Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

FUZUL1DIVÂNI Abdulbaki Golpınarlı 1079 da Necef'te jazılmış olan divan nüshası esas tutularak daha sonra basılan iıusha farkları gosterılmiş, arapça, farsça metinlerın aynea tercümeleri yapılmıştır. Eserin başında büyük şairin gahsiyeti hakkmda mufassal bir önsöz de mevcuddur. Fiatı cildli 10 liradır INKILÂP KITABEVI 30 tınco yıl sayı 11.012 u m h u r i yet KLTRUCUSU: Y U N U S NADİ Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu tstanbul No 248 Telefonlar: Umuml Santral No. a: 24298. Yazı Iglert 24299. Matbaa 24290 Prof. Pr. F. H ° FF Frankfurt Uni Ir Hast. Kliniği Dırektorü tC HASTAUKLAR TEDA Çeviren: Prof. Dr Sadi Kuşe kâğıd Luks cıld Fiatı 25 Lira Neşr ISMAIL AKGÜN MUE Cağaloğlu Ista Cuma 25 Mart 1955 Bunlar Malîyeye devredilirken C.HP. mümessilleri evrakın Nakil vasıtası sahiblerinden her ay trafik resmi alınacak her türlü tetkik ve müdahaleden uzak tutulmasını istediler, Motörlü vasıtalar en geç muayeneye tâbi fakat mahkeme bu kararın hükumete aid olduğunu bildirdi tutulacak, nizamnamenin 4ayda bir yolculara kazalar şoförlere, % Atatürke aid kasalardaki Karayolları traf evrak ve eşyanın listesi nizamnamesi çıktı ve cezalara aid hükümleri Ankpra 24. (Telefonla) 6085 sayılı kanunun 75 nci maddesine istinaden hazırlanan ve Devlet Şurasınca tetkik edılmiş bulunan 10 bolumden ibaret «Karayolları Trafık Ni?nmnamesi» bugünkü Resmi Gazetede yayırılanmıştır. Diğer kasalardaki şahsî esya ve verilmiş hediyelerin kıymeti 5 milyotı tahmin ediliyor, bunlar arasında Lâtife Hanıma aid nişan yüzüğü bulunduğn gibî İran Şahının hediyesi yarıra milyon değerindeki pırlantalı kılıç da var 'Ankara 24 (Ecved Güresin telefonla bıldıriyor) Geçen hafta içınde Zıraat Bankasında hükumet ve C.H.P. temsilcilerinın huzurile içinde Atatürke aid şahsî eşya, hâtıra ve vesikalar bulu, nan kasalar açıldı. Bu kasalann üçüncüsünde çıkan vesaik, yani Atatürkün bizzat sak ladığı vesikalar hayli büyük ik kahve rengı kutuda idi ve ayrıca gayet muntazam tertib edilmis ve A r k a s t S a 7 . S ü . lde Birinci bölümü umumî hukumleri ihtiva eden talimatnamede, karayolunu. trafik, nakıl vasıtası ve geçitlerle yayaların tarifleri etraflıca yapılmaktadır. Talimatnamenin ikinci bölümunde ise (Arkası Sa. 7 Sü. 4 te) Askerî Suranın cahsmaları Personel kanunu tasarısının tetkik ve miizakeresi bitti Ankara 24 (a.a.) Millî Müdafaa Vekili Ethem Menderes'in başkanlığında dört gundenberı devamlı su rette toplantı ve müzakere halinde bulunan yüksek askerî şura, ruznamesinde bulunan askeri persone! kanunu tasarısının tetkik ve müza keresini bugün bitırmiş ve diğer ka nun tasanlannm muzakeıesine baş lamıştır. Gedi* birajınm temetatıııa «reninde Meclls Reisi Befik KonlUn hitabesini irad «(lerken Kıbrıs için nümayiş Hükumet vasağına rağmen yapılan nümayişi p«rfis dağıtmaya çalıştı Atina 24 (R) Yunanistanda Kı rıs için tekrar nümayişler başjamıjtır. Hükumetin yasağına rağmen bugün iki büı kadar Üniversite t«lebesi jehrin merkezinde toplanmıa lar>v« KıbnnnrteSkâa Ynnanistsna ilhak edilmesmı lstemişlerdır. Po Arkast Sa. 3, Sü. 3 te Atatürke aid kasalardan cıkan evrak mahkeme heieli. Maliye ve parti temsilcileri Uraiından sayılıp tesbit edilirken Formozaya Âmerikan silâh sevkiyatı Askeri malzeme sevkinm hızlandınknası için görüşmeler •luyor Taipeh (Formoza) 24 (a.a.) Bu gün burada haber verildiğine göre Âmerikan ve Milliyetçi Çin askeri fefleri bugün toplanarak Fonnoraya Âmerikan »ilâh sevkiyatuun hızlandırılması mevzuunu müzakere etmig lerdir. Umumiyetle güvenilir Milliyetçi Çin çevleri, bu görüşmelerde For mozaya bir komünist tecavüzü ha linde her iki kumandanhğa bağl. hava, deniz kuvvetlerinin ahenkle çalışmalan hususundaki reminin hazırlandığmı bildirmişlerdir. Mısır, Rusyaya sığınarak bizi tehdide kalkışıyor Molotof ile Suriye hükumeti arasında temaslar yapılıyor, hududda hâdise çıktığı yalanlandı! Kahire 24 (THA AP) Türkiye I ile Suriye arasında siyasl gerginlik ı başladığından beri sükutu nisbeten muhafaza etmij olan Mısır gazeteleri ile radyolan bugün tekrar Tür kiye aleyhindeki kanpanyalanna ar tan bir şiddetle avdet etmişlerdır Bu sabahki bütün Mısır gazeteleri Türkiye aleyhinde yazılar neşretmişlerdir. Arkan Sa 7. Sü 3 te Başvekil pazartesiye İstanbuİa gclccek Dün İzmirde tetkikler yapan Menderesin bugün Aydına gilmesi bekleniyor İzmir 24 (a a.) Başvekil Adnan Menderes, beraberinde Devlet Veki li Osman Kapani, Adliye Vekili Ol man Şevki Çiçekdağ, Dahiliye Vekıh Dr. Namık Gedik, Maliye Vekl h Hasan Polatkan. Nafıa Vekili Ke Almanya, Paris andlasmalannı tasdik etti Cumhur Başkam Heuss'un, andlaşmalan imzalaması ile tasdik keyfijeri tamamlanmış oldu TürkItalyatı ordu maçı Bu pazat günü yapılacak maça takımımız değişik bir kadro ile çıkacak DÖVIZ KAÇAKÇILARI Emniyet İkinci Şube memurları, şehrimizde dövfc kaçakphğı yapan üç ki$ilik bir şebeke yakalamıştjr. Ronıa 24 (Nuyan Yiğit bildiriyor) Resimde, Neşet Erdınç, SüJeymaa Akçaylı ve «arraf Murad ısimle Ordu futbol takımımız bu sabah rindeki kaçakçılar görülmektedir. Tafsilât ikinci sahifemizdedir. İtalya futbol federasyonunu ziyaret etti. Akşam da şehirde hafif bir gezinti yaph. Yarın sabah antrenman var. Mısıra mağlubiyet takımımızı ziyadesile üzdü; bu pazar günü o kötü mağlubiyeti unutturacak bir Arkası Sa. 7, Sü 5 te ^ BUGÜN Radyo Ilâvesi İç sahifelerde Âmerikan deniz heyeti tetkiklerinî bitîrdî BOSTON'da TURK GECESI Boston şehrinde Dr. Muvaffak Akman ile Dr. Cihad Gurson, Harvard School of Public Health profesorlerile dünyanm muhtelıf mem lekenlerinden gelmiş olan 150 kadar doktortalebenin iştirak ettıği bir (Türk gecesi) tertib etmişlerdır. Toplantıda Türkiye hakkmda renkli, ingilizce sözlü (Turkish Panorama) isimlı bir film gösterilmış, Türk terihı hakkmda kısa malumat verilmiş, Türkiyenın bugünkü iktisadî ve sıhhî durumunu belirten grafikler, resimler gösterilmiştir. Yukanda, toplantıda bulunanlardan bir kısmı görülmektedir. C. H. P. il Mekteb talebelerinden idare heyetinden sikâvetler artıvor bir istifa Maarif Vekâletî, öğrencilerin sokaktaki âdâba aykın hareketlerini önleyici tedbirler alınmasını okul idarelerinden istedi Oğuz Oranın çekilişi, îdare heyeti üyeleri arasında bir anlaşmazlık bulunduğn şayiatannı ortaya çıkardı CH Partisı il kongresini müteÖğrendığımize göre Maarif Ve konferanslar tertib edecpğıni bil akıb idare kurulunun yaptığı birin dirmiş ve müsaade istemişlerdir. :âleti mekteblere gönderdiği bir Hsyrıllah Örs, ders saatleri ha cı toplantıda il idare kurulu üyetamimde bazı öğrencilerin nakil ricinde omak üzere konferanslann liğine getırilen Sarıyer ilçe başkam vasıtalannda, duraklarda, hattâ Arkası Sa 3. Sü 5 te •ollarda umumî terbiyeye aykırı verilmesir.i faydah görmüştür. hareketlerde bulunduklarını, konuşmalaruıda âdâba riayet etmediklerini belirtmiş, her okulda öğretmenler toplantısı yapılmasrnı, önleyici tedbirlerm tesbit ve bir rapor halinde bildirilmesini istemiştir. Raporlar bu hafta zarfiBda Vekâlete gönderilecektir. Ahlâki ve içtimai terbiye mevzuunda konferanslar İstanbul Kadmlannı Koruma Derneği mensublan, dün saat 1130 Maarif Müdürü Hayrullah Örsü makamında ziyaret ederek; derneğın okullarda kız öğrencilere ahlâkî ve içtimaî terbiye mevzuunda Bonn 24 (AP.) Cumhur Başmal Zeytinoğlu, Sıhhat ve îçtimaî kanı Teodor Heuss bugün Baü AlMuavenet Vekili Dr. Behçet Uz, manyanm Atlantik ittifakı dahıliuMünakalât Vekili Muammer Çavuş de yeniden silâhlanmasına yol açan Arkası Sa. 3. Sü. 6 da oğlu, Büyük Millet Meclisi Reis Ve killerinden Samsun Mebusu Tevfik Arkası Sa. 3, Sü. 7 de Türkiyeye, deniz şubesine yapı mek, gönderilen malzemenin istilan Âmerikan askeri yardımının ne malind» çıkan zorluklan vt donan şekilde kullanıldığını tetkik et Arltası Sa. 3 Sü. 4 te Vahan dün tevkif edildi Sahtekâr muhasebecinin yıMmm nikâhı ile evlendiği kadın, tekrar barda çahşmak üzere kocasındın muvafakatname istedı Ankarada çahşmakta olduğu hususi bir şırket hesabma lıankadan 30 bin lira çeken muhasebeci Vahan Karabet Yarcanm yakalandığı nı dün bildirmiftık. Vahan, tanzıra olunan evrakla adlıyeye verilmiş, nöbetçi sulh ceza mahkemesinde sorgusu yapıldıktan sonra tevkif edılmiştir. Suçlu, bugün Ankaraya sevkedilecektir. Arkası Sa 7. Sü. 6 da Evvelki akşam gazetelerin telefonları saatler ve saatlerce bir tek sual için işledi: Türkiye Mısır ordu maçının netıcesi? Halk büyük bir merak içindeydi ve garıb değil mt radyolarımızla Anadolu Ajansımız bu mevzuda mutlak bir sessizhk ıçıne gömülmeyi tercıh etmışlerdi. Nerede Mısır radyosu gibi maçı naklen vermek, nerede maçtan sonra geniş tafsilât yayınlamak? Türk takımı Mtsırhları yenseydi acaba aynı sükut ihtiyar olunacak rmydi? Sanırsınız Jci kaybettiğimiz bir spor müsahakası değil de bir muharebedir. Eyyy Radyo ve Ajans idarelerimiz futbol maçlarında bu yolu tuttuktan, jutbol müsabakalarınm bir oyundan başka bir sey olduğunu anlattıktan sonra bir yumrukla Galatasaraylıyı öldüren Fenerbahçe taraftan seyirciyi mç,n takbth etmeh. Galatasaray kuhibnnü fas/ayan âvârelerı nıçın ayıblama!ı' öyle hoettya böyle taîcbc.'.. 'Eden, dün Tiirk Maslahafgüzarı ile Londra 24 (T.HA) Dış Işleri Vekili Sir Anthonv Eden bu^ün, Tıirkıyenın Londradakı Maslahatgüzarını makamında kabul ederek, âniden lahatsızlanması üzirlne tehir ettifi Ankara zivareti h?kkında teessürlenni bir kere daha ifaoe etmijtır. Olfimle neticelenen şaka Erdek cezae\inde bîr iandarma diğer bir jandarmayı ö'dürdü Balıkesir 24 (Telefonla) E\velki gece Erdek Ceza Evinde saat 4 de nöbet değiştirmek için birleşen Mustafa ve Hasan adında 2 jandar ma eri arasıntla şaka yÜ7Ünden bir hâdise çıkmış ve Mustafa elindeki üfek ile Hasanı öldürmüştür. Hâdise muhitte teessür uyandırmıştır. Suçlu yakalanmış ve adli makamlar tflhkıkatı basİAiBifttır* J lim ceîenk çeienk DUMLUPINAB ŞEHİDLERİ Frans.z mekteb gemisi Jeanne d'Arc ^ ; f Ç » " » 1 » *»*««» «W«ken Dumlupınar Şehidlen için Du 1 Y Î^A v < " ™ » n « l . r . gomuldüğu noktaya da FranSlz bahrıyelüeri I Yukmdakx resımler bu iki ânı tesbit etmektedır. z amanda J İAZISIZ..,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog