Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

AKSARAY Ajansımız Harikulâde açılış hediyelerini takdime devam etmektedir. DOGÜBANK 3Ö ancD nl sayı 11.014 umhuri KURUCUSU: YUNUS NADf Telgrıf ve mefctub adresi: Cumhuriyet tatanbul Post» Kvrtusu tsfrabul No 248 Telefonlar: Umumi Santral No. sı: 24298. Yazi Igleri 24299. Matbaa 24290 CALDWELL RAK RETİ Pazar 27 Mart 1955 romancısının en anlarından biri olan evi tarafından Büe 2 lira fiatla ya Türkiye Suriye Hududunda Dün Bir Hâdise Oldu Evvelâ 2, az sonra da 4 Suriye uçağı hududumuzdan içeri girdiler Hükumetimiz, Suriyeye bir protesto notası verdi Suri^enin Ankara EIçisi Hariciye Vekâletine davet edildi, kendisine verilen notada bu gibi hâdiselerin tekerrür etmemesi kat'î bir ifade ile bildirildi Ankara 26 (Telefonla) Bugün öğleden evvel Türkiye Suriye hududunda bir hâdise olmuş ve Mardine bağlı Derbesıye üzerınien evvelâ iki ve bıraz sonra da 4 Suriye uçağı hududumuzdan içeri gir mişler ve Derbesiye havalisinde bir müddet dolaştıktan sonra tekrar geldikleri istikamette gerı dönmüş lerdir. Uçaklardan ilk ikisi saat 10 a doğru hududumuzu geçmış ve bınz cevelândan sonra geri drinmüşlerdır. Bir müddet sonra da uzaktan Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Başvekil Yeşilköy hava alanmda Vekillerle bir arada İyi Niyet ve Sabır aşbakan sayuı Menderesin Izmir nutkundan son ^^ ra tath ümid renklerine bürünen partilerarası münasebetler tıfku, şimdilik bir duraklama devri geçirmektedir. Bcsmî organlar henüz karşı karşıya geçip rejim konusu iİ7erinde konuşmaya başlamamışlardır. Demokratik norraal yaşayis düzenini yurdumuzda gelişmekten alıkoyan sebeblere dair taraflar her hangi bir açık tartrçmaya girişmemişler, davaya beraberce bir çözihn yolu »ramamış.lardır. Bu arada muhalefete başlıca iki eereyanm hâkim olduğuna göıüBiesi için Başbakana vakit ve imk'ân btrakmak. o zamana kadar sabırla beklemek lâzımdır. 2 mayıstan sonra yürürlüğe giren kanuniar taten 19501954 yıllan arasındaki TürkiyeSurive hududunda güriiltülii tartışma havasına meydan vermemektedir. Ferdlere aid hakukî güvenlik şartlan son derece kısılmıstır. Hapisaneyi göze almadıkra sert bir muhalefet politiIrası eiitmcğe imkân kalmamıştır. O halde yavaştan aimak, yahud da susup oturmak en akıliıca bir iştir. Mııhalefete hâkim olan öteki cereyana gore ise. susup oturmak tmıhalefeti yavas yavaş ve için icin söndurmekten haşka bir nptic vermnecektir. Eğer susmaktan başka bir şey vapılamıvacaksa. muhalefet partilerini kapatmak ve kapıları kilidleyip anahtarları hıikumete tesKm etmek daha doğru olıır. O ana kadar da hâkim teminatı. basın hürriyeti ve esit muaŞam 26 (aa.) Bazı gazetelerin, mele pihi ana davaiar iizerinde diTurkiye ile Suriye arasındaki gerrenmek suretile, muhalefet, yorulginüği izale için Lübnanın aracılık madan vazifesini başarmaya çahşyapmakta ve müsaid neticeler elde malıdır. etmekte olduklannı yazmalan üzeBize kalırsa her iki cereyanın ta ime Suriye Hariciye Vekâleti bir raflıları da viizdeyüz haklı sayı açık'amada buhınmuştur. Iam»7İar Başbakanın Izmir nutkunSuriye Hariciye Vekâletinin bu da öne surdüğü vaidlerin gerçek sabah neşrettiği bir tebliğde şöyle lesmesi icin. bir miiddet beklemek aenılrnektedir: elbette lâ/ımdır. Fakat bu bekle«Suriye Hariciye Vekâleti bu yisin pa^sif bir karakter taşıması kardeşçe müracaati takdir etmskle bizre şart degiidir. Rejimi. \urdumuzda normalleştirmek uğruna kanun volile alınması gereken f^dbirler etnfında muhalefet. jüsıındükleıini haika \e iktidara hir bir anlatmah. hu tedhirler alındüı takdirde 1950 1954 yıllan arasındaki sorumsu7İuk ve anarşi havası nın bir daha yurdumU7a musallat olmn'rağını ispat edpbilmelidir. İkinci cereyan taraflılarının korku>u bizce yersizdir. Muhalefetin >as»ması veya kuvvetlenmesj için nıııtlaka sert tenkid yapma\a ihti>aç yoktur. Muhalefetin kuvvetlenmesi. tenkidlerin su veya bu tonla ifadp edilmelerinden 7İyade h'Ik tarafından benimsenmelerine, yani gerçek bir ihtiyacı karşılamalarına bağlıdır. 1950 54 devresi bovunra muhalefet biıtiin demokratik hakları bol bol kullanmak imkânını buluvor. en sert hiicum politikasını istediği gibi jüriitebilivordu. Fakat bu sert politikanın davandıeı realite pek /a\ıffı. O viİ7dpndir ki. sert hikunıla' mu halefete bir şe\ kazandıramadı. Arhnv NADİR NADİ 9n ? Fv S te flinis «Ada» uçagının atlattığı tehüke r Aydında Başvekil dün Izmirden uçakla şehrimize geldi H.P. Hler tarafından şerefine verilen ziyafette konuşan Menderes: «Iç ve dış politikada muvaffak olmak istiyenbir ıktidarm muhalefetle işbirliğini en vatanperverane v e en akıllıca hareket telâkki etmek icab eder» dedi Başvekil Adnan Menderes, dun saat 18.20 de uçakla İrmirden şehrimize gelmıştir. Başvekille birlikte Adlive Vekili Osman Şevki Çiçekdağ, Mılli Mü Suriyede Tttrkiyeye karşı düşmanlık artıyor beıaber, bu hükumetin mümessiline boyle bir aracıhğa luzum olmadığını bıldirmiştir Binaenaleyh Suriye hükumeti böyle bir teşebbusü asılsız addetmektedir» Bu açıklama evvelki gün Lübr.an miimessili tarafından vaki teklif ile ilşilidir. Aleyhimizde nümayişler Şamda Türkiye aleyhinde nümayişler devam etmektedir. Lise ta Arkası Sa. 3, Sü 6 da uçakların topraklarımıza girdikieri mevkii gosterir harita I aıııİı !•>>'•' '' y ı ııı r Devlet Havayollan, aruanm mühim olmaıiığını. uçağın tam revizyona girmesi için daha 1000 saat ralışmast gerektiğini söyKiyor Ankara 26 (Telefonla) Dün Izmirden saat 1530 da Ankaraya hareket eden Devlet Havayollan Ada uçağmın bir motöründe husule gelen arıza yüzünden, tek motörle geriye döndüğü ve tekrar Cumaovası hava alanına indiği bildirilmişti. Sa. 7. Sü 6 da Lübnanın arabuluculuğunu reddeden Şam hiikumeti aleyhimizde gösteriler tertib ediyor Lübnan Suç Cumhurreisi 1 nisanda eeüyor Hususî bir ucakla gelecek olan dost Devlet Reisi hududumuzda bir hava filomuz tarafından karşılanacak Ankara, 26 (a.a.) Lübnan Reisicumhuru Ekselâns Kâmil Şemun ve refıkalan, Reisicumhurumuz Celâl Bayarın vâki davetine icabetle refakatlerinde Başvekil Ekselâns Sami El Sulh. Riysseticumhur U mumi Kâtibi Büyük Elçi Roz Haymarî, Lübnanın Ankara Büyük EIçisi İbrahim El Ahdab, Başvekâlet Umum Müdürü Nâzım Akarî. Eınniyet Umum Müdürü Emir Ferid Şahab. Matbuat ve İstihbarat U mum Müdürü Halim Abu İzzedd n, sabık elçilerden Nikolas Bustrof, Matbuat Sendikası Reisi Robert Abela, Riyaseticumhur yâveri üsteğmen Selım Derviş; yarbay Gadd?s la Bâki ve Bavan Şem'unun maiyetine memur Bayan Farjealla ol Arkası Sa 7. Sü 3 te Bir Eczacı Okulu öğrencisi kilosu 60 bin liradan kokain satarken yakalandı Hurda demirlerden üstiî yakalanan öğrencinin ortağınm evinde de mühim miktarda kaçak eşya bulundu Eczacı okulu talebelerinden FikEmniyet 2 nci Şube Kaçakçılık Masası memurları kokain satan bir ret isminde Diyarbakırlı bir gencia eczacı okulu talebesini suçüstü kokain sattığrnı haber alan kaçakyakalamışlar, külliyftli miktarda çılık masası memurlan, Fikretle te Arîcast Sa. 7, Sü. 6 da kokain ele geçirmişlerdir. vekâlet Musteşarı Ahmed Sallö Korur ve 10 kadar mebus da gelmiştir. Baş\ekil, Adlive Vekili ve beraberlerindeki mebu?lar, kendüerıni karşıhyan Vali Gokay, Emniyet Müdürü ve partililerle birlikte. ikametlerine tahsis edılen otele ınmişler, Millî Müdafaa Vekili Ethem Menderes ve Başvekâlet Musteşan A. Salih Korur, kısa bir is tirahati müteakıb uçakla Ankaraya gitmişlerdir. Avrıca, dün saat 18 45 te DevVEREM SAVAŞ DERNEĞİNİN KONGRESÎ tstenbul Verem Savaş let Vekili Mükerrem Sarol ve NaDerneğinin yıllık kongresi dün yapılmısbr. Resim, kongrede bulu fıa Vekili Kemal Zeytınoğlu, u nanlan gösterm«ktedir. Tsfsilât, üdnci sahifededir. çakla Ankaradan gebnişlerdir. Aydında, Halk Partililerin. Başvekil şerefine verdiği riyafet Başvekil Adnan Menderes, dün Aydında, Halk Partililer tarafın Arkası Sa. 7. Sü. 1 de geniş ölçiide faydalanılacak Kurulması kararlaşan 2 milyon lira sermayeli bir şirket, sahilleriınizdeki batık gemfleri çıkartacak Ankara 26 (Telefonla) Bılindıği üzere memleketimizin muhtelıf bölgelerinde, başta demir ve çelik sanayii olmak üzere demir hur dasına geniş ölçüde flıtiyacı olaa tesisler ve dolayısüe hurda alıcılan mevcuddur. Ancak yurdun hemen her bölgesinde tahassul eden hurdalar ve bu arada sahillenmizdeki batıklar daiuldeki bu ihtiyae Bahiblerinin istıfadesine en, Ordtt takımı bugün İtalya ile karşılaşıyor Maçı saat 1430 dan itibaren Roma Radyosu naklen verecek Kokain satarken \ akalanan Fikret (Arkası Sa 7 Su. 4 te) BUGUN Türkiyeye gönderilen uçaklar Uçaklar. S500 millik bir uçuş yaparak Kanadadan Türkiyeye varacak Edremitte volfram bulundu Yapılan tahliller, bulunan madenin Uludağdakinden daha kıymetli olduğunu gösterdi Bahkesir 26 (Telefonla) Edremıdın Kazdağmda dunyamn en kıy meth madenlerınden volfram cevheri bulunmuş ve ruhsatı almmış ] tır. Madeni bulan, Edremidin müteşebbıs genclerınden eczacı Muhsin Bilen, madeni Almanyada tahlil ve içmde yüzde 7 miktannda l volfram cevhcıi bulunduğunu ra ' Afuvezzjden /steyiniz.J "ATOM İNFILÂKI adamları Nevada dirler. Yukarıdakı bulut ve tatbıkata Montreal (Kanada) 26 (A.P.) 16 eded sabrejet uçağı, 3500 mıilik bir uçuş yaparak Avrupdaki NA Birlpşik Amerika askerî oksperleri ve ilim TO hava kuvvetlerine ıltihak et colunde atom tecriıbelerine devam etmekte mek Ü7ere dün buradan hareket etresimde. son atom infilâkında husule gelen miştir. Arkası Sa. 3, Sü. 7 de ıştırak edea askerler görülmektedır. Arkası Sa. 3, Sü. 7 de 1 jafitığımu raajta, Kadrinin attığı li^üncü golümüz
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog