Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

nn CIJMHIIRİVFT 27 Mart 19İ5 Ifenidoğaıtçocufdafa Yahanc; uçak ?ef em aşısı ya Verem Savaş Darneğinin konpresinde, İsianbu^da veremden Ölüm nisbeti iizerinde duruldu ^îstanbul Veretn Savaş Derneğınm yıllık koneresı dun % at 14'de Taksımdekı merkezinde yapılmıştır Toplantıda okunafl yllhk faaiiytt taporunda Rehalilltpftvön merkeıte » ve faaliyetlerl iıah •dilrnl*, Ve*em Savaş personelinin yetlştlrtlme si, Yeni Dist>afi"'ftef ve di«Jı>n«erl# re aid açıklamaîâJ1 vp«t1'»»»t!i\ Ay» wca 1954 8»nesl içinde îstaflbulda 83322 TüherkÜÜn t*sti ve 16932 va tendaşa da BCO aaiu yaptldıtı «lk reiılmiş. dlğer muhulif çâlıemâlar Faaliyet rapoftinun ökunmRStndan BOflra Dernek İdere Kurulu ÜyeleHnden Ord prof Dr TevfV Sağ lam bir konuşma yaparak (unları sovlemi'tir: « Dıspenserlertmli h«nÜs bütün aehri kontroi altıtia s'»eak dummda de*ildır Mep«>'4 Be*iktas Bnkır koy, Kartal ve ü«lHtfWtrı bif kıs 1 K Ö SÜ E M D E N şirketleri yen'den zam yapacak yıllık Bütün hatlarda scyahat ücretierinin yüıde 10 artınlacağı haber Veriliyor Uzerımdekl bu tetirleri, onunla, toDu topu ıiç defa göruşmüş olarak, doğmlükla. iamlftııyetle dile getırdım Goruşmelerıımzm her u•.••...«mMrtımımımiinlffllllllllllMUMHmlflH'llltlllMlllitmill çu de fıkır ve edebıyat ustune ıdı Etvelki gect ytpılan Gallb San ttyatro tetkftferl Bıından blr mUddet evvel eroln «a Ne o, ne ben, hemen bır kelıme fcıken yakalamn ve 3 UncU Agu Cew arama'tarflma Içlh Amerikaya gitti bıle gunluk sıyaset hıkklnda koAmefik'tı rHikumetinin mUafirl olâ mahkeraesine vcrllen İbrahim Üs Un nu^madık. Öftünla bü alanda ayrı Evvelkl gere 1 nel Sube mermiriarl rak Uç ey mücfdf le cep tiyatrolarındâ dag 10 sene 1 ay 10 gün hapse 3390 fcr>fıfHlan çchlrde yflpitaii umurnt bif vt tlyatre oıgan!?=ısyonu m*vzuunda llra para cetasına 3 »ene müddetle kalmamıza ımkân olmıvan en mıı«Vm?t» S biç»k 1 t8B»ne» 1 «1J, 1 'etkıleı yapink ıızere K ıçtlk ST*ırıe Çıldıre Bürgllne, Bekir Üs'an 8 !w*e hım nokta bırbır mıze acjllr adafl «stu<a \e T aJet tabiııca mermlsı bu Mudıtnı Gallb S n bu snh»h NewYork a j 5 3> h<p^e 2S2S hra para ceza'ina 2 bırbırımızı cnlam)ğa \etmıştı O da mıi'ir'pre Imış mi»anlftr hareket e York eene » ay muadetle A.h ata surguııe îürktÜ, ben de TÜfktun Baîljrthakkında qri'ı H' ıbıtn gec Imıştir Chlkago, San Fransısro Orlorns mal kum e ' ım 5 erdır dığımiî bu mÖRferek ve kııt>a! \>at şehirtefile Hollywood da tetkıkler ya Pij asada zırnık fiatı çok yükseldi 1 Valinin teftişleri pacaktlr Dcrı satnjıınde kuilanı an zırnık bU* lık, ÜBtiınde s6t açıp fı îr katşts Vall Gokav dürt Beşiıttaş ve Yıdlız . lunmadıgından, 40 kuru^a satılmasl laşürmaya ıhtiv»f dc> ımâdsfl an •EIII ıHrıde tefu«ier *8pmı», baii «t ' fl<ineı Boğaı yoıamın Zincirli g*reken bu ıtlalıh fıatt 800 kuruşa laşttıamıza yetfnlşti Mi'am ye d fınaf bülutımıılttur ktajii Levehd arasl aslaltlanı> or vUkselml?t:r 1931 de Mıllf'EHim Bajtınl'k k'âbeneiler SSO ton kadar zlrnığa lhH» Ge^eri Eene Inşa edllen 2!netrlıku>u Harbiye 1326 Istmve yolunun henuz asfaltlanmıyan yac goatinnekte ven««edı3ı taktfır sdt seris! l§lnde vayınl nsr) tctta1 tnezunları ve toc yapan Zlncırlıkuyu • Le\end de ellermdeki derılerın çurujecegını bını baha luff^r rt S»tir l!?i rîrtan Harbiye J'pfctebınin 1326 senesi me ansınln asfaltla'ifhTsına dün bnşlpn EovlemektedırUr «öylestlgirnlî fiklHer h ep o »rtu^lm zunlafı mek'pbcfen çıkıılinnın 45 Iflci l»l»tıf Yeiun,fcIn<Mrllkuyudar>ttiba» noktarun etrafmda donjo uiırniuşyılrion ımı nü kutlRmak ü»#re 29 fetı Mpslak lapaSıha kao"f olan ktımı* Şjbat Içinde HmanımızdBn 14 tu. sa!ı RimU «aat tg te Orduevınde mibon 22S bin liralık tütün Hltı Ptfaltlanması isı de İ33B09 lıraya toplantı japacaklardır yakında ihale edilecek ır Bu kıtab, büyük şaır n ^ed 'ınrü ihrac edıldi MaHBâfâ v« Karadenia totün plya (11411941) jıldcmümu ınu nqpb3salarmda muameleler kısmeiı a^ırljş tı!e yazllmıştj Yazar, şınn adınm mııtır Alakadırlar bu bu gedeki tu dstüne şu kaydl koyanı»lu. A/ert nlerın bvı\uk blr kısnıftın *a» Idıgı bajcan Şaın m ıBylemektedlılcr Bu 400 shlfeltk eserın rlihıl, AGtrek şehrımi7t.» ve ger<kse Istıhsaı bölgelerlndc yaimrıı tıltun muba zerbeyeahdır Fats ve DÜnya edeaa hejetterı tpm^slarına rlevam et bnatının en onemh stmrf ı ınnan mektedır Son avlar zaHında l'rtıanı bırı olan Nifcarnînin Bekilde Iranh, mızd?n janılaıi î ıHn ıhracatında büyuk 5z3e Turk olduğuhu Ispat etmek bir gelıçme goı ulme'ctedir ıÇm Resulzade, butun dıkkatnı h«r Geçen fubat nyında tıt^nbUldan 9 va' ö mıştır Nızanıthîn ilk >cadınıntn boncı memlekete 14 milyon I2S bln 11Kıpçakh bır Türk kia oldn'unu ralık tUtUn sevkedllmlştif Bu tniktardan S S milyon llralı|< ve tek oğlu Mehm»c'n bundan dugPo'otıyava 3 milyon kü*ur Ilrallğı duğunu, Hösrev ve Şırın mesne^iftalyaye ve 1 s mllyori lirslıgı AVUB sınirı yMİrnââl Sıfö'inda "/L'ı'.lsitutyayi Ihrac edilmiitlr nın oldUgünü ve M°snevınul so» Knndura çivisi de bulunmuyor nurlda Husrevin cetıazesı 0«tünd« Piyasada Inşaat çlvisl glbl kundura ran veren Sır'n ıcın «O lienım Kıp çh!*l ae btılunartBttıaktadıf çakh Alâkıma benzerdı, belkı de Mevcud mallinn flatı alıei v« Batlcı onün tâ kendısı ıdı » de\ ı=mı ovle arasında halled'lmektedlr D1|CT taraflan stokları ttik«ime»e beşliYaH «al çlvtsl Için Tlcafet VekftİM1 196 bln liralık tahsls vaötfl(|tıf. Ilgılı cevrelerde ısrarla sojlendımı bu ş°k UleHır Bu'alarda da bı ğiPS gdre ueakları memleketunup rer dıspanser acılm sj ıcın teşebsefer yapan ve Turk hri«ı nıukaDih buie eecmış bulunuvoruz bilet «stah yabancı uçek »Irketleti Sehrlmigfte veremden &lüm niıbütün hatlarda «p ' l ı'^tlerinl betl 1945 yilıtidan ttibcfeti aitt'tiîe yeniden artttfmsk busustinda bir rfüsmüü; fskAt ion vilkrda dtt$l d me yerlne b'r durafcima r>imu*tur lilindiği Bibi. yabaneı uçak ?tf196İ «»flMİfide Vpf«rrHer> 1'14 fcKtm kRvdedlimls ve bu tayt 1954 de 4 k»tleti «eyahat ücretlerinl Türk ekıtfti tle 1210 o1mtı«tor n»^,,*,,)^ paföiinın ıeıb%st Bİvasadak! kıysvnl httla dcv?to etm«ti beklenir tnetmi eıaı tutarak tesbit etmekte> k«t ntetn bir < » •• « >• » > t4üdırler <• '• » « » > • tlâve edildiğine göre, ayartama f"&i ayrıea tetklk mevsuu olmalıhusU5unda önumuzdcki ayln lUt dir. 1a Btt, yenl dntsm çwuklertn dofcsr gunlprinde katl kpi'ira V" *"k ve Içtn te*ebbüse muhtemelea ramlj tarife İS ntsan» datı Itibaıen yütürlüğe giı. tıf. Zam fıİBbctlnlfl % 10'u Bştnıyaeflni»ind« tlk tecrübelertmiıe basia ğı tahmin edilmektedir dtk, Ü durduftumut beşka b!r b*>ıu>r. i&Hık egMmitıe dernet'mİEİn « e karıimasıdır » 1 P=0orİ8Mn kabulunden gonra se Üç hafta kadar once Ankarada bir gar b, hayata gozle ım yumdıl. Her Tütk, aUyıldlSSh bayrağının daig£lan^jğı her yerde vatamndadır. Bu na şuphe yok. Fakat gefle her Türk Vini. kâyüdU ve kentini ayrıö» d onlara ayrıca göftltthU baQıçın evınden, koyunden ve kentmden uzakta olunca kendını «garib» hi^etmekten ^lıkoVaraPî Röhmetlı Vehmed Errm Resulzade, işte boyle bvt ganbd.j bu msrnda evınden \ e köyündelı ve yurdüncJ^n ırakta kaldıği içın . Esasen uzun bo>u ıle genış gövdesimn ustande t şıdıgı başıfl Gıt oksuz buku'usıle çok kere yana,lgık dürtışu, gozlerımn guleç z manlarında bıle mahzun bakışı; daiftıa çe* kmgen, mutevazj, as 1 tavırlan, muhatabına bu «garıblık» ıntıbamı Verird». Vak nnı bir an tede'emeden. fevkalâde naltik, son derece kıbar ol»"sınl bılırdı. Kotıuşurken bif şeve Itlanmı^ adamlari hâs belırlı fıkırlerını bu yumuşak îprfm ıçmde ke«ınhkle ıfade edar d: Hakîm, kâmll bir ınsandı SULZADE Hasan Âli ıçh arüatırdı kı, butun bu hazıa maceralar, san«ı Resuizadenaı başındm geçmlgtlr. Resulzade, Nızamîde Türk ruhunu haklı olarak bulrrluştu NıIsfnîde ne Sâdtnın her şeye «eyvalİah.) demeyı tavsiys eden dervlşâne hıkmetı, ne bır takım sofî şaırlefın dünyadan el etek çekflfıede selârttet olc],tüüü soyhyen ağıidlen yer almamı|tır O da mutasaV\ü olmakla beitber hayata bağh hayatan güıelllklerlne h^yrandı «Leylâ Mecnun» un b»|indakıSd kınâmede de şoyle der<Ne vakle kadar boyle buz gibi donup kalmak? > «Ne vakte kadar sıçan gibi su ustunde olu dıırmak?» «Geç, gül gibi jumuşak huyluluktan!..» «Menekşe gibi iki yuzlululvten sıyrıl! » • Ycr olur, dikenleşmeli» «Gun olur, delilîk ehnetl» «Dıken gibi mizr^ğını umzuna vnr,» (C.lildeu çelcnffler sana Oİsun!. » t>u fUr kendi dılmden soylehm»ş gıbı onun ruhuna uyuyor Fe« s ''ıtıde Daht°'"'h uatadı Vtrgili'is gıbı Nızamîyi öne alıp onu dalıa da ö\'ptir' (Bu öyle bir yer ki, akıliızlarırt kl «Her t ı ABAHTAN >ABAHA... Yeni edebiyatımız Vazan Yücei cefâya rızâ gost»rmeS, neden.'» 'Yuksek dağlar gibi arkanı pek tut,» 1 Kati ynrekülcre karşı sert olt » Bu >ttşa geldım, tatnam bızdetl o an Nızamînın bu tarsflarını :>ılmeziım Bugunku dıle bas t bır fars^a heveslısı olarak elırnden gel dığı kfdar te cuırle ettığim bu şı:fİerJe ne vam n bır ruh varmq' Şu oğııdlere bakın1 Mıllî bır davanın adamı, mılleünden bır şaırın bojle atesten sozlerihı bulur da dı'e getırme* OİUr raUÎ Ah, bti bitl ne kcdar bılmeyız, fıe kadar tammc\ız bu onun muallerlnderı, <;a' dece, bır tanesıdır S'nkı buşun arrirızda yaşayıp Gencelı buyuk Nı zan înın şu o^ndlerını tutanları, h'ç değ lse tutaıağa çahşanları tanırniç mtvızt Tanımsğa çalışıyor muytız* İki eroSnel mahkflm oldu Anadoiudnn şchrlmlze u buğday gellyor BU hafta tarfında Ahadoludan pek «z buîffay gelmMır Bunun çpbebı Anadolu yılfcleme istasvonlarıııa koMunun 82 mal lndiTne1 aynı z?matıJa îstınbul de«lnııert!fi|n!n düsılk natl» Mâl alltıpk İsfevisterldtr lyi lukg bugdavlar 40 kunıstıır ihincl luks buğdavlar 37 5 sıra maliarı i*e 35 kurusa verilm«kied!r TrakVB btı*davlarl ydzde İM «avöaflı Oltnale »ü^lle 33 kılttıştuf ıRATVI KOÇOK OANİ 'SOSANSADMISAK' İÇKİ TÜfÜN V* cîinEN İMTISA» tot» NAHOf UltULARl KLOROFILLI Rpsulzade, işte 70 yıllık uzun onıründe, evâiz, brrksız, sirasmda \ok«ul k!mse'7 b " rv^]î dava ıçm m zr ğı sırtında bır ideal savaşrısı olarak va^adı ve hic bır şevsız, fakat tek s°vı elah impm PSnlönde leri fıâ müspet progfamlan olur Allahmın huzııruna gıttı Ona rah Nıvotlen hep kotuyedır. Çali,matnet, Tanrının uıpyeti olsun lan Mnkâra ve ıhlâle» doşrudur Resulzade, düşünen, okuyan, ya Bovltierıie yalnız ıde listler c'e;ıl zan bır aksıvon odfmı idi> Butun hdt'â oportunıstler bıle mucade e hayatlnda bır tek sıyaset tuttU' ettnelıdır Çunkü bozguncular opor Millî poliHka. Yani Turk varlığı ve tünı?t)er ıçm de tehlıkelıdîr. Pesulzade, bu anlattığı uç •îınttın Turk ıstıklâli Kıme karşı olurta «Ilep ntlmlerin vergi dije olsun, o bu sıvasete bağlı kaldl bınncılerındendı. AzerbayCanın kal yerler \eri»ler > Çarbk Rusyasma olduğu gibî bol kınmasını, istıklâl ve hurrıyerlm • «Arslan jrfirekli obnıjan başa şevık rejiTine de bu sebeble daımfl bütün hayatıflln hedefi bıldı t u gecmM» ksrsıt o'du îkincl dunya harbı yoMa her şeyı feda etti Tehlıkc.1 «Ököı yüreklilerde k olmaz.» ıçinde NaKl Alfnanyasmın bu Ku mahrum bır yaşayı|a razı oldu rtm vller kasâya buyun eğmek, sustakı anlayıssızlığını gorünce on« seden bır şey ıstemedı H'pıs'ere, nıçm?» dan yvla çeVırmek ıçin de bır an sıyasî baskılara tahammul etti C"n ku tek igtedigi, ıdeall idı flutım mılietdaslarthı kendlsmden alacakh s=ytlı Varlığmıh sebebinı ldeaî nde Prof. Dr. Ferid H. SAYMEN Doç. Dr. Halid K. ELBIR gordü Nesı vârsa bu uğurdâ hepsını vermekten Çekmmedl Ohu \nkından ve unin söneler tanıvan dostları, onda umıdsız bır an gormedller MeyUs olmadı Her ternan vÜTtı fOldu Milletınm kudrrtlne tmanı hlç blr taman sarsılmadı Top r?j» hür okun Afta kanımlar ıle en yeni hususî kanun ve Mahkeme Bu satırl?rı ne bır tnersiye, pe îçtıhadlanna gore hazırlanmıştır Mufassal flhrıst ve b*r me''hrye olar^k yazmıyîrıtm ifıdek<!İerıle 896 sah'fe Fıatı 2T Lıra Naşreden Aramızdane türlu kıymetler vaşjiİSMAİL AKCÜN MUESSESELERİ. Ca£alo£ln tstanbnl vor ve yaşamakta; onu bızden 'onrakı nesirfcre duyurmak fstıvorurri Sadece o kadar' . Topluluthımut, vetıstırdıgı turtü tıpte insai'ai'nı kıymetlendirprek kıvmet bulacaktır Buna çıddetle inanmakt vım Bütöti BmOrlerlftee çtltırtaftrhızda ve yüreklerımızde yer ararnış adamlarımızı kavid=ızlık çukııruna atmıyalım Onlann mezarlan vaşıV3H kardeşler nın evlâdl'rınn p8nıilleri olmamalı mı» Bu fedakâr insanlara karşı bu kadar fedakârlığı kendirrt z IÇln bir zahmet sayTiamahvız etıi cereyana mensub gairlerın Orhan Veli, Oktay Rifat, Meüh Cev* detten teşekkul eden seçkin triosu ilk zuhurlartnda blr beflzejmo manzarası arzedıyorlardı. Ekser tO* teredüd etrnedi Çünkü parolası her humlann cınsi ve chcivlerüı cınzaman buydui İnsanlara hurrıyet, sijetı, ancak gelişme devrelerinden sonra anlaşıldığı gibi, bünlaruı da mılletlere ıstıklâll... Resulzade kusa, f kat ozlu blr blrbırlerinden farklı husüsıyetleri yazıaında ıdealıstler, opottujnıstler gitgide hıejdana çıktı. Ama g#ne ve bozgunoUlan anlatır Idealıst de, aralarındaki kok beraberliiini ler, s>asî olsun, ıçtımaî olsun, id mkâr kabıl degildır. tun hareketlerım bır fık^e, bıt He Ortnanların adeta tek kokten haye bağlıyabılen ve ona sadı< ka Nİ oluşu gibi, kırk >aş civarındaki larak yaşıy£n hattâ ölen lnsatı'ar ve d»ha eenc hemen bütün şâirdır Buiılaı reel olayları ıhmaJ c* lerde blr muşterek estetlk anlajıŞt e beraber bu re ıtc'e n t dikkate çarpı>or. Hattâ Celâl Sılay 'iiı o ıdeal >olunda sağta I gıbl cemn etten tn ade eş> a«m ceV nidga Çd'ışırlar Bır kısım (nsaıilgr herıne nu'uz gajretını gosterenlerda verdıı kı onlar tarıh n akıyie de blle . var.larsı? hedefle fazla me^gtnl olKlâse edılmiş genc şairlerdea madarl gunü gUniine bır rol oyNecati Cumalının >enı t,ıkan olncidirsk içın kendılerinı akıntıva bıbatla Geîen» isimli e<;enni okuıakırlsr Akıntının, kahleyı 'Etenıvanlar da, aynı kanaate varacaklen siÎDİden başka bır yere golardır: Nesünin bariz damgasını Uf ÜıtTie>Je ılgılenmezler Bunlar dşıyor. purtnnMtierdır. Hattâ daha ileri fldıvorum. VeIdpa! stm gerçekçıllği İle ap ı» • gerçekçıliğı b şka beşka nl şiır, yeni hlkâje, yeni roman, Blrıncıler sösyal ıe kök beroberhsitıe ve ü»lub b«ı*defın rta'ıtesı ustunde dururıdL, • berl.gme doğru çıtmektedır. nın< ıler eunluk oluşun gerçe'^ nı e Eğer ısimlemde «KemaİD buluVa ıv ılerıs nı dusunrrezler ^Jjlo nan bılumnm genc mıielliflerle aroln ak!a beraber zaman, mekan v« kadiş'arının romanlarınl, saMsı >uz dı^Ci çartlar bu ikl tıp ınsanm. H Itri aşan meşhur ve gavrimeshur a zatı Urlegmesihı mumkun ktlaı edebıv atcılatin hikfi>elerlni takib Fakat ideslıstlh her zanrun uzak edıyorsamz, Necati Cumalının a^akıl hpı tıp bozgunculardır Onlar jtna bir kıt'asmı naklettiçım şhrsadtce mevcudu yıkmaktan zevk lerile akrabalıklannı kabul mecbuâl ılar Bünların ne tarafsn ^oruş rijetinde kalacaksınrz: t *« Mevzu şu: «Urlanın Ozbek kovunden Yetim All, taıla^ma uc evlek geçen sınır kottismu Inte Omeri vurdu. B«* kalım Ozbek kojluleri, Ali ıle Omerin karılafı ola5Ui ardmdan ne dediler, ne Ifade verdiler.» Bu men^ur mııkaddemeden sonra şair, kovde geçen cinayeti altı bolümde antatıyor. Birincisi şoyle başlamaktadır: Sabahın seher vaktinde Baktım bınmış al beygırt Omer aşağıdan gelır Sırtında avcı ceketi Ayagında rugan çızme Türk Eşya Hukukır (AYNÎ HAKLAR) Mental TABLE7LERI kalpten doğau bir misafirperverlik fazia bilgl tdmmk ıçin mufastal brB»örlw,m1. zı Qişei«rımızden ısttyımz ^ Kaytlı bavat çartiyle 600 liraya kadar aylık IRAT getirİr 4 50.000.liraya kadaf SERMAYEkazandınr İİ % 2.5 fai* «ağlar Bankanın bütün dir keşidelerioe işti* Limanımîzdan yapılan ihracat Son 24 s^at zarfında Hmarl'Hii2darı ecnebı memleketlere yapılan ihracatm yeVÛnu 39S bm Hradır Bu ar<da Bırleşık Aemrık?ya sünget Avu«;turyay3 1^ fındık Batı AU manvaya gul\a?ı Betçıkaya sünger Frsntsva cevız kulugu, ttalyaya taze balık Klbrm gtlllac ve Yunanlstana taze balık sevkedıimıştir dcrhaliml^cdvr NfŞAN, DuGUN »e TOPLANTÎLARINIZDA GUZEL V8 T A B I Î anlarınızın tesbitı ıçm Nezâketi ştaf edidftliş S\S'ın teefdbelİ nıürettebatı yolcuların lıer turlu rahatını temıa etmek ga>e^i\le >ol bo^uına ea büyuk ılıtıınaınl goslerır. SAS uçaklanuda sıze )apılau servıg alelâde bir vaıi» febid yok daha ustuode bir şev. • gelen sanıiruı bir hizmettır. Bugun saat 17 de Aksaravdakl TUrk Ocaâı konterans salonunda Yunus Emre C E K N I rt elemsnlarından içın blr anma torenl vapılocaktır Muhistlfade edinis. tellf hâ'lblerın konuşifıalSrınl Jnüte289 Tel 4010İ akıb Yunjs Emfe oratorvom çalınftcak v» Yunus Emrenın şıirlerl okunacaktır MARl 27 ŞABAN 3 Yunus Etnrevi anmâ tdrenl FOTO SABAH'ın TÜRKİYE JBANKASI paranızın... istlkballniıin emntyttt ClMHUKIVET'in TEtKlKASI: f t 1 e * VAPEX SİIİ NEIUDEN KURTARIR SC4JVİ)fJV/MA/V AİfiiMFS İSTANBULDA: Taks.ro. Cumbutıvet Cd., Tet: 83276 ANKARADA: Ataturk Butvırı, BuıUk Sıaeft*, Tel: 28620 tfı 2 * 132 | V E. | 5 5Î 1J 1» 15 50 11 29 20 01 410 |11 24 5 511 9 22 12 00 9 43 HA£Î KUMYE Mhal Kapamağ^ralı ve V£~m yon lâfıru önce ben ml açtım* O ınu kuıeal dı7 Gulerın eline tutuşturdufu bs* taragan mantoyU dolaba asarken de\am etti » O kadar zamandır fastiama raftlama da, tam ıskele memu>U mahud cesed h>kkıııd.i D»'I eıl ija» hat Uterken Maneur ka.şlftıt ç)!t» sıri Baha ağız kalabahğı yaroıfıi KuzguncUgü pek Seve miş GI» iıf» Bât düştukçe gezmeğe gel.rtn'ş He Sankı BoŞpid seVÜecgk baş^t, Vfct kBİrnlmiş . Bal ga merakım olduğunu eğıen.nce bııı bir ısrar benl hemen motörüne aldu Satft<tııvell ilerletmek istedi Benl yaUânna 06 vat ettL Güler alftkdandı: Ne yab buî ltalyan bndırah felf yAt , Mı • sırdan aıpırtılanlaıden lir'ne aie* miş Akrebacıvm'ş sahıbl Mfcn sur beni ^p ""HirgfejHrmij fı'tu ,. Bir takrnı agislar. Elbise öo u \ a'ızler ?rhk bovlmıştı. Bunları bitışık ndadakl Sen sade macera se\^ilıra Hep heyecsn JyauCırıcl vak alar ojsun Hıç rahat dU mıya'>m Mutem^dıven bir »evlor keg fedeoe^ız, bır kor duğutrü çoîecegız, bır esrara ulaş cağız dije ha b bam ha' Son'a otur, hprıl hanl yaz, oldugi, buldugı . Ve bu üs ""da sarfett ğın enerımın, paranır karşılığını asla alamal Ikısı de guldüDadı, onları odada yokmU? farzedeıek sadece ışıle meşgul göfü» nu\or, buyuk bir cı'Hiyetle ba«nılları boşfltıp tefBrrüaft dolablara ye leştırıyordu1 Gulerın nhnı hep aynı mevzuda Adn nıısım1 Boı Mısırh kedınm bıze ytrleşmesi sırf tesadüi 7 mu detsin Sırf Mansura senın pan sıv mdan bahsetmen mı dersüı1* Bu meself" ' < "11 da dı'«ıin 1(ır" * mekteydı. Bu sefer itiraftan kaçnımadi' Doğfttsunu Istetsen ben de 5uphede>ım Dun K ızauncuk ıskelesmde Mansurun kar«»rna oık Dadı köHa lâ=fıV!l ıv^h )r D da Afrıka ofmvnlarınds aV arırufi iutune aba terlıkleriAi gı de ve baskıa önüride seğiften de« np İkl numaralı kırmızı psuerl eiı» delerındeîı fflevrtıstur. tarisinin tistufie de pamuklu bır« Ve Marrladadi, dürl gabah fafakkasını geçlrdıkten «onra etfafı ko tan once kalklnea, elde fefle* bed' laçana çıktı. Huvvıduf Sabrl ne* mrna Inmiî Nigâr Hanirnl» teflik mazındaa evvel kalkftr. « Bakali şu fpjui tek ' ırmug »zlerini taklben bütün kıyiyl buea& dolaşrnııtı îoza, öfömeeft bö mti?» HenOt gün fğarmannştı Bofada ğulmuş bodrumda yoklamadık detpaşüknna gelrnlşti. Bu valill İ6 etajefln bstOrırleki pembe shıu ru lık bırakmpmıştl. Ayak ltl§fi iüraf dadı boşaltıyor, iki rıisahh eyakta yakffak Nıgâr Hanımin tokinağıha kadar vazıhtı karşthkli durmusîar, •eyrediyol'.' iğildi: Ne arar bu kadlri bodfumda? lardı. « Büfad?n şıkrh&rnıg » Ne arar bu kadın bu evde' ArheriÇ meşırlaf 6a hsfiktilâdö S^lifÇıft kanadlı kaplnıH ikl <• 'n iakahların katmda? Geldıfinlfl et* di Işlemele'rı bırer janat esatlvül ğma yatmad n evvel, bır oek Ço tesi günü dadı bir yol yukarıyı Dadı bünların aıasında 'İİa* tsffk tabın korcundan Çektiğı meacl't ıp yoklamağa çıktığı «amarl, gölge tererrüata da rastlıyerdu. Usta bülığı Sârrhlştı el yerleştırmemlşH bu v&lbi^ri fe*U gibi o da peşinden bellrmişti «GÜ Otekı kapıyı da yokladı, öıek m zel li Araya rnuna=ebetsli şt^Mef de manzarayı bir de kuşbakişi soku?tttrrnu$tti. Mesell, fraitelüea de: seyredeyım > demışti. Hele bak LÂSTIK ÇİZME ÎZLÎ.Gİ iki şl f kitabı Blr derı ' ı hfaia rt Hie blrifiden îikmaml? • «Vellejri» okuyan göülerl, »Joni» içihde rnahlkür IVıt »ivıflafl Ce* Nıgâr Hnım evlerıne Verleşeh Anbeıbu k lfa akşamları kafayl lerın dolablarında, «çekmelelindeıı rablar tnefıdîller,,, MetıdiHef tekesi çektı fn ydı, sabahlei ıh uyartiftea eğ doıt gun oluyotdu Ve M ımc'uiı eldıvenlerül araeında . Dibi go zma sakızıru atar Paz^r «Irnak dort gecederkberı kuskııda cldıgu dolaşmıştı «.Şıfıt jonilerın'». Nıgâr ründü valizin İçiçe torb ya 9 ıkiil dolayuıle dun gece de bıraz ÎB2la ien, kapılpn hep böyle Ksıtıol al Hanım Mısırlı .. muı ikl çift teıllk d.kkatl çekii kaçırmıştı Sofrayj hazlrUrken ara tma almıştı. « Mısırlıiarla İsrail jan düşPembe, kadiie terliklea torbasın yerde <)ılâ verırl» dıye bir kaç Dfin gefee «pkftliştı» smâ, Adnafı manı, ayol1 Casus mu, hirSlî rnl, dan çıkarıp t>a*"\dl'inırı onüne *'iy kadeh konyak yttyartamlf, Sohfa > şojuğun» odasın» suzulmek içın uğursue mu bu kadın? du, dadı . öteki terllk «tftifıe el Adnanıh fakısına drtak olrnus, Ni değıl Çunky, dadı, Arinan çoı. ^un Hulfisa, Mamarladı, Nigâr MarHttı ttı, gâr hanım» Guleıe ald bıra şışe da kapı tokmakUrını aynı »pek aan kuşkulanivoı". Bılhassa uterinın dıplerinde k^ianl fı yürüt telle bağlıyordui Ağıfdl Torbasile SPİiadl! gursui mu suali Üstühd* ^İUtuyor mtî^tu En sonra da kefıdi (3isi dıŞ NigSr Hanım dun ^ede, 4Ö8«.in Olt?rna bif balık takıldi Addu Evienne ugursuzluk ge'iıme nefis yemeklere hürrnetsizlik ol dah hırsırlama çikıp bodftıme hıl netıjıgım, dedi. sıni" Çurktl «çapkın» kaduıın A 1 < masın diye ikl bardak i rsb çek sızlama inrhısti Matra 'adırlıh gf = Vef bsk l'iıi Stıntl bana' nana bak^'annı be^pf " \"n Hç kaçar tni gizli hareMPt^r Yok Ben buldum, oen aşa rrti'ti. lağım, E, bu sabah sakız ciğnemiyecek Koku almE, go me kabıhvetı gib genmsdığı ıçın de k&pllafda böyle ÎC*cfının tariıni (»ıTrarmalr lier^l HP na ramah rlpnıvprpk? AEZI Dek ııstme kabil >etı de flotmalıtı üs I tedbır. pazen entarig nıri etekleıinl düzeltti. Kueağında yef hail'ladl Son ra terlîği torbadan çıkardı. Kııinı» zı, topuksuz, seyihat terlikleriydi bunlar. Dadı, (çlerıni kueagirta iükeledi. Bir tekînin içinden, sarıîı tvt'dukIftrı kâgıdi rı paraiıyaıak tabanOa mermılerı dokuîdu Dokaz lane rherrnı .. Dadı, merm'lerden bir'ni elıre aldı Mtieevhef ffiüiyene e"Gr gıbı bır gSztönü kırpatsk baktl: Du bakalı, kahbrdai ı.eyn»i5 tmun ded»ı Son a ilâve etti1 Ş^tık Tabanjaîı pansivoıler El sfitasındadır tabıî, lâbsnı aşifteıiin . f Serinin geri kfclaıi kiMmlan iti raf etmcli gbzeldir. Fakat acaba yeni neslin edelmat ormanının htt pıırvacığı (e§kılerin telakkisine gö re) ku«ıırsu« mu? Meselâ ilk mısradaki ilk kelimeye belki de Hacet vok' derlerdi rahmetll üaiadlar. Çıınku «akşamın sehe» valıtin yoktur. geher vakti mbdha mahsustur. Haydi biı, aruxnn, he«•enin «orile doldurma kelime kullanmıştıki fakat »erbest mısracılar, bilhassa bu roraki doldurrdalara mejdan vermemek gave<ııle verin* leri, kafUeleri terkettıler Doğ^usu, gene şairin pek bceendlğl ve ikl defa tekrarladığı «sabahın Behef vaktinde» mısraınt bira» da «saba* hın galimera» ya bencetiyortıı. B'zl yerîştlren hocalar, eminim, bbvle dlveceklerdi. Gclelim ikınıi nıısraa... Buradakl beygir tabirine de tnh» metll üstadlar itiraz edeceklerdl şuphe >ok. Çünkü beyçiri, cer hay vanı, yük ha\vanı sa\arlardı. Öy« MEVLIDİ NEBEVÎ ledir de; araba bejgiri, sütçü b©y» Ufulu ıle dılhun olduğumuz gibi gibi. . Kugan çizmelerile, avcı aile büyüğumuz tüccardaa ceketiîe Ömer bir nevi Donkişot haline sokulmak istenseydi, gerçt Nuri Aziz Beler o başka>dı ama, eserio geri kısm vefatmın 40 mcı gdnu tnümmdaki ağıtlarda o hava yok... nasebetıle 28 mart 1955 pazarBi'âkis... tesi gunu ikındı namazını Halbuki, her millet lisan munamuteakıb Şışh Camıı Şenfın* kaşalarında şairlerinden dcliller de tanınmış hafızlar tarafıngosterıp: «O zat ovle demiş, demek dan Kur'anı Kenm ve Mevlıdı ki mutlaka ovledır'» hükraune vaNebevî okunacağından akranr. Nitekim ben de, şu «avcı avba, dost ve din kardoşlerımıcu» keümesinin genc şair tarafınzın teşrıflerı nea olunur dan ( 1 ) ile mi, (u) ile mi yazıldıBeler Ailesi ğına kadar diKkat etmek, istihaleyl o sekitde tesbit etmek istijordurn. TESEKKÜR Eskiler bu kelımeyi (avcu) kaMUzmın bi' ıltıhab hallnl alarak «Ik bul ederlerdi. Gecen gun bir takasık »ataga dü^uren çok ırl bademcikle nın adını da (avcu) okudum. rimi bövuk bir dıkkat ve hazakatle Necati Cumalı «avcı» jazmıA, amehvat ederek bem bu derdtten kurtarrt Istanbul Işçı Sıgortaları Sultanah binacnalejh ,, diyecektım ama, med hastanesı Kulak Boğaz Burun bu yeni şirin dil bahsini sanat bahsi müteha^ısı drSerll Dr Savın derece<inde ciddiye alıp almadıİLHAMİ İLBAŞ'a ğından şuphelendim kendisini şa* ve buhın tedavım muddetınce çok ya hidlcr lı^leiıııden lildim. kın alâka ve ihılnıamlarını esırgemıGtırelliçine orman guzel . Gelyen kıvmuiîi B5i«tanı Dr. HÜ8EYİN OÜLTEKİN'e gelelım ağaclar Adanın çamları gıbl ve varltelerini benimsıyerek çalışan azbuçuk hastahklı mı acaba?... Nihastane hastabakıeı ve persatıelıne aıe tekim bır çok hikâyelerde ve ban netl ieşehktlr edetim romrnlarda da ko>lu ağzile muhaLinctip Operatarü vereleri ko\luve okuvorlarmış! v* Cevad Ideko koylıi: «Biz boyle mi konuşuruz? > di\ e lâhavle çekivormu$. Y'ani operet kdvlusıi . Eyrahlat TESEKKÜR o'sun . Li«an gibi, orf ve âdet tabüyUgümOa HALtL RECAİ ÖĞDEVİN'in j rifi de ona gore ise meseledir .. Bına raçmen .. ııfulU llsprlı.e uzstttan yakından i Buna rağmen elbette orman yelelefek eeaaEc* tnerasimlrie Iştırek I eden duamııda bulunan, mektub| tiştirmek m^kul ve makbuldür. TB telgraf gSndererek veya Tek ko'den ve tek üslubda blr edealâka gOstererpk Sederlmlzi bi\at varHtmnk eavreti de makul flort ve vakınlafımızın kftffesine I ayrı ayrı teşekküre lmkân bulama j ve m»kbuldıır Ve ohırdu1 Orrnatt üığımıacian her blrlne sayıa ga'e.el h?«itplıksi7 ola> dı, ^iir ve romomtı nl« Vasıtaslle şUkfanlapımı»! arz ede | tem»'i s ıHanı ola» dı Olaydı âh e ola>dı, yâr b6de dolduraydl... MefhiîTiun Befikası Dametlftn Bvlât ve torunları MEVLİD IIAMRA ÖZAV.n Sevgill ttHnemiJ ve büyükatmemle. IHerhüm oeıc'men Alurted Mıültar BETIJI h reml vefaljr.ın 40 Ihcil s ıııUİ'e te3adüf eâm 27 tnari bugünkü pazat gH«y bSle nFimozını miıleakıb Ka'iıköJ' O'tnarlaga Catnıl ieflfrtrte Ke*8fltkİ9t MuiJrluSU Başlhıafnı riaeı HafK Kuaret Yeşılçajia İJtlrtkU» Haeı H fır AOaurraln an hendekil Maeı Baflf Ha"an Akkıış Hafi» Z"kl Âltın Hafıı Rsad OMpHpli Haf'i All CnisM Haf!« tsnıall Driıı Mafı» Rauf S»nses Hatız Huspvın Kucuk ve iHhı Fa ıhlı kardeşleroen Kur'anı KeHoı vc M»\'ıd feıfiâ) efllleptktıt Itenrtfslrıi sevenlerm V> arru etlen» 'erin tejrlfleri rıea altıtiur ÇncuVinn ve Torunlarr I trtanbul Hemstrıler Cemlyetl Beleıllve ıle yatjtıgı ışbırl â' arasında «aypıs!2 ve şehrı kirleten hem'serl ve müeisesplerln adre^lerme mektublar gondererek, dikkatlerlni çekme|e bajla \e şehri kirietenlere IHekttıb gönderilijor 19 »eruıt; Setıeıtk Altı iyiıt 91ı ıvlık kiirtı?t*r rı>rkive Hdrt L.ITS KJ UTB K» asse 11 ııti «Mi « • M * 14» «Mıeıtılzt *nn< RMt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog