Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

27 Ma*t 1935 CTJMHTTRfYFT Büyiikler toplanırlarsa! Bulganin Dörtler Konferansı istiyor Sovyet Başbakanı, bu konferansda Avusturya meselesi halledilebilir, dedi Brezilyada 5 milyon kilo kahve yakılıyor! iyi ve Sabır Romada bizi. edebiyatımızı, divan. ovyet Başkanı (Büyiik Fiatlan diişürmemek için böyle Brüksel 26 (A.P) Atli polis yakalaimış ve bir kışlaya kapatıî şiirimizi, türkçemizi bulmak, memler) in toplanmalarına ta hareket edildiği açıklandı bugün nümayişçi katoliklerden mü mışlardır. Halk bir aralık bu 800.00C leket hasretile içimiz titrerken pek raftar! Geçenlerde Başteşekkil halk topluluklannı dağıt nüfuslu baf^ehrin esas meydan hoş oluyor. Gazetelerimızden, mecNewYork 26. (AP) Brezilyalı kan Eisenhovver de dortlerin böyle mak için kalabahğa kılıç ile hücum Bruker'de toplanmaya teşebbüs et muslarımızdan hiçbirini bir yerde bir kahve ıhracatçısının bildirdiğibir konferans akdetmelerini ileri etmiştir. Katolikler, hükumetin, kili mişse do polis bu mahalli kordon bulmak mümkün değildir. Gazete ne göre, Brezilyanın bu sene. fiat sürmüstü! İnsilterede ise bu kabil selere merbut okullara yapılan dev almışhr. Bilâhare meydanın her satan diikkânlarda korece, çüıce, mslan tasdik edildikten sonra böy lann düşmesıni, önlemek için 6 ve Londra. 26 (BBC) Moskova lemaslar yapılması lehinde cereyan let vardımmı kesmek hususiındaki radvosu. Sovyet Başbakanı Bulganin le bir konferansa gidılebileceğıni ya 7 milyon çuval kahve yakması tarafı dikenli tei örgü ile çevril japonca resimli ve resimsiz birçok kuvvetlidir. bir tasavvurunı protesto etmekrein Rus resmi haberler ajansı Tass söylemislerdir . miştir. Kanşıklık sırasında bir ço! yayınlara tesadüf mümkündür. Fa4 beklenmektedir. Bu takriben 500 Yarın btiyle bir konferans yapıl a beyanat verdiğini dirler. Atlı polisi takviye eden embildirmiştir kat, bizimkılerin pek alıcısı olmâBulganinin beyanatı Amerikada milyon kilo kahve demektir. dıcı ve «büyiikler» bajbaşa verip Bulganin bu beyanatında, Dörtniyet kuvvetleri de halkı sopa i!e sttı polisin yerlere serildiği görül sa gerek ki o kadar arandığım haliyi karşılandı müştür. Meydan civanndaki bütün müzakerelere ve daha doğrusu pa ler konferansına taraftar olduğun dLeıtmağa çalısmışiardır. de bir türlü bulamadım. zarhğa giriştikleri takdirde netice dan bahsetmiş ve bu konferansda Washin2ton 26 (a.a.) Birleşik Ö'en olmadığı sarılmaktadır. Bu mağazalar kapahdır. Polis. bir ara Fakat Türkiyat Enstitüsünde der u lık kalabalığı dağıtmak için itfaiy elde edilecek, dünya gerginliği kaj Avusturya meselesi nunla bera e" vüzlerce nün ayişçi, halledilebilir Amerika Dış Işleri Vekâleti sözcühal manzara değişti. Orada, bizim sü, cumartesi günü. basın mensubbolacak. harışa kavuşulacak mıdıc? demiştir. hüvivetlerı tesbit edilmek iizere hortumu da kullanmıştır. havamız var. Enstıtunün öğrencilet» Geçenlerde açtklanan Yalta konfeRusya, Avusturya Başkanını da larına verdiği bir dem^çte «Maıeri beş, altı kişi olduğu halde onlaJ şfl Bulşaninin Tass ajansma verransı zabıtlan bu tip konferanslar Moskovaya davet etmiştir. rın da bizleştıklerini görmekle beb da ne gibi hal çarelerine l>aşvurulDiğer taraftan Bulganin, Dört bii miş olduğu beyanatı dikkatle incetiyar oldum. Bizım Cumhuriyet duğunu bizlere bir defa daha hatır yükler arasmda bir konferans akte lemekteyiz. Fakat, beyanat bütünü (Baştarafı 1 inci sahiiede) Mısıra ve Mısır milletine karşı ya mutlaka var. Kocaman kocamaa latmıştır. dilmesinin gerginliği azaltmak bakı itibarile iyi karşılanmıstır. Sovyetlebeleri bu sabah meydanlarda top pılmış bir tecavüz telâkki edile cildlerle her dakika başvtırula^ Muhakkakki bugünki bevneimilel mından hayıılı olabileceğini de las ler Birliğinin. Başkan Ei«enhowerin cak bir koleksiyon. bütün ciddiye» lanmışlar ve Türkiye aleyhind cektir.» görüşünü kabul ett ği anlaşılmakta durum 1945 yılmdakinden farklıdır. rih etmiştir. Beyrut, 26 (T.H.A.) Lübnan ha bağırıp çağırmışlardır. Diğer tarafSözcü Suriye Türkive ihıilâ tile orada duruyor. İstanbuldaki bü O tarihte İngiltere ile Amerika Mos Batılılar ise. ancak Paris andlas dır» demiştir. berler ajansının bugün verdiği bir tan Türkiyerrin Suriye muvacehe fının halli için Irakın "avassutt: tün yayınların en dikkate değer o« kovaya «müttefik» nazan ile bakıııiHHilllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIHimniHIIIIIIIIUIHIIHIHIIHiııiHi>IIIMIIHIllıtiMM< habere göre. yakında Lübnan çölsindeki tavrını) protesto için de bu bulnmasına da temas ederek şöyiı lanlarını, itifıa ile, seçtıkten sonrs yor ve ona itiıtıad ediyor, KremliEnstitüye getiıtiyorlar. Bu işle bulerinde Osmanlı İmparatorluğu zssabah talebeler mekteblenrıe git demiştir: nin iyi niyetle hareket edeceğine imanında eomüldüğü bilinen 600 bın memişler, aokaklarda dolaşmış«Nuri Said, Ortadoğu memle rada kimler meşgul oluyor, pek nanıyorlardı! O zamandan bu zama (Baatarafı 7 ivei sahiferle) lardır. altın liralık bir definenin aranmaketlerinin istiklâli aleyhine kompl* bilmiyorum. Fakat belli, bunu i>m na cereyan etmiş olan hâdiselerin ehli yspıyor. Varlık yayınlarınm da sma baslanacaktır. Hafriyat ordu ne 4 uçak görünmüş ve bunîar da hu10 000 kadar talebe Şam cadde hazırlamakta ve Arab dîvasma ihıLondranın da VVashington'un da göz raretinde yapılacaktır. HüV"net. dudu geçmişlerdir. Hâdis» alâkah lerinde yürüvüş yapmış, TürkIrak net etmektedir. Nuri Saidin, bi birçoğunu getirtmişler. Ankara: 26 (a.a.1 MemleketiLondra 26 (AP) Elektrikçilelerini açtığını kabul etmek lâzımdır. h=frivat mahalli hakkında hiçbir a huHud makimlan vasıtasıle derhal ittifakı aleyhinde bağırıp çağırarak köle gibi Türkiyenin menfaatlerine Türkolojinin kit=blığı da pek zen olan Böyle olmakla beraber, ortada Bir rin, ücretlerinin artırılmasi için dün mizdp misafir bulunmakta Ankarava haber verilmis, uçaklarçıHama vspmamıştır. Suriyenin «Türk baskısı karşısmda hizmet etmeksizin, bu memleke gin... Naima tarihinin, İbrahim Mü» leşmiş Milletler teşkilâtı dururken, gece srev yapmalan üzerine bu sa dost İran'ın mümtaz a«kerî heveti İlâve edildiğine göre. hafriyat so da bulunan isa'etlerin tfhis «dilile Suriye arasmda nasıl bir uzlaş fererrika tab'ını evvelce Kemal Sa* dünya gerginliğini hafifletmek mak bah İngilterenin büyük eazeteleri dün de şehrimizdeki tetkiklerine de nunda cıkarılacak SPrvetin yüzde diği, bunların Suriyeye aid olduk kuvvetli tedbirler almasını» istemişlerdir. Polis, nümayişm seyrin tırma rolü oytııyacağını anlıyamı lih Selin kitablığında görmüştüni, sadile mahdud sayıda idarecilerin çıkmamışlardır. En mühim spor hâ vam etmiştir. 20 si Hükjmet tarafından alınacak. ları bildirilnvstir. bir de orada var. Hele Tanzimattan yoruz.» ^ Zırhlı Birlikler Okulunu gezen ve yüzde 80'i definenin bulunduğu İştiraki ile hususî konferanslar ter diselerinin coreyan etmekte olduğu Avrıca hudud vilâyetlerinden jön takib ermiş. Türk Elçiliği binası sonraki neşriyatımızın mühim hkf sıkı muhafaz altında bulundurultibine gidilmesi Rene de «Küciik» bir sırsda elektrikçilerin grev ilân misafirler. okuldaki son sistem tek arazinin derilen bir tahkik heyeti de uçakkısmını orada el altında hemen buk diye vasıflandırılan devletleri kus. ermeleri. gazeteleri çok müşkül bir nik eğitim tesisleri ile bilhassa alâ lar'n gectiğini te«:hit ederek duru muştur. Fakat güruh herhangi bir luvermek, bu insanların tuttuklaıi hâdise olmaksızm daği'mıştır. kulandıracakrtr. Diğer taraftan böy durumda bırakmıştır. kadar olmuşlardır. müs?hede ettik mu Ankarava bildirmiştir. 15e ne kadar ciddiyetle sarıldıkla Hasta ile birlikte ölen le bir yola sapılması zamanla Birleş Bu hâdise üzerine Suriyenin AnBu arada Türkiyenin yeni Şam rının delilidir. Greve 700 elektrikçi iştirak et leri mükemmeliyetten dolayı okul miş Milletler teşkilâtınm da itiba mektedir ve bunlar hafta sonundan kumandanını tebrik etmişlerdır. HP kara Elçisi Kâzım F.lCezairi Ha Elçisi Adnan Koral ile Mısır Büyük Enstitünün başında maruf müs doktor (Bastarafı 1 inci sahifede) nnı sarsacak. orasını da cemiyeti ricive Vekâletine davet edilerek Elçisi Tuğgeneral Mahmud Riad evvel işe başlamamağa karar ver yet, müteakiben beşinci zırhlı tuga Bunlar, İngiltere, Türkiye ve Yu teşrik üstad Ettore Rossi bulunu NewYork 26 (AP) Bir dokakvama çevirecektir . mişlerdir İşçi liderlerinden biri yı da ziyaret ederek, şereflerine ter tor dün gece burada Brooklin'dekı kendisne bir protesto notası tevdi bugün itimadnamelerini Suriye Dev nanistana verilen 30 tepkili uça yor. Bir kitab türkçesi, TanzünatT Böyle bir hedefe vanlmasının edilmiştir. Notada ucakların yaptığı let Reisi Haşim Attaşiye sunmuştib edilen gösteriyi takibetmişler. grevin salı gününe kadar sürmesiğm son partisini teşkil etmekte tan sonraki türkçe ile Edebiyatij evlerinde bir kalp krizi geçiren kar hudud tecavüzü protesto edilm^kte lardır. Rusyayı son derece memnun edece Cedide ve son devrin dili karışık nin muhtemel olduğunu bildirmiş tank ve topçularımızın hakiki mer deşini tedavi ederken yere yığılmış dir. ği de aşikâr! (Büyükler) arasmda ve bunun gibi hâdiselerin tek?rmilerle yaptıklan atışları takdirle Buaün Şamdan başka Haleb, tir. 11 sabrejet ve (T33) Silver star ve gayet ahenkli bir ifadesi var ki tır. Birkaç dakika s o r vetısen di rür etmemesi Suriyeve da konferans yapılması fikrinin en kat'î bir Hama ve Huras şehirlerinde de karşılamışlardır. '' talim uçağı, hafta başmda 3 C F beni hayran bıraktı. ğer bir hekim, her iki kardeşin "adp ile bildirilmektedir. Buna rağmen, gazetelerin sahifekuvvetli müdafii Moskovadır. Bu Türkiye aleyhinde gösteriler ol 00 S tepkili uçağı da perşembe gü Zatıâlinizı canü gönülden seleri, grev sona erer ümidi ile her Misafirlerimiz bugün Polatlıdaki kalp sektesinden öldüklerini sövlegüne kadar Bolşeviklerin nezareti Diğer taraftan bu hâdise hakkmTopçu Okulunu ziyaret ederek tet miştir. Ölenler 62 yaşında Dr. Ta da görüstü§ümüz Suriye E'cisi Kâ muştur. Resmî makamlann bu nünü St. Hubert üssünden AvTupaya lâmlamakla bahtiyarım... Dediği za altında toplanmış müteaddit barış zamanki gibi bağlanmaktadır. man acaba Feyzullah Efendi kü • « kiklerine devam etmişler. öğle üze hir E. Ebuhayr ile kardeşi 60 yaşm zım ElCezairi ise meselenin haizi mayişlerin hazırlanmasma kolavlık hareket etmişti. (!) konprelerinde her zaman bu tek daki James'dir. Her ikisi Suriyede ehemmiyet olmadığını, ufak bir hâ gösterdikleri anlaşılmaktadır. Pesmî CF100S uçakları, İngiltereye, di tübhanesinde miyim? diye şaşüdıml Hamdi Orhun, Merkez ri şereflerine tertip edilan ziyafette lif ileri sürülmüş, bunun etrahnda doğmuş, ve 30 yıl evvel Amerikaya diseden ibaret bulunduğunu söy iairp'er, nümaMşleıin mümkün ol ğerleri de Türkiye ve Yunaniatana Hani İsmail Saib Beyefenöi merhazır bulunmuslardır. genis kanpanya yaoılmıstır. duğu kpdar kalabalık olması için gitmektedir. humun etrafına toplanmış bir müvalilik kadrosuna alındı eelip yerleşmişlerdir. Neden, yabıız (Büyükler) başiyerek hudud tecavüzünü küçüm tdtil yapmışlardır. Uçakfer, yolda, Labrador, Gr5 tebahhirler ve mihrirler heyeti bubaşa verince dünym gerginliğinin Tito, Sovyet Büyük Elçi semektpdir. Ankara, 26 (Telefonla) C. H. Bugünkü nümayişlere, Oç günenland. İzlanda ve İskoçyaya uğ lunurdu ki Menakıbı Hünervpra Dahiliye Vekâletinin teklifi üze kayholacağı. banşın derhal gelece P. eski Trabzon meb'usu Hamdi Tecavüz edilen bölgeler nin ikinci ve üçüncü cildinin Top denberi Şamda toplantılar yapsini kabul etti Bİ iddia olunuyor? Misal: Bir kaç Orhunun 125 lira maaşla Merkez rine İcra Vekilleri Heyetince kaMardin 26 (Telefonla) Bugün makta olan (İşçi sendikalan kon ramaktadırlar. kapı Saravı kütühhanesinde bulu • Paris, 26 (a.a) Yugosl^v Tan evvelâ 2. az sonra da 4 Suriye uhaftadanberi Londrada toplantılar emrindeki valilik kadrosuna tayini rarlaştırılmıştır. nabileceğinden, Hallacı Mansurun, yug ajansının bildirdığine gore, Yu cağı hududu tecavüz ederek Mar gresi) üyeleri de katılmışlardır Koyapmakta olan Silâhsızlanma konfe Nümunei Belâgat, bir şiirinden b?münistlerin nüfuzu altında bulugoslav Devlet Reisi Mareşal Tito, din. Derbesiye, Kızıltepe ve Derik ransı gene fiyasko vermiştir. Sov# his açarlar, İmî>m Siyutî ile Risalei nan bu teşekküller, Türklrak bugün, Sovyetler Birliğinin Bel bölgelprinde ucus var>rr>«lardır. yet delegesi ortalığı kanştırmak için Kuşayriye sahibi arasındaki fikir paktını ve Batı ile her tüılü andgrad Büyük Elçisi Vassıli VaLkof'u «linden geleni yapmıs ve hakikî Ajansın verdiği malumat avrılıklarmdan söz sövlerlerdi. Ord. aşmalan takbih eden kararlar alBrioni'de kabul etmiştir. (Baştarafx 1 inci sahiiede) Prof. Ettore Rossi, iste o meclise barışı sağlıyacak bir silâhsızlanma Ankara 26 (a a.) Salâhivetli Ajans uzun zaman devnm eden menbalardan öğrendiğimize göre, mıslardır. porlarla tevsik ettirmiştir. Bunun programınm tatbikım engellemişlâyık bir zatıâlidir. Evine de bu mülâkatın Sovyetler Birliğı elçbi bu sabah saat 10 raddelerinde. ev Mısır resmî sözciisünün beyanah üzerinde Başvekil Adnan Menderetir. Büyükler (!) basbaşa verdikleri Paris 26 (aa) Mısır hükume ie bir mektub yazan Muhsin Bilen, hevetleri davet kıldı. Huzur ve sünin isteği üzerine vuku bulduğunu velâ iki Surive tayyaresi. sonra da zaman bolşevikler bu kötü niyet inin resmî bir sözcüsü Kahire rad lulduğu madenin Uludağdaki vol kun içinde, bir spartıman^ oturutâve etmektedir. siyasetini terkedecekler mi? îji niaynı menşeli dört tayvareden müyosunda. Suriye ile Türkiye ara framdan çok daha kıymetli olduğu yor Binlerce cildlik kütübhane=ini yetli olduklannı göstermek isteseTürkiye Vakıflar Bankası rekkeb bir srup. p"K<,r:,.e j s tika ında mevcud gerginlik hakkında ıu, eğer değilse bütün haklarından sörmek, profesörün nasıl, işine ömler Londra konferansında bunu yamptinden Türk^ve hududlarını aşa unları sövlemiştir: «Mısır c ana azgeçeceğini bildirmiştir. Bu tek rünü koyduğunu anlamffa yet'sir. nın ilk umumî heyet pamazlar mıydı? rak Türkiye tonraklan üzerinde Sir kadar Suriyeyi destekliyecek ve lif üzerine yakından alâka görte Hakire, el yazması iki Füzulî Di müddet ııçhıktan sonra geriye dön toplantısı Batilılar söyle bir teklif yapmışhür bir memleket olması itibarile en Başvekilin arzusile AnkaraJa vanı gösterdi ki şimdive kadar aör26 Mart 1955 Cumartesi günü Beyoğlu 3 üncü lardır: Amerika, komünist Çin ve Ankara. 26 (Telefonla) Tür müslerdir. bu memleketin topraklarına veya ı yapılan tahlil de Almanvadaki ne mek nasib olmamıstı. İki cildde biRusya en fazla bir buçuk milvon Hhririve Veklâetimizir. Ank^n oprak bütünlüiüne karşı yapıla1 ticeyi vermiştir. " Maderıin işletıl ri Matbaai Amife b'sması. diâerl kiye Vckıflar Bankasının ilk umuNoteri huzurunda çekilmiştir. askeri silâh altında bulundursunlar. su san kâğıdlı divan idi. Yazmalamî heyet toplantısı bugün şehrımiz daki Surive sefaretine bu hususta cak herhangi bir tecavüz hareketi mesine yakında baslanacaktır. İneiltere ile Fransa da 650.000 kişirın nef'setine hayran kaldım. Her deki merkez binasında yapılmış, bir nota tevdı evlemiş olduğunu lik ordulara sahib olsunlar. Moskisi de Füzulînin vasadığı cama hissedarlardan büyük ekseriyetinin oerenmiş bulunuyoruz. kova bu teklifi reddetmiş. bütün na yakın tarihli cfldli tezh bll katıldığı toplantıda idare meclisi devletlerin askerî kuvvetlerini üçte di. Şimdive kad'r rastaplmoHS'irn nin raporu okunmuştur. bir nisbetinde indirm«>ıerini taleb gazetelerden bircoklarını bana gösBanksnın 6 aylık faaliyetini et Talihlisı Tarlabaşı Ajansındcn 59 No.lı vadeli eylemiştiı. Ayv zaımnda atom ve erdi. Hele bir Nailü Kadîm divanı raflıca izah eden bu raporda bantalihliye çıkmıştır. hiıtrojen silâhları sfnklarımn da. nüshası gördüm ki. keşki elde olkanın seri inkişafı ve ümid edil GÜLGÜN NEMLİ evvelâ kontrol sistemi ki'rulnıa'dan, sa da fotografını çekobiise!'.. Promedik kâr sağladığı belirtilmekte ile toptan imhasında ısrar edegelmişfesör. güzel arabî ve farst bilivoridi. 1954 yılı faaliyet rfporunun inAZMİ KOHO tir. Böyle bir teklifin kabulü ise.. ar. Hele Hâdis "lahsinde vükuf celenmesini müteakıb eski jdare komünist Mokunun askerî kuvvearına hiç diyecek yok. Övle bir Nikâhlandılar Talihlısi, Galate Merkez Şubesinde 10345 N0J1 talihliye meclisi ıbra edilmiş ve yeni idare Her çekilişte lini azaltmak şöyle dursıın. daha kitahlığm ort's^nda o a p r bsşh, meclisi üyelerile murakıblann seBevoğUı 26 3 955 da tehlikeli bir hale getirecektir. tertemiz kıyafetile bir e.,ki btye cimi yapılmıştır. fendi gibi sakin, telâşsız, Pomaınn Dört Dış İşleri Bakanı son deortasında türkcp yaşıyor. fa. 1954 ocak ayında Berlinde İçErenköy Ethemefendi asfîltında tima etmişler. fakat Almanya ve Kitebı Dede Korkudu, italyancaTalihlileri, Galata Merkez Şubesinde 1 1335 10241 No.lı Avusturya banş andlaşmalan meva beş yüz sahifelik bir rıldle naselesini halledememişlerdi. Daha dii talihlilere Teıvane Ajansında 10753 Nolı talihliye kil ve tefsir eden koca Slim, bir ne kadar, Paris andlaşmalan tas' 1 ki^ıye 3000 lirs ve 220 kişiye de dolgun para ikramiyeleri milyon lira bile sarfetsevrUk bize dik edilirse, Almanyanın silâhlan dair ilim âlemine bu derece hizmet masına doğru gidilirse. dünya baetmiş olamazdık. rışı tehlikeye düşer diye tehdidler Ord. profesörün en dikk J t e Jc^er (Osmnbey Ajansı: 10820' 10554 No.lı talihlilere) savuran Moskova, şimdi bundan eserler'nden biri de asbtanı vp mu Moliere (Tersane Ajensı 13088 14342 13888) No lı talihlilere bahsetmemekte. yalnız Avusturya avini Dr. Enzo Jemma'dir Ho (Tarlabaşı Ajanii 11136 10412 N0.I1 Ulihlilere) meselesi üzerinde durmakta ve Bücası gibi: O da bir kitab rüıkçpsi (Galata Merkez Şubesi 14626 16589 13106 No.lı talihlilere yiikler içtima ettikleri takdirde bu söylüvor. Koca Roma şehrinde bidavanın halledilebileceğini ihsas rer Türk gibi yasıvan bu iki kâejlemektedir. mil inspn, dilimizin yalnız başına Yalnız. Avmrurya hanşı icin kalmış iki dinlevicisi ve iki söylsmi bu c»pta hir konferansa gidi yicisi halüıde Utarid vıldızında yal (Galata Merkez Şubesinden 124201248615332 No.lı talihlilere) lerek? Rusya. iyi niyetli olsa. mevnız kalıp, kimsesiz, yârsız. ziy=ret(Taılabaşı Ajansı 101691064411216 No.lı telihlilere) cud normal diplomatik kanallarla cisiz, arayıcısız. bizimle me^euller... (Tersane Ajansı 125231020113004 No.h talihlilere) Fikir ve sanat hayatınnzı bu dava derhal halledilebilir. aten bizden bir karşılık bekle (Beşıktaş Ajansı 5 No.lı talihliye) dolduran çeşidli yayınlar ameğe bile lüzum duymadan düşüÖmer Sami COŞAR Ayrıca 90 Talihliye 100 Lira ve 180 Talihliye 50 şer rasmda, ıııizah edelıiycti nürler dünyasıns hiç bıkmadan, ubir çöl kurakl ğı halınde desanmadan heo bizden b"hsetTn=Vtpvam edip çitmekVılir. rfirler. Edpbiyatımizdaki herhangi Otuz üç yıllık mizah cazebir hâdiseden mutlaka hberlidır : Okumak ve oğrenmek aşkmı tattıracak sevimli bir öğretmen, tesi Akbaba, mizah edebijaZengin ikramiyeîerimizi kazanan sayın talihlilerimizden adreser. Yavınlarımizı taVib ederek, b emsalsiz bir arkadaştır. tımıza hizmet için. bir sene. lerine mektublarla haberdar edilmiştir. zi. bizden iyi bilerek yasivin su geceli gündüzlıi çalıştı ve NOT: Keşide iısielerimizi şube ve ajans gişelerimizde görünüz. zatlar ne kadar bizden olmııs! = .•!.. R°aHe (B. Amerika) 26 (AV) Pek yakında çıkacak bu aylık mecmuayı bayiinize şimdiden «Akbaba mizah yayınları» Asistan doktor Jemma, bur=u bul siparış ediniz! B"İp<Hk Amerika sahil muhafaza nı hazırladı. duğu zaman. kısa dnğru bize ge'tefkiiâti bııaün 4 motörlü bir Pan Akbaba mizah yayınlan yer menin pesinHedir. Bursva «'.tresi AmfTİfjn yolcu uçağının Oregon li ve yabancı en tanınmış mi de mut'ak^ havıri'dır. Uaivptsitss^hiiVrmin 15 mil kadar anklsrınzah muharrirleri ve karikamiz içinde. hâs türk'enin >rU'irda ^'enize düştüğünü. uçakta 25 kiManif atura ve Kumaşçıl ar Çarşı tür sanatkârlarının seçme eda buhınrnaîi eİ7prr"l r O Ha csn şi H"lunduğunu bildirmiştir. Kurma Kooperatifinden: serlerini neşredecektir. e gönüldpn. bu cok kuîlandıklrı 5 ay süren baygınlık Bu eserler. evinlzin, hayatıö^le'dir. bize yaVın . Kooperatifimize beş bin lira ödeyerek aza kaydolan ortaklanızın neşesi olacak. en yorPaducah (B Amerikat 26 (AP> rımızın 120, 80, 5ü bin liralık mağazaların hangilerine talib olaBizimle temas, bİ7İ bü'ı'k e gun dakikanızda, tatlı bir G°cen ekimde geçirdiği bir otomo caklarıru 5 Niian 1955 akşamına kadar bir n.ektubla ıdare mecNapolyon Bonapart «>trafınanlarrv k. biz' n''i'"V ! 'T ^ = nı'5 tebessümle içinizi aydıniatabil kazasından beri baygm yatan 2Uİ olmak, bu iki zatı. roTisra. ^^^m^^mt^m lisimize bildirmeleri ilân olunur. dakilere sık ?ık şö\le denli: cak, çalışma ve yaşama şevGail Et=>lev adlı 7 yaşında sanşın ve am bize ber>7ptmi':. Ri^tıtj cn'aMücadele edebilmek için kinizi artıracaktır. m=vi eözlü bir kız cocuk. için burın elinde ne bir HüVk5n. ne de 3 şeye ihtiyaç »ardır, Akbaba mizah yayınlarınm gün Noel günüdür. Küçük kız, evbir pazar veridir. Onları anyanlar üç hususiyeti olacaktır: velki gefp kenHine <tpiJi*i "man an mutlaka bize benzever!e''!ir. Za5 Güzel eser, temiz türkçe, nesine ilk suali Noel babayı soren, bizden ve onlardan ani rrek va zarif baskı. n r k o'muctur. Kadın kız'na cumar zevk almak i"in dü''5i ır<^ r.s7aş te^i günü Noeli tes'id edeceklerini Her ay bir kîtab çıkacak, kurmayı düşü"mem"k lâz'mdırı söılpmistir. Küçük kız bugün büher kitab bir lira olacaktır. arb demek, esasen bu ^emek^iı ^ tün aile efradı ve mektep arkadaşAbonelere: 6 kitab 5 liradır. Yani ilmi, bir ticaıet mah telâkkj l^rı ile birlikte bayram yapmakta• Birinci kitab (Mizah Hikâetmemek d^meVtir. San tına ken; yeleri Antolojisi) dir. İçindinı vermek, ömrünü ko^mk. iv de 24 mizah üstndının re şini sevmek, ısine muptelâ oln ak£ •••• » • • • • • < simleri. hal terciimeleri ve bu insanlra hâs bir çpy... en zarif, en hoş mizahi hiYalnız, esefie haber verevim ki. Otomobil ve Makine kâyeleri bulunacaktır. Hayat mücadelesindVn jalip haMr nraH^n avr'H'Şım^an bir aün Kursu ADRES: evvel Prof. Rossi, bir büyük ameçıkmamz için liiiumhı jıaAkbaba Yayınevi 4 nisanda başhyacak yeni devre iyat geçi'di. Kpn.Jİ5İni ziyaıetten raM Türk Ek.*pres Bank Belediye: İstanbul için kayıdlar devam ediyor. Bu dev menolunduğumuz için tekrar »örbu sene sizlcrp \eri\nr. 19.3î re iki ay devfm edecektir. Dersler mek, veda etmek mümkün olmaHıMİınıla 2 7 0 . 0 0 0 lira müsaid saatlerde yüksek makins Şöyle mübarek, melek h'slet za muhendisleri ve teknisyenler taratın geçrdiği ârız^va ne kad?r ü Birinci kitab fından verilir. Mezunlara trafik eh Her 100 liraya 1 kur'a numarası zülek veridir Doktor Jemma'Jan liyeti aldınlır. Bir devre sonra yaz üstaca sağhk dilediğimi, haddim 5 Nisan tatili yapılacağından ihtıyacı olsnolmadığı halde, memleketimiz nalaıın bu devreye katılmalarını tav mma da rica ettim. İnşallah, tekSalı günü çıkıyor siye ederiz. Otokurs, Osmanbey, rar isti dei sıhhat ederler. Muh ECZA OEPOLARINA VE ECZANELERE DAĞITILMIŞTIR işde emniyet ve sür'at Samanyolu sokak No. 5. terem ailesine de geçmis obun deıim. >••••• • • • • t * » * » » f Lübnan çöllerinde Osmanlı İmparatorluğu dcvrinden kalma servef! Biz, şuna eroiniz! Tenknl, halkın duygusunu aksettirebildiği nisbet te tesirlidir. Bu takdirde ııazik ve yumuşak bir üslub, en şiddetli saldırılardan çok daha verimli olabilir: çünkü ilhamını hayallerden değil. gercekten almaktadır. Bu itibarla, Başbakanın, yaratılmasına önem verdiği demokratik iklim uğruna elbirlijfi ile çalışır ken. hem tenkidlere devam etmek, hem de gerekli kanun değişiklikleri üzerinde fikir yürürmek miirakündür. Bu arada iktidara Jüşen bir vaMfe de hürriyet kısıcı ted birler bakımından artık daha fazla ileriye gitmemesi. meselâ «yeni tevkif sebebleri» gibi gazetecileri ve yazarlan üzüntü içinde bırakan projeleri geri almasıdır. İki taraf da iyi niyetle hareket ettikten sonra davalarm çö'zülmesi herhalde büyük ölçüde kolaylaşacaktır. NA1)ÎR NADİ Başmakaleden devam Belcikada dün çarptşma oldu Polis, lâik tedrisat istemiyen nümayişçileri kılıcla dağıttı I Sftartan haftaya Ord. Prof, Ettore Rossi ve Dr. Jemma Yazan: Fahri Celâl Suriyede Türkiyeye karşı düşmanlık artıyor Londra gazeteleri çıkmıyor İran askerî heyetinin zivaretleri Türkiye Suriye hududunda dün bir hâdise oldu Türkiyeye gönderilecek uçaklar DEMİRBANK 1955 YILI I. ci BÜYÜK KEŞİDESİ Edremitfe Yolfram bulundu Apartıman DAİRESİ 1000 LİRALIK Para İkramiyesi 500 LİRALIK .Para İkramiyesi Cihaz Sigortası Talihlileri 5 0 , 0 0 0 liralık ikramiye 1 APARTMAN DÂİRESİ İNSAN Güldüğü Kadar İNSANDIR! MİZAH YAYINLARI BASLIYOR! TÜRKİYE KREDİ Tahsil Sigortası Talihlileri Bir Pan Amerikan ucagı duslu LİRA İKRAMİYE ÇIKMIŞTIR DİKKAT belclenen 1. PARA 2. PARA 3. PARA gelmiş... MİZAH HİKÂYELERI ANTOLOJİSİ Türk Ekspres Bank
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog