Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

OTO YALÇIN Nazmi Yalçm ve Ortağı Koll. Şti. vspan>ol mengeli (Carrı ve Tahta) çift seperatorlu. kalın olâkh, kuru Şarjh AUTOBAT maka SUPER Tipi AKUMULÂTORLERI'nin satışa çıkanldığını sayın müşterılerine arzeder. Adre=. Sehıdmuhtar Cad No 91 Taksim Tel 8J878 Telg: OTOYALÇIN Taksim 30 anco n\ umhuriyet Kureucusu r YUNUS NAD! 1 1 0 \ü Telgraf *• raektub adresı: Cumhunyet tstanbul Poeta Kutusu tgtanbtü No 248 Telefonlar: Urnumi SantraJ No. a: 24298. ¥ a » Ijleri 24299, Matbaa 24290 Doğuımınun sekseninci yılı münasebetile Muallımler Bırjığıbugun ZİYÂ ĞÖKALP adlı resimli buyuk *bir" egfer nesretnvştir. Prof. Fındıkoğlu tarafından kaleme alman kitabda mutefekkirın butün h=yatı ve sosyolojik meseleleri tahlıl edilıvor. FİAT1 3 LİRA Müracaat: Turkıye Muallımler Birliği, P. K. 790, Istanbul. Bütun kıtabcılarda bulunur. Tavaye ederız. 23 Mart 1955 Ordo mensubiarına daha iyi hayaî şartlan temin edilecek Yüksek Askerî Şura, ordu personel kanun taslağı üzerinde dün de çahşmalarına devam etti Suriye hatada direniyor Şamda dün gece neşredilen iebliğ Suriye Dış İşleri Bakantnın Arab devletieri ve diğer devletler elçilerile derdleşmeleri Şam, 22 (T.H.A.) Suriye Hükumeti bu gece, TürkSuriye münaseba,tına dair aşağıdaki resmî teblığı neşretmiştir: «Suriye Hükumeti komşusu, Turkıye ile iyi münasebetlerin de vamını istedığini müteaddıt defalar arz etmiştir. Suriye'nin takıb etmekte olduğu siyaset, Türkiyeye karşı değildir Bu siyaset Arap dev letlerini birleştırmeğe ve Birleşmış Mılletler anayasası gereğince mü Arkası Sa 7. Sü 6 da Şeyh Saidin torunu İstanbulda tevkif edildi Bu tevkif komünizm propagandası ve millî menfaatlere aykırı hareket yüzünden açılan tahkikat ile ilgili Ankara 22 (Telefonla) Öğrendığımıze gore askerî Adlî makamlar bır komunızm propasandasınıa ve millî menfaatlere aykın faaliyetın tahkıkatına ehemmıyetle de» vam etmektedirler. Bu tahkıkatl» ilgili olarak İstanbulda tevkif edi* len Fuad Fırat ıle bır arkadaşı mahfuzen Ankaraya getırılmiştir. Fuad Fırat, Şeyh Saıdın torunudur. Fransızlar tarihi karar arifesinde Senato bugün, Paris andlaşmala. nıu müzakereye başlıyor Paris 22 (R.) Fransız senatosu yarın toplanarak Paris andlaşmalarmı müzakereye başlayacaktır. Tanhî kararm cumayı cumartesıye bağlavan gece verilmesi beklenmektedir. Senato da, Almanyanın cilâhlanmasını sağlayan Paris anoV laşmalannı tasdık ettiği takdirde hedefe vanlmış olacak ve andlaşmalar tatbik mevkune konacaktır. Fakat aleyhte bir rey verilırse, mechste tekrar tartışmalara gidilecektır ki, bu da muzakerelerın uzamasına yol açacaktır. Halen Sarre anlaşması karşısında Almanyanın takındığı tavır senatoda aleyhte bır cerevanın belirmesıne yol açmıştır. Fakat umumî kanaat şu merkezdedir ki, senato da andlaşmaları tasdık edecektir. Rusyanın taarruzu Paris 22 (R ) Moskova radyosunun, 8 komunist Avrupa devletinin tek bır komutanlık kurmek hususunda karara vardıklarını ilân etmesi. Fransız senatosunun topliginde yeni Wr nokta mevcud ieğıldir ve Sovyetler bu tehdidle Fransız senatörlerini Paris andlasmalannı reddetmeye sevketmek arzusundadırlar. Ankaıa, 22 (Telefonla) Yüksek Askerî Şura, Milli Mudafaa Vekıli Ethem Menderesin başkanlığında bugun de çahşmalarına devam ettı Bu toplantıda, bilhassa ordu personel kanunu taslağı üzerinde çalışmalara devam edılmıştır. Bu tasarı ile ordu personelinin hayat standardı. Amerikan ordusu personel standar dına gore âyarlanacak ve oıciu personelınin gencleştırılmesıne çallşılarak genc kurmay su baylar yetıştırılecek ve ordu mensubiarına daha iyi hayat şartları sağlanmasına çahşılacaktırMuzakereleri bitmemiş olan taslağın görüşülmesine yarın da devam edilecektir Dört Arab Başbakanı toplanıyor Kahire, biitün Arab devletlerini toplamağa muvaffak olamadı! Kahire, 22 (R.) Mısır resmî çevreleri, dort Arab Başbakanının mart ayının son haftasında Kahi rede toplanacaklarmı bıldirmişler dır. Bunlar Mısır, Suriye, Suud! ArabLstan ve Yemen Başbakanla ndır. Sıyast çevrelerde belirtildiğine göre, mart ayı son haftasında butün Arab memleketleri Başbakanlarırun toplanmaları kararlaştırıl mıştı. Bu toplantı, geçen pazar yapılacak iken tehir edilmişti. Şımdi (Arkası Sa. 7 Su. 4 te) Thornburg dün ansızın uçakla Londraya gitti Maruf iktisadcının bir müddet sonra tekrar memleketimize geleceği bildiriliyor Dünyaca tanınmış Birleşık Amerikah iktisadcı Max Veston Thornburg, beraberınde refikası oldu^u halde dun saat 13 15 te ansızın Ankaradan uçakla şehrimize gelnuş ve saat 16 da PAA tavyaresile Lqp draya hareket etmiştir. Arkast Sa 7. Sü 8 de Barajın kurulacağı mevkl Adalet Vekâleti söcü. sünün şahsuu da iljfilenRoma, 22 (Hususî surette gönder ancak bugün netice verecekti. Gediğımiz Nuyan Yiğit bıldırıyor) rek ıdarecı, sntrenorler, gerekse diren beyanatı karşısında Dun sabah Floransadan hareketle sporcuların kararı ile antrenman Ord. Pr»f. Tahir Taner Skoda fabrikalarına sipariş :aat 13 30 da Romaya varan Ordu yapılmasından vazgeçildi. Zaten sene diyor? edilen vagonlar 5 milyon takımımız otele yerleşip yemek yi zon sonuna doğru maç yaptıkları yene kader bir hayh vakit kay için takımı teşkil eden sporcular dolara ırtal olacak betmış, mevcud yorgunluk da böy da formlarmdaydı. Devlet Demıryolları Çekoslovek lece busbutün artmıştır. Florsnseda 2 gün kaldıkları halyada Skoda fabrikalarına 150 yol Holanda maçının sakatlıkları da de şehrin onda birini dahi göre cu vagonu ısmarlamıştır. Bu va ncak bugün geçırılebilecekti. Kar iıyen takımımız, Romada da aynı gonlar, bırmci, ikinci ve uçuncü o'nun saatlerce suren masajları Arkası Sa 7. Sü. 7 de mevkı modern arabslar ol^caktır. Bu hususta Skoda fabrikasıle temata bulunmak uzere Çpkoslo ak yava gıtmış olan mümessıl. c!un şehrimıze dönmüş ve kendisıle go rüşen bır muharriıımıze şunları sovlemıştır: « Çekoslovakyada, Devlet Demırvolbrı hesabma 150 yolcu vagonu vaptırmak uzere mutabık kal Mesken mevzuunun nas ıl ele alınması icab ettiği dık Skoda fabrıkaları, bunları beş ve imara müteallik mevzuatm yenilenmesi mılvon dolara vapmayı taahhüd etmıştir Halbuki Alman fabrik'isrı davaları görüşülecek vgonlan 7 milyon kıisur dolardan asağı fıata mşa etmek ıstememışAnkara, 22 (Telefonla) Nafıa adında bir kongrenın toplanmasını Ceza Hukuku ve Ceza Usulu tır Vekâletı, yurdumuzun suıatle kal kararlaştırmıştır. Hukuku ordinaryüs profesorunün Bu münasebetle buyuk Çekoslo kınması ve ımar ışlerını tanzım e14 ılâ 19 nısan günleri arasmda bu mevzudaki yazısını bugün ikınvak muesseselermin teTisilcileri ve den mevzuatın yenilenmesi dolayı devam edecek olan kongrede bu ci sahifemizde bulacaksınız. tıcaret erbabı ıle göruştum. Edın sile ımar ve istımlâk işlerımizi go günkü imar kanunlan ile ilerHe dıeim intıbaa göre. bugün bizım rüşmek uzere fıkir sahıbi munev hazırlsnacak talimftnamelerin naİçın en iyı mahreç. artık Çekoslo verlerımızı bır araya getirmek sıl olması lâzım geldıği ve bu araJa v kya olmuştur. Esk den Almsnya maksadile Ankara Dıl ve Tarihmesken mevzuunun memleketımizidi. Coğrafya fakultesi konferans salo de nasıl ele alınması icab ettiği 1 Çekoslovakyada fğır sanayi rok nunda «1955 vılı imar kongre ;!» hususları goruşecektir. inkıcaf etmış Bu memleket. HzJen her sene agarî sekiz 'lin ton pamuk ıstiyor Fakat bu sene bız ancak bin ton verebiliyoruz. Çek'er, tekstıl fabrıkalannı bizim 'abr ka Arkası Sa. 7. Sü 5 te Cekoslovakyaya 150 yolcu vagonu ısmarladık Ordu takımımız bugün Mısır ile karşılaşıyor • • Telefotu CUMHURIYET: Romı Istanbul Ordu takımımız. dun Romadaki Olimpiyad stadını gezerken i ''•^•Maâır JI,ı»ii'.ı Takımımız, bu maça da Hollandayı yenen kadrosu ile çıkacak sebebleri Gediz barajının temeli Tevkif bugün törenle atılacak Nerasimde Başvekil de konuşacak, dün davetlileri hâmil iki tren Attkaradan hareket etti New York'taki fuhuş dâvası sonuna geldi Mahkeme karan heyecanla bekleniyor Ankarada bir İmar Kon <rresi toplan ı vor Başvekil, h*y«t azasmı kabtıl etti ve kendilerile bir müddet görüştü İran askerî heyeti Ankarada Damlataş mağarasının yeni vasıHarı keşfedildi Antahadaki tetkik seyahnthıden dönen Prof. Nuzhet Şakir Dirisıı mağaranın adeıni iktidarı tedavi ettiğini söyluyor Izmir 22 (Telefonla) Gediz Demırköprü Barajının temel atma töreni yann saat 15.30 da Büyük Millet Meclisi Reisinin, Başvekille Vekillerin, Mebusların ve Ankara, Istanbul ve Izmırden gelen davet lılerin v« basın mensuplanmn işti rakile olacalrtır. Yann uçakla şehrimize gelecek olan Başvekil tören yerine otomobille gidecektir. Başvekil merasim Arkasx Sa 7, Sü. 4 te Ankara 22 (a.a.) Hükumetımızin davetlisi olarak memleketi. mizi ziyaret edecek olan İran Erkânı Harbiyei Umumiye Harekât Daıresi Başkanı Tuğgeneral Feridun Kuseyşi'nin başkanhğındaki İran askerî heyeti bu sabah uçakla Kaysenden Ankaraya gelmiştir. Heyette Kurmay Albay Mansur Ethami, Kurmay Albay Ferudun Cem. Hava Albayı Bahavi. Kurmay Yarbay Alı Kerımli bulunmaktadır. Arfcasi Sa 7. Sü 3 te Pat Ward (Yazısı 7 ncı sahıfemızde) D.P. Grupu dün 15 dakikahk bir içtima yaptı Ankara 22 (Telpfonla) D P. Meclıs Gruou buaun =a=t 15 te Abıdin Potuoğlunun rıyasetınde toplanmıştır Gundemde bııl'inan B'lçcık m»busu Dr Taiât Or?n'm G'm nV ve İnhisarlar Vekıli Emirı K^lafat^an sorduğu Gumruk mua' = T = ! " I h = kkındaki soru. sahıhı •!•'^^ S P ^i alınmıştır Keza Asâh Eroz^n <'a Millî Saravlarriakı esvabr v zuundaki sorusuTiu mt»s°le dân Mecliste gorıı«ııWu2'i > e avdmlandığı ıçın gerı istemışt]r. Fevzı Lutfı Kaıao<m=n"Cİnnmı Turk Irak psktı bp'knHp'ı sorusu Vekıl ve soru s=ıhibi bu'nnmad'ğı ıc:n. ve NtV P>'ı='z>?lurun Istanbul \ılâyetıne veni VP dıDamlataş mağara&ının dış gorünüşu ğer vılâyetlerden avrı bır =°tı1 ve* Arkası Sa 7. Su 3 ri (Yazısı 7 ncı sahıfemızde) Yılın en büyiik Karadenizdeki çarpışma uçak kazası Büyiik bir Amerikan askerî nakliye uçağı dağa çarptı, 66 kisi öldii Honolulu 22 (A P.) Donanma Komutanhğı bu sab?h erkerf saatlerde Hawaı'de bir dağa çarparak parçalanan asker nakliye uçağındaki 66 kişiden sağ kalan olmadığını bildirmiştir. Büyük nakliye uçağı, Honolulu dan takriben 40 km. mesafede, batı sahilinde kâin bir donanma cephane deposu yakınlarında yamaca çarparak infüâk etmiştir. Enkaz, kazadan 3 saat sonra hâlâ yanmaktaydt. Arkası Sa. 7, Sü. 7 de Bıılgar casusu mahkemede neler anlattı: Ankara, 22 (Telefonla) 3 gün evvel ark?daşını yaralsyan bekçi Rıza Yazıcıoğlunun elinden kaçalak bılâhare yakayı ele veren Bulgar multecisı Dimitri Vasil Kasabof'un ikınci sulh ceza mahkemesinde soreusu yapılmış ve suçlu tev kif edilmiştır. Dımıtri alınan ifadesinde şöyle demıştır: « Kamptan kaçtıktan sonra 80 Km. vol vürüdük. Sonra otobüse binerek Ankaraya geldik Parasızllık Fransız sefaretine «şırlar veeceğiz» diyerek müracaat ettik. Itiyaçları olmadığını sovlediler Biz » parkta geceyi geçirecektik. Bu «âdise zuhur etti ve yakahndık.» Her iki kaptanm da hatalı hareket ettikleri bildiriliyor Fâhiş fiatla cimento satan fen beyeti Denur iilepiuin mu&ademeden sonraki hali (Yazttı 7 neı sahıfemızde) Sarıyer Kaymakamhğından 4 kişi yüzlerce ton çimentoyu fahis fiatla satarak karaborsava sürdukle ri ıddıasılf adhyeye verılmısleHır (Arkası Sa. 7 Su. 4 te) EN AC1KL1 HIKAIE:..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog