Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

Harikulâde hediyelerile AKSARAY AJANSI Hizmetinizde DOĞUBANK 36 ancB fil sayı 11.013 u m h u r i yet KlJRUCUSUrTUNUS NADf v Ttlgrmf T« mektab «dresi: Cumhuriyet trtanbul Posts Kuturo tsianbd rTo 248 Tslefonlar: Umuml Santral No. n: 24298. ¥an Iglerl 24299. Matbaa 24290 ERNEST HEMİNGWAY DE D0GAR Cumartesî 26 Mart 1955 Bu Eenex~&obel mitkâfatım alan büyük Amerikao fomancısinm ilk savaşertesi Paristeki' âvarelik hayatını anlatan meşhur ^SspaŞnı Yarlik Yayınevince 2 IJÜtı flatla^ayılanmıstır. Hakikatleri iahrif eden son Suriye tebliğine cevab ((Şamda neşredilen teblîğ, Suriyelileri Türkiyeye karşı kışkırtmak maksadını güdüyor» Hükumet sözcünuz diyor ki: "Hükümranlık ve istiklâl demek başkalarım vc kendi mîUetiııi zarara sokmak hakkına nalik olmak demek değildir,, Askerî Şuranın kararları Bugün Yedek Subay Kannnu tasansının müzakeresine başlanması muhtemel Ankara 25, (Telefonla) Öğren diğımize göre bugüne kadar yaptığı toplantılarda Personel Kanunu tasansının müzakerelerini tamamlamış olan Yüksek Askeri Şura bugün Mılli Savunma teşkilâtımızda mühim bir boşluk dolduracak olan «idarî istışarî kurul» un teşkiline ka rar vermiştir. İdart İstişarî Kurulunda gerek memleket içinde ve gerekse memleket dışında bulunan fen ve ilim adamlarınm bilgilerinden Istif edılecektir. Arkan Sa 6. Sü. 5 t« Bir «idarî İstişarî Kunıl» teşkil edilecek Lise Yeni imtihan esaslarmm metni bitîrme ve olgunltık imtihanlarının yerini Ankara. 25 (Telefonla) Olgun luk imtihanlarının kalaırılması ve yeni imtihan şekillermde v^pıian tadiller hakkında Maanf VPVIIS Celâl Yardımcının vernıiı beysnatl bir kaç gün evvel bii iirmiştık. İmtihan şekilleri hususunda t^sbıt edilmiş olan es^slar bir kîç gune kadar Vekâletın Tebl âleı Dergisin de neşredilecektir. Talım ve teıbıye heyeti tarafından tesbit edilen. Vekıller Usdi kından geçen ve Teb'ıc'er Dergi sınde neşredılecek olan bu esaslann tam metnini bildir'voıuı: De\let lise imtihınlati!e ilgili esaslar ve iîahhr 1 195455 ders vıhndan iti Arkası Sa 6. Sü. 3 te alan (Devlet Lise imtihanı) esasları bir kaç güne kadar Maarif Tebliğler Dergisinde neşrolunacak Hayırlı İşler •> ki. üç gün oluyor, memleketin II ekonomik kalkmması yolunU da firişilen seri hab'nde biiyük hamlelerden birine daha ba?landı; Gediı barajımn da merasimle temeli atıldı. Bir kaç yıldır inceden inceye hesablan yapılan bu baraj, üç yıl sonra Umamlandığı zaman Ege bölgesine yeni bir Belâmet ve enerji kaynağı olacak, çok geniş bir «laıı<U toprağı sar layacak, sellere karçı koroyatak, ayrıca endüstri tesislerini ve halkı bol elektrige kavuşruracaktır. Yalnız bu baraj sayesinde Türkiyede nufus baştna düşen eJektrik gu cü, yılda 8 kilovat saatlik bir artış gösterecektir. Bu yüzden elde •deceğimiz maddi kaıanç, bara> ve tesislerine üç yıl içinde yapacağımız masraflan bir buçuk yılda ödeyecek kadar büyük olacaktır. Bunlar tahmin değil, ihtısas sahibi mühendislerin uzun boylu çalışıp ortaya çıkardıklan kesin hesablardır. Ankara 25 (Telefonla) Hükumetimizin iade ettiği Suriye notası meselesile alâkalı olarak Suriye İstihbarat Nezaretinin 22 mart aksamı neşrettiği teblig hakkında yetkili bir hükumet sözcümüz beyanatta bulunarak demiştir ki: « Suriye İstihbarat Nezaretinin neşret tiği tebliğ. hic süphe yok ki, Suriye hükümetini Turkiye hükumetinin haksız ve yersiz tazyikle. rine ve müdahalelerine maruz kalmıs gibi göstererek bilhassa Suriyç efkârı umumiyesinı Türkiyeye kargı kışkırtmak maksadmı jfütmektedir. Arkast Sa 6, Sü 6 d* Rusyanın, Doğu Almanyadaki askerî hazırlığı Londra 25 (a.a.) News Chro nicle gazetesinin Berlin muhabirinin bildirdiğin» göre, Doğu Almanyada askeri hazırhklar için gizli bir plân hazırlanmıştır. Bu plân, genclerin süratle askere alınmalaruu v* ihtiyaç halinde 24 saat Açkast Sa. 6, Sü. 2 de Gene İzmirden havalandıktan sonra ârııa yapıp t;eri dönen bir yolcu uçajhmn motörü meydanda tamir edilirken Bir yolcu uçağımız havada ârıza vaptı Mebuslan İzmirden Ankaraya götürcn uçak yolda motörü sakatlandığindan geri döndü. pilotun mahareti büyük bir fadayı önledi zünden geri dönmeye mecbur kalmı»tır. Pilotun nıehareti •« soğukkanhhgi muhtemel bir faciayı önlemi| ve uçak galimen yere inmiştlr. YoleuUr böyflk bir telgj ve heyecan geçırmiflerdir. Türk Italyan ordu macı yarın yapılıyor Roma 25 (HUSÜSÎ surette »önderdı|imiz arkadaşımız Nuvan Yiğit bildirivor) Bugün Türk ordu takımı San Paolo stadvomunda antrenman vaptı. Sâimin ayağındaki arıza henüz gecmedi. Eğer bu anza geçerse pazar günü Italyan ordu ta kımı karşısma biz de şdyle çıkacağız: Seyfi Rıdvan, Nedim M'içtafa. Saim. Rober Kadri, Ssbahaddin, AIi, Burhan. Nu=ret İtalyanlar Mısır ile berabere kalan kadroyu muhafaza ermek^edir, ler. Yarın biîimkiler" istırahat edeceklerdir. Şampiyonluk ümidi henüz kaybolmamıştır. Fakat bunun için de bizim İtalvavı yenmemiz ve Mısınn da Hollandava venilmesidir. Birinci olmadığımız takdirde takım pagartesiye dönecektirGenç millî takımımız ise gelecek ayın dördünde btırada beklenmektedir. Evvelki sene yapıbuı Sabık Kr«l Fakat bizi aaü metnnun eden nok •jtarTürtt V»taM<ia»l«rif ««tmrfmı yurdıunuzdaki ekonomik kalkıntna hamlelerine gösterilen yakın ve gıcak ilgidir. Gediz barajıaın temelatma törenine oralı C.H.P. teçckkulleri de katılmış, bu vesile ile C.H.P. yapılan baştanbaşa donatılmıştır. Politik inanç aynmları gozetmeksizin halkımızın bu gibi teşebbüsleri yürckten benimsemesi. ekonomik kalkınma davamın başarıya ulaştıracak en kuvvetli desteklerden biridir. Geri kalmı^ milletler sırasından kurtulup ileri Brüksel 25 (a a ) Belçika hü polis ve jandarmanın adeta harb ve medeni milletler sırasına kavuşmamız gerektiğine Türk vatandaşı kumetinin, katolik dinî teşekkul ihtımalıne karşı hazır bekletilmeinanıyor. Bu uğurda hukumetin te îlerı tarafmdan ıdare edilen okulla lerine» muadıldir. Katohk ünivergebbııs ustüne tesebbiise gecmesini ra karşı aldığı durum üzerine Bra site merkezi Louvain jandarma bant vilâyetinde meydana gelen kuvvetleri tarafından işgal edilmış istiyor ve ne yapılırsa az bularak huzursuzluk devam etmektedir. Bu tir. Dün Louvain, Mons ve Na«daha. daha!» diyor. Bir memlevilâvette henüz sıkı yönetim ılân murs'da katolik ve sosyalist talebe kette ekonomik kalkınma politikaedılmemişse de. gerek Brüksel besının hi7İı adımlarla > ıııutiılehil ledıye başkanının ve gerekse Bra ler arasında, vahim olmıyan hâdınıesi için bundan daha kuvvetli bir bant valisinin aldıklan tedbirler seler cereyan etmiştir. Gand'da ya Arkası Sa. 3, Sü 2 de destek tasavvur olunabilir mi? Halbuki eirişilen hamlelerin henıız mejva vermeğe başlamadığı bir devirde yaşı>oruz Ekonomik k?lkınma davamızın en nazik \ıl]arında>ız. Milyarlarca liralık yafırım yapılmıs. fakat bunların neticesi daha alınamamıstır. Her yerde «onsuz hir gayretle çalısılıyor. Sıırada bir braj. burada bir başOyunculara ve hakem lere hakaretâmiz sözler ks barai. orada liman. beride bir fahrika. hepsi heniiz vapıın halir<söyliyenler, seyirciler arasına yerleştirilecek sivil <*e. Buıalara oluktan hoşaltır jribi polisler tarafından yakalanacak ve haklarında durmaksi7in para doküvoruz. Sıkintımızın hpşlıca sebeblerinden bitakibat yapılacak ri de şüpheMz budur. Bunıınla beraber, ekonomi hilginlerinin • bii Futbol kulublerı temsilcileri, dün yüme krizi.. dije adlanılı, Hıkları saat 15,30 da Vılâyette Vali Prof. bahçe Galatasaray maçından son su dunımun gecici oldujııra geniş Gokayın riyasetınde bir toplantı ra tehaddüs eden vaziyet teessürle mütalea edılmiş, bundan böyle bu h'lk kütleleri inanıyor. Vatandaş yapmışlardır. gibi hâdiselere meydan vermemek n. vatırım ralıs'na^ları ilcrBeden Terbiyesi Bölge Başkanı için alınan ve alınması gereken dp temeli atılan tesUİT birer Said Salâhaddin ve Emniyet Mü tedbirler üzerınde durulmuştur. biıpr islempğe acrldıeı »aman. <,iındur muavıni Orhan Eyüboğlunun Stadlara ve spor sarayına davul, d'ki mev7İi sıkın(ıl=rın da kı«.a 7aiştirak ettiği toplantıda. Fener Arkası Sa 3, SU. 8 de ttinnrfii ar^'aoFicın! ve ortada;ı kal ksrafmı dufünüyor. Bövle dü^iınen ratanda^laıın i>i rmetine hakarak hükumet bundan kerrdine hir iftihar p»vı .ıkarmakta haklıdır. Biz. Demokrat Paıti iktidarından. hükumete güvenen vatandası haval kırıklığına ıığratmam°k icin. her gün artan h»r dBvkatle çahsmasını ve geçici dediğimiz sıkmhları da biran önce giderme çarelerini arayıp bulmasını bekleriz. Belcikada sıkı yönetim edilmek üzere Hukumetin güttüğü egitim siyaseti 3dizünden gerginlik artıyor Adnan MenderesHüseyin Cahid miilâkatı Başvekil, Yalrının pöriişme ivteğini kabul etti, mülâkat pazartesiye şehrimizde olacak Ankara 25 (Telefonla) Haber verıldığine gore H Cahit Yalçın'ın görüşme isteğini Başvekil Adnan Menderes kabul etmiştir. Görüşme İstanbulda ve muhtemelen pazartesi veya salı günü ola caktır. Diğer taraftan H. Cahit Yalçın'ın Başvekille görüştüten sonra yazı hayatına dönup dönmıyeceği hususunda bir karara varacağı geçenler de gazetelerde çıkmıştır . H. Cahit bu haberi yarınki «Halk çı» gazetesinde tekzio etmekte ve, «Ben yalnız Sayın Başvekille görüşmek istedım. böyle ültimaton Arkav Sa 6. Sü 7 de Izmir 25 (Telefonla) Bugün Anktraya hareket eden ve içinde Gediz Barajımn açılıs törenine katılan mebuslann bulundugu D. H. Y. nın Ada isimli yolcu tayymreai havalandtktan bir müddet •anr*f yıl ber«ber yJlşârfıkfan sonra motöründe husule gelen ânz« yüfeçen sene gecekondu yüzünden birbirinden ayrılan kanknca, aynı çah atında yatıvor ve ikide bir mahkemelik olu>orlardı Bir adam eski karısını keserle Emniyet Müdiirlügünde dün bir keşif yapıldı! Keşfe sebeb bir esrar kaçakçıhğı davasının suçliısu tarafından Emniyette dövüldüğü hakkında ileri sürükm iddia ve bir şahidin bunu gözlerile gördüğü yolundaki ifadesidır Stadlarda nümayişleri önleyici tedbirler Şehrimij! asljy» 3 üncü cez« mahkemesi bir hususun aydınlanması için emniyet müdürlüğünde bir keşıf yapmıştır. Bu keşifte, mah keme reisi ile Müddeiumumî muavıni Muzaffer Erkol ve biliffcişi avukat Kaya Alphayır bulunmuşlardır. Keşfi gerektiren dava şudur: 1953 senesinde emniyet 2 nci şube kaçakçılık masası memurlan tarafından Beyazıdda Hasanpaşa fı Türk Katil İsmail Çalık (Yazısı 6 ncı sahifemizde) Ocaklarımn rını arkasında bir eroin ımalâthanesi meydana çıkarılmış, Hüseyin Nar, Said Kobal, Topal Şükrü ve Mültecilere yardım teşkilâiki kadın eroinci suçustü yakalanmıştır. O zaman mahkemeye veritından Mr. Hughes len ve 1 sene hapse, 2 sene müdşehrimize geldi detle de sürgün cezasına mahkura edilen maznunlardan Said Kobal, Ev\elki gece geç vakit uçakla Müddeiumumiliğe bir dilekçe ile şehrimize gelen Bırleşik Amerika müracaat ederek 2 nci şube kaçak Mültecüere yardım programının Arkas\ Sa. 3, Sü. 6 d« Frankfurttaki Koordinasyon Büro«u Müdür Vekili Mr. Eric Mr. Hug hes, «Hürriyeri seçen mültecUere ne kadar yardım eder ve iyi dav ranırsak, demirperde gerisindekl milletlerin hür dünyava olan 1nançlan o nisbette sarsılmıyacaktır» demiştir. Arkası Sa 3. Sü 3 te Türkiyede 250 var Yüdönünıü Adnan Menderes diîn Aydına gitti Aydm: 25, (a.a.) Başvekil Ad nan Menderes bugün saat 12.30'da Izmir'den otomobille Aydın'a gelmiş, büyük tezahürle karşılanmıştır. Arknsı Sa fi. Sü 7 âe Cumhur Reisliği için Gölcükte bir Beyendin mi hoca? Diyanet İşleri Reisliğinin yaptığı söylenen bir tamim, günl<rrd\r basını meşgul edıyor. Reislik, kendi datresinde çahşan kadın memurla nn işe gehrken başlarmda bir örtü bulundurmalarınt Dünkü toplantıda biîdirmij. Diyanet İşleri Reisi, bu mevzuda kendisine Türk Ocaklarımn 44 üncü kurubaşvuran muhabirlere şakaluş yıldönümü dün saat 17 de lcutlaşmakla mvkabeJe edıyor lanmıştır. ve bir tiirîü resmî bir tekIstanbul Türk Ocağı salonlarmda zibe yanaşmıyor. Reisliğin böyle bir tamim yollamış olmasına, yollıyabilmesine ihtimal vermeyiz. Bızim ten kid edeceğimiz nokta o değil de bu kadar ciddi bir mevzuda meselenin şaka ile idare edilmeğe çahşılmas\, her n* tebebden ise tefcztbden kaçınılmasıdır. Ankaradan 24 tarihile oldığımız bir mektubda: yat yapılıyor tzmit 25 (Telefonla) Golcükteki tezgâhlarda Cumhur Reisliği için inşa edilmekte olan «Umur» isimli yatın inşaaü sona ermek üzeredır. Savaronanm okul gemisi yapılması dolayısıle Rıyaseticumhura aid bir yata ihtiyaç hasıl olmuş ve bu yatın^ memleketımızde mşası haztr bulunanlar yapılan bu toplantıda Vali Gökay kararlaştınhrak oUmuro bir sene ve kalabalık bir davetlı grupu ha evvel tezgâha konmuştu zır bulunmuştur. Yatın makine aksamı Almanya Arkası Sa. 5. Sü. 2 de dan getirtilmiştır. Dünkü Yerli Nalı Defilesi NADht NADİ Bir Kaymakam basından sopa ile yaralandı Mardin 25 fTelefonla) Gece geç vakıt evıne donmekte olan Ssvur KajTnakamı Refik Tarhanoğlu basına sopa ile vurulmak suretile ağır supette yaralanmış ve kendijlnı kaybetmiştir. «Artık sen çok oluyorsunî diyerek kavmakamın başına sopa ile vuran 18 yaşırda Ahnıed Ayaz oldufru ar.laşılmif ve fırarinin takibme geçılmiştir. Vali Te Vilâyet jaadd.tra komuUaı h*tiise yerine gitmişlcrdiı. «Bu d»h» l»ln başlangıcıdır. Bunun arkasl gelecek. Softalar çalı tajlıyorlar. Buaa medrc** kumazlıgı dnler.a fifinku defiledeıı iki gorünüf (Yiiist 3 dnçü sahifemizde) sözlerinden sonra alâkastılıklarından dolayı gazetecile re çatıhyor. Bu, memleket münevveri nin sesidir ve tnktldb esnslarile alâkalı mevzularda lâübaliliğe tahammül etmediğmi göstenyor. İşi alaya almanın sonunu beğendın mi hoca? Çatüan biziz ama, tevcih edilen *ıfat bize aıd değil! * * * TA2ISO..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog