununun başlıklı yazınız letkik edilmiştir. Kostelantez orkeBtrası (Pl ı 22 00 binaen, cezasının. sıhhi durumunun Çe'jdli şek:i lıizmetleri gören Belediyenin Müdürlük ve Trihimizde bj hafta: Haluk Sehsuvar miisaadesizli^i ve yaşlılığı gibi seŞefli^'erinin bczı ijfere (cek, cak). bazı i.ş'ere *oldu. olmuşoî!u 22 10 Sevilm's ssrkllar lözel beblerle, Devlet Reisi tarafından Pl ı 22.30 Piyano melo^'lP'i 22 '5 tur.: bir kısnuna daolmıyacak. nev'inden cevablar vereKop">r sa'ıınlarırriîn 23 15 Haherler ıskat edümesi de o derece memnuceğt r>ek tabna'.r. Bir halk müessesesi hüvıyeule halktan en 23 30 Programlnr 23 M R.tm ve niyet verici olmuştur. acı U'nkid pakcsnıa da olsa gizlenecek bir fey yoktur. Her melodi |F1.) 2100 Kapanış. 6AS6A5A S60 sokakta kazma kürek gürültüsü Serbesf giireş seçmeleri BÜLMAC « •1 1 1 1 •1 •i" tj m m 1m • 1 | 11 1 \ Maliye, fahvilleri hakkında izâhat veriyor YENİ YEDI KITAB EİL KİÖİLMCHİKİI Î î ATLAS M KURTLARI S A R A Y Sinemasmda VAHŞİ ÇOCUK Neşhur Dimya Gülleri A V A RE KADIKÖY ANKARA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog